Nota : Harga Yang Disebut Boleh Berubah Dari Masa Tanpa Notis Pemberitahuna.

Kemaskini Terakhir pada 20/10/10

No

1 2
3

Judul Buku 100 Masalah Agama 1-7 set 1000 Tanya Jawab Muslimah 150 Fatwa Seputar Anak Muslim

Pengarang Syafi'I Hadzami Syaikh Musthafa Abul Ghaith & Syaikh Islam Darbalah Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz & Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Imam An-Nawawi

Penerbit Menara Kudus Pustaka Al-Kautsar Griya Ilmu

Harga RM85.00 RM77.80 RM26.80

4 5
6

200 Fatwa Aktual An-Nawawi (Aqidah, Syari'ah, Akhlaq)

Pustaka Setia Pustaka At-Tazkia Aqwam Pustaka Tarbiyah Uswah Menara Kudus

RM14.80 RM49.50 RM55.50 RM110.00 RM26.50 RM26.80

297 Larangan Dalam Islam & Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad bin Syaikh Ali Ahmad Abdul AthShalih Al-Utsaimin Thahthawi 40 Hadis Wanita - Bunga Rampai Hadis Fikih & Akhlak 40 Masalah Agama 1, 2, 3 & 4 Aku Wariskan Untuk Kalian! - Fikih Pergerakan Sayyid Quthb Syaikh Muhammad Asy-Syarif Siradjuddin Abbas Sayyid Quthb K. H. Nawawi Abdul Aziz

7 8
9

Alaikum Bissawadil Adhzom - Sejarah Ringkas - Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Aqidah & Syariah Dari Masa Ke Semasa, Tafsir Ma/tsur, Tafsir Bir Ra;yi Al-Mahmoud, Tafsir Bir Ra'yi AlMadzmum, Tujuh Kitab Induk & Usul Fiqh & Usuluddin Al-Fara'id,Ilmu pembahagian waris Al-Fiqhul Muyassar Al-Hidayah - Edisi Kompilasi; Perbahasan Perbedaan-perbedaan Pendapat Dalam Fiqh Beserta Pemecahannya

10 11
12

A. Hasan Ahmad Isa Asyur A. Zakaria

Pustaka Progressif Pustaka Amani Ibn Azka Press Logos

RM15.80 RM9.80 RM68.50 RM24.80 RM65.50 RM65.50 RM59.80 RM59.80 RM49.80 RM49.80 RM49.80 RM59.80 RM49.80 RM65.50 RM45.80 RM33.80 RM116.50 RM22.50 RM11.80 RM37.50 RM59.50 RM59.50 RM42.50 RM85.80 RM4.50 RM18.50 RM145.00 RM119.50 RM119.50 RM11.80

13 14
15

Al-Imam At-Tirmidzi - Peranannya Dalam Pengembangan Hadis & Dr. H. Ahmad Sutarmadi Fiqh Al-Masaail - Tanya Jawab Agama - Jilid 1 Al-Masaail - Tanya Jawab Agama - Jilid 2 Al-Masaa-il Jilid 1 Al-Masaa-il Jilid 2 Al-Masaa-il Jilid 3 Al-Masaa-il Jilid 4 Al-Masaa-il Jilid 5 Al-Masaa-il Jilid 6 Al-Masaa-il Jilid 7 Al-Masaa-il Jilid 8 Al-Masaa-il Jilid 9 Al-Wajiz - 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari AL-Wajiz - Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Quran & As-Sunnah As-Shahih Anatomi Fiqh Zakat - Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan Ar-Radd Al-Mufhim - Hukum Cadar

Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadii Griya Ilmu Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadii Griya Ilmu Abdul Hakim bin Amir Abdat Abdul Hakim bin Amir Abdat Abdul Hakim bin Amir Abdat Abdul Hakim bin Amir Abdat Abdul Hakim bin Amir Abdat Abdul Hakim bin Amir Abdat Abdul Hakim bin Amir Abdat Abdul Hakim bin Amir Abdat Abdul Hakim bin Amir Abdat Dr. Abdul Karim Zaidan Abdul Azhim bin Badawi Suyitno, Heri Junaidi & M. Adib Muhammad Nashiruddin AlAlbani Yazid bin Abdul Qadir Jawas Yazid bin Abdul Qadir Jawas Yazid bin Abdul Qadir Jawas Yasin Dutton Khaled M. Abou Al-Fadl Darul Qolam Darul Qolam Darul Qolam Darul Qolam Darus Sunnah Darus Sunnah Darus Sunnah Darus Sunnah Darus Sunnah Pustaka Al-Kautsar Pustaka As-Sunnah Pustaka Pelajar Media Hidayah Pustaka Abdullah Pustaka Abdullah Media Tarbiyah Islamika Serambi Rica Grafika Rosda Pustaka Amani Pustaka Azzam Pustaka Azzam

16 17
18

19 20
21

22 23
24

25 26
27

28 29
30

Ar-Rasaail (Kumpulan Risalah Fikih & Hukum) - Jilid 1 Ar-Rasaail (Kumpulan Risalah Fikih & Hukum) - Jilid 2 Ar-Rasaail (Kumpulan Risalah Fikih & Hukum) - Jilid 3 Asal Mula Hukum Islam - Al-Quran, Muwatta & Praktik Madinah

31 32
33

Atas Nama Tuhan - Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif

34 35
36

Belajar Mudah Fiqh Islam - Pelajaran Hukum Islam Untuk Pemula Syaikh Abu Syuja & Drs. Abu Zaki Ahmad Belajar Mudah Ilmu Waris Bidayatul Mujtahid 1-3 Bidayatul Mujtahid Jilid 1 - Takhrij Ahmad Abu Al-Majid Bidayatul Mujtahid Jilid 2 - Takhrij Ahmad Abu Al-Majid Bunga Rampai Fatwa & Syariah H. Hasbiyallah Ibnu Rusyd Ibnu Rusyd Ibnu Rusyd

37 38
39

Abul Hasan Musthafa bin Ismail Pustaka At-Tibyan As-Sulaimani Al-Mishri Prof. Dr. Mukhtar Yahya & Prof. Al-Ma'arif Drs. Fatchurrahman Abdullah M. Al-Husain Al-Amiri Drs. M. Abdurrahman Gaya Media Pratama Rosda

Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami

RM22.80 RM26.50 RM25.50

40 41
42 Dekonstruksi Sumber Hukum Islam - Pemikiran Hukum Najimuddin Thufi Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih

50 RM115.00 RM49.50 RM49.50 RM1.00 RM110.Syaikh Salim bin Ied Al-Hilali Jilid 2 Ensiklopedia Fatwa Syaikh Utsaimin .Jilid 2 55 56 57 Muhammad Basyir Ath-Thahlawi Media Tarbiyah Syaikh Salim bin Ied Al-Hilali Syaikh Salim bin Ied Al-Hilali Pustaka Imam Asy-Syafi'i Pustaka Imam Asy-Syafi'i Pustaka Imam Asy-Syafi'i Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran & As-Sunnah (Bab Aqidah.50 RM26.50 RM39.200.Tahqiq Ibnu Qayyim & Ta'liq : Syaikh Qasim Ar-Rifai Fatawa Syaikh Bin Baz .Jilid 1 RM110.50 Dr.Pustaka Rizki Putra Shiddieqy Pustaka As-Sunnah Pustaka At-Tibyan Pustaka At-Tibyan Risalah Gusti Pustaka Ibnu Umar Al-Huda Al-Huda Pustaka At-Tibyan Dewan Syariah. 'Aidh Abdullah Al-Qarni Penerbit Pustaka Samudra Ilmu Harga RM57.00 RM118.00 79 80 81 . Hukum Murtad.80 RM12. PKS Pustaka Imam Asy-Syafi'i Pustaka Sahifa 67 68 69 Fatawa Rasulullah . Abdullah bin Maktabah Al-Hanif Muhammad Ath-Thayyar.80 49 Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Quran & As-Sunnah . Dahlan Pustaka Pelajar 64 65 66 Epistemologi Hukum Islam Falsafah Hukum Islam Teungku Muhammad Hasbi Ash.Jilid 2 53 54 Ensiklopedi Hukum Islam 1-6 Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 1-5 Ensiklopedi Larangan Dalam Syariat Islam .Jilid 1 Muhammad Basyir Ath-Thahlawi Media Tarbiyah Dr.80 RM89.Anda Bertanya Rasulullah Menjawab .Disempurnakan Dengan Sayyid Sabiq Takhrij & Tahqiq Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab Prof.Fiqih Sunnah 1. Nasrun Harun DKK Abdul Qadir Audah Pustaka Imam Asy-Syafi'i Pustaka Imam Asy-Syafi'i Pustaka Imam Asy-Syafi'i Pustaka Ibnu Katsir Pustaka Ibnu Katsir Ikhtiar Baru Kharisma Ilmu Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Quran & As-Sunnah . Yusuf Al-Qardhawi Pustaka Al-Kautsar Gema Insani Press Pustaka Al-Kautsar RM85.Jilid 2 Fatwa & Ijtihad Umar bin Khattab Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz Muhammad Abdul Aziz AlHalawi Syaikh Abdullah Bin Baz Imam Ali Khamenei Imam Ali Khamenei Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz DKK Partai Keadilan Sejahtera 70 Fatwa Lengkap Syaikh Bin Baz Tentang Shalat Jama' & Qasar 71 72 Fatwa-fatwa Ayatullah Al-Uzhma Imam Ali Khamenei 1 Fatwa-fatwa Ayatullah Al-Uzhma Imam Ali Khamenei 2 . Sumpah & Nazar & Makanan Halal Haram .50 RM42.50 RM89.Pesepakatan Ulama Dalam Hukum Islam Ensklopedi Larangan Dalam Syariat Islam .Jilid 2 Syaikh Sholah Mahmud As-Said Pustaka As-Sunnah Syaikh Sholah Mahmud As-Said Pustaka As-Sunnah Dr.00 RM110.00 RM110.Jilid 2 50 51 Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Quran & As-Sunnah .80 RM69.400.50 RM42. Yusuf Al-Qardhawi Dr. Memerangi Ibnu Taimiyah Pemberontak.50 RM13.Soal Jawab Seputar Muamalah Ahlulbait Fatwa-fatwa Bagi Pegawai 73 74 75 Fatwa-fatwa Dewan Syariah Pusat PKS 76 Fatwa-fatwa Haji & Umrah Oleh Ulama-ulama Besar Saudi Arabia Muhammad Bin Abdul Aziz AlMusnad Fatwa-fatwa IbnuTaimiyah -Khilafah Islamiyah. Pengadilan Negara. Abdullah bin Muhammad AlMuthlaq & Dr.50 RM32.50 RM115.00 RM1.Jilid 1 Fatawa Syaikh Bin Baz .Jilid 3 Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran & As-Sunnah (Bab Aqidah.Jilid 3 Ensiklopedi Fiqih Wanita .00 RM67.No Judul Buku Ensiklopedi Dalil Hukum Ensiklopedi Fatwa Alternatif 43 44 45 Pengarang Dr. Dr. Yusuf Al-Qardhawi Dr.80 RM59.00 RM97.Jilid 1 52 Ensiklopedi Fiqih Wanita . Muhammad Sa'id Ramadhan Pustaka Nuun Al-Buthy Mahmud Ahmad Rasyid Syaikh Musthafa Al-Adawi Pustaka As-Sunnah Qisthi Press Mardhiyah Press Ensiklopedi Fatwa Syaikh Albani (HC) Ensiklopedi Fikih Wanita . Muhammad bin Ibrahim Syaikh Husain bin Audah AlAwayisyah Syaikh Husain bin Audah AlAwayisyah Syaikh Husain bin Audah AlAwayisyah Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim Dr. Fiqh & Akhlak) . Manhaj & Fiqh) .00 RM110.50 RM110.50 RM35. Moh.80 RM65.50 RM59. Dr.Takhrij & Tahqiq : Amir Al-Jazzar & Anwar Al-Baz Fatwa-fatwa Jual Beli oleh Ulama-Ulama Besar Terkemuka Fatwa-fatwa Kontemporer .00 RM69. Prof.50 RM88.Jilid 1 46 47 48 Ensiklopedi Fiqih Islam .Edisi Pilihan Fatwa-fatwa Kontemporer 1-3 Fatwa-fatwa Kontemporer 4 77 78 Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pustaka Imam Asy-Syafi'i dll Dr.50 RM22.80 RM340.00 RM115. Muhammad Rawwas Qal'ahji Rajawali Press Sa'di Abu Habieb Pustaka Firdaus 61 Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khathab RA 62 63 Ensiklopedia Ijmak .50 RM38.Jilid 1 Ensiklopedia Fatwa Syaikh Utsaimin .Jilid 1 58 59 60 Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran & As-Sunnah (Bab Fiqh) .50 RM69. Ilmu.00 RM75.

80 RM79. Syaikh Shalih bin Fauzan dll Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz & Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Syaikh Abdul Aziz bin Baz Ukasyah Abdul Manan Athaiby Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Fayiz Musa Abu Syaikhah Abdullah Aziz bin Baz. Mushthafa Al-Bugha Dr. Nu'aim Yasin Syaikh Hasan Ayyub Achmad Ma'ruf Asrori Dr.80 RM23.50 RM32. Ash-Shadiq Abdurrahman Al.80 107 108 Fikih Dewasa . Shalih Fauzan.50 RM98. Drs. Yusuf Al-Qardhawi Yayasan Al-Hamidiy Harga RM27. Said Agil Husin AlMunawar Syaikh Hasan Ayyub Syaikh Muhammad Bayumi Drs.80 RM6. Tatu Dan Lain-lain 110 111 Fikih Hiburan Fikih Hubungan Antar Agama 112 113 Fikih Ibadah 114 Fikih Imam & Makmum Dalam Shalat Fikih Islam 115 Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab 116 Syafi'i 117 Fikih Kedokteran 118 Fikih Keluarga 119 Fikih Keseharian Gus Mus 120 Fikih Kesehatan .Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer Fikih Bertetangga Dr. Abdul Basith Muhammad Abdul Fadl Mohsin Ebrahim Pustaka Azzam Al-Huda Darul Haq Asy-Syaamil Pustaka Al-Kautsar Ciputat Press Pustaka Al-Kautsar Pustaka Al-Kautsar Citra Karsa Mandiri Media Zikir Pustaka Al-Kautsar Pustaka Al-Kautsar Khalista Serambi Serambi 106 Fikih Darurat RM19. Shalih Al-Utsaimin Darus Sunnah Intermedia Akbar Pustaka Amani Al-Qowam Elba 88 89 90 91 Fatwa-fatwa Seputar Terorisme Pustaka At-Tazkia RM19.80 RM15.50 RM17. Kematian.80 RM6.50 RM39.80 RM89. T.00 RM55.80 RM22.80 RM75. Dr.50 RM45. Chalil & Drs.50 RM69. Shalah Ash-Shawi Thobib Al-Asyhar Dr. MS. Wahardjani Dr. Dr.50 RM29.50 RM24.Membahas Ramalan Bintang. Syaikh Muhammad Nashiruddin AlAlbani dll Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Musthafa Al-Adawi Dr.80 RM49. Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy M. M. Mudarresi Prof. Fenomena Tidur & Mukjizat Ilmiah Puasa 121 Transplantasi Organ & Eksperimen Pada Hewan.80 RM28.80 RM75.50 RM52.50 RM29.80 94 Fatwa-fatwa Syaikh Bin Baz Mengenai Shalat 95 96 Fatwa-fatwa Syaikh Fauzan Fatwa-fatwa Tentang Wanita .Hukum Seputar Rumah Tangga & Perkawinan Fikih Ekonomi Keuangan Islam 109 Fikih Gaul . Abdullah Al-Mushlih & Prof. Dr.50 RM37.00 RM13.80 103 104 Fikih Akhlak 105 Fikih Aktual .50 85 86 87 Fatwa-fatwa Pengeboman Oleh Ulama-ulama Besar Saudi Arabia Muhammad bin Husain bin Said Pustaka Al-Inabah Alu Sufran Al-Qahthani Fatwa-fatwa Penting Syaikh Syaltut (Dalam Hal Akidah.80 92 93 Fatwa-fatwa Shalat Fatwa-fatwa Syaikh Albani Akbar Pustaka Azzam Pustaka Al-Kautsar Pustaka Azzam Darul Haq RM11.Pustaka Progressif Gharyani Darul Falah Dr.Rahasia Ruh. . Eutanasia.Jillid 2 Fatwa-fatwa Terkini .50 RM32. Yusuf Al-Qardhawi Prof. Setiawan Budi Utomo 102 Fatwa-fatwa Zakat Fatwa-fawa lengkap seputar jenazah Darus Sunnah Darul Hikmah Qisthi Press Gema Insani Press RM88. Ghaib & Bid'ah) Fatwa-fatwa Populer Ali Thanthawi Fatwa-fatwa Rasullah SAW Fatwa-fatwa Rasulullah Jilid 2 Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Puasa Fatwa-fatwa Seputar Jenazah Syaikh Mahmud Syaltut Syaikh Ali Ath-Thanthawi Ibnu Qayyim Sayyid Jamily Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz & Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Abdurrahman Al-Baghdady & Pustaka Al-Kautsar Syamsuddin Ramadhan Dr.No Judul Buku Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer Fatwa-fatwa Muslimah Fatwa-fatwa Mutakhir 82 83 84 Pengarang Penerbit Dr.80 RM33.S/C Fikih kesehatan-Kloning. Transfusi Darah.00 RM75. Musthafa Kamal.50 RM23.50 RM22.50 RM39.80 RM27.Jillid 3 Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Darul Haq dll Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Darul Haq dll Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Darul Haq dll Darul Haq 100 101 Fatwa-fatwa Terlengkap Seputar Terorisme.80 RM110.80 RM25.50 RM39.80 RM27.Jillid 1 98 99 Fatwa-fatwa Terkini . Jihad & Mengkafirkan Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Muslim Baz & Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.Jilid 1-3 97 Fatwa-fatwa Terkini .

Panduan Syar'I Menuju Rumah Tangga Islami 126 Fikih Orang Sakit Fikih Pendidikan Anak . KH.80 RM65. Sobhi Mahmassani Prof. Wahbah Zuhaili Khalid Abdurrahman Al-'Ikk Khalid Abdurrahman Al-'Ikk Dr.50 RM28.Bahagian Ibadat (Shalat I) 158 Fiqh Empat Mazhab 3 .50 RM18. Ahamd Rofiq Bina Media Mitra Gayatri Pustaka Pelajar 166 167 Fiqh Klenik . H. H. Dr.Jilid 1 156 Fiqh Empat Mazhab 1 .50 RM99.50 RM27.80 RM22. Beni Ahmad Saebani Yudian W.50 RM22.Fatwa-fatwa Ulama Menyorot Tarekat & Mustik 168 Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial Fiqh Kubur .Kajian Fikih Nikah Lengkap 122 123 Fikih Muslimah .Kajian Berbagai Mazhab 146 Fikih Wanita . Rajawali Press Sohari Sahrani Dr.50 124 Fikih Nasehat 125 Fikih Nikah .Tentang Hal-hal Yang Diwajibkan 148 Filsafat Hukum Dalam Islam Filsafat Hukum Islam 149 150 Filsafat Hukum Islam 151 Filsafat Hukum Islam 152 Filsafat Hukum Islam & Perubahan Sosial 153 Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali 154 Fiqh & Ushul Fiqh 155 Fiqh Da'wah Ilaallah .Mendulang Hikmah Dari Sejarah Kehidupan 136 Rasulullah SAW 137 Fikih Sosial .50 RM52. Ridwan Qoyyum Said Prof. Ali Abdul Halim Mahmud Abdurrahman Al-Jaziri Abdurrahman Al-Jaziri Abdurrahman Al-Jaziri Abdurrahman Al-Jaziri Abdurrahman Al-Jaziri Abdurrahman Al-Jaziri H.80 RM24.Bahagian Muamalat II 162 Fiqh Ibadah .80 RM22.50 RM32. Muhammad Al-Maliki AlHasani M.50 RM42.Hukum-hukum Yabng Harus Diperhatikan Umar bin Muhammad bin Masud Pustaka Nuun Oleh Seorang Makmum Yang Terlambat Dalam Mengikuti Shalat Asy-Syarif 170 Jamaah .50 RM47.Sehat & Nikmat Bercinta Sesuai Syariat Majdi Muhammad & Aziz Ahmad Zaman Al-Aththar Dr. Abdul Aziz Al-Fauzan Sayyid Sabiq Sayyid Sabiq Dr.80 RM19. Muhammad bin Alawi AlDarul Hikmah Maliki Al-Hasani 169 Dengan Kubur Di Tinjau Dari Perspektif Al-Quran & Hadis Fiqh Makmum Masbuq .Metode Praktis Mempelajari Fikih Fikih Thaharah 143 144 Fikih Thaharah Abdul Malik Kamal bin As-Sayyid Darus Sunnah Salim Dr.50 RM16. M.50 RM44.Kajian Berbagai Mazhab 135 Fikih Shaum. Drs.Membentuk Kesalehan Anak Sejak Dini 127 128 Fikih Perempuan 129 Fikih Politik Islam Fikih Responsibilitas .Bahagian Muamalat I 161 Fiqh Empat Mazhab 6 .Bahagian Ibadat (Puasa. Dr.80 RM27.50 RM29. Ahmad Munif Suratmaputra Dr. Haji.Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalihah 142 Fikih Taysir .00 RM440.Tanggungjawab Muslim Dalam Islam 130 Fikih Rumah Tangga . Yusuf Al-Qardhawi Pustaka Media Utama Pertama Media Utama Darus Sunnah Qisthi Press Al-Ma'arif Cakrawala Publishing Cendekia Pustaka Al-Kautsar Pustaka Al-Kautsar 133 134 Fikih Shalat . Djazuli Pustaka Al-Kautsar Pustaka Media Utama Pustaka Rizki Putra Pustaka Rizki Putra Al-Ma'arif Bumi Aksara Pustaka Pustaka Setia Al-Ikhlas Pustaka Firdaus Rajawali Press Studi Press Darul Ulum Darul Ulum Darul Ulum Darul Ulum Darul Ulum Darul Ulum Lenmbaga Ta'lif Wannasyr Sinar Baru Algensindo Rajawali Press 145 Fikih Thaharah .80 RM36.Bahagian Ibadat (Thaharah) 157 Fiqh Empat Mazhab 2 .50 RM13.Bahagian Ibadat (Shalat II) 159 Fiqh Empat Mazhab 4 .50 RM18.Pedoman Membangun Keluarga Bahagia 131 132 Fikih Safar .50 RM29.80 RM24.80 RM27.80 RM13.80 RM18.50 RM45. Wahbah Zuhaili Prof. Ismail Muhammad Syah Muhammad Khalid Masud Drs.50 RM24.Yusuf Al-Qaradhawi Dr. Wahbah Zuhaili Dr. Ali bin Said Al-Ghamidi Fariq bin Gasim Anuz TIM Penulis Dr.Seni Berkeluarga Islami Dr.50 RM14.80 RM255.50 RM28. Kurban) 160 Fiqh Empat Mazhab 5 .50 RM24. Nazar Bakry Dr.50 RM35.Tuntunan & Etika Hidup Bermasyarakat 138 Fikih Sunnah 1-14 (Cetakan Indonesia) Fikih Sunnah 1-5 Tahqiq & Takhrij : Muhammad Nashiruddin Al- 139 Albani 140 Fikih Sunnah Untuk Remaja 141 Fikih Sunnah Wanita .50 RM24.50 RM26. Tihami & Drs. Tholhah DKK H. Muhammad Sa'id Ramadhan Pustaka An-Naba' Al-Buthy Dr.80 RM33. A.80 RM27. Athif Lamadhoh Syaikh Ahmad Jad Dr.I'tikaf dan Haji Kajian berbagai mazhab Fikih Sirah . Muhammad Manshur Musthafa Al-Adawi Muhammad Wahidi Farid Abdul Khaliq Dr.Pedoman Praktis Ibadah Dalam Perjalanan Fikih Seksual .Kupas Tuntas Amalan-amalan Yang Berkaitan Dr.Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis Pengarang Penerbit Prof.Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlussunnah 163 Fiqh Islam (HVS Paper) 164 Fiqh Jenayah 165 Fiqh Jihad Fiqh Keluarga . H. H.80 RM22.80 RM27.Tentang Hal-hal Yang Dilarang 147 Fikih Wanita . H.50 RM59. Dr. A.Zakat.50 RM22.50 RM45.50 RM59. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid Dr. Sulaiman Rasjid Prof. Asmin Dr. Dr.00 RM27.80 RM34.No Judul Buku Fikih Munakahat .80 RM29. Ali Abdul Halim Mahmud Syamsuddin Ramadhan Fahd bin Yahya Al-Ammari Aqwam Pustaka Azzam Asy-Syaamil najla press Qisthi Press Al-Huda Amzah Gema Insani Press Idea Pustaka Aqwam Harga RM46.50 RM39.

80 199 Fiqih Empat Mazhab 200 201 Fiqih Ibadah Gaya Media Pratama Pustaka Setia Lentera Almahira Insan Amanah Al-Ma'arif Mizan Sahara Senayan Publishing RM29.Syaikh Abdul Razak bin Abdul Quran.50 RM75. Dr.Pustaka Rizki Putra Shiddieqy 173 174 Fiqh Minoritas .50 RM19.50 RM14. Abdul Aziz Muhammad Amzah Azam & Prof. Hendi Suhendi Drs.Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam Teungku Muhammad Hasbi Ash.Fatwa-fatwa Kontemporer Tentang Persetubuhan 208 Fiqih Jual-Beli .Jilid Lengkap 1-3 203 204 Fiqih Imam Syafi'I 1-3 205 Fiqih Islam 206 Fiqih Islam (Terjemah Matan Taqrib) 207 Fiqih Jihad .50 RM59. Dr. Rahman Ritonga & Dr. H.80 RM210. H.80 RM295.50 RM213. Muhammad Iqbal.50 RM28.50 RM11. M. Beni Ahmad Saebani Fiqh Mawaris . Syekh Shalih Al-Utsaimin & Syekh Shalih Al-Fauzan Muhammad Jawad Mughniyah Muhammad Jawad Mughniyah TIM Penulis Paramadina Drs.80 RM69.80 RM28. Zainuddin Drs.No Judul Buku Pengarang 171 Fiqh Maqashid Syariah . Zainal Abidin Hasyimi Press RM89.Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual & Dr. Abdul Muin Salim Drs. Mas'adi Gaya Media Pratama Rajawali Press Rajawali Press 178 179 Fiqh Munakahat 1 180 Fiqh Munakahat 2 Prof. H. Drs.50 RM33. Suyuthi Pulungan Prof.Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam 188 Rambu-rambu Syariah 189 Fiqh Siyasah . Abdullah Al-Faqih Syekh Abdul Rahman As-Sa'di.Khitbah.00 RM250.50 RM19.Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Dr.00 RM55.80 RM56.50 RM45.50 RM19.80 RM24. Yusuf Al-Qardhawi TIM Redaksi J.00 RM27.80 RM23. H.50 211 212 Fiqih Lintas Agama 213 Fiqih Madzhab Syafi'I Buku 1-2 .80 RM33. Yusuf Al-Qardhawi Pustaka Setia Pustaka Setia Cahaya Pustaka Firdaus Robbani Press RM28.50 RM28. Yusuf Al-Qardhawi Aliran Liberal Penerbit Pustaka Al-Kautsar Pustaka Setia Harga RM33. Al-Ustaz H. Idris Ahmad Robbani Press LKIS Rajawali Press Kencana Rajawali Press Gaya Media Pratama Multazam 185 Sunnah 186 Fiqh Rakyat .50 RM52. Sejarah & Pemikiran Fiqh Siyasah .80 RM14.80 RM33.50 RM13. Mustofa Dibbul Bigha H. Januri Drs.Ajaran. Burhanuddin Muhammad Jawad Mughniyah Prof.Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 191 Fiqh Syafi'I Jilid 1 & 2 (1 set) 192 Fiqh Ushul Fiqh Dra. Yusuf Al-Qardhawi Zikrul Muslimin Di Tengah Masyarakat Non Muslim 175 Fiqh Muamalah 176 Fiqh Muamalah 177 Fiqh Muamalah Kontekstual Fiqh Munakahat .Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran 190 Fiqh Siyasah . Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi Khalifa Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi Dr. A.80 RM27.Panduan Praktis Bisnis Syariah 209 210 Fiqih Lima Mazhab (Hard Cover) Fiqih Lima Mazhab (Soft Cover) Lentera Lentera Paramadina Pustaka Setia RM75.80 RM99.50 RM66.50 RM29. Wahbah Zuhaili Dr. Syekh Abdul Aziz bin Baz.50 RM68.50 RM37. Syafi'I Karim Pustaka Setia Sayyid Muhammad bin Salim bin Cahaya Ilmu Hafidz Abdul Aziz Ahmad Muhammad Nuruddin Marbu Banjar Al-Makky Abdul Razak Al-Badr Pustaka Hidayah Intermedia Pustaka Setia Pustaka Darul Ilmi 193 Fiqh Ushul Fiqih Fiqih & Tasawuf Wanita Muslimah 194 195 Fiqih Cinta Fiqih Darah Perempuan 196 197 Fiqih Doa & Dzikir 198 Fiqih Doa & Zikir .50 172 Fiqh Mawaris Drs.80 202 Fiqih Ibadah Fiqih Imam Ja'far Shadiq . Dr.Jilid 1 183 Fiqh Perbedaan Pendapat Antar Gerakan Islam (Fikh Ikhtilaf) Fiqh Politik Hasan Al-Banna 184 Fiqh Prioritas . Beni Ahmad Saebani Drs. Ibnu Ma'sud & drs. Abdul Wahab Sayyid Hawas Drs. Muhammad Abdul Qadir Abu Media Insani Faris Dr. Djazuli Prof. Pustaka Setia H. Ghufron A.50 181 Fiqh Perbandingan Lima Mazhab 182 Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan . Beni Ahmad Saebani Muhammad Ibrahim Jannati Prof. H.50 RM25.Sebuah Karya Monumental Tentang Jihad Menurut Al-Quran & As-Sunnah Fiqih Jima .80 RM27. A. H.Pembahasan Seputar Doa & Zikir Di Dalam Al. Yusuf Al-Qardhawi Dr. Dr.80 RM31. Nikah & Talak Dr.Jilid 1 Mushin As-Abbad Al-Badr Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khattab Dr.Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan 187 Fiqh Siyasah . A.Ag. Asmaul Husna & Kalimat Tayyibah . H. Beni Ahmad Saebani & Drs. KH Ibrahim Hosen Dr.80 RM27. Nasrun Haroen Drs. Mochtar Anwar Dr.50 RM23.Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Quran & Al- Dr.

Fahmi Asy-Syannawi 225 Fiqih Politik .50 RM37.80 235 Fiqih Sunnah Untuk Wanita 236 237 Fiqih Sunnah.Etika Bekerja & Mencari Rizki Yang Barokah Menurut Al-Quran & Sunnah 223 Aspek Pengobatan Dalam Perspektif Islam 224 Fiqih Pengobatan Islami .Ibadat & Muamalat 220 Fiqih Niat 221 Fiqih Orang Yang Berhalangan 222 Fiqih Pekerja .50 RM22. Muhyiddin Abdul Samad Prof.Jawaban Penting Pertanyaan Seputar Shalat Muhammad Nashiruddin AlJumat Albani 232 Dalam Shalat 233 Fiqih Shalat Khusyuk .50 RM19. Rachmat Syafe'i Dr.80 RM14.80 RM49.80 RM39. Ditahqiq oleh Ahli Waris : Muhammad Sayyid Sabiq Sayyid Sabiq 238 Fiqih Syafi'I Sistimatis 3-4 Fiqih Tradisionalis . Dr.Gagasan.Al-Bani) Abdullah bin Muhammad AlGhamidi Syaikh Ali Ahmad Jurjawi Syaikh Ali Ahmad Jurjawi Hussein Bahreisj Ibnu Qayyim Prof. Dr. Slamet Abidin & Drs.80 RM29. Beni Ahmad Saebani Prof.80 RM11.00 RM28.50 RM16. H. H/C RM.50 RM26.80 RM42.50 RM31.80 RM15. Abdul Aziz bin Mabruk Drs. Mutawalli Sya'rawi Fleksibilitas Hukum Bersuci .50 217 Fiqih Munakahat Jilid 2 218 219 Fiqih Muslimah . Zuhri Ibnu Taimiyah & Ibnu Qayyim Ibrahim bin Abdul Rahman AlHudri Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayyar H. Umar Sulaiman Al-Asyqar Muhammad Ibrahim Salim Abdurrahman bin Sa'd AlDlarman Penerbit Pustaka Setia Pustaka Setia Media Hidayah Pustaka Setia Pustaka Setia Pustaka Amani Gema Insani Press Pustaka Azzam Pustaka Anisah Al-Qowam Setia Kawan UII Press Intermedia Mizan Mizan Gema Insani Press Intermedia Al-Qowam Wacana Ilmiah Press Abyan Harga RM13. Musik & Nasyid Menurut Syariat Islam 261 Hukum Mengusap Muka Setelah Shalat & Berdoa .80 RM29. Said Agil Husin AlMunawar Prof. Harapan & Kenyataan Ridwan Cahyadi Takariawan Muhammad Bagir Al-Habsyi Muhammad Bagir Al-Habsyi Dr.50 RM14.Jilid 2 249 Himpunan Fatwa 250 Hukum Acara Peradilan Islam 251 Hukum Gadai Syariah 252 Hukum Islam & Pluralitas Sosial 253 Hukum Islam & Transformasi Pemikiran 254 Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah 255 Hukum Islam Dalam Timbangan Akal & Hikmah Hukum Jihad 256 Hukum Kafarat .80 RM19. Muhammad Amin Suma Prof. Aminuddin Ibrahim Muhammad Al-Jamal Dr. Yusuf Al-Qardhawi Dr.Pengantar Ilmu Politik Islam Fiqih Sunnah Kontemporer Pustaka Setia Sahara Publishers Al-I'tishom Pena Asy-Syifa' Pustaka Bayan Pustaka Setia Paramarta Asy-Syifa' Pustaka Al-Kautsar Pena Pustaka Azzam Aqwam Mustaqiim Mustaqiim Al-Ikhlas Pustaka Pelajar Sinar Grafika Penamadani Dina Utama Rajawali Press Pustaka Azzam Pustaka At-Tibyan Pustaka Al-Sofwa Rajawali Press Kencana Pustaka At-Taqwa Darul Falah RM22.50 RM39.50 RM17.50 RM25. H.80 RM11.Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan 239 Sehari-hari 240 Fiqih Tujuh Madzhab Anshory Umar Sitanggal K.Edisi Lengkap S/C. Slamet Abidin & Drs.50 RM17. Dr. Dr.50 RM13.Pengaruh Aktivitas Sexual Terhadap Ibadah Fiqih Munakahat Jilid 1 Pengarang Drs.50 RM49. Muh.80 RM49.80 RM59. Umar Syihab Dr. Amir Syarifuddin Yazid bin Abdul Qadir Jawas Bakar bin Abdullah Abu Zaid 246 Hanya Untuk Wanita .80 RM18.Persiapan Lahir-Batin Meraih Kekhusyukan Muahmmad Manshur AdDaqqawi Fiqih Shalat Wajib .80 RM42.Dinamika Politik Islam Sejak Masa Nabi Sampai Kini Dr.50 RM19.Denda Atau Tebusan Dalam Hukum Islam 257 258 Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam 259 Hukum Kewarisan Islam 260 Hukum Lagu.50 RM45. Ali Bin Sulaiman AsRumaikhan Fiqih Politik .Mengupas Keseharian Wanita Dari Masalah Klasik Prof.80 RM55.Fikih Praktis Muslimah 247 Hikmah Dibalik Hukum Islam . Aminuddin Drs.Panduan Shalat Lengkap & Hal-hal Yang Berhubungan Dengannya Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ahmad AthThayyar Drs.80 RM11.80 RM26.50 244 Hingga Kontemporer 245 Fiqih Wanita .69.Mengusap Kaus Kaki Muhammad Jamaluddin AlQasimim (Tahqiq .80 RM18.80 RM26. Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim 234 Fiqih Siyasah .50 RM540.80 RM34.80 RM11. Zainuddin Ali Prof.Jilid 1 248 Hikmah Dibalik Hukum Islam .Kajian Komprehensif Seputar Berbagai Dr.80 RM7.80 RM35. Yusuf Al-Qardhawi 226 Fiqih Politik Perempuan 227 Fiqih Praktis 1 228 Fiqih Praktis 2 229 Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern 230 Fiqih Puasa 231 Fiqih Shalat Jumat .80 RM20. H. Dr.80 RM49.80 RM29. Dr. H.No Judul Buku 214 Fiqih Mawaris 215 Fiqih Muamalah 216 Fiqih Mubasyarah . Dr. H. H. Mahmud Syaltut & Ali As-Sayis Qomaruddin Basyuni Anshory Umar Sitanggal Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah 241 Fiqih Ubudiyyah 242 Fiqih Wanita 243 Fiqih Wanita .80 RM9.50 RM62.50 RM89. Dian Khairul Umam Dr.

Abdul Al-'Adzim Ma'ani & Syari'at Dr.Al-Fatihah .80 RM65.Biografi & Pemikirannya Dalam Masalah Akidah. Abdul Mujieb. Karim Dr.50 RM7. Abdul Mudjib Drs.Judul Buku Hukum Mimpi Menurut Al-Quran & Sunnah . A.Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh 284 285 Ilmu Ushul Fiqh 286 Ilmu Ushul Fiqih 287 Islam Ilmu Waris .Pembagian Waris Berdasarkan Syariat Islam 266 267 Hukum Waris Dalam Syari'at Islam 268 Hukum Waris islam ( Lengkap & Praktis ) Hukum Waris islam ( Lengkap & Praktis ) 269 270 Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq Hukum Waris Wanita Muhammad Ali As-Shabuni Diponegoro Syhrawardi K.80 RM29.80 RM49. M.80 RM21.Sejarah Dan Kaidah Asasi Kaidah-kaidah Fatwa Kontemporer 296 297 Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh) Prof. Politik & Fiqih Inilah Jawabannya .50 RM24.50 RM22.Secara Etimologi.Lubis SH Sinar Grafika Komite Fakulti Syariah.80 RM135.Metode Praktis Menghitung Warisan Dalam Syariat 288 Imam Syafi'i . Muchlis Usman Drs.80 RM19.50 RM21.80 RM19.50 RM27. Kholid bin Ali bin Muhammad Pustaka As-Sunnah Al-Anbary Jaih Mubarok Dr.Mustaqiim Awadhi Ahmad Ad-Daur Prof.00 RM15.Studi Banding Dengan Hukum Positif 307 Kontroversi Hukum Nyanyian & Alat Musik 308 Koreksi Total Buku Fikih Lintas Agama . Beni Ahmad Saebani Dr. Dr.00 RM16. Ade Dedi Rohayana Prof. Abdul Wahab Khallaf Drs. Nejathullah Siddiqi Dr.50 RM139.80 RM57.80 RM39. Hukum & Agama Dr.80 RM9. Abdul Wahhab Khallaf Rajawali Press Drs. Sahid Gatara Dr.Meretas Jalan Kebangkitan Umat Ahmad Ar-Raisuni & Muhammad Intermedia Jamal Barut H.50 RM36. H. Yusuf Al-Qardhawi 273 Hukuman Bagi Pencuri Fauzan Al-Anshari 274 Hukuman Bagi Penzina & Penuduhnya Fauzan Al-Anshari Hukum-hukum Dalam Al-Quran Al-Karim .Mimpi Bertemu 262 Rasulullah 263 Hukum Pembuktian Dalam Islam 264 Hukum Pidana Islam Hukum Udhhiyah & Adab Menyembelih No Pengarang Penerbit Syaikh Usamah Muhammad Al.Pustaka Rizki Putra Shiddieqy Yahya Abdurrahman Al-Khatib Al-Izzah 278 279 Ijtihad Fiqih Islam .50 RM24.50 RM96. Wahbah Az-Zuhaili Ahmad bin Husin Al-Azhari Agus Hasan Bashori Kalam Mulia Rajawali Press Amzah Pustaka Firdaus Dana Bhakti Gema Risalah Press Pustaka Tarbiyah Gaya Media Pratama Daar An-Naba' Pustaka Al-Kautsar 298 299 Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah) 300 Kaidah-kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah . H.Kekuasaan.50 RM12.80 RM15.80 RM5.Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam Kamus Ilmu Ushul Fikih 301 Kamus Istilah Fiqih 302 303 Kemitraan Usaha & Bagi Hasil Dalam Hukum Islam 304 Kiat Menjadi Pakar Fiqh Kitab Fiqih Ringkas (Al-Ghayat Wat Taqrib) 305 306 Konsep Darurat Dalam Hukum Islam .50 RM9. Djazuli Kencana Prof. Iskandar Usman Hisyam bin Muhammad Said Aali Barghasy Gaya Media Pratama Gema Risalah Press Pustaka Setia Pustaka Setia Ash-Shaf Media Lentera Taman Ilmu Rajawali Press Rajawali Press Pustaka At-Tibyan 283 Ilmu Qawaid Fiqhiyyah . Muhammad Amin Suma Syekh Salim Ibnu Samir AlHadhrami Pustaka Firdaus Sinar Baru Algensindo 280 Ijtihad Ibnu Taimiyah & Fiqh Islam Ilmu Fiqih (Safinatunnajah) Berikut Penjelasannya 281 282 Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif . Totok Jumantoro & Drs. Masyarakat.80 RM38.50 RM22.80 RM39.50 RM17.80 RM36.80 RM24. Sosial & Prof.80 RM19.Al-Baqarah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin 275 276 Hukum-hukum Dari Al-Quran & Hadis .80 RM32.80 RM16. Deddy Ismatullah & Asep Pustaka Setia A.80 RM42. Ahmad Al-Ghundur Hukum-Hukum Fiqh Islam . Mabruri Tholhah. H. Rachmat Syafe'i Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Muhammad Abu Zahrah Novel Muhammad Alaydrus Adiwarman A.Fiqh & Financial Analysis (English Version) 290 291 Istihsan & Pembaharuan Hukum Islam Jual Beli Secara Kredit . Drs. Pidana) Teungku Muhammad Hasbi Ash.50 RM25. Perdata.Jawaban Atas Berbagai Persoalan Sehari- 289 hari Disarikan Dari Fatwa Ulama Salaf & Khalaf Islamic Banking .80 RM12.Tinjauan Antar Mazhab 277 Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah.80 RM18.50 RM22.80 265 Hukum Waris . H.50 RM18.50 RM45. Syafi'ah Dr. Dr. Universiti Senayan Publishing Al-Azhar Muhammad Abu Zuhrah Lentera Syaikh Muhammad bin Abdullah Embun Publishing Al-Imam Litera AntarNusa Khairul Bayan Khairul Bayan Pustaka Azzam Pustaka Firdaus 271 272 Hukum Zakat Dr.50 RM29. Dr. Zainuddin Ali Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah Thariqul Izzah Sinar Grafika Pustaka At-Tibyan Tiga Serangkai Harga RM11.80 RM12. Samsul Munir Amin M. Husain bin Abdul Aziz Alu Syaikh Rajawali Press Darus Sunnah 295 Kaidah Fiqh . Dr. Amir Sa'id Az-Zaibari Qadli Abu Syuja Al-Ashfahani (Terj : Sirajuddin Abbas) Prof.50 RM13. H.Hukum & Kode Etiknya Menurut Syari'at 292 Islam Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami 293 294 Kafirkah Orang Yang Berhukum Dengan Selain Hukum Allah? Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Pustaka Al-Furqan Yusuf Dr.80 RM67.80 RM19.

50 RM27. Yusuf Al-Qardhawi Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Aziz Dr.Pustaka Rizki Putra Shiddieqy Alawi Abbas Al-Maliki & Hasan Sulaiman An-Nuri Sinar Baru Algensindo Rajawali Press Pustaka Al-Ummat Daar El-Salam Pustaka Setia 352 Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah) A.80 RM49.3 .Takhrij: Amir Al-Jazzar & Anwar Ibnu Taimiyah Ali Ghufron Dr. Yusuf Al-Qardhawi Abdul Fatah Idris 315 Lahirlah Dengan Cinta .80 RM14.50 RM55.Pustaka Rizki Putra Shiddieqy Joseph Schacht Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim Nuansa Darus Sunnah 349 Pengantar Ilmu Fikih & Ushul Fikih Pengantar Ilmu Fiqh 350 351 Penjelasan Hukum-hukum Syariat Islam (Ibaanatul Ahkam) Prof.00 RM19.2. Sami Shalih Al-Wakil Ishom Talimah Jamal Al-Banna Masjfuk Zuhdi Dr.80 RM29.Apa & Siapakah Mereka? & Bagaimana Hukum Menjadi Pembantunya? 322 Memahami Hakikat Hukum Islam Membangun Metodologi Ushul Fiqih .80 RM19.80 RM45.Amar Ma'ruf Nahi Munkar& Kekuasaan.80 RM19.Hukuman Mati Bagi Pencaci Maki Nabi Pedoman Praktis Fiqih Setiap Muslim 340 341 Pembagian Waris Menurut Islam 342 Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i 343 Pengantar & Sejarah Hukum Islam 344 Pengantar Fiqh Muamalah 345 Pengantar Fiqh Muamalah Pengantar Hukum Islam 346 347 Pengantar Hukum Islam 348 Pengantar Ilmu Fikih .80 RM29.50 310 311 Al-Baz jilid 1 Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah .50 RM17.00 RM27. Muhammad Ahmad Mufti & Dr. Said Agil Husin AlMunawar Topo Santoso SH Hartono Ahmad Jaiz Dr.50 RM15.50 RM15.80 RM16. A.00 RM135.80 312 Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah .00 RM25.50 RM15.80 RM48. Siyasah Syar'iyah & Jihad Fi Sabilillah Pengarang Abdul Mughits Ibnu Taimiyah Penerbit Kencana Darul Haq Harga RM59.80 RM11.50 331 Muzilul Ilbas .50 RM27. Doi Penjelasan Tuntas Hukum Seputar Perayaan .50 RM110. Rahman I. Lahmuddin Nasution Ahmad Hanafi Dimyauddin Juwaini Teungku Muhammad Hasbi AshShiddieqy ELSAQ Press Pustaka Pelajar Rajawali Press Griya Ilmu LKIS Salma Pustaka Pustaka Ibnu Katsir Pustaka Ibnu Katsir Pustaka Ibnu Katsir Pustaka Azzam Pustaka Ibnu Katsir Griya Ilmu Dar El-Hujjah Gema Insani Press Rosda Bulan Bintang Pustaka Pelajar Pustaka Rizki Putra RM61.Takhrij: Amir Al-Jazzar & Anwar Ibnu Taimiyah Al-Baz jilid 2 313 Al-Baz jilid 3 314 Al-Baz jilid 4 Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah .Jilid 3 337 Panduan Hukum Islam 338 Yang Shahih Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Quran & As-Sunnah 339 Pedang Terhunus . Dr.Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah 328 Metodologi Fiqih Islam Kontemporer 329 Metodologi Pembaruan Hukum Islam Dr.50 RM32. Muhammad Syahrur Kutbuddin Aibak 330 Modifikasi Hukum Islam .80 RM29.M. Asywadie Syukur Bina Ilmu Teungku Muhammad Hasbi Ash.00 RM42.Fikih Hamil & Melahirkan Legislasi Hukum Islam VS Legislasi Hukum Sekular 316 317 Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardhawi 318 Manifesto Fiqih Baru 1.Yelaah Konsep Al-Nadb & 323 Al-Karahah Dalam Istimbath Hukum Islam 324 Membumikan hukum pidana islam. Nisfu Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz 353 Sya'aban DLL 354 Penuntun Ringkas Ilmu Mawaris/Faraidh Abu Zakaria Al-Atsari Perbandingan Fiqh Siyasah .80 RM18.Hukum.50 RM43. 320 Perempuan .Takhrij: Amir Al-Jazzar & Anwar Ibnu Taimiyah Pustaka Azzam Pustaka Azzam Pustaka Azzam Pustaka Azzam Amzah Thariqul Izzah Pustaka Al-Kautsar Erlangga Toko Gunung Agung Intermedia Kafayeh Pustaka Firdaus Ciputat Press Gema Insani Press Pustaka Al-Kautsar Pustaka Setia Pustaka Zaman RM125.80 RM19.Buku 2 321 Melacak Jejak Thaghut .No Judul Buku 309 Kritik Nalar Fiqh Pesantren Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah .Jilid 2 336 Panduan Fiqih Lengkap .80 RM115.80 RM47.Studi tentang Qawl Qadim & Qawl Jadid Jaih Mubarok Said bin Shabir Abduh Sahal Mahfudh Dr. Perekonomian.50 RM65.80 RM35.50 RM13.Memahami Diskursus Al-Quran 319 Masailul Fiqhiyah Masyarakat Berbasis Syariat Islam .50 RM29.Konsep.Panduan Lengkap 326 Mengeluarkan Fatwa 327 Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim .00 RM110.80 RM49.80 RM25. Yusuf Al-Qardhawi Abdul Azhim bin Badawi Abdul Azhim bin Badawi Abdul Azhim bin Badawi Ibnu Qayyim Muhammad bin Shalih AlUtsaimin Ibnu Taimiyah Asy-Syaikh Allamah AbdurRahman bin Nashir As-Sa'di Muhammad Ali As-Shabuni Dr.50 RM44. Aliran & Tokoh-tokoh Islam Dedi Supriayadi 355 .60 RM22.penegakan syariat dalam wacana dan agenda 325 Lintas Agama) Menangkal Bahaya JIL (Jaringan Islam Liberal) & FLA (Fikih Mengapa Fatwa Ulama Digugat? .Hukum Mengkafirkan & Membid'ahkan 332 Nuansa Fiqih Sosial 333 Panduan Fikih Perempuan 334 Panduan Fiqih Lengkap . M.80 RM36.50 RM27. Al-Bayanuni Prof. H.80 RM11.Jilid 1 335 Panduan Fiqih Lengkap .Sejarah & Fase Pertumbuhan Ilmu Fikih Teungku Muhammad Hasbi Ash.Maulid Nabi.Takhrij: Amir Al-Jazzar & Anwar Ibnu Taimiyah Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah .00 RM15.00 RM135.

Jilid 4 .50 RM127. Dr.80 RM12.Fatwa MUI Yang Tegas & Tidak Pengarang Dedi Supriyadi & Mustofa Cik Hasan Bisri Cik Hasan Bisri Adian Husaini Drs. Shahih Fiqih Sunnah . Ahmad Sudirman Abbas Imam Syaukani Pedoman Ilmu Jaya Rajawali Press 364 Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia & 365 Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional 366 Ringkasan Fikih Lengkap Syaikh Dr.50 RM37. Yayan Sopyan Jamil bin Habib Al-Luwaihiq Thariqul Izzah Thariqul Izzah Diantama Diantama Thariqul Izzah Inas Media Sinar Grafika Pustaka Firdaus Pustaka As-Sunnah Pustaka As-Sunnah Rica Grafika Gramata Darul Falah 390 Sistem Sanksi & Hukum Pembuktian Dalam Islam Solusi Problematika Aktual Hukum Islam .Shahih Fikih Sunnah Jilid 2 398 399 Tanya Jawab Fiqh Wanita 400 Tarikh Tasyri .80 RM28.50 RM45.50 RM89.80 RM33.No Judul Buku 356 Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam 357 Pilar-pilar Peneltitian Hukum Islam & Pranata Sosial 358 Pilar-pilar Peneltitian Hukum Islam & Pranata Sosial 359 Kontroversial Pluralisme Agama : Haram .50 RM32.80 RM23.50 RM69.80 RM98. Sahal Mahfudh Iyad Hilal Dr.(Dikomentar oleh Albani.Jilid 1 384 Shahih Fiqih Sunnah . Sulaiman Abdullah Mustafa Assiba'i Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazi Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazi Drs. Dr.80 RM16. Sahal Mahfudh Dr.50 RM65.80 RM18. K. Abdul Wahab Khallaf Dr. 381 Shahih Fikih Sunnah Lengkap . H.Pustaka Amani Ashfahani Pustaka Azzam Pustaka Azzam Pustaka Azzam Karya Agung Pustaka Hidayah Pustaka Al-Kautsar Pustaka Setia 368 Ghoya Wat Taqrib) 369 Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 1 (Jilid 1-2) 370 Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2 (Jilid 3-6) 371 Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 3 (Jilid 7-8) Imam Syafi'i Imam Syafi'i Imam Syafi'i 372 Risalah Zikir & Doa . Abu Zakki Akhmad Dr.80 RM37. Shalih bin Fauzan Al.50 RM16. Bin Baz & Al-Utsaimin) 382 Bin Baz & Al-Utsaimin) 383 Shahih Fikih Sunnah Lengkap .80 RM14.Keputusan Muktamar 392 Nahdatul Ulama (1926-2004) 393 Studi Tentang Ushul Fiqih Sudah Halalkah Transaksi Anda? Fiqih Muamalah Masa Kini 394 Sumber Hukum Islam .(Dikomentar oleh Albani. Fiqh & Tasawuf) Abdurrahman Asy-Syarqawi Dr.50 RM85.50 RM19.Sejarah Pembentukan Hukum Islam 401 Tasyabbuh .Jilid 1 .50 RM21. Muhammad Ali As-Sayis Dedi Supriyadi 373 Riwayat Sembilan Imam Fiqih 374 Sejarah Fikih Islam 375 Sejarah Hukum Islam .50 RM79.Yang Dilarang Dalam Fikih Islam .50 RM6.(Dikomentar oleh Albani.50 RM11. MA.Jilid 5 Shahih Fiqih Wanita .50 RM95.50 RM6.50 RM69.80 RM98.Takhrij Hadis : Syaikh Muhammad 388 Nashiruddin Al-Albani 389 Siapa Yang Layak Sebagai Pembuat Hukum? Syaikh Muhammad Al-Utsaimin Akbar Abdullah Abdurrahman Maliki Dr.(Dikomentar oleh Albani.Darul Falah Fauzan 367 Ringkasan Fiqih Islami .50 RM59. Ismail Nawawi Sudut Aqidah.Panduan Ibadah Sesuai Sunnah (Jilid 1) Syaikh Dr.50 RM38.50 RM127.80 RM29.Shahih Fikih Sunnah Jilid 1 397 Tammamul Minnah .50 RM85. H.00 RM72.Keputusan Muktamar 391 Nahdatul Ulama (1926-1999) Solusi Problematika Aktual Hukum Islam . H.Sebuah Pembelaan Kaum Sunni Tammamul Minnah .50 RM6.50 360 Pokok-pokok Ilmu Waris Polemik Seputar Hukum Lagu & Musik 361 362 Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam 363 Qawa'id Fiqhiyyah Dr.Nashr Farid Muhhamad Amzah Washil Dr. Shalih bin Fauzan Al.Jilid 2 .Dari Kawasan Jazairah Arab Sampai Indonesia) Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam Syekh Muhammad Ali As-Sayis Akademika Press Prof. Ahmad Sudirman Abbas Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim Rajawali Press Pedoman Ilmu Jaya Pustaka Azzam Pustaka Azzam Pustaka Azzam Pustaka Azzam Pustaka At-Tazkia Pustaka At-Tazkia Pustaka At-Tazkia Pustaka At-Tazkia Pustaka At-Tazkia 376 Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam 377 378 Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah Shahih Fikih Sunnah Lengkap . H.50 RM95. K.80 RM95.50 RM33.Penerobos Tirai Rahasia Ilahi (Tinjauan Dari Prof. 379 Bin Baz & Al-Utsaimin) 380 Bin Baz & Al-Utsaimin) Shahih Fikih Sunnah Lengkap .80 RM32.Jilid 3 385 Shahih Fiqih Sunnah .00 RM85.80 RM7. Nazar Bakry Rajawali Press Prof.50 RM85.80 RM98.00 RM69.Permasalahan Dsn Fleksibilitasnya 395 396 Sunnah & Peranannya Dalam Penetapan Hukum Islam .Jilid 2 Shahih Fiqih Sunnah .Pustaka Salafiyah Fauzan Ringkasan Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'i (Terjemah Matan Abu Syuja' Ahmad bin Husain Al.Jilid 4 386 387 Shahih Fiqih Sunnah . Muchlish Maruzi Muhammad Nashiruddin AlAlbani Penerbit Pustaka Al-Fikris Rajawali Press Rajawali Press Pustaka Al-Kautsar Pustaka Amani Darul Haq Harga RM34.Jilid 3 .50 RM22. MA.Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqih Dr.50 RM17.

Ibrahim Abbas Al-Zarwy Dina Utama Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Husaini Al-Malibari Haji Mujiburrahman Muhammad Nashiruddin AlAlbani Hudhari Bik M.80 RM33.Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama & Yas'alunaka .50 RM14.50 RM16. Ahmad Asy-Syarbashi Dr.50 RM52. H. H.Kajian Ushul Fiqih Mudah & Praktis 421 Ushul Fiqih 1 422 Ushul Fiqih 2 423 Wacana Fiqih Sosial 424 Wajah Baru Fiqh Pesantren Wanita Dalam Fikih Al-Qardhawi 425 426 Wanita Dalam Pergumulan Syariat & Hukum Konvensional 427 Yang Hangat & Kontroversial Dalam Fiqih 428 Yang Hangat Yang Sensasional Dalam Fiqh Wanita 429 Yas'alunaka .50 RM99. Ahmad Asy-Syarbashi Dr. Muhamad Abu Zahrah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Atha bin Khalil Drs.A.50 RM3.50 RM68. H.Metodologi Hukum Islam 415 416 Ushul Fiqh Jilid 1 417 Ushul Fiqh Jilid 2 418 Ushul Fiqih Ushul Fiqih 419 420 Ushul Fiqih . Dr.80 RM33.80 RM33.50 RM11.50 RM49. Ahmad Asy-Syarbashi Dr.80 RM67. Tegas & Berdasar Umat Bertanya Ulama Menjawab .50 RM48.Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama & Kehidupan Jilid 1 430 Kehidupan Jilid 2 431 Kehidupan Jilid 3 Yas'alunaka .80 RM99. Nurol Aen Prof. Abd.Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama & 435 Yas'alunaka .50 RM10. Amir Syarifuddin Prof.80 RM19. Chaerul Uman Drs. Amru Abdul Karim Sa'dawi Mustafa Assiba'i Ja'far Subhani Ibnu Taimiyah Dr. Sahal Mahfudh Dr. Rahman Dahlan Prof. Djazuli & Dr. Chaerul Uman Jamal D. Ridhwan Qayyum Said Zainuddin bin Abdul Aziz AlMalibari Al-Fannani Syekh Salim Ibnu Samir AlHadhrami Muhammad Nashiruddin AlAlbani Mahmud bin Ahmad Rasyid Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Syaikh Muhammad Al-Hudairi Bik Dr. Dr.Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama & 432 Yas'alunaka .Koreksi & Komentar Secara Ilmiah Terhadap Kitab Fiqhus Sunnah Karya Sayyid Sabiq (Edisi Lengkap) 406 Islam) 407 Terjemah Tashil Ath-Thuruqot Ushul Fiqh Terjemah Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Darul Ihya' Mitra Gayatri Sinar Baru Algensindo Pustaka Amani Pustaka Ar-Rayyan Pustaka Azzam Cordova Mediatama Pustaka Amani Amzah Rajawali Press Logos Kencana Pustaka Firdaus Media Hidayah Thariqul Izzah Pustaka Setia Pustaka Setia Mizan Citra Pustaka Pustaka Al-Kautsar Intimedia Lentera Cendekia Lentera Lentera Lentera Lentera Lentera Lentera Lentera RM26. Ahmad Asy-Syarbashi Dr.50 405 Terjemah Tamamul Minnah .50 RM66.Fatwa-fatwa Penting Seputar Ushul Fikih 412 Persoalan Ibadah Sehari-hari 413 414 Ushul Fiqh Ushul Fiqh . Amir Syarifuddin Prof. Ahmad Asy-Syarbashi Mutiara Ilmu Pustaka Sumayyah Harga RM3.50 RM29. Drs.80 RM33. I.80 RM75.Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama & Yas'alunaka . Rahman K. Ahmad Asy-Syarbashi Dr.50 408 Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 1 & 2 (1 set) Terjemahan Safinatunnajah .50 RM59.50 RM9.50 RM79.80 RM89.Pedoman Ilmu Fiqih 403 404 Haromain) Terjemah Syarah Waraqot .50 RM45.Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama & Kehidupan Jilid 4 433 Kehidupan Jilid 5 434 Kehidupan Jilid 6 Yas'alunaka .80 RM39.80 RM56.No Judul Buku 402 Teori Ijtihad Dalam Hukum Islam Terjemah Fathul Mu'in .50 RM45.80 RM62.50 RM48.80 RM64. H.90 RM49. Ahmad Asy-Syarbashi Dr.Pedoman Islam 409 Tidak Berhukum Dengan Hukum Allah = Kafir? 410 411 Tuntunan Fikih Islam Syaikh Albani (Lugas.Kunci Memahami Ushul Fiqh (Imam Pengarang Penerbit Dr. H.Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama & Kehidupan Jilid 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful