Inggih hawit keparengipun ingkang hamengku gati Bp.

Tanto Wiratno, wonten madyaning pawiwahan pahargyan ing siang punika kepareng badhe ngaturaken reroncening adicara ingkang sampun karantam dining ingkang ngayahi jejibahan.

Tinarbuka menggah adicara ingkang ongko setunggal : Lumarapipun temanten Putri saking sasana tepas wangi, arso manjing sasana pawiwahan. Ingkang hanganthi inggih punika Ibu Harsini, S.Pd Saha Ibu Suwarti, S.Pd. M.Pd Menggah acara ingkang ongko kalih : Pisowanipun temanten kakung wonten ing sasana pawiwahan, kakanthi dining Bp / Sdr Antok Sugiyanto Saha Bp. / Sdr Abdul Rohman Kalajengaken pasrah tinampen temanten kakung. Ingkang hamasrahaken Bp. W a r n o Ingkang hanampi Bp. D i r u n jinajaran Bp. S a t i m i n saha Bp. S u p r i y a d i

Wondene adicara ingkang angka tigo : Upara panggih / dhaupipun temanten Sesepuh panggih saha ingkang mratitisaken Panjenenganipun Ibu Wahyuni, kalajengaken sungkeman kapratitisaken Bp. Suyono, SH. MH. Kaliyan nglolos dhuwung

Ngancik lasitane adicara ingkang ongko sekawan nun inggih : Atur pambagyoharjo yuwana saking ingkang hamengku karso kasarino

panjenenganipun Bp. Suyono, SH. MH. Jinajaran Roko Mas Amat Basuki saha Adimas Anang Ariwibowo

Wandene pungkasan adicara : Pratondho cetho paripurnaning pawiwahan pahargyan samangke manawi sampun wonten pratondho saking keluarga paran-pama.

Makaten urut reroncening adicara ingkang sampun karantam, mugi wantena suko renaming penggalih, ingkang salajengipun para tamu kakung putri keparenga hanglajengaken lelenggahan ngantos pahargyan ing siang punika dumugining paripurna. Matur nuwun.