PENGURUSAN BUKU VOT

PENGENALAN
Buku vot merupakan satu rekod kewangan yang perlu diselenggara oleh agensi mengikut kehendak AP 95. Buku vot mengandungi maklumat-maklumat kewangan berhubung dengan; 
Peruntukan Tanggungan Perbelanjaan Baki Peruntukan

TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL 
PEGAWAI PENGAWAL ADALAH DIKEHENDAKI MENGAWAL PERBELANJAAN BERKENAAN DENGAN SESUATU PERKHIDMATAN YANG DIPERUNTUKKAN DALAM MAKSUD ANGGARAN PERBELANJAAN DI BAWAH KAWALANNYA SUPAYA PERUNTUKAN TIDAK TERLEBIH DIBELANJAKAN.
ARAHAN PERBENDAHARAAN 54

.BUKU VOT REKOD YANG DISELENGGARAKAN UNTUK MENCATAT SEGALA URUSNIAGA YANG BERKAITAN BAGI SESUATU MAKSUD PERBELANJAAN.

KAWALAN BUKU VOT AP-95 ± TIAP-TIAP PEGAWAI PENGAWAL ATAU PEGAWAI YANG DIAMANAHKAN MENGAWAL MANAMANA BAHAGIAN PECAHAN KEPALA ATAU KUMPULAN WANG AMANAH HENDAKLAH MENYENGGARA SEBUAH BUKU VOT YANG MENUNJUKKAN DENGAN JELAS PADA BILA-BILA MASA .

DAN TANGGUNGAN MENGIKUT BILA IA DILAKUKAN.AMAUN YANG DIBENARKAN. SEMUA DEBIT DAN KREDIT SERTA JUMLAH KEMASKINI PERBELANJAAN BERSIH. . BAKI MASIH ADA.

PINDAH PERUNTUKAN WARAN PERUNTUKAN KECIL kawalan berpindah kepada pemegang waran tetapi perlu ada pemantauan. KUASA BERTULIS kawalan masih pada Pegawai Pengawal. .

PENGAWAL DARI SATU AKTIVITI KE SATU AKTIVITI YANG LAIN DALAM PROGRAM YANG SAMA PEG.PENGAWAL .PINDAH PERUNTUKAN (MBS) DARI SATU OBJEK AM KESATU OBJEK AM DALAM AKTIVITI YANG SAMA. P.

DI ANTARA PROGRAM KELULUSAN PERBENDAHARAAN .

.DISELENGGARAKAN BAGI SETIAP AKTIVITI YANG DIBERI PERUNTUKAN. .PENYELENGGARAAN BUKU VOT DISELENGGARAKAN UNTUK: VOT BEKALAN VOT PEMBANGUNAN VOT AMANAH .DISELENGGARAKAN BAGI SETIAP OBJEK SEBAGAI/SETIAP PROJEK.

 OBJEK SEBAGAI 21000 .29000 . OBJEK SEBAGAI 11000 ± 15000 OBJEK AM 20000 ± PERKHIDMATAN DAN BEKALAN (MEREKOD BAYARAN SEMUA PERKHIDMATAN DAN BEKALAN).KOD PERBELANJAAN OBJEK AM 10000 ± EMOLUMEN (MEREKOD BAYARAN ELAUN. FAEDAH KEWANGAN KPD KAKITANGAN KERAJAAN JAWATAN TETAP).

. OBJEK AM 30000 ± ASET (MEREKOD BAYARAN UNTUK SEMUA ASET YANG DIBELI). OBJEK SEBAGAI 41000 ± 47000 OBJEK AM 50000 ± PERBELANJAANPERBELANJAAN LAIN. OBJEK SEBAGAI ± 31000 ± 38000 OBJEK AM 40000 ± PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP.

KEGUNAAN BUKU VOT SEBAGAI REKOD URUSNIAGA WARAN PERUNTUKAN WARAN PERUNTUKAN KECIL WARAN TAMBAHAN WARAN VIREMEN TANGGUNGAN BAYARAN TANGGUNGAN BAYARAN TERUS BATAL PESANAN BATAL BAUCER KREDIT PERBELANJAAN. DLL .

 SEBAGAI ALAT PENGURUSAN .MERANCANG PENAMBAH / PENGURANGAN . ASAS PENYEDIAAN LAPORAN. ASAS PENYEDIAAN BUDGET .PERUNTUKAN.MERANCANG PERBELANJAAN .

 MENGAWAL PENERIMA WARAN PERUNTUKAN KECIL. . MENGAWAL PENYELEWENGAN. MENGAWAL KEMAJUAN PEMBAYARAN.SEBAGAI ALAT KAWALAN MENENTUKAN PERBELANJAAN TIDAK MELEBIHI PERUNTUKAN.

./ BEN. TENTUKAN WARAN PERUNTUKAN DIKELUARKAN SEBAIK SAHAJA MENDAPAT NOTIS DARI JAN. PENGAWAL PASTIKAN PERANCANGAN PEMBAHAGIAN PERUNTUKAN DIBUAT TERLEBIH AWAL. NEG. TENTUKAN PERUNTUKAN DIAGIHKAN MENGIKUT KESESUAIAN.TANGGUNGJAWAB PEG.

PASTIKAN BUKU VOT DISELANGGARAKAN OLEH SETIAP PUSAT TANGGUNGJAWAB. PASTIKAN BUKU VOT MANUAL DISELENGGARA IKUT P.P. 8/1987 ATAU MENGGUNAKAN KOMPUTER SEPERTIMANA SPP 11/1992 .

PASTIKAN LAPORAN PERBELANJAAN DIKEMUKAKAN MENGIKUT LAT TEMPOH YANG DIPERLUKAN. PASTIKAN PEMANTAUAN DIBUAT TERHADAP PENERIMA WARAN PERUNTUKAN KECIL . ADAKAN PEMERIKSAAN MENGEJUT TERHADAP BUKU VOT DARI MASA KESEMASA.

SISTEMATIK DAN KEMASKINI OLEH KAKITANGAN KEWANGAN.PERANAN DAN T/JAWAB PEGAWAI PENYELIA BAGI MEMASTIKAN BUKU-BUKU VOT DISELENGGARAKAN DENGAN SEMPURNA. PEGAWAI YANG MENYENGGARA BUKU VOT MEMPUNYAI PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN YANG SEWAJARNYA. PEGAWAI PENYELIA HENDAKLAH MENENTUKAN BAHAWA. . PEMERIKSAAN DIJALANKAN DARI MASA KE SEMASA.

 PASTIKAN CATATAN TIDAK DIBUAT DENGAN PENSIL . TENTUKAN PINDAAN DIBUAT SEWAJARNYA. SEMAK SAMADA BAYARAN DIBUAT SEPERTIMANA DITANGGUNGKAN. GETAH PEMADAM TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MEMBETULKAN KESILAPAN. PASTIKAN CATATAN DIBUAT DENGAN KEMAS. PASTIKAN SEMUA TANGGUNGAN DICATAT KE DALAM BUKU VOT. DAN SETIAP RUANG YANG PERLU DICATAT.

 CACATAN YANG MERAGUKAN DILAPORKAN. LAPORAN TERPERINCI BULANAN DISEMAK DAN PENYATA PENYESUAIAN DISEDIAKAN. BAUCER HANYA DITANDATANGANI SELEPAS DISEMAK BAKI PERUNTUKAN. SEMUA PELARASAN DIBUAT KE DALAM BUKU VOT. . PENYESUAIAN DIKEMUKAKAN KEPADA JAN DALAM TEMPOH DUA MINGGU. LAPORAN BULANAN DI KEMUKAKAN KEPADA PERBENDAHARAAN MENGIKUT SEPERTIMANA YANG DITETAPKAN.

VOT PROG/AKT OBJEK Peruntukan seperti di dalam Anggaran Tahunan RM «««... Peruntukan seperti di dalam Anggaran Tambahan RM ««« Jumlah Peruntukan Tahun ini Butir-butir RM «««. Tanggungan Dibawa ke hadapan BAGAI Tarikh .

Belum Selesai (9) Perb.Br. Bersih (10) Baki Masih Ada (11) .Lain (5) Debit Kredit Tanggungan Dikenakan/ (Dijelaskan (6) (7) (8) Tgn.Amaun yang diluluskan tahun ini Tarikh Amaun Jumlah Hingga tarikh TARIKH Amaun Jumlah Hingga tarikh Kod SODO (4) No./ Ruj.

 Laporan pengurusan keatas peruntukan adalah tepat Dapat mengambarkan kedudukan perbelanjaan wang kerajaan dengan tepat dan lengkap .Penyesuaian Buku Vot Sebab sebab penyesuaian di lakukan: Sebarang bayaran yang tidak di benarkan dapat di kesan Kesilapan mengakaunkan ke satu aktiviti yang tidak berkaitan dapat di kesan.

Sebab sebab perbezaan Kaedah catatan berbeza Catatan di buku vot yang tidak terdapat di flimsi Catatan di flimsi tidak terdapat di buku vot .

Format format Untuk Penyesuaian Penyata Penyesuaian ± Format A Senarai Baucer Belum di bayar oleh Pejabat Pembayar ± Format A1 Senarai Catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di flimsi ± Format A2 Senarai Catatan di flimsi yang tidak terdapat di Buku Vot ± Format A3 .

Tatacara Penyesuaian Buku Vot Di laksanakan Menyemak laporan Terperinci perbelanjaan dengan buku vot Menyiasat catatan yang hanya terdapat di satu set rekod Melapor sebarang bayaran yang tidak di benarkan Menyedia penyata penyesuaian Merekod catatan pelarasan penyesuaian ke dalam buku vot .

Kategori Flimsi C 230 ± Vot Tertanggung C 231 .Vot Amanah .Vot Mengurus C 232 .Vot Pembangunan C 230 .

.Penyerahan Penyata Penyesuaian Semua Penyata Penyesuaian dan dokumen sokongan hendaklah di tandatangani oleh Pewagai yang bertanggungjawab dan di kemukakan kepada Akauntan Negara dalam masa 2 minggu dari tarikh Flimsi di terima.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful