TEMBUNG KRAMA INGGIL

NGOKO KRAMA
adhi tebih adus ajang aken kula sesupe ambung amit anak angge nama ajeng, badhe pembajeng segawon manah mangga

KRAMA INGGIL
rayi siram ambeng ngersakaken, kawula, adalem,

A
Adhi Adoh Adus Ajang Akon ndawuh Aku dalem, Ali-ali Ambung Amit Anak Anggo Aran Arep Pembarep Asu Ati Ayo, enya

abdi dalem singsim aras kula nuwun putra agem asma kersa (pang) galilh sumangga

B
Balung Bantal Banyu Bapak Batur Bebed Bebek Bener Beras Bojo Boreh Buri Buwang Bebuwang balung bantal toya bapak rencang bebed kambangan leres wos bojo boreh wingking, pengker bucal bebucal tosan kajang sirah rama abdi nyamping kasinggihan garwa konyoh kendhang bobotan

Calathu Carita Cawis

C

wicanten cariyos cawis

ngandika caos

duka Endhem. mendhem Enten. ndeleng Dhewe Dheweke panjenenganipun Dhuwit Dodot Doyan Dolan Dulang. yarta dodot doyan dolan ndulang gadhah mriksani kampuh kepareng ameng-ameng ndhahari kagungan Embah Embok Embuh nyuwun duka. dienyang Epek. dienteni Entut Enyang. nggawa ngasta Gedhe Gelang binggel Gelem Gelung Geni Getih Golek Gugah Gula liman mbekta ageng gelang purun gelung latu rah pados gugah gendhis wungu kersa ukel - . kilap mendhem dipun entosi entut dipun awis dipun pendhet enjing sarip dipun wuru - eyang ibu G Gajah Gawa. ndulang Duwe dados radinan dandos ningali piyambak piyambakipun arta.Cekel Celeng Cewok Cucul Cukur Cundhuk cepeng andhapan cewok cucul cukur cundhuk asta cawik lukar paras sangsangan D Dadi Dalan Dandan busana Deleng. diepek pundhut Esuk E embah embok kirangan.

njaluk mundhut Jamu Jaran Jarik Jenat Jisim (n) joged Jungkat Jupuk J sawung nedhi. sanjang kahtok katur maeso kelud kemben sekar kemu kemul dhuwung konjuk samparan kasemekan kembeng. guneman Guyu gineman gujeng ngandika - I Idu Iket Imbuh Inep. ngiringake ndherekaken Isin Iwak Iya sendika idu iket imbet nyipeng ngiringaken lingsem ulam inggih kecoh dhestar tanduk nyare nuwun inggih. nginep Iring. Jago Jaluk. nyamping suwargi layon (m) beksa pethat pundhut K Kaca mata Kaget Kakang Kalung sangsangan Kancing gelung kancing ukel Kanggo kagem Kandha ngandika Kathok lancingan Katur Kebo Kelud Kemben Kembang Kemu Kemul Keris kaca mripat kaget kakang kalung kancing gelung kangge cariyos. nedha jampi kapal sinjang jenat jisim (n) joged serat pendhet loloh titihan nyuwun. gurah singep wangkingan kaca tingal kejot raka .Gunem.

surud layon wungu ndherek . utus.Kijing Kira. ngira menggalih Klambi ageman Kongkon Kowe Kramas Kringet Krungu Kubur. nginten rasukan kengken sampeyan kramas kringet pireng dipetak kuburan kuluk sekaran galih. dikubur disarekake Kuburan Kuluk kijing kinten. panggul Lagi Lair Lali Lanang Lara Larang Lek-lekan Lemu Lenga Liwat Luh Lunga Lelungan Lungguh. ndhawuh panjenengan jamas riwe midhanget pasarean makutha. M Maca Macan Madeg jumenrng Mambu Manak mbabar Mangan Mangkat Marang Mari Mati Mayit Melek Melu maos sima madeg mambet manak nedha mangkat dhateng mantun pejah mayit melek tumut ngganda dhahar tedhak. jengkar pepara pinarak. linggih sewaka L saweg lair supe jaler sakit awit lek-lekan lema lisah langkung luh kesah kekesahan lenggah miyos kalimengan kakung gerah wungon wuspa tindak. jengkar seda.

ngaturi turas ngasta ngampil ndukani Oleh Omah Omah-omah Omah-omah Ombe Ompong O angsal griya emah-emah gegriya ombe ompong kepareng dalem krama dedalem unjuk dhaut .Mendem Menehi maringi. nyaosi Menjangan Menyang Meteng Metu Mikir Minggat Mlaku Mulang Mulih Muntah mendem nyukani sangsam dhateng wawarat medal manah minggat mlampah mucal mantuk nuntak wuru mbobot miyos nggalih lolos tendhak kondur luntak N Nangis muwun Nesu. mular nesu. ngawula nyare ngunjuk ngutus. nginum ngengken toyan nyambut damel nyepeng nyambut nyrengeni duka timur nitih ngagem puyeng ngabdi. srengen nem numpak ngadeg ngangge ngajeng ngelu ngenger ngicipi supena nyipeng bebucal ngombe. srengen Nom Nunggang Ngadeg jumeneng Nganggo Ngarep ngarsa Ngelu Ngenger Ngicipi ngedhapi Ngimpi Nginep Ngising bobotan Ngombe Ngongkon Nguyuh Nyambut gawe ngasta damel Nyekel Nyilih Nyrengeni nangis.

ampil lantaran sugeng paningset Takon priksa Tandha tangan asta T taken tandha tangan ndangu.P Paidon pakecohan Pakon Panas Pangilon Paturon Payung songsong Pedhang Petan Pikir Pindhah Piring. nyuwun tapak . ajang Pitik Prau Pupak Pupur Putu paidon paken benter pangilon patileman payung pedhang petan pamanah pindhah piring ayam baita pupak pupur putu dhawuh paningalan pasarean sabet ulik panggalih jengkar ambengan kapal dhaut tasik wayah Rabi Rasa Rata Raup Rekasa Riyak Rupa R rabi. emah-emah raos radin raup rekaos riyak warni krama suryan jlagra warna S Sabuk Sadulur sentana Sapi Sapih Sapu Sega Selir Sendhok Slamet Suwe Swara sabuk saderek lembu sapih sapu sekul selir sendhok wilujeng dangu awanten pegeng samparan ampeyan.

ngaturi sugeng ngampil turas Wadon Wahing Waras Watuk Wayah Wayang Wedhus Weruh uninga Weweh peparing Wisuh Wong Wuda Wudun W estri wahing saras watuk wanci ringgit menda sumerep nyukani wisuh tiyang wuda wudun putri sigra senggang cekoh priksa. sunat dhawah tuwi tumbas tuma tumpakan tirah tilem turun wungu rawuh lantaran.Tandur Tangi Tapihan nyampingan Teka Teken Tetak. ngundang Urip Utang Uyah Uyuh jawah iket jejeran ulem-ulem ngulemi umbel umur ngundang gesang nyambut sarem toya atur-atur ngaturi gadhing yuswa nimbali. wijik lukar untar . sunat Tiba Tilik Tuku Tuma Tunggangan Turah Turu Turun tanem tangi tapihan dhateng. dugi teken tetak. rotan supit mundhut itik titihan sare tedhak U Udan Udheng Ukiran Ulem-ulem Ulem. ngulemi Umbel Umur Undang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful