Anda di halaman 1dari 22

p p

 
 
p pp 
m   
 
Y Sebagai sebuah organisasi, Muhammadiyah yg didirikan oleh KH. Ahmad
Dahlan pada tgl 8 Dzulhijjah 1330 H bertepatan dg tgl 18 Nopember 1912 M
telah mendapatkan statusnya sebagai organisasi yg berbadan hukum
(Ô  ) lewat surat ketetapan 
 
 pada tgl
22 Agustus 1914. Salah satu syarat memperoleh Badan Hukum adalah adanya
Anggaran Dasar, dan syarat ini telah dipenuhi Muhammadiyah.
Y Anggaran Dasar atau Konstitusi umumnya terdiri dari 2 komponen pokok,
yaitu © © 
 dan  .
AD Muhammadiyah saat itu baru memuat batang tubuh, sedangkan
mukaddimahnya belum ada. Hal ini berlangsung hingga tahun 1950.
Y Mukaddimah Anggaran Dasar yang kedudukannya lebih tinggi dari pada
Batang Tubuh, memuat tentang ©  
©

 
© 
   

 © 

 
© tersebut yang kemudian
dijabarkan ke dalam pasal-pasal pada Batang Tubuh Anggaran Dasar.
Y Konsep Mukaddimah AD Muhammadiyah baru muncul pada periode
kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo (1942-1953) yang dirumuskan oleh
beliau sendiri tahun 1946 yang kemudian disempurnakan dalam sidang
Tanwir tahun 1951.
m     
  
à Belum adanya rumusan formal tentang dasar dan cita-
cita perjuangan Muhammadiyah.
à Kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah
menampakkan gejala menurun, akibat terlalu berat
mengejar kehidupan duniawi.
à Makin kuatnya berbagai pengaruh alam pikiran dari
luar yang langsung atau tidak langsung berhadapan
dengan faham dan keyakinan hidup Muhammadiyah.
à Dorongan disusunnya Pembukaan UUD 1945.

     
  
d Hakikat : Mukaddimah AD Muhammadiyah pada
hakikatnya merupakan suatu kesimpulan dari perintah dan
ajarn al-Qurǯan dan as-Sunnah tentang pengabdian
manusia kepada Allah swt, amal dan perjuangan bagi
setiap muslim yg sadar akan kedudukannya selaku hamba
dan khalifah di muka bumi.
d Fungsi : Mukaddimah AD Muhammadiyah merupakan
jiwa, nafas dan semangat pengabdian dan perjuangan ke
dalam tubuh dan segala gerak organisasinya yg harus
dijadikan asas dan pusat tujuan perjuangan
Muhammadiyah.
u     
  
Muqaddimah
÷ ÷÷÷
 ÷
 ÷÷  ÷÷÷ ÷÷
 ÷
 ÷ ÷
÷ ÷ ÷
÷÷ ÷
 ÷÷÷ ÷ ÷!÷ ÷÷ 
0-.÷/ ,÷÷÷÷ ÷"# ÷$ ÷%&'÷#( 
)÷%&'÷* +
ODengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang. Segala puji bagi Allah yang
mengasuh semua alam. Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Yang memegang
pengadilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau hamba menyembah dan hanya
kepada Engkau hamba mohon pertolongan. Berilah petunjuk kepada hamba akan jalan
yang lapang, jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, yang tidak dimurkai
dan tidak sesatdz. (Qurǯan Surah Al-Fatihah)
$1 ÷!÷  ÷2÷3÷ ÷415÷ ÷÷÷*6
OSaya ridla ber-tuhan kepada Allah, beragama kepada Islam dan ber-nabi
kepada Muhammad Rasulullah shallallahu Ǯalaihi wasallamdz.
Amma baǯdu, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-
mata. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah
satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia.
Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat-iradat) Allah atas
kehidupan manusia di dunia ini.
Masyarakat yang sejahtera, aman damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat
diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong royong,
bertolong-tolong dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya,
lepas daripada pengaruh setan dan hawa nafsu.
Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan
berjiwa suci, adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama
dan sebaik-baiknya.
Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun, adalah
kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-Tuhan kepada
Allah.
Agama Islam adalah agama Allah adalah agama yang dibawa oleh sekalian nabi
sejak nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw dan diajarkan kepada umatnya
masing-masing untuk mendapat hidup bahagia dunia dan akhirat.
Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa sebagai
yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang
terpercaya akan Allah dan Hari Kemudian, wajiblah mengikuti jejak-jejak
sekalian Nabi yang suci, beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya
mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan
masyarakat itu di dunia ini, dengan niat yang murni-tulus dan ikhlas karena
Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridla-Nya
belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala
perbuatannya; lagi pula harus sabar dan tawakkal bertabah hati menghadapi
segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya, atau rintangan yang
menghalangi pekerjaannya, dengan penuh pengharapan perlindungan dan
pertolongan Allah Yang Maha Kuasa.
Untuk mewujudkan masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan
rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Qurǯan :
OAdakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada keislaman,
menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah
golongan yang berbahagiadz. (Q.S. Ali Imran : 104)
Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah atau 18 Nopember 1912
Miladiyah, oleh almarhum KHA. Dahlan didirikan suatu persyarikatan
sebagai Ogerakan Islamdz dengan nama OMUHAMMADIYAHǯ yang
disusun dengan Majlis-majlis (bahagian-bahagian)nya, mengikuti
peredaran zaman serta berdasarkan Osyuradz yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau Muktamar.
Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan
perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul-Nya, Nabi
Muhammad saw guna mendapat karunia dan ridla-Nya, di dunia dan
akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentosa dan bahagia,
diserta nikmat dan rahmat Allah yang melimpah, sehingga merupakan :
OSuatu negara yang indah, bersih, suci dan makmur di bawah
perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampundz.
Maka dengan Muhammadiyah ini, mudah-mudahan umat Islam
dapatlah diantarkan ke pintu gerbang Surga O5  dz dengan
keridlaan Allah Yang Maha Rahman dan Rahim.
    
    
1. Surah Al-Fatihah.
2. Pernyataan diri atau ikrar : Ô
 

Ô 
3. Diktum OMatan Mukaddimah Anggaran Dasar
Muhammadiyahdz.
½  ½    
  
1. Hidup manusia harus berdasarkan OTAUHIDdz, yaitu mengesakan Allah; bertuhan,
beribadah serta patuh hanya kepada Allah.
2. Hidup manusia bermasyarakat.
3. Hanya ajaran Islam yang sebenar-benarnyalah satu-satunya ajaran hidup yang dapat
dijadikan sendi pembentuk pribadi utama dan untuk mengatur ketertiban hidup
bersama (bermasyarakat) menuju hidup bahagia sejahtera yang hakiki dunia dan
akhirat.
4. Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan
masyarakat utama, adil dan makmur yang diridlai Allah subhanahu wa taǯala adalah
WAJIB, sebagai ibadah kepada Allah, dan berbuat islah dan ihsan kepada sesama
manusia.
5. Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam hanyalah akan berhasil
bila dengan mengikuti jejak ( ǯ) perjuangan para nabi, tertutama perjuangan
Nabi Muhammad saw.
6. Perjuangan mewujudkan pokok-pokok pikiran seperti di atas hanya dapat
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan akan berhasil bila dengan cara
berorganisasi.
7. Seluruh perjuangan diarahkan kepada tercapainya tujuan Muhammadiyah, yaitu
terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridlai Allah subhanahu wa
taǯala.
Ketujuh pikiran yang tersimpul dalam Muqadimah
Anggaran Dasar Muhammadiyah sebagai mana di atas
dapat dikelompokan ke dalam tiga kelompok , yaitu :
d Kelompok I : Pokok Pikiran I, II, III, dan IV
mengenai hal-hal yang bersifat
idiologis.
d Kelompok II : Pokok pikiran V dan VI
mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan teori
perjuangan .
d Kelompok III : Pokok pikiran VII mengenai
tujuan perjuangan.
d
PENJELASAN MUQADIMAH ANGGARAN DASAR
MUHAMMADIYAH
Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah mengandung
7 (tujuh ) pokok pikiran /prinsip/pendirian yaitu :
d ½ ½
O       


     

O
d Ajaran tauhid adalah inti dari ajaran Islam yang bersifat tetap,
tidak berubah sejak zaman Islam yang pertama sampai yang
terakhir.
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Ö ÖÖ Ö ÖÖÖÖÖ ÖÖ ÖÖ ÖÖÖ Ö Ö ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖ ÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖÖ d
ÖÖ ÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖÖÖ Ö ÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ ÖÖ ÖÖ
O 
 

 
 
 
 
     
 
  
   ! 

 "#
Seluruh ajaran Islam bertumpu dan memanesfetasikan kepercayaan
tauhid. Kepercayaan tauhid mempunyai tiga aspek, yaitu :
A. Kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah lah yang kuasa
menciptakan , memelihara, dan mengatur alam semesta.
(u  )
B. Kepercayaan dan keyakinan bahwa Allahlah Tuhan yang hak.
C. Kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah lah yang berhak disembah
dan diibadati (u  )

Kepercayaan Tauhid membentuk dua kepercayaan dan kesadaran


A. Percaya akan adanya hari akhir, dimana manusia akan
mempertanggung jawabkan hidupnya selama di dunia.
B. Sadar bahwa hidup manusia di dunia ini semata-mata untuk beramal
saleh.
Tiga perkara tersebut di atas , yakni iman kepada ketuhanan Allah, iman
kepada hari akhir dan amal saleh merupakan rukun asasi ajaran Islam.
½  
Pengertian ibadah menurut keputusan majelis Tarjih
Muhammadiyah ialah : u  

 

       
    
  
 .
Ibadah itu ada dua macam, yang umum dan yang khusus :
1. Yang umum adalah segala amal yang diizinkan Allah.
2. Yang khusus adalah segala amal yang telah di tetapkan
Allah perinciannya, tingkah serta tata caranya yang
tertentu.
Jadi hidup beribadah ialah hidup untuk mendekatkan diri
kepada zat yang maha pencipta yaitu Allah swt. Dengan
melaksanakan ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan
Nya, guna mendapatkan keridhaan Nya.
½

½ 
¨à
    ¨

àidup bermasyarakat adalah sunnatullah seperti tegaskan oleh


Allah dalam al-Qur¥an.
Islam mengakui manusia sebagai mahluk yang mandiri dan
berpribadi. Sekalipun demikian ia tidak akan melepaskan diri
dari hubungan sesama manusia, bahkan dengan mempelajari
sifat dan susunan hidup manusia maka bagaimanapun juga
tinggi nilai pribadinya akan tetapi ia akan mempunyai nilai
bila ia memberikan pengorbanan dan darma baktinya dalam
upaya membina kelestarian hidup bersama. 5 
   

  

   .
½

  :

¨à         
 
   
 
  
  

       

Pendirian tersebut lahir dan kemudian menjadi keyakinan


yang kokoh dan kuat adalah hasil telaah dan mengkaji,
mempelajari dan memahami ajaran Islam dalam arti yang
sebenar-benarnya.
Agama Islam adalah agama yang mengandung ajaran - ajaran
yang sangat sempurna, dan penuh kebenaran, merupakan
petunjuk dan rahmat Allah kepada manusia untuk
mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
½  
Definisi Agama (Addien) menurut keputusan Majlis Tarjih
Muhammadiyah adalah :
1. Agama adalah apa yang telah disyariatkan Allah dengan
perantaraan nabi dan rasul berupa perintah, larangan,
tuntunan untuk kemaslahatan masyarakat di dunia
dan akhirat.
2.Agama Islam adalah (agama yang dibawa nabi
Muhammad) yang telah diturunkan Allah dalam kitab
Al-Qur¥an dan yang termagtub dalam sunnah yang
shahih. berupa perintah, larangan, tuntunan untuk
kemaslahatan masyarakat di dunia dan akhirat.
ý

  

¨ë       


      
     
   
  
  ¨

?saha menegakkan dan menjujung tinggi ajaran islam untuk


merealisasikan ajaran-ajarannya guna mendapat keridhaan
Allah adalah dinamakan dengan   
Berjuang untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-
benarnya adalah ciri keimanan seseorang .
Pendirian, kesadaran, dan sikap seperti itu merupakan
kerangka dan sifat perjuangan Muhammadiyah secara
keseluruhan .
ý

  

½      


¨

      
       
  
 
  

   
Apabila pokok pikiran keempat membicarakan tentang
kosekwensi terhadap pandangan hidup yang diyakini
kebenarannya, dan ahlak berjuangan menegakkan
keyakinan tersebut .
Bagi setiap pejuang muslim tidak tidak ada cara dan
contoh yang patut di jadikan teladan kecuali harus
mengikuti cara-cara perjuangan para nabi terutama Nabi
Muhammad Saw sebab pada diri Rasullullah tergambar
rentangan contoh teladan yang paling baik
½

 
¨½      


  
    
  

Pokok pikiran keenam membicarakan tentang alat perjuangan


sebagai rangkain pokok pikiran sebelumnya.munculnya
keyakinan dan pandangan hidup menumbuhkan kosekwensi
untuk memperjuangankan dengan suatu metode dan ahlak
tertentu serta dilaksanakan dengan menggunakan alat
perjuangan demi efisiensi pelaksanaannya .
Pejuangan menegakkan ajaran Islam hanya akan berhasil
secara efektif dan efsien apabila diperjuangankan dengan
mempegunakan suatu alat berupa organisasi.
àukum berorganisasi untuk melaksanakan kewajiban
berdasarkan qaidah umum, adalah wajib.
½

  

 
   

¨  
       
     uŽ.

Pokok pikiran ketujuh membicarakan tentang tujuan


perjuangan. Dimana Muhammadiyah selaku organisasi
menetapkan bahwa segala amal perjuangan yang telah dan
akan dirintisnya tidak boleh lepas dari tujuan yang di cita-
citakanya sejak semula, yakni terwujudnya masyarakat Islam
yang sebenar-benarnya


 p