Nilai Murni Bahasa Malaysia Tahun 3

NilaiMurniBahasa Malaysia Tahun 3

Vincent mencucipakaiandankasuts endiri.

Shirley menutupsuissebelumkeluarda rikelas.

Hassan dankawankawannyabersukansetiapp etang.

Alfred menolongcikgumengangkat bukulatihan.

Lily CheeMengmelintasjalandenganmengg menggosokgigiset unakanjejantas. iappagi.

Ali mengucapkanselamatpagikepadajirannya.

Murid-muridberatur di luarbilikdarjah.

Ling Shin Mei Ling menghidangkantehkepadaayahnya. memulangkandompetkepadatuannya.

menghormatiibuba Mematuhiperatur jujur pa an berdikari Berjimatcermat Baikha

Menjagakeselamat an Menjagakebersih Menjagakesihatan

Bersopansantun

memulangkandompetkepadatuannya.ti an Nilai MurniBahasa Malaysia Tahun 3 Vincent mencucipakaiandankasuts endiri. Murid-muridberatur di luarbilikdarjah. Alfred menolongcikgumengangkat bukulatihan. Shirley menutupsuissebelumkeluarda rikelas. Ali mengucapkanselamatpagikepadajirannya. Lily CheeMengmelintasjalandenganmengg menggosokgigiset unakanjejantas. Ling Shin Mei Ling menghidangkantehkepadaayahnya. Hassan dankawankawannyabersukansetiapp etang. . iappagi.

menghormatiibuba Mematuhiperatur jujur pa an berdikari Berjimatcermat Baikha ti Menjagakeselamat an Menjagakebersih Menjagakesihatan an Bersopansantun .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful