Anda di halaman 1dari 17

V Pendidikan Moral sudah lama dijalankan di

sekolah-sekolah secara langsung dan tidak


langsung
V Dulu tidaklah sekompleks sekarang kerana
pada masa dulu hanya diberi penekanan dari
segi pembentukan nilai serta perwatakan yang
baik di kalangan pelajar sekolah oleh pihak
sekolah
V Pendidikan Moral tidak ditonjolkan sangat
sebelum 1982
V 1983 ² Berasaskan KBSR mata pelajaran
Pendidikan Moral diperkenalkan dengan 12 nilai
utama
V 1989 - 16 nilai mula diajar dengan pecahan-
pecahan nilai
V 1993 ² Pendidikan Moral menjadi mata pelajaran
SPM
V Kementerian Pendidikan melalui Pusat
Perkembangan Kurikulum telah menggubal
sukatan dengan struktur baru yang telah
dikeluarkan pada tahun 2003.
V Untuk mencapai aspirasi negara untuk melahirkan
generasi yang seimbang dan berakhlak mulia
V Pendidikan Moral selaras dengan kehendak Rukun
Negara
V Matlamat Wawasan 2020 memerlukan generasi yang
terdidik dengan sifat-sifat kemoralan
V @esuai dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi
melahirkan warganegara yang mempunyai sahsiah
yang baik, seimbang dan sepadu
V mengimbangi nilai-nilai tradisi masyarakat Malaysia
dengan nilai-nilai yang berkaitan pembandaran
V Pendidikan Moral merupakan intipati dalam
pendidikan yang sememangnya tidak boleh diabaikan
V Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral telah digubal
dengan menekankan dimensi pemikiran moral,
emosi moral serta tingkah laku moral pelajar
V Pemilihan prinsip-prinsip adalah selari dengan
aspirasi kerajaan, Prinsip-prinsip Rukun Negara,
Wawasan 2020 dan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan
V Struktur 16 nilai utama dalam Sukatan Pelajaran
telah diperbaharui kepada 5 bidang pembelajaran
untuk sekolah rendah
 
2 
 2  
2 
 

  


 
  

 2 
2  
2  
@ 


 2 
 

V Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat


membentuk individu yang berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan boleh menyumbang ke
arah keharmonian dan kestabilan negara serta
masyarakat global
1. Memahami dan menghayati nilai-nilai murni
masyarakat Malaysia.
2. Meningkatkan amalan budi pekerti mulia.
3. Menyedari dan menerima kepentingan
tanggungjawab moral dan sosial bagi
mengekalkan kesejahteraan hidup dalam
perhubungan diri dengan keluarga, masyarakat,
negara serta alam sekitar.
4. Mengembangkan pemikiran moral, emosi moral
dan amalan moral dalam membuat sesuatu
pertimbangan dan keputusan yang selaras dengan
nilai-nilai murni masyarakat Malaysia
V lima bidang pembelajaran telah
dikenal pasti dan nilai-nilai moral
disampaikan menerusi bidang
pembelajaran tersebut
V Selain aspek kerohanian dan
kemanusiaan, bidang pembelajaran
itu juga menekankan aspek
kemasyarakatan dan kebudayaan.
1.1 Kepercayaan kepada 1.5 Hemah Tinggi
Tuhan 1.6 Kasih Sayang
1.2 Kebersihan Fizikal 1.7 Kesederhanaan
Mental 1.8 Kejujuran
1.3 Harga Diri 1.9 Baik Hati
1.4 Kerajinan 1.10 Berterima Kasih
2.1 Kasih sayang terhadap
Keluarga
2.2 Hormat dan Taat kepada
Anggota Keluarga
2.3 Tanggungjawab terhadap
Keluarga
3.1 Tanggungjawab terhadap
Masyarakat
3.2 Toleransi dalam Masyarakat
3.3 Semangat Bermasyarakat
3.4 Peka terhadap Isu-isu Sosial
4.1 Kebersihan dan Keindahan
Persekitaran
4.2 Menyayangi Alam Sekitar
4.3 Peka terhadap Isu Alam
Sekitar
5.1 Hormat dan Setia kepada
Pemimpin, Raja Dan Negara
5.2 Patuh kepada Peraturan dan
Undang-Undang
5.3 Cinta Akan Negara
5.4 Keamanan dan Keharmonian
ÿ membantu guru merancang aktiviti
dan menghasilkan bahan pengajaran
dan pembelajaran yang sesuai
dengan tahap kematangan pelajar
ÿ panduan untuk guru melaksanakan
kurikulum Pendidikan Moral di
bilik darjah dengan lebih berkesan
Terdapat empat lajur utama iaitu:

Lajur Nilai
Lajur Kandungan Akademik
Lajur Hasil Pembelajaran
Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran.
V @ 
 
 


 

  
V 
 @ 
 

 

 

   @