Anda di halaman 1dari 36

KURIKULUM PROGRAM

SARJANA MUDA PERGURUAN


Dengan Kepujian (PISMP)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

(MAKLUMAT UNTUK PERSEDIAAN AUDIT


MQA)

12/09/21 1
Pendahuluan:

Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut

Pendidikan Guru (IPG) merupakan satu program latihan perguruan

praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran.

Sebagai prasyarat, pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga

semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelajar

yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana

Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun

12/09/21 2
Matlamat

Melahirkan guru yang profesional dan berkualiti


dari segi ilmu pengetahuan, kemahiran dan
nilai dalam bidang keguruan.

Guru am dengan pengkhususan (generalist with


specialization) iaitu guru yang boleh mengajar
lebih dari satu mata pelajaran dan mempunyai
kemahiran generik seperti kemahiran asas
mengajarkan 3M (menulis, membaca dan
mengira), serta mengurus dan
mengendalikan kokurikulum di sekolah

12/09/21 3
Berasaskan Hasil
Pembelajaran
(Outcome-based)

Holistik-k. Spiral &


psikomotor & Developmental
REKABENTUK
insaniah (Student-centred
KURIKULUM
approach)

Praktikal & Koheren


Kontekstual
(kursus-
pengalaman)
12/09/21 4
BAHASA PENGANTAR
BAHASA MELAYU ADALAH BAHASA
PENGANTAR BAGI PISMP KECUALI
BAGI KURSUS MAJOR SAINS DAN
MATEMATIK DALAM BAHASA
INGGERIS, KURSUS BAHASA ARAB
DALAM BAHASA ARAB.

KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL


BAGI KURSUS MAJOR SAINS DAN
MATHEMATIK ADALAH DALAM
BAHASA INGGERIS( tahun 2007 shj)

12/09/21 5
Strategi perlaksanaan kurikulum:

•Menggunakan pelbagai mod- kuliah/tutorial/seminar/bengkel/


ISL dan amali dengan ambil kira waktu pembelajaran pelajar
(SLT).

•Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek (Project base


learning) dan pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (
Problem base learning)

•Pembelajaran kendiri- independent learner (SAL)


dibudayakan- pembelajaran sepanjang hayat

•Amalan profesional- menekankan pengalaman klinikal


terbimbing melalui PBS, praktikum, service learning untuk
aplikasikan teori dalam situasi sebenar.
  12/09/21 6
Hasil Pembelajaran

Berdasarkan matlamat Program, hasil pembelajaran yang


hendak dicapai selama 4 tahun pengajian adalah dari segi-
(8 LO)

Pengetahuan dan Kefahaman


Kemahiran Intelek
Kemahiran Praktikal
Kemahiran Kebolehpindahan (transferable skills)
Etika Profesional
Penghayatan dan Amalan Nilai
Pembelajaran sepanjang hayat
Semangat keusahawanan
12/09/21 7
SISTEM AKADEMIK
 
Tempoh Pengajian Program
 
•PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan
semester.
 
 
Tahun Akademik

•Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester


Pertama dan Semester Kedua. Setiap semester mengandungi 20
minggu ( 15 minggu interaksi) . Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama
dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut:
 

12/09/21 8
SEMESTER 1 DAN 2
 

 
•MINGGU PENDAFTARAN - 1 MINGGU
•INTERAKSI - 8 MINGGU
•CUTI ½ SEMESTER - 1 MINGGU
•INTERAKSI - 7 MINGGU
MINGGU ULANGKAJI - 1 MINGGU
PEPERIKSAAN - 2 MINGGU

JUMLAH : 20 MINGGU
 

12/09/21 9
•Prinsip Pengiraan Jam Kredit

Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi


bersemuka dan tidak semuka, yang mencakupi teori dan amali, serta
Amalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar
bersamaan 1 kredit.
 
•Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Bekolah
(PBS), praktikum, dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi
tempoh dua minggu pelaksanaan.
 
•Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40
jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.

•Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester


dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133
kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan
Kepujian.

12/09/21 10
Struktur Kurikulum

Kerangka yang merangkumi:

Komponen-komponen penting
Jumlah & wajaran kredit
Kursus-kursus yang ditawarkan

12/09/21 11
BIL KURSUS % KREDIT
1. KURSUS WAJIB 23 K (17%)
Kursus IPT
Kursus IPG (Kokurikulum
& Bina Insan Guru)

2. KURSUS TERAS 86 K (65%)


P.Profesional/Major/Amalan
Profesional

3. KURSUS ELEKTIF 24 (18%)


-elektif 1
Elektif 2
JUMLAH 133 K
12/09/21 ((100%) 12
KURSUS WAJIB

Kursus-kursus ini akan memperkenalkan


pengetahuan asas dan kemahiran generik
serta perkembangan dan pembentukan
sahsiah diri guru permulaan khususnya
sekolah rendah.

12/09/21 13
KURSUS WAJIB
BIL KURSUS KREDIT
1 Tamadun Islam dan Tamadun 2
Asia

2 Hubungan Etnik 2

3 Literasi Bahasa 2

4 Numerical Literacy 2
5 English Language Proficiency 3

6 Seni dalam Pendidikan 3


7 Kokurikulum 6
8 Bina Insan Guru 3
14
12/09/21 JUMLAH = 23 Kredit
KURSUS TERAS
BIL. KURSUS KREDIT
1 Pengajian Profesional 27
- 9 Kursus
2 Major 45
- 15 Kursus
3 Amalan Profesional
- Pengalaman Berasaskan (Tanpa
Sekolah kredit)
- Praktikum 12
- Internship 2
JUMLAH 86

12/09/21 15
KURSUS TERAS
Komponen yang utama dan tunjang kepada program
ini.

Kursus-kursus yang ditawarkan ialah terdiri daripada 3


bidang pengajian, iaitu:

i) Pengajian Profesional

Kursus ini memberikan pengetahuan


profesional, kemahiran profesional serta
membentuk etika, nilai dan disposisi (amalan sikap)
profesion keguruan.

12/09/21 16
ii) Kursus Major

memberi fokus kepada pengetahuan kandungan


subjek (subject content knowledge) dan
pengetahuan pedagogi kandungan (pedagogical
content knowledge/PCK)

12/09/21 17
iii) Amalan Profesional (32 minggu)

 Pengalaman Berasaskan Sekolah


(4 minggu : Sem.1 hingga Sem.4)

 Praktikum (24 minggu : Sem.5 hingga 7)

 Internship (4 Minggu : Sem. 8)

12/09/21 18
KURSUS ELEKTIF
2 Pakej Kursus Elektif

Pakej Kursus Elektif 1 (wajib-ditetapkan oleh BPG)


Pakej Kursus Elektif 2 (pilihan-ditetapkan oleh IPG)

berfokus kepada:

- mengajar lebih dari 1 mata pelajaran di sekolah (learning


to teach subject areas)- termasuklah penyediaan dan
pengurusan sumber untuk proses pengajaran dan
pembelajaran, pentaksiran untuk pembelajaran, pengajaran
mikro dan makro.

12/09/21 19
KURSUS ELEKTIF

KURSUS KREDIT
PAKEJ KURSUS 12
ELEKTIF 1(wajib)
PAKEJ KURSUS 12
ELEKTIF 2 (Pilihan)

PAKEJ KURSUS Tanpa


ELEKTIF KHAS kredit

12/09/21 20
KURSUS ELEKTIF
PAKEJ KURSUS PAKEJ KURSUS
KURSUS MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2
(WAJIB) (PILIHAN)
Semua major Pendidikan (PILIHAN)
(kecuali Pendidikan Jasmani
Jasmani, Bahasa
Arab dan Pendidikan
Islam)
Pendidikan Jasmani Pendidikan (PILIHAN )
Kesihatan
Bahasa Arab Pendidikan Pendidikan Islam
Al-Quran
Pendidikan Islam Pendidikan Bahasa Arab
Al-Quran
Pendidikan Pendidikan Muzik Prasekolah
Prasekolah
12/09/21
Jasmani 21
PAKEJ KURSUS ELEKTIF KHAS

English Language Enrichment 1 Tanpa


kredit
English Language Enrichment 2 Tanpa
kredit

Pakej kursus ini memberi sokongan kepada pelajar


meningkatkan dan menambahbaik pencapaian Bahasa
Inggeris untuk mencapai tahap yang ditetapkan bagi
MUET dan Syarat Pengijazahan

12/09/21 22
Semester 1
(Tahun 1)

12/09/21 23
KOD KURSUS KREDIT

English Language Proficiency II 1(1+0)


WAJ3103

Literasi Bahasa 2(0+2)


WAJ3104

Numerical Literacy
WAJ3105 2(2+0)

Kokurikulum – Permainan
WAJ3109 1(0+1)

Bina Insan Guru Fasa II (10 jam)


WAJ3114 *KT

Murid dan Alam Belajar


EDU3103 3(3+0)

XXX3103 Major (dan **PBS) 3(x+x)

XXX3104 Major 3(x+x)

Elektif 1: Pergerakan Asas


PJM3102 3(2+1)

Jumlah 18

12/09/21 24
Semester 3 (Tahun 2)- cth
SC/PJ/PI
KOD KURSUS KREDIT

WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0)

WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I 1(0+1)

Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT


WAJ3114
Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0)
EDU3104
SCE 3105 Major 3(x+x)

SCE 3106 Major 3(x+x)

PJM3106 Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS)

3(2+1)

ELE3101 Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2) 3(x+x)

English Language Enrichment I TK


ELS3101

Jumlah 18

12/09/21 25
Semester 4 (Tahun 2)

KOD KURSUS KREDIT


WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1)
WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II 1(0+1)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT
EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1)
XXX3107 Major 3(x+x)

XXX3108 Major 3(x+x)

Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1)


XXX31XX 3(2+1)

XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan **PBS) 3(x+x)

ELS3102 English Language Enrichment II TK


Jumlah 19

12/09/21 26
Semester 5
(Tahun 3)

KOD KURSUS KREDIT

Kokurikulum - Olahraga 1(0+1)


WAJ3112
Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT
WAJ3114
Budaya dan Pembelajaran 3(3+0)
EDU3106
XXX3109 Major 3(x+x)

XXX3110 Major 3(x+x)

Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 ) 3(2+1)


XXX31XX

XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2) 3(x+x)

Praktikum I (4 minggu) 2
PRK3101

Jumlah 18

12/09/21 27
•Semester 6 (Tahun 3)

KOD KURSUS KREDIT

Kokurikulum - Persatuan 1(0+1)


WAJ3113

Bina Insan Guru Fasa VI *3(0+3)


WAJ3114

XXX3111 Major 3(x+x)

XXX3112 Major 3(x+x)

XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2) 3(x+x)

4
PRK3102 Praktikum II (8 minggu)

Jumlahl 17

12/09/21 28
Semester 7
(Tahun 4)

KOD KURSUS KREDIT

Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0)


EDU310
7
XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) 3(x+x)

6
PRK3103 Praktikum III (12 minggu)

Jumlah 12

12/09/21 29
Semester 8 (Tahun 4)

12/09/21 30
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah
berasaskan jumlah kredit yang
diperuntukkan dgn mengambil kira
perkara-perkara yang berikut:

 Notional Credit /beban tugas(40 jam = 1


kredit)
 Student Learning Time (SLT)
 Pembelajaran peringkat ijazah
 Kemahiran insaniah (soft skills)

12/09/21 31
 Kuliah
 Tutorial
 Amali
 ISL (Independent Student Learning)

12/09/21 32
 1 kredit = 40 jam
 2(1+1)= 2 kredit = 80 jam
Pelaksanaannya adalah spt yang berikut:
1(1 jam teori) +1 (2 jam amali)= 3 jam x 15 minggu =
45 (jam yang tersurat dlm. jadual)
 80 jam – 45 jam = 35 jam(SLT)

 35 jam boleh diagihkan kpd.:

 pelajar membuat tugasan

 pelajar mengulangkaji

12/09/21 33
KREDIT KULIAH TUTORIAL AMALI ISL JUM. SLT JUM.
JAM JAM

3+0 2 1 - 2 5(x15M) 45 120


2+1 1 1 2 1 5 45 120
2+0 1 1 - 1 3 35 80
0+3 - - 6 - 6

1+2 1 - 4 5
0+2 - - 4 4
1+0 1 - - 1 2

0+1 - - 2 - 2
12/09/21 34
Konsep Penilaian dan Pentaksiran 
- pelbagai bentuk termasuk pentaksiran
berterusan, peperiksaan berpusat dan penulisan
akademik
-lulus kedua-dua komponen pep dan KK (pelajar
dikehendaki mengulang dalam tempoh 2 bulan utk
memberi ruang kpd pelajar buat tempoh
persediaan)
-sistem penggredan (gred, skala, point, status)
– rujuk peraturan maktab pend. guru (pep.,
penilaian dan pensijilan (1999)
 
.
 
12/09/21 35
12/09/21 36

Anda mungkin juga menyukai