TUGAS SENI MUSIK DAERAH 17 SEKAR PUPUH

NAMA: SARAH S.R. KELAS:X-10

1. MASKUMAMBANG 5 4 3 43 5 4 3 4 4 32 2 2 A-duh i-bu na-ha te-ga ngan-tun ab-di 2 3 4 5 43 43 Teu a-can de-wa-sa 2 1 5 5 5 5 54 512 Ab-di sa-reng a-di a-di 2 1 5 5 54 32 3 45 Ma-les bu-di ka sa-li-ra Itu kusir bangun ambek ambek teuing Turun tina delman Kuda dipecutan tarik Teu aya pisan ras-rasan 2. SINOM 4 3 2 2 2 2 21 234 Ma-pag ba-le-bat ti we-tan 4 3 2 2 2 2 2 2 Ngabring leumpang nga ga-ri-dig 2 3 4 5 5 5 5 5

Ba-ru-dak rek sa-ra-ko-la 5 4 3 43 5 5 54 512 Ka-pi-reng pa-ting ha-ri-ring 5 4 4 4 4 4 43 Pa-heu la- heu-la ne-pi 5 5 54 51 2 1 51 54 Unggal I - suk geus nga-ba-ku 3 45 5 5 5 5 5 Ba-ri ga-ro-gon-ja-kan 5 4 3 43 4 5 54 512 Es-tu-ning sa-ru- ka a - ti 2 2 21 234 4 4 4 4 4 3 51 54 Sa-re-re- a ha-yang geu-ra di-a-la - jar 3. KINANTI 2 2 1 1 1 1 1 54 Ngantos-ngantos nu di Ban-dung 5 5 4 51 2 1 51 21 Ngumba-ra nyi-ar pa-nga-rti 1 5 1 2 3 2 1 1 Duh a-kang i-ra-ha mu-lang 1 5 1 23 4 4 4 4 Ab-di sa-reng a-di-a-di

4 3 2 2 2 2 1 23 So-no ho-yong geu-ra te-pang 4 4 4 32 2 2 12 2 Kem-pel deu-i sa-bi-ha-ri Budak leutik bisa ngapung Babaku ngapungna peuting Nguriling kakalayangan Neangan nu amis-amis Sarupaning bungbuahan Naon wae nu kapanggih 4. JURU DEMUNG 3 4 3 45 5 4 34 32 Han-ja-kal ab di han-ja-kal 5 5 5 5 5 4 35 12 E-mut nu ka-pung-kur-pung-kur 2 2 2 2 2 2 12 15 E-mut nu ka-pung-kur-pung-kur 2 2 2 123 21 23 2 12 15 (2x) Pun ba-pa nu nga-ping pun ba-pa (2x) 3 4 3 45 5 4 34 32 Ab-di ta-ra mi-ro-se-a 5 5 5 5 51 345 1 512 Ab-di kal-ah min-deng pu-ndung Ayeuna kantun hanjakal Sabada pun bapa ngantun Teu aya nu ngaping Da pun biang teu damangan Ka saha abdi nyaluuh

5. LAMBANG 3 3 3 5 5 4 12 1 U-cing ha-yang ja-di jal-ma 1 2 1 3 3 4 23 3 Ha-yang pa-is la-uk e-mas 2 2 2 2 2 3 21 1 Sangkan teu di-gu-na-si-ka 1 2 1 5 2 15 12 3 Ku jal-ma di-tu-ding bang-sat Asin hayang jadi jalma Sangkan ucing teu ngahakan Malah mun ucing ngabangsat Rek digebah satakerna 6. WIRANGRONG 2 2 2 2 2 2 2 21 Ma-neh-na ka-ci-da teu-ing 2 1 5 54 1 2 2 123 Nge-dul ba-ri min-deng bo-los 4 3 2 21 3 4 3 45 Keur T-H-B ka-lah mu-mul 5 5 5 5 5 1 3 45 Nga-pal-keun di-pa-ke u-lin 5 5 5 5 5 4 34 32 Ra-pot-na re-a beu-reu-man

2 2 2 123 3 3 23 3 Ma-neh-na teu na-ek ke-las 7. ASMARANDANA 3- 3- 3- 3- 32 15 12 E-ling-e-ling mang-ka e - ling 2 2 2 21 3 4 3 45 Ru-ming-kang di bu-mi a-lam 5 5 5 5 5 5 5 4+3 Dar-ma wa-wa-ya-ngan ba -e 5 5 5 5 1 5 12 2 Ra-ga ta-ya pa-nga-wa-sa 2 1 5 5 5 5 5 La-mun ka-sa-sar lam-pah 5 4 3 2 2 21 23 45 Naf-su nu ma-tak ka-du-hung 5 5 4 5 1 2 12 15 Ba-dan a-nu ka-tem-pu-han 8. DURMA 1 5 4 3 4 5 1 2 1 3 4 32 Pa-ra pra-ju-rit A-mar-ta geus sa-mak-ta 32 3 5 5 5 5 5 Te-kad sa-ya-ga ju-rit 3- 3- 2 1 51 2 Ba-kal ma-ka-la-ngan 2 1 2 1 2 1 5 Ku-ra-wa mu-suh bang-sa

23 4 5 5 5 4 3 2 Pan ku-du gan-cang di-u-sir 1 5 12 3 2 Ti-le-mah en-dah 32 3 5 5 5 5 5 Nag-ri pu-pu-jan a-ti 9. MAGATRU 1 5 4 3 3 3 4 5 1 5 43 3 Hi-ji mangsa mang Ka-ba-yan da-gang bu-bur 3 4 3 2 3 4 3 45 Ce-nah rek da-gang ngu-ri-ling 5 4 3 4-3 5 1 51 2 Rek da-gang es tang-tu pa-yu 215 12 3 3 23 3 Bet hu-jan te-pi ka bu-rit 5 5 4 51 2 2 12 15 Da-gang ta-ya nu nga-wa-ro y Mang Kabayan isukna the dagang bubur Bubur kacang panas teuing Sedeng poe matak tutung Mang Kabayan rugi deui Teu payu najan samangkok y Pagetona Mang Kabayan dagang terus Bubur jeung es bet ngahiji Sangkan sakalian nanggung Mun hujan buburna laris Mun panas es nu diboro

10. BALAKBAK 2 1 5 5 5 5 5 53 43 51 2 1 2 5 (2x) Beungeut beureum huntu hi-ji jeung bo-lo-tot nyerengeh Ngaranna te astrajinga nu katelah - geus beken 5 4- 3 2 3 4- 34- 5 Sok sa-na-jan sok sa- na- jan 5 5 5 5 3 43 51 2 1 2 5 Re-a hu-tang ang-ger se-nang nga-le-geg

I. II.

y

Awak rengkung reujeung jangkung irung mancung - Si Udel Beuki sare beuki dahar beurang peuting - ngagahel Kabeukina kabeukina Kentang goreng dibawangan prekedel y Irung nambru huntu tonggar ngomong sugal - Si Gareng Gampang ambek teu pupuguh ka sasaha ngagambreng Kahayangna kahayangna Teu kaop teu ditedunan nyanggereng

Ti di-eu ti beu-lah ka-ler 4 3 2 2 2 2 21 Tembong di-lingkung gu-nung 4 3 5 45 2 2 2 2 2 Ko-ta kem-bang bangun nu se-pi 2 2 2 2 2 21 1 Bet teu ka-pi-reng so-ra 1 2 3 2 2 134 Da geus pu-guh ja-uh 4 3 2 1 1 1 15 12 La-ngit-na kaci-da leng-lang 222221234321 Es-tu ta-ya me-ga bo-das a-ling-a-ling 1 1 1 1 1 543 5 4512 So-re i-eu beng-ras pi-san 12. MIJIL 2152215434 Burang peuting Pringganda-ni se-pi 45 1 2 3 23 3 Ka-ra-ton pa-rong-pong 2151443451 Ga-tot ka-ca jeung pa-ra pra-wi-ra 3333454323 Rampak mang-kat se-ja ma-ju ju-rit 3 2 1 5 43 4 Nu kan-tun A-rim-bi 2 3 2 15+ 23 4 Jeung pa-ra se-se-puh

11. DANGDANGGULA 4 4 4 4 4 3 2 1 1 12 Pa-so-so-re nyawang Bandung as-ri 3 2 13 4 4 4 4 4 4 4 Ba-sa ku-ring u-lin -ka i-so-la 4 3 2 1 2 1 23 4

13. GAMBUH 2 2 2 2 2 2 21 Ma-nehna ba-ti bi-ngung 2 1 5 5 2 2 2 2 2 123 Ba-sa nya-ba Ba-pa reujeung Ibu 3 3 2 21 3 4 5 5 5 4 3 45 Ta-can mu-lang sa-na-jan geus li-wat bu-rit 5 5 5 5 5 4 34 32 A-di-na nga-da-dak ri-puh 2 2 2 123 3 3 23 3 Ta-di nga-da-dak ram-poh-poy 14. PANGKUR 5 5 4 4 3 51 54 4 U-pa-mi bo-sen di ko-ta 5 5 51 2 2 2 2 3 2 1 5 2 La-mun sa -li-ra hi-ji wak-tos pa-kan-ci 2 2 2 2 2 54 4 4 Su-mang-ga a-meng ka lem-bur 2 2 2 2 21 5 Ku ab-di di-an-to-san 2 2 23 4 2 2 2 2 2 54 4 4 U-rang sa-reng macang-kra-ma nga-ler ngi-dul 1 1 1 1 1 1 12 3 Sa-li-ra ho-yong ka-ma-na 2 2 2 2 2 215 1 512 Tangtos di-ja-jap ku ab -di

15. GURISA 3 3 3 5 5 4 12 1 Ni-ni nganggo ka-os-sang-sang Ba-ri ngangge ka-ca-so-ca 3 3 3 5 5 432 4 451 Pe-nya-nyi dangdut gam-bar-na Nu hideung me-les war-na-na 2 1 1 1 1 2 5 1 Ja-lan ja-lan pa-si-si-ang Nga-go-ber lan-ci-ngan pan-jang 3 3 3 5 5 432 4 451 Ngo-cor-keun ca-i ka sa-wah Nu di-se-bat be-gi te-a

I. II.

I. II.

16. LADRANG 1 5 45 43 3 2 23 4 545 1 A-kang Ce-pot re-sep o-lah-ra-ga 1 5 45 43 1 5 45 43 Re-wog da-har Re-wog da-har 3 2 23 4 5 43 45 1 Rambo nu ka-im-pi- im- pi 1 5 45 43 3 2 23 4 5 43 45 1 Bi-na-ra-ga ka-lah si-rah nga-ba-da-gan 17. PUCUNG

2 2 23 3 4 3 2 1 2 3 23 3 Ku-du sa-dar ka-na mang-pa-at-na el-mu 2 1 1 1 13 4 Pi-keun di-a-la-jar 5 4 3 2 4 4 45 1 Sa-na-jan di i-mah o-ge 1 5 43 3 3 3 32 1 1 5 45 43 Ka-pan ku-du nga-pal-keun sing e-nya-e-nya