NilaiMurniBahasa Malaysia Tahun 3

Vincent mencucipakaiandankasuts endiri.

Shirley menutupsuissebelumkeluarda rikelas.

Hassan dankawankawannyabersukansetiapp etang.

Alfred menolongcikgumengangkat bukulatihan.

Lily CheeMengmelintasjalandenganmengg menggosokgigiset unakanjejantas. iappagi.

Ali mengucapkanselamatpagikepadajirannya.

Murid-muridberatur di luarbilikdarjah.

Ling Shin Mei Ling menghidangkantehkepadaayahnya. memulangkandompetkepadatuannya.

menghormatiibuba Mematuhiperatur jujur pa an berdikari Berjimatcermat Baikha

Menjagakeselamat an Menjagakebersih Menjagakesihatan

Bersopansantun

Lily CheeMengmelintasjalandenganmengg menggosokgigiset unakanjejantas. memulangkandompetkepadatuannya.ti an Nilai MurniBahasa Malaysia Tahun 3 Vincent mencucipakaiandankasuts endiri. Alfred menolongcikgumengangkat bukulatihan. Ali mengucapkanselamatpagikepadajirannya. . iappagi. Hassan dankawankawannyabersukansetiapp etang. Ling Shin Mei Ling menghidangkantehkepadaayahnya. Murid-muridberatur di luarbilikdarjah. Shirley menutupsuissebelumkeluarda rikelas.

menghormatiibuba Mematuhiperatur jujur pa an berdikari Berjimatcermat Baikha ti Menjagakeselamat an Menjagakebersih Menjagakesihatan an Bersopansantun .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.