Anda di halaman 1dari 2

c 

 


 

  


O  
 !"! #   
 

\2G  nyaéta kaulinan maké kalang di taneuh buruan ku cara lumpat ti hiji kalang ka
kalang lain terus balik deui. Salila bulak-balik, teu meunang katoél atawa beunang ku nu ngajaga
kalang. Dipaénkeun baladan. Aya sababaraha kalompok (grup). Sakalompokna biasana aya dua
urang. Paulinan ieu biasana di buruan taneuh anu lega, saumpamana di lapangan terus make
garis. Cara ngulinkeunana salah sahiji kalompok, nangtung sajajar ngajagaan lapang atawa garis.
Tiap garis dijagaan ku tiap urang. Kalompok anu lawan tugasna sangkan bisa ngaliwatan eta
garis. Lamun bisa ngaliwatan garis kahiji kudu dituluykeun deui kanu baris kadua. Mun gagal
ngaliwatan garis berarti eleh. Saterusna tuluy gantian.

Punngsina permainan ieu pikeun manjang keun tali silati rahmi sareng kanggo ngasah otak
supaya pinter

3

 nyaéta kaulitan ngaluncatan tali anu dicekelan ku duaan. Talina saeutik-saeutik
diluhurkeun.

Dipaenkeun ku 3 urang-leuwih make tali nu panjang, biasana tina bahan nu leuleuy liat sangkan
teu ngabahayakeun atawa tisaringked. Kulantaran iue, biasana tali teh dijeiun tina karet geulang
ditumbu-tumbukeunkeun jadi panjang. Mimiti dua budak jaga, maksudna nu nyepengan ujung
talina ti mulai semet tuur tuluy naek ka luhur ka semet "taeun" tuluy, bujal, dada, ceuli, hulu,
tuluy diacungkeun ku leungeun. Cara maenna, budak nu teu nyekel tali kudu ajleng saluhureun
bates tali tea. Keur wates tuur jeung "taeun" nu ajleng teh teu teu meunang antel kana tali, antel
manehna lasut alias kudu gentenan nyekel tali. Ti mimiti wates bujal ka luhur, nu ajleng
meunang antel kana tali. Beunang oge make tehnik "dikepoh" nyaeta suku kenca meulit kana tali
dipurilitkeun, tuluy disusul suku katuhu ngajleng ka beulah sisi sebrangeun nu ngajleng
tea.pungsina permainan ieu nyaeta supados urang tiasa ngalatih diri urang

4G  nyaéta kaulinan maké kalang di taneuh buruan ku cara lumpat ti hiji kalang ka
kalang lain terus balik deui. Salila bulak-balik, teu meunang katoél atawa beunang ku nu ngajaga
kalang. Dipaénkeun baladan. Aya sababaraha kalompok (grup). Sakalompokna biasana aya dua
urang. Paulinan ieu biasana di buruan taneuh anu lega, saumpamana di lapangan terus make
garis. Cara ngulinkeunana salah sahiji kalompok, nangtung sajajar ngajagaan lapang atawa garis.
Tiap garis dijagaan ku tiap urang. Kalompok anu lawan tugasna sangkan bisa ngaliwatan eta
garis. Lamun bisa ngaliwatan garis kahiji kudu dituluykeun deui kanu baris kadua. Mun gagal
ngaliwatan garis berarti eleh. Saterusna tuluy gantian. Pungsi permainan ieu nyaeta ngarah urang
bias sehat