Stoikiometri Reaksi

Ŧ ConLoh
51CIkICML1kI kLAk5I
keaks| |arutan
e|ektro||t
keaks| asam basa
keaks| |ogam
dengan asam
keaks| dekompos|s|
rangkap
keaks| asam
dengan oks|das|
basa
keaks| oks|das|
asam dengan
basa
keaks| amon|a
dengan asam
keaks| asam
dengan basa
Me||put|
8erupa
8erbaaal [enls reaksl laruLan elekLrollL
Ŧ Þersamaan |on
W uaLu cara pemaparan reaksl klmla vana mellbaLkan laruLan elekLrollL dlsebuL
persamaan lonŦ ualam persamaan lon zaL elekLrollL kuaL dlLullskan sebaaal lonŴlon vana
Lerplsah ţ sedanakan elekLrollL lemah LeLap dlLulls sebaaal molekul /senvawa neLral Lak
Lerlonkan n°ť
keaks| karbon d|oks|da (CC2) dengan natr|um h|droks|da(NACn)
*Þersamaan reaks| (reaks| rumus) ť
CC2 + 2NaCn Na
2
CC Ƙ+ P
2
C
!lka elekLrollL kuaL dalam laruLan dlLullskan sebaaal lon lon vana Lerplsah maka klLa akan
memperoleh persamaan lon lenakap ţ dalam hal lnl naLrlum hldrokslda dan naLrlum
karbonaL Leraolona elekLrollL kuaLţ sehlnaaa dldapaLkan persamaan lon lenakap sbb ť
*persamaan |on |engkap ť CC
2
+ 2NaƐ+ 2CPƑ 2NaƐ + CC Ƙ
2
Ŵ +P
2
0
!lka lonŴlon Lldak menaalaml perubahan perubahan dlhllanakan akan dlperoleh
persamaan lon berslh ( lon penonLon) dalam hal lnl na merupakan lon penonLon
sehlnaaa dl dapaLkan persamaan lon berslh sbb ť
* Þersamaan |on bers|h ť CC
2
+ 2CP Ƒ CC Ƙ
2
Ŵ + P
2
0
Ŧ ConLoh
51CIkICML1kI kLAk5I
keaks| |arutan
e|ektro||t
keaks| asam basa
keaks| |ogam
dengan asam
keaks| dekompos|s|
rangkap
keaks| asam
dengan oks|das|
basa
keaks| oks|das|
asam dengan
basa
keaks| amon|a
dengan asam
keaks| asam
dengan basa
Reaksi- reaksi Asam-Basa
W eaksl Ckslda 8asa denaan Asam
W eaksl Ckslda Asam denaan 8asa
W eaksl Amonla denaan Asam
Ŧ ConLoh
51CIkICML1kI kLAk5I
keaks| |arutan
e|ektro||t
keaks| asam basa
keaks| |ogam
dengan asam
keaks| dekompos|s|
rangkap
keaks| asam
dengan oks|das|
basa
keaks| oks|das|
asam dengan
basa
keaks| amon|a
dengan asam
keaks| asam
dengan basa
Reaksi Asam dengan Oksida Basa
) Ckslda basa + Asam aram + Alr
8eberapa okslda basať CaCţ MaCţ na
2
Cţ k
2
Cţ 8aC
ConLoh Ť reaksl kalslum okslda denaan asam klorlda encer
*eaksl rumus ť CaC +2PCl CaClƗ+ PƗ0
*eaksl lon lenakap ť CaC + 2PƐ + 2ClƑ Ca
2
Ɛ + 2Cl Ƒ +PƗ0
*eaksl lon berslh ť CaC + 2PƐ Ca
2
Ɛ + P Ɨ0
2)Asam + Ckslda basa aram + Alr
ConLoh reaksl ť P
2
C
4(aq)
+ CaC
(s)
CaC
4(aq)
+ P
2
C
(l)
eaksl lon berslh ť 2P
+
(aq)
+ CaC
(s)
Ca
2+
(aq)
+ P
2
C
(l)
Ŧ ConLoh
51CIkICML1kI kLAk5I
keaks| |arutan
e|ektro||t
keaks| asam basa
keaks| |ogam
dengan asam
keaks| dekompos|s|
rangkap
keaks| asam
dengan oks|das|
basa
keaks| oks|das|
asam dengan
basa
keaks| amon|a
dengan asam
keaks| asam
dengan basa
Reaksi Oksida Asam dengan Basa
Ckslda Asam + 8asa aram + Alr
Contoh soa| ť
) keaks| be|erang d|oks|da dengan natr|um h|droks|da
W keaks| rumus ť C
2
+ 2 NaCn Na
2
5CƘ + P
2
C
W eaksl lon lenakap ť C
2
+ -fƐ + 2CPƑ -fƐ + C P
2
C
W easksl lon berslh ť C
2
+ 2CPƑ C P
2
C
2)ConLoh reaksl ť 0
3(a)
+ 2CP
Ŵ
(aq)
na
2
C
4(aq)
+ P
2
C
(l)
eaksl lon berslh ť C
2(a)
+ 2CP
Ŵ
(aq)
C
4

(aq)
+ P
2
C
(l)
Ŧ ConLoh
51CIkICML1kI kLAk5I
keaks| |arutan
e|ektro||t
keaks| asam basa
keaks| |ogam
dengan asam
keaks| dekompos|s|
rangkap
keaks| asam
dengan oks|das|
basa
keaks| oks|das|
asam dengan
basa
keaks| amon|a
dengan asam
keaks| asam
dengan basa
Reaksi Asam dengan Amonia
Asam + Amonla (nPƘ)aram Amonlum
Contoh
) keaks| amon|a dengan asam k|or|da
* keaks| rumus ť nPƘ + nC| NnƙC|
W keaks| |on |engkap ťnPƘ + P Ɛ + Ƒ nP ƙƐ + Ƒ
W Ion bers|h ť nPƘ + P Ɛ nP ƙƐ
ConLoh reaksl ť P
2
C
4(aq)
+ 2nP
3(a)
nP
4
)
2
C
4(aq)
eaksl lon berslh ť 2P
+
(aq)
+ 2nP
3(a)
2(nP
4
)
+
(aq)
Ŧ ConLoh
51CIkICML1kI kLAk5I
keaks| |arutan
e|ektro||t
keaks| asam basa
keaks| |ogam
dengan asam
keaks| dekompos|s|
rangkap
keaks| asam
dengan oks|das|
basa
keaks| oks|das|
asam dengan
basa
keaks| amon|a
dengan asam
keaks| asam
dengan basa
Reaksi-reaksi Pergantian
ekomposisi)Rangkap
A8 + Cu Au + C8
ConLoh reaksl ť na
2
CC
3(aq)
+ Ca(nC
3
)
2(aq)
2nanC
3(aq)
+ CaCC
3(s)
eaksl lon berslh ť CC
3

(aq)
+ Ca
2+
(aq)
CaCC
3(s)
Ŧ ConLoh
51CIkICML1kI kLAk5I
keaks| |arutan
e|ektro||t
keaks| asam basa
keaks| |ogam
dengan asam
keaks| dekompos|s|
rangkap
keaks| asam
dengan oks|das|
basa
keaks| oks|das|
asam dengan
basa
keaks| amon|a
dengan asam
keaks| asam
dengan basa
Reaksi Logam dengan Asam Kuat
Encer
oaam + Asam kuaL encer aram + as P
2
ConLoh reaksl ť Ma(s) + 2PCl(aq) gCl2aq)2g)
eaksl lon berslh ť Ma(s) + 2P+ (aq) g2aq)2g)
Ŧ ConLoh
51CIkICML1kI kLAk5I
keaks| |arutan
e|ektro||t
keaks| asam basa
keaks| |ogam
dengan asam
keaks| dekompos|s|
rangkap
keaks| asam
dengan oks|das|
basa
keaks| oks|das|
asam dengan
basa
keaks| amon|a
dengan asam
keaks| asam
dengan basa
Stoikiometri Reaksi dalam Larutan
9ada dasarnvaţ sLolklomeLrl reaksl dalam laruLan
sama denaan sLolklomeLrl laruLan pada umumnvaţ
valLu bahwa perbandlnaan mol zaLŴzaL vana LerllbaL
dalam reaksl sama denaan koeflslen
reakslnvaŦaruLan adalah merupakan campuranţ
banvak zaL LerlaruL dalam suaLu laruLan dapaL
dlkeLahul [lka volum dan konsenLrasl laruLan
dlkeLahul darl rumusŤ
M ƹn/v nƹv x m
PlLunaan sLolklomeLrl
W PlLunaan sLolklomeLrl sederhana
W anakahŴlanakahŤ
W ŦMenenLukan persamaan reaksl
W 2ŦmenenLukan [umlah mol zaL vana dlkeLahul (vana dapaL dlLenLukan
[umlah molnva)
W 3ŦmenenLukan [umlah mol zaL vana dlLanvakan denaan menaaunakan
perbandlnaan koeflslen
W 4Ŧmenvesualkan [awaban denaan hal vana dlLanvakan
ConLoh soal
W ) as hldroaen dapaL dlbuaL darl reaksl loaam zlnk denaan laruLan asam
sulfaLŦPlLunalah volum asam sulfaL 2 M vana dapaL menahasllkan 6ţ27 llLer
aas hldroaen (@9)
!awaban Ť
*anakah ť persamaan seLara reaksl ƹ Zn + P2C4 ŴŴƽZnC4+ P2
*anakah 2 ť !umlah mol zaL vana dlkeLahul adalah hldroaen ţ makaŤ
Mol P2 ƹ 6ţ72 /22ţ4 mol ƹ 0ţ3 mol
*anakah 3 ť !umlah mol zaL vana dlLanvakan (P2C4)
Mol P2C4 ƹ / x 0ţ3 mol ƹ 0ţ3 mol
*Pal vana dlLanvakan ( volum P2C4)
volum P2C4ƹv ƹ n/M ƹ 0ţ3 mol/2 mol ƹ 0ţ
W 2) PlLunalah volume laruLan 0Ŧ0 M PCl vana
dlperlukan unLuk melaruLkan 2Ŧ4 aram loaam
maaneslum (Ar ƹ 24)Ŧ
W ffť
W Ma(s) + 2PCl(aq) MaCl
2
(aq) + P
2
(a)
24 aram Ma ƹ 2Ŧ4/24 ƹ 0Ŧ mol
mol PCl ƹ 2 x mol Ma ƹ 0Ŧ2 mol
volume PCl ƹ n/M ƹ 0Ŧ2/0Ŧ2 ƹ 0Ŧ8 llLer
oal
ul dalam suaLu percobaanţ se[umlah Al habls
bereaksl denaan 2 ml laruLan P
2
C
4
aŦ @ulls persamaan reaksl seLaranva
bŦ !lka dlkeLahul kemolaran laruLan P2C4 adalah 0ţ2 M LenLukan massa Al vana
Lelah bereaksl
cŦ 8erapa massa aaram vana LerbenLuk?

@,@ 

° f¾ ff°  . ½ f¾ f¾f¯ f¾f f¾ –f¯ °–f° f¾f¯ f¾ ¯½¾¾ f°–f½ ½f f¾ f¾f¯ °–f° ¾ f¾ f¾f f¾ ¾ f¾ f¾f¯ °–f° f¾f f¾ f¯°f °–f° f¾f¯ f¾ f¾f¯ °–f° f¾f .

 f–f © °¾ f¾ ff°  9 ¾f¯ff° ° f nff ½ ¯f½ff° f¾ ¯f f°–¯ ff° ff°  ¾ ½ ¾f¯ff° ° ff¯ ½ ¾f¯ff° °f  f ¾f° ¾ f–f ° °f°– ½¾f ¾ f°–f°  ¯f f½ ¾ ¾ f–f ¯ $¾ °ff ° f f °f° n° f¾ f ° ¾ f %.

% °–f° °f¯ ¾ f%-% &9 ¾f¯ff° f¾ % f¾ ¯¾% .

+-f -f.

 + f  f ff¯ ff° ¾f° ¾ f–f °° f°– ½¾f ¯ff f ff° ¯ ¯½  ½ ¾f¯ff° ° °–f½ ff¯ f ° °f¯ ¾ f f° °f¯ f °f –°–  f ¾ °––f f½ff° ½ ¾f¯ff° ° °–f½ ¾ &½ ¾f¯ff° ° °–f½ .

 +-f + -f +.

 + f ° ° f ¯ °–ff¯ ½ ff° ½ ff° f°–f° ff° ½  ½ ¾f¯ff° ° ¾ %°½ °°°% ff¯ f ° -f¯ ½ff° °½ °°° ¾ °––f f½ff° ½ ¾f¯ff° ° ¾ ¾ &9 ¾f¯ff° ° ¾ .

 + .

 + W .

@.@ .

° f¾ ff°  f¾ f¾f¯ f¾f f¾ –f¯ °–f° f¾f¯ f¾ ¯½¾¾ f°–f½ f¾ f¾f¯ °–f° ¾ f¾ f¾f f¾ ¾ f¾ f¾f¯ °–f° f¾f f¾ f¯°f °–f° f¾f¯ f¾ f¾f¯ °–f° f¾f .

8 8.#0.8.2 . W f¾ ¾ f f¾f °–f° ¾f¯ W f¾ ¾ f ¾f¯ °–f° f¾f W f¾ ¯°f °–f° ¾f¯ .8 70.

@.@ .

° f¾ ff°  f¾ f¾f¯ f¾f f¾ –f¯ °–f° f¾f¯ f¾ ¯½¾¾ f°–f½ f¾ f¾f¯ °–f° ¾ f¾ f¾f f¾ ¾ f¾ f¾f¯ °–f° f¾f f¾ f¯°f °–f° f¾f¯ f¾ f¾f¯ °–f° f¾f .

2 /03.#0.8 8.3 f½f ¾ f f¾f .

– -f  f .f .

° f¾ f¾¯ ¾ f °–f° f¾f¯ f °n & f¾ ¯¾ .

f +.

 .

f.

 + & f¾ ° °–f½ .

f + +.

 .

f +.

 + & f¾ ° ¾ .

f + .

% ¾ f f¾f +¾f¯ ff¯ + %¾f¯ +¾ f f¾f ff¯ + .8. .f + 8/.

° f¾ %f%+.

f%¾% .

f%f% +%% f¾ ° ¾ +%f% +.

f%¾% .

f+%f% +%% .

@ .@.

° f¾ ff°  f¾ f¾f¯ f¾f f¾ –f¯ °–f° f¾f¯ f¾ ¯½¾¾ f°–f½ f¾ f¾f¯ °–f° ¾ f¾ f¾f f¾ ¾ f¾ f¾f¯ °–f° f¾f f¾ f¯°f °–f° f¾f¯ f¾ f¾f¯ °–f° f¾f .

3 . 8.#0. ¾ f ¾f¯ + f¾f ff¯ + .2 /03.8.8 8/.

° ¾f % f¾ f°– ¾ f °–f° °f¯ ¾ f W f¾ ¯¾ +-f -f  + W W f¾ ° °–f½ +-f + -f + f¾¾ ° ¾ +  %–% + %f% -f%f% +%% %–% + %f% %f% +%% %.

° f¾ f¾ ° ¾ .

@.@ .

° f¾ ff°  f¾ f¾f¯ f¾f f¾ –f¯ °–f° f¾f¯ f¾ ¯½¾¾ f°–f½ f¾ f¾f¯ °–f° ¾ f¾ f¾f f¾ ¾ f¾ f¾f¯ °–f° f¾f f¾ f¯°f °–f° f¾f¯ f¾ f¾f¯ °–f° f¾f .

¾f¯ +¯°f %- % ff¯ ¯°¯ .2 /03.3 243.#0.8 8.

° % f¾ f¯°f °–f° f¾f¯ f & f¾ ¯¾ - +.

 - .

 W f¾ ° °–f½ - + +.

 - +.

 W ° ¾ - + - .

° f¾ %f% +-%–% -%%f% f¾ ° ¾ +%f% +-%–% %-%+%f% .

@ .@.

° f¾ ff°  f¾ f¾f¯ f¾f f¾ –f¯ °–f° f¾f¯ f¾ ¯½¾¾ f°–f½ f¾ f¾f¯ °–f° ¾ f¾ f¾f f¾ ¾ f¾ f¾f¯ °–f° f¾f f¾ f¯°f °–f° f¾f¯ f¾ f¾f¯ °–f° f¾f .

3.3 0425488 #.39.#0.5 +.8 !07.8 70.

 + .

.

° f¾ -f.

%f%+.

f%-%%f% -f-%f% +.

f.

%¾% f¾ ° ¾ .

 %f% +.

f+%f% .

f.

%¾% .

@.@ .

° f¾ ff°  f¾ f¾f¯ f¾f f¾ –f¯ °–f° f¾f¯ f¾ ¯½¾¾ f°–f½ f¾ f¾f¯ °–f° ¾ f¾ f¾f f¾ ¾ f¾ f¾f¯ °–f° f¾f f¾ f¯°f °–f° f¾f¯ f¾ f¾f¯ °–f° f¾f .

07 –f¯ +¾f¯ f °n ff¯ +f¾ .8 4.9 3.#0.3 8.2 :.2 /03.

–%¾%+.° f¾ .

6   .%f% .–%¾%++%f% .6   f¾ ° ¾ .

@.@ .

° f¾ ff°  f¾ f¾f¯ f¾f f¾ –f¯ °–f° f¾f¯ f¾ ¯½¾¾ f°–f½ f¾ f¾f¯ °–f° ¾ f¾ f¾f f¾ ¾ f¾ f¾f¯ °–f° f¾f f¾ f¯°f °–f° f¾f¯ f¾ f¾f¯ °–f° f¾f .

3 9f f f¾f°f ¾¯  f¾ ff¯ ff° ¾f¯f °–f° ¾¯ ff° ½f f ¯¯°f f ff ½ f° °–f° ¯f f f°– f ff¯ f¾ ¾f¯f °–f° €¾ ° f¾°f ff° f ff ¯ ½ff° nf¯½f° f°f f f ff¯ ¾f ff° f½f f ©f ¯ f° °¾ °f¾ ff° f f ¯¾ .$9442097 #0.7:9. °$ ° ¯ .8 /..2 .

°–f° ¾¯ W °–f° ¾¯ ¾ f°f W f°–f f°–f W . ° °f°½ ¾f¯ff° f¾ W ¯ ° °f°©¯f ¯f f°– f %f°– f½f °f° ©¯f ¯°f% W ¯ ° °f°©¯f ¯f f°– f°ff° °–f° ¯ °––°ff° ½ f° °–f° €¾ ° W ¯ ° ¾ff°©ff f° °–f° f f°– f°ff° .

.

 ¯$¯  .f°– f½f ¯ °–f¾f°  –f¾ – ° %@9% ff f° &f°–f ½ ¾f¯ff° ¾ ff f¾ °+ °+ &f°–f ¯f ¯f f°– f f ff – ° ¯ff . $ ¯ ¯ &ff°– f°ff° %¯ % I¯ I °$.° ¾f W %f¾ – ° f½f f f f¾ –f¯ ° °–f° ff° f¾f¯ ¾€f °–f ¯ f¾f¯ ¾€f . $ ¯ ¯ &f°–f ¯f ¯f f°– f°ff° %% .

W %°–f ¯ ff° ..

 f°– ½ f° ° ¯ ff° –f¯–f¯ ¯f–° ¾¯% % W ff W .–%¾%+.

%f% .–.

%f%+%–% –f¯.– $ ¯ ¯.

 ¯.– ¯ ¯ .

 $   . °$.

 °f° ¯f¾¾f f°– f f¾ n f½f ¯f¾¾f –ff¯ f°– °" .f ff¯ ¾f ½ n ff° ¾ ©¯f f ¾ f¾ °–f° ¯ff° f @¾ ½ ¾f¯ff° f¾ ¾ ff°f f f ¯ff° ff° f ff .