Anda di halaman 1dari 35

Persamaan feudalisme di Eropah dengan ciri-ciri sistem feudal

masyarakat Melayu tradisional

€ Raja menjadi penaung utama dalam negara


€ Raja memiliki tanah secara mutlak
€ Raja menaungi pembesar
€ Pembesar memberi khidmat kepada raja
€ Rakyat memberi khidmat kepada tuan tanah
€ Terdapat golongan hamba
@edudukan gereja dalam masyarakat Eropah pada zaman Gelap

€ Gereja amat berkuasa


€ Gereja memiliki hartanah yang banyak
€ @egiatan gereja berfokuskan amalan agama dan pembelajaran ilmu
keakhiratan sahaja
€ Gereja mengongkong kehidupan masyarakat
iebab ²sebab kegiatan perdagangan di Eropah tidak begitu meluas
pada zaman Gelap

€ Gangguan orang gasar


€ @awasan mediterranean dikuasai oleh pedagang islam
€ Masyarakat Eropah menumpukan pada kegiatan pertanian
€ Perdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanian
€ Penggunaan matawang yang terhad
€ Masih menggunakan sistem barter
!iri ²ciri politik di Eropah pada zaman Gelap

€ Pentadbiran ² tiada pentadbiran pusat yang berkesan


€ Feudal ² wujudnya sistem feudal di Eropah
€ Baron ² kemunculan golongan baron
€ Petani ² petani mencari perlindungan daripada tuan tanah
€ !ukai ² petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada tuan
tanah
€ Hamba ² petani terpaksa menjadi hamba kerana tidak mampu
membayar cukai
€ Naungan ² tuan tanah mendapat naungan dan perlindungan
daripada raja
€ @hidmat tuan tanah memberi khidmat dan membayar cukai kepada
raja
€ Perubahan ² perubahan yang berlaku pada zaman Peralihan dari
zaman Gelap kepada zaman Renaissance
€ Uniersal ² gereja berperanan sebagai institusi yang universal
€ Agen ² gereja menjadi agen penyatuan
€ Pertanian ² berlaku peningkatan aktiviti pertanian
€ Penduduk ² berlaku pertambahan penduduk
€ Perdagangan ² wujudnya kegiatan perdagangan
€ Bandar ² kemunculan bandar- bandar
€ Pertengahan ² munculnya golongan pertengahan
€ Politik ² rakyat terlibat dalam urusan politik
Maksud zaman Renaissance

€ @elahiran semula
€ Penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cendekiawan
dalam tamadun Yunani dan Rom
iebab Renaissance tercetus di Itali

€ @emunculan bandar- bandar pelabuhan yang menjadi pusat


perdangangan antarabangsa
€ Pertembungan budaya,agama,dan bahasa di bandar-bandar
utamanya
€ Itali menjadi pusat perkembagan idea baru
€ Pedagang menggunakan kekayaan untuk mengindahkan bandar
€ Pedagang kaya menjadi penaung (patron) kepada cendekiawan
€ Persaingan antara bandar-bandar untuk mendapatkan tokoh
cendekiawan
€ !endekiawan yang sentiasa berkunjung dari bandar ke bandar
membantu menyebarkan idea Renaissance
€ Penguasa gereja di Rom turut menjadi penaung kepada seniman
dan cendekiawan
`  
  


€ € 

 

€ € 
€  

€ 
€ 
 
Faktor-faktor yang menyebabkan tercetusnya Renaissance

€ Humanisme ² kemunculan aliran pemikiran humanisme/manusia


berfikir untuk menyelesaikan permasalahan mereka
€ Tokoh ² kemunculan tokoh-tokoh aliran humanisme seperti Francisco
Petrarch, Niccolo Machiavelli, Giovanni Bocaccio
€ Pertembungan ² pertembungan budaya, bahasa, dan agama di bandar-
bandar pelabuhan di Itali
€ Patron ² kemunculan pedagang kaya yang menjadi penaung kepada
kegiatan cendekiawan
€ @unjung ² kunjungan tokoh-tokoh renaissance dari satu bandar ke
bandar lain membantu penyebaran renaissance
€ Paus ² paus di Rom turut menjadi penaung kepada seniman dan
cendekiawan
€ Individu ² perkembangan semangat individualisme dikalangan
cendekiawan
€ @emahiran ² semangat membina kemahiran dalam semua aspek
intelektual
iebab pihak gereja tidak berminat menaungi kegitatan ahli sains dan
matematik pada zaman Renaissance

€ @huatir ahli sains dan matematik mencabar pemikiran Gereja


€ Perbezaan pemikiran dalam menerangkan sesuatu fenomena alam
€ @onflik/ perselisihan pendapat dalam menyelesaikan permasalahan
@esan ² kesan yang wujud hasil daripada zaman Renaissance

€ Monarki ² kemunculan monarki baru


€ !ukai ² pembayaran cukai secara lansung kepada kerajaan pusat
€ Gereja ² kuasa gereja dan golongan bangsawan semakin berkurangan
€ iara ² kegiatan ekonomi sara diri kian pupus
€ Perdagangan ² sistem perdagangan semakin berkembang
€ Jelajah ² berlakunya kegiatan penjelajahan dan penerokaan
€ Ilmu ² merintis jalan ke arah perkembangan dalam pelbagai bidang ilmu
pengetahuan
€ ieniman ² munculnya seniman dalam masyarakat
€ iikap ² berlaku perubahan sikap masyarakat terhadap pendidikan yang
menekankan pemikiran logik dan saintifik
€ Yakin ² melahirkan budaya yang mengutamakan keyakinan diri
€ Berani ² menyuburkan sikap berani meneroka perkara baru
Maksud Gerakan Reformation

€ Berasal daripada perkataan ¶reform·


€ Bermaksud melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap
sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau yang
baru
€ Mempunyai kaitan dengan agama kristian
Faktor yang mendorong berlakunya Gerakan Reformation di Eropah

€ @ritikan terhadap kedudukan dan amalan gereja katolik


€ Unsur penyelewengan pihak gereja
€ Penciptaan mesin cetak mempercepatakan penyebaran idea
reformation
€ @emunculan Martin Luther yang mempelopori gerakan
€ Penyebaran mazhab protestant ke seluruh Eropah oleh Heldreich
Zwingli dan John !alvin
Idea ² idea reformasi yang dicetuskan oleh Martin Luther

€ Menentang amalan indulgences


€ Dalam amalan pengibadatan,manusia harus bergantung kepada
kekuatan rohani
€ Mencabar kedudukan gereja roman katolik
€ Mencabar kewibawaan paderi
@
       !  
" #$%

€     


€  &  
€ '    
€       &
€  
  
€  

˜  (   !  
" 

€ @)    


  
€ )     
  
€ 
 )  &   
 

€ ') 
 
 
 !  
€ ) 
    ( 
 
€ * )  (  "  
˜
+& , '
€ ' )      
!  
!  -    .
€ ( ) & (    
@esan zaman reformation terhadap Eropah

‡Mazhab ² negara Eropah berpecah mengikut mazhab


masing-masing
‡Peperangan ² perbalahan agama mengakibatkan
peperangan dan kemusnahan
‡Banyak ² masyarakat Eropah dikuasai banyak mazhab
‡Pendidikan ² timbulnya sikap toleransi antara pelbagai
mazhab untuk mempergiatkan pendidikan
‡iebar ² setiap mazhab berusaha menyebarkan fahaman
masing-masing
‡!abar ² kuasa gereja telah dicabar secara terbuka
‡@uasa ² kuasa gereja terhadap kerajaan semakin
berkurangan
‡Monarki ² monarki baru membebaskan diri daripada
penguasaan paus di Rom
Faktor-faktor yang mendorong kegiatan penerokaan dan penjelajahan orang
Eropah ke timur

€ Renaissance ² kejayaan dalam bidang sains teknologi zaman Renaissance


€ Istanbul ² penguasaan Istanbul oleh orang Islam menyebabkan orang
Eropah sukar mendapat barang dagangan
€ Barangan ² orang Eropah ingin mendapatkan sendiri barangan dari Timur
€ Rempah ² perdagangan rempah ratus dan sutera mendatangkan
keuntungan yang besar kepada pedagang Eropah
€ Berani ² masyarakat Eropah berani dan optimistik menghadapi cabaran
€ iebar ² gereja katolik memberi galakan supaya menyebarkan @ristian
€ Raja ² raja sepanyol dan portugal/ monarki baru di England, Perancis dan
Belanda memberi galakan kepada usaha penerokaan.
€ Persaingan-persaingan negara-negara Eropah mendapatkan tanah jajahan.
€ Tordisellas-perjanjian Tordisellas 1494 telah menetapkan pembahagian
pengaruh antara Portugal dan iepanyol.
€ Pelaut-kemunculan pelaut yang berkebolehan.
€ ilogan- Dorongan slogan ´Gold, Gospel dan Gloryµ.
@esan-kesan penjajahan dan penerokaan terhadap masyarakat di luar Eropah

€ Politik
€ Perjanjian- Penguasa tempatan terpaksa membuat perjanjian dengan wakil
suara Eropah.
€ iyarikat- Pemerintah tempatan mengiktiraf kekuatan kuasa eropah.
€ Iktiraf- Mengiktiraf penglibatan Eropah dalam perdagangan melalui
syarikat berpiagam.
€ Ekonomi
€ Pembekal- Negara luar Eropah menjadi pembekal barang keperluan
masyarakat Eropah.
€ Emporium- Pusat emporium dunia telah dikuasai oleh kuasa Eropah.
€ Bolot- @ekayaan negeri jajahan dibolot oleh kuasa Eropah.
€ iosial
€ Gaya hidup- Masyarakat tempatan terpengaruh dengan gaya hidup Eropah.
€ Agama- Masyarakat peribumi menerima agama @ristian.
€ Masyarakat- Penghijrahan beramai-ramai orang Eropah mewujudkan
sebuah masyarakat baru di wilayah yang ditakluki.
€ Tamadun- Tamadun tempatan telah dihapuskan oleh kuasa Eropah.
€ Buruh- Buruh tempatan dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi Eropah.
€ Petempatan- Munculnya petempatan orang Eropah di negara yang
ditakluki.
iistem pemilikan tanah di Britain sebelum Revolusi Pertanian

€ Tanah persendirian/ tanah yang dimiliki oleh orang kaya.


€ Tanah awam/ tanah milik orang perseorangan yang digunakan oleh
orang awam untuk bercucuk tanam, memelihara ternakan dan
berburu.
@esan-kesan daripada tindakan Parlimen British meluluskan Akta
Pemagaran Tanah Awam pada tahun 1761

€ 500000 ekar tanah awam telah dipagarkan.


€ Terdapat kawasan yang luas umtuk penanaman secara besar-
besaran.
€ Terbentuknya ladang.
€ Rakyat biasa kehilangan punca rezeki.
€ Golongan petani menjadi buruh ladang.
€ Petani berhijrah ke bandar menjadi buruh kilang.
Maksud tanaman bergilir

€ iatu bidang tanah yang digunakan berterusan sepanjang tahun


denagn menanam tanaman berbeza mengikut musim.
iumbangan Revolusi Pertanian terhadap pertumbuhan Revoluasi
Perindustrian di britain

€ Menyediakan modal untuk kegiatan industri/ peladang kaya


melabur modal dalam bidang perindustrian.
€ Menyediakan bahan makanan untuk menampung keperluan
pekerja kilang.
€ Mengurangkan penggantungan kepada bahan makanan yang
diimport.
€ Mengelakkan pengaliran keluar dana.
€ Dana yang diselamatkan dapat digunakan untuk perkembangan
industri.
    

€    


 # /
€     /
€   /
€ ˜  /
 #!      

€ *  /
€    /
€ *  &
€ 
 0    /
€   /
€     /
iebab sebab berlaku pengkhususan dalam bidang pengeluaran
industri

€ Mengawal kos pengeluaran


€ Meningkatkan kemahiran pekerja dan majikan
€ Meningkatkan kuliti dan kuantiti barang
€ @eperluan barang melebihi keperluan pengusaha
€ Membolehkan produk dipasarkan dengan meluas
€ @egiatan pembuatan menggantikan kegiatan pertanian
€ Bidang pembuatan menjadi bidang utama ekonomi @esan Revolusi
Perindustrian kepada ekonomi dan sosial di Britain
€ negara
€ Ramai rakyat Britain terlibat sebagai pekerja industri
€ Bidang peridustrian menjadi punca ekonomi masyarakat
€ Wujudnya golongan majikan dan buruh dalam masyarakat
€ Pengusaha /pemilik kilang menjadi tokoh utama dalam masyarakat
Apakah Pergerakan Luddite

€ Gerakan pekerja di Britain membantah penggunaan mesin di


kilang-kilang
€ Mahu mengekalkan khidmat pekerja mahir dengan menggunakan
kaedah pengeluaran secara tradisional
iebab Parlimen British meluluskan Akta Anti ²Penggabungan

€ Melarang pekerja bergabung dan bermuafakat


€ Melarang pekerja menuntut gaji dan layanan yang baik
€ Mengenakan hukuman kepada pekerja yang menubuhkan kesatuan
Bentuk ² bentuk penindasan terhadap pekerja dalam sektor perusahaan
semasa Revolusi Perindustrian di Brtain

€ Tidak diberi layanan yang sewajarnya


€ Gaji yang rendah
€ Laranga menubuhkkan kesatuan sekerja
€ Akta yang ketat untuk mengawal pekerja
€ Penggunaan buruh kanak-kanak
€ Masa bekerja melebihi sepuluh jam
€ Penggunaan buruh kanak-kanak perempuan dan wanita dalam perusahaan
arang batu
Langkah ² langkah yang diambil untuk membela nasib para pekerja semasa
Revolusi Perindustrian di Britain

€ Meluluskan akta kilang 1833/melarang kanak-kanak di bawah umur


sembilan tahun bekerja
€ @anak-kanak di bawah umur sembilan tahun dikehendaki bersekolah
€ Had masa bekerja untuk kanak-kanak tidak melebihi sembilan jam
€ Majikan dikehendaki memastikan keselamatan pekerja kilang
€ Meluluskan akta lombong 1847/ menetapkan masa bekerja bagi pekerja
wanita tidak melebihi sepuluh jam
Faktor ² faktor negara-negara Barat mewujudkan dasar imperialisme baru
mereka di Asia

€ Ekonomi ² mengubah ekonomi negara yang dijajah supaya secocok dengan


keperluan perindustrian mereka
€ Bahan ² mahu mendapatkan bahan mentah yang banyak dan berterusan
€ itruktur ² menstrukturkan semula ekonomi negara yang dijajah supaya
menghasilkan bahan mentah secara komersil
€ iekat ² hasil pengeluaran industri disekat daripada dieksport ke Amerika
iyarikat dan beberapa negara Eropah kerana peraturan tarif
€ Pasaran ² mendapatkan pasaran baru bagi mendapatkan tanah jajahan
€ itatus ² anggapan tanah jajahan yang luas sebagai simbol status
€ Tamadun ² untuk menyebarkan pengaruh tamadun ke seberang laut
€ t/jawab ² menganggap penyebaran tamadun tanggungjawab mereka
€ iebar ² menyebarkan kristian
€ A)politik
€ Penasihat ² pemerintah tempatan terpaksa menerima penasihat dan
pentadbir dari Barat
€ Perundangan ² undang-undang peribumi diubahsuaikan agar @esan ²
kesan imperialisme Barat ke atas Asia Tenggara
€ menyerupai perundangan Barat
€ Persaingan ² persaingan kuasa-kuasa Barat telah berlaku di Asia Tenggara
€ !ampur ² kuasa Inggeris telah campur tangan di Tanah
Melayu,Burma,India, dan !hina
€ Pecah ² kepulauan Melayu telah dipecah perintah
€ B)ekonomi
€ Ekonomi ² kegiatan peribumi distrukturkan semula agar dapat memberi
keuntungan kepada ekonomi negara penjajah
€ @omersil ² kegiatan ekonomi telah dikomersilkan bagi memastikan bahan
mentah dapat dibekalkan untuk industri
€ !)sosial
€ Pendidikan ² sistem pendidikan Barat telah diperkenalkan
€ Bandar ² pendidikan Barat tersebar di kawasan bandar sahaja
€ Buruh ² kemasukan buruh asing membawa perubahan kepada demografi
dan komposisi etnik
€ Tegang ² ketegangan hubungan kaum semasa pemerintahan penjajah
€ u w wwww 

w w  www w w 
 

www w w  w
www  w 
w
ww w
€ °  ww
w w w w w
w ww
w ww
w  w ww ww ww
 www ww ww 

w wwww w w  w
w 
ww
ww ww w w ww w w ww w