Anda di halaman 1dari 184

KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(kemas kini 15 Disember 2009)
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru


Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan


pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial,
tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau
mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi
dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga
bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada
secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau
cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada
Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian
Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(kemas kini 15 Disember 2009)
BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(kemas kini 15 Disember 2009)
KANDUNGAN
___________________________________________________
KANDUNGAN MUKA SURAT

1. Kata Alu-Aluan Pengarah ii

2. Kerangka Konseptual Kurikulum iii

3. Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran 1


Program

4. Sistem Akademik, Struktur Program, dan Perincian 2


Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah
Sarjana Muda Perguruan

5. Agihan Kursus Major Mengikut Semester 7

6. Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester 16

7. Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester 19

8. Sistem Penyampaian, Pentaksiran dan Matriks Hasil 23


Pembelajaran

9. Sinopsis Kursus Wajib KW-01 - 06

10. Sinopsis Kursus Teras


 Kursus Pengajian Profesional PP-01 - 03
 Kursus Major KM-01 - 087
 Amalan Profesional AP-01 - 02

11 Sinopsis Pakej Kursus Elektif


 Kursus Elektif 1 PE1-01 - 09
 Kursus Elektif 2 PE2-01 - 018

12 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit TK01

13. Lampiran:
 Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program LAM-01
 Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan LAM-04
Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2

14. Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 i


(kemas kini 15 Disember 2009)
KATA ALU-ALUAN PENGARAH

Bismillahi al-Rahman al-Rahim,

Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan
sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan
dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Kejayaan melaksanakan program
peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27
Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran
Malaysia.

Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut
Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan
keperluan kurikulum. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka
Konseptual Kurikulum, Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program perlu
diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam
program ijazah ini dapat dicapai secara optimum.

Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program,
Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan, Agihan Kursus Mengikut Semester, Sinopsis
Kursus, Sistem Penyampaian dan Pentaksiran, Matriks Hasil Pembelajaran, Pakej
Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru
merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran, pelantikan tenaga pengajar,
pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan
pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Justeru, sistem pelaksanaan program ini di
semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised), maklumat-maklumat khusus
tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan.

Di samping itu, Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan
sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan
Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar
mengikuti pengajian dan latihan perguruan.

Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar
memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh
bagi menjayakan program ini dengan cemerlang.

Sekian, selamat maju jaya.

Dr Khair bin Mohamad Yusof


Pengarah
Bahagian Pendidikan Guru

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ii


(kemas kini 15 Disember 2009)
KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(kemas kini 15 Disember 2009)
KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM

Pengenalan

Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar
dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang
profesional dan bersepadu.

Ciri-ciri Kurikulum

Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan
dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut:

 Bersifat dinamik, relevan, futuristik, responsif, holistik, dan bersepadu.


 Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi
fokus.
 Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai
pendidik.
 Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman
klinikal (clinical experience).
 Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat.

Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti, berdaya fikir,
kreatif, inovatif, berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing.

Reka Bentuk Kurikulum

Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk
berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1:

Berasaskan
Hasil
Pembelajaran

Spiral
Holistik &
Development
REKA al
BENTUK
KURIKULUM

Praktikal
& Koheren
Kontekstual

Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 iii


(kemas kini 15 Disember 2009)
i. Berasaskan Hasil Pembelajaran

 Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil


Pembelajaran Kursus / Bidang.
 Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan
Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Framework-
MQF).

ii. Koheren

 Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal.

iii. Spiral and Developmental

 Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan,


lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman,
tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus, dan antara
kursus-kursus yang ditawarkan.

iv. Holistik
 Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan, kemahiran,
nilai/disposisi.
 Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft
skills)
 Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA), Education for
International Understanding (EIU), Education for Sustainable
Development (ESD)
 Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education):
o Belajar untuk mengetahui (Learning to know)
o Belajar untuk melakukan (Learning to do)
o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live
together)
o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be)
 Kurikulum, aktiviti kokurikulum, dan Bina Insan Guru.

v. Praktikal dan Kontekstual

 Berbentuk praktikal
 Berasaskan kurikulum sekolah rendah
 Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap
semester).
 Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah.
 Melaksanakan amalan terbaik.

Konsep Struktur Kurikulum

Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponen-


komponen penting yang menetapkan wajaran, jumlah kredit dan kursus-kursus yang
ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda
Perguruan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 iv


(kemas kini 15 Disember 2009)
Pelaksanaan Kurikulum

Kurikulum program ini dilaksanakan secara:

a. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent


Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran
Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan
Notional Credit Hours.

b. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan


termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan
Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning).

Penggunaan Unit Plan, Portfolio Pembelajaran, kajian kes, penyelidikan


tindakan, pentaksiran prestasi (performance assessments), penilaian tugasan
terarah, dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran
diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar.

c. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience)

Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea


dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum, kerja kursus, dan
tugasan.

d. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System)

Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti, bahan, dan bimbingan dan


pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran
(e-learning) dan pembelajaran secara online.

e. Pembelajaran Kendiri

Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner, penyampaian kurikulum


latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya
pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri
(self-directed learning) dapat dibudayakan. Ini seterusnya akan menggalakkan
pembelajaran sepanjang hayat.

f. Amalan Profesional

Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui


pengalaman berasaskan sekolah, praktikum, internship, latihan industri, dan
service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk
mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 v


(kemas kini 15 Disember 2009)
Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat, hasil pembelajaran, dan cara
bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai, struktur program dan juga syarat-
syarat kemasukan pelajar.

Fokus Hasil Pembelajaran

Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi:

 Pengetahuan dan Kefahaman


 Kemahiran Praktikal
 Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab
 Etika, Profesionalisme dan Kemanusiaan
 Komunikasi, Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan
 Kaedah Saintifik, Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah
 Pembelajaran Sepanjang Hayat
 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan

Konsep Penilaian dan Pentaksiran

Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum


bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai
berdasarkan 3 Aras.

Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti
pentaksiran berterusan, Ujian Akhir Kursus, peperiksaan berpusat dan penulisan
akademik.

Jaminan Kualiti

Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia


(Malaysian Qualification Framework - MQF).

Kelulusan Kurikulum

Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan


daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik
oleh Menteri Pelajaran.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 vi


(kemas kini 15 Disember 2009)
PENGENALAN, MATLAMAT,
DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(kemas kini 15 Disember 2009)
PENGENALAN

Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab
perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. Terdapat
27 buah IPG di seluruh negara. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah
Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan
Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang
berijazah. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan
praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata
pelajaran. Sebagai prasyarat, pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan
selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran
Malaysia. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama
empat tahun.

MATLAMAT PROGRAM

Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang
berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan ketrampilan
profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah
Pendidikan Guru.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

i. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu, bahan


kurikulum, pentaksiran, pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber
pembelajaran yang berkaitan;

ii. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran


melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal;
iii. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal, sosial,
budaya, psikologi, dan etika profesional keguruan;

iv. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai


dalam pelbagai situasi sebenar;

v. Memiliki dan menampilkan nilai, etika, dan amalan yang bertepatan dengan
Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia;

vi. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan
patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat;

vii. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat;


dan

viii. Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan


seharian.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 1


(kemas kini 15 Disember 2009)
SISTEM AKADEMIK, STRUKTUR PROGRAM
DAN PERINCIAN KURSUS

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(kemas kini 15 Disember 2009)
SISTEM AKADEMIK

Tempoh Pengajian Program

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan


selama empat tahun dalam lapan semester.

Tahun Akademik

Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama
dan Semester Kedua. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi
termasuk minggu peperiksaan. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan
Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut:

SEMESTER 1 MINGGU SEMESTER 2 MINGGU


Minggu Pendaftaran 1 minggu Minggu Pendaftaran 1 minggu
Interaksi 8 minggu Interaksi 8 minggu
Cuti Semester 1 minggu Cuti Semester 1 minggu
Interaksi 7 minggu Interaksi 7 minggu
Minggu Ulangkaji 1 minggu Minggu Ulangkaji 1 minggu
Peperiksaan 2 minggu Peperiksaan 2 minggu
Jumlah 20 minggu Jumlah 20 minggu

Prinsip Pengiraan Jam Kredit

Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi


bersemuka dan tidak bersemuka, yang mencakupi teori dan amali diberi
peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Kokurikulum dan
Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran
pelajar bersamaan 1 kredit.

Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi


peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit.

Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan


Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan
133 kredit.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 2


(kemas kini 15 Disember 2009)
STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan


kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Struktur
program ini adalah seperti yang berikut:

BIL. KURSUS KREDIT


1. KURSUS WAJIB
23 (17%)
 Kursus Wajib IPT
 Kursus Wajib IPG
2. KURSUS TERAS
86 (65%)
 Pengajian Profesional
 Major
 Amalan Profesional
3. KURSUS ELEKTIF
24 (18%)
 Pakej Elektif 1
 Pakej Elektif 2

JUMLAH 133 (100%)

Kursus Wajib

Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT), dan
Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG).

Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang
mengikuti PISMP. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas,
kemahiran generik, dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang
guru. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit.

Kursus Teras

Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional, Major, dan Amalan


Profesional.

Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan


yang merangkumi aspek pengetahuan, nilai dan etika keguruan serta kemahiran
profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab
dengan berkesan. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit.

Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan


kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan
pelajar menguasai major yang berkenaan. Penguasaan pengetahuan kandungan
subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45
kredit.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 3


(kemas kini 15 Disember 2009)
Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan
kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah.
Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu
syarat penganugerahan ijazah. Sepanjang mengikuti program, pelajar
dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan
melalui tiga bentuk iaitu:

 Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu


tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional, major dan elektif.
 Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga
fasa.
 Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8.

Kursus Elektif

Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi
membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus
major. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan
pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Pakej Elektif
diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12
kredit.

Kursus MUET

English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar


dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan
Malaysian University English Test (MUET). IPG diberi kebebasan untuk
merancang dan melaksanakan kursus ini.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 4


(kemas kini 15 Disember 2009)
PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH
SARJANA MUDA PERGURUAN

Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut:

KURSUS WAJIB

KOD KURSUS KREDIT SEM.


WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0) 1
WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0) 1
WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0) 2
WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2) 2
WAJ3105 Numerical Literacy 2(2+0) 2
WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) 3
WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1) 4
WAJ3108 Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum 1(1+0) 1
WAJ3109 Kokurikulum – Permainan 1(0+1) 2
WAJ3110 Kokurikulum - Unit Beruniform I 1(0+1) 3
WAJ3111 Kokurikulum - Unit Beruniform II 1(0+1) 4
WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga 1(0+1) 5
WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan 1(0+1) 6
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT 1
Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT 2
Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT 3
Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT 4
Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT 5
Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) 3(0+3) 6
Jumlah 23 (17%)

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6
semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6.

KURSUS TERAS

Pengajian Profesional

KOD KURSUS KREDIT SEM.


EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia 3(3+0) 1
EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak 3(3+0) 1
EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0) 2
EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0) 3
EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1) 4
EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) 5
EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0) 7
EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) 8
EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) 8
Jumlah 27 (20%)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 5


(kemas kini 15 Disember 2009)
Amalan Profesional

KOD KURSUS KREDIT SEM.


*Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Profesional 1
*Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major 2
*Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 3
*Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 4
PRK3101 Praktikum Fasa I 2 (4M) 5
PRK3102 Praktikum Fasa II 4 (8M) 6
PRK3103 Praktikum Fasa III 6 (12M) 7
INT3101 Internship 2 (4M) 8
Jumlah 14 (11%)

*Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian


Profesional, Kursus Major, dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan.

Senarai Kursus Major dan Kod

BIL. KURSUS MAJOR KOD


1 Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BMM
2 Bahasa Arab Pendidikan Rendah BAM
3 Bahasa Cina Pendidikan Rendah BCN
4 Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BTM
5 Pengajian Sosial Pendidikan Rendah PSS
6 Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah MZU
7 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah PSV
8 Pendidikan Islam Pendidikan Rendah PIM
9 Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah PJM
10 Matematik Pendidikan Rendah MTE
11 Sains Pendidikan Rendah SCE
12 Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah RBT
13 Pendidikan Prasekolah PRA
14 Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah PKB
15 Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah PKD
16 Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah PKL
17 Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah PKP

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 6


(kemas kini 15 Disember 2009)
AGIHAN KURSUS MAJOR
MENGIKUT SEMESTER

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(kemas kini 15 Disember 2009)
AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER

1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH


KOD KURSUS KREDIT SEM.
BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah 3(3+0) 1
Rendah
BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) 3(2+1) 1
BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 3(2+1) 1
tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya)
BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1) 1
(sesi 2010 menggantikan BMM3102)
BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1) 2
BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu 3(2+1) 2
BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu 3(0+3) 3
Berbantukan Komputer
BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu 3(3+0) 3
Sekolah Rendah
BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu 2(2+0) 4
BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu 3(3+0) 4
BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu 3(3+0) 5
BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu 3(3+0) 5
BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu 2(2+0) 6
BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu, Perkamusan dan Terjemahan 3(3+0) 6
Penyelidikan Tindakan I - Bahasa Melayu Pendidikan 3(3+0) 7
BMM3113 Rendah (Kaedah)
BMM3114 Kebudayaan Melayu 2(2+0) 7
BMM3115 Penyelidikan Tindakan II - Bahasa Melayu Pendidikan 3(0+3) 8
Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan)
BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu 3(3+0) 8
Jumlah 45 (34%)

2. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH


KOD KURSUS KREDIT SEM.
BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab 3(2+1) 1
BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0) 1
BAM3103 Tatabahasa Arab 1 3(3+0) 2
BAM3104 Tatabahasa Arab 2 3(3+0) 2
BAM3105 Morfologi Arab 3(3+0) 3
BAM3106 Retorika Bahasa Arab 3(3+0) 3
BAM3107 Kesusasteraan Arab 3(3+0) 4
BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab 3(2+1) 4
Berbantukan Komputer
BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR 3(3+0) 5
BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab 3(2+1) 5
BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab 3(3+0) 6
BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab 3(3+0) 6
BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan 3(3+0) 7
Rendah (Kaedah)
BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab 3(3+0) 8
BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan 3(0+3) 8
Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
Jumlah 45 (34%)
3. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 7
(kemas kini 15 Disember 2009)
KOD KURSUS KREDIT SEM.
BCN3101 Fonetik dan Kosa Kata 3(2+1) 1
BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina 3(2+1) 1
BCN3103 Tatabahasa dan Retorik 3(3+0) 2
BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak 3(2+1) 2
BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali 3(2+1) 3
dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca
BCN3106 Prosa 3(3+0) 3
BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca 3(3+0) 4
Teks Pelbagai Genre
BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah 3(3+0) 4
BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan 3(2+1) 5
Mendengar
BCN3110 Puisi 3(3+0) 5
BCN3111 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang 3(2+1) 6
BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa 3(3+0) 6
Cina
BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan 3(3+0) 7
Rendah (Kaedah)
BCN3114 Novel dan Drama 3(3+0) 8
BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan 3(0+3) 8
Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
Jumlah 45 (34%)

4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM.


BTM3101 Pengantar Linguistik Bahasa Tamil 3(3+0) 1
BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK 3(2+1) 1
BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil 3(2+1) 2
BTM3104 Tatabahasa I 3(3+0) 2
BTM3105 Pengajaran Tatabahasa 3(3+0) 3
BTM3106 Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil 3(2+1) 3
BTM3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa 3(3+0) 4
Tamil
BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif 3(3+0) 4
BTM3109 Kesusasteraan Tamil Moden I 3(3+0) 5
BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil 3(3+0) 5
BTM3111 Tatabahasa II 3(3+0) 6
BTM3112 Puisi Tamil Klasik 3(3+0) 6
BTM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan 3(3+0) 7
Rendah (Kaedah)
BTM3114 Kesusasteraan Tamil Moden II 3(3+0) 8
BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan 3(0+3) 8
Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
Jumlah 45 (34%)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 8


(kemas kini 15 Disember 2009)
5. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007)

KOD KURSUS KREDIT SEM.


PSS3101 Pengenalan Pengajian Sosial 3(3+0) 1
PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial 3(3+0) 1
PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara 3(3+0) 2
PSS3104 Geografi Persekitaran 3(2+1) 2
PSS3105 Pendidikan Pembangunan Lestari 3(2+1) 3
PSS3106 Politik dan Kerajaan 3(3+0) 3
PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial 3(3+0) 4
PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah 3(2+1) 4
PSS3109 Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian 3(3+0) 5
Sosial
PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial 3(3+0) 5
PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial 3(2+1) 6
PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi 3(3+0) 6
PSS3113 Penyelidikan Tindakan I - Pengajian Sosial Pendidikan 3(3+0) 7
Rendah (Kaedah)
PSS3114 Wacana dan Masyarakat 3(3+0) 8
PSS3115 Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial Pendidikan 3(0+3) 8
Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
Jumlah 45 (34%)

5. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008)

KOD KURSUS KREDIT SEM.


PSS3101 Pengenalan Pengajian Sosial 3(3+0) 1
PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial 3(3+0) 1
PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara 3(3+0) 2
PSS3104 Geografi Persekitaran 3(2+1) 2
PSS3105 Pendidikan Pembangunan Lestari 3(2+1) 3
PSS3106 Politik dan Kerajaan 3(3+0) 3
PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah 3(2+1) 4
PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial 3(2+1) 4
PSS3109 Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian 3(3+0) 5
Sosial
PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial 3(3+0) 5
PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial 3(3+0) 6
PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi 3(3+0) 6
PSS3113 Penyelidikan Tindakan I - Pengajian Sosial Pendidikan 3(3+0) 7
Rendah (Kaedah)
PSS3114 Wacana dan Masyarakat 3(3+0) 8
PSS3115 Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial Pendidikan 3(0+3) 8
Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
Jumlah 45 (34%)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 9


(kemas kini 15 Disember 2009)
6. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM.


MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I 1(0+1) 1
MZU3102 Teori Muzik I 2(2+0) 1
MZU3103 Kecekapan Kibod I 1(0+1) 1
MZU3104 Asas Pendidikan Muzik 2(2+0) 1
MZU3105 Teori Muzik II 2(2+0) 2
MZU3106 Kecekapan Kibod II 1(0+1) 2
MZU3107 Muzik di dalam Bilik Darjah 2(1+1) 2
Alat Muzik Utama 2
MZP3108P Piano I
1(0+1)
MZP3108G Gitar I
MZP3108V Vokal I
MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II 1(0+1) 3
MZU3110 Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah 1(0+1) 3
MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik 3(3+0) 3
Alat Muzik Utama 3
MZP3112P Piano II
1(0+1)
MZP3112G Gitar II
MZP3112V Vokal II
MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I 3(2+1) 4
MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I 2(1+1) 4
Alat Muzik Utama 4
MZP3115P Piano III
1(0+1)
MZP3115G Gitar III
MZP3115V Vokal III
MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II 2(2+0) 5
MZU3117 Muzik Malaysia 3(2+1) 5
Alat Muzik Utama 5
MZP3118P Piano IV
1(0+1)
MZP3118G Gitar IV
MZP3118V Vokal IV
MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II 3(2+1) 6
MZU3120 Muzik Dunia 2(2+0) 6
Alat Muzik Utama 6
MZP3121P Piano V
1(0+1)
MZP3121G Gitar V
MZP3121V Vokal V
MZU3122 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik 7
3(3+0)
Pendidikan Rendah (Kaedah)
MZU3123 Teknologi Muzik 3(1+2) 8
MZU3124 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik 8
3(0+3)
Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
Jumlah 45 (34%)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 10


(kemas kini 15 Disember 2009)
7. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM.


PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual 3(3+0) 1
PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan 3(2+1) 1
PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak 3(3+0) 2
PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni 3(3+0) 2
Visual KBSR
PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 3(2+1) 3
PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar, 3(2+1) 3
Membuat Corak dan Rekaan
PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR 3(2+1) 4
PSV3108 Pendidikan Seni Visual KBSR - Membentuk dan 3(2+1) 4
Membuat Binaan, dan Mengenal Kraf Tradisional
PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual 3(1+2) 5
PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni 3(3+0) 5
PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual 3(3+0) 6
PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri 3(2+1) 6
PSV3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Seni Visual 3(3+0) 7
Pendidikan Rendah (Kaedah)
PSV3114 Seni dan Pengurusan 3(1+2) 8
PSV3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Seni Visual 3(0+3) 8
Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
Jumlah 45(34%)

8. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM.


PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah 3(3+0) 1
Rendah
PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam 3(2+1) 1
PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah 3(3+0) 2
PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah 3(3+0) 2
PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah 3(3+0) 3
PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah 3(3+0) 3
PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah 3(3+0) 4
PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah 3(3+0) 4
PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro, Makro 3(2+1) 5
Pendididikan Islam
PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam 3(3+0) 5
PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam 3(3+0) 6
PIM3112 Pengajian Aqidah 3(3+0) 6
PIM3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Islam Pendidikan 3(3+0) 7
Rendah (Kaedah)
PIM3114 Pengajian Fiqh 3(3+0) 8
PIM3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Islam Pendidikan 3 (0+3) 8
Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
Jumlah 45 (34%)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 11


(kemas kini 15 Disember 2009)
9. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM.


PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2(1+1) 1
PJM3102 Pergerakan Asas 3(1+2) 1
PJM3103 Olahraga 2(0+2) 1
PJM3104 Renang 2(0+2) 2
PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor 2(2+0) 2
PJM3106 Anatomi dan Fisiologi 3(2+1) 2
PJM3107 Gimnastik 2(0+2) 3
PJM3108 Pendidikan Luar 3(1+2) 3
PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring 2(0+2) 3
PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1) 4
PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling 2(0+2) 4
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan 3(2+1) 5
Sukan
PJM3113 Permainan Badminton dan Hoki 2(0+2) 5
PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian 2(1+1) 6
PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan 2(1+1) 6
Sukan
PJM3116 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani 3(3+0) 7
Pendidikan Rendah (Kaedah)
PJM3117 Psikososial Sukan 2(2+0) 7
PJM3118 Kecederaan dalam Sukan 2(1+1) 8
PJM3119 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani 3(0+3) 8
Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
Jumlah 45 (34%)

10. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM


MTE 3101 Knowing Numbers 3 (3+0) 1
MTE 3102 Mathematics Education Curriculum 3 (3+0) 1
MTE 3103 Geometry 3 (2+1) 2
MTE 3104 Decision Mathematics 3 (3+0) 2
MTE 3105 Statistics 3 (3+0) 3
MTE 3106 Resources In Mathematics 3 (3+0) 3
MTE 3107 Planning and Teaching Mathematics 3 (3+0) 4
MTE 3108 Basic Calculus 3 (3+0) 4
MTE 3109 Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and 3 (2+1) 5
Percentages
MTE 3110 Linear Algebra 3 (3+0) 5
MTE 3111 Teaching of Geometry, Measurement and 3(2+1) 6
Data Handling
MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics 3(3+0) 6
MTE 3113 Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) 3(3+0) 7
MTE 3114 Applications of Mathematics 3 (2+1) 8
MTE 3115 Action Research II – Primary Mathematics 3 (0+3) 8
(Implementation and Reporting)
Jumlah 45 (34%)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 12


(kemas kini 15 Disember 2009)
11. SAINS PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM.


SCE3101 Life and Living Processes 3(2+1) 1
SCE3102 Children’s Learning in Science 3(3+0) 1
SCE3103 Exploring Materials 3(2+1) 2
SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3(3+0) 2
SCE3105 Physics in Context 3(2+1) 3
SCE3106 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) 3
SCE3107 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) 4
SCE3108 Planning for Teaching Primary Science 3(3+0) 4
SCE3109 Energetics in Chemistry 3(2+1) 5
SCE3110 Earth and Space 3(2+1) 5
SCE3111 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 6
SCE3112 Management of the Science Laboratory and 3(3+0) 6
Resources
SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) 3(3+0) 7
SCE3114 Science, Technology and Society 3(3+0) 8
SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation 3(0+3) 8
and Reporting)
Jumlah 45 (34%)

12. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI - PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM.


RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan 3(3+0) 1
Vokasional
RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan 3(2+1) 1
RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) 2
RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan 3(2+1) 2
RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) 3
RBT3106 Reka Bentuk Pakaian 3(2+1) 3
RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik 3(2+1) 4
RBT3108 Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi 3(3+0) 4
Sekolah Rendah
RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan 3(2+1) 5
Ikan Hiasan
RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan 3(3+0) 5
RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi 3(2+1) 6
RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel 2(2+0) 6
Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi 3(3+0) 7
RBT3113
Pendidikan Rendah (Kaedah)
RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer 2(0+2) 8
RBT3115 Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan 3(0+3) 8
Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan
Pelaporan)
RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) 8
Jumlah 45 (34%)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 13


(kemas kini 15 Disember 2009)
13. PENDIDIKAN PRASEKOLAH

KOD KURSUS KREDIT SEM.


PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak 3(3+0) 1
PRA3102 Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah 3(2+1) 1
PRA3103 Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan 3(2+1) 2
Kanak-kanak
PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak 3(2+1) 2
PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1) 3
PRA3106 Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak 3(2+1) 3
PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak 3(3+0) 4
PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak 3(3+0) 4
PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas 3(2+1) 5
PRA3110 Pengurusan Prasekolah 3(2+1) 5
PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah 3(2+1) 6
PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah 3(3+0) 6
PRA3113 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah 3(3+0) 7
(Kaedah)
PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah 3(3+0) 8
PRA3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah 3(0+3) 8
(Pelaksanaan dan Pelaporan)
Jumlah 45 (34%)

14. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM.


PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran 3(3+0) 1
(Sesi 2007/2008)
PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) 1
PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) 1
PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku 3(2+1) 2
PKB3104 Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu 3(2+1) 2
PKB3105 English Language Teaching Methodology 3(2+1) 3
PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) 3
PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari 3(1+2) 4
PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning 3(2+1) 4
Mathematics
PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas 3(1+2) 5
PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science 3(2+1) 5
PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas 3(3+0) 6
PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) 6
PKB3113 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) 7
Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah)
PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8
PKB3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) 8
Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan
Pelaporan)
Jumlah 45 (34%)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 14


(kemas kini 15 Disember 2009)
15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH
KOD KURSUS KREDIT SEM.
PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) 1
Pendengaran (Sesi 2007/2008)
PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) 1
PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) 1
PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak- 3(3+0) 2
kanak Bermasalah Pendengaran
PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) 2
Pendengaran
PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) 3
PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) 3
PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) 4
Inggeris
PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) 4
Pendengaran
PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) 5
PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) 5
PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) 6
Bermasalah Pendengaran
PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) 6
PKD3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) 7
Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah)
PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8
PKD3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) 8
Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan
Pelaporan)
Jumlah 45 (34%)
16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH
KOD KURSUS KREDIT SEM.
PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) 1
Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008)
PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) 1
PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak- 3(3+0) 1
kanak Berkeperluan Khas
PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) 2
PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) 2
PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) 3
PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) 3
PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) 4
PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) 4
PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) 5
PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak- 3(2+1) 5
kanak Bermasalah Penglihatan
PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) 6
PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) 6
PKL3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) 7
Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah )
PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8
PKL3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) 8
Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan
Pelaporan)
Jumlah 45 (34%)
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 15
(kemas kini 15 Disember 2009)
17. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM


PKP3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan 3(3+0) 1
PKU3102 Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) 1
PKP3103 Perkhidmatan Dalam pemulihan 3(2+1) 2
PKP3104 Kemahiran Pengamatan 3(2+1) 2
PKP3105 Pendidikan Disleksia 3(3+0) 3
PKP3106 Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan 3(3+0) 3
PKP3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I 3(2+1) 4
PKP3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II 3(2+1) 4
PKP3109 Terapi dalam Pendidikan Pemulihan 3(1+2) 5
PKP3110 Methodology in Remedial Mathematics 3(2+1) 5
PKU3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan 3(3+0) 6
PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) 6
PKP3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Pemulihan 3(3+0) 7
(Kaedah )
PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan 3(3+0) 8
PKP3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Pemulihan 3(0+3) 8
(Pelaksanaan dan Pelaporan)
Jumlah 45(34%)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 16


(kemas kini 15 Disember 2009)
AGIHAN PAKEJ ELEKTIF
MENGIKUT SEMESTER

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 17


(kemas kini 15 Disember 2009)
PAKEJ ELEKTIF

Pakej Elektif 1
Bil. Elektif 1 Kursus Kredit Sem.
1. Pendidikan PJM3102 Pergerakan Asas 3(1+2) 2
Jasmani PJM3106 Anatomi dan Fisiologi 3(2+1) 3
PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1) 4
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan 3(2+1) 5
Jasmani dan Sukan

2. Pendidikan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam 3(3+0) 2


Islam Sekolah Rendah
PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam 3(2+1) 3
PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro, 3(2+1) 4
Makro Pendidikan Islam
PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam 3(3+0) 5

3. Bahasa Arab BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR 3(3+0) 2


BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0) 3
BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian 3(3+0) 4
Pendidikan Bahasa Arab
BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan 3(2+1) 5
Bahasa Arab

4. Pendidikan PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3(3+0) 2


Kesihatan PKE3102 Pendidikan Keselamatan 3(2+1) 3
PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan 3(2+1) 4
Kesihatan
PKE3104 Program Kesihatan Sekolah 3(3+0) 5

5. Bahasa BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa 3(3+0) 2


Melayu Malaysia Sekolah Rendah
* Ditawarkan BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah 3(2+1) 3
mulai ambilan Rendah
2009 hanya BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu 3(2+1) 4
untuk Major
Pendidikan BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1) 5
Pemulihan

6. Bahasa Cina BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran 3(2+1) 2


* Ditawarkan Mengenali & Menulis Aksara Cina dan
mulai ambilan Kemahiran Membaca
2009 hanya BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah 3(3+0) 3
untuk Major Rendah
Pendidikan
BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran 3(2+1) 4
Pemulihan
Bertutur dan Mendengar
BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan 3(3+0) 5
Bahasa Cina

7. Bahasa Tamil BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil 3(2+1) 2


* Ditawarkan SJK(T) / SK
mulai ambilan BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil 3(2+1) 3
2009 hanya BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil 3(2+1) 4
untuk Major
BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa 3(3+0) 5
Pendidikan
Pemulihan Tamil

Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%)


Berkuat kuasa mulai Januari 2007 18
(kemas kini 15 Disember 2009)
Pakej Elektif 2
Bil. Elektif 2 Kursus Kredit Sem.
Pendidikan PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan 3(3+0) 3
Sivik dan Kewarganegaraan
Kewarganegara PSK3102 Teori Pembelajaran, Sumber dan 3(3+0) 4
an Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan 3(2+1) 5
Kewarganegaraan
PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam 3(2+1) 6
Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan

Pendidikan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas 3(3+0) 3


Moral Pendidikan Moral
ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran 3(3+0) 4
Pendidikan Moral
ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata 3(3+0) 5
Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah
ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan 3(3+0) 6
Nilai-nilai Murni

Science SCE3104 Primary Science Curriculum and 3(3+0) 3


Pedagogies
SCE3106 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) 4
SCE3111 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 5
SCE3112 Management of the Science Laboratory 3(3+0) 6
and Resources

Mathematics MTE3102 Mathematics Education Curriculum 3(3+0) 3


MTE3107 Planning and Teaching Mathematics 3(3+0) 4
MTE3109 Teaching of Numbers, Fractions, 3(2+1) 5
Decimals and Percentages
MTE3112 Assessment Practices in Mathematics 3(3+0) 6

Pendidikan Seni PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum 3(3+0) 3


Visual Pendidikan Seni Visual KBSR
PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1) 4
Pendidikan Seni Visual
PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR 3(2+1) 5
PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual 3(3+0) 6

Pendidikan MZU3104 Asas Pendidikan Muzik 2(2+0) 3


Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam 1(0+1) 3
Bilik Darjah
MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan 3(3+0) 4
Muzik
MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik 3(3+0) 5
MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah 3(2+1) 6

Bahasa Melayu BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa 3(3+0) 3


Melayu Sekolah Rendah
BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu 3(2+1) 4
Sekolah Rendah
BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu 3(2+1) 5
BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah 3(2+1) 6
Rendah
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 19
(kemas kini 15 Disember 2009)
Bil. Elektif 2 Kursus Kredit Sem.
Kemahiran RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan 3(3+0) 3
Hidup Kemahiran Hidup Sekolah Rendah
RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi 3(2+1) 4
RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan 3(3+0) 5
RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian 3(1+2) 6

Persuratan dan PSE3101 Kritikan Sastera 3(3+0) 3


Kesenian PSE3102 Penulisan Kreatif 3(2+1) 4
Melayu PSE3103 Teater dalam Pendidikan 3(2+1) 5
(Ditawarkan di PSE3104 Teater Kanak-Kanak 3(1+2) 6
IPBMM sahaja)

Muzik PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan 3(2+1) 3


Prasekolah Prasekolah
PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan 3(2+1) 4
Prasekolah
PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah 3(2+1) 5
PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan 3(2+1) 6
Alatan)

Pendidikan Al- PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran 3(3+0) 3


Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith 3(3+0) 4
PQE3103 Tarannum Al-Quran 3(2+1) 5
PQE3104 Hafazan Al-Quran 3(2+1) 6

English ELE3101 English for Undergraduates 3(3+0) 3


Language ELE3102 Principles of English Language Teaching 3(3+0) 4
ELE3103 English for the Language Teachers 3(3+0) 5
ELE3104 English Language Teaching Methodology 3(2+1) 6
for Young Learners

13. Bahasa Cina BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran 3(2+1) 3


* Ditawarkan Mengenali & Menulis Aksara Cina dan
mulai ambilan Kemahiran Membaca
2009 BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina 3(3+0) 4
Sekolah Rendah
BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran 3(2+1) 5
Bertutur dan Mendengar
BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam 3(3+0) 6
Pendidikan Bahasa Cina

14. Bahasa Tamil BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK 3(2+1) 3
* Ditawarkan BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa 3(2+1) 4
mulai ambilan Tamil
2009 BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa 3(2+1) 5
Tamil
BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa 3(3+0) 6
Tamil

Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%)


Nota:
 Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah.
 Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh
pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan, Pakej
Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK), dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM).

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 20


(kemas kini 15 Disember 2009)
AGIHAN KESELURUHAN KURSUS
MENGIKUT SEMESTER

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(kemas kini 15 Disember 2009)
AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut:

Semester 1 (Tahun 1)

KOD KURSUS KREDIT


WAJ 3101 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0)
WAJ 3102 English Language Proficiency I 2(2+0)
WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum 1(1+0)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT
EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia 3(3+0)
EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak 3(3+0)
XXX3101 Major 3(x+x)
XXX3102 Major 3(x+x)
Jumlah 17

* Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih


selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.
** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional.
*** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan
Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.

Semester 2 (Tahun 1)

KOD KURSUS KREDIT


WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0)
WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2)
WAJ3105 Numerical Literacy 2(2+0)
WAJ3109 Kokurikulum – Permainan 1(0+1)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT
EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0)
XXX3103 Major 3(x+x)
XXX3104 Major 3(x+x)
PJM3102 Elektif 1: Pergerakan Asas 3(2+1)
Jumlah 18

* Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih


selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.
** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.
*** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan
Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 20


(kemas kini 15 Disember 2009)
Semester 3 (Tahun 2)

KOD KURSUS KREDIT


WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0)
WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I 1(0+1)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT
EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0)
XXX3105 Major 3(x+x)
XXX3106 Major 3(x+x)
XXX31XX Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS
3(2+1)
Lampiran 3 & m.s 17)
XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3(x+x)
3 & m.s 17)
ELS3101 English Language Enrichment I TK
Jumlah 18
* Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih
selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.
** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.
Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing.
*** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major
Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.
**** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2)

KOD KURSUS KREDIT


WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1)
WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II 1(0+1)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT
EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1)
XXX3107 Major 3(x+x)
XXX3108 Major 3(x+x)
Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 &
XXX31XX 3(2+1)
m.s 17)
XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & 3(x+x)
m.s 17)
ELS3102 English Language Enrichment II TK
Jumlah 19

* Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih


selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.
** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.
Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing.
*** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major
Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.
**** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 21


(kemas kini 15 Disember 2009)
Semester 5 (Tahun 3)

KOD KURSUS KREDIT


WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga 1(0+1)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT
EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0)
XXX3109 Major 3(x+x)
XXX3110 Major 3(x+x)
XXX31XX Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.s3(2+1)
17)
XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x)
m.s 17)
PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2
Jumlah 18
* Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih
selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.
** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.
*** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 6 (Tahun 3)
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3113 Kokurikulum - Persatuan 1(0+1)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI *3(0+3)
XXX3111 Major 3(x+x)
XXX3112 Major 3(x+x)
XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) 3(x+x)
PRK3102 Praktikum II (8 minggu) 4
Jumlahl 17
* Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6
**Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan
Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.

Semester 7 (Tahun 4)
KOD KURSUS KREDIT
EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0)
XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) 3(x+x)
PRK3103 Praktikum III (12 minggu) 6
Jumlah 12
*Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.

Semester 8 (Tahun 4)
KOD KURSUS KREDIT
EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0)
EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3 (3+0)
XXX3114 Major 3(x+x)
XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) 3(x+x)
INT3101 Internship (4 minggu) 2
Jumlah 14
* Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3
kursus.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 22


(kemas kini 15 Disember 2009)
SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN
MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(kemas kini 15 Disember 2009)
SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN

Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam
kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus
dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif
yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha
meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang
pendidikan terkini.

Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya


pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri,
terarah kendiri, dan penilaian kendiri. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut,
tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka
sebagai pembimbing pembelajaran, pendidik yang inovatif, penguasa ilmu yang mantap,
pengguna teknologi maklumat yang cekap, serta pemupuk nilai yang gigih. Satu garis
panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2
disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan.

Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak


bersemuka. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah, tutorial dan amali.
Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri
(Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses, mengumpul,
dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti
yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. Tugasan terarah yang dibina
sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh
pensyarah / tutor dalam sesi tutorial.

MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN

 Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap


kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program.
 Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran
MQF.
 Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai
mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil
pembelajaran.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 23


(kemas kini 15 Disember 2009)
SINOPSIS KURSUS WAJIB

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(kemas kini 15 Disember 2009)
KURSUS WAJIB

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)


WAJ3101 2(2+0)
(Islamic Civilisation and Asian Civilisation)

Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan, konsep asas tamadun


Islam, interaksi antara pelbagai tamadun, Islam dalam tamadun Melayu, tokoh-
tokoh tamadun Islam dan Asia, interaksi tamadun Asia dan relevansinya di
Malaysia dan di dunia, Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat,
Islam Hadhari dan proses pembangunan negara.
This course focuses on the Introduction of Civilisation, basic concept Islamic
Civilisation, Islam in the Malay Civilisation, Prominent Figures of the Islamic
Civilisation, interaction among various civilisation, Contemporary Issues, ‘Islam
Hadhari’ and Nation Development Process.

English Language Proficiency I


WAJ3102 2(2+0)
(Kefasihan Bahasa Inggeris I)

This course aims to build on learners’ current English language skills. It focuses
on the English Sound System, Parts of Speech/Word Classes, Tenses, Sentence
Types, Types of Questions, Listening and Speaking Skills, Reading Skills,
Paragraph Writing and Writing for Different Purposes.
Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar.
Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. tatabahasa,
jenis-jenis ayat, jenis-jenis soalan, kemahiran mendengar dan bertutur, membaca,
dan menulis untuk pelbagai tujuan.

English Language Proficiency II


WAJ3103 2(2+0)
(Kefasihan Bahasa Inggeris II)

This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). It


builds further on parts of speech/word classes, listening and speaking skills,
reading skills, writing for different text types, writing academic papers and writing
reflections.
Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I
(WAJ3102). Tumpuan diberi kepada tatabahasa, dan kemahiran mendengar,
bertutur, membaca, dan menulis pelbagai penulisan, penulisan ilmiah dan
penulisan refleksi.

Literasi Bahasa
WAJ3104 2(0+2)
(Language Literacy)

Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan, bengkel asas


membaca : kaedah fonetik, kaedah abjad, kaedah pandang dan sebut, bengkel
aktiviti pratulisan, bengkel aktiviti penulisan mekanis, bengkel penyerapan
pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik,
Pendidikan Seni Visual, dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, membina dan
menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik, bengkel
pengajaran menggunakan boneka, bengkel pembelajaran secara individu,
berpasangan dan berkumpulan, bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan
power point, bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan
alat perakam digital, seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KW-01


(kemas kini 15 Disember 2009)
This course explains and applies pre-reading activities, basic reading workshop :
phonetic method, alphabet method, look and seeing method, pre-writing activity
workshop, mechanism of writing workshop, immersed reading and writing
remedial workshop for Music Education, Visual Art Education and Physical and
Health Education, construct and use non electronic teaching and learning
materials, workshop for using puppets, individual, paired and grouped learning
work shop for development of remedial materials using powerpoint, workshop for
sound production using digital recorder, seminar and exhibition of Malay language
remedial materials.

Numerical Literacy
WAJ3105 2(2+0)
(Literasi Nombor)

This course focuses on the approach and strategy students should acquire and
model to support the achievement of numerical literacy. The topics discussed are
problem solving, operation and computation, measurement, spatial sense, and
also data analysis and interpretation.
Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai
dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian
literasi nombor. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan
penyelesaian masalah, operasi dan pengiraan, pengukuran, kesedaran ruang,
dan juga analisis data dan interpretasi.

Hubungan Etnik
WAJ3106 2(2+0)
(Ethnics Relations)

Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia, konsep-konsep asas


hubungan etnik, masyarakat pluralistik Alam Melayu, pembangunan ekonomi
dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, pembangunan politik dalam konteks
hubungan etnik di Malaysia, perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di
Malaysia, agama dan hubungan etnik, cabaran dan pemupukan hubungan etnik di
Malaysia, dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat.
This course focuses on ethnic relation in Malaysia, basic concepts in ethnics
relation, pluralistic society in the Malay world, economic development in the
context of ethnic relation in Malaysia, politics development in the context of ethnic
relation in Malaysia, constitution in the context of ethnic relation in Malaysia,
religion and ethnic relation, challenges and inculcation of ethnic relation in
Malaysia, and the role of government and society in ethnic relation.

Seni dalam Pendidikan


WAJ3107 3(2+1)
(Arts in Education)

Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan,


pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah, aplikasi
dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, melaksanakan
aktiviti mengenal irama, warna dan ruang serta deria dan seni, menjalankan
aktiviti meneroka, memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni,
melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni
visual, muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata
pelajaran.

This course exposes students to the introduction to the Arts in Education,


knowledge and basic skills in arts in primary school, application and management
in teaching and learning activities, implementing activities on knowing

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KW-02


(kemas kini 15 Disember 2009)
rhythm,colour and space as well as senses and arts, exploring, experiencing,
expressing through arts, implementing and managing creative activities by
integrating music, movement and visual art which will enhance the teaching in the
teaching and learning of various subjects.

Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum


WAJ3108 1(1+0)
(Cocurriculum Management)

Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah,


penubuhan unit-unit kokurikulum, sistem fail dan surat menyurat, pengelolaan
aktiviti, pengurusan mesyuarat dan kewangan, dan majlis rasmi.

This course focuses on cocurriculum in primary school, setup of cocurriculum unit,


filing system, organizing of activities and competition, management of meeting
and budget, and official function.

Kokurikulum – Permainan
WAJ3109 1(0+1)
(Games)

Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia,


pengenalan alatan, gelanggang dan undang-undang permainan, mengetahui,
latihan dan taktik permainan, pengukuhan kemahiran dalam permainan,
pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan.

This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and


International level, introduction on equipment, court and rules and regulation of
games, knowing, training and tactical of games, games enrichment, management
of court / field and team and organizing competition.

Kokurikulum – Unit Beruniform I


WAJ3110 1(0+1)
(Uniform Units I)

Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform, struktur dan organisasi, perlembagaan
unit beruniform, pengurusan dan pentadbiran, disiplin dan kerohanian, asas
pertolongan cemas, asas kawad kaki, istiadat dan orientasi kurikulum Unit
Beruniform sekolah rendah.

This course focuses on the history of uniform unit, structure and organization,
constitution of uniform units, management and administration, discipline and
spiritual, principles of first aid, marching, ceremonies and orientation to the
uniform units curriculum of the primary schools.

Kokurikulum – Unit Beruniform II


WAJ3111 1(0+1)
(Uniform Units II)

Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan, perancangan


dan pelaksanaan amali perkhemahan.

This course focuses on the basic knowledge and activities of camping, planning
and camping.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KW-03


(kemas kini 15 Disember 2009)
Kokurikulum – Olahraga
WAJ3112 1(0+1)
(Atheletics)

Kursus ini meliputi pengetahuan umum, sejarah dan undang-undang, kemahiran


asas acara-acara balapan dan padang, pengurusan ukuran balapan dan padang,
pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan.

This course focuses on the general knowledge, history, rules and regulation, track
events, field event, management in measurement of track and field events,
organizing competition, team management.

Kokurikulum – Persatuan
WAJ3113 1(0+1)
(Societies)

Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan, pengurusan, sejarah,


perkembangan dan kepentingan persatuan, pengkelasan persatuan, kemahiran
asas, persediaan, pelaksanaan dan penilaian projek.

This course focuses on the introduction and concept of society, management,


history, development and importance, classification of society, basic skills,
preparation, implementation and evaluation of project.

Bina Insan Guru


WAJ3114 3(0+3)
(Character Building for Teachers)

Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan
perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan, berdaya maju, berdaya
tahan, dan berdaya saing. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan
diri guru secara holistik dan kontekstual.

This course aims to produce teachers who are knowledgeable, progressive and
resilient. The course focuses on the development of the teachers holistically and
contextually.

BIG Fasa I (45 jam)

Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga
malam. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri, potensi dan citra diri seorang insan
guru, pembinaan self-esteem, membina daya saing yang tinggi di samping
mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi
dalam profesion perguruan.

This course is a four days camping programme. Through the activities, teacher
trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher,
building their self-esteem, to have a high competetive spirit and the ability to self-
reflect to enable them to face challenges in the teaching profession.

BIG Fasa II (10 jam)

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri


insan guru yang seimbang, guru dan hubungan dengan komuniti, guru dan
akauntabiliti profesionalisme, aktiviti kemasyarakatan, jenis khidmat
kemasyarakatan, khidmat pendidikan kepada komuniti, berkauntabiliti dan
amanah dan kreativiti dan inovatif.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KW-04
(kemas kini 15 Disember 2009)
This course aims to expose students to the balance of teacher self development
domain as teachers. The course emphasises on the balanced teacher self
development, teacher relationship with community and honesty, creativity and
innovative

BIG Fasa III (10 jam)

Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat


kemasyarakatan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang, mengendali
dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol.
pengucapan awam, kesantunan berbahasa, kemahiran mendengar secara efektif,
tertib di meja makan, pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian.

This course aims to nurture the awareness of the importance of public service.
Students are exposed to the skill of planning, organising and attending
workshops. The aspect which is given emphasises are social ettiquette, protocol,
public speaking, speaking skills, effective listening, table ettiquette, managing
official ceremonies and dressing code.

BIG Fasa IV (35 jam)

Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan
memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi
dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. Tumpuan akan diberi
terhadap penyediaan mendirikan khemah, interaksi dengan komuniti setempat,
aktiviti kerohanian/moral, Malaysia cergas dan menaikkan bendera, latihan dalam
kumpulan, kembara sosial, jenis khidmat kemasyarakatan, khidmat pendidikan
kepada komuniti, kreatif dan inovatif.

This course is a three days camping aims at giving students the application of
high order thinking skills in planning and managing activities. The focus of the
course is on putting up camps interaction with the community, moral acitivities,
raising the flag, and group training social

BIG Fasa V (10 jam)

Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran


latihan dan penandarasan. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan,
mandat, Akta 550 (1996 ), Surat Pekeliling Ikhtisas, Pekeliling Perkhidmatan,
fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan
peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG, lawatan
benchmarking, ciri-ciri kepimpinan, pengurusan sekolah, iklim sekolah,
infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah.

This course aims to nurture the awareness of training development skills and
benchmarking, students are exposed to teachers and law mandate, Act 550
(1996), profesional circulars, service circulars, state education department
functions and sectors and functions of the role of education district officers,
benchmark leadership characteristics, school organisation, school climate,
infrastructure and school curriculum infostructure.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KW-05


(kemas kini 15 Disember 2009)
BIG Fasa VI (10 jam)

Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.


Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan, tema bengkel, mentadbir ujian post
inventori Self Direct Search (SDS), inventori konflik, interpretasi dapatan ujian,
refleksi, lawatan benchmarking, interaksi profesional dengan guru cemerlang,
inovasi guru cemerlang, ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang
dan laporan dan penilaian reflektif.

This course aims to upgrade continuos self professionalism. The focus of the
course is related to workshops, workshops theme, administering post inventory
test of self direct search, conflict inventory, interpretation of test, finding,
reflection, benchmarking visits, professional, interaction with excellent teachers,
innovation, professionasme commitment reports and reflective evaluation.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KW-06


(kemas kini 15 Disember 2009)
SINOPSIS KURSUS TERAS
(KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(kemas kini 15 Disember 2009)
KURSUS TERAS
(KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL)

Falsafah dan Pendidikan di Malaysia


EDU 3101 3(3+0)
(Philosophy and Education in Malaysia)

Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam, Barat dan Timur
serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia, Falsafah Pendidikan
Kebangsaan, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan
tokoh-tokoh pendidik di Malaysia.
This course consists of the development of Islamic, Western and Eastern
philosophy of education, historical development of the Malaysian education
system, the National Philosophy of Education, the Integrated Primary School
Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia.

Perkembangan Kanak-kanak
EDU 3102 3(3+0)
(Child Development)

Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah


kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi, faktor-faktor yang
mempengaruhi perkembangannya, prinsip-prinsip asas perkembangan, peringkat-
peringkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan, implikasi terhadap
pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas.

This course encompasses the developmental process of a child, nature of human


beings from the religious and biological perspectives, factors that influence the
development of the child, basic principles of child development, different stages of
development, the underpinning theories of child development, implications on
teaching and learning, development of children with special needs.

Murid dan Alam Belajar


EDU 3103 3(3+0)
(Learning and the Learner)

Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak, pelbagai teori


pembelajaran, implikasi faktor perbezaan individu, motivasi, gaya pembelajaran
terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran
pembelajaran.

This course encompasses the child’s learning environment, various learning


theories, implications of individual differences, motivation and learning styles
towards selection and application of approaches and strategies in teaching and
learning.

Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku


EDU 3104 3(3+0)
(Behavior and Classroom Management)

Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah, peranan guru
dalam mengurus bilik darjah, model-model pengurusan disiplin, masalah disiplin
murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas

This course discusses classroom management in primary schools, the roles of


teachers in classroom management, models of discipline management, issues
regarding discipline problems of students and management of special need
students.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PP-01


(kemas kini 15 Disember 2009)
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran
EDU 3105 3(2+1)
(Technology in Teaching and Learning)

Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi


pendidikan, pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media
pengajaran, aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media
pengajaran, pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam
pengajaran dan pembelajaran, pengurusan media dan sumber pendidikan.

This course discusses concepts, theories, practices and development of


educational technology, selection, production, utilization and evaluation of
educational media, application of technical skills in using various instructional
media, integration of information and communication technology in teaching and
learning, management of educational media and resources.

Budaya dan Pembelajaran


EDU 3106 3(3+0)
(Culture and Learning)

Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia, gaya


pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya, kemahiran
berkomunikasi, kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian
budaya.

This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia,


learning styles based on different multicultural aspects, communications skills,
multicultural relationship skills and issues.

Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak


EDU 3107 3(3+0)
(Guidance and Counseling for Children)

Kursus ini merangkumi konsep asas, matlamat, keperluan dan jenis-jenis


perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, peranan guru biasa sebagai
pembimbing, aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian
kaunseling individu dan kelompok, penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling
kanak-kanak.

This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals,
needs, types of guidance and counseling services, roles of ordinary teachers as
guidance teachers, application of theories and basic counseling skills in
conducting individual and group counseling and various types of therapy in child
counseling.

Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional


EDU 3108 3(3+0)
(Leadership and Teacher Professional Development)

Kursus ini membincangkan konsep profesion, ciri-ciri guru sebagai seorang


profesional, etika, akauntabiliti dan kesantunan guru, peringkat perkembangan
guru, kepemimpinan dan peranan guru, kemahiran profesional dan
tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah.

This course discusses the concept of a profession, characteristics of a teacher as


a professional, ethics and accountability, teacher politeness, stages of teacher
development, leadership and roles of teachers, professional skills and
responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PP-02
(kemas kini 15 Disember 2009)
Guru dan Cabaran Semasa
EDU 3109 3(3+0)
(Teacher and Current Challenges)

Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa, tanda-tanda


awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara
menanganinya, inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan.

This course discusses educational issues and current challenges, early symptoms
of emotional disturbances amongst students, teachers and ways to overcome,
innovation and managing educational changes.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PP-03


(kemas kini 15 Disember 2009)
SINOPSIS KURSUS TERAS
(KURSUS MAJOR)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(kemas kini 15 Disember 2009)
KURSUS TERAS

(KURSUS MAJOR)

1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH

Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu


BMM3101 Sekolah Rendah 3(3+0)
(Primary School Malay Language Syllabus Study)

Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan,


matlamat, objektif dan organisasi kandungan, kemahiran mendengar dan bertutur,
kemahiran membaca, kemahiran menulis, pengenalan huraian sukatan pelajaran
Tahap 1 dan Tahap 2, konsep penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan,
pemulihan dan penilaian (“5P”), pengisian kurikulum: ilmu, nilai,
kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, kemahiran bernilai tambah :
kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kemahiran teknologi maklumat
dan komunikasi, kecerdasan pelbagai, konstruktivisme dan kontekstual, kajian
masa depan dan sistem bahasa.

This course describes and elaborates aspect of philosophy, aims, content


objectives and organization, and curriculum specification content which includes
language skills: listening and speaking, reading, and writing, “5P” concepts,
added value skills and language system.

Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah


BMM3102 (Primary School Malay Language Teaching 3(2+1)
Pedagogy)

Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi, pendekatan, kaedah dan
teknik, penulisan langkah pengajaran, orientasi rancangan pengajaran harian,
pendekatan induktif dan deduktif, pendekatan eklektik dan komunikatif, kaedah
natural, tatabahasa terjemahan dan terus, kaedah ajuk hafaz, linguistik, kod-
kognitif, situasional, bahasa komuniti, oral-aural, definisi, konsep dan jenis teknik :
main peranan, latih tubi, bercerita, inkuiri penemuan, perbahasan, kuiz,
sumbangsaran, soal jawab, simulasi, drama, perbincangan, forum, dialog,
perbualan telefon dan penyampaian laporan.

This course describes and elaborates on the concepts of strategy, approaches,


method and techniques, the writing of teaching steps, daily lesson plan
orientation, inductive and deductive approach, eklektik and communicative
approach, natural method, grammar translation, audio lingual method, lingusitic,
code-cognitive, situational, comunity language, oral-aural, defination, concept
and techniques : role play, drill, story telling, inquiry, debate, quiz, brain storming,
question and answer, simulation, drama, discussion, forum, dialogue, telephone
conversation and report presentation.

Nota
Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-01


(kemas kini 15 Disember 2009)
Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah
Rendah
BMM3102 (Primary School Malay Language Teaching 3(2+1)
Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan
Keselamatan Jalan Raya)

Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa, Teori Pemerolehan


Bahasa, konsep-konsep: strategi, pendekatan, kaedah, teknik, pengaplikasian
pendekatan pengajaran bahasa, pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran
bahasa secara kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran masteri, kaedah
pengajaran bahasa Melayu, pengaplikasian teknik pengajaran bahasa,
pengaplikasian kemahiran bernilai tambah, pengaplikasian pendidikan
keselamatan jalan raya, penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran
tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian.

This course focuses on Teori Huraian Bahasa, Teori Pemerolehan Bahasa, the
concepts of strategy, approaches, method, techniques, application of teaching
language approaches, application of learning language approach, the
implementation of teaching and learning activities through contextual,
constructivisme, mastery, teaching method for teaching Malay Language,
application of value added skills, application of Road Safety education,
preparation of annual/daily package of teaching and learning activities.

Nota
Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008

Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah


Rendah
BMM3117 3(2+1)
(Primary School Malay Language Teaching
Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102)

Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran, Teori Huraian Bahasa,


Teori Pemerolehan Bahasa, konsep-konsep: strategi, pendekatan, kaedah, teknik,
pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa, pengaplikasian pendekatan
pembelajaran bahasa, pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa
secara kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran masteri, kaedah pengajaran
bahasa Melayu, pengaplikasian teknik pengajaran bahasa, pengaplikasian
kemahiran bernilai tambah, pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya,
penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan
rancangan pengajaran harian.

This course focuses on teaching component, Teori Huraian Bahasa, Teori


Pemerolehan Bahasa, the concepts of strategy, approaches, method, techniques,
application of teaching language approaches, application of learning language
approach, the implementation of teaching and learning activities through
contextual, constructivisme, mastery, teaching method for Malay Language,
application of value added skills, application of Road Safety Education,
preparation of annual/daily package of teaching and learning activities.

Nota
Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010

BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1)


Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-02
(kemas kini 15 Disember 2009)
(Primary School Malay Language Assessment)

Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran, pengujian dan


penilaian, taksonomi dan domain, jadual spesifikasi ujian, pembinaan ujian, jenis
dan kaedah penilaian bahasa, penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa, penilaian
pengalaman pembelajaran, penilaian bahasa berasaskan projek, dan penilaian
berasaskan sekolah

This course explains the concept and principle of testing, evaluation, and
measurement, taxonomy and domain, table of test specifications, testing
development, types and method of language assessment, language skills
assessment and language activities, assessment of learning experience, project
based language assessment and school based assessment.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu


BMM3104 3(2+1)
(Teaching Language Skills in Malay Language)

Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran


membaca, pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan, teknik pengajaran
kemahiran membaca, penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca,
penilaian kemahiran membaca, kemahiran menulis, pendekatan pengajaran
kemahiran menulis, kemahiran mengarang, prosedur pengajaran dan penyediaan
bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis.

This course elaborates on listening and speaking skills, reading skill, approaches
and methods of teaching techniques of reading, teaching reading skills,
preparation of teaching plan for reading skills, assessment of reading skills,
writing skills, approach to teaching writing skills, teaching procedure and
preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills.

Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu


Berbantukan Komputer
BMM3105 3(0+3)
(Computer Aided in Teaching and Learning Malay
Language)

Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu, aplikasi
garis panduan dan etika penggunaan internet, pemilihan bahan internet untuk
pengajaran dan pembelajaran, pembinaan dan penggunaan tapak dan laman
web, pengaplikasian struktur perpautan, pengaplikasian model pemprosesan
maklumat, pengajaran bahasa secara atas talian, pengajaran dan pembelajaran
secara bilik darjah maya dan sidang video, penggunaan alat pengarangan,
mereksa cipta animasi, bengkel penggunaan cakera padat, dan seminar dan
pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu.

This course describes the use of internet, internet resources, procedures, ethics,
learning homepage, linkages in application structure, application of information
processing model, on-line learning of language learning, virtual and video
learning, use of writing tools, animation in presentation, learning CDs in teaching,
conference and exhibition in ICT.

BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa 3(3+0)


Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-03
(kemas kini 15 Disember 2009)
Melayu Sekolah Rendah
(Remedial and Enrichment in Primary School Malay
Language Teaching)

Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan, perbezaan pengelolaan dan


strategi, masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran
pembelajaran, langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan,
penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan, penyediaan bahan
bantu mengajan, sesi latihan pengajaran, penilaian pengajaran pendidikan
pemulihan, pendidikan pengayaan, prosedur program pendidikan pengayaan,
pelaksanaan aktiviti pengayaan, penyediaan bahan bantu dan rancangan
pengajaran aktiviti pengayaan, sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran
pendidikan pengayaan.

This course elaborates on remedial education, differences in organizing and


strategy, learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties,
specific ways in organizing the remedial session, preparing the lesson plan of
remedial session, teaching practical session, teaching of assessment, enrichment
education, procedure of enrichment education programme, implementing of
enrichment exercise, preparing of teaching aids tools and lesson plan of
enrichment activities, sessions of teaching practical and assessment of
enrichment education.

Pengantar Linguistik Bahasa Melayu


BMM3107 2(2+0)
(Introduction to Malay Language Linguistic)

Kursus ini menghuraikan bidang linguistik, sifat bahasa, refleksi : pemikiran dalam
linguistik, sejarah perkembangan ilmu linguistik, struktur linguistik, faktor luaran,
variasi bahasa, lingistik kontekstual, linguistik gunaan, linguistik diakronik,
peraturan paradigmatik, stilistik dan bahasa Melayu saintifik.

This course elaborates on various linguistic fields, language characteristics,


reflection : thinking in linguistic, linguistic developement history, linguistic
structure; external factor, language variation, contextual linguistic, applied
linguistic, dycronic linguistic, paradigmatic rule, stylistic, and scientific Malay
language.

Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


BMM3108 3(3+0)
(Phonetic and Phonology in Malay Language)

Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi, artikulasi dan artikulator,
huruf-huruf dan simbol fonetik, fonem : fonem segmental, fonem suprasegmental,
latihan sebutan dan penyukuan sebutan, sebutan baku kata terbitan dan kata
pinjaman, dan latihan mentranskripsi.

This course elaborates on phonetic and phonology theories, articulation and


articulators, alphabet and phonetic symbols, phonemes, segmental phonemes,
super segmental phonemes, pronunciation and syllablication in Malay language,
pronunciation and syllablication exercise, pronunciation and syllablication
transcription, and standard pronunciation.

BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu 3(3+0)


Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-04
(kemas kini 15 Disember 2009)
(Morphology of Malay Language)

Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk


pembentukan kata nama, kata kerja, kata adjektif, dan pembentukan kata baharu,
imbuhan dalam bahasa Melayu, bentuk perkataan bahasa Melayu; golongan kata;
golongan kata kerja; jenis kata adjektif; dan kelas kata tugas.

This course elaborates on the formation of the words of the Malay language
including the formation of nouns, verbs, adjectives, and the formation of new
words, affixes in Malay language, Malay language word form, types of words,
verbs; adjectives, and functional word.

Sintaksis Bahasa Melayu


BMM3110 3(3+0)
(Syntax of Malay Language)

Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis, yang


merangkumi susunan konstituen frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa
sendi nama, ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa, klausa, ayat dasar, ayat
tunggal, ayat majmuk, dan proses penerbitan ayat.

This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the


constituent order of noun phrase, verb phrase, adjectives phrase,
prepositional phrase, the sentence in Malay language included phrase,
clause, single sentence, complex sentence and sentence construction
process.

Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu


BMM3111 2(2+0)
(Semantic and Terminology of Malay Language)

Kursus ini menjelaskan tentang semantik, fitur makna, makna leksikal, makna
ayat; perubahan semantik, teori pembuktian, ketaksaan dan kekaburan makna,
makna peribahasa, peristilahan, sumber istilah, skema tatacara pembentukan
istilah, aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu, istilah
singkatan, lambang, dan ejaan.

This course elaborates on semantic, feature meaning, lexical and contextual


meanings, semantic change; proof theory, ambiguity and vague meanings,
idiomatic meaning; terminology and terminology construction schedule; grammar
and semantic aspect of Malay language terminology, short forms, symbols and
spelling.

Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu,


Perkamusan, dan Terjemahan
BMM3112 3(3+0)
(History of Malay Language Development,
Dictionary Development and Translation)

Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu,


kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan, bahasa Melayu pramerdeka dan
pascakolonial, pemodenan dan perancangan bahasa Melayu, masa depan dan
cabaran bahasa Melayu, susur galur perkembangan penulisan tatabahasa
bahasa Melayu, aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu, sejarah ejaan jawi,
sejarah dan perkembangan ejaan rumi, isu bahasa terkini, korpus bahasa,
perkamusan, dan kaedah dan teknik terjemahan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-05


(kemas kini 15 Disember 2009)
This course focuses on the philosophy and development history of the Malay
language, the study of the classical Malay language texts and its shift, Malay
language preindepence and past independence, modernisation and planning of
the Malay language, the future and the challenges of the Malay language, writing
development of vocabulary of the Malay language, the flow and experts of the
Malay language vocabulary, the history of Jawi spelling, the history of the
development of the romanise, spelling, current language issues, language corpus,
dictionary, and translation techniques and method.

Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu


BMM 3113 Pendidikan Rendah 3(3+0)
(Action Research I : Methodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam


PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan
pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan,
pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur
penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses
penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan
data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data
penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan
cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.

This course provides knowledge about action research method in Malay


Language for primary education. It discusses introduction to research methods in
education, types of educational research, introduction to various types of
educational research design, educational research procedure, concepts of action
research and models, action research prosess, planning and proposal, data
collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the
action research data, writing an action research report and article and ways of
making action research data public.

Kebudayaan Melayu
BMM3114 2(2+0)
(Malay Culture)

Kursus ini menjelaskan konsep budaya, masyarakat, kebudayaan Melayu (dari


sudut politik, sosial, dan ekonomi), pengaruh luar dalam masyarakat Melayu,
kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera, tasawur (world-
view) dan kosmologi masyarakat Melayu; serta kebudayaan kebangsaan.

This course elaborates on concept of culture, society; Malay culture (from


political, social, and economic aspects), external influence in Malay society, Malay
culture in literary and non literary resources, world view and Malay society
cosmology, and national culture.

Penyelidikan Tindakan II - Bahasa Melayu


BMM3115 Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3)
(Action Research II: Implementation and Reporting)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan


dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan
penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar,
prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-06


(kemas kini 15 Disember 2009)
This course provides skills in implementating and reporting action research in
PISMP (Malay Language for Primary Education). It involves the implementation of
action research in school and writing an action research report, organization an
action research seminar, documentation and publication procedure of action
research.

Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu


BMM3116 3(3+0)
(Malay Literature Genre in Malay Language)

Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu


sekolah rendah, pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah, teknik dan
aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera, sastera bandingan, sastera kanak-
kanak dan remaja, dan apresiasi teks sastera sekolah rendah.

This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum,


approaches in understanding primary school literary texts, literary teaching and
learning techniques and activities, comparative literature, children and adolescent
literature, and primary school literary texts appreciation.

2. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH

Kemahiran Berbahasa Arab


BAM3101 3(2+1)
(Arabic Communication Skills)

Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu


mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kursus ini membincang dan
mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang
merangkumi konsep, kepentingan, tujuan, dan pengklasan bagi setiap kemahiran.
Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran
bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap
penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut.

This course introduces the basic Arabic language skills such as listening,
speaking, reading, and writing, discusses every component of the language skills
including concepts, importance, aims, and classification, and application all the
four language skills through various selected texts to evaluate students’ language
skills ability.

Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab


BAM3102 3(3+0)
(Arabic Language Skills Teaching Methodology)

Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar,


bertutur, membaca dan menulis, langkah-langkah pengajaran bagi setiap
kemahiran, faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan
halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran
bahasa. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak.

This course discusses on the methodology of teaching listening, speaking,


reading, and writing skills, describes the teaching steps for every skill, elaborates
on the advantages and shortcomings acquiring language skills, and discusses the
practical methodology in writing khat and dictation.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-07


(kemas kini 15 Disember 2009)
Tatabahasa Arab 1
BAM3103 3(3+0)
(Arabic Syntax 1)

Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis


kata nama, kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. Ia juga
membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan
menggunakan kaedah nominatif, akusatif dan genitif.
This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications,
nouns, verbs, articles, types of phrases and sentences using nominative,
accusative and genitive.

Tatabahasa Arab 2
BAM3104 3(3+0)
(Arabic Syntax 2)

Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus
Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang
betul dan tepat. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar
sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi, kata kerja tidak
fleksi, kata nama fleksi, kata kerja fleksi, penggunaan gaya bahasa, gaya kecuali ,
seruan, penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada
kaedah pengajaran di sekolah rendah .

This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. It emphasises on sentence


formation correct with the styles and methods of Arabic language, teaching
suitable syntax, teaching techniques for primary school.

Morfologi Arab
BAM3105 3(3+0)
(Al Sarf Al Arabi)

Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab, sistem
morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar, kata terbitan,
awzan sarfi (pola morfologi), peraturan-peraturan morfologi dan juga bentuk-
bentuknya serta makna, struktur ayat namaan dan pembentukannya, kata nama
dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif, juga mendedahkan kaedah, teknik dan
strategi pengajaran morfologi Arab.

This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology,
the principles, rules and forms of Arabic Morphology, nominal and verbal
sentences, nouns and verbs approaches, techniques and strategies to teach
Arabic morphology.

Retorika Bahasa Arab


BAM3106 3(3+0)
(Al Balaghah)

Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al –


Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas
yang terdiri dari al-Bayan, al-Ma’ani dan al-Badi’. Setiap tajuk dalam tiga
komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh–
contoh mengikut kesesuaian setiap kategori, mendedahkan kaedah, teknik dan
strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal
kepada bakal guru.

This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language


beginning with its development and significance of Bayan, Ma’ani and Badi’,
approaches, techniques and strategies Rhetoric of Arabic.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-08


(kemas kini 15 Disember 2009)
Kesusasteraan Arab
BAM3107 3(3+0)
(Al Adab al Arabi)

Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut


pembahagiannya kepada lima zaman utama , iaitu zaman Jahiliyah, zaman
permulaan Islam, zaman Bani Umaiyah, zaman Bani Abasiyyah dan zaman
moden. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera
samada puisi atau prosa, tema, keistimewaan, kesan dan sumber puisi atau prosa
tersebut, hasil-hasil karya penyair, pemidato dan penulis tersohor bagi setiap
zaman, dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan
kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan
Arab.

This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into
five main periods, Jahily, early Islam, Umayyad, Abbasy and Modern, types of
literature, prose and poetry, well-known poets, orators and writers, also analyse
various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature.

Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab


Berbantukan komputer
BAM3108 3(2+1)
(Resource Management and Computer Aided in
Teaching Arabic)

Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk


pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah, menerangkan cara
penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran, kemahiran mengguna dan
mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran, mendedahkan
pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer, istilah–istilah
multimedia dalam bahasa Arab, aplikasi perisian, penghasilan bahan multimedia
pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab.

This course is structured to expose students to an introduction of learning and


teaching sources, various types of knowledge sources such as websites via
internet, Arabic multimedia terminology, software applications explains, several
ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the
teaching and learning process using ICT.

Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR


BAM3109 3(3+0)
(Introduction to Arabic KBSR Curriculum)

Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses


pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan
pelajaran serta buku teks dan komponennya, menghuraikan kandungan sukatan
pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta
memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks, buku latihan dan
buku panduan guru dan isi kandungannya.

This course discusses two important and significant factors in the teaching
process, syllabus and text book, syllabus contents and curriculum specifications,
combination of using text book, assessment book and teacher’s guide.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-09


(kemas kini 15 Disember 2009)
Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa
BAM3110 Arab 3(2+1)
(Micro and Macro Teaching in Arabic Education)

Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro, menghuraikan


jenis–jenis kemahiran, cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro ,cara
menyediakan rancangan pengajaran harian, mingguan dan semester mengikut
format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran
dan membuat refleksi.

This course discusses the concept of micro and macro teaching, different skills,
implement of the micro and macro teaching, lesson planning, daily, weekly and
semester and writing learning outcomes and writing reflections.

Kaedah Pengajaran Bahasa Arab


BAM 3111 3(3+0)
(Methodology of Arabic Teaching)

Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa
kedua, mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap
kaedah pengajaran bahasa kedua, menghuraikan pelbagai teknik dan strategi
pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi
keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran, dan ciri-ciri profesionalisme
guru bahasa Arab.

This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning
Arabic as a second or foreign languages, application of appropriate techniques
strategies for effective teaching, advantages and shortcomings of teaching Arabic
as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher.

Penilaian Pendidikan Bahasa Arab


BAM 3112 3(3+0)
(Evaluation in Arabic Education)

Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian, pengukuran,


pentaksiran dan pengujian bahasa Arab, menghuraikan jenis-jenis ujian dan
penilaian, prinsip-prinsip asas penilaian, pembinaan item berdasarkan jadual
spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur
pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan
penulisan di sekolah.
This course exposes students to the terminology of assessment, evaluation and
examination of Arabic language, the different types of tests and the principles in
building Arabic tests items, the procedure in conducting oral and written
examination for Arabic language in school.

Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan


BAM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0)
(Action Research I: Methodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam


Bahasa Arab Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan
terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap
pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan,
konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan,
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-010
(kemas kini 15 Disember 2009)
perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan
dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan tindakan,
penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan
data penyelidikan tindakan.

This course provides knowledge about action research method in Arabic


Language for primary education. It discusses introduction to research methods in
education, types of educational research, introduction to various types of
educational research design, educational research procedure, concepts of action
research and models, action research prosess, planning and proposal, data
collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the
action research data, writing an action research report and article and ways of
making action research data public.

Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab


BAM3114 3(3+0)
(General Linguistic and Arabic Lexicography)

Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep
pemerolehan bahasa ibunda, bahasa kedua dan bahasa asing, mengupas
kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa, teori-teori pemerolehan bahasa
dan fungsi-fungsi bahasa. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab
yang merangkumi vokal dan konsonan, monem, morfem, sukukata dan kata,
makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi
dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem
perkamusan Arab, cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya.

This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition


concepts in native, second and foreign languages, communicative competency
and psychological language, language acquisition theories, phonology and
phonetic of Arabic language including phonics system, vowel and consonant,
moneme, phoneme, syllable and word, pronunciation and articulation of every
single Arabic letter. Pedagogy and phonology in teaching and learning process.

Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan


Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
BAM3115 3(0+3)
(Action Research II: Arabic Language
(Implementation and Reporting)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan


dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan
penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar,
prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

This course provides skills in implementating and reporting action research in


Arabic Language Studies for primary education. It involves the implementation of
action research in school and writing an action research report, organization an
action research seminar, documentation and publication procedure of action
research.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-011


(kemas kini 15 Disember 2009)
Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab
BAM3116 (Resource Management and Evaluation in Arabic 3(3+0)
Language)

Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran,


jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di
peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. Ia juga
membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan
sumber pengajaran dan pembelajaran , kemahiran mengguna dan
mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran, konsep penilaian,
pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab, jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa
Arab, pembinaan item, penilaian kendalian sekolah, penilaian kemahiran
berbahasa arab, pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian
kemahiran berbahasa Arab.

This course exposes the expectant students to an introduction of learning and


teaching sources, various types of knowledge sources such as bibliographies and
websites via internet in teaching Arabic for the primary level, several ways on how
to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching
and learning process, the terminology of assessment, evaluation and examination
of Arabic language, types of tests and the principles in building Arabic tests
items, the procedure in conducting oral and written examination for Arabic
language.

3. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH

Fonetik dan Kosa Kata


BCN3101 3(2+1)
(Phonetics and Vocabulary)

Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina


seperti morfem, kosa kata, dan peribahasa. Tumpuan diberi kepada latihan
sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu
Pinyin).

This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese


language like morphemes, vocabulary, and idioms. Emphasis is given on the
practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese
language phonetics(Hanyu Pinyin).

Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina


(Chinese Language Teacher and Methodology of
BCN3102 3(32+01)
Teaching and Learning)Children’s Learning in
Science

Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas, perancangan dan


pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, peranan dan kod etika guru Bahasa
Cina. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa, prinsip dan objektif
pengajaran bahasa Cina, pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi
maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina.
Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan
verbal, teknik soal jawab, penjelasan konsep, pemulaan dan penutup pelajaran,
serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. Perancangan dan

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-012


(kemas kini 15 Disember 2009)
pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan
mengajar dan refleksi, serta konsep pengajaran mikro.

This course discusses the concept, basic techniques and methodology in


teaching & learning Chinese language, the roles and ethics of language teachers.
The basic concept includes the theories of acquiring language skills, principles
and objectives of teaching Chinese language, various general pedagogies and
the integration of information and communication techniques in the teaching &
learning of Chinese language. The basic technique covers the verbal and non-
verbal communication skills, questioning techniques, defining concepts, induction
and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. Planning
and implementing teaching and learning involves lesson planning, writing
reflections and understanding micro teaching concepts.

Tatabahasa dan Retorik


BCN3103 3(3+0)
(Grammar and Rhetoric)

Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk
bahasa Cina. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara
tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata, frasa, komponen ayat, jenis-jenis
ayat dan retorik.

This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern
Chinese language. The classical Chinese grammar studies the classical groups of
words and phrases while the modern Chinese language examines groups of
words, phrases, sentence structure, types of sentences and rhetoric.

Kesusasteraan Kanak-kanak
BCN3104 3(2+1)
(Children’s Literature)

Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak:


konsep, ciri-ciri, dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya.
Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan
asas untuk penghayatan dan penganalisisan. Penulisan karya sastera kanak-
kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan.

This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts,


characteristics, genre and historical development. Articles from different types of
children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning
methods are also introduced.

Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali


dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca
BCN 3105 (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese 3(2+1)
Characters, and the Process of Teaching and
Learning Reading Skills in Primary Classroom)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-013


(kemas kini 15 Disember 2009)
Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran, mengenali dan menulis
aksara Cina, proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di
sekolah rendah, latihan merancang, mengurus dan mengaplikasikan pengajaran
dan pembelajaran.

This course covers the methodology in learning, reading and writing Chinese
characters as well as the teaching and learning process of reading in primary
schools, followed by planning, managing and implementing teaching and
learning.

Prosa
BCN3106 3(3+0)
(Prose)

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah
perkembangannya. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih
sebagai bacaan asas.

This course comprises definitions, characteristics, and historical development of


prose. Texts from different types of prose are selected as basic reading.

Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca


Teks Pelbagai Genre
BCN3107 3(3+0)
(Teaching and Learning of Reading Texts of
Different Genre)

Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran


membaca teks pelbagai genre, memilih dan menulis sumber pengajaran yang
bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.
Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih.

This course covers the teaching and learning methods of reading, selecting and
writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah. Micro and macro teaching will be carried out for every type of
genre chosen.

Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah


BCN3108 (Chinese Language Syllabus Study for Primary 3(23+10)
School)

Kursus ini mengkaji konsep, peranan, ciri-ciri, matlamat, strategi pengajaran dan
pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, pengajian sukatan
pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah, teori pembelajaran konstruktivisme, aplikasi kemahiran generik
dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran
bahasa Cina sebagai bahasa kedua.

This course studies the concepts, roles, characteristics, objectives and the
teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah,
analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah, Constructivism Learning Theories, application generic skills in
the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of
second language teaching approach.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-014


(kemas kini 15 Disember 2009)
Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur
dan Mendengar
BCN3109 3(2+1)
(Teaching and Learning of Listening and Speaking
Skills)

Kursus ini merangkumi konsep asas, prinsip dan fungsi, proses pelaksanaan,
perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran
kemahiran mendengar, kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran
mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran.

This course comprises the basic concepts, principles, functions, implementation,


methods, teaching and learning activities for listening and speaking skills as well
as the integration of the two skills.

Puisi
BCN3110 3(3+0)
(Poetry)

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah
perkembangannya. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi, iaitu Shi, Ci, dan
Sanqu, dipilih sebagai bacaan asas.

This course comprises definitions, various characteristics and historical


development of poetry. Distinctive poems of three different types, i.e. Shi, Ci and
Sanqu, are selected as basic texts. ‘

BCN Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang


3(2+1)
31113 (Teaching-Learning of Essay Writing Skills)

Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis, format menulis karangan
dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. Setiap tajuk disusuli dengan
latihan dan pengajaran mikro atau makro.

This course covers the basic techniques in writing skills, essay-writing format and
methods of marking and evaluating essays. Each topic will be followed by micro
or macro teaching.

Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa


BCN3112 Cina (Assessment and Evaluation in Chinese 3(3+0)
Education)

Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur


pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan
kebolehpercayaan, membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian, serta
mengkaji dan menganalisis hasil ujian.

This course covers the basic concepts of assessment and its implementation
including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool,
preparing the table of specification and analysing test results.

Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan


Rendah (Kaedah)
BCN3113 3(3+0)
(Action Research I – Chinese Language for Primary
Education ( Methodology ))

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-015


(kemas kini 15 Disember 2009)
Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam
Bahasa Cina Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan
terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap
pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan,
konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan,
perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan
dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan tindakan,
penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan
data penyelidikan tindakan.

This course provides knowledge about action research method in Chinese


Language for primary education. It discusses introduction to research methods in
education, types of educational research, introduction to various types of
educational research design, educational research procedure, concepts of action
research and models, action research prosess, planning and proposal, data
collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the
action research data, writing an action research report and article and ways of
making action research data public.

Novel dan Drama


BCN 3114 3(3+0)
(Novel and Drama)

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta
sejarah perkembangan masing-masing. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis
cerpen, fiksyen, novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas.

This course encompasses definitions, characteristics and historical development


of novel and drama. Distinctive texts of different short stories, fictions, novels and
dramas are selected as reading texts.

Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan


Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
BCN3115 3(0+3)
(Action Research II : Chinese Language for Primary
Education (Implementation and Reporting)I

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan


dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan
penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar,
prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

This course provides skills in implementating and reporting action research in


Chinese Language Studies for primary education. It involves the implementation
of action research in school and writing an action research report, organization an
action research seminar, documentation and publication procedure of action
research.

4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH

Pengantar Linguistik Bahasa Tamil


BTM3101 3(3+0)
(Introduction to Tamil Lingusitic)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-016


(kemas kini 15 Disember 2009)
Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta
cabang-cabang keluarga bahasa.Definisi ilmu linguistik, bahagian-bahagian
dalam ilmu linguistik, sistem fonem bahasa Tamil, kajian fonologi bahasa Tamil,
sistem bunyi vokal, konsonan, tempat atrikulasinya, sistem morfologi, morfem dan
pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil.

This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil
language, the definition of linguistics, aims to enhance students knowledge of
Phonology, morphology system, articulations, morphem and competence in the
Tamil language.

Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK


BTM3102 3(2+1)
(Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK)

Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran
Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Pendedahan juga diberi tentang teori, kaedah, strategi
pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua, kemahiran-
kemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran,
keperluan sukatan, refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.

This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language
syllabus. It exposes students’ to the theory, approach and strategies of teaching
the Tamil language to native speakers and also as a second language. Focus will
also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities.

Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil


BTM3103 3(2+1)
(Teaching and Learning Tamil Language)

Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi


penekanan kepada teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa
Tamil di peringkat sekolah rendah, kaedah penghasilan rancangan pelajaran
harian, melaksanakan pengajaran mikro dan makro, kepentingan
penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa, pengintegrasiannya dalam
pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan, dan penggunaan kemahiran ICT
dalam penghasilan bahan bantu mengajar.

This course exposes students to various theories, approaches and strategies in


teaching and learning Tamil in primary schools. It focuses on assisting students in
planning lessons and carrying out micro and macro teaching. In addition, there
will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning
process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids.

Tatabahasa I
BTM3104 3(3+0)
(Grammar I)

Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal.


Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil,
pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan
dan penulisan.

This course provides students with the opportunity to understand and appreciate
the various aspects of Tamil grammar. Topics discussed include Eluthiyal, Solliyal
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-017
(kemas kini 15 Disember 2009)
and Thodariyal. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal,
Solliyal and Thodariyal in speaking and writing.

Pengajaran Tatabahasa
BTM3105 3(3+0)
(Teaching of Grammar)

Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil


yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah, kaedah
pengajaran elemen tatabahasa, kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam
pengajaran bahasa, dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang
baik.
This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component
in the Primary schools Tamil Language syllabus. It discusses the theory,
approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. Emphasis is given
to inductive, deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the
skills in lesson planning.

Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil


BTM3106 3(2+1)
(Enrichment and Use of the Tamil Language)

Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan


penggunaannya, juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya,
pelbagai aktiviti pengayaan bahasa, penguasaan dan penggunaan bahasa,
aspek bacaan luas, pelbagai genre penulisan, dan menjelmakan pengetahuan
bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif.

This course focuses on topics related to various functions of language and its use.
Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of
overcoming them. Students will be exposed to various enrichment activities with
emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil
language. With the exposure, they are expected to produce various creative texts
of their own.

Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan


BTM3107 Bahasa Tamil 3(3+0)
(Teaching and Learning Tamil Language Literature)

Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat


sekolah rendah, analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah
rendah,pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai
digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan
bahan bantu mengajar.

This course provides students with the opportunity to understand and appreciate
various literature genres. Topics discussed include the study of the literature
component in the primary school syllabus, approaches and strategies of teaching
literature, and activities and resources for teaching literature. The knowledge
concerned will assist the students in planning interesting and effective literature
lessons and in developing relevant teaching aids.

Pendekatan Penulisan Karya Kreatif 3(3+0)


BTM3108
(Approaches to Creative Writing)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-018


(kemas kini 15 Disember 2009)
Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa
Tamil, ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa
Tamil, kepentingan dan peranan berita, iklan kartun dan sastera rakyat dalam
memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera, penganalisisan karya kreatif
seperti sajak, puisi, sastera kanak-kanak, berita dan komik dan pelbagai genre
mengikut konteks.

This course focuses on the various genres relating to children. It discusses the
importance of creative Tamil literature. Topics include appreciating poetry,
children’s literature, cartoons, caricatures, poetry in motion and folklores. Besides
emphasis on appreciating suitable texts for children.

Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I


BTM3109 3(3+0)
(Modern Tamil Language Literature I)

Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa
Tamil secara kronologi, mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera
moden Bahasa Tamil, mengkelaskan penyajak berdasarkan tema, perkembangan
prosa moden Bahasa Tamil, puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman,
menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama, menilai
kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari.

This course focuses on the history of modern prose and new approaches in
modern Tamil literature. Besides looking at themes, students will also analyse
language styles and texts written by famous poets through the years. In addition,
they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary
drama.

Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil


BTM3110 3(3+0)
(Testing and Evaluation in Tamil Language)

Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran, pembelajaran


Bahasa Tamil, pentaksiran dan penilaian, kaedah pembinaan instrumen,
pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) , menganalisis item, peraturan
memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan.

This course focuses on the importance of various methods in testing and


evaluation in the Tamil language. Emphasis will be given on various methods in
formulating test instruments, constructing the JSU, analyzing items, developing
the marking scheme and the administration of examinations.

Tatabahasa II
BTM3111 3(3+0)
(Grammar II)

Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal,


aniyiyal dan yaappiyal. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahiran-
kemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan, dan menggunakan
kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik.

This course provides students with the opportunity to understand and appreciate
‘Punariyal’, ‘Aniyiyal’, ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. Topics discussed
include formation of words and analysis of classical poems. It aims at enabling
students to explore the structure of Tamil classical poems.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-019


(kemas kini 15 Disember 2009)
Puisi Klasik Bahasa Tamil
BTM3112 3(3+0)
(Tamil Classical Poems)

Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil, kronologi
bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi, aspek tersurat dan tersirat
dalam puisi klasik, mengapresiasi keunikannya, mengenal pasti nilai-nilai murni
dan unsur-unsur estetika.

This course discusses the importance of Tamil classical poems from the
Sanggam to the Bakthi period. Topics discussed include the history of classical
poems, authors and themes and analysis of epics. This course provides students
with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics.
Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan
BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0)
(Action Research I: Metodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam


Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan
terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap
pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan,
konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan,
perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan
dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan tindakan,
penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan
data penyelidikan tindakan.

This course provides knowledge about action research method in Tamil Language
for primary education. It discusses introduction to research methods in education,
types of educational research, introduction to various types of educational
research design, educational research procedure, concepts of action research
and models, action research prosess, planning and proposal, data collection
methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action
research data, writing an action research report and article and ways of making
action research data public.

Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II


BTM3114 3(3+0)
(Modern Tamil Language Literature II)

Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil, penulis-
penulis kesusasteraan Tamil di Malaysia, teknik penghasilan cerpen dan novel,
aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu.

This course discusses the importance of Tamil short stories and novels,
discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories ,novels,
the authors and themes.,understand and appreciate Malaysian Tamil short stories
and novels, emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short
stories and novels.

Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan


BTM3115 Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3)
(Action Research II : Implementation and Reporting)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan


dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-020
(kemas kini 15 Disember 2009)
penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar,
prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

This course provides skills in implementating and reporting action research in


Tamil Language Studies for primary education. It involves the implementation of
action research in school and writing an action research report, organization an
action research seminar, documentation and publication procedure of action
research.

5. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH

Pengenalan Pengajian Sosial


PSS3101 3(3+0)
(Introduction to Social Studies)

Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada


maksud Pengajian Sosial, pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik,
kandungan pelbagai disiplin, dan perkaitan Pengajian Sosial dengan
perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah.

This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition
of Social Studies, thematic strands, multi-disciplinary, and the relationship
between Social Studies with the development of child learning process in primary
school.

Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial


PSS3102 3(3+0)
(Sociology from Social Studies Perspective)

Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin, budaya,
masyarakat dan negara, sosialisasi, interaksi dan struktur sosial, devian dan
kawalan sosial, dan kaum dan etnik.

This course gives an exposure of Sociology as a discipline, culture, society and


country, socialisation, interaction and social structure, deviant and social control,
and races and ethnics.

Perkembangan Sejarah Negara


PSS3103 3(3+0)
(Historical Development of the Nation)

Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara


dalam pembinaan negara bangsa, Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang
pembinaan negara, zaman sebelum kemerdekaan, zaman selepas
kemerdekaan, dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan
negara.

This course focuses on the importance of the history of national development into
the establishment of a nation state, the Malacca Sultanate as the basis of nation
development, pre-independence era, post-independence era, and the amendment
of education policy in national development history.

Geografi Persekitaran
PSS3104 3(2+1)
(Environmental Geography)
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-021
(kemas kini 15 Disember 2009)
Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian
Sosial, kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan
manusia, sistem fizikal dan kaitan dengan manusia, Geografi Manusia dan kaitan
dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar.

This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social


Studies, Geographical skills and the relation with spatial organisation and human
beings, physical system and the relation with human beings, Human Geography
and the relation with the social and economic aspects and the method of
implementing field work.

Pembangunan Lestari Pendidikan


PSS3105 3(2+1)
(Education for Sustainable Development)

Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan


alam sekitar dan pembangunan lestari, pendidikan pembangunan lestari dan
pendidikan untuk kefahaman sejagat, interaksi manusia dengan alam dan
sumber semula jadi, strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. Kursus
ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali.

This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment


studies and sustainable development, education for sustainable development and
education for international understanding, human interaction with the environment
and natural resources, strategies of education on sustainability in Social Studies.
This course requires students to conduct practical activities.

Politik dan Kerajaan


PSS3106 3(3+0)
(Politics and Government)

Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian
Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia, politik, kuasa dan autoriti,
kewujudan negara, bentuk-bentuk kerajaan - tinjauan perbandingan, doktrin
pengasingan kuasa, kedaulatan, dan politik dan pemerintahan negara menurut
perspektif Islam.

This course details the definition of Political Science and its relation with Social
Studies in references to the Malaysian political system, politics, power and
authority, the existing of nation, types of governments – comparative studies,
doctrine of power separation, sovereignty, and politics and government in Islamic
perspectives.

Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial


PSS3107 3(3+0)
(Value and Ethics in Social Studies)

Kursus ini memberi fokus kepada nilai, moral dan etika, insan bermoral, domain
afektif dalam pembentukan sikap positif, peranan guru dalam pemupukan nilai,
moral dan etika, dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan.

This course focuses on values, moral and ethics, moral human being, affective
domains in instilling positive attitudes, teacher’s role in enhancing values, moral
and ethics, and inculcation of values through government policies.

PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah 3(2+1)


Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-022
(kemas kini 15 Disember 2009)
(Social Studies in Primary School)

Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial, mata
pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik
dan Kewarganegaraan, sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan,
sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan,
dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.
Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan
sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial.

This course focuses on the introduction to Social Studies subjects, Social Studies
subjects in primary schools: Local Studies, and Civics and Citizenship Education,
syllabus and curiculum specifications of Local Studies, and Civics and Citizenship
Education, and learning of social service in Civics and Citizenship Education.
Students are also exposed to the citizenship project, which is a part of practical
activities in the learning of social service.

Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian


Sosial
PSS3109 3(3+0)
(Resources in Teaching and Learning of Social
Studies)

Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan


sumber pengajaran dan pembelajaran, tujuan menggunakan sumber pengajaran
dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan
penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial, prosedur penghasilan
dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial, dan
prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi
Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial.

This course introduces the learning theory and the relation with the use of
teaching and learning resources, the purposes of using teaching and learning
resources in Social Studies, the procedure in creating and organising printed
materials for Social Studies, the procedure in creating and organising educational
technology material for Social Studies, and the procedure in creating and
organising ICT-based material for Social Studies.

Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial


PSS3110 (Assessment and Evaluation in Learning Social 3(3+0)
Studies)

Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran


dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial, penilaian dan ujian,
perancangan ujian, pengukuran dan statistik, kesahan dan kebolehpercayaan
ujian, analisis items, isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran.

This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in


the teaching and learning of Social Studies, evaluation and test, planning of test,
measurement and statistics, validity and reliability of test, items analysis, issues in
assessment, and the role of teachers in assessment.

Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial


PSS3111 3(2+1)
(Instructional Methodology in Social Studies)
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-023
(kemas kini 15 Disember 2009)
Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan
dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial,
pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran, kaedah dan teknik
pengajaran dan pembelajaran, kemahiran pengajaran, perancangan pengajaran,
pengajaran mikro dan makro.

This course describes types of teaching modes suitable for teaching-


learning in Social Studies, approaches and strategies in teaching-learning,
teaching-learning modes and techniques, teaching skills, lesson planning,
the micro and macro teaching.
Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
PSS3112 3(3+0)
(Economic Growth and Development)

Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan, faktor


pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi dalam pembangunan, aspek sosial dalam
pembangunan, pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan
pengetahuan, masalah kemiskinan dan strategi pembasmian, transformasi dan
pembangunan ekonomi, dan globalisasi dan ekonomi Malaysia.

This course focuses on the study of economic development, economic growth


factors, economic sectors in development, social aspects in development, human
capital investment in knowledge-based economy, problems of poverty and
eradication strategies, economic transformation and development, and Malaysian
economy and globalisation.

Penyelidikan Tindakan I - Pengajian Sosial (Kaedah )


PSS3113 3(3+0)
[Action Research I in Sosial Studies – (Methodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam


Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan
terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap
pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan,
konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan,
perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan
dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan tindakan,
penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan
data penyelidikan tindakan.

This course provides knowledge about action research method in Social Studies
for primary education. It discusses introduction to research methods in education,
types of educational research, introduction to various types of educational
research design, educational research procedure, concepts of action research
and models, action research prosess, planning and proposal, data collection
methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action
research data, writing an action research report and article and ways of making
action research data public.

Wacana dan Masyarakat


PSS3114 3(3+0)
(Discourse and Society)

Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu


secara lebih kritikal, rasional dan objektif, pengenalan analisis wacana, perbezaan
pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden, analisis wacana dan media
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-024
(kemas kini 15 Disember 2009)
massa, pemikiran kritikal dan analisis logik, kegunaan analisis wacana, kelebihan
dan kelemahan analisis wacana, wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan
cadangan penyelesaian.

This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to
comprehend issues in a more critical, rational, and objective manner, introduction
to discourse analysis, differences in classical approaches and the discourse of
post-modern analysis, discourse analysis and mass media, critical thinking and
logical analysis, the use of discourse analysis, strengths and weaknesses of
discourse analysis, and discourse and social issues, and the solutions.

Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial


(Implementasi dan Pelaporan)
PSS3115 3(0+3)
[Action Research II in Social Studies (Implementation
and Reporting)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan


dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan
penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar,
prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

This course provides skills in implementating and reporting action research in


Social Studies for primary education. It involves the implementation of action
research in school and writing an action research report, organization an action
research seminar, documentation and publication procedure of action research.

6. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH

Aural dan Nyanyian Semerta I


MZU3101 1(0+1)
(Aural and Sight Singing I)

Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu


mengenal pasti jeda, melodi, triad, kord, kaden dan irama serta nyanyian semerta
menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian
melodi dan irama dalam pelbagai nada, meter dan nilai not.

This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and
intelligently. It consists of listening to intervals, melodies, triads, chords and
cadences. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation.
This course also focuses on sight singing. In the sight singing section, students
will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in
various keys, meters and note values.

Teori Muzik I
MZU3102 2(2+0)
(Theory of Music I)

Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam
Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim, tidak
lazim, irregular meter, pembahagian masa tak sekata, klef-alto dan tenor, skel-
nada major, minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf, kord-kord
dalam pelbagai kedudukan, peraturan pengharmonian, pembentukkan kaden,

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-025


(kemas kini 15 Disember 2009)
penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan
dalam muzik.

This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory
course. Topics given focus here are meters in simple, compound and irregular
time, irregular time division, alto and tenor clefs, major, minor and chromatic
scales and compound intervals, knowledge of harmonization such as chord in
different inversions, rules of harmony, formation of cadences and the recognition
of figured bass. Other than that ornaments in music scores will be taught.

Kecekapan Kibod I
MZU3103 1(0+1)
(Keyboard Competency I)

Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod


sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah, pengukuhan dalam teknik
permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel, arpegio dan kord, aplikasi
teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada
kibod.

In this course, students will be prepared with good technical skills that are needed
in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical
classroom, technical skills through drill exercises such as in the playing of scales,
arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing
repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills.

Asas Pendidikan Muzik


MZU3104 2(2+0)
(Foundation of Music Education)

Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan


kepentingannya dalam Pendidikan Muzik, matlamat, fungsi muzik dalam
pendidikan, faktor-faktor sosiologi, psikologi, faktor-faktor sosiologikal dan
psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain
pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik.

This course exposes students to the views of philosophers of music and the
importance of music education, aims and the functions of music in education,
importance of music, philosophical implications, sociological and psychological
factors that affect music education, sociological and psychological factors that
influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and
learning music will be explained more specifically.

Teori Muzik II
MZU3105 2(2+0)
(Theory of Music II)

Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi, pembentukan kord dominan


ketujuh, pergerakan pembalikan kedua, pergerakan kelima dan pengetahuan ini
akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi
yang mudah, pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan
melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik.

This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh
chord, progression of six four and chord progession in fifths. This is further
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-026
(kemas kini 15 Disember 2009)
applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of
melody. In addition, students use melodic decoration in their music composition.

Kecekapan Kibod II
MZU3106 1(0+1)
(Keyboard Competency II)

Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I, pelajar


mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel, arpegio, kord dan
pengaplikasian teori, harmoni dalam permainan repertoire kibod, jenis rentak
iringan, kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi
melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua
suara.

This course continues from the previous keyboard I course. Keyboard technical
skills, exercises in scale, arpeggio and chord playing, keyboard repertoire
includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm,
accompaniment, develop keyboard sight reading and melody improvisation and
keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are
taught.

Muzik dalam Bilik Darjah


MZU3107 2(1+1)
(Music in the Classroom)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara
kanak-kanak dan remaja, langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian, masalah
dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya, pemilihan pelbagai
repertoire yang merangkumi lagu sesuara, lagu lapisan, teknik pengendalian alat
iringan, teknik bermain rekoder soprano, alto digabungkan dengan iringan alat
perkusi, penyediaan dan penghasilan skor perkusi.
This course exposes students to the types and characteristics of children and
adult voices, teaching and learning of singing in the music classroom, identify
problems faced in children’s singing and to overcome these problems, a variety of
singing repertoire including two part singing, singing, students are trained to
select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto
recorder with percussion instruments, preparation and arrangement of percussion
scores.

Alat Muzik Utama – Piano I


MZP3108P 1(0+1)
(Major Instrument – Piano I)

Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain
piano, latihan bermain dalam pelbagai repertoire, permainan semerta pada tahap I
dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-027


(kemas kini 15 Disember 2009)
This course exposes students to various piano technical skills, playing a wider
repertoire, sight playing at level I and introduction to guided simple left hand
accompaniment.

Alat Muzik Utama - Gitar I


MZP3108G 1(0+1)
(Major Instrument – Guitar I)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan
pengalaman bermain gitar. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul,
bacaan not, latihan aural, petikan dan cara ‘strumming’, bermain gitar sambil
menyanyi, bermain pelbagai rentak, Memperkenalkan kord, dan konsep muzikal.
Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural
permainan gitar.

This course caters to students without knowledge in guitar playing. Focus is on


posture, reading of notes, aural practices, plucking and strumming style, playing
the guitar while singing, playing with different rhythm, chords and musical
concepts. Students also develop listening skills through aural guitar playing.

Alat Muzik Utama - Vokal I


MZP3108V 1(0+1)
(Major Instrument – Vocal I)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan


kemahiran dan teknik vokal secara berkesan, panduan dalam mengatasi kesulitan
yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal.

This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. Students
are guided throughout the course at this preliminary stage.

Aural dan Nyanyian Semerta II


MZU3109 1(0+1)
(Aural and Sight Singing II)

Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I.


Kemahiran pendengaran, mengenal pasti jeda, melodi, triad, kord, kaden, irama,
latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari.

This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. It involves
aural studies in intervals, melodies, triads, chords, cadence and rhythm, trained in
aural dictation of melody score writing and sight singing.

Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah


MZU3110 1(0+1)
(Keyboard Palying and Singging in the Classroom)

Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan
untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah, latihan dalam
permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri, latihan
dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor, mengimprovisasikan
melodi di kibod, latihan dalam permainan iringan kord blok, broken chord, bes
alberti, jumping chord, dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan
melodi di kibod dan nyanyian.

This course prepares students with techniques and skills required to use the
keyboard as an accompanying instrument in the classroom, students are trained
to play melodies in various keys with the right and left hands, sing melodies in
keys changes from major to minor, melody improvisation, play block chords,

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-028


(kemas kini 15 Disember 2009)
broken chords, alberti bass,jumping chords and chomping chords at the
keyboard.

Pendekatan Pengajaran Muzik


MZU3111 3(3+0)
(Music Teaching Approaches)

Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly, Carl Orff dan
Jaques Dalcroze, latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat,
permainan alat muzik, aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan
pelajar.

This course is an introduction to Zoltan Kodaly, Carl Orff and Jaques Dalcroze,
music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer
understanding of music concepts, singing folk songs, playing of musical
instruments and music movement activities enables an effective understanding of
the approaches.
Alat Muzik Utama – Piano II
MZP3112P 1(0+1)
(Major Instrument – Piano II)

Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan


pembelajaran ke tahap dua, pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai
repertoire dan permainan semerta, pengukuhan cara memainkan iringan mudah
dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik
iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di
bilik darjah.

This course focuses on continuity, progressing to level two in piano playing


techniques, sight playing and a variety in repertoire, to reinforcement, students
are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various
rhythm patterns. In the teaching and learning of music in the classroom, emphasis
is on piano playing accompanying KBSR songs.

Alat Muzik Utama - Gitar II


MZP3112G 1(0+1)
(Major Instrument – Guitar II)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas
bermain gitar tahap I. Penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak,
dinamik, kemahiran membuat persembahan, bimbingan, panduan dalam
menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar, tumpuan akan diberi
kepada ‘postur’ bermain yang betul, bacaan not, latihan aural, petikan dan cara
‘strumming’, nyanyian lagu, pelbagai rentak dan kod, konsep muzikal dan
pengalaman persembahan di peringkat asas.

This course is designed for students who have completed foundation course
guitar at level I. Emphasis is on style development, articulation, rhythm, dynamics
and performance preparation,students are guided throughout the guitar course
with the correct posture in playing and the reading of music notation. In addidtion,
aural, plucking, strumming style with different rhythm and chords, musical
concepts and performance experience are given due attention in this foundation
course.

Alat Muzik Utama - Vokal II


MZP3112V 1(0+1)
(Major Instrument – Vocal II)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-029


(kemas kini 15 Disember 2009)
Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik
vokal fonasi, mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai
repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak.

This course is a continuity from course vocal 1. Emphasis is on the phonation of


vocal techniques. Students practise technical vocal skills from various repertoire
and learn to sing with various rhythm.

Ciptaan dan Ensembel I


MZU3113 3(2+1)
(Composition and Ensemble I)

Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan


Muzik, latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar,
pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi, ciptaan ensembel rekoder,
mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir, nyanyian dari dua hingga empat
lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan
mereka sendiri.
This course exposes the students to compositional devices in music education,
melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the
opportunity to perform their respective composition. Melody composition is put
into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores
from two to four voices. Students’ present their respective music composition
present during this course.

Kurikulum dan Pengajaran Muzik I


MZU3114 2(1+1)
(Curriculum and Music Teaching I)

Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah,


memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR
merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan, mingguan,
harian ,pengajaran mikro, perancangan, format rancangan pelajaran tahunan,
rancangan mingguan ,rancangan harian, mengaplikasikan kandungan sukatan
pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro.

This course discusses the primary school music curriculum, primarily on the
KBSR music education syllabus. It comprises of preparing, planning and writing
the year plan, weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary
school music education syllabus. Micro teaching sessions are based on the
primary school music education syllabus.

Alat Muzik Utama – Piano III


MZP3115P 1(0+1)
(Major Instrument – Piano III)

Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke


tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan
permainan semerta, permainan piano dalam rentak Inang, Zapin, dan walking
bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa.

This course is a continuity towards level III in piano playing technics, sight playing
and a variety in repertoire. Students are guided in these 3 components throughout
the course. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang,
Zapin and walking bass rhythms.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-030


(kemas kini 15 Disember 2009)
Alat Muzik Utama - Gitar III
MZP3115G 1(0+1)
(Major Instrument – Guitar III)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas
bermain gitar tahap II , penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak,
dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan.

This course is designed for students who have successfully completed guitar
foundation course level II, Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills
are developed as the course advances.

Alat Muzik Utama - Vokal III


MZP3115V 1(0+1)
(Major Instrument – Vocal III)

Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik
vokal resonan dan penghasilan ton, mempraktikkan kemahiran dan teknik
tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam
pelbagai rentak.

This course is a continuity from course vocal II. Emphasis is on resonance and
tone production of vocal techniques. Students practise technical vocal skills from
various repertoire and learn to sing with various rhythm.

Kurikulum dan Pengajaran Muzik II


MZU3116 2(2+0)
(Curriculum and Music Teaching II)

Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro,


perancangan sesi pengajaran makro, kemahiran-kemahiran dalam pengajaran
makro, langkah-langkah pengajaran makro, merancang jenis penilaian dan
kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi .

This course focuses on macro teaching sessions, planning of macro teaching


sessions, develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in
macro teaching, planning the types of assessment and valuation criteria based on
the specified musical aspects, practice to reflect and write on the work carried out.

Muzik Malaysia
MZU3117 3(2+1)
(Malaysian Music)

Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon,
Muzik Bentuk Tarian Utama, Muzik Ensembel Sosial Popular, Muzik Ensembel
Lain, Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo, genre-genre yang dipilih
mewakili tradisi muzik klasik, rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di
Malaysia, pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran, analasis tayangan video
ataupun persembahan sebenar, analisis skor, bengkel, dan pengalaman praktikal
salah satu genre.

Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing
arts, Music in the form of dance, “Popular social” ensemble music, choral vocal
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-031
(kemas kini 15 Disember 2009)
music and solo instrumental music, music genres materials are selected from
traditional classic music, folk songs and syncretic music from the Malaysian
ethnics , students are exposed to different music genres through listening activity,
video watching or live performances, score analisis, workshops and practical
experiences.

Alat Muzik Utama – Piano IV


MZP3118P 1(0+1)
(Major Instrument – Piano IV)

Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke


tahap IV. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai
teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta.

This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques, sight


playing and a variety in repertoire. On this higher level, piano playing techniques,
sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging.
Alat Muzik Utama - Gitar IV
MZP3118G 1(0+1)
(Major Instrument – Guitar IV)

Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi
seorang pemain gitar yang mahir, pendekatan pembelajaran kendiri secara solo
dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada
profesionalisme.

This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player.
The application of guitar skills in performance playing is geared towards a
professional guitar player. self access and group learning approach and
experiences geared towards guitar professionalism.

Alat Muzik Utama - Vokal IV


MZP3118V 1(0+1)
(Major Instrument – Vocal IV)

Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan, teknik persembahan,
latihan nyanyian dalam pelbagai rentak, mempraktikkan kemahiran dan teknik
dalam pelbagai repertoire lagu.

This course focuses on vocal diction techniques. Students are exposed to


performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills
and techniques from different repertoire.

Ciptaan dan Ensembel II


MZU3119 3(2+1)
(Composition and Ensemble II)

Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan


yang berasaskan kepada pelbagai sumber, ensembel instrumental, memimpin,
lawatan ke program konsert / persembahan, ensembel instrumental meliputi
permainan ensembel rekorder dan perkusi.
This course focuses on ways to produce music composition derived from various
resources, instrumental ensemble, conducting and attending program
concerts/performance. Instrumental ensemble includes recorder and percussion
instruments.

Muzik Dunia
MZU3120 2(2+0)
(World Music)
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-032
(kemas kini 15 Disember 2009)
Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari
Negara-negara China, Jepun, India, Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika,
membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance, Barok, Klasik,
Romantik, Abad ke 20 dan Jazz, menganalisis skor mengikut zaman dan
pendedahan kepada beberapa komposer, genre, karya dan stail dengan lebih
mendalam.

This course comprises of five categories namely selected instrumental music from
China, Japan, India, Thailand and Africa, discussions are held to analyse aspects
of music genre, styles and composers music scores from Renaissance, Baroque,
Classical, Romantic, 20th century and Jazz eras, Scores from different eras are
analysed on a deeper level with reference to the composers, genre and
compositional styles.

Alat Muzik Utama – Piano V


MZP3121P 1(0+1)
(Major Instrument – Piano V)

Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan
genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque, klasik, romantik, abad ke 20
dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara
individu.

This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque, classic,
romantic and the 20th century eras with different music genres.This repertoire
also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing.

Alat Muzik Utama - Gitar V


MZP3121G 1(0+1)
(Major Instrument – Guitar V)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas
bermain gitar tahap IV. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan
kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang
benar-benar mahir.

This course is designed for students who have successfully completed foundation
course guitar level IV. Guitar course level V provides training in reinforced and
enrichment skills towards a competent guitar player

Alat Muzik Utama - Vokal V


MZP3121V 1(0+1)
(Major Instrument – Vocal V)

Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara
lainnya, ekspresi dalam pelbagai dinamik, tempo dan perangkaian dan latihan
nyanyian dalam pelbagai rentak.

This course focuses on vocal techniques such as expressions in various


dynamics, tempo and phrasing and singing in various rhythm.

Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Muzik


MZP3122 Pendidikan Rendah (Kaedah ) 3(3+0)
(Action Research I: Methodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam


Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-033


(kemas kini 15 Disember 2009)
terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap
pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan,
konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan,
perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan
dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan tindakan,
penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan
data penyelidikan tindakan.

This course provides knowledge about action research method in Music


Education for primary education. It discusses introduction to research methods in
education, types of educational research, introduction to various types of
educational research design, educational research procedure, concepts of action
research and models, action research prosess, planning and proposal, data
collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the
action research data, writing an action research report and article and ways of
making action research data public.
Teknologi Muzik
MZP3123 3(1+2)
(Music Technology)

Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah,


peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik,
mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan
pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE /
SIBELIUS, MUSIC ACE, dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam
penyuntingan, pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan
perisian CAKEWALK SONAR

This course is an introduction in the application of music technology in the


classroom, the role of technology and music software in the production of music
composition, use music notation software and computer assisted instruction
software such as FINALE / SIBELIUS, MUSIC ACE and AURALIA and hands on
experience in editing, mixing and mastering music materials with music software
such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS.

Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik


MZP3124 Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3)
(Action Research II: Implementation and Reporting)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan


dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan
penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar,
prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

This course provides skills in implementating and reporting action research in


Music Education for primary education. It involves the implementation of action
research in school and writing an action research report, organization an action
research seminar, documentation and publication procedure of action research.

7. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH

Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV)


PSV3101 3(3+0)
(Introduction to Visual Art Education)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-034


(kemas kini 15 Disember 2009)
Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV), serta matlamat dan
objektif PSV dalam KBSR. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV
dalam kehidupan seharian, beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan
pendidik seni, kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu, India, China, Jepun dan
Barat, konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi
tinggi.

This course covers the concepts, aims and objectives of Visual Art
Education(VAE) in KBSR. It emphasizes on the importance of Visual Art
Education in everyday life, various views and contributions of distinguished artists
and art educationists, art of various cultures, the concept of design and craft and
the importance of Visual Art Education in the era of high technology.

Bahasa Visual Perbandingan


PSV3102 3(2+1)
(Comparative Visual Language)

Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah, pengaruh
dan latar belakang dalam pelbagai budaya, asas seni reka karya Seni Visual
secara perbandingan, analisis asas seni reka dalam karya. Aktiviti amali meliputi
kajian dan penerokaan unsur seni, prinsip rekaan dan komposisi dalam karya
pelbagai budaya secara perbandingan.

This course focuses on introduction to visual language- philosophy, influence and


background of various cultures, comparative studies of basic design concept in
visual arts, analyzing basic design concept in visual art works. Practical activities
cover the comparative studies and explorations of the use of art elements,
principles of design and compositions in art works of various cultures.

Kreativiti dan Seni Kanak-kanak


PSV3103 3(3+0)
(Creativity and Children’s Art)

Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan


pengutaraan tampak kanak-kanak, tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-
kanak, peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak, imaginasi dan kreativiti
kanak-kanak, kreativiti, estetika dan ekspresi visual, rangsangan dan faktor-faktor
yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak, apresiasi hasil seni 2-dimensi kanak-
kanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak.

This course focuses on the background of developmental theory on children’s


visual expressions, distinguished educationist and researchers in children’s art,
developmental stages of children’s art, children’s creativity and imaginations,
creativity, aesthetics, and visual expression, stimulus and factors that affect
children’s art, appreciations of children’s 2-dimensional art works and
appreciations of children’s 3-dimensional art works.

Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan


Seni Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
PSV3104 3(3+0)
(Curriculum Studies and Management in Visual Art
Education, Integrated Curriculum for Primary School)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-035


(kemas kini 15 Disember 2009)
Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR,
matlamat, objektif kurikulum, konsep 5P, kepentingan perkembangan kurikulum,
huraian sukatan pelajaran, peranan guru PSV, pengurusan aktiviti di dalam dan di
luar bilik darjah, pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar, pengurusan bilik
PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid.

This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR
Visual Art Education(VAE), goals and objectives of the VAE curriculum, the 5P
concept, the importance of curriculum development, specifications of the syllabus,
the roles of the VAE teachers, management of outdoor and indoor activities,
resource and teaching aid management, classroom and art works management
as well as the role of appreciations of pupils art works.

Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni


PSV3105 Visual 3(2+1)
(Teaching and Learning of Visual Art Education)

Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV
KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan
Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional, perancangan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2,
persediaan mengajar. Aktiviti amali meliputi meneroka alat, bahan, tajuk dan isi
kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat
bidang.
This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art
Education, that is: Drawing and Picture Making, Pattern-Making and Designing,
Modelling and Constructing, as well as Introduction to Tradisional Crafts,
planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2,
lesson planning, as well as practical activities for explorations of tools and
materials, subject matter, content and themes in producing art works for the four
areas.

Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah


Rendah – Menggambar, Membuat Corak dan
Rekaan
PSV3106 3(2+1)
(Visual Art Education, Integrated Curriculum for
Primary School – Drawing and Picture Making,
Pattern-Making and Designing)

Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar, Membuat Corak dan
Rekaan Tahap 1 dan 2, merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang
Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan. Aktiviti amali yang merangkumi
proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang.

This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as Pattern-
Making and Designing, teaching and learning activities in the area of Drawing
and Picture Making, Pattern-Making and Designing as well as practical activities
that cover the process of producing various types of art works in the areas.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-036


(kemas kini 15 Disember 2009)
Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru
Sekolah Rendah
PSV3107 3(2+1)
(Visual Art Education Pedagogy, Integrated
Curriculum for Primary School)

Kursus ini merangkumi teori pembelajaran, pendekatan, strategi, kaedah dan


teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan
kurikulum PSV KBSR, perancangan dan persediaan mengajar, pengajaran mikro
dan makro, dan sumber pengajaran dan pembelajaran.

This course covers the learning theories, approach, strategy, methodology and
technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR
curriculum, lesson planning, micro and macro teaching, as well as teaching and
learning resources.

Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah


Rendah - Membentuk dan Membuat Binaan,
Mengenal Kraf Traditional
PSV3108 3(2+1)
(Integrated Curriculum for Primary School in Visual
Art Education – Modelling and Constructing,
Introduction to Traditional Crafts)

Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan
Membuat binaan, Mengenal Kraf Tradisional, merancang aktiviti pengajaran dan
pembelajaran bidang tersebut, serta aktiviti amali yang meliputi proses
menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang
tersebut.

This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and
Constructing, Introduction to Tradisional Crafts, the planning of teaching and
learning activities in the area as well as practical activities that cover the process
of producing various types of art works in these areas.

Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual


PSV3109 3(1+2)
(Creative Multimedia in Visual Art Education)

Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT),
aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV, pengenalan multimedia,
multimedia dalam PSV. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan
multimedia, mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya
digital, menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia, membuat
persembahan dan pameran karya multimedia.

This course covers the role of art in information and communication technology
(ICT), application of ICT in teaching and learning VAE, introduction to multimedia
as well as multimedia in VAE. Practical activities cover the use of multimedia,
applying creativity and artistic process in producing digital art works, producing
multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works.

Sejarah dan Apresiasi Seni


PSV3110 3(3+0)
(Art History and Appreciation)
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-037
(kemas kini 15 Disember 2009)
Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat, seni oriental, seni
Alam Melayu dan seni visual Malaysia, pelbagai pendekatan apresiasi seni visual,
apresiasi karya seni barat, seni oriental, seni Alam Melayu dan seni visual
Malaysia.

This course covers the introduction to the art history in western art, oriental art, art
in the Malay lands and visual art in Malaysia, various approaches in the
appreciation of visual art, western art, oriental art, art in the Malay Lands and
visual art in Malaysia.

Pentaksiran Pendidikan Seni Visual


PSV 3111 3(3+0)
(Visual Art Education Assessment)

Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV), jenis-jenis


pentaksiran, tujuan pentaksiran PSV, kaedah pentaksiran PSV, bentuk
pentaksiran PSV, peraturan memberi markah, penilaian hasil kerja dan penilaian
portfolio.
This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE),
types of assessments, aims of assessment in VAE, methods and forms of
assessment, mark schemes, evaluation of art works and evaluation of portfolios.

Lukisan dan Penyuburan Diri


PSV3112 3(2+1)
(Drawing and Self-Enrichment)

Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan, alat dan bahan, pelbagai fungsi lukisan,
lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya, pertimbangan dan
pengamatan asas dalam lukisan, teknik menghasilkan lukisan, pendekatan dan
kaedah lukisan, proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer.
Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital.

This course covers the types of drawings , tools and materials, various functions
of drawings from various genres and culture, considerations and perceptions in
drawings, drawing techniques, approaches and methods, creativity and artistic
process as well as computer aided drawings. Practical activities include activities
in producing digital and non digital drawings and art works.

Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual


Pendidikan Rendah (Kaedah)
PSV3113 3(3+0)
(Action Research I-Visual Art Education Primary
Education( Methodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam


Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan
pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan,
pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur
penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses
penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan
data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data
kajian tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-
cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.

This course provides knowledge about action research method in Visual Art
Education for primary education. It discusses introduction to research methods in
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-038
(kemas kini 15 Disember 2009)
education, types of educational research, introduction to various types of
educational research design, educational research procedure, concepts of action
research and models, action research prosess, planning and proposal, data
collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the
action research data, writing an action research report and article and ways of
making action research data public.

Seni dan Pengurusan


PSV 3114 3(1+2)
(Art and Management)

Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni,
pengurusan dan proses pengendalian projek seni. Aktiviti amali meliputi
merancang dan melaksanakan projek seni, membuat laporan maklum balas dan
tindakan lanjutan.

This course covers the management and organisation of art projects, the
importance and fundamental knowledge of art projects, management and
organisational process of art projects, planning art projects, implementing art
projects, making feedback reports and taking further actions.

Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Seni Visual


Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
PSV3115 3(0+3)
(Action Research II-Visual Art Education Primary
Education( Implementation and Reporting)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan


dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan
penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar,
prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

This course provides skills in implementating and reporting action research in


Visual Art Education for primary education. It involves the implementation of
action research in school and writing an action research report, organization an
action research seminar, documentation and publication procedure of action
research.

8. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH

Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah


PIM3101 Rendah 3(3+0)
(Introduction to Islamic Education in Primary School)

Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum


pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru.
Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru, pelaksanaan
program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah
rendah.

This course focuses on the Islamic education curriculum development and


comparative analysis of the old and new curriculum, the usage of text books,
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-039
(kemas kini 15 Disember 2009)
teachers guide book, the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth
month of Year One.

Pedagogi Pendidikan Islam


PIM3102 3(2+1)
(Islamic Education Pedagogy)

Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. Bahagian teori:
analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah,
kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran,
kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran, prinsip perkembangan isi pelajaran
dalam semua bidang Pendidikan Islam, panduan pengelolaan sesi pengajaran
dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang , bahagian amali:
Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran, aplikasi teknik
dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah, aplikasi teknik dan simulasi
pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi.

This course focuses on strategy, approach, methodology and techniques of


teaching and learning in Islamic education. The principles of content development
and management of teaching and learning areas in the Islamic education field.

Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah


PIM3103 3(3+0)
(Al-Quran Education for Primary School)

Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an


iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an, aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan
hafazan ayat Al-Qur’an, tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran
Pendidikan Islam sekolah rendah, aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah Al-
Qur’an, penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali
pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an.

This course focuses on the introduction to Al-Quran education, application of


”tajwid” rules in reciting, memorising and interpreting of the Quranic verses, the
strategies, lesson planning and practical teaching.

Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah


PIM3104 3(3+0)
(Faith Education for Primary School)

Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam,
aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, analisis dan
huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah
rendah tahun 1 – 6, aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1
- 6, penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran
Aqidah.

The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis
of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives
exposure to planning and implementing learning strategies, lesson planning and
practical teaching.

Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah


PIM3105 3(3+0)
(Ibadah Education for Primary School)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-040


(kemas kini 15 Disember 2009)
Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam,
Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, analisis dan
huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah
rendah tahun 1 – 6, aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1
- 6, penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 - 6 dan amali pengajaran
Ibadah.

This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail
analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school,
exposure to planning and implementing teaching strategies, lesson planning and
practical teaching

.
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah
PIM3106 3(3+0)
(Sirah Education for Primary School)

Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam,
Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, analisis dan
huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah
rendah tahun 1 – 6, aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 -
6, penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 - 6 dan amali pengajaran
Sirah.

This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail
analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school,
exposure to planning and implementing teaching strategies, lesson planning and
practical teaching.

Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah


PIM3107 3(3+0)
(Akhlak Education for Primary School)

Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam,
Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, analisis dan
huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah
rendah tahun 1 - 6, aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1
- 6, penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 - 6 dan amali pengajaran
Akhlak.

This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail
analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school,
exposure to planning and implementing teaching strategies, lesson plans and
practical teaching.

Pengajaran Jawi Sekolah Rendah


PIM3108 3(3+0)
(Jawi Teaching for Primary School)

Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran
Pendidikan Islam sekolah rendah, analisis dan huraian isi kandungan pelajaran
Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6,
kajian teks jawi klasik dan moden, kemahiran menulis khat, aplikasi strategi
pengajaran dan pembelajaran Jawi, penyediaan rancangan pengajaran
pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-041


(kemas kini 15 Disember 2009)
The course focuses on the content analysis on ”Jawi”, exposure to Arabic
caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi, according to the
Islamic education syllabus for primary schools. It also discuses the teaching
strategies , planning and teaching the normal and remedial Jawi classes.

Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan


Makro Pendidikan Islam
PIM3109 3(2+1)
(Resources Management, Micro and Macro
Teaching in Islamic Education)

Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. Bahagian teori
membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Islam mengikut bidang, aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam
dalam pengajaran dan pembelajaran, pengajaran mikro dalam pengajaran
pembelajaran Pendidikan Islam, perancangan pengajaran mikro, perancangan
dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam, bahagian amali, pembinaan
bahan sumber, amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam
bidang Pendidikan Islam.

This course emphasizes on selection of topics, building and using resources in


teaching and learning of Islamic education, micro and macro teaching concepts,
basic skills, planning and practical teaching.

Penilaian dalam Pendidikan Islam


PIM3110 3(3+0)
(Evaluation in Islamic Education)

Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep, penilaian formatif dan sumatif dalam
Pendidikan Islam, bentuk penilaian, contoh dan pelaksanaan, bidang
pembelajaran yang diuji, pembinaan item Pendidikan Islam, pembinaan Jadual
Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain
(PAFA) sekolah rendah.

This course focuses on concepts, types and field of testing, measurement,


assessment and evaluation in Islamic education, item building, tables of
specification and PAFA assessment.

Profesionalisme Guru Pendidikan Islam


PIM3111 3(3+0)
((Islamic Education Teacher Profesionalism)

Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan, pendidik
dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, analisis sahsiah Rasulullah
s.a.w. sebagai seorang pendidik, analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s.a.w.
dan tokoh ilmuan Islam, sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang, guru
Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan
Pendidikan Islam di Malaysia.

This course focuses on the “dakwah”, educators and education in the


perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah, analysis of the Prophet Muhammad
s.a.w.’s special traits, his “sahabah” and some Islamic renowned scholars, Islamic
educators and Islamic Education management in Malaysia.

Pengajian Aqidah
PIM3112 3(3+0)
(Islamic Faith Studies)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-042


(kemas kini 15 Disember 2009)
Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam,
perbincangan mazhab Ilmu Kalam, amalan-amalan yang membawa kepada
kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah.

This course provides the knowledge and understanding of the different school of
thoughts in “Ilmu Kalam”, their main topic of discussions, the impact of faith in life,
and issues of deviance in “aqidah”.

Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Islam Pendidikan


Rendah (Kaedah)
PIM3113 3(3+0)
Action Research I- Islamic Education for Primary
Education (Methodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam


Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan
terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap
pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan,
konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan,
perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan
dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data kajian tindakan,
penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan
data penyelidikan tindakan.

This course provides knowledge about action research method in Islamic


Education for primary education. It discusses introduction to research methods in
education, types of educational research, introduction to various types of
educational research design, educational research procedure, concepts of action
research and models, action research prosess, planning and proposal, data
collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the
action research data, writing an action research report and article and ways of
making action research data public.

Pengajian Fiqh
PIM3114 3(3+0)
(Fiqh Studies)

Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh, kaedah
Fiqh, sembelihan dalam Islam, ekonomi Islam, pengurusan harta pusaka dalam
Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh.

This course focuses on ”Usul Fiqh” studies, methodology in fiqh, animal


slaughtering, Islamic economy and management of properties in Islam, analysis
and justification on issues related to fiqh studies.

Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam


Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
PIM3115 3(0+3)
Action Research II: Islamic Education for Primary
Education (Implementation and Reporting)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan


dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan
penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar,
prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-043


(kemas kini 15 Disember 2009)
This course provides skills in implementing and reporting action research in
Islamic Education for primary education. It involves the implementation of action
research in school and writing an action research report, organizing an action
research seminar, documentation and publication procedure of action research.

9. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH

Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal


PJM3101 2(1+1)
(Training Methodology for Physical Fitness)

Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan
fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal, komponen kecergasan fizikal
berlandaskan kesihatan, komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan
motor, prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal, kaedah-kaedah latihan
kecergasan fizikal, jadual latihan kecergasan fizikal, periodisasi latihan dan kesan
latihan terhadap kecergasan fizikal.

This course includes concepts and definition of total fitness, physical fitness and
the importance of physical fitness, the component of health- related fitness,
motor-related physical fitness componen, training principles of physical fitness,
training methodology for physical fitness, training schedule of physical fitness,
periodisation of training and effects of training on physical fitness.

Pergerakan Asas
PJM3102 3(1+2)
(Basic Movements)

Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang


Pendidikan Jasmani, konsep pergerakan asas, pengajaran dan pembelajaran
pergerakan asas, permainan kanak-kanak, model Bunker and Thorpe 1982,
pengurusan, pengelolaan permainan dan teknik permainan.

This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education,
basic movement concept, teaching and learning of basic movement, children’s
games, Bunker and Thorpe Model 1982, management, organizing games and
techniques.

Olahraga
PJM3103 2(0+2)
(Athletics)

Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan


antarabangsa. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang-
undang olahraga, kemahiran acara balapan, kemahiran acara padang, kaedah
pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. Kursus ini juga
menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam
kejohanan olahraga.

This course include the history and developmental of athletics internationally and
in Malaysia. This course stress on rules and regulations, the acquiring of skills in
the track and field event, the evaluation and how to implement these skills in the
teaching strategies. Students will also be involved in preparing the track and field
technically for organizing athletics meet.

PJM3104 Renang 2(0+2)


Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-044
(kemas kini 15 Disember 2009)
(Swimming)

Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai


kemahiran renang. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah
perkembangan renang di Malaysia, struktur dan organisasi persatuan,
keselamatan renang, asas terjunan, kaedah pengajaran dan pembelajaran
renang, penilaian, kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan
renang.

This course to expose students to various swimming skilss. Other topics


discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia,
structure and the organisation of society, swimming safety, basic teaching and
learning methodology of swimming, evaluation, officiating and organising and
management of swimming competition.

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran


PJM3105 Motor 2(2+0)
(Growth and Motor Learning Development)

Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan, kematangan dan


pembelajaran motor, pertumbuhan dan perkembangan pranatal, pertumbuhan
somatik, tisu adipos dan komposisi badan, perkembangan fungsi anatomi dan
fisiologi, kematangan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, kematangan dan
prestasi fizikal, kanak-kanak, aktiviti fizikal dan sukan. Ia juga memberi
pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan
kaitannya dengan prestasi, pemprosesan maklumat, ‘attention’ dan prestasi,
kawalan motor, koordinasi, perbezaan individu, pembelajaran motor,
maklumbalas, pengekalan dan pemindahan pembelajaran.
This course includes the definition and concept of growth, maturation and motor
learning. It covers prenatal and postnatal growth and functional development,
somatic growth, adipose tissue and body composition, functional development,
maturation and factors that influence growth, maturation and physical
performance. This course provides knowledge on motor skills learning and
performance, human information processing, attention and performance, motor
control, coordination, individual differences and capabilities, motor learning,
feedback, retention and transfer of learning.

Anatomi dan Fisiologi


PJM3106 3(2+1)
(Anatomy and Fisiology)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi.
Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia, selular dan
tisu organisma, sistem integumentari, sistem rangka, sistem otot, sistem saraf,
sistem endokrina, darah, jantung, saluran dan peredaran darah, sistem limfatik
dan imuniti, sistem respirasi, sistem penghadaman, pemakanan dan metabolisma
serta sistem urinari.
This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology,chemical level,
cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system, skeletal
system, muscular system, nervous system, endocrine system, blood. Heart, blood
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-045
(kemas kini 15 Disember 2009)
vessels and circulation, lymphatic system and immunity, respiratory system,
digestive system, nutrition and metabolism as well as urinary system.

Gimnastik
PJM3107 2(0+2)
(Gymnastic)

Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek
pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan
pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Kursus ini juga
menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan
kaitannya dengan sukan lain, aspek pengurusan, pengelolaan dan pentadbiran,
keselamatan murid-murid, peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk
menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. .
This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects
of skill acquisition and analyzing performance, the biomechanic and motor
learning concepts and the coaching and officiaiting. This course also stress about
the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports, t he
aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and
facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities.
Pendidikan Luar
PJM3108 3(1+2)
(Outdoor Education)

Kursus ini mencakupi falsafah, konsep, matlamat dan objektif serta sejarah
perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar, rekreasi dan kesenggangan.
Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian, penggabungjalinan serta
kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya,
perancangan, pengurusan, pengelolaan, keselamatan dan pelbagai kemahiran
aktiviti diberi penekanan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap
pencapaian.

This course covers the philosophies, concepts, aims, objectives, history and
literatures of outdoor education, recreation and leisure. It also discusses the
intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and vice-
versa, planning, managing, administrating and safety aspect of various activties
are emphasize. Assessments will be conducted to ensure its achievement

Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring


PJM3109 2(0+2)
(Games Football and Netball)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan
bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan
perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran
dan pembelajaran, pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan
peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.

This course covers the history and basic skills in football and netball which
emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the
biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning
strategies. The aspects of managing, administrating and organizing, the safety of
children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning
activities.

PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1)


Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-046
(kemas kini 15 Disember 2009)
(Curriculum and Pedagogy of Physical Education)

Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani


di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan
hala tuju pendidikan kebangsaan, kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan
Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan
Jasmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran
mikro.

This course includes the history and development of physical education in


Malaysia, the relationship of theories and philosophies towards national education
policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum,
criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and
also carrying out and evaluating micro teaching.

Permainan Bola Tampar dan Bola Baling


PJM3111 2(0+2)
(Games Volleyball and Handball)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar
dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran,
penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta
strategi pengajaran dan pembelajaran, aspek pengelolaan, pengurusan,
pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan
untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.

This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which
emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the
biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning
strategies, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of
children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and
learning activities.

Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani


dan Sukan
PJM3112 3(2+1)
(Management and Administration of Physical
Education and Sports)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan,
pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa, pengurusan
pendidikan jasmani dan sukan, pengurusan permainan tradisional, program
pembangunan sukan, undang-undang dan pentadbiran sukan, isu-isu dalam
sukan, nilai dan etika dalam sukan.

This course discusses the management and administration of physical education


and sports, administration of national and international sports agency, managing
physical education and sports, managing tradisional games, sports development
programme, laws and administration of sports, issues in sports, values and ethics
in sports.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-047


(kemas kini 15 Disember 2009)
Permainan: Badminton dan Hoki
PJM3113 2(0+2)
(Games: Badminton and Hockey)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan
hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan
perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran
dan pembelajaran, aspek pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta
keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan
aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.

This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which
emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the
biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning
strategies, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of
children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and
learning activities.

Pendidikan Jasmani Suaian


PJM3114 2(1+1)
(Adapted Physical Education)

Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani


suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran
dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Penekanan diberikan kepada konsep
kurikulum pendidikan jasmani, sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan
aktiviti pendidikan jasmani suaian, aspek pedagogi untuk murid kurang upaya
akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro.
This course includes the history and development of adapted physical education
in Malaysia, the relationship of theories and philosophies towards national
education policy. Emphasis given to the concepts of physical education, the
interpretation of curriculum, criteria in choosing adapted physical education
acitivities, the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out
and evaluating micro teaching.

Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan


Sukan
PJM3115 2(1+1)
(Measurement and Evaluation in Physical Education
and Sports)

Kursus ini meliputi konsep asas ujian, pengukuran dan penilaian di dalam bidang
pendidikan jasmani dan sukan, pemilihan jenis-jenis ujian, prosedur pengukuran
serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian, pembinaan ujian,
interpretasi serta menggunakan hasil ujian. Tambahan pula pelajar akan
didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan,
pendidikan jasmani dan sukan.
This course includes the concept of test, measurement and evaluation in physical
education and sports, selecting test, conducting test and using statistics in
measurement and evaluation. The course helps student to develop different type
of tests, analysis and interpretation. Students will be exposed to different types of
research in health, physical education and sports.

PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah 3(3+0)


Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-048
(kemas kini 15 Disember 2009)
(Action Research I: Methodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam


Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan
terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap
pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan,
konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan,
perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan
dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data kajian tindakan,
penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan
data penyelidikan tindakan.
This course provides knowledge about action research method in Physical
Education for primary education. It discusses introduction to research methods in
education, types of educational research, introduction to various types of
educational research design, educational research procedure, concepts of action
research and models, action research prosess, planning and proposal, data
collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the
action research data, writing an action research report and article and ways of
making action research data public.
Psikososial Sukan
PJM3117 2(2+0)
(Psychosocial in Sports)

Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi
sukan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman, personaliti,
motivasi, kebangkitan, tekanan dan kebimbangan dalam sukan, perkembangan
psikologi kanak-kanak melalui sukan, penetapan matlamat, maklumbalas,
peneguhan, ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan, definisi sosiologi sukan,
teori sosial dalam sukan, sejarah sukan dan proses sosiolisasi, sukan dan kanak-
kanak, deviasi dalam sukan, keganasan dalam sukan, sukan dan ekonomi, sukan
dan media.

This course includes sports psychology and sports sociology. In sports


pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise, sports
personality, motivation, arousal, pressure and anxiety in sports, child psychology
development via sports, goal, feedback, reinforcement, burn out and overtraining
in sports, the definition of sports sociology, sociology theories in sports, sports
history, socialization in sports, sports and children, deviation and aggression in
sports, sports and economy, sports and media.

Kecederaan dalam Sukan


PJM3118 2(1+1)
(Sports Injury)

Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan, prinsip asas
pertolongan cemas, sukan, perubatan sukan dan jurulatih sukan, pencegahan
kecederaan dalam sukan, pendekatan rawatan kecederaan, saluran pernafasan
dan resusitasi kardiopulmonari, asma dan serangan jantung, kecederaan kulit,
pendarahan terbuka, terdedah kepada haba yang melampau, pengsan,
mengangkat dan membawa pesakit, prinsip menguruskan kecederaan patah,
kecederaan tisu lembut, kecederaan bahagian tangan, badan, kaki, kepala dan
mata, kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan
kecederaan.

This course discusses the basic concept of sports injury, basic principles of first
aid, sports, sports medicine and coaches of sports, prevention of injury in sports,
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-049
(kemas kini 15 Disember 2009)
approach in treatment of injury, airways and cardiopulmonary resuscitation,
asthma and heart attack, skin injury, open wound, exposure to extreme heat,
faint, lifting and carrying of patient, principles in managing fracture, soft tissue
injury, injury to the hand, body, legs, head and eyes, facilities and equipment of
first aid and treatment room for sports injury.

Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan


PJM3119 Pelaporan 3(0+3)
(Action Research II: Implementation and Reporting)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan


dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan
penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar,
prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan.

This course provides skills in implementing and reporting action research in


Physical Education for primary education. It involves the implementation of action
research in school and writing an action research report, organizing an action
research seminar, documentation and publication procedure of action research.
10. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH

Knowing Numbers
MTE3101 3(3+0)
(Mengenal Nombor)

In this course students are exposed to the various numeration systems and also
the elementary number theory. In addition, there is a further exploration into the
sets of natural, rational, irrational, real and complex numbers. In the process,
students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities.
Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan
asas teori nombor. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang
ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli, nombor nisbah, nombor
bukan nisbah, nombor nyata dan nombor kompleks. Semasa proses
pembelajaran, pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam
penganggaran kuantiti.

Mathematics Education Curriculum


MTE3102 3(3+0)
(Kurikulum Pendidikan Matematik)

This course allows students to acknowledge the history and roles of


mathematicians. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and
values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics
teacher in their own professional development. It also requires students to study
the development of the Malaysian Mathematics Curriculum.
Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah
dan peranan ahli matematik. Pelajar didedahkan kepada makna, peranan dan
nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan
profesionalisme kendiri. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum
Matematik di Malaysia.

Geometry
MTE3103 3(2+1)
(Geometri)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-050


(kemas kini 15 Disember 2009)
This course provides an opportunity for the students to explore the applications of
geometry. It discusses concepts in plane geometry - tessellations, symmetries and
transformations. In addition, exposure to 3-dimensional geometry of the regular
and semi-regular solids is also highlighted. The use of ICT e.g. geometer
sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry, 3-dimensional
geometry and conic sections. Practical skills involving constructions of geometric
models are emphasized.
Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri.
Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah, teselasi, simetri
dan transformasi. Selain itu, pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3-
dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. Teknologi maklumat dan
komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk
menyiasat geometri satah, geometri 3-dimensi dan seksyen konik. Kemahiran
praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan.

Decision Mathematics
MTE3104 3(3+0)
(Matematik Keputusan)

This course introduces students to another useful branch of mathematics. It


provides information about introduction to decision mathematics, types of
searches, linear programming, graphs, networks, critical path analysis, algorithms,
heuristic algorithms and methods of sorting.

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang
berguna. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada
matematik keputusan, jenis-jenis carian, pemprograman linear, graf, rangkaian,
analisa laluan kritikal, algoritma, algoritma heuristik dan kaedah mengisih.

Statistics
MTE3105 3(3+0)
(Statistik)

In this course, students will revisit the concepts of probability and explore
inferential statistics such as t-test, chi-square test, analysis of variance (ANOVA)
in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in
bivariate variables. The use of sampling and estimation theory to estimate the
mean of population is discussed. The importance of using the appropriate
statistical methods in solving real life problems is emphasized.

Dalam kursus ini, pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan
dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t, ujian chi-
square, analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear
dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. Penggunaan
teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga
dibincangkan. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam
penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan.

Resources in Mathematics
MTE3106 3(3+0)
(Resos dalam Matematik)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-051


(kemas kini 15 Disember 2009)
This course provides an opportunity for students to explore the applications of
various resources in teaching and learning mathematics. Students will be
introduced to printed materials, teaching and learning aids, technology in
mathematics, mathematics facilities and management of resources.

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai
resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pelajar akan
diperkenalkan dengan bahan bercetak, alat bantu pengajaran dan pembelajaran,
teknologi dalam matematik, kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan
resos.

Planning ang Teaching Mathematics


MTE3107 3(3+0)
(Perancangan dan Pengajaran Matematik)

This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective
mathematics lesson. Students are taught and guided to incorporate appropriate
methods and techniques in their planning, using relevant mathematical ideas. In
addition, applications of mathematics learning theories are highlighted in the
teaching and learning of mathematics. Various creative approaches to enhance
learning of mathematics are also discussed.
Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran
matematik yang efektif. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah
dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea
matematik yang relevan. Selain itu, aplikasi teori pembelajaran matematik
diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pelbagai
pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga
dibincangkan.

Basic Calculus
MTE3108 3(3+0)
(Kalkulus Asas)

This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and
graphs, basic understanding of limits and limit theorem, derivatives and integrals,
and patterns and relationships. The technology is applied to sketch and interpret
the graphs of functions.

Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus, fungsi dan graf,
kefahaman asas mengenai had dan teorem had, derivatif dan integral serta pola
dan perhubungan. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat
interpretasi graf fungsi.

Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and


Percentages
MTE3109 3(2+1)
(Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan
Peratus)

This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop
good teaching practices in numbers, fractions, decimals and percentages.
Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments,
teaching and learning activities as well as construction of learning resources of
these topics. Practical experience is gained through micro/macro teaching
sessions.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-052


(kemas kini 15 Disember 2009)
Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan
amalan pengajaran yang baik dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratus.
Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep
kanak-kanak, aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos
pembelajaran. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran
mikro/makro.

Linear Algebra
MTE3110 3(3+0)
(Algebra Linear)

This course provides students with the knowledge of linear equations and
inequalities. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations.
Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed.
Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan
ketaksamaan linear. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu
sistem persamaan linear. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga
dibincangkan.

Teaching of Geometry, Measurement and


MTE Data Handling
3(2+1)
31113 (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian
Data)I

In this course, students will learn to teach the key concepts in geometry,
measurement and data handling. Effective planning and teaching of these topics
will be discussed through related key issues. Application of their knowledge and
understanding is shown in the micro and macro teaching sessions.

Dalam kursus ini, pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri,
pengukuran dan pengendalian data. Perancangan dan pengajaran yang efektif
bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. Kefahaman
dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro.

Assessment Practices in Mathematics


MTE 3112 3(3+0)
(Amalan Pentaksiran dalam Matematik)

This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation
in mathematics. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and
hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning
mathematics. Experience on applying technology in assessment is also provided
through hands-on activities.

Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian


dan penilaian dalam matematik. Kursus ini membantu pelajar menjalankan
diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya
mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanak-
kanak dalam pembelajaran matematik. Pengalaman mengaplikasikan teknologi
dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’.

MTE3113 Action Research I – Primary 3(3+0)


MathematicsManagement of the Science Laboratory
and Resources (Methodology)
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-053
(kemas kini 15 Disember 2009)
[Penyelidikan Tindakan I - Matematik Pendidikan
Rendah (Kaedah)]

This course provides knowledge on action research method in Mathematics for


primary education. It discusses introduction to research methods in education,
types of educational research, introduction to various types of educational
research design, educational research procedure, concepts of action research
and models, action research process, planning and proposal, data collection
methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action
research data, writing an action research report and article, and ways of making
action research data public.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam


matematik pendidikan rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap
pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai
bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan,
konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan,
perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan
dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan,
penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan
data penyelidikan tindakan.
Applications of Mathematics
MTE3114 3(2+1)
(Aplikasi Matematik)

This course focuses on the applications of mathematics in various areas. Its


contents cover mathematics in every day life, classical codes and ciphers, codes
and cryptography, use of mathematical modeling in biology and ecology, and
some key mathematical ideas related to calculus. Experience involving
applications of mathematics is provided through practical activities.

Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. Isi
kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian, kod klasik dan
nombor rahsia, kod dan kriptografi, penggunaan model matematik dalam biologi
dan ekologi, serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus.
Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti
praktikal.

Action Research II –Primary Mathematics


(Implementation and Reporting)
MTE3115 3(0+3)
[Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan
Rendah (Implementasi dan Pelaporan)]

This course provides skills in implementing and reporting action research in


mathematics for primary education. It involves the implementation of an action
research in school and the writing of the action research report, organization an
action research seminar, documentation and publication procedure of action
research.

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan


dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan
tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur
pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-054


(kemas kini 15 Disember 2009)
11. SAINS PENDIDIKAN RENDAH

Life and Living Processes


SCE 3101 3(2+1)
(Hidupan dan Proses Kehidupan)

This course discusses life and living processes. It explores the nature of life, food
and wellbeing, cell structure and function, animal respiration, plant respiration,
cellular respiration in plants and animals, growth, animal nutrition, plant nutrition,
animal excretion, plant excretion, animal reproduction, plant reproduction,
movement and support in animals and plant responses to stimulus.

Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku


dalam hidupan, menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan, makanan dan
kesihatan, struktur sel dan fungsi, respirasi haiwan, respirasi tumbuhan, respirasi
sel dalam tumbuhan dan haiwan, tumbesaran, nutrisi haiwan, nutrisi tumbuhan,
perkumuhan haiwan, perkumuhan tumbuhan, pembiakan haiwan, pembiakan
tumbuhan, pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan
terhadap rangsangan.

Children’s Learning in Science


SCE 3102 3(3+0)
(Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains)

This course discusses how children perceive science, the nature of science and
how children learn science, explores the nature of science, how children learn
science, understanding children’s development, Bruner’s learning theory,
Behaviourist learning theory, Ausubel’s learning theory, Gagne’s learning theory,
information-processing theory-Atkins, Shiffrin and Baddeley’s, Constructivism as
the dominant contemporary perpective on science learning, the constructivist
approaches, what do children need to help them learn through constructivism,
understanding children’s ideas in science, assessing children’s ideas and
misconceptions in science, dealing with children’s misconceptions and conceptual
change.

Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak


mengamati sains, bentuk sains dan mempelajari sains, meneroka ciri-ciri sains,
cara kanak-kanak mempelajari sains, perkembangan kanak-kanak, teori
pembelajaran Bruner, teori pembelajaran tingkah laku, teori pembelajaran
Ausubel, teori pembelajaran Gagne, teori pemprosesan maklumat-Atkin, Shiffrin
dan Baddeley, konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan
pembelajaran sains, pendekatan konstruktivisme, beberapa perkara yang dapat
membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme, memahami idea
kanak-kanak dalam sains, menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam
sains , memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak.

Exploring Materials
SCE 3103 3(2+1)
(Penerokaan Bahan)

This course discusses exploring materials. It explores the natural materials and
manufactured and man-made materials, fuel, ores and minerals, alloys, aromatic
compounds, alcohol, ethers and amines, aldehydes and ketones, carboxylic acids,
esters and amides, synthetic polymers and plastics, industrial preparation of
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-055
(kemas kini 15 Disember 2009)
ammonia, sulphuric acid and nitric acid, composite materials, soaps and
detergents, rubber, natural polymers and paper.

Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan, bahan-bahan


semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia, bahan bakar, bijih dan galian, aloi,
sebatian beraroma, alkohol, eter dan ammina, aldehid dan keton, asid karboksilik,
ester dan amid, polimer tiruan dan plastik, perusahaan penyediaan ammonia,
asid sulfur dan asid nitrik, bahan komposit, sabun dan detergen, getah, polimer
semulajadi dan kertas.

Primary Science Curriculum and Pedagogies


SCE 3104 3 (3+0)
(Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi)

This course discusses primary science curriculum and pedagogies, issues in


science education, historical development of the primary science curriculum in
Malaysia, Malaysian primary science curriculum I, Malaysian primary science
curriculum II, teaching and learning strategies for primary science, teaching
science for all children and science for exceptional children.

Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan


rendah, isu-isu dalam pendidikan sains, sejarah perkembangan kurikulum sains
sekolah rendah di Malaysia, kurikulum sains sekolah rendah Malaysia, strategi
pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah, mengajar sains untuk
kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas.

Physics in Context
SCE 3105 3(2+1)
(Fizik dalam Konteks)

This course discusses physics in context, physics and measurement in everyday


life, motion, applying Newton’s laws in everyday life, work and machines, forces in
fluids, planetary and satellite motion, the physics of music, thermometry and
thermometers, using light, electrical circuits in the house, electricity and
magnetism at work, generation and transmission of electricity, use of electronics
and semi-conductors.

Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian, fizik dan
ukuran dalam kehidupan harian, gerakan, aplikasi Hukum Newton dalam
kehidupan harian, kerja dan mesin, daya dalam cecair, gerakan planet dan satelit,
muzik dalam fizik, termometeri dan termometer, menggunakan cahaya, litar
elektrik dalam rumah, keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja, penjanaan
dan transmisi elektrik, kegunaan elektronik dan semi konduktor.

Thinking and Working Scientifically


SCE 3106 3(3+0)
(Pemikiran dan Kerja Bersaintifik)

This course discusses thinking and working scientifically, primary science


teaching, acquiring manipulative skills, the basic science process skills and
integrated science process skills.

Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik,


pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif,
kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu.

SCE3107 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1)


Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-056
(kemas kini 15 Disember 2009)
(Ekosistem dan Biodiversiti)

This course discusses about ecosystems and biodiversity. It explores about


ecosystem, ecosystem services, biodiversity, in-situ conservation, ex-situ
conservation, plant diversity, animal diversity, understanding population trends,
threats to biodiversity, genetic diversity, acoustic ecology and biodiversity
collection submission.

Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi,


ekosistem, faedah ekosistem, kepelbagaian biologi, pemuliharaan in situ,
pemuliharaan ex situ, kepelbagaian tumbuhan, kepelbagaian haiwan,
pemahaman tentang trenda populasi, ancaman terhadap kepelbagaian,
kepelbagaian genetik, ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian.

Planning for Teaching Primary Science


SCE 3108 (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah 3(3+0)
Rendah)

This course discusses about planning for teaching primary science. It explains
about lesson planning, learning objectives, learning outcomes, daily lesson plan,
planning a daily lesson plan, writing lesson plans, microteaching skills and macro
teaching.
Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah
rendah, merancang pelajaran, objektif pembelajaran, hasil-hasil pembelajaran,
rancangan mengajar harian, merancang rancangan pelajaran harian, menulis
rancangan pelajaran, kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro.

Energetics in Chemistry
SCE 3109 3 (2+1)
(Tenaga Kimia)

This course discusses about energetics in chemistry. It explores about energy, the
first law of thermodynamics, thermochemistry, electrochemistry and nuclear
chemistry.

Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia, tenaga, hukum pertama
termodinamik, termokimia, elektrokimia, dan nuklear kimia.

Earth and Space


SCE 3110 3 (2+1)
(Bumi dan Angkasa)

This course discusses about earth and space. The earth: structure, origins and its
major systems and space: the solar system, outer space, celestial phenomena
and observational techniques in astronomy and meteorology.

Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas, bumi: struktur, asal
usul , sistem-sistem utama dan angkasa, sistem solar, angkasa lepas: fenomena
angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca.

Evaluation in Science Teaching


SCE 3111 3(3+0)
(Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

This course discusses evaluation in science teaching, definition of terms, purpose


of assessment, areas of assessment in primary school science, types of
assessment, assessment tools, test design and construction, scoring of
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-057
(kemas kini 15 Disember 2009)
assessment, administration of test, marking and moderation of test scripts,
analysis of test score, interpreting test score and forms of examination.

Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains, definisi


istilah, matlamat pentaksiran, bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah
rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alat-alat pentaksiran, rekabentuk dan
pembinaan ujian, penskoran pentaksiran, pentadbiran ujian, penyemakan dan
moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentuk-
bentuk peperiksaan.

Management of the Science Laboratory and Resources


SCE3112 3(3+0)
(Pengurusan Makmal Sains dan Bahan)

This course discusses about management of the science laboratory and


resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling
of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory,
basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science
teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected
resources and presentation.

Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-


sumber, pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan
kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal,
pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran
sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya.

Action Research I – Primary Science (Methodology)


SCE3113 3(3+0)
(Penyelidikan Tindakan I: Kaedah)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam


Sains pendidikan rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap
pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai
reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep
dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan,
perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan
dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan,
penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan
data penyelidikan tindakan.

This course provides knowledge about action research method in Science for
primary education. It discusses introduction to research methods in education,
types of educational research, introduction to various types of educational
research design, educational research procedure, concepts of action research
and models, action research process, planning and proposal, data collection
methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action
research data, writing an action research report and article and ways of making
action research data public.

Science, Technology and Society


SCE3114 3(3+0)
(Sains, Teknologi dan Masyarakat)

This course discusses about science, technology and society, issues relating to
science, technology and society, project-based learning design, innovation and
inventions, project-based learning for conservation, project-based learning for
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-058
(kemas kini 15 Disember 2009)
energy in the biosphere, project-based learning for endurance of resources,
project-based learning for additives in food, project-based learning for pollution
and its effect on human health.

Kursus ini membincangkan tentang sains, teknologi dan masyarakat, isu-isu


yang berkaitan dengan sains, teknologi dan masyarakat, rekabentuk
pembelajaran berasaskan projek, pembaharuan dan penciptaan, pembelajaran
berasaskan projek untuk pemuliharaan, pembelajaran berasaskan projek untuk
tenaga dalam biosfera, pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber
berterusan, pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam
makanan, pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya
terhadap kesihatan manusia.

Action Research II – Primary Science


(Implementation and Reporting)
SCE3115 3(0+3)
(Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan
Pelaporan)

This course provides skills in implementing and reporting action research in


Science for primary education. It involves the implementation of action research in
school and writing an action research report, organizing an action research
seminar, documentation and publication procedure of action research.
Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan
dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan
penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar,
prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan.

12. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH

Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan


RBT3101 Vokasional 3(3+0)
(Introduction to Technical and Vocational Education )

Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan


Vokasional, evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional, falsafah
Pendidikan Teknik Dan Vokasional, dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional,
fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional, sistem Pendidikan Teknik Dan
Vokasional, Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan
Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia, Pentadbiran Dan Pengurusan
Pendidikan Teknik Dan Vokasional, Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan
Vokasional, Proses Perancangan, Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik
Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam
Pembangunan Pendidikan Negara.

This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education,


The Evolution Of Technical And Vocational Education, Philosophy Of Technical
And Vocational Education, Function Of Technical And Vocational Education,
Technical And Vocational Education System, Curriculum And Teaching Of
Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia,
Management And Administration In Technical And Vocational Education,
Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education, implement the
planning and evaluation process, the career path and the future of Design and
Technology.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-059
(kemas kini 15 Disember 2009)
Teknologi Bahan dan Pembuatan
RBT3102 3(2+1)
(Material and Manufacturing Technology)

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan


pembuatan bahan, jenis-jenis bahan mentah, sifat bahan mentah, asas
pembinaan produk, barangan logam dan kelengkapan, bahan hiasan dalaman
dan luaran, perkembangan industri pembuatan tempatan, penggunaan bahan
kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran.

This course will expose the students to the development of technology and
material production and manufacturing industries, raw materials and its
characteristic, skills on constructions of wood and metal based project,
accessories, interior and exterior decoration, the development of local and the
usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and
assessment.

Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah


RBT3103 3(3+0)
(Primary School Living Skill Curriculum Study)

Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum


Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan, teori dan model-
model kurikulum, perancangan, reka bentuk kandungan, perlaksanaan kurikulum,
penilaian, pengurusan kurikulum, inovasi kurikulum, analisis kurikulum serta isu-
isu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia.

This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran
Hidup Sekolah Rendah’s curriculum, theory and models of curriculum
development, planning, design curriculum, implementation, evaluation, curriculum
management and innovation, curriculum analysis and current issues regarding
the curriculum development in Malaysia.

Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan


RBT3104 3(2+1)
(Vegetables And Ornamental Crops Technology)

Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan,


pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan, dokumentasi dan
penyimpanan rekod, pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran,
penanaman, penjagaan dan pengendalian hasil tanaman, penanaman sayur-
sayuran secara hidroponik, pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan
dan pelandskapan. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan
kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam
pengajaran mikro.

This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology, the
introduction to the vegetable and ornamental crop industries, documentation and
record keeping, selection and preparation of field for vegetable planting, planting,
plant care, handling of products, planting vegetable hydroponically, propagation,
planting, care of ornamental crops and landscape. This course will integrate
theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in
microteaching.

Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah


RBT3105 Rendah 3(3+0)
(Primary School Living Skill Teaching Method)
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-060
(kemas kini 15 Disember 2009)
Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran
Kemahiran Hidup Sekolah Rendah, pendekatan pengajaran dan pembelajaran,
strategi, kaedah dan teknik pengajaran, perancangan pengajaran: bahan bantu
mengajar berasaskan teknologi, pengajaran makro dan pengajaran mikro
berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah.

This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill
subject. Teaching and learning approaches, strategies, teaching method and
techniques will also be introduced. This course will also expose the students with
skills of questioning techniques. Students are provided with the skills of planning a
lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using
the materials for teaching aids with ICT. Skills in macro and micro teaching based
on the topics to be taught in school.

Reka Bentuk Pakaian


RBT3106 3(2+1)
(Garment Design)
Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian, kajian fabrik,
seni reka pakaian, proses jahitan, mereka cipta stail pakaian, penyediaan rekod
kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran
juga didedahkan dalam kursus ini.

This course covers topics related to fabric studies and cloth design. Topics related
to sewing processes include fasterners, openings, gathers and, pleats, sleeves,
hemlines and, necklines. This course also emphasizes design of garment styles,
the preparation of work records and dress making. The integration of suitable
pedagogical element and assessment will also be dealt in this course.

Teknologi Elektrik dan Elektronik


RBT3107 3(2+1)
(Electrical and Electronic Technology)

Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan
ulangalik, motor, pendawaian satu fasa, komponen elektronik dan aplikasi dalam
litar elektronik, asas elektronik berdigit, asas komputer dan rangkaian, robotik dan
melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik,
melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik, merekabentuk PCB dan projek
elektronik, mendawai litar pendawaian domestik, membina robot aras teknologi
rendah, asas penyenggaraan komputer, pentaksiran dan penerapan unsur
pedagogi.

This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in


basic principle of electrical and electronics. The skills involve are building and
interprating schematic diagram to wiring circuit, computers and robotics basic
component, design printed circuit board, domestic wiring, pedagogical elements
and assessment.

Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi


Sekolah Rendah
RBT3108 3(3+0)
(Primary School Design and Technology
Assessment)

Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata
pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Kursus ini
membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian, pengujian, pengukuran
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-061
(kemas kini 15 Disember 2009)
dan penilaian, keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran, kaedah menilai dan
mentaksir pengetahuan dan kemahiran, pembentukan dan pelaksanaan ujian,
perancangan pentaksiran, pembinaan item ujian, analisis item ujian, statistik asas
dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan
pentaksiran.

This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles
of evaluation for Primary School Design & Technology subject. Discussion on
validity and reliability of evaluation format, types of evaluation and the usage of
data & interpretation, various methods of evaluation, item development, test
specification table, basic statistic, marking scheme and mark analysis,
interpretation as well as report writing on assessment.

Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan


RBT3109 Ikan Hiasan 3(2+1)
(Pets and Ornamental Fish Rearing Technology)

Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan
hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan, penyediaan
dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan, pemilihan haiwan
kesayangan dan ikan hiasan, perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan
kesayangan, pengurusan dan penjagaan harian, pembiakan dan pengendalian,
pembiakan ikan, penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. Kursus ini
mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan
kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro.

This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview
to the pet animals and ornamental fish, preparation and keeping of documentation
and records, selection of pets and ornamental fish, housing and equipments for
pet rearing, management and daily care of pets, pest breeding, selection and
preparation of aquarium and cage. This course will integrate theoretical and
practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching.

Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan


RBT3110 3(3+0)
(Business and Entrepreneurship )

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan


iaitu pemasaran, kewangan, perniagaan elektronik ( E- dagang ), undang-undang
perniagaan, keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi.

This course exposes students to business and entrepreneurship which includes :


marketing, finance, electronic commerce ( E–commerce), business law,
entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills.

Pengurusan Makanan dan Teknologi


RBT3111 3(2+1)
(Food Management and Technology)

Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan, prinsip memasak dan


tatasajian, teknologi dalam penyediaan makanan, penyediaan makanan, reka
cipta masakan, pedagogi, dan kerja-kerja amali masakan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-062


(kemas kini 15 Disember 2009)
This course covers topics on food sanitation, cooking principles and, table setting,
technology in food preparation, preparation of food, design of food preparation
pedagogy and cooking practice.

Pengurusan Keselamatan Bengkel


RBT3112 2(2+0)
(Workshop and safety management)

Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan,


punca dan pencegahan kemalangan, organisasi dan pengurusan serta amalan
keselamatan bengkel, reka bentuk bengkel, pengurusan dan pengendalian
bengkel, pengurusan personel, pengurusan kewangan, pengurusan bahan dan
alatan, peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel.

This course will focus on the philosophy of occupational safety and health, causes
and prevention of accidents, organization and management, best practices on
workshop safety, workshop design, financial management, materials and tools
management, rules and regulation in workshop management.

Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi


Pendidikan Rendah (Kaedah)
RBT3113 3(3+0)
(Action Research I – Design and Technology for
Primary Education (Methodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam


Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan
pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan,
pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur
penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses
penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan
data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data
kajian tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-
cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.

This course provides knowledge about action research method in Design and
Technology for primary education. It discusses introduction to research methods
in education, types of educational research, introduction to various types of
educational research design, educational research procedure, concepts of action
research and models, action research prosess, planning and proposal, data
collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the
action research data, writing an action research report and article and ways of
making action research data public.

Reka Bentuk Berbantu Komputer


RBT3114 2(0+2)
(Computer Aided Design )

Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu
komputer, aplikasi lukisan 2D, aplikasi lukisan 3D (wireframe, surface dan solid)
dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi, tempat alat tulis, susunatur hiasan
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-063
(kemas kini 15 Disember 2009)
dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan, proses dan perancangan
projek.

This course emphasizes on product design with computer aided, 2D drawing, 3D


design, design and managing project such as chair, layout of interior design and
pet’s house , prosesses and planning project.

Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan


Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan
RBT3115 Pealaporan) 3(0+3)
Action Research Il – Design and Technology for
Primary Education (Implementation and Reporting)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan


dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan
pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan,
penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan
tindakan.

This course provides skills in implementing and reporting action research in


Design and Technology for primary education. It involves the
implementation of action research in school and writing an action research
report, organizing an action research seminar, documentation and
publication procedure of action research.
RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2)
(Design Processes and Methods)

Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan, prinsip reka bentuk dan
pembangunan produk, reka bentuk industri, reka bentuk pembuatan dan
pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek.

This course emphasizes on product development and principle, processes and


planning, product architecture, industrial design and design for manufacturing, the
integration of project base learning assessment.

13. PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak


PRA3101 3(3+0)
(Foundation of Early Childhood Education)

Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak,


pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak, sejarah perkembangan
pendidikan awal kanak-kanak, pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanak-
kanak, Akta 308 dan Akta 550, hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke
taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah.

This course covers the introduction to early childhood education, growth and child
development, the history of early childhood education, views and ideas of earlier
scholars of childhood education, Act 308 and Act 550, Children’s Right, the
transition from home to nursery/preschools, and also the transition from
nursery/preschools to Year 1 of Primary School.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-064


(kemas kini 15 Disember 2009)
Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah
PRA3102 3(2+1)
(Curriculum Study and Preschool Model)

Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum


pendidikan awal kanak-kanak, Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, faktor
keberkesanan pelaksanaan kurikulum, pendekatan dalam kurikulum. Ia juga
membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan
kaitannya dengan prasekolah di Malaysia, teknik-teknik pengajaran dan
pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah, pengelolaan aktiviti
prasekolah, serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan
kualiti sesebuah prasekolah

This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of


early childhood education, the National Preschool Curriculum, the effective factors
in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. It also
discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with
the local preschools in Malaysia, teaching and learning techniques in preschools,
the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of
the preschools.

Perkembangan Fizikal, Kesihatan Dan Keselamatan


PRA3103 Kanak-kanak 3(2+1)
( Physical Development, Health and Children Safety)

Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk


perkembangan motor halus, perancangan aktiviti perkembangan fizikal di
Prasekolah, persekitaran, penyakit kanak-kanak dan pencegahan, penjagaan
kesihatan kanak-kanak, keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di
prasekolah.

This course discusses the concept of physical development including the


development of fine motor skills, activities for physical development in preschools,
the environment, children diseases and preventive measures, children health and
safety measures and also sex education in preschools.

Perkembangan Bahasa Kanak-kanak


PRA3104 3(2+1)
(Children Language Development)

Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak, faktor-
faktor perkembangan bahasa kanak-kanak, kaedah pengajaran dan pembelajaran
bahasa prasekolah, kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi
prasekolah, aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan
penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah.

This course includes the theory and foundation for children’s language learning,
factors involve in language development, methods in teaching and learning
language at preschool, curriculum of language and communicative development,
language activities and also assessment in preschool education.

PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1)


Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-065
(kemas kini 15 Disember 2009)
(Children’s Cognitive Development)

Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak, pembelajaran


Matematik di prasekolah, pembelajaran sains di prasekolah, perancangan
program sains, merancang aktiviti, penggunaan pendekatan pengajaran dan
pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian
kanak-kanak prasekolah.

This course includes understanding of the cognitive development of young


children, learning of early science and mathematics components at preschools,
planning of activities and programs for science, applying teaching and learning
approaches and integrating science in children’s daily activities.

Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan


PRA3106 Prasekolah. 3(2+1)
(Creative Development in Preschool Education)

Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti, aspek-aspek


kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual, muzik dan pergerakan,
sosiodrama, seni boneka dan sastera kanak-kanak, faktor yang menggalak dan
menghalang kreativiti, proses kreativiti dan pendekatan pengajaran, bidang
kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti.

This course covers the introduction to creative development, aspects of children’s


creativity which involve visual arts, music and movement, socio drama, puppetry
and children literature. It also covers the factors that encourage and also hinder
creativity, processes of creativity and teaching approaches, and also discuss the
field of creativity and its assessment in early childhood education.

Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak


PRA3107 3(3+0)
(Social and Emotional Development of Children)

Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak,
pengurusan dan aktiviti, memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku
prososial, memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak, membina keyakinan
untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang
dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah.

This course includes the theory and foundation for social and emotional
development of children, management and activities, development of sosial skills
and prosocial behaviors, understanding and managing children’s emotion,
developing confidence to face challenges in everyday life, and also managing the
concept of caring in the teaching and learning in preschools.

Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak


Prasekolah.
PRA3108 3(3+0)
Spiritual and Moral Development for Preschool
Children

Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan
agama-agama lain, teori perkembangan moral, mengenal pasti kurikulum
pendidikan Islam dan moral, pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan
kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya, pengurusan pengajaran dan
pelaksanaan nilai-nilai, perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-066
(kemas kini 15 Disember 2009)
Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi
pendedahan.

This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other
religions point of views, theories on moral development, identification of Islamic
education and moral curriculum, curriculum management, and spiritual and moral
development activities as well its learning center, teaching management and
implementation of spiritual and moral development values in the National
Preschool Curriculum and also the assessment of its component.

Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas


PRA3109 3(2+1)
(Preschool Children With Special Needs)

Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas


yang berada di prasekolah. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab
kecacatan, klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas, ciri-cirinya, strategi dan
kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas, dan
perbezaan individu.

This course discusses in general the children with special needs at preschool.
The focus is on the factors due to the disability, the classification of special needs
children, characteristics, strategies and methodology in teaching and learning for
the special needs and individual differentiation.
Pengurusan Prasekolah
PRA3110 3(2+1)
(Preschool Management)

Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan


kemahiran pelajar merancang, menubuh dan mengurus pusat pendidikan
prasekolah, merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta
merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan
prasekolah.

This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in
planning, building and managing preschool education centers, design the interior
and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable
indoor and outdoor space for the preschool building

Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak


PRA3111 3(3+0)
(Assessment and Evaluation of Children performance)

Kursus ini meliputi konsep, objektif, kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran


autentik dalam pendidikan prasekolah, perancangan pentaksiran dan penilaian
kanak-kanak, membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap
kanak-kanak, melaksanakan perekodan, penyimpanan, penganalisisan,
pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan.

This course includes the concepts, objectives, importance and principals of


authentic assessment in preschool education, children’s assessment and
evaluation planning, data collection based on observation, data recording and
compiling, data analysis, reports and follow up actions based on data collection.

Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah


PRA3112 3(3+0)
(Parents Involvement in Preschool Education)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-067


(kemas kini 15 Disember 2009)
Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif, matlamat, nilai dan budaya. Kursus ini
juga menyentuh tentang persekitaran keluarga, peningkatan kecemerlangan
kekeluargaan, hubungan keluarga, komuniti dan institusi pendidikan,
pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta
penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak.

This course covers the theories and perspective, aims, values and customs. It
also includes family surrounding, ways on improving family, family relationship,
community and education institution. It also discusses the children’s behavior and
discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict.

Penyelidikan Tindakan I: Kaedah


PRA3113 3(0+3)
(Action Reserach I: Methodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam


Prasekolah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah
dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk
penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-
model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan
cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam
pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan,
penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan
data penyelidikan tindakan.
This course provides knowledge about action research method in childhood
Education. It discusses introduction to research methods in education, types of
educational research, introduction to various types of educational research
design, educational research procedure, concepts of action research and models,
action research process, planning and proposal, data collection methods, data
collection considerations, data analysis, interpreting the action research data,
writing an action research report and article and ways of making action research
data public.

Kualiti Pendidik Prasekolah


PRA3114 3(3+0)
(Preschool Teachers Quality)

Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan


menerangkan kecekapan pengurusan, kecekapan hubungan, pengurusan
kesihatan, keselamatan dan pemakanan. Penekanan juga diberikan kepada
pengurusan pelaksanaan program prasekolah, konsep kepimpinan dan
perwatakan, kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang
berkaitan.

This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on
the efficient management, efficient relationship, health, safety and diet
management. Emphasis is also given on the management and implementation of
preschool programs as well as the concept of leaders and characters, the ethical
codes of preschool teachers and issues related to it.

Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan


PRA3115 Pelaporan 3(0+3)
(Action Research II : Implementation and Reporting)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-068


(kemas kini 15 Disember 2009)
Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan
dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan
penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar,
prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan.

This course provides skills in implementing and reporting action research in


Preschool for primary education. It involves the implementation of action research
in school and writing an action research report, organizing an action research
seminar, documentation and publication procedure of action research.

14. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH

Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran


PKB3101 3(3+0)
(Introduction to Learning Disabilities)

Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi


perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta
perundangan, ciri-ciri, punca masalah, program-program pendidikan yang
disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut.

This course exposes the considerations to be taken in educating the learning


disabilities children and legal aspects, characteristics, causes, education
programmes provided and issues arise in educating these children.
Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi
PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0)
Disorders)

Kursus ini meninjau komunikasi , bahasa dan pertuturan, komponen-komponen


dalam bahasa, teori-teori perkembangan bahasa, bahasa kanak-kanak
bermasalah pembelajaran, bahasa kanak-kanak terencat akal, bahasa kanak-
kanak autisme, bahasa kanak-kanak bermasalah sensori, bahasa kanak-kanak
bermasalah emosi dan tingkah laku, pentaksiran dan peningkatan tahap
pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif.

This course looks into communication, speech and language, component in


language, language development theory, handicapped children language,
language for autism children, language for children with sensory, language for
children with emotional and behavioural problems, assessment and level of
language achievement and augmentative and alternative communication.

Pengurusan Tingkah Laku


PKB3103 3(2+1)
(Behaviour Management)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku, teori


dan model tingkah laku, jenis-jenis tingkah laku bermasalah, prinsip-prinsip asas
pengurusan tingkah laku, proses perubahan tingkah laku, strategi pengurusan
tingkah laku, isu dan etika pengurusan tingkah laku, pelaksanaan strategi
pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku.

This course discusses the introduction to the management of human behaviour


theory and behavioural models, types of problematics behaviour, strategies of
behaviour modification and issues concerned.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-069


(kemas kini 15 Disember 2009)
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa
Melayu
PKB3104 3(2+1)
(Special Methods in Teaching and Learning Bahasa
Melayu)

Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi, pendekatan dan


pembelajaran bahasa, kemahiran lisan, kemahiran membaca, kemahiran
menulis, kajian dan huraian sukatan pelajaran, perancangan pengajaran dan
pembelajaran bahasa, latihan aktiviti, latihan pengajaran tatabahasa, pembinaan
bahan bantu belajar bahasa, pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran
mikro.

This course discusses language and communication, approaches and language


learning, speaking, reading, writing skills, study of the syllabus, preparing lesson
plan and application of language activities teaching grammar, develop learning
material, language acquisition and language assesment tools and micro teaching.

English Teaching and Learning Methodology


(Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa
PKB3105 3(2+1)
Inggeris)

This course discusses understanding the English language, listening, speaking,


reading and writing skills, syllabus studies, lesson plan, practical: application of
language activities, teaching of grammar, production of teaching aid for language
skills and micro teaching.

Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris, kemahiran


mendengar, bertutur, membaca dan menulis, kajian sukatan pelajaran,
perancangan pengajaran harian, amali: aplikasi aktiviti bahasa, pengajaran
tatabahasa, menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro.

Pentaksiran dalam Pendidikan Khas


PKU3106 3(3+0)
(Assessment in Special Education)

Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas,


mentaksir kebolehan pembelajaran asas, mentaksir kemahiran sosial dan tingkah
laku, mentaksir bahasa lisan, mentaksir bacaan, mentaksir kemahiran menulis
dan mentaksir matematik.

This course covers the important of assessment in special education,the ability


of basic learning assessment, social skill and behaviour assesment, oral language
assesment, reading, writing and mathematic assesment.

Kemahiran Asas untuk Berdikari


PKB3107 3(1+2)
(Basic Skills for Self-Independent)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-070


(kemas kini 15 Disember 2009)
Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari,
peraturan dan keselamatan di bengkel, keusahawanan, persediaan mengajar,
kemahiran hidup untuk berdikari, kemahiran urus diri, keselamatan diri dan adab
bertatasusila, pengurusan rumah tangga, kemahiran memasak, kemahiran
jahitan, kemahiran pertukangan, kemahiran berkebun, kemahiran memelihara
haiwan dan pengajaran mikro.

This course focusses on the basic skills of independent living that need to be
taught to learning disabilities students. It covers topics on basic skill concepts of
independent living including self-manage skills, home living, cookery, sewing,
gardening, rearing pet, self-protect, ethics and classroom management.

Special Methods in Teaching and Learning


Mathematics
PKB3108 3 (2+1)
(Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran
Matematik)

This course focuses the introduction to Mathematics, problems of learning


Mathematics, strategies in teaching Mathematics, activities in Mathematics
teaching, assessment of Mathematics skills, teaching aids for Mathematics,
functional Mathematics for learning disabilities, Mathematics syllabus sudy, lesson
planning, practical: teaching and learning of basic Mathematics skills, strategies
and activities in Mathematics, teaching aids and micro teaching.

Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik, permasalahan


penguasaan Matematik, strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik,
penilaian kemahiran Matematik, bahan bantu mengajar Matematik, Matematik
berfungsi untuk masalah pembelajaran, kajian sukatan pelajaran, penyediaan
rancangan pengajaran, amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas
Matematik, strategi dan aktiviti Matematik, alat bantu mengajar dan pengajaran
mikro.

Terapi dalam Pendidikan Khas


PKU3109 3(1+2))
(Therapy in Special Education)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi, jenis-jenis terapi: fisio,


cara kerja, pertuturan, muzik dan nyanyian, seni visual, hidro, pergerakan kreatif,
permainan dan alternatif, amali: terapi - fisio, cara kerja, pertuturan, muzik dan
nyanyian, seni visual, hidro, pergerakan kreatif, permainan, pasir dan alternatif.

This course discusses the introduction to therapy, types of therapy: physio,


occupational, speech, music and singing, visual art, hydro, expression art, play
and altenative, therapy - physio, occupational, speech, music and singing, visual
art, hydro, expression art, play and altenative.

Special Methods in Teaching and Learning Science


PKB3110 3(2+1)
(Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains)

This course focuses on the introduction to Science, basic skills of Science


process, assessment of Science skills, syllabus study, teaching and learning
Science, teaching aids, functional Science for learning disabilities students,
practical: application of strategies in teaching Science, teaching aids production,
and micro teaching.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-071


(kemas kini 15 Disember 2009)
Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains, kemahiran asas proses
Sains, pentaksiran kepada kemahiran Sains, kajian sukatan pelajaran,
pengajaran dan pembelajaran Sains, bahan bantu mengajar, Sains berfungsi
untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran, amali: aplikasi strategi dalam
pengajaran Sains, pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro.

Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas


PKU3111 3(3+0)
(Issues and Trends in Special Education)

Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar, profesionalisme


guru, pelaksanaan pengajaran, pelabelan, pengasingan, dan integrasi,
pentaksiran pembelajaran murid, pengurusan kelas khas, pengawasan,
penyeliaan dan komunikasi, kepelbagaian kompetensi murid, penglibatan ibubapa
dan komuniti dan isu sistem sosial.

This course discusses strategies and placement of students, teacher


profesionalism, teaching implementation, labeling, segregation and integration,
assessment, special classroom management, supervision and communication,
students multiple competencies, parents and community involvement and social
system issues.

Pemulihan dalam Komuniti


PKU3112 3(1+2)
(Community-based Rehabilitation)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti


(PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program
pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan
program latihan ilmiah di PDK.

This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation,


principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi
disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing
a social work project at the CBR (on – site training).

Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah


PKB3113 Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0)
(Action Researh I: Methodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam


Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. Kursus ini
membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan
pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan,
prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan
tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-
kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis
data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel
penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.

This course provides knowledge about action research method in Special


Education for Learning Disabilities in primary education. It discusses introduction
to research methods in education, types of educational research, introduction to
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-072
(kemas kini 15 Disember 2009)
various types of educational research design, educational research procedure,
concepts of action research and models, action research process, planning and
proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis,
interpreting the action research data, writing an action research report and article
and ways of making action research data public.

Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas


PKU3114 (Management and Administration of Special 3(3+0)
Education)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran


Pendidikan Khas, struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia, program-
program Pendidikan Khas di Malaysia, pentadbiran program Pendidikan Khas di
Malaysia, peranan guru Pendidikan Khas, pengurusan bilik darjah, peranan
pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan
Pendidikan Khas.

This course discusses the introduction to management and administration of


special education, organisational structure of special education in Malaysia,
special education programmes in Malaysia, administration of special education
programmes in Malaysia, role of teachers of special education, classroom
management, role of administrators of special education programmes and goals
of management and administration of special education.

Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah


Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan
PKB3115 3(0+3)
Pelaporan)
(Action Research II : Implementation and Reporting)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan


dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang
melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan,
penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan
penyelidikan tindakan.
This course provides skills in implementing and reporting action research in
Special Education for Learning Disabilities in primary education. It involves the
implementation of action research in school and writing an action research report,
organizing an action research seminar, documentation and publication procedure
of action research.

15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH

Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah


Pendengaran
PKD3101 3(3+0)
(Developmental Psychology of Children with Hearing-
impairment)

Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak, perkembangan aspek


kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan
aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek
bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan
psikososial remaja bermasalah pendengaran, perkembangan psikoseksual di

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-073


(kemas kini 15 Disember 2009)
kalangan remaja bermasalah pendengaran, dan peranan keluarga dan
masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran.
This course covers the children psychology development, cognitive and
psychomotor development of children with impaired listening, cognitive
development of children with impaired communication and listening problem,
psychosocial development of teenagers with listening problem, psychosexual
development of teenagers with listening problem and roles of family and society
in the development of children with impaired listening.

Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi


PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0)
Disorders)

Kursus ini meninjau komunikasi , bahasa dan pertuturan, komponen-komponen


dalam bahasa, teori-teori perkembangan bahasa, bahasa kanak-kanak
bermasalah pembelajaran, bahasa kanak-kanak terencat akal, bahasa kanak-
kanak autisme, bahasa kanak-kanak bermasalah sensori, bahasa kanak-kanak
bermasalah emosi dan tingkah laku, pentaksiran dan peningkatan tahap
pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif.

This course looks into communication, speech and language, component in


language, language development theory, handicapped children language, language
for autism children, language for children with sensory, language for children with
emotional and behavioural problems, assessment and level of language
achievement and augmentative and alternative communication.
Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia
PKD3103 3(3+0)
(Deaf Culture and the Malaysian Sign Language)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak, gaya
hidup komuniti pekak, Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan, kata ganti nama
dan keluarga, kata bantu, kata kerja dan kata sifat, perasaan, kecacatan dan
komunikasi, tempat, bangunan, pengangkutan dan benda, pendidikan, kesihatan,
perubatan, budaya dan perayaan, pakaian, makanan dan buah-buahan, haiwan,
sukan dan alam semula jadi, warna, arah dan masa, pertubuhan, kerajaan dan
pekerjaan.

This course discusses the introduction to community deaf culture, the life style of
the deaf community, Malaysian Sign Language: speech, pronounce and family,
modals, verbs and adjectives, feelings, impaired and communication, places,
buildings, transports and things, education, health, medicines, cultures and
festivals, clothings, food and fruit, animals, sports and nature, colour, direction
and time, organisations, government and occupations.

Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah


Pendengaran
PKD3104 3(3+0)
(The Development of Education for Hearing-impaired
Children)

Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah


pada Abad 16-19, sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad
18-20, perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di
dalam negara, keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi, klasifikasi kaedah
komunikasi, kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak
bermasalah pendengaran, kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanak-
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-074
(kemas kini 15 Disember 2009)
kanak bermasalah pendengaran, kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan
manual, pendekatan bilingual-bicultural, trenda dan isu-isu dalam Pendidikan
Khas Masalah Pendengaran di Malaysia.

This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in


16th to 19th centuries, history of the deaf education in the United States of America
in 18th to 20th centuries, the development of education among children with
hearing-impaired in Malaysia, needs for various communication methods,
classification communication methods, manual communication among children
with hearing-impaired , combination of oral and manual communication, bilingual-
bicultural approach, trends and issues in Special Education of hearing-impaired in
Malaysia.

Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak-


kanak Berkeperluan Khas
PKU3105 3(3+0)
(Early Intervention and Support Services for Hearing-
impaired Children)

Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah


pendengaran, peranan ibu bapa dalam intervensi awal, bentuk program intervensi
awal, khidmat sokongan, badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat
sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif,

This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired
children, parents role in early intervention, types of early intervention, support
services, NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education.

Pentaksiran dalam Pendidikan Khas


PKU3106 3(3+0)
(Assessment in Special Education)

Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas,


mentaksir kebolehan pembelajaran asas, mentaksir kemahiran sosial dan tingkah
laku, mentaksir bahasa lisan, mentaksir bacaan, mentaksir kemahiran menulis
dan mentaksir matematik.

This course covers the important of assessment in special education,the ability


of basic learning assessment, social skill and behaviour assesment, oral language
assesment, reading, writing and mathematic assesment.

Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa


PKD3107 Inggeris 3(1+2)
(Manual Codes for Malay and English)

Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan
Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI), meliputi: Tatabahasa Melayu, English
Grammar, menjalankan sesi soal jawab, membaca petikan/bercerita, menjalankan
sesi nyanyian, latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu
kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran, dan using KTBI in teaching
English to hearing-impaired children.

This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and
sign code in English, Malay language grammar, English Grammar, questiona
answer session, story reading, singing session, practise in using KTBM and KTBI
in teaching Malay Language to children with hearing-impaired
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-075
(kemas kini 15 Disember 2009)
Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah
PKD3108 Pendengaran 3(2+1)
(Language Teaching for Hearing-impaired Children)

Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak


bermasalah pendengaran, pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak
bermasalah pendengaran, perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak
bermasalah pendengaran, perbualan asas pengetahuan bahasa, kaedah
pengajaran bacaan, kaedah pengajaran penulisan, rancangan pendidikan individu
untuk pembelajaran bahasa, amali : melaksanakan ujian bahasa, menjalankan
simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan
pembelajaran bahasa.

This course provides students with a knowledge of mastering language,


achievement level assessment, remedial programme planning, basic language
knowledge of conversation, reading and writing teaching method, individual
education planning for language learning among children with hearing-impaired,
practical: implement language tests, simulating teaching and learning language
sessions.

Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah


PKD3109 Pendengaran 3(3+0)
(Speech for Hearing-impaired Children)

Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak,


sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa, masalah
pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran, instrumen-instrumen
pentaksiran tahap pencapaian pertuturan, strategi-strategi dalam mengatasi
masalah pertuturan, program kemahiran auditori, pelaksanaan program
pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program
pertuturan.

This course focusses on speech acquisation among children, Malay language


sounds system and international phonetic alphabet, speech diability among
children of hearing-impaired, assessment instrument of speech achievement,
general strategy in overcoming speech problem, auditory skill programme,
implementation program individual speech implementation programme and
factors that influenced the success of the speech programme.

Audiologi dalam Pendidikan


PKD3110 3(2+1)
(Audiology in Education)

Kursus ini meliputi topik-topik akustik, anatomi telinga dan proses pendengaran,
jenis masalah pendengaran dan kesannya, audiometri, amplikasi pendengaran,
penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu, penggunaan sistem
FM, menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik, implan koklea, amali :
menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum, ujian
pendengaran asas dan pentaksiran audiogram,

This course covers topics of accustic, ear anatomy and listening process,type of
hearing-impaired and its effect, audiometry, listening amplication, use and
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-076
(kemas kini 15 Disember 2009)
maintaining individual hearing aid, use of FM system, implementation of
audiometric pediatric observation, cocklea implant, practical: carry out observation
external ear and timpanum membrane, basic hearing test and audiogram
assessment.

Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak


PKD3111 Bermasalah Pendengaran 3(2+1)
(Learning Resources for Hearing-impaired Children)

Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam


pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran, jenis-jenis bahan sumber
pembelajaran, penilaian bahan sumber pembelajaran, buku teks sebagai bahan
sumber pembelajaran, akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran, amali :
pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik, Sains dan
Kajian Tempatan.

This course focuses on the role of learning resources among children with
hearing-impaired, types of learning resources, assessment of learning resources,
text books and newspapers as learning resources, practical: developing and
managing Mathematics, Science and Local Studies learning resources.

Pemulihan dalam Komuniti


PKU3112 3(2+1)
(Community-based Rehabilitation)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti


(PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program
pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan
program latihan ilmiah di PDK.

This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation,


principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi
disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing
a social work project at the CBR (on – site training).

Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah


PKD3113 Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0)
(Action Research I : Methodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam


Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. Kursus ini
membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan
pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan,
prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan
tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-
kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis
data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel
penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.

This course provides knowledge about action research method in Special


Education for Listening Disabilities in primary education. It discusses introduction
to research methods in education, types of educational research, introduction to
various types of educational research design, educational research procedure,
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-077
(kemas kini 15 Disember 2009)
concepts of action research and models, action research process, planning and
proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis,
interpreting the action research data, writing an action research report and article
and ways of making action research data public.

Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas


PKU3114 (Management and Administration of Special 3(3+0)
Education)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran


Pendidikan Khas, struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia, program-
program Pendidikan Khas di Malaysia, pentadbiran program Pendidikan Khas di
Malaysia, peranan guru Pendidikan Khas, pengurusan bilik darjah, peranan
pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan
Pendidikan Khas.

This course discusses the introduction to management and administration of


special education, organisational structure of special education in Malaysia,
special education programmes in Malaysia, administration of special education
programmes in Malaysia, role of teachers of special education, classroom
management, role of administrators of special education programmes and goals
of management and administration of special education.

Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah


Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan
PKD3115 3(0+3)
Pelaporan)
(Action Research II : Implementation and Reporting)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan


dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang
melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan,
penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan
penyelidikan tindakan.

This course provides skills in implementing and reporting action research in


Special Education for Listening Disabilities in primary education. It involves the
implementation of action research in school and writing an action research report,
organizing an action research seminar, documentation and publication procedure
of action research.

16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH

Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak


Bermasalah Penglihatan
PKL3101 3(3+0)
(Psychology and Development of Children with Visual
Impairment)

Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan,
sebab-sebab masalah penglihatan, perkembangan kanak-kanak bermasalah
penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal, kesan masalah
penglihatan di peringkat awal perkembangan, implikasi masalah penglihatan
terhadap pendidikan, penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa,
keluarga dan masyarakat.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-078
(kemas kini 15 Disember 2009)
This course focus on definition and clasification of Children with Visual
Impairment, factors of Children with Visual Impairment, development of children
with visual impairment compare with the normal children, implication and effect of
visual impairment on the early stage and education,use of other sensors, the role
of parents and community.

Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi


PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0)
Disorders)

Kursus ini meninjau komunikasi , bahasa dan pertuturan, komponen-komponen


dalam bahasa, teori-teori perkembangan bahasa, bahasa kanak-kanak
bermasalah pembelajaran, bahasa kanak-kanak terencat akal, bahasa kanak-
kanak autisme, bahasa kanak-kanak bermasalah sensori, bahasa kanak-kanak
bermasalah emosi dan tingkah laku, pentaksiran dan peningkatan tahap
pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif.

This course looks into communication, speech and language, component in


language, language development theory, handicapped children language, language
for autism children, language for children with sensory, language for children with
emotional and behavioural problems, assessment and level of language
achievement and augmentative and alternative communication.
Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan
PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0)

Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata, cara
mengatasi masalah penglihatan, punca-punca masalah penglihatan, kemahiran
penglihatan, pelbagai pentaksiran penglihatan, dan laporan mata.

This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye, the visual
process and causes of visual impairment, visual skills training , various visual
assessment methods and children with low vision report.

Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan


PKL3104 3(2+1)
(Living Skills for Individuals with Visual Impairment)

Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup, adaptasi


persekitaran di dapur, adaptasi kaedah persediaan memasak, kemahiran membeli
dan menyimpan barang, pengurusan diri, pengurusan rumah, pengenalan
kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian, strategi pengajaran dan
pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian, amali : latihan memasak
menggunakan blindfold, latihan mengurus diri menggunakann blindfold,
pelaksanaan aktiviti dan simulasi.

This course covers important concepts in field of living skills, recreation and
adaptive physical education, cooking skills, skills of buying and stock keeping
things, self and house keeping management, introduction of recreational activities
and modify physical education, practical :cooking,blindfold, self management,
using blindfold and implementation of activities and simulation.

PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak- 3(3+0)


kanak Berkeperluan Khas

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-079


(kemas kini 15 Disember 2009)
(Early Intervention and Support Services for Children
with Special Needs)

Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah


penglihatan, peranan ibu bapa dalam intervensi awal, bentuk program intervensi
awal, khidmat sokongan, badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat
sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif.

This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children,
parents role in early intervention, types of early intervention, support services,
NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education.

Pentaksiran dalam Pendidikan Khas


PKU3106 3(2+1)
(Assessment in Special Education)

Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas,


mentaksir kebolehan pembelajaran asas, mentaksir kemahiran sosial dan tingkah
laku, mentaksir bahasa lisan, mentaksir bacaan, mentaksir kemahiran menulis
dan mentaksir matematik.

This course covers the important of assessment in special education,the ability


of basic learning assessment, social skill and behaviour assesment, oral language
assesment, reading, writing and mathematic assesment.
Kod Braille Bahasa Melayu
PKL3107 3(2+1)
(Bahasa Melayu Braille Code)

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille
bahasa Melayu, kaedah menulis pindah, slate and stylus, penghasilan bahan
bacaan dalam braille bahasa melayu, amali: sistem kod braille BM, latihan
menulis pindah, slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa
Melayu.

This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu
braille code system, transcribing from Braille to print and the use of the Slate
and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu, practical:Bahasa Melayu braille
code system, trancsribing exercise, Slate and Stylus to pruduce reading
material in braille Bahasa Melayu.

English Braille Code


PKL3108 (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1)

This course covers letters of alphabet, wordsigns, simple upper groupsigns, lower
groupsigns, lower wordsigns, composite signs initial wordsigns, final groupsigns,
computerized braille, practise Braille, transcription of braille exercise, and
enrichment exercise.

Kursus ini melliputi huruf, simbol huruf, kumpulan gabungan huruf besar dan huruf
kecil, huruf terbitan, gabungan akhir huruf, komputer braille, latihan braille, latihan
menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan.

Mathematics Braille Code


PKL3109 3(2+1)
(Kod Braille Matematik)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-080


(kemas kini 15 Disember 2009)
This course covers the numeral signs, quantities, basic Mathematical operation,
algebra, geometry, sets, indices. logarithms, matrices and enrichment exercises
in theory and practical.

Kursus ini meliputi simbol nombor, kuantiti, operasi asas matematik, algebra,
geometri, ganda dua, logaritham, matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk
teori dan amali

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak-


Kanak Bermasalah Penglihatan
PKL3110 3(3+0)
(Teaching and Learning Strategies for Children with
Visual Impairment)

Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar, pengajaran dan


pembelajaran murid buta, pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan
terhad, adatasi kurikulum, penggunaan teknologi, pengajaran murid bermasalah
penglihatan dengan kecacatan lain, persediaan untuk pengajaran mikro dan
makro, amali : kaedah pengajaran braille, pengajaran kanak-kanak
berpenglihatan terhad, penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran.

This course covers the planning, preparation and teaching of children who are
blind and who have low vision, adaptation of curriculum, prepare teaching aids,
use ICT and other appropriate special aids, educational needs of children with
multiple handicaps, micro and macro teaching, and hands-on experience and to
reinforce learning.
Orientasi dan Mobiliti
PKL3111 3(2+1)
(Orientation and Mobility)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti, prinsip-


prinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti, individu, orientasi dan
ruang, teknik bergerak dengan pemandu celik, teknik bergerak tanpa pemandu
celik, tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain, kemahiran bergerak dengan
tongkat putih di dalam bangunan, kemahiran membiasakan diri, kemahiran
bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan, dan penggunaan teknik
bergerak dalam situasi tertentu.

This course discuses introduction of orientation and mobility, principal dan


terminology in orientation dan mobility, orientation and space, mobility
techniques with guidance, mobility techniques without guidance, white stick and
other mobility equipment, moving skills with white stick inside and outside of
domestic building and self adaptation skills in various situation.

Pemulihan dalam Komuniti


PKU3112 3(2+1)
(Community-based Rehabilitation)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti


(PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program
pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan
program latihan ilmiah di PDK.

This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation,


principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi
disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing
a social work project at the CBR (on – site training).

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-081


(kemas kini 15 Disember 2009)
Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah
PKL3113 Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0)
(Action Research I : Methodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam


Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. Kursus ini
membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan
pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan,
prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan
tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-
kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis
data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel
penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.

This course provides knowledge about action research method in Special


Education for Sight Disabilities in primary education. It discusses introduction to
research methods in education, types of educational research, introduction to
various types of educational research design, educational research procedure,
concepts of action research and models, action research process, planning and
proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis,
interpreting the action research data, writing an action research report and article
and ways of making action research data public.

Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas


PKU3114 (Management and Administration of Special 3(3+0)
Education)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran


Pendidikan Khas, struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia, program-
program Pendidikan Khas di Malaysia, pentadbiran program Pendidikan Khas di
Malaysia, peranan guru Pendidikan Khas, pengurusan bilik darjah, peranan
pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan
Pendidikan Khas.

This course discusses the introduction to management and administration of


special education, organisational structure of special education in Malaysia,
special education programmes in Malaysia, administration of special education
programmes in Malaysia, role of teachers of special education, classroom
management, role of administrators of special education programmes and goals
of management and administration of special education.

Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah


Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan
PKL3115 3(0+3)
Pelaporan)
(Action Research II : Implementation and Reporting)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan


dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang
melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan,
penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan
penyelidikan tindakan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-082


(kemas kini 15 Disember 2009)
This course provides skills in implementing and reporting action research in
Special Education for Sight Disabilities in primary education. It involves the
implementation of action research in school and writing an action research report,
organizing an action research seminar, documentation and publication procedure
of action research.

17. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH

Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan


PKP 3101 3(3+0)
(Introduction to Remedial Education)

Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan, sejarah perkembangan


pemulihan, program pemulihan dalam dan luar negara, psikologi perkembangan
murid pemulihan, profil murid pemulihan, pengurusan program pendidikan
pemulihan, strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid
pemulihan.

This course discusses basic remedial education, historical development of


remedial education, remedial programs in Malaysia and other countries,
development physchology for remedial students, studens profile, management of
remedial education program, strategy of implementation remedial program and
education for remedial students.

Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi


PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0)
Disorders)

Kursus ini meninjau komunikasi , bahasa dan pertuturan, komponen-komponen


dalam bahasa, teori-teori perkembangan bahasa, bahasa kanak-kanak
bermasalah pembelajaran, bahasa kanak-kanak terencat akal, bahasa kanak-
kanak autisme, bahasa kanak-kanak bermasalah sensori, bahasa kanak-kanak
bermasalah emosi dan tingkah laku, pentaksiran dan peningkatan tahap
pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif.

This course looks into communication, speech and language, component in


language, language development theory, handicapped children language,
language for autism children, language for children with sensory, language for
children with emotional and behavioural problems, assessment and level of
language achievement and augmentative and alternative communication.

Perkhidmatan dalam Pemulihan


PKP 3103 3(2+1)
(Remediation Services)

Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas,
pengurusan tingkah laku murid pemulihan, peranan pentadbir dalam program
pendidikan pemulihan, peranan dan ciri-ciri guru pemulihan, penubuhan kelas
pemulihan, perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan, amali:
pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku, pengurusan tingkah laku murid
pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan.

This course emphasises on the theories and models of classroom management;


remedial students’ behavioral management; roles of school administrator in
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-083
(kemas kini 15 Disember 2009)
remedial education program, the role and characteristics of a remedial teacher;
forming of remedial class, individual planning education, support services,
practical: the implementation of behavioral management activities and
administration of remedial class..

Kemahiran Pengamatan
PKP 3104 3(2+1)
(Perception Competency)

Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan, jenis-jenis


pengamatan; punca dan cara mengatasi masalah pengamatan; ujian diagnostik
masalah pengamatan, bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah
pengamatan, amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan,
pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar
kemahiran pengamatan.

This course focuses on introduction of perception; types of perceptions; causes


and strategies to overcome the problems; production of perceptual diagnostic test
and teaching aids for teaching purposes, practical:. strategies to overcome the
problems, production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching
purposes.

Pendidikan Disleksia
PKP 3105 3(2+1)
(Dyslexia Education)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia, perkembangan kanak-


kanak disleksia, pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia, kaedah
pengajaran bahasa, kaedah pengajaran matematik, kaedah mengingat atau
pemprosesan maklumat, pengurusan program disleksia, amali: pelaksanaan
ujian, pengenalpastian kanak-kanak disleksia; pelaksanaan ujian diagnostik dan
pelaksanaan strategi menangani disleksia.

This course discusses the introduction to dyslexia, development of dyslexia


chilldren, assesment and evaluation of dyslexia children, method of teaching
mathematics, method of or information process, management for dyslexia
program, practical: assesment implementation, instruments for identifications of
students, diagnostic test, strategies used to overcome dyslexia problems

Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan


PKP 3106 3(3+0)
(Assessment in Remedial Education)

Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan,


mentaksir kebolehan pembelajaran asas, mentaksir kemahiran sosial dan
tingkah laku, mentaksir bahasa lisan, mentaksir bacaan, mentaksir kemahiran
menulis dan mentaksir Matematik.

This course covers the importance and use of assessment in remedial education,
the basic ability assessment, social’s skill assessment, behaviour assessment,oral
assessment, reading assessment, writing skill assessment, and mathematics
assessment.

PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 3(2+1)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-084


(kemas kini 15 Disember 2009)
(Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1)

Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa, kemahiran


lisan, kemahiran membaca, kemahiran kefahaman, pentaksiran dan penilaian
dalam kemahiran lisan, membaca dan kefahaman, kajian sukatan dan huraian
sukatan pelajaran, bahan bantu belajar, rancangan pengajaran dan pembelajaran,
amali; pelaksanaan strategi kemahiran lisan, pelaksanaan strategi pengajaran-
pembelajaran, membaca dan kefahaman, pembinaan alat ujian diagnostik dan
pengajaran mikro.

This course discusses the development and language skill, oral skill, reading and
comprehension skills; assesment and evaluation for oral skill, reading and
comprehension, syallabus studies, learnings aids, lesson plan, practical: the
implementaion of oral strategies, application strategies in teaching and learning,
reading and comprehension, production of perceptual diagnostic test and micro
teaching.

Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 3(2+1)


PKP 3108
(Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2)

Kursus ini membincangkan kemahiran menulis, kemahiran mengeja, kemahiran


mengarang, pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis, kajian sukatan
dan huraian sukatan pelajaran, bahan bantu belajar kemahiran tulisan, ejaan dan
menulis karangan, rancangan pengajaran dan pembelajaran, amali: pelaksaan
kemahiran menulis, pelakasanaan kemahiran mengeja, pelaksanaan kemahiran
mengarang, pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro.
This course discusses writing skill, spelling skill, comprehension skill, assesment
and evaluation in writing skill, syallabus studies, writng skill aids, spelling and
comprehension and lesson plan, practical: the implementation of writing skill,
spelling skill, comprehension, production of perceptual diagnostic test and micro
teaching.

Terapi dalam Pendidikan Pemulihan


PKP 3109 3(1+2)
(Therapy in Remedial Education)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi, jenis-jenis terapi, amali:


terapi fisio, terapi cara kerja, terapi pertuturan, terapi muzik dan nyanyian, terapi
seni visual, terapi hidro, terapi pergerakan kreatif, terapi main, terapi pasir dan
terapi alternatif.

This course discusses the introduction of therapy , types of therapy, practical:


physiotherapy, speech therapy, music and singing therapy, art therapy, hydro
therapy, expression art therapy, play therapy, sand therapy and alternative
therapies.

Methodology in Remedial Mathematics


PKP 3110 3(2+1)
(Kaedah Pemulihan Matematik)

This course focuses on the introduction to mathematics, development and


acquisition of mathematics, mathematics competencies, strategies in teaching
remedial mathematics, mathematics syallabus study, assessment in mathematics
skill, teaching aids for mathematics and lesson plan. Pratical: construction of
mathematics, diagnostic test instrument, strategies in teaching remedial
mathematics, production of mathematics teaching aids and micro teaching.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-085
(kemas kini 15 Disember 2009)
Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik;
kemahiran-kemahiran dalam matematik; strategi pengajaran pemulihan
matematik, mengkaji sukatan pelajaran, penilaian kemahiran matematik, bahan
bantu belajar, rancangan pengajaran harian, prakktikal: pembinaan alat ujian
diagnostik matematik,strategi pengajaran pemulihan matematik, dan pengajaran
mikro.

Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan


PKP3111 3(3+0)
(Issues and Trends in Remedial Education)

Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar, profesionalisme


guru, pelaksanaan pengajaran, pelabelan, pengasingan dan integrasi, pentaksiran
pembelajaran murid, pengurusan kelas pendidikan pemulihan, pengawasan
penyeliaan dan komunikasi, kepelbagaian kompetensi murid, penglibatan ibu
bapa dan komuniti, dan isu sistem sosial.

This course discusses strategies and placement of the student, teachers’


professionalism, teaching implementation, labeling, segregation and integration,
learning assessment, special classroom management, communication and
supeversion, students’ multiple competencies, parents and community
involvement and issues in social system .

Pemulihan dalam Komuniti


PKU3112 3(1+2)
(Community-based Rehabilitation)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti


(PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program
pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan
program latihan ilmiah di PDK.

This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation,


principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi
disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing
a social work project at the CBR (on – site training).

Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan


PKP3113 Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0)
(Action Research I : Methodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam


Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan
pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan,
pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur
penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses
penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah
pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data,
interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel
penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.

This course provides knowledge about action research method in Remedial


Education in primary education. It discusses introduction to research methods in
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-086
(kemas kini 15 Disember 2009)
education, types of educational research, introduction to various types of
educational research design, educational research procedure, concepts of action
research and models, action research process, planning and proposal, data
collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the
action research data, writing an action research report and article and ways of
making action research data public.

Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan


PKP 3114 (Management and Administration of Remedial 3(3+0)
Education)

Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran


pendidikan pemulihan, struktur organisasi pendidikan di Malaysia, program-
program pendidikan pemulihan di Malaysia, pentadbiran program pendidikan
pemulihan di sekolah, peranan guru pendidikan pemulihan, pengurusan bilik
darjah, peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala
tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan.

This course covers introoduction to management and administration of remedial


education programs, organizational structure of Education Department in
Malaysia, remedial education programs in schools, remedial teachers role,
clasroom management,role of administrator in remedial education, challenge and
vision in management and administration in remedial education.

Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan


PKP3115 Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3)
(Action Research II : Implementation and Reporting)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan


dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan
penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar,
prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan.

This course provides skills in implementing and reporting action research in


Remedial Education in primary education. It involves the implementation of action
research in school and writing an action research report, organizing an action
research seminar, documentation and publication procedure of action research.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 KM-087


(kemas kini 15 Disember 2009)
SINOPSIS KURSUS TERAS
(AMALAN PROFESIONAL)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(kemas kini 15 Disember 2009)
KURSUS TERAS

(AMALAN PROFESIONAL)

Praktikum Fasa I
PRK 3101 22(0+2)
(Practicum I)

Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar


untuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan
mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. Latihan ini juga membolehkan
pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan
teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan
dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan
pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada
pelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara
terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya
mengikuti guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas atau
menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas.

Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It


aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate
teaching-learning practices. It also enables student teachers to plan lessons and
apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and
collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a variety of
situations. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise
knowledge, skills and teacher values in a guided and real life situation. Student
teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning,
preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are also
expected to carry out lessons together with the class teacher.

Praktikum Fasa II
PRK 3102 4(0+4)
(Practicum II)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam


program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada
pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan
pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di
Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. Praktikum Fasa 2 adalah
kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan
pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi
sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran
dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi
dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar.

Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It


aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the
implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in
the institute in a variety of situations. Practicum Phase 2 is a continuity of
Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge, skills
and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers,
lecturers and peers in a real life situation.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 AP-01


(kemas kini 15 Disember 2009)
Praktikum Fasa III
PRK 3103 66(0+6)
(Practicum III)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program
pendidikan guru. Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan
pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Praktikum Fasa 3
adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar
untuk menguasai (mastery) pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara
terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai
teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan
kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing.

Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It


aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning
theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum phase
3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery
knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with
cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation.

INT 3101 Internship 2(0+2)

Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan


pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan.
Pelajar merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan
pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah
menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar juga perlu menunjukkan sifat
kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru
pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk
meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat
kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah
pembentukan guru permulaan yang berkesan.

Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’


experience of the profesional practice and the responsibility as beginning
teachers. Student teachers are expected to plan, implement and evaluate
teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are
routinely done in the schools as part of the school culture. Student teachers are to
demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Internship
also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence,
endurance, leadership and inculcates professionalism as effective beginning
teachers.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 AP-02


(kemas kini 15 Disember 2009)
SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(kemas kini 15 Disember 2009)
PAKEJ ELEKTIF 1

1. PENDIDIKAN JASMANI

Pergerakan Asas
PJM 3102 3(1+2)
(Basic Movement)

Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang


Pendidikan Jasmani, konsep pergerakan asas, pengajaran dan pembelajaran
pergerakan asas, permainan kanak-kanak, model Bunker and Thorpe 1982,
pengurusan, pengelolaan permainan dan teknik permainan.

This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education,
basic movement concept, teaching and learning of basic movement, children’s
games, Bunker and Thorpe Model 1982, management, organizing games and
techniques.

Anatomi dan Fisiologi


PJMK3106 3(2+1)
(Anatomy and Physiology)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi.
Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia, selular dan
tisu organisma, sistem integumentari, sistem rangka, sistem otot, sistem saraf,
sistem endokrina, darah, jantung, saluran dan peredaran darah, sistem limfatik
dan imuniti, sistem respirasi, sistem penghadaman, pemakanan dan metabolisma
serta sistem urinari.

This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology,chemical level,
cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system, skeletal
system, muscular system, nervous system, endocrine system, blood. Heart, blood
vessels and circulation, lymphatic system and immunity, respiratory system,
digestive system, nutrition and metabolism as well as urinary system.

Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani


PJMK3110 (Curriculum and Pedagogy in Physical 3(2+1)
Education)Pengurusan, Pengelolaan dan Pentadbiran

Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani


di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan
hala tuju pendidikan kebangsaan, kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan
Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan
Jasmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran
mikro.

This course includes the history and development of physical education in


Malaysia, the relationship of theories and philosophies towards national education
policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum,
criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and
also carrying out and evaluating micro teaching.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE1-01


(kemas kini 15 Disember 2009)
Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani
dan Sukan
PJM3112 3(2+1)
(Management and Administration of Physical
Education and Sports)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan,
pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa, pengurusan
pendidikan jasmani dan sukan, pengurusan permainan tradisional, program
pembangunan sukan, undang-undang dan pentadbiran sukan, isu-isu dalam
sukan, nilai dan etika dalam sukan.

This course discusses the management and administration of physical education


and sports, administration of national and international sports agency, managing
physical education and sports, managing tradisional games, sports development
programme, laws and administration of sports, issues in sports, values and ethics
in sports.

2. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB)

Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah


Rendah
PIM3101 3(3+0)
(Introduction to Islamic Education Curriculum for
Primary School)

Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam


dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Kursus ini juga
membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru, pelaksanaan
Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan
program j-QAF.

This course discusses the development of Islamic Education and analyse the
comparison between the old and the new curriculum. It also includes a discussion
on the use of Text Books and Teachers Guide Book, the implementation of
Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme.

Pedagogi Pendidikan Islam


PIM 3102 3(3+0)
(Islamic Education Pedagogy)

Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi, pendekatan, kaedah dan teknik
pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam, prinsip-prinsip perkembangan isi
pelajaran, pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang
pendidikan Islam.

This course focuses on the introduction of strategies, approaches, methodologies


and teaching-learning techniques of Islamic education, the principles of content
development and the management of teaching-learning procedures in all areas of
Islamic education.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE1-02


(kemas kini 15 Disember 2009)
Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan
Makro Pendidikan Islam
PIM3109 3(2+1)
(Management of Micro and Macro Teaching in Islamic
Education Source)

Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan, pembinaan dan aplikasi
bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga
membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan
Islam.

This course focuses on topic selecting, building and applying teaching-learning


resources of Islamic Education. It also discusses topic for micro and macro in
teaching.

Penilaian dalam Pendidikan Islam


PIM3110 3(3+0)
(Evaluation in Islamic Education)

Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian, pengukuran, penilaian
dan pentaksiran. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item,
pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA.

This course focuses on topics of assessment, measurement, and evaluation. It


also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS).

3. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM)

Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR


BAM3109 3(3+0)
(Introduction to Arabic KBSR Curriculum)

Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta
buku teks dan komponennya, kombinasi penggunaan buku teks, buku latihan dan
buku panduan guru dan isi kandungannya.

This course discusses the syllabus and curriculum specifications, text book,
syllabus contents and its, focusing on combination of using text book, assessment
book and teacher’s guide as well as their contents.

Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab


BAM 3102 3(3+0)
(Arabic Language Skills Teaching Methodology)

Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar,


bertutur, membaca dan menulis. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam
langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran, faktor-faktor yang membantu

penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari


penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Kursus ini juga membincangkan kaedah
praktis penulisan khat dan imlak.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE1-03


(kemas kini 15 Disember 2009)
This course discusses on the methodology of teaching listening, speaking,
reading, and writing skills, describes the teaching steps for every skill, elaborates
on the advantages and shortcomings acquiring language skills, and discusses the
practical methodology in writing Khat and dictation.

Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan


Bahasa Arab
BAM3116 3(3+0)
(Resources Management and Evaluation in Ararbic
Language)

Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran,


jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di
peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman
web,penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran, kemahiran mengguna
dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran, konsep
penilaian, pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab, jenis-jenis ujian dan
penilaian Bahasa Arab, pembinaan item, penilaian kendalian sekolah, penilaian
kemahiran berbahasa Arab, pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan
penilaian kemahiran berbahasa Arab.

This course exposes the students to an introduction of learning and teaching


sources, various types of knowledge resources such as bibliographies and
websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the
primary level and the benefits of using the sources,how to prepare and use these
sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process,
terminology of, assessment, evaluation and examination of Arabic language. It
includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests
items. The course will also explain the procedure in conducting oral and written
examination for Arabic language.

Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa


BAM3110 Arab 3(2+1)
(Micro and Macro Teaching in Arabic Education)

Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro, jenis kemahiran,
cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro ,cara menyediakan rancangan
pengajaran harian, mingguan dan semester, membina hasil pembelajaran dan
membuat refleksi.

This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching, ways
of implementing micro and macro teaching and to prepare daily, weekly and
semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes.

4. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI)

Pendidikan Kesihatan Seksualiti


PKE3101 3(3+0)
(Sexuality Health Education)

Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti, perkembangan


aspek fizikal dan sosial, aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit
yang melibatkan seksualiti, pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti,
bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE1-04


(kemas kini 15 Disember 2009)
This course encompasses the knowledge about health sexuality, physical and
social growth, acitvities which involved gender and infectious diseases resulted
from sexual activities, positive approach in sexuality, free from prejudice and
discrimination.

Pendidikan Keselamatan
PKE3102 3(2+1)
(Safety Education)

Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan


keselamatan, pengenalan pendidikan kesihatan, peraturan keselamatan di
sekolah, tanggungjawab persekitaran dan keselamatan, keselamatan
perkhidmatan, keselamatan diri, penyimpanan bahan bahaya, prosedur
kecemasan, program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan.

This course expose to the concept and principles of safety education,


introduction to health education, safety rules in schools, safety and environmental
safety, safety services, safety of self, storeage of dangerous product, emergency
procedures, safe road user program and building safety.

Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan


PKE3103 3(2+1)
(Curriculum and Pedagogy of Health Education)

Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan,


falsafah, objektif, sejarah, kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan,
konsep, prinsip dan objektif pembinaan kurikulum, stail pembelajaran, kaedah,
strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran
mikro.

This course focusses the basic concepts in health education, the philosophy,
objectives, history and the curriculum of health education, the learning style,
method, strategies and approaches in teaching health education, and micro
teaching.

Program Kesihatan Sekolah


PKE3104 3(3+0)
(School’s Health Programme)

Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep, tingkahlaku serta


penekanan kepada kesihatan kanak-kanak, pengenalan program kesihatan
sekolah, pendekatan bersepadu, perkhidmatan kesihatan sekolah, program
kesihatan mulut, rancangan makanan tambahan, amalan kebersihan sekolah,
program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian.

The course intends to give an understanding on concept, behaviour, emphases


on children’s health, introduction to school health programme integrated
approach, school health services, mouth health programme, supplementary food
plan, school cleanliness practices, ADHOC/PROSTAR programme and
monitoring and evaluation.

5. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009)

Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu


BMM3101 Sekolah Rendah 3(3+0)
(Primary School Malay Language Syllabus Study)
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE1-05
(kemas kini 15 Disember 2009)
Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan,
matlamat, objektif dan organisasi kandungan, kemahiran mendengar dan bertutur,
kemahiran membaca, kemahiran menulis, pengenalan huraian sukatan pelajaran
Tahap 1 dan Tahap 2, konsep penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan,
pemulihan dan penilaian (“5P”), pengisian kurikulum: ilmu, nilai,
kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, kemahiran bernilai tambah :
kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kemahiran teknologi maklumat
dan komunikasi, kecerdasan pelbagai, konstruktivisme dan kontekstual, kajian
masa depan dan sistem bahasa.

This course describes and elaborates aspect of philosophy, aims, content


objectives and organization, and curriculum specification content which includes
language skills: listening and speaking, reading, and writing, 5P concepts, added
value skills and language system.

Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah


Rendah
BMM3117 3(2+1)
(Primary School Malay Language Teaching
Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102)

Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran, Teori Huraian Bahasa,


Teori Pemerolehan Bahasa, konsep-konsep: strategi, pendekatan, kaedah, teknik,
pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa, pengaplikasian pendekatan
pembelajaran bahasa, pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa
secara kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran masteri, kaedah pengajaran
bahasa Melayu, pengaplikasian teknik pengajaran bahasa, pengaplikasian
kemahiran bernilai tambah, pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya,
penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan
rancangan pengajaran harian.

This course focuses on teaching component, Teori Huraian Bahasa, Teori


Pemerolehan Bahasa, the concepts of strategy, approaches, method, techniques,
application of teaching language approaches, application of learning language
approach, the implementation of teaching and learning activities through
contextual, constructivisme, mastery, teaching method for Malay Language,
application of value added skills, application of Road Safety Education,
preparation of annual/daily package of teaching and learning activities.

Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah


BMM3103 3(2+1)
(Primary School Malay Language Assessment)

Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran, pengujian dan


penilaian, taksonomi dan domain, jadual spesifikasi ujian, pembinaan ujian, jenis
dan kaedah penilaian bahasa, penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa, penilaian
pengalaman pembelajaran, penilaian bahasa berasaskan projek, dan penilaian
berasaskan sekolah

This course explains the concept and principle of testing, evaluation, and
measurement, taxonomy and domain, table of test specifications, testing
development, types and method of language assessment, language skills
assessment and language activities, assessment of learning experience, project
based language assessment and school based assessment.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE1-06


(kemas kini 15 Disember 2009)
Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu
BMM3104 3(2+1)
(Teaching Language Skills in Malay Language)

Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran


membaca, pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan, teknik pengajaran
kemahiran membaca, penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca,
penilaian kemahiran membaca, kemahiran menulis, pendekatan pengajaran
kemahiran menulis, kemahiran mengarang, prosedur pengajaran dan penyediaan
bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis.

This course elaborates on listening and speaking skills, reading skill, approaches
and methods of teaching techniques of reading, teaching reading skills,
preparation of teaching plan for reading skills, assessment of reading skills,
writing skills, approach to teaching writing skills, teaching procedure and
preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills.

6. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009)

Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali


dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca
BCN 3105 (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese 3(2+1)
Characters, and the Process of Teaching and
Learning Reading Skills in Primary Classroom)

Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran, mengenali dan menulis
aksara Cina, proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di
sekolah rendah, latihan merancang, mengurus dan mengaplikasikan pengajaran
dan pembelajaran.

This course covers the methodology in learning, reading and writing Chinese
characters as well as the teaching and learning process of reading in primary
school, followed by planning, managing and implementing teaching and learning.

Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah


BCN3108 (Chinese Language Syllabus Study for Primary 3(23+10)
School)

Kursus ini mengkaji konsep, peranan, ciri-ciri, matlamat, strategi pengajaran dan
pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, pengajian sukatan
pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah, teori pembelajaran konstruktivisme, aplikasi kemahiran generik
dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran
bahasa Cina sebagai bahasa kedua.

This course studies the concepts, roles, characteristics, objectives and the
teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah,
analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah, Constructivism Learning Theories, application generic skills in
the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of
second language teaching approach.

BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur 3(2+1)


dan Mendengar
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE1-07
(kemas kini 15 Disember 2009)
(Teaching and Learning of Listening and Speaking
Skills)

Kursus ini merangkumi konsep asas, prinsip dan fungsi, proses pelaksanaan,
perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran
kemahiran mendengar, kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran
mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran.
This course comprises the basic concepts, principles, functions, implementation,
methods, teaching and learning activities for listening and speaking skills as well
as the integration of the two skills.

Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa


BCN3112 Cina (Assessment and Evaluation in Chinese 3(3+0)
Education)

Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur


pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan
kebolehpercayaan, membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian, serta
mengkaji dan menganalisis hasil ujian.

This course covers the basic concepts of assessment and its implementation
including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool,
preparing the table of specification and analysing test results.

7. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009)

Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) /


BTM3102 SK 3(2+1)
(Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK)

Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran
Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Pendedahan juga diberi tentang teori, kaedah, strategi
pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua, kemahiran-
kemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran,
keperluan sukatan, refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.

This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language
syllabus. It exposes students’ to the theory, approach and strategies of teaching
the Tamil language to native speakers and also as a second language. Focus will
also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities.

Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil


BTM3103 3(2+1)
(Teaching and Learning Tamil Language)

Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi


penekanan kepada teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa
Tamil di peringkat sekolah rendah, kaedah penghasilan rancangan pelajaran
harian, melaksanakan pengajaran mikro dan makro, kepentingan
penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa, pengintegrasiannya dalam
pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan, dan penggunaan kemahiran ICT
dalam penghasilan bahan bantu mengajar.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE1-08


(kemas kini 15 Disember 2009)
This course exposes students to various theories, approaches and strategies in
teaching and learning Tamil in primary schools. It focuses on assisting students in
planning lessons and carrying out micro and macro teaching. In addition, there
will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and
learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids.
Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil
BTM3106 3(2+1)
(Enrichment and Use of the Tamil Language)

Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan


penggunaannya, juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya,
pelbagai aktiviti pengayaan bahasa, penguasaan dan penggunaan bahasa,
aspek bacaan luas, pelbagai genre penulisan, dan menjelmakan pengetahuan
bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif.

This course focuses on topics related to various functions of language and its use.
Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of
overcoming them. Students will be exposed to various enrichment activities with
emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil
language. With the exposure, they are expected to produce various creative texts
of their own.

Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil


BTM3110 3(3+0)
(Testing and Evaluation in Tamil Language)

Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran, pembelajaran


Bahasa Tamil, pentaksiran dan penilaian, kaedah pembinaan instrumen,
pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) , menganalisis item, peraturan
memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan.

This course focuses on the importance of various methods in testing and


evaluation in the Tamil language. Emphasis will be given on various methods in
formulating test instruments, constructing the JSU, analyzing items, developing
the marking scheme and the administration of examinations.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE1-09


(kemas kini 15 Disember 2009)
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE1-010
(kemas kini 15 Disember 2009)
SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(kemas kini 15 Disember 2009)
PAKEJ ELEKTIF 2
(Pilih Satu)

1. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan


PSK3101 3(3+0)
(Introduction to Civics and Citizenship Education)

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional, matlamat dan objektif,


konsep, domain, sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan
ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang.

This course introduces to students to the rationale, aims, objectives, concept,


domain, syllabus of the Civic and Citizenship Education, and the characterictics of
excellent Civic and Citizenship Education teachers.

Teori Pembelajaran, Sumber dan Penilaian dalam


Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
PSK3102 3(3+0)
(Theory of Learning, Resources and Evaluation in Civics
and Citizenship Education)

Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran, tujuan penggunaan


sumber, jenis dan cara menghasilkan sumber, penilaian dan kaedah penilaian
dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

This course details the learning theories, the purposes of the use of resources,
types and methods of the preparation of resources, evaluation and the method of
evaluation in Civics and Citizenship Education.

Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan


Kewarganegaraan
PSK3103 3(2+1)
(Instructional Methodology in Civics and Citizenship
Education)

Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran,


kaedah pengajaran dan pembelajaran, teknik dan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran, kemahiran pengajaran dan pembelajaran, perancangan pengajaran,
pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan.

This course details the approaches and strategies in teaching and learning, the
methods of teaching and learning, techniques and activities in teaching and
learning, skills in teaching and learning, lesson planning, micro and macro teaching
of Civics and Citizenship Education.

Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan


PSK3104 Kewarganegaraan 3(2+1)
(Service Learning in Civics and Citizenship Education)

Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat, projek


kewarganegaraan, bentuk projek kewarganegaraan, strategi pelaksanaan projek
kewarganegaraan, merancang, mengurus dan melaksanakan projek.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE2-01


(kemas kini 15 Disember 2009)
This course details the introduction of Service Learning, citizenship project,
types of citizenship projects, implementation strategy of the citizenship projects,
planning, managing and implementation of project.

2. PENDIDIKAN MORAL

Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral


ELM 3101 3(3+0)
(Introduction To Basic Moral Concepts)
Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral,
konsep asas nilai, teori–teori etika, insan bermoral, nilai-nilai agama dan
masyarakat, teori-teori perkembangan moral.

This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral,
values, ethical theories, moral being, religious and societal values as well as moral
development theories.

Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral


ELM 3102 3(3+0)
(Moral Education Curriculum and Teaching Methods)

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir
sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah, penyediaan rancangan dan
persediaan mengajar, pendekatan, kaedah, kemahiran serta sumber dalam
pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral, menjalankan sesi amali pengajaran
mikro dan makro.

This course provides students with the knowledge and basic skills needed to
interpret the primary school moral education syllabus, preparing the scheme of
work, lesson planning, approaches, methods, skills and resources for the teaching
and learning activities as well as micro and macro teaching practical.

Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran


Pendidikan Moral di Sekolah
ELM 3103 3(3+0)
(Evaluation and Management of Moral Education in
School)
KfKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk
menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal, isu-isu
dalam pentaksiran Pendidikan Moral, pengurusan matapelajaran Pendidikan
Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara.

In this course, students will learn how to carry out the assessment of Moral
Education in primary school level, issues faced in assessment of Moral Education,
the manangement of Moral Education as a subject in primary schools, the role of
moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations.

Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai


Murni
ELM 3104 3(3+0)
(Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of
Moral Values)

Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam


sekolah, isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global, sosialisasi

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE2-02


(kemas kini 15 Disember 2009)
moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar
penghayatan dan amalan nilai-nilai murni.
This course focuses on moral problems faced in schools, local and global Moral
issues: process of socialisation for individual moral being and elements that
challenge the appreciation and practice of moral values.

3. SAINS

Primary Science Curriculum and Pedagogies


SCE 3104 3 (3+0)
(Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah )

This course discusses primary science curriculum and pedagogies, issues in


science education, historical development of the primary science curriculum in
Malaysia, Malaysian primary science curriculum I, Malaysian primary science
curriculum II, teaching and learning strategies for primary science, teaching
science for all children and science for exceptional children.

Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan


rendah, isu-isu dalam pendidikan sains, sejarah perkembangan kurikulum sains
sekolah rendah di Malaysia, kurikulum sains sekolah rendah Malaysia, strategi
pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah, mengajar sains untuk
kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas.

Thinking and Working Scientifically


SCE 3106 3(3+0)
(Pemikiran dan Kerja Bersaintifik )

This course discusses thinking and working scientifically, primary science


teaching, acquiring manipulative skills, the basic science process skills and
integrated science process skills.

Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik,


pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif,
kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu.

Evaluation in Science Teaching


SCE 3111 3(3+0)
(Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

This course discusses evaluation in science teaching, definition of terms, purpose


of assessment, areas of assessment in primary school science, types of
assessment, assessment tools, test design and construction, scoring of
assessment, administration of test, marking and moderation of test scripts,
analysis of test score, interpreting test score and forms of examination.

Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains, definisi


istilah, matlamat pentaksiran, bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah
rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alat-alat pentaksiran, rekabentuk dan
pembinaan ujian, penskoran pentaksiran, pentadbiran ujian, penyemakan dan
moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentuk-
bentuk peperiksaan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE2-03


(kemas kini 15 Disember 2009)
Management of the Science Laboratory and Resources
SCE3112 3(3+0)
(Pengurusan Makmal Sains dan Bahan)

This course discusses about management of the science laboratory and


resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling
of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory,
basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science
teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected
resources and presentation.

Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-


sumber, pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan
kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal,
pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran
sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya.

4. MATEMATIK

Mathematics Education Curriculum


MTE3102 3(3+0)
(Kurikulum Pendidikan Matematik)

This course allows students to acknowledge the history and roles of


mathematicians. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and
values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics
teacher in their own professional development. It also requires students to study
the development of the Malaysian Mathematics Curriculum.

Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah


dan peranan ahli matematik. Pelajar didedahkan kepada makna, peranan dan
nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan
profesionalisme kendiri. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum
Matematik di Malaysia.

Planning ang Teaching Mathematics


MTE3107 3(3+0)
(Perancangan dan Pengajaran Matematik)

This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective
mathematics lesson. Students are taught and guided to incorporate appropriate
methods and techniques in their planning, using relevant mathematical ideas. In
addition, applications of mathematics learning theories are highlighted in the
teaching and learning of mathematics. Various creative approaches to enhance
learning of mathematics are also discussed.

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran
matematik yang efektif. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah
dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea
matematik yang relevan. Selain itu, aplikasi teori pembelajaran matematik
diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pelbagai
pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga
dibincangkan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE2-04


(kemas kini 15 Disember 2009)
Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and
Percentages
MTE3109 3(2+1)
(Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan
Peratus)

This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop
good teaching practices in numbers, fractions, decimals and percentages.
Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments,
teaching and learning activities as well as construction of learning resources of
these topics. Practical experience is gained through micro/macro teaching
sessions.

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan


amalan pengajaran yang baik dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratus.
Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep
kanak-kanak, aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos
pembelajaran. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran
mikro/makro.

Assessment Practices in Mathematics


MTE 3112 3(3+0)
(Amalan Pentaksiran dalam Matematik)

This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation
in mathematics. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and
hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning
mathematics. Experience on applying technology in assessment is also provided
through hands-on activities.

Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian


dan penilaian dalam matematik. Kursus ini membantu pelajar menjalankan
diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya
mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanak-
kanak dalam pembelajaran matematik. Pengalaman mengaplikasikan teknologi
dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’.

5. PENDIDIKAN SENI VISUAL

Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni


Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
PSV3104 3(3+0)
(Curriculum Studies and Management in Visual Art
Education, Integrated Curriculum for Primary Schools)

Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR,
matlamat, objektif kurikulum, konsep 5P, kepentingan perkembangan kurikulum,
huraian sukatan pelajaran, peranan guru PSV, pengurusan aktiviti di dalam dan di
luar bilik darjah, pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar, pengurusan bilik
PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid.

This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR
Visual Art Education(VAE), goals and objectives of the VAE curriculum, the 5P

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE2-05


(kemas kini 15 Disember 2009)
concept, the importance of curriculum development, specifications of the syllabus,
the roles of the VAE teachers, management of outdoor and indoor activities,
resource and teaching aid management, classroom and art works management
as well as the role of appreciations of pupils art works.

Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual


PSV3105 3(2+1)
(Teaching and Learning of Visual Art Education)

Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV
KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan
Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional, perancangan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2,
persediaan mengajar. Aktiviti amali meliputi meneroka alat, bahan, tajuk dan isi
kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat
bidang.
This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art
Education, that is: Drawing and Picture Making, Pattern-Making and Designing,
Modelling and Constructing, as well as Introduction to Tradisional Crafts,
planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2,
lesson planning, as well as practical activities for explorations of tools and
materials, subject matter, content and themes in producing art works for the four
areas.

Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru


Sekolah Rendah
PSV3107 3(2+1)
(Visual Art Education Pedagogy, Integrated Curriculum
for Primary School)

Kursus ini merangkumi teori pembelajaran, pendekatan, strategi, kaedah dan


teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan
kurikulum PSV KBSR, perancangan dan persediaan mengajar, pengajaran mikro
dan makro, dan sumber pengajaran dan pembelajaran.

This course covers the learning theories, approach, strategy, methodology and
technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR
curriculum, lesson planning, micro and macro teaching, as well as teaching and
learning resources.

Pentaksiran Pendidikan Seni Visual


PSV3111 3(3+0)
(Visual Arts Education Evaluation)

Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV), jenis-jenis


pentaksiran, tujuan pentaksiran PSV, kaedah pentaksiran PSV, bentuk
pentaksiran PSV, peraturan memberi markah, penilaian hasil kerja dan penilaian
portfolio.

This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE),
types of assessments, aims of assessment in VAE, methods and forms of
assessment, mark schemes, evaluation of art works and evaluation of portfolios.

6. PENDIDIKAN MUZIK

Asas Pendidikan Muzik


MZU3104 2(2+0)
(Foundation of Music Education)
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE2-06
(kemas kini 15 Disember 2009)
Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan
kepentingannya dalam Pendidikan Muzik, matlamat, fungsi muzik dalam
pendidikan, faktor-faktor sosiologi, psikologi, faktor-faktor sosiologikal dan
psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain
pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik.
This course exposes students to the views of philosophers of music and the
importance of music education, aims and the functions of music in education,
importance of music, philosophical implications, sociological and psychological
factors that affect music education, sociological and psychological factors that
influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and
learning music will be explained more specifically.

Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah


MZU3110 1(0+1)
(Keyboard and Singing in the Classroom)

Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan
untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah, latihan dalam
permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri, latihan
dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor, mengimprovisasikan
melodi di kibod, latihan dalam permainan iringan kord blok, broken chord, bes
alberti, jumping chord, dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan
melodi di kibod dan nyanyian.

This course prepares students with techniques and skills required to use the
keyboard as an accompanying instrument in the classroom, students are trained
to play melodies in various keys with the right and left hands, sing melodies in
keys changes from major to minor, melody improvisation, play block chords,
broken chords, alberti bass, jumping chords and chomping chords at the
keyboard

Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik


MZU3111 3(3+0)
(Music Teaching Approaches)

Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly, Carl Orff dan
Jaques Dalcroze, latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat,
permainan alat muzik, aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan
pelajar.

This course is an introduction to Zoltan Kodaly, Carl Orff and Jaques Dalcroze,
music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer
understanding of music concepts, singing folk songs, playing of musical
instruments and music movement activities enables an effective understanding of
the approaches.

Kurikulum dan Pengajaran Muzik


MZE3101 3(3+0)
(Curriculum and Music Teaching)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan


kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan,
semester, mingguan dan harian, mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik, mensintesis
pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan
pelaksanaan langkah-langkah pengajaran, perancangan dan pelaksanaan aktiviti

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE2-07


(kemas kini 15 Disember 2009)
untuk latihan mikro dan makro, mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah
untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian, permainan alat perkusi,
permainan alat rekoder, kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar
sekolah rendah.
This course analizes the content of the primary music education syllabus
leading to the preparation of the yearly, weekly and daily teaching and learning
plan for the teaching of music, integrate musical elements in the music class in a
varied manner in order to bring about effective teaching and learning, synthesize
their theoretical knowledge of methods in the planning of activities, micro and
macro training sessions, apply different criteria and methods in the evaluation of
musical skills of students in the primary school such as singing , the playing of
recorder and percussion instruments, aural sensitivity and movement to music.

Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah


MZE3102 3(2+1)
(Classroom Musical Activities)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan


konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif
berkumpulan dan secara individu, mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanak-
kanak, remaja, mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian
aktiviti nyanyian dalam bilik darjah, mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam
nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya, pemilihan dan permainan
pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan
suara, teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan
pelbagai stail iringan.

This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of


musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in
the music classroom, types and characteristics of children and adult voices,
teaching and learning of singing in the music classroom, identify problems faced
in children’s singing and to overcome these problems, recorder skills through the
playing of solo repertoire for soprano and alto recorder, and the playing of part
songs for soprano and alto recorder in combination,skills through exposure and
practice of different accompaniment styles on the keyboard.

7. BAHASA MELAYU

Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu


BMM3101 Sekolah Rendah 3(3+0)
(Primary School Malay Language Syllabus Study)

Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan,


matlamat, objektif dan organisasi kandungan, kemahiran mendengar dan bertutur,
kemahiran membaca, kemahiran menulis, pengenalan huraian sukatan pelajaran
Tahap 1 dan Tahap 2, konsep penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan,
pemulihan dan penilaian (“5P”), pengisian kurikulum: ilmu, nilai,
kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, kemahiran bernilai tambah :
kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kemahiran teknologi maklumat
dan komunikasi, kecerdasan pelbagai, konstruktivisme dan kontekstual, kajian
masa depan dan sistem bahasa.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE2-08


(kemas kini 15 Disember 2009)
This course describes and elaborates aspect of philosophy, aims, content
objectives and organization, and curriculum specification content which includes
language skills: listening and speaking, reading, and writing, 5P concepts, added
value skills and language system.

Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah


BMM3102 (Primary School Malay Language Teaching 3(2+1)
Pedagogy)

Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi, pendekatan, kaedah dan
teknik, penulisan langkah pengajaran, orientasi rancangan pengajaran harian,
pendekatan induktif dan deduktif, pendekatan eklektik dan komunikatif, kaedah
natural, tatabahasa terjemahan dan terus, kaedah ajuk hafaz, linguistik, kod-
kognitif, situasional, bahasa komuniti, oral-aural, definisi, konsep dan jenis teknik :
main peranan, latih tubi, bercerita, inkuiri penemuan, perbahasan, kuiz,
sumbangsaran, soal jawab, simulasi, drama, perbincangan, forum, dialog,
perbualan telefon dan penyampaian laporan.

This course describes and elaborates on the concepts of strategy, approaches,


method and techniques, the writing of teaching steps, daily lesson plan
orientation, inductive and deductive approach, eklektik and communicative
approach, natural method, grammar translation, audio lingual method, lingusitic,
code-cognitive, situational, comunity language, oral-aural, defination, concept
and techniques : role play, drill, story telling, inquiry, debate, quiz, brain storming,
question and answer, simulation, drama, discussion, forum, dialogue, telephone
conversation and report presentation.

Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah


Rendah
BMM3117 3(2+1)
(Primary School Malay Language Teaching
Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102)
*(Ditawarkan mulai ambilan 2009)

Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran, Teori Huraian Bahasa,


Teori Pemerolehan Bahasa, konsep-konsep: strategi, pendekatan, kaedah, teknik,
pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa, pengaplikasian pendekatan
pembelajaran bahasa, pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa
secara kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran masteri, kaedah pengajaran
bahasa Melayu, pengaplikasian teknik pengajaran bahasa, pengaplikasian
kemahiran bernilai tambah, pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya,
penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan
rancangan pengajaran harian.

This course focuses on teaching component, Teori Huraian Bahasa, Teori


Pemerolehan Bahasa, the concepts of strategy, approaches, method, techniques,
application of teaching language approaches, application of learning language
approach, the implementation of teaching and learning activities through
contextual, constructivisme, mastery, teaching method for Malay Language,
application of value added skills, application of Road Safety Education,
preparation of annual/daily package of teaching and learning activities.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE2-09


(kemas kini 15 Disember 2009)
Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah
BMM3103 3(2+1)
(Primary School Malay Language Assessment)

Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran, pengujian dan


penilaian, taksonomi dan domain, jadual spesifikasi ujian, pembinaan ujian, jenis
dan kaedah penilaian bahasa, penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa, penilaian
pengalaman pembelajaran, penilaian bahasa berasaskan projek, dan penilaian
berasaskan sekolah

This course explains the concept and principle of testing, evaluation, and
measurement, taxonomy and domain, table of test specifications, testing
development, types and method of language assessment, language skills
assessment and language activities, assessment of learning experience, project
based language assessment and school based assessment.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu


BMM3104 3(2+1)
(Teaching Language Skills in Malay Language)

Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran


membaca, pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan, teknik pengajaran
kemahiran membaca, penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca,
penilaian kemahiran membaca, kemahiran menulis, pendekatan pengajaran
kemahiran menulis, kemahiran mengarang, prosedur pengajaran dan penyediaan
bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis.

This course elaborates on listening and speaking skills, reading skill, approaches
and methods of teaching techniques of reading, teaching reading skills,
preparation of teaching plan for reading skills, assessment of reading skills,
writing skills, approach to teaching writing skills, teaching procedure and
preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills.

8. KEMAHIRAN HIDUP

Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup


RBT3117 Sekolah Rendah 3(3+0)
(Introduction to Primary Living School Education)

Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup


Sekolah Rendah (KHSR), sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR,
keselamatan bengkel, pengurusan kewangan, pengurusan peralatan dan bahan,
peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel, strategi, kaedah dan
teknik pengajaran KHSR, perancangan pengajaran KHSR, dan bahan bantu
mengajar.

This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum,
management and administration, workshop safety, financial management, tool
and material management, safety and rule regulation, strategy, technique and
teaching methodology, implement teaching planning and audio visual aids.

Reka Bentuk dan Teknologi


RBT3118 3(2+1)
(Design and Technology)

Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata
pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Kursus ini

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE2-010


(kemas kini 15 Disember 2009)
membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian, jenis penilaian,
penggunaan dan interpretasi data, pelbagai cara penilaian, panduan membina
item ujian dan kaedah menganalisis item ujian, membina Jadual Spesifikasi Ujian,
analisis markah dan statistik asas, peraturan pemarkahan, kemahiran pentafsiran
markah serta laporan pentaksiran, kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian
berasaskan portfolio, penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan
sekolah.

This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of
evaluation for Primary School Design & Technology subject, discussion on validity
and reliability of evaluation format, types of evaluation and the usage of data &
interpretation will be made, various methods of evaluation, item development, test
specification table, basic statistic, marking scheme and mark analysis,
interpretation as well as report writing on assessment,alternative evaluation skills
for using rubric, portfolio, competency and school based evaluation.

Perniagaan dan Keusahawanan


RBT3119 3(3+0)
(Business and Entrepreneurship)

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan


iaitu pemasaran, kewangan,perniagaan elektronik (E-dagang), undang-undang
perniagaan, keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi.

This course exposes students to business and entrepreneurship which includes:


marketing, finance, electronic commerce (E-commerce), business law,
entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills.

Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian


RBT3120 3(1+2)
(Home Science Technology and Agriculture)

Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga,
teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayur-
sayuran dan hiasan, Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik, pemilihan pakaian,
proses jahitan dan membuat pakaian, pemeliharaan ikan hiasan, teori dan amali
berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:, pengenalan kepada ikan
hiasan, pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan, pengurusan dan
penjagaan, penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan, penanaman
tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek, tanaman sayur-sayuran dan
hiasan, penyediaan batas dan bekas menanam, pembiakan dan penanaman,
dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil.

This course deals with three main components: home technology, rearing
ornamental fish technology, and vegetable and ornamental crops production
technology. Topics coveres studies on fabric, choice of clothing and sewing and
clothes making processes, rearing ornamental fish technology, tropical
freshwater ornamental fish:, the ornamental fish, selection and preparation of
equipments and materials, management and care of ornamental fish, the
vegetable and ornamental crops production technology, short term vegetable and
ornamental crops, preparation of planting beds and containers, propagation and
planting, plant care, harvesting and use of plants produced.

9. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM


SAHAJA)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE2-011


(kemas kini 15 Disember 2009)
Kritikan Sastera
PSE3101 3(3+0)
(Literature Critics)

Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal, surelisme,
eksistensialisme, Marxisme, fenomenologi, hermeneutic, pascakolonial,
pascamoden, pascastrukturalisme dan dekonstruksi, psikoanalisis, resepsi dan
teori tindak balas pembaca, semiotik, femenisme, kritik genre dan kritikan baru.
This course elaborates on literary critics field like, arcitipal, surelism,
existensialism, marxism, fenomenology and hermeneutic, post colonial, post
modern, post structuralism dan deconstruction, psyco-analysis, reading reception
dan reflection theory, semiotic, femenism, autobiography, genre critics, dan new
critics.

Penulisan Kreatif
PSE3102 3(2+1)
(Creative Writings)

Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia, tema, persoalan, dan isu
karya kreatif, watak dan perwatakan, plot, dialog dan latar tempat, sudut
pandangan, latar tempat, cerpen, puisi, novel remaja, novel popular, proses
pengeraman bahan, kekuatan karya kreatif, penerbitan karya, dan guru sebagai
penulis.

This course elaborates on creative writing genres in Malaysia, creative writing


themes and issues, character and characterisation, plot, dialog and location
background, opinion angle, short stories, poems, adolescent novel, popular novel,
genre formation process, creative writing strength, genre writing publishing, and
teacher as a writer.

Teater dalam Pendidikan


PSE3103 3(2+1)
(Theater in Education)

Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan, guru dalam peranan
(teachers in action), simulasi dan improvisasi, bercerita, teater pembaca, boneka,
tetamu dalam aksi, teater dalam bilik darjah, teater untuk kepelbagaian tujuan,
serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan.

This course elaborates on the introduction to theatre in education, teachers in


action, simulation and improvisation, story telling, reading theatre, puppet, visitor
in action, theatre inclassroom, theatre for multipurpose, and planning and
implementation of theatre in education workshop

Teater Kanak-kanak
PSE3104 3(1+2)
(Children Theater)

Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama, teater dan teater
kanak-kanak, sejarah dan latar belakang, elemen, jenis dan bentuk drama kanak-
kanak, etika pementasan, pemilihan, dan pembinaan skrip, asas lakonan dan
vokal, improvisasi, pemilihan pelakon, pengarahan, penubuhan tenaga produksi
dan tenaga kreatif, pengurusan produksi, teori pementasan, mengadakan sesi uji
bakat, pementasan, produksi, sinematografi dan persembahan.

This course elaborates on the definition and concept of drama, theatre and
children theatre, history and background, element, types, and forms of children
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE2-012
(kemas kini 15 Disember 2009)
drama, performance ethics, selection and script writing, basic dramatisation, and
vocalisation, actors selection, directoring, forming production management, stage
performance theory, implementing a screen testing, a performance, production,
cinematography, and presenting a performance.

10. MUZIK PRASEKOLAH

Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah


PRM3101 3(2+1)
(The Learning of Music in Preschool Education)

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran


pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik, pengenalan
konsep dalam apresiasi muzik, pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran
muzik, sumber pengajaran dan pembelajaran, teknologi pengajaran dan
pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah, pengujian dan penilaian,
perancangan pengajaran dan pembelajaran, dan amali muzik dalam pengajaran
dan pembelajaran.

This course aims to expose students on knowledge and skills on the various
methods of teaching and learning music appreciation, introduction of concept in
music appreciations approach in teaching and learning music, teaching and
learning resources, technology in teaching and learning music in classroom,
testing and evaluation, planning in teaching and learning and practice in teaching
and learning music.

Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah


PRM3102 3(2+1)
(Music Appreciation and Movement in Preschool)

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah


pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam
muzik dengan pergerakan, muzik dengan pergerakan, unsur-unsur pergerakan,
jenis-jenis pergerakan, pergerakan kreatif, pengajaran dan pembelajaran muzik
dengan pergerakan, mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan,
integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah, muzik dengan pergerakan
dalam cabang seni, dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran
prasekolah.

This course aims to expose students on knowledge in various methods of


teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music,
music with movements elements of movement, creative movement, teaching and
learning music through movements, appreciation of music concept through
movement activities integration of music with movements in preschool.

Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah


PRM3103 3(2+1)
(Songs and Music Appreciation in Preschool)

Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi
lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian
kanak-kanak prasekolah, nyanyian kanak-kanak, nyanyian semerta dan aural,

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE2-013


(kemas kini 15 Disember 2009)
lagu kanak-kanak dan lagu rakyat, lagu-lagu patriotik, lagu-lagu tradisional dan
amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran.

This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs
and able to choose suitable songs for preschool children, introduction to children’s
songs, impromptu singing and aural, children’s songs and cultural songs, patriotic
songs, traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning.

Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan)


PRM3104 (Music Appreciation in Preschool – Musicals 3(2+1)
Instrument)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan


alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi, penubuhan
ensemble alat muzik perkusi, penubuhan muzik mini orkestra prasekolah,
permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah
dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

This course provides exposure to students knowledge on playing musical


instrument which encompasses keyboard and percussion instruments, setting up
ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra, traditional
musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities.

11. PENDIDIKAN AL-QURAN

Tilawah dan Tafsir Al-Quran


PQE3101 3 (3+0)
(Recital and Interpretation of Al Quran)

Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. Tumpuan topik
dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum
berkaitan al Quran, isti`azah, basmalah, takbir, dan khatam al-Quran. Topik-topik
perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir, tafsir
ayat aqidah, tafsir ayat hukum, tafsir ayat akhlak, tafsir kisah para nabi dari Quran
dan tilawah surah-surah pilihan.

This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. The focus of this topic
in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al-
Quran, isti’azah, basmalah, takbir, and khatam al-Quran. The discussed topics in
the interpretation component is related to israiliyyat, interpretation ayat aqidah,
interpretation ayat hukum, interpretation ayat akhlak, interpretation history of
prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran.

Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith


PQE3102 3 (3+0)
(Ulum Al Quran and Ulum Hadith)

Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri
daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran, mukjizat al-Quran, Nasikh,
Mansukh, Muhkam dan Mutasyabih, takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith,
martabat, hukum beramal, riwayat hidup perawi hadith, Hadith Qudsi, hadith palsu
dan implikasinya.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE2-014


(kemas kini 15 Disember 2009)
The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the
arrangement of verses and chapters of the al-Quran, its mukjizat, Nasikh and
Mansukh, Muhkam and Mutasyabih. Ulum al-Hadith discuss definitions and
terminologies, the degree of Hadith and rules, definitions, purposes and
characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be
made with al-Quran and Hadith Nabawi. Renowned figures related to Hadith and
the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed.

Tarannum Al-Quran
PQE3103 3 (2+1)
(Tarannum Al-Quran)

Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi,


Nahawand, Sikah dan Jiharkah, dibincangkan secara teori dan amali dari sudut
tabaqat, harakat, burdah, wuslah. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum
tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya.

The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on


Hijazi, Nahawand, Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice.
Each tarannum will focus on tabaqat, harakat, burdah, wuslah. Students will be
trained on the application of each tarannum in different structures.

Hafazan Al-Quran
PQE3104 3 (2+1)
(Hafazan Al-Quran)

Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan


panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori, bimbingan
menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman, ar-
Rahman, Nuh, Jin, al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma.

The course will expose and guide students on the theories of memorization the al-
Quran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman, ar-
Rahman, Nuh, Jin, al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma.

12. ENGLISH LANGUAGE

English for Undergraduates


ELE3101 3 (3+0)
(Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa)

This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding


discourse, reading and writing. The topic Language and literature is also
introduced.

Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran


memahami wacana, kemahiran membaca dan menulis. Tajuk Bahasa dan
kesusasteraan juga diperkenalkan.

Principles of English Language Teaching


ELE3102 3(3+0)
Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris

This course focuses on language acquisition and language learning, theories of


second language acquisition, an overview of teaching approaches, methods and
techniques, developing classroom skills, multiple classroom teaching, classroom
management, remedial and enrichment activities, materials selection, adaptation

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE2-015


(kemas kini 15 Disember 2009)
and simplification, general principles in the teaching of language skills, syllabus
study, and introduction to lesson planning.

Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik
mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di
dalam bilik darjah, kemahiran mengurus bilik darjah, pengajaran kelas cantum,
aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan
pengajaran dan pembelajaran, kajian terperinci sukatan pelajaran dan
perancangan pengajaran.

English for the Language Teachers


ELE3103 (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa 3(3+0)
Inggeris)

This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language,
communication, the English sound system (phonology), morphology, syntax, and
semantics.

Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang


merangkumi pengetahuan bahasa, komunikasi, sistem bunyi (fonologi) bahasa
Inggeris, morfologi, sintaks dan semantik.

English Language Teaching Methodology for Young


Learners
ELE3104 3(2+1)
(Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk
Sekolah Rendah)

This course focuses on the topics of lesson planning, testing and evaluation, the
teaching and assessing of listening and speaking skills, the teaching and
assessing of reading skills, the teaching and assessing of writing skills, the
teaching and assessing of vocabulary, spelling and dictation, the teaching and
assessing of literature for primary schools, the teaching of grammar, integration of
language skills and language content.

Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran,


peperiksaan dan penilaian, pengajaran, pengujian dan penilaian kemahiran
mendengar dan bertutur, membaca, pengajaran, pengujian dan penilaian
kemahiran menulis, tatabahasa dan ejaan, kesusteraan sekolah rendah integrasi
kemahiran dan isi kandungan.

13. BAHASA CINA

Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali


dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca
BCN 3105 (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese 3(2+1)
Characters, and the Process of Teaching and
Learning Reading Skills in Primary Classroom)

Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran, mengenali dan menulis
aksara Cina, proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di
sekolah rendah, latihan merancang, mengurus dan mengaplikasikan pengajaran
dan pembelajaran.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE2-016
(kemas kini 15 Disember 2009)
This course covers the methodology in learning, reading and writing Chinese
characters as well as the teaching and learning process of reading in primary
schools, followed by planning, managing and implementing teaching and
learning.

Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah


BCN3108 (Chinese Language Syllabus Study for Primary 3(23+10)
School)

Kursus ini mengkaji konsep, peranan, ciri-ciri, matlamat, strategi pengajaran dan
pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, pengajian sukatan
pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah, teori pembelajaran konstruktivisme, aplikasi kemahiran generik
dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran
bahasa Cina sebagai bahasa kedua.

This course studies the concepts, roles, characteristics, objectives and the
teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah,
analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah, Constructivism Learning Theories, application generic skills in
the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of
second language teaching approach.

Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur


dan Mendengar
BCN3109 3(2+1)
(Teaching and Learning of Listening and Speaking
Skills)

Kursus ini merangkumi konsep asas, prinsip dan fungsi, proses pelaksanaan,
perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran
kemahiran mendengar, kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran
mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran.

This course comprises the basic concepts, principles, functions, implementation,


methods, teaching and learning activities for listening and speaking skills as well
as the integration of the two skills.

Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa


BCN3112 Cina (Assessment and Evaluation in Chinese 3(3+0)
Education)

Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur


pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan
kebolehpercayaan, membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian, serta
mengkaji dan menganalisis hasil ujian.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE2-017


(kemas kini 15 Disember 2009)
This course covers the basic concepts of assessment and its implementation
including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool,
preparing the table of specification and analysing test results.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 PE2-018


(kemas kini 15 Disember 2009)
SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(kemas kini 15 Disember 2009)
KURSUS TANPA KREDIT

English Language Enrichment I


ELS3101 TK
(Pengayaan Bahasa Inggeris I)

This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. It


focuses on Tense types and aspects, Subject-verb agreement, Sentence types, and
Cohesive devices in spoken and written language.

Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu.
Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan
penulisan.

English Language Enrichment II


ELS3102 TK
(Pengayaan Bahasa Inggeris II)

This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. It will
help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET).
The topics emphasizes on listening, speaking, reading and writing.

Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. Ia


membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET.
Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan
menulis dalam bahasa Inggeris.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 TK-01


(kemas kini 15 Disember 2009)
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 TK-02
(kemas kini 15 Disember 2009)
LAMPIRAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(kemas kini 15 Disember 2009)
LAMPIRAN 1

Hasil Pembelajaran Program

Hasil Pembelajaran

1. Pengetahuan dan Kefahaman

Menunjukkan kefahaman tentang 1.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan
kandungan ilmu, teori pembelajaran, bidang pengajian;
bahan kurikulum, Pentaksiran,
1.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh
pengurusan persekitaran pembelajaran
kandungan pengetahuan pedagogi;
dan sumber yang berkaitan dengan
bidang pengajian. 1.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk
meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang
berkesan;
1.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang
berkaitan dengan bidang pengajian;
1.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks
pengajaran dan pembelajaran;
1.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan
pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori
dan strategi yang sesuai.

2. Kemahiran Praktikal

Menggunakan ilmu pengetahuan dan 2.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan


kemahiran untuk melaksanakan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal, sosial dan
pengajaran dan pembelajaran dalam budaya untuk individu dan kumpulan;
bidang tertentu dengan mengambil kira
2.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar, dan kemahiran
faktor fizikal, sosial, budaya, psikologi
teknologi maklumat dan komunikasi untuk
dan etika profesional keguruan.
melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan
bermakna;
2.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum
dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang
bermakna;
2.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan
menaksir pengetahuan dan kemahiran;
2.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk
penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran;
2.6 merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti
kokurikulum.

3. Kemahiran Sosial dan


Tanggungjawab

Menghayati dan mengamalkan nilai 3.1 mengurus masa, emosi dan tekanan secara berkesan;
murni sebagai insan yang percaya dan
3.2 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam
patuh pada ajaran agama dan
kehidupan seharian;
kesejahteraan bermasyarakat.
3.3 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang
dapat dijadikan sebagai contoh yang baik;

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 LAM-01


(kemas kini 15 Disember 2009)
Hasil Pembelajaran

3.4 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara


berpasukan;
3.5 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan
negara;
3.6 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian
budaya dan kepercayaan.

4. Etika, profesionalisme dan


kemanusiaan

Memiliki dan menampilkan nilai, etika 4.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan;
dan amalan yang bertepatan dengan
4.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan,
Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam
akauntabiliti integriti, bertanggungjawab dan empati untuk
dan Kod Etika Keguruan Malaysia.
melaksanakan tugas;
4.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek
keselamatan, bimbingan dan kebajikan dengan tidak
mengira bangsa dan agama;
4.4 melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara
profesional dan beretika;
4.5 mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja
perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia;
4.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam
pendidikan.

5. Komunikasi, kepimpinan dan


kemahiran berpasukan

Berkeupayaan mengaplikasikan 5.1 membina dan mempertahankan hujahan yang


kemahiran berkomunikasi, berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren;
kepemimpinan dan kerja berpasukan
5.2 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif;
dalam pelbagai situasi sebenar.
5.3 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian
dengan tanggungjawab yang diberikan;
5.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat
dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat;
5.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan
profesion keguruan;

6. Kaedah Saintifik, pemikiran


kritikal dan kemahiran
penyelesaian masalah

Menggunakan proses penyelesaian 6.1 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu
masalah dan inkuiri dalam termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik;
pembelajaran melalui kemahiran berfikir
6.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif
aras tinggi dan kritikal dengan
penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai
menggunakan pembelajaran kendiri.
pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan
komunikasi;

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 LAM-02


(kemas kini 15 Disember 2009)
Hasil Pembelajaran

6.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk


memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori
dan amalan;
6.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan;
6.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri
dan koperatif serta menggunakan pendekatan
pembelajaran kendiri.

7. Pembelajaran Sepanjang Hayat

Berusaha kearah peningkatan 7.1 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah
pengetahuan dan kemahiran untuk Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian;
diamalkan dalam kehidupan harian.
7.2 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta
menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang
berterusan;
7.3 membuat muhasabah diri, menerima kelemahan diri dan
sanggup berubah;
7.4 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang
dikuasai dalam kehidupan seharian;
7.5 menggunakan kemahiran akses kendiri, kadar kendiri dan
terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan.

8. Kemahiran Pengurusan dan


Keusahawanan

Menggunakan peluang untuk 8.1 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan
menyusun strategi bagi melaksanakan tanggungjawab baharu;
sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri
8.2 mengenal pasti kewangan, tenaga manusia, bahan dan
keusahawanan
peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu
projek dengan berkesan;
8.3 Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan
pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat
keputusan;
8.4 menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan
pelbagai projek baharu;
8.5 menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu
tugasan secara kritis, kreatif dan inovatif untuk
melaksanakan sesuatu tugasan.

LAMPIRAN 2

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 LAM-03


(kemas kini 15 Disember 2009)
KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN
PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2
BIL. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 CATATAN

1. Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Al-Quran Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan

2. Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan

3. Pendidikan Khas Pendidikan Jasmani  Pendidi  Elektif 1 telah


Masalah Pembelajaran kan Seni Visual ditetapkan
 Bahasa
Melayu  Untuk setiap
 Englis unit, pilih satu Elektif 2
h Language daripada yang disenaraikan
 *
Bahasa Cina
 *
Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai
Ambilan Januari 2009

4. Pendidikan Khas Pendidikan Jasmani  Pendidi  Elektif 1


Masalah Pendengaran kan Seni Visual ditetapkan
 Bahasa
Melayu  Untuk setiap
 Englis unit, pilih satu Elektif 2
h Language daripada yang disenaraikan
 *
Bahasa Cina
 *
Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai
Ambilan Januari 2009

5. Pendidikan Khas Pendidikan Jasmani  Pendidi  Elektif 1


Masalah Penglihatan kan Seni Visual ditetapkan
 Bahasa
Melayu  Untuk setiap
 Englis unit, pilih satu Elektif 2
h Language daripada yang disenaraikan
 *
Bahasa Cina
 *
Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai
Ambilan Januari 2009

6. Pendidikan Prasekolah Pendidikan Jasmani  Muzik Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan


Prasekolah

7. Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani  Pendidikan  Elektif 1


Sivik dan ditetapkan
Kewarganegaraan
 Pendidikan  Untuk setiap

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 LAM-04


(kemas kini 15 Disember 2009)
BIL. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 CATATAN

Muzik unit, pilih satu Elektif 2


 Pendidikan daripada yang disenaraikan
Moral
 Kemahiran  Persuratan dan
Hidup Kesenian Melayu hanya
 Persuratan dan ditawarkan di IPBMM.
Kesenian Melayu
 Pendidikan Seni
Visual

8. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan  Pendidikan  Elektif 1


Sivik dan ditetapkan
Kewarganegaraan
 Bahasa Melayu  Untuk setiap
 English unit, pilih satu Elektif 2
Language daripada yang disenaraikan
 Pendidikan
Moral
 *
Bahasa Cina
 *
Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai
Ambilan Januari 2009

9. Sains Pendidikan Jasmani  Englis  Elektif 1


h Language ditetapkan
 Pendid
ikan Sivik dan  Untuk setiap
Kewarganegaraan unit, pilih satu Elektif 2
 Pendid daripada yang disenaraikan
ikan Moral
 *
Bahasa Cina
 *
Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai
Ambilan Januari 2009

10. Matematik Pendidikan Jasmani  Englis  Elektif 1


h Language ditetapkan
 Pendid
ikan Sivik dan  Untuk setiap
Kewarganegaraan unit, pilih satu Elektif 2
 Pendid daripada yang disenaraikan
ikan Moral
 *
Bahasa Cina
 *
Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai
Ambilan Januari 2009

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 LAM-05


(kemas kini 15 Disember 2009)
BIL. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 CATATAN

11. Reka Bentuk dan Pendidikan Jasmani  Englis  Elektif 1


Teknologi h Language ditetapkan
 Bahasa
Melayu  Untuk setiap
 Pendid unit, pilih satu Elektif 2
ikan Moral daripada yang disenaraikan
 *
Bahasa Cina
 *
Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai
Ambilan Januari 2009

12. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani  Bahasa Melayu  Elektif 1


 English ditetapkan
Language
 Pendidikan  Untuk setiap
Moral unit, pilih satu Elektif 2
 Pendidikan Seni daripada yang disenaraikan
Visual
 Pendidikan
Sivik dan
Kewarganegaraan
 Pendidikan
Muzik
 *
Bahasa Cina
 *
Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai
Ambilan Januari 2009

13. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani  Science  Elektif 1


 Mathematics ditetapkan
 Kemahiran
Hidup  Untuk setiap
 Pendidikan Seni unit, pilih satu Elektif 2
Visual daripada yang disenaraikan
 Pendidikan
Sivik dan
Kewarganegaraan
 Pendidikan
Muzik
 Pendidikan
Moral

14. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani  Sains  Elektif 1


 Matematik ditetapkan
 Kemahiran
Hidup  Untuk setiap
 Pendidikan Seni unit, pilih satu Elektif 2
Visual daripada yang disenaraikan
 Pendidikan
Sivik dan

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 LAM-06


(kemas kini 15 Disember 2009)
BIL. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 CATATAN

Kewarganegaraan
 Pendidikan
Muzik
 Pendidikan
Moral

15. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani  Bahasa  Elektif 1


Melayu ditetapkan
 Pendid
ikan Sivik dan  Untuk setiap
Kewarganegaraan unit, pilih satu Elektif 2
 Pendid daripada yang disenaraikan
ikan Mora
 *
Bahasa Cina
 *
Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai
Ambilan Januari 2009l

16. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani  Bahasa  Elektif 1


Melayu ditetapkan
 Pendid
ikan Sivik dan  Untuk setiap
Kewarganegaraan unit, pilih satu Elektif 2
 Pendid daripada yang disenaraikan
ikan Moral
 *
Bahasa Cina
 *
Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai
Ambilan Januari 2009

17. Pendidikan Pemulihan  Bahasa  Matematik  Untuk setiap


Melayu unit, pilih satu Elektif 1
 * Bahasa Cina daripada yang disenaraikan
 * Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai  Elektif 2 telah
Ambilan Januari 2009 ditetapkan

Nota:
 Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar
sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan,
Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK), dan Pakej Elektif
Pendidikan Moral (ELM).

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 LAM-07


(kemas kini 15 Disember 2009)
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 LAM-08
(kemas kini 15 Disember 2009)
Panel Penyediaan Buku Panduan
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

Dr Kartini binti Baharun

Dr Noriati binti A. Rashid

Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin

Puan Fatimah binti Haji Daud

Tuan Haji Aleas bin Md Isa

Y. Bhg. Datin Sitti Haishah binti Abd. Rahman

Puan Zainab binti Yusoff

Cik Norliza binti Yusof

Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid

Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim

Cik Lim Huey Khing

Encik Tamilarasu a/l Subramaniam

Encik Baharuddin bin Ab Latif

Dr Chin Peng Yee

Ustaz Osman bin Loman

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(kemas kini 15 Disember 2009)