PENGURUSAN BUKU VOT

PENGENALAN
Buku vot merupakan satu rekod kewangan yang perlu diselenggara oleh agensi mengikut kehendak AP 95. Buku vot mengandungi maklumat-maklumat kewangan berhubung dengan; 
Peruntukan Tanggungan Perbelanjaan Baki Peruntukan

TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL 
PEGAWAI PENGAWAL ADALAH DIKEHENDAKI MENGAWAL PERBELANJAAN BERKENAAN DENGAN SESUATU PERKHIDMATAN YANG DIPERUNTUKKAN DALAM MAKSUD ANGGARAN PERBELANJAAN DI BAWAH KAWALANNYA SUPAYA PERUNTUKAN TIDAK TERLEBIH DIBELANJAKAN.
ARAHAN PERBENDAHARAAN 54

BUKU VOT REKOD YANG DISELENGGARAKAN UNTUK MENCATAT SEGALA URUSNIAGA YANG BERKAITAN BAGI SESUATU MAKSUD PERBELANJAAN. .

KAWALAN BUKU VOT AP-95 ± TIAP-TIAP PEGAWAI PENGAWAL ATAU PEGAWAI YANG DIAMANAHKAN MENGAWAL MANAMANA BAHAGIAN PECAHAN KEPALA ATAU KUMPULAN WANG AMANAH HENDAKLAH MENYENGGARA SEBUAH BUKU VOT YANG MENUNJUKKAN DENGAN JELAS PADA BILA-BILA MASA .

AMAUN YANG DIBENARKAN. BAKI MASIH ADA. DAN TANGGUNGAN MENGIKUT BILA IA DILAKUKAN. SEMUA DEBIT DAN KREDIT SERTA JUMLAH KEMASKINI PERBELANJAAN BERSIH. .

PINDAH PERUNTUKAN WARAN PERUNTUKAN KECIL kawalan berpindah kepada pemegang waran tetapi perlu ada pemantauan. . KUASA BERTULIS kawalan masih pada Pegawai Pengawal.

PINDAH PERUNTUKAN (MBS) DARI SATU OBJEK AM KESATU OBJEK AM DALAM AKTIVITI YANG SAMA. P.PENGAWAL .PENGAWAL DARI SATU AKTIVITI KE SATU AKTIVITI YANG LAIN DALAM PROGRAM YANG SAMA PEG.

DI ANTARA PROGRAM KELULUSAN PERBENDAHARAAN .

DISELENGGARAKAN BAGI SETIAP AKTIVITI YANG DIBERI PERUNTUKAN. .PENYELENGGARAAN BUKU VOT DISELENGGARAKAN UNTUK: VOT BEKALAN VOT PEMBANGUNAN VOT AMANAH . .DISELENGGARAKAN BAGI SETIAP OBJEK SEBAGAI/SETIAP PROJEK.

29000 . OBJEK SEBAGAI 11000 ± 15000 OBJEK AM 20000 ± PERKHIDMATAN DAN BEKALAN (MEREKOD BAYARAN SEMUA PERKHIDMATAN DAN BEKALAN). FAEDAH KEWANGAN KPD KAKITANGAN KERAJAAN JAWATAN TETAP). OBJEK SEBAGAI 21000 .KOD PERBELANJAAN OBJEK AM 10000 ± EMOLUMEN (MEREKOD BAYARAN ELAUN.

 OBJEK SEBAGAI 41000 ± 47000 OBJEK AM 50000 ± PERBELANJAANPERBELANJAAN LAIN. OBJEK AM 30000 ± ASET (MEREKOD BAYARAN UNTUK SEMUA ASET YANG DIBELI). . OBJEK SEBAGAI ± 31000 ± 38000 OBJEK AM 40000 ± PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP.

DLL .KEGUNAAN BUKU VOT SEBAGAI REKOD URUSNIAGA WARAN PERUNTUKAN WARAN PERUNTUKAN KECIL WARAN TAMBAHAN WARAN VIREMEN TANGGUNGAN BAYARAN TANGGUNGAN BAYARAN TERUS BATAL PESANAN BATAL BAUCER KREDIT PERBELANJAAN.

 SEBAGAI ALAT PENGURUSAN . ASAS PENYEDIAAN BUDGET .MERANCANG PERBELANJAAN . ASAS PENYEDIAAN LAPORAN.PERUNTUKAN.MERANCANG PENAMBAH / PENGURANGAN .

. MENGAWAL PENYELEWENGAN. MENGAWAL KEMAJUAN PEMBAYARAN. MENGAWAL PENERIMA WARAN PERUNTUKAN KECIL.SEBAGAI ALAT KAWALAN MENENTUKAN PERBELANJAAN TIDAK MELEBIHI PERUNTUKAN.

TANGGUNGJAWAB PEG. TENTUKAN PERUNTUKAN DIAGIHKAN MENGIKUT KESESUAIAN. . NEG. TENTUKAN WARAN PERUNTUKAN DIKELUARKAN SEBAIK SAHAJA MENDAPAT NOTIS DARI JAN. PENGAWAL PASTIKAN PERANCANGAN PEMBAHAGIAN PERUNTUKAN DIBUAT TERLEBIH AWAL./ BEN.

PASTIKAN BUKU VOT DISELANGGARAKAN OLEH SETIAP PUSAT TANGGUNGJAWAB. PASTIKAN BUKU VOT MANUAL DISELENGGARA IKUT P. 8/1987 ATAU MENGGUNAKAN KOMPUTER SEPERTIMANA SPP 11/1992 .P.

PASTIKAN PEMANTAUAN DIBUAT TERHADAP PENERIMA WARAN PERUNTUKAN KECIL . ADAKAN PEMERIKSAAN MENGEJUT TERHADAP BUKU VOT DARI MASA KESEMASA.PASTIKAN LAPORAN PERBELANJAAN DIKEMUKAKAN MENGIKUT LAT TEMPOH YANG DIPERLUKAN.

PEGAWAI YANG MENYENGGARA BUKU VOT MEMPUNYAI PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN YANG SEWAJARNYA. .PERANAN DAN T/JAWAB PEGAWAI PENYELIA BAGI MEMASTIKAN BUKU-BUKU VOT DISELENGGARAKAN DENGAN SEMPURNA. PEGAWAI PENYELIA HENDAKLAH MENENTUKAN BAHAWA. SISTEMATIK DAN KEMASKINI OLEH KAKITANGAN KEWANGAN. PEMERIKSAAN DIJALANKAN DARI MASA KE SEMASA.

 SEMAK SAMADA BAYARAN DIBUAT SEPERTIMANA DITANGGUNGKAN. TENTUKAN PINDAAN DIBUAT SEWAJARNYA. GETAH PEMADAM TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MEMBETULKAN KESILAPAN. PASTIKAN CATATAN DIBUAT DENGAN KEMAS. DAN SETIAP RUANG YANG PERLU DICATAT. PASTIKAN CATATAN TIDAK DIBUAT DENGAN PENSIL . PASTIKAN SEMUA TANGGUNGAN DICATAT KE DALAM BUKU VOT.

 BAUCER HANYA DITANDATANGANI SELEPAS DISEMAK BAKI PERUNTUKAN. PENYESUAIAN DIKEMUKAKAN KEPADA JAN DALAM TEMPOH DUA MINGGU. LAPORAN TERPERINCI BULANAN DISEMAK DAN PENYATA PENYESUAIAN DISEDIAKAN. SEMUA PELARASAN DIBUAT KE DALAM BUKU VOT. . CACATAN YANG MERAGUKAN DILAPORKAN. LAPORAN BULANAN DI KEMUKAKAN KEPADA PERBENDAHARAAN MENGIKUT SEPERTIMANA YANG DITETAPKAN.

Peruntukan seperti di dalam Anggaran Tambahan RM ««« Jumlah Peruntukan Tahun ini Butir-butir RM «««. Tanggungan Dibawa ke hadapan BAGAI Tarikh ...VOT PROG/AKT OBJEK Peruntukan seperti di dalam Anggaran Tahunan RM «««.

Amaun yang diluluskan tahun ini Tarikh Amaun Jumlah Hingga tarikh TARIKH Amaun Jumlah Hingga tarikh Kod SODO (4) No. Bersih (10) Baki Masih Ada (11) .Br.Lain (5) Debit Kredit Tanggungan Dikenakan/ (Dijelaskan (6) (7) (8) Tgn. Belum Selesai (9) Perb./ Ruj.

Penyesuaian Buku Vot Sebab sebab penyesuaian di lakukan: Sebarang bayaran yang tidak di benarkan dapat di kesan Kesilapan mengakaunkan ke satu aktiviti yang tidak berkaitan dapat di kesan. Laporan pengurusan keatas peruntukan adalah tepat Dapat mengambarkan kedudukan perbelanjaan wang kerajaan dengan tepat dan lengkap .

Sebab sebab perbezaan Kaedah catatan berbeza Catatan di buku vot yang tidak terdapat di flimsi Catatan di flimsi tidak terdapat di buku vot .

Format format Untuk Penyesuaian Penyata Penyesuaian ± Format A Senarai Baucer Belum di bayar oleh Pejabat Pembayar ± Format A1 Senarai Catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di flimsi ± Format A2 Senarai Catatan di flimsi yang tidak terdapat di Buku Vot ± Format A3 .

Tatacara Penyesuaian Buku Vot Di laksanakan Menyemak laporan Terperinci perbelanjaan dengan buku vot Menyiasat catatan yang hanya terdapat di satu set rekod Melapor sebarang bayaran yang tidak di benarkan Menyedia penyata penyesuaian Merekod catatan pelarasan penyesuaian ke dalam buku vot .

Vot Mengurus C 232 .Vot Amanah .Kategori Flimsi C 230 ± Vot Tertanggung C 231 .Vot Pembangunan C 230 .

.Penyerahan Penyata Penyesuaian Semua Penyata Penyesuaian dan dokumen sokongan hendaklah di tandatangani oleh Pewagai yang bertanggungjawab dan di kemukakan kepada Akauntan Negara dalam masa 2 minggu dari tarikh Flimsi di terima.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful