Anda di halaman 1dari 28

PANDUAN PELAKSANAAN MODUL

SAHSIAH UNGGUL MURID


( SUMUR )
DI SMKA DAN SABK
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
CYBERJAYA
2011
Mu ka S u ra t |2
Kata Alu-aluan
Pengarah
Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pelajaran Malaysia

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.


Syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpahan rahmat serta keizinan-Nya kita bersama-sama
dapat melaksanakan modul Sahsiah Unggul Murid (SUMUR) kepada semua Sekolah Menengah
Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) di seluruh negara
mulai Tahun 2010. Bahagian Pendidikan Islam (BPI), Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan
ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berusaha bersungguh-sungguh merealisasikan
modul ini. Semoga segala usaha yang dicurahkan tersebut mendapat ganjaran sebaik-baiknya dari
Allah SWT.

Sesungguhnya, membangun Modal Insan melalui kaedah mendidik, mengajar, membentuk dan
membimbing murid-murid di sekolah merupakan tugas dan tanggung jawab Kementerian Pelajaran
Malaysia. Berpegang kepada prinsip bahawa pendidikan adalah suatu usaha berterusan hingga ke
akhir hayat maka BPI, KPM sentiasa berusaha menambah baik setiap program khususnya ke arah
pembentukan sahsiah murid dari masa ke semasa. Oleh itu modul SUMUR ini merupakan
sebahagian daripada usaha BPI, KPM mempertingkat dan memantapkan lagi sahsiah murid
khususnya yang berada di SMKA dan SABK. Bahagian ini amat berharap agar modul ini
dilaksanakan dan mendapat sokongan penuh warga SMKA dan SABK seluruh negara.
Akhirnya kita sama-sama berdoa semoga usaha kita diredhai Allah SWT.

Sekian, terima kasih.

HJ ABD RASHID BIN NGAH


Pengarah
Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pelajaran Malaysia

Mu ka S u ra t |3
LATAR BELAKANG

1. Sahsiah Unggul Murid (SUMUR) adalah idea dan hasrat YB. Dato’ Seri Hishammuddin bin
Tun Hussein Menteri Pelajaran Malaysia dan disambut oleh Jabatan Pendidikan Islam dan
Moral (JAPIM), Kementerian Pelajaran Malaysia dengan mencetuskan Modul 5 C iaitu Murid
Contoh, Murid Cerdas, Murid Cerdik, Murid Cergas dan Murid Ceria.

2. Matlamat modul ini adalah untuk; melahirkan murid yang memiliki personaliti terpuji dan
boleh dicontohi oleh murid-murid lain, sentiasa memburu ilmu untuk kebahagiaan di dunia
dan akhirat, mempraktikkan amalan penjagaan kesihatan yang cemerlang dalam kehidupan
seharian, mempunyai ketahanan diri dalam menghadapi cabaran hidup serta berusaha
meningkatkan daya kepimpinan dan bersemangat patriotisma.

3. SUMUR telah dilancarkan oleh YB. Dato’ Noh bin Omar Timbalan Menteri Pelajaran
Malaysia pada 29 Oktober 2007 di Sekolah Agama Menengah Tanjung Karang, Kuala
Selangor, SELANGOR.

4. Berikutan itu, 10 buah sekolah rintis telah terpilih melaksanakannya iaitu SMKA Maahad
Muar, JOHOR; SMKA Sultan Muhamad, MELAKA; SMKA Nibong Tebal, PULAU PINANG;
SMKA Naim Lil-Banat, KELANTAN; SMKA Sheikh Hj. Othman Wahab, SARAWAK; SABK
Imtiaz Dungun, TERENGGANU; SABK SAM Tanjung Karang, Kuala Selangor, SELANGOR;
SABK Maahad Al-Aziz, Parit, PERAK; SABK SMA Al-Maarif, Kuantan, PAHANG dan SABK
SMA Al-Nahdah, Yan, KEDAH.

5. Mesyuarat Pemurnian Modul yang diadakan di Hotel Quality, Shah Alam, SELANGOR pada
12 hingga 15 Mac 2008 dengan berpandukan kepada program rintis yang dilaksanakan
kepada 10 buah sekolah sebelum ini memutuskan empat program untuk dilaksanakan
seterusnya iaitu Program Berbudi Bahasa; Program Mutadayyin; Program Penampilan Diri
dan Program Jati diri.

6. Mesyuarat Pengurusan Bahagian Pendidikan Islam Bil. 2/2010 pada 8 Februari 2010
memutuskan Sumur diserahkan kepada Operasi Dakwah, Bahagian Pendidikan Islam dan
program tersebut hendaklah dilaksanakan di semua SMKA dan SABK pada tahun 2010.

Mu ka S u ra t |4
PANDUAN PELAKSANAAN MODUL

1. Modul Sahsiah Unggul Murid ( SUMUR ) ini telah dimurnikan semula menjadi empat (4)
program utama iaitu Program Berbudi Bahasa, Program Mutadayyin, Program Penampilan
Diri dan Program Jati Diri. Ia bertujuan untuk lebih memudahkan para guru untuk
melaksanakan modul ini.

2. Semua murid hendaklah diberitahu dan diperjelaskan secara terperinci pelaksanaan setiap
program agar setiap murid faham dan menyedari bahawa sesuatu program tersebut sedang
berlangsung dan mereka sedar bahawa mereka terlibat sama menjayakannya.

3. Penilaian bagi setiap program adalah mengikut kumpulan-kumpulan kecil murid (Kumpulan
Usrah) bagi meringankan tugas guru. Mentor Guru selaku Murabbi perlu mengesahkan
penilaian berdasarkan borang yang telah disediakan (rujuk Lampiran 1: Rangkaian
Penggerak SUMUR).

4. Penilaian hendaklah dibuat sebanyak empat ( 4 ) kali iaitu dua minggu sekali bagi program
dalam masa dua bulan program itu berjalan (rujuk Lampiran 2: Contoh Jadual Penilaian).

5. Pemantauan bagi program pertama tetap diteruskan walaupun program kedua dan program
selanjutnya dilaksanakan. Penilaian Keseluruhan (rujuk Lampiran 3) akan dibuat oleh Naqib
(Mentor Murid) ke atas ahli usrah masing-masing pada hujung tahun (Oktober – November)
dan disahkan oleh Murabbi (Mentor Guru).

6. Laporan pelaksanaan program hendaklah dihantar kepada urusetia pada bulan Jun dan
Disember ( dua kali setahun ).

7. Sektor Pembangunan Nilai dan Akhlak, Bahagian Pendidikan Islam, KPM selaku urusetia
akan memantau dari semasa ke semasa tentang pelaksanaan program ini di semua SMKA
dan SABK.

Mu ka S u ra t |5
MODUL
SAHSIAH UNGGUL MURID
( SUMUR )
PROGRAM CIRI-CIRI AKTIVITI PERLAKSANAAN PENILAIAN CATATAN

A. BERBUDI 1. HORMAT MENGHORMATI - Kempen : - Penilaian oleh


BAHASA * Ciri-ciri kempen Rakan Sebaya
mengandungi 5 I :
 Informasi - Penilaian oleh
 Inovasi Naqib (Mentor
 Ilmiah Murid)
 Intelek
”Barangsiapa yang beriman kepada Allah
 Islamik - Pelaksanaan Program - Penilaian Murabbi
dan Hari Akhirat maka hendaklah ia
*Cadangan aktiviti : sepanjang tahun (Mentor Guru)
menghormati jiran tetangganya”
 Perasmian / Penutup
 Sebaran Maklumat - Fokus penilaian - Instrumen rujuk
(Reach Out) pelaksanaan pada lampiran
 Kempen 5 S Februari – Mac
o Senyum - Penilaian Umum
o Salam - Tumpuan pada awal sepanjang Tahun.
o Sapa dan akhir program
o Sopan - Februari – Mac
” Seseorang Muslim itu adalah saudara bagi o Sayang fokus penilaian
Muslim yang lain dia tidak menzaliminya dan
tidak membiarkannya keseorangan ketika - Sentuhan Jibril*: - Pemantauan
saudaranya memerlukan” ” Sentuhan lima saat lebih dilakukan mengikut
bermakna daripada pertuturan 5
minit”
jadual yang
- Mentor Mentee ditetapkan oleh
sekolah

2. TOLONG MENOLONG - Banner


 Contoh :-

29
” Muhammad itu adalah utusan Allah dan
orang-orang yang bersama dengan dia adalah
keras terhadap orang-orang kafir, tetapi
berkasih sayang sesama mereka”
)

- Pemplet :
 “Guruku ibubapaku”
 “Kami sayang guru”

Mu ka S u ra t |7
3. MENGENANG BUDI / - Mengenang Budi :
MENGHARGAI  Tayangan Clip Video - Cadangan
 Tayangan Filem/ Drama pelaksanaan: Waktu
7 Contoh : Perhimpunan Rasmi
o Anakku Sazali
"Dan (ingatlah juga) , tatakala Tuhanmu
memaklumkan; ”Sesungguhnya jika kamu
o Si Tanggang
bersyukur , pasti kami akan menambah o Siri Al-Hidayah - Cadangan: Sebulan
(nikmat) kepadamu, dan jika kamu o Mutiara Hati sekali untuk
mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya o Cikgu Limau tayangan filem
azab-Ku sangat pedih”. Kasturi

- Menghargai :
 Sijil penghargaan
”Orang yang tidak bersyukur kepada manusia  Perkongsian
adalah orang yang tidak bersyukur kepada pengalaman
Allah”  Cenderamata
 Bertukar hadiah

4. LARAS BAHASA - Kaedah Penyampaian - Mengikut kesesuaian


Lisan: masa
 Forum
Firman Allah: Surah Luqman: 18 - 19  Tazkirah ringkas
 Nadwah (seminar)
”Dan janganlah kamu memalingkan mukamu  Multaqa (Rollcall) - Waktu senggang
dari manusia (karena sombong) dan janganlah  Sumbang saran Contoh: -
kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
 Ceramah  Sebelum
orang yang sombong lagi membanggakan diri. perhimpunan
Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan - Persembahan:  Waktu rehat
lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-  Pentomen  Waktu balik
buruk suara ialah suara keledai”  Coral  Waktu kokurikulum
Speaking ) (
 Lakonan - Majlis Penutup
 Sajak/Puisi program
Firman Allah: Surah al-Baqarah:83

- Poster
83
 Pertandingan
 Iklan di kelas dan sudut-
sudut pameran

Mu ka S u ra t |8
)
” Waspadalah kamu dari kata-kata yang
kotor kerana sesungguhnya Allah tidak
suka kepada kata-kata kotor dan perilaku  Lagu / Nasyid berkaitan
yang cabul” budi bahasa
 Tokoh Pelajar
 Berdasarkan kepada
penilaian

” Aku pun turut bergurau senda, tetapi


aku tidak mengatakan sesuatu, melainkan
yang benar belaka”

Mu ka S u ra t |9
Instrumen Penilaian Program A

A. PROGRAM BERBUDI BAHASA


TOLONG MENGENANG
HORMAT MENGHORMATI LARAS BAHASA
MENOLONG BUDI/MENGHARGAI
Kriteria :- Kriteria :- Kriteria :- Kriteria :-
a Memberi salam dan bertegur a Memberi pertolongan a Mengucapkan terima kasih di a Menggunakan intonasi suara
sapa ketika bersua kepada orang lain tanpa atas sesuatu pemberian dan dan bahasa badan yang sesuai.
diminta ( Sikap Proaktif ) pertolongan

b Mengutamakan orang yang lebih b Ikhlas dalam memberi b Memberikan tanda ingatan b Menggunakan bahasa yang
dewasa dalam kebanyakan hal pertolongan sempena peristiwa-peristiwa sopan dan lembut.
yang bermakna kepada
individu

c Berdiri ketika berucap dengan c Mengambil berat c Menzahirkan penghormatan c Bercakap perkara yang
orang yang lebih dewasa terhadap orang di dalam perlakuan bermanfaat dalam topik yang
sekeliling berkaitan.

d Berlapang dada dengan d Kebolehan memahami d Mendengar nasihat dan d Menghormati orang lain
perbezaan pendapat/ ) dan merasai penderitaan mematuhi sebarang arahan dengan panggilan mesra dan
at-tasamuh sebenar orang lain yang ditetapkan. disenangi oleh pendengar.
(emphaty )

e Menerima kelebihan dan e Bersungguh dalam e Sentiasa menziarahi/menemui e Penggunaan kata-kata


kelemahan orang lain tanpa memberikan bantuan ahli keluarga, rakan-rakan dan penghormatan yang tetap
syarat ( Non judgement ) individu

*Kriteria yang disenaraikan hanya untuk rujukan dan panduan sahaja.


*Penilaian oleh Nuqaba ’ yang dilantik sahaja dan disahkan oleh Murabbi.

M u k a S u r a t | 10
Borang Penilaian Program A

A. PROGRAM BERBUDI BAHASA

TARIKH:………………HINGGA……………………

Usrah ………………………………………………….

HORMAT TOLONG MENGENANG


LARAS BAHASA
MENGHORMATI MENOLONG BUDI

JUMLAH
BIL NAMA MURID TING

Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d

Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d

Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d

Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d
Kriteria c

Kriteria e

Kriteria c

Kriteria e

Kriteria c

Kriteria e

Kriteria c

Kriteria e
*Catatkan : Ada ( 1 markah ) / Tiada ( 0 markah )
M u k a S u r a t | 11
PROGRAM CIRI-CIRI AKTIVITI PELAKSANAAN PENILAIAN CATATAN

B. MUTADAYYIN 1. SOLAT BERKUALITI - Kempen Islah - Program dan - Penilaian oleh Rakan
 Solat di awal waktu - Tazkirah penilaian program Sebaya
 Solat berjemaah - Ceramah dilaksanakan
 Solat sunat - Buletin sepanjang tahun. - Penilaian oleh Naqib
- Qiamullail (Mentor Murid)
- Fokus penilaian
pelaksanaan pada - Penilaian Murabbi
April – Mei (Mentor Guru)
2. TADARUS AL-QUR’AN - Tadarus Al-Qur’an
 Bacaan secara tartil secara halaqah atau - Awal program - Instrumen rujuk
 Istiqamah membaca Al- berpasangan. Pertengahan April lampiran
Qur’an - Tadarus merujuk Minggu Ketiga
 Bacaan secara disemak Jadual Tadarus - Penilaian Umum
- Bengkel Tahsin - (2 hari seminggu). sepanjang Tahun.
Qiraati
- April – Mei fokus
penilaian

3. AMALAN ZIKIR DAN DOA - Buletin bulanan - Pemantauan dilakukan


BERTERUSAN - Ceramah kelebihan mengikut jadual yang
 Basahi lidah dengan zikir Zikir ditetapkan oleh
dan doa - Hafazan zikir dan sekolah
 Mulakan pekerjaan dengan doa selepas solat
iringan doa.

M u k a S u r a t | 12
Instrumen Penilaian Program B

B. PROGRAM MUTADAYYIN
AMALAN ZIKIR DAN DOA
SOLAT BERKUALITI TADARUS AL-QURAN
BERTERUSAN
Kriteria :- Kriteria :- Kriteria :-
a. Solat pada awal waktu a. Membaca al-Quran setiap hari a. Membaca wirid lepas solat

b. Sentiasa berjemaah b. Hafaz ayat-ayat lazim b. Berdoa setiap lepas solat

c. Menyempurnakan sunat-sunat solat c. Memelihara hukum tajwid c. Membaca doa dalam setiap amalan
harian

d. Berpakaian bersih dan sesuai d. Meneliti tafsiran ayat yang dibaca d. Memahami kandungan doa

e. Memelihara ketertiban e. Tadabbur dengan makna difahami e. Mengamalkan adab-adab berdoa dan
berzikir

*Kriteria yang disenaraikan hanya untuk rujukan dan panduan sahaja.


*Penilaian oleh Nuqaba ’ yang dilantik sahaja dan disahkan oleh Murabbi.

M u k a S u r a t | 13
Borang Penilaian Program B

B. PROGRAM MUTADAYYIN

TARIKH:………………HINGGA……………………

Usrah ………………………………………………….

AMALAN ZIKIR DAN


SOLAT BERKUALITI TADARUS AL-QURAN
DOA BERTERUSAN

JUMLAH
BIL NAMA MURID TING Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d

Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d

Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d
Kriteria c

Kriteria e

Kriteria c

Kriteria e

Kriteria c

Kriteria e
*Catatkan : Ada ( 1 markah ) / Tiada ( 0 markah )

M u k a S u r a t | 14
PROGRAM CIRI-CIRI AKTIVITI PERLAKSANAAN PENILAIAN ULASAN

C. PENAMPILAN 1. PEMAKAIAN: - Kempen: - Sepanjang Program - Penilaian oleh Rakan


DIRI  Kemas  Banner Penampilan Diri Sebaya
 Bersih  Poster - Fokus pada Jun – Julai
 Sesuai mengikut  Pamplet - Tunjuk cara berpakaian - Penilaian oleh Naqib
keadaan, tempat dan - Mengikut kesesuaian (Mentor Murid)
majlis sekolah
- Penilaian Murabbi
(Mentor Guru)
2. ADAB SOPAN: - Bengkel: - Bengkel Adab
 Adab bercakap  Ceramah diberikan kepada - Instrumen rujuk
 Adab menuntut ilmu  LDK murid-murid yang lampiran
 Adab bergaul terpilih dan murid-
murid tersebut - Penilaian Umum
3. KEPEMIMPINAN: - Pengucapan menerangkan semula sepanjang Tahun.
 Bijak membuat Awam: kepada murid-murid
keputusan  Tazkirah lain dalam LDK. - Jun – Julai fokus
 Boleh berkomunikasi  Ucapan penilaian
dengan baik
 Menjadi role model - Tazkirah / ucapan oleh - Pemantauan dilakukan
murid sebelum kelas mengikut jadual yang
bermula mengikut ditetapkan oleh
giliran setiap hari sekolah
persekolahan.
4. SIKAP POSITIF DAN - Anugerah Murid - Pemantauan secara
PROAKTIF Mithali berterusan dan
 Aktif di dalam aktiviti penilaian diberikan
dalam / luar kelas berdasarkan kriteria-
 Suka membantu guru kriteria berikut:
dan murid lain o Kefahaman
o Penglibatan
o Amalan

M u k a S u r a t | 15
Instrumen Penilaian Program C

C. PROGRAM PENAMPILAN DIRI

PEMAKAIAN ADAB SOPAN KEPEMIMPINAN SIKAP POSITIF DAN PROAKTIF

Kriteria:- Kriteria :- Kriteria :- Kriteria :-


a. Menutup aurat a. Bercakap dengan lembut a. Bijak membuat keputusan a. Aktif dalam kelas dan luar
(rendah suara ) bilik darjah

b. Bersih dan rapi b. Menumpukan perhatian b. Tegas mempertahankan b. Menyelesaikan tugas


terhadap ajaran guru keputusan bersama menepati masa yang
ditentukan

c. Kemas dan lengkap c. Mengutamakan yang lebih c. Mampu berkomunikasi c. Suka membantu semua orang
berusia/yang lebih tua dengan baik yang memerlukan bantuan

d. Sesuai mengikut tempat, d. Menyayangi yang lebih d. Berwibawa dan disegani d. Mampu menyumbangkan
keadaan dan majlis muda idea yang ktitis dan bernas

e. Tidak terlalu ketat e. Sentiasa membataskan e. Menjadi role model e. Sentiasa terkehadapan dalam
pandangan & pergaulan (dicontohi ) memberi idea dan
melaksanakan sesuatu tugas /
tanggungjawab dengan baik

*Kriteria yang disenaraikan hanya untuk rujukan dan panduan sahaja.


*Penilaian oleh Nuqaba ’ yang dilantik sahaja dan disahkan oleh Murabbi.

M u k a S u r a t | 16
Borang Penilaian Program C

C. PROGRAM PENAMPILAN DIRI

TARIKH:………………HINGGA……………………

Usrah ………………………………………………….

SIKAP POSITIF DAN


PEMAKAIAN ADAB SOPAN KEPEMIMPINAN
PROAKTIF

JUMLAH
BIL NAMA MURID TING
Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d

Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d

Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d

Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d
Kriteria c

Kriteria e

Kriteria c

Kriteria e

Kriteria c

Kriteria e

Kriteria c

Kriteria e
*Catatkan : Ada ( 1 markah ) / Tiada ( 0 markah )

M u k a S u r a t | 17
PROGRAM CIRI-CIRI AKTIVITI PELAKSANAAN PENILAIAN CATATAN

D. JATI DIRI 1. BERKEYAKINAN - Sepanjang tahun - Penilaian oleh Rakan


- Usrah Sebaya

2. SABAR DAN TABAH - Sambutan Hari - 1 hari - Penilaian oleh Naqib


Kebesaran (Mentor Murid)

- Majlis Tahlil dan - Penilaian Murabbi


3. TETAP PENDIRIAN Bacaan Yaasin (Mentor Guru)

- Memperingati - Hari kebesaran - Instrumen rujuk


Tokoh-tokoh lampiran
Kemerdekaan
- Penilaian Umum
- Menganjurkan sepanjang Tahun.
4. SEMANGAT JUANG pertandingan
sempena Bulan - Ogos – September
Kemerdekaan fokus penilaian

- Pameran - 1 hari - Pemantauan dilakukan


mengikut jadual yang
- Pertandingan ditetapkan oleh
Lukisan sekolah

M u k a S u r a t | 18
Instrumen Penilaian Program D

D. PROGRAM JATI DIRI

BERKEYAKINAN SABAR DAN TABAH TETAP PENDIRIAN SEMANGAT JUANG

Kriteria:- Kriteria :- Kriteria :- Kriteria :-


a. Tidak mudah terpengaruh a. Mudah menerima a. Memberikan hujah dengan a. Aktif dalam setiap aktiviti
nasihat idea yang bernas

b. Berwawasan / berpandangan b. Bertolak ansur b. Tegas mempertahankan b. Tekun sewaktu


jauh keputusan melaksanakan tugasan

c. Beridea kritis c. Respon dalam semua c. Bertanggungjawab atas c. Bersungguh melaksanakan


majlis keputusan tugasan

d. Sentiasa menunaikan d. Tabah dan tidak d. Bijak membuat keputusan d. Bersaing mencapai
kewajipan berputus asa kecemerlangan

e. Kesungguhan yang tinggi e. Penglibatan dalam e. Sanggup berkorban e. Berani


aktiviti kerohanian

*Kriteria yang disenaraikan hanya untuk rujukan dan panduan sahaja.


*Penilaian oleh Nuqaba ’ yang dilantik sahaja dan disahkan oleh Murabbi.

M u k a S u r a t | 19
Borang Penilaian Program D

D. PROGRAM JATI DIRI

TARIKH:………………HINGGA……………………

Usrah ………………………………………………….

BERKEYAKINAN SABAR DAN TABAH TETAP PENDIRIAN SEMANGAT JUANG

JUMLAH
BIL NAMA MURID TING Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d

Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d

Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d

Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d
Kriteria c

Kriteria e

Kriteria c

Kriteria e

Kriteria c

Kriteria e

Kriteria c

Kriteria e
*Catatkan : Ada ( 1 markah ) / Tiada ( 0 markah )

M u k a S u r a t | 20
PENILAIAN KESELURUHAN

MUTADAYYIN

KESELURUHAN
PENAMPILAN

JATI DIRI
BERBUDI

MARKAH
BAHASA

JUMLAH
DIRI
BIL NAMA MURID TING

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Disahkan oleh Murabbi


Tandatangan Naqib : ……………………………………………. Tandatangan Murabbi : …………………………………………….

Nama : ……………………………………………. Nama : …………………………………………….

Tarikh : …………………………………….……... Tarikh : …………………………………..………...

M u k a S u r a t | 21
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM SAHSIAH UNGGUL MURID (SUMUR)

Sila sertakan dokuman berikut :-


 Senarai AJK pelaksana/Senarai Mesyuarat dan Tarikh/Senarai Kumpulan Usrah dan yang berkaitan
 Dilengkapkan dan dihantar kepada URUSETIA untuk makluman pelaksanaan 2 kali setahun (Laporan Jun dan Laporan Disember)

TARIKH
BIL PROGRAM AKTIVITI PENILAIAN KOS RM
PERLAKSANAAN
Aktiviti
Penilaian selepas program
Empat program yang telah di kecil/majlis/yang Tarikh-tarikh aktiviti Jumlah kos yang
secara umum dalam bentuk
tetapkan dilaksanakan sepanjang yang berkenaan dibelanjakan
kualiti atau kuantiti (%)
program
1.
2.
A BERBUDI BAHASA 3.
4.

1.
2.
B MUTADAYYIN
3.
4.
1.
2.
C PENAMPILAN DIRI
3.
4.
1.
2.
D JATIDIRI
3.
4.

Disahkan oleh Pengetua


Disediakan Oleh : ……………………………………………. Tandatangan : …………………………………………….
Penyelaras

Nama : ……………………………………………. Nama : …………………………………………….

Tarikh : …………………………………….……... Tarikh : …………………………………..………...

M u k a S u r a t | 22
Lampiran 1

RANGKAIAN PENGGERAK SUMUR SEKOLAH

__________________________________________________________________________________________________________

Pengetua/GPK 1/GPK HEM


Murabbi
(Mentor Guru)


Naqib
(Mentor Murid: Pembimbing Kumpulan Usrah dalam kalangan murid yang terbaik)


Murid
(Peserta: mengikut kumpulan-kumpulan Usrah)

M u k a S u r a t | 23
Lampiran 2

Contoh Takwim Penilaian Naqib (Mentor Murid)

Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt. Nov
Program

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 Rumusan

Budi
X X X X
Bahasa

Mutadayyin X X X X

Penampilan
X X X X
Diri

Jati Diri
X X X X

 M : Minggu
 Semua Program dilaksanakan secara berterusan sepanjang tahun
 2 bulan diperuntukkan untuk melaksanakan sesuatu program secara berfokus
 4 kali penilaian secara berfokus sesuatu program dilakukan

M u k a S u r a t | 24
TINDAKAN/PERLAKSANAAN

BIL PERKARA ADA TIADA


1 Lantik AJK SUMUR sekolah
2 Lantik AJK BADAR
3 Lantik Murabbi
4 Lantik Nuqaba' (Naqib-Naqib)
5 Bentuk Kumpulan/Kumpulan Usrah
6 Takwim Pertemuan
7 Mesyuarat AJK
Memaklumkan kepada semua murid mengenai SUMUR : program dan aktivitinya
8
sepanjang tahun
9 Penilaian kumpulan usrah oleh Naqib-Naqib
10 Pengesahan Penilaian oleh Murabbi melalui Borang Penilaian
11 Pemantauan: BPI/JPN/PPD/Sekolah
12 Penilaian keseluruhan modul
13 Penyediaan Pelaporan 2 kali setahun (Penilaian Jun/Disember)

M u k a S u r a t | 25
AJK SUMUR

Pengerusi
[Pengetua]

Naib Pengerusi 1
[Guru Penolong Kanan HEM]

Naib Pengerusi 2
[Guru Penolong Kanan Pentadbiran]

Setiausaha
[Ketua Bidang PI]

Penolong Setiausaha
[Ketua Panitia]

Ahli Jawatankuasa
[Kaunselor/Guru Muslim/Murabbi/Pengerusi BADAR/Ketua Naqib]

M u k a S u r a t | 26
SENARAI SEMAK
DOKUMENTASI PENGURUSAN MODUL SUMUR
1. Fail Modul

2. Fail Induk:
a. Surat Lantikan AJK
b. Senarai AJK Induk
c. Surat Panggilan Mesyuarat
d. Minit Mesyuarat
e. Tindakan/Maklum Balas Minit
f. Dokumentasi Aktiviti/Program
g. Takwim Aktiviti

3. Fail Aktiviti:
a. Organisasi BADAR
b. Organisasi Usrah
c. Senarai Murabbi/Nuqaba’
d. Senarai Nuqaba’ dan ahli
e. Takwim Pertemuan

4. Dokumentasi Penilaian

5. Lain-Lain Dokumentasi yang berkaitan

6. Pelaporan : 2 kali setahun

7. Urusetia : Sektor Pembangunan Nilai dan Akhlak, Bahagian Pendidikan Islam, KPM
M u k a S u r a t | 27
M u k a S u r a t | 28