Bank Soalan Congak

Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006

Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 1
Masa : 2 Minit

Tarikh :
Jumlah :

1.

9 + 2 =

21.

9 + 2 =

41.

2 + 2 =

2.

5 + 5 =

22.

3 + 9 =

42.

4 + 4 =

3.

4 + 5 =

23.

7 + 7 =

43.

1 + 7 =

4.

1 + 4 =

24.

6 + 1 =

44.

3 + 8 =

5.

2 + 3 =

25.

9 + 4 =

45.

0 + 1 =

6.

1 + 6 =

26.

8 + 4 =

46.

8 + 6 =

7.

5 + 3 =

27.

0 + 5 =

47.

6 + 1 =

8.

5 + 6 =

28.

6 + 6 =

48.

4 + 7 =

9.

4 + 3 =

29.

7 + 3 =

49.

7 + 8 =

10.

1 + 9 =

30.

7 + 1 =

50.

0 + 8 =

11.

3 + 1 =

31.

3 + 3 =

51.

1 + 3 =

12.

7 + 7 =

32.

8 + 5 =

52.

2 + 6 =

13.

6 + 2 =

33.

6 + 5 =

53.

5 + 2 =

14.

7 + 1 =

34.

9 + 9 =

54.

6 + 8 =

15.

4 + 2 =

35.

1 + 2 =

55.

2 + 9 =

16.

9 + 3 =

36.

7 + 4 =

56.

4 + 9 =

17.

0 + 8 =

37.

8 + 2 =

57.

9 + 5 =

18.

9 + 0 =

38.

7 + 5 =

58.

8 + 2 =

19.

6 + 4 =

39.

4 + 5 =

59.

7 + 3 =

20.

7 + 7 =

40.

0 + 5 =

60.

2 + 9 =
1

Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006

Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 2
Masa : 2 Minit

Tarikh :
Jumlah :

1.

8 + 1 =

21.

5 + 1 =

41.

3 + 9=

2.

3 + 6 =

22.

9 + 9 =

42.

0 + 7 =

3.

1 + 4 =

23.

3 + 4 =

43.

3 + 8 =

4.

2 + 5 =

24.

5 + 4 =

44.

9 + 6 =

5.

3 + 2 =

25.

4 + 1 =

45.

2 + 4 =

6.

5 + 3 =

26.

6 + 6 =

46.

4 + 4 =

7.

2 + 7 =

27.

2 + 5 =

47.

8 + 6 =

8.

2 + 8 =

28.

3 + 7 =

48.

6 + 2 =

9.

3 + 6 =

29.

4 + 8 =

49.

0 + 6 =

10.

7 + 3 =

30.

4 + 2 =

50.

1 + 1 =

11.

6 + 4 =

31.

9 + 3 =

51.

8 + 1 =

12.

3 + 3 =

32.

5 + 6 =

52.

9 + 4 =

13.

8 + 1 =

33.

7 + 5 =

53.

6 + 9 =

14.

5 + 3 =

34.

0 + 8 =

54.

1 + 2 =

15.

9 + 0 =

35.

9 + 1 =

55.

2 + 9 =

16.

4 + 3 =

36.

7 + 6 =

56.

7 + 7 =

17.

6 + 0 =

37.

5 + 0 =

57.

9 + 3 =

18.

6 + 9 =

38.

8 + 3 =

58.

6 + 0 =

19.

3 + 1 =

39.

5 + 8 =

59.

8 + 4 =

20.

4 + 7 =

40.

2 + 5 =

60.

4 + 3 =
2

Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006

Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 3
Masa : 1 Minit

Tarikh :
Jumlah :

1.

3 + 8 =

21.

7 + 9 =

41.

4 + 6 =

2.

6 + 3 =

22.

8 + 9 =

42.

3 + 7 =

3.

9 + 2 =

23.

6 + 7 =

43.

2 + 8 =

4.

2 + 9 =

24.

5 + 7 =

44.

5 + 9 =

5.

3 + 4 =

25.

5 + 9 =

45.

6 + 7 =

6.

0 + 6 =

26.

4 + 5 =

46.

7 + 8 =

7.

3 + 6 =

27.

8 + 8 =

47.

9 + 7 =

8.

7 + 4 =

28.

5 + 8 =

48.

6 + 3 =

9.

9 + 4 =

29.

9 + 9 =

49.

4 + 8 =

10.

3 + 5 =

30.

9 + 3 =

50.

2 + 0 =

11.

4 + 7 =

31.

0 + 7 =

51.

3 + 6 =

12.

3 + 0 =

32.

6 + 9 =

52.

5 + 8 =

13.

0 + 9 =

33.

3 + 7 =

53.

4 + 9 =

14.

5 + 6 =

34.

3 + 9 =

54.

7 + 5 =

15.

6 + 8 =

35.

1 + 8 =

55.

6 + 6 =

16.

4 + 8 =

36.

2 + 7 =

56.

2 + 9 =

17.

8 + 9 =

37.

3 + 6 =

57.

4 + 7 =

18.

8 + 3 =

38.

3 + 8 =

58.

5 + 6 =

19.

7 + 9 =

39.

1 + 7 =

59.

3 + 8 =

20.

9 + 1 =

40.

5 + 8 =

60.

2 + 7 =

3

Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006

Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 4
Masa : 2 Minit

Tarikh :
Jumlah :

1.

2 + 7 =

21.

4 + 6 =

41.

5 + 6 =

2.

5 + 4 =

22.

5 + 8 =

42.

9 + 2 =

3.

8 + 5 =

23.

9 + 7 =

43.

8 + 8 =

4.

9 + 7 =

24.

0 + 3=

44.

7 + 5 =

5.

8 + 3 =

25.

6 + 1 =

45.

4 + 8 =

6.

7 + 3 =

26.

4 + 9 =

46.

5+ 2 =

7.

5 + 6 =

27.

4+ 7 =

47.

7 + 8 =

8.

1 + 9 =

28.

5 + 2 =

48.

9 + 6 =

9.

3 + 9 =

29.

2 + 2 =

49.

9 + 1 =

10.

4 + 1 =

30.

9 + 2 =

50.

2 + 7 =

11.

9 + 5 =

31.

3 + 8 =

51.

4 + 9 =

12.

6 + 1 =

32.

5 + 6 =

52.

5 + 8 =

13.

5 + 5 =

33.

8 + 5 =

53.

6 + 6 =

14.

9 + 4 =

34.

0 + 8 =

54.

4 + 9 =

15.

8 + 9 =

35.

8 + 7 =

55.

7 + 7 =

16.

8 + 8 =

36.

6 + 2 =

56.

8 + 8 =

17.

5 + 7 =

37.

5 + 0 =

57.

4 + 9 =

18.

4 + 5 =

38.

7 + 3 =

58.

2 + 8 =

19.

2 + 4 =

39.

6 + 9 =

59.

7 + 7 =

20.

1 + 2 =

40.

3 + 5 =

60.

5 + 5 =

4

Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006

Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 5
Masa : 2 Minit

Tarikh :
Jumlah :

1.

8 + 1 =

21.

5 + 1 =

41.

3 + 9 =

2.

3 + 6 =

22.

9 + 9 =

42.

0 + 7 =

3.

1 + 4 =

23.

3 + 4 =

43.

3 + 8 =

4.

2 + 5 =

24.

5 + 4

44.

9 + 6 =

5.

3 + 2 =

25.

4 + 1 =

45.

2 + 4 =

6.

5 + 3 =

26.

6 + 6 =

46.

4+ 4 =

7.

2 + 7 =

27.

2+ 5 =

47.

8 + 6 =

8.

2 + 8 =

28.

3 + 7 =

48.

6 + 2 =

9.

3 + 6 =

29.

4 + 8 =

49.

0 + 6 =

10.

7 + 3 =

30.

4 + 2 =

50.

1 + 1 =

11.

6 + 4 =

31.

9 + 3 =

51.

8 + 1 =

12.

3 + 3 =

32.

5 + 6 =

52.

9 + 4 =

13.

8 + 1 =

33.

7 + 5 =

53.

6 + 9 =

14.

5 + 3 =

34.

0 + 8 =

54.

1 + 2 =

15.

9 + 0 =

35.

9 + 1 =

55.

2 + 9 =

16.

4 + 3 =

36.

7 + 6 =

56.

7 + 7 =

17.

6 + 0 =

37.

5 + 0 =

57.

9 + 3 =

18.

6 + 9 =

38.

8 + 3 =

58.

6 + 0 =

19.

3 + 1 =

39.

5 + 8 =

59.

8 + 4 =

20.

4 + 7 =

40.

2 + 5 =

60.

4 + 3 =

=

5

5 + 8 = 22. 7 + 4 = = 6 . 4 + 6 = 41. 8 + 9 = 3. 8 + 9 = 23. 5 + 6 = 13. 4 + 9 = 15. 9 + 3 = 17. 6 + 8 = 16.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 6 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 6 + 6 = 9. 6 + 6 = 55. 7 + 1 = 30. 3 + 9 = 6. 4 + 9 = 53. 2 + 2 = 49. 7 + 5 = 52. 9 + 2 = 50. 2 + 9 = 11. 2 + 7 = 54. 8 + 4 = 51. 6 + 1 = 45. 4 + 5 = 4. 1 + 9 = 28. 9 + 4 = 34. 6 + 7 = 2. 3 + 8 = 12. 1 + 2 = 40. 1 + 7 = 56. 5 + 7 = 37. 8 + 8 = 36. 9 + 7 = 43. 0 + 3= 44. 4 + 9 = 46. 5 + 4 = 39. 5 + 5 = 59. 2 + 7 7. 9 + 5 = 31. 9 + 9 = 19. 4 + 5 = 38. 8 + 7 = 8. 6 + 8 = 35. 8 + 8 = 20. 6 + 7 = 57. 9 + 3 = 26. 4+ 1 = 47. 9 + 1 = 60. 9 + 7 = 24. 5 + 9 = 10. 7 + 8 = 14. 8 + 1 = 32. 8 + 7 = 21. 3 + 2 = 48. 4 + 8 = 25. 4 + 5 = 58. 8 + 5 = 18. 7 + 8 = 42. 5 + 7 = 27. 1 + 8 = 5. 6 + 2 = 29. 7 + 5 = 33.

6 + 4 = 31. 1 + 9 = 38. 7 + 6 = 56. 0 + 2 = 15. 1 + 1 = 11. 0 + 6 = 10. 3 + 2 = 25. 2 + 9 = 2. 9 + 3 = 51. 3 + 6 = 22. 5 + 3 = 26. 8 + 5= 20. 2 + 8 = 28. 8 + 4 = 6. 3 + 1 = 39. 4 + 8 = 49.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 7 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 2 + 7 = 27. 3 + 6 = 29. 9 + 0 = 35. 5 + 3 = 7 . 4 + 1 = 45. 5 + 9 = 14. 6 + 3 = 30. 8 + 7 = 12. 0 + 8 = 54. 6 + 8 = 9. 9 + 6 = 5. 2 + 5 = 24. 0 + 7 = 3. 9 + 4 = 18. 3 + 7 = 48. 4+ 4 = 7. 6 + 6 = 46. 9 + 6 = 13. 8 + 1 = 33. 6 + 5 = 60. 1 + 4 = 23. 4 + 2 = 50. 5 + 0 = 57. 7 + 3 = 36. 6 + 9 = 19. 5 + 1 = 41. 8 + 3 = 58. 5 + 4= 44. 3 + 4 = 43. 4 + 7 = 40. 9 + 4 = 42. 5 + 6 = 52. 7 + 5 = 53. 7 + 6 = 8. 1 + 8 = 4. 3 + 3 = 34. 2+ 5 = 47. 5 + 3 = 32. 8 + 1 = 21. 7 + 7 = 17. 9 + 1 = 55. 3 + 9 = 16. 3 + 8 = 59. 6 + 0 = 37.

7 + 5 = 52. 2 + 9 = 13. 0 + 3= 44. 4 + 9 = 58. 6 + 8 = 12. 8 + 8 = 55. 5 + 7 = 37. 5 + 7 = 27. 5 + 7 = 4. 6 + 1 = 45. 5 + 8 = 22. 7 + 9 = 2. 1 + 2 = 40. 7 + 5 = 14. 4 + 9 = 46. 9 + 4 = 8. 9 + 3 = 26. 3 + 2 = 48. 8 + 1 = 32. 8 + 7 = 21.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 8 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 4 + 7 = 56. 4 + 6 = 19. 8 + 9 = 23. 5 + 4= 15. 6 + 4 = 53. 5 + 9 = 17. 1 + 9 = 28. 9 + 2 = 50. 3 + 2 = 29. 7 + 1 = 30. 4 + 5 = 38. 8+ 4 = 11. 7 + 5 = 33. 5 + 4 = 39. 2 + 6 = 3. 1 + 9 = 9. 4 + 9 = 20. 6 + 7 = 16. 5 + 8 = 57. 4+ 1 = 47. 2 + 2 = 49. 2 + 7 = 18. 8+ 9 = 60. 1 + 2 = 41. 8 + 8 = 51. 3 + 0 = 6. 9 + 4 = 34. 4 + 8 = 25. 9 + 7 = 24. 5 + 6 = 59. 6 + 8 = 35. 2+ 9 = 7. 2 + 8 = 10. 3 + 4 = 8 . 5 + 8 = 42. 9 + 5 = 54. 9 + 7 = 43. 9 + 5 = 31. 4 + 5 = 5. 8 + 8 = 36.

8 + 7 = 50. 5 + 4 = 42. 4 + 7 = 13.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 9 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 5 + 1 = 4. 4 + 1 = 28. 7 + 6 = 18. 0 + 8 = 19. 8 + 1 = 54. 6 + 6 = 49. 0 + 3 = 53. 5 + 9 = 20. 8 + 1 = 22. 3 + 4 = 36. 1 + 6 = 39. 7 + 2 = 14. 8+ 9 = 7. 1 + 0 = 10. 5 + 2 = 51. 4 + 0 = 56. 7 + 3 = 59. 2 + 7 = 9 . 4 + 2 = 37. 8 + 3 = 3. 0 + 3 = 2. 1 + 9 = 24. 9 + 1 = 23. 1 + 1 = 38. 5 + 1 = 57. 3 + 2 = 46. 8 + 6 = 52. 6 + 3 = 35. 6 + 0 = 58. 7 + 6 = 43. 6 + 4 = 11. 9+ 5 = 47. 0 + 8 = 33. 9 + 9 = 55. 8 + 2 = 21. 9 + 9 = 9. 7 + 6 = 12. 6 + 5 = 32. 7 + 1 = 25. 8 + 0 = 30. 3 + 0 = 29. 7 + 1 = 40. 9 + 3 = 15. 6 + 2 = 27. 2 + 2 = 45. 1 + 1 = 31. 9 + 8 = 8. 0 + 5 = 48. 8 + 0 = 6. 6 + 5 = 16. 8 + 5 = 17. 7 + 6 = 5. 5 + 1 = 26. 1 + 6 = 60. 4 + 3 = 41. 5 + 5= 44. 2 + 4 = 34.

3 + 3 = 46. 9 + 9 = 9. 4 + 6 = 27. 4 + 4 = 8. 9 + 0 = 24. 6 + 0 = 10. 5 + 5 = 56. 3 + 3 = 42. 8 + 2 = 26. 6 + 6 = 49. 5 + 2 = 12. 1 + 6 = 51. 4 + 1 = 54. 8 + 5= 44. 6 + 8 = 58. 5 + 5 = 21. 5 + 6 = 34. 8 + 8 = 14. 6 + 4 = 55. 9 + 1 = 39. 7 + 1 = 2. 8 +1 = 57. 4 + 7 = 45. 6 + 7 = 35. 8 + 8 = 52. 6+ 3 = 7.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 10 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 9 +2 = 29. 1 + 8 = 6. 6 + 8 = 20. 8 + 2 = 19. 6 + 6 = 60. 7 + 1 = 36. 6 + 1 = 17. 4 + 3 = 4. 2 + 6 = 11. 2 + 6 = 38. 8 + 3 = 15. 5+ 2 = 47. 6 + 6 = 31. 3 + 5 = 3. 4 + 3 = 50. 6 + 4 = 22. 9 + 1 = 41. 7 + 2 = 53. 0 + 7 = 40. 3 + 6 = 25. 5 + 2 = 59. 7 + 7 = 18. 6 + 2 = 10 . 2 + 8 = 16. 7 + 7 = 30. 7 + 3 = 28. 0 + 5 = 5. 8 + 5 = 37. 1 + 3 = 48. 4 + 5 = 33. 3 + 4 = 32. 4 + 3 = 23. 4 + 7 = 13. 1 + 8 = 43.

6 + 5 = 39. 6 + 7 = 19. 2 + 9 = 41. 7 + 2 = 37. 5 + 3 = 59. 2 + 5 = 50. 2 + 8 = 18. 2 + 3= 47. 0 + 1 = 49. 8 + 1 = 33. 9 + 1 = 35. 0 + 3 = 60. 8 + 7 = 31. 7 + 3 = 42. 3 + 6 = 22. 8 + 8= 44. 3 + 4 = 40. 9 + 4 = 52. 3 + 1 = 2. 7 + 6 = 38. 4 + 7 = 25. 5 + 4 = 6. 8 + 3 = 51. 2 + 4 = 23. 4 + 4 = 15. 8 + 1 = 56. 7 + 2 = 4. 5 + 6 = 30. 3 + 9 = 45. 5 + 6 = 8. 3 + 7 = 11 . 6 + 2 = 36. 7 + 8 = 54. 3 + 3 = 12. 8 + 8 = 48. 4 + 9 = 10. 2 + 0 = 28. 6 + 7 = 21. 3 + 9 = 24. 7 + 1 = 26. 2 + 9 = 55. 9 + 9 = 17. 4+ 8 = 7. 8 + 8 = 20. 4 + 2 = 46.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 11 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 5 + 4 = 43. 9 + 5 = 14. 7 + 7 = 9. 6 + 6 = 11. 5 + 5 = 57. 2 + 8 = 32. 7 + 7 = 13. 8 + 5 = 53. 0 + 7 = 34. 9 + 1 = 3. 0 + 9 = 29. 1 + 7 = 27. 6 + 4 = 5. 6 + 7 = 58. 8 + 6 = 16.

2 + 4 = 34. 8+ 9 = 7. 4 + 3 = 41. 4 + 0 = 56. 8 + 6 = 52. 6 + 0 = 58. 8 + 7 = 50. 7 + 6 = 18. 3 + 4 = 36. 1 + 0 = 10. 0 + 3 = 2. 4 +1 = 28. 8 + 1 = 54. 7 + 6 = 43. 3 + 0 = 29. 5 + 1 = 57. 9+ 5 = 47. 6 + 2 = 27. 1 + 1 = 31. 1 + 1 = 38. 0 + 8 = 33. 2 + 7 = 12 . 4 + 2 = 37. 7 + 1 = 40. 6 + 5 = 32. 3 + 2 = 46. 8 + 5 = 17. 9 + 3 = 15. 8 + 0 = 30. 1 + 6 = 39. 9 + 1 = 23. 6 + 5 = 16. 5 + 2 = 51. 7 + 6 = 5. 2 + 2 = 45. 5 + 4 = 42. 6 + 4 = 11. 1 + 9 = 24. 9 + 8 = 8. 7 + 2 = 14. 5 + 1 = 4. 8 + 0 = 6. 0 + 8 = 19. 6 + 3 = 35. 1 + 6 = 60. 5 + 5= 44. 9 + 9 = 55. 0 + 3 = 53. 8 + 3 = 3. 8 + 2 = 21. 4 + 7 = 13. 7 + 7 = 9. 8 + 1 = 22. 0 + 5 = 48.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 12 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 7 + 6 = 12. 6 + 6 = 49. 5 + 1 = 26. 5 + 9 = 20. 7 + 1 = 25. 7 + 3 = 59.

4 + 7 = 31. 1 + 7 = 59. 7 + 9 = 41. 6 + 9 = 52. 5 + 8 = 48. 7 + 4 = 28. 3 + 7 = 53. 5 + 7 = 13. 7 + 4 = 4. 2 + 9 = 24.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 13 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 3 + 6 = 27. 7 + 6 = 15. 8 + 2 = 17. 2 + 7 = 56. 4 + 5 = 46. 4 + 8 = 36. 3 + 9 = 54. 7 + 9 = 39. 1 + 8 = 55. 3 + 4 = 25. 0 + 9 = 33. 0 + 7 = 51. 0 + 8 = 26. 6 +8 = 35. 3 + 8 = 32. 3 + 4 = 3. 3+ 8 = 7. 3 + 8 = 21. 8+ 8 = 47. 5 + 7= 44. 7 + 7 = 13 . 3 + 8 = 10. 9 + 9 = 49. 6 + 6 = 19. 8 + 9 = 42. 3 + 5 = 30. 8 + 4 = 9. 3 + 8 = 58. 8 + 3 = 38. 3 + 6 = 11. 6 + 8 = 22. 7 + 3 = 8. 9 + 1 = 40. 4 + 9 = 20. 9 + 3 = 50. 6 + 7 = 43. 5 + 9 = 45. 9 + 4 = 29. 8 + 9 = 37. 5 + 9 = 16. 3 + 9 = 6. 3 + 6 = 57. 9 + 2 = 23. 9 + 9 = 14. 1 + 8 = 12. 5 + 8 = 60. 4 + 9 = 5. 8 + 4 = 18. 5 + 6 = 2. 5 + 6 = 34.

7 + 5 = 14 . 4 + 5 = 19. 5+ 4 = 47. 6 + 9 = 42. 6 + 8 = 2. 3 + 9 = 20. 7 + 3 = 14. 5 + 7 = 31. 7 + 4 = 51. 9 + 6 = 12. 2 + 9 = 37. 3 + 7 = 16. 4 + 7 = 8. 8 + 1 = 21. 3 + 0= 44. 5 + 9 = 41. 0 + 2 = 50. 7 + 5 = 7. 6 + 1 = 45. 8 + 8 = 48. 3 + 5 = 32. 6 + 4 = 39. 4 +7 = 29. 3 + 4 = 11. 7 + 6 = 53. 3 + 8 = 9. 5 + 5 = 6. 8 + 4 = 30. 9 + 9 = 18. 3 + 9 = 54. 9 + 9 = 57. 8 + 4 = 38. 7 + 1 = 34. 9 + 3 = 23. 9 + 6 = 25. 0 + 4 = 15. 1 + 7 = 4. 4 + 3 = 35. 2 + 9 = 33. 2 + 8 = 13. 1 + 8 = 49. 7 + 8 = 58. 1 + 5 = 26. 9 + 2 = 10. 5 + 6 = 17. 4 + 9 = 3. 8 + 7 = 36. 1 + 8 = 55. 3 + 8 = 56. 6 + 7 = 46. 3 + 6 = 60.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 14 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 4 + 6 = 40. 9 + 5 = 52. 8 + 4 = 27. 8 + 6 = 22. 4 + 6 = 59. 9 + 4 = 43. 6 + 7 = 24. 3 + 9 = 5. 5 + 7 = 28.

Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 15 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 10 .5 = 7. 5 .1 = 25.3 = 47.5 = 6.3 = 51.1 = 21. 7 . 6 . 9 .1 = 26.1 = 40.4 = 58. 8 .2 = 32. 12 . 9 .6 = 19. 14 .5 = 9. 5 .4 = 3.3 = 52.4 = 55.2 = 33. 1 .1 = 22.4 = 4. 10 .3 = 46. 8 . 13 . 11 . 6 . 8 . 6 . 10 .1 = 29. 2 . 7 .2 = 39.5 = 8. 8 .6 = 17. 4 .3 = 43.1 = 28. 8 . 11 .4 = 2.4 = 57. 5 .4 = 45.5 = 15.3 = 49.3 = 42. 11 .4 = 60. 5 . 3 . 10 .1 = 27. 12 .2 = 38.2 = 36.5 = 10.2 = 37. 4 -2 = 31.5 = 14. 4 . 6 .3 = 41. 7 . 3 . 9 . 11 . 9 . 13 .5 = 5. 7 .2 = 30.5 = 12.5 = 16.6 = 18. 6 . 11 .2 = 34.5 = 13. 15 . 7 . 9. 14 . 9 .3 = 50.1 = 23.5 = 11.2 = 35. 5 .6 = 15 .4 = 56.6 = 53. 4 . 7 . 15 . 5 .4 = 54. 3 .6 = 20.1 = 24. 2 .3 = 48.4 = 59. 10 . 12 . 13 . 13 . 10 .3= 44.

4 = 25. 14 . 14 . 15 . 11 . 15 . 10 . 10 .8 = 22.3 = 16.5 = 19.2 = 23. 13 . 15 . 12 . 16 .9 = 39. 13 .9 = 16 .8 = 48. 11 .7 = 9.5 = 46. 12 . 9 . 12 .9 = 20.3 = 50.5 = 14.8 = 36. 13 . 13 .9 = 45.1 = 40.7 = 53.8 = 35. 13 . 11 . 10 . 6 .5 = 54.9 = 37. 13 .7 = 56. 16 . 11 .8 = 26. 10 .9 = 33.7 = 31. 11 .8 = 17. 15 .5 = 5. 13 .8 = 21.3 = 38. 11 . 10 .9 = 4. 18 .7 = 51. 16 .8 = 18. 13 . 12 .5 = 30. 14 .6 = 57.7 = 59.9 = 24. 18 . 10 . 12 . 14 .9 = 41.4 = 28.8 = 47. 11 . 16 . 13 .7 = 44. 12 .8 = 60. 15 . 13 .9 = 12.4 = 29. 13 . 12 . 15 . 11 .6 = 27. 17 . 11 .9 = 15. 17 .7 = 7. 13 .8 = 55.6 = 2.6 = 34. 10 .8 = 32.7 = 43. 12 .8 = 3. 11 .8 = 8.9 = 42. 12 .8 = 6. 14 .7 = 13.9 = 49. 15 .9 = 52.8 = 58.9 = 11.3 = 10.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 16 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1.

10 .9 = 24.2 = 12.7 = 13. 18 .7 = 9.1 = 38. 9 . 9 . 3 . 8 . 7 . 8 .1 = 57. 9 . 12 . 1 .1 = 31.1 = 26. 10 .3 = 35.5 = 47. 6 . 6 .1 = 54. 10 .3 = 15.5 = 16. 2 .5 = 32.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 17 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 11 .7 = 17 .0 = 10.8 = 8. 12 .6 = 43. 10 . 8 .1 = 28. 3 .6 = 39.6 = 5.4 = 11. 8 -6 = 52. 5 .5 = 17.9 = 55.2 = 37.5 = 48. 7 .3 = 59.8 = 33. 11 . 6 . 8 .2 = 21.6 = 60. 8 .3 = 53.2 = 27.4 = 2. 6 . 9 .1 = 4. 1 . 8 .5 = 25.6 = 18. 4 .0 = 30.2 = 51. 10 . 6 . 15 .3 = 3.6 = 49. 12 . 5 .3 = 41. 8 . 5 .4 = 36. 7 .2 = 14. 5 .9 = 20.2 = 45.4 = 42. 10 .4 = 34.0 = 58. 10 . 5 . 4 .7 = 22.0 = 6.5= 44. 9 . 7 . 10 .1 = 40. 6 . 7 . 4 . 11 . 11 .0 = 56.7 = 50.9 = 7. 7 . 4 . 10 . 8 .1 = 23.8 = 19. 11 . 5 .0 = 29.2 = 46.

14 . 16 . 10 .7 = 2. 14 .0 = 41.7 = 27. 12 . 7 .7 = 53.3 = 23.8 = 54.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 18 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 10 .7 = 30.5 = 16. 11 . 18 . 17 . 3 .9 = 55.6 = 25.7 = 28. 17 . 12 .9 = 9. 16 .0 = 52.9 = 39. 9 .7 = 15.6 = 46. 2 . 17 .5 = 51. 9 . 9 . 13 .9 = 47.3 = 44.8 = 42.5 = 35.9 = 43. 12 .6 = 40.5 = 14.7 = 8. 14 . 17 . 18 . 11 . 10 .0 = 11.9 = 12. 13 .13 = 50.6 = 18 . 13 . 12 . 11 .6 = 33. 11 . 17 . 7 .2 = 45.6 = 37. 13 . 4 .4 = 60.11 = 49.6 = 19. 8 .6 = 3.6 = 24. 14 .8 = 36.1 = 21. 11 .9 = 7. 10 . 14 . 13 . 10 .1 = 58.9 = 4. 14 .5 = 56.4 = 20.1 = 22.8 = 17. 15 .8 = 29.2 = 59. 12 .0 = 18. 12 .9 = 31. 18 . 19 .4 = 13. 1 . 8 .7 = 34. 5 .5 = 57. 7 .2 = 5. 13 .5 = 26.9 = 38.6 = 10. 20 . 5 . 4 . 4 .6 = 6. 6 . 13 .5 = 32. 15 .1 = 48.

0 = 7. 13 . 16 . 15 . 12 . 13 . 15 . 7 .4 = 38. 15 . 16 . 6 . 17 .8 = 23.0 = 34.5 = 6. 11 . 3.9 = 40. 14 .8 = 39.5 = 24. 11 .3 = 8.9 = 18.8 = 25.8 = 5.5 = 26. 15 . 16 .9 = 43. 16 . 18 .9 = 9.8 = 49.6 = 45. 13 . 16 .9 = 48. 12 .8 = 11.8 = 47. 14 .4 = 16.8 = 10.3 = 22.8 = 37. 12 . 16 . 7 .9 = 50. 16 . 17 . 9 . 9 .3 = 32.2 = 21.7 = 60.5 = 28. 8 .5 = 41. 10 .4 = 59. 18 .7 = 58. 8 .9 = 31. 15 .7 = 19.8 = 27.7 = 12. 11 . 10 .8 = 13.2 = 3. 16 . 17 .3 = 46. 11 .3 = 42.9 = 2.7 = 33. 14 . 10 .9 = 53. 5 .6 = 15. 14 .8 = 56. 18 . 4 . 14 . 12 . 18 . 11 .7 = 44.9 = 55.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 19 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 17 . 15 .8 = 51.6 = 14. 10 . 2 .7 = 19 . 14 . 6 -3 = 52.7 = 29. 15 .5 = 30. 14 .9 = 35.9 = 17.4 = 4.6 = 36.5 = 20. 7 . 11 .1 = 54.3 = 57.

7 . 13 . 10 . 8 . 11 . 13 .3 = 20.8 = 38. 9 .9 = 44.9 = 15. 18 .9 = 40. 12 . 16 .7 = 26. 11 .9 = 8. 9 . 9 .9 = 49.7 = 16. 12 .8 = 32.3 = 54.6 = 25. 13 . 11 . 9 .8 = 17.5 = 53. 17 .6 = 23.8 = 5. 10 . 12 .6 = 13. 15 .9 = 47. 12 . 12 . 6 .8 = 14.8 = 35. 6 . 9 .9 = 57. 4 .9 = 45.3 = 18. 12 . 10 .8 = 39.5 = 2. 12 .Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 20 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 14 .9 = 9. 9 .7 = 28.7 = 27. 12 .6 = 22. 9 .7 = 29. 15 . 13 .4 = 11.4 = 56.9 = 42. 11 . 17 .8 = 37. 17 .6 = 59. 8 . 15 .6 = 21.8 = 36.4 = 19.5 = 50. 10 . 14 .3 = 6. 18 .8 = = 20 . 15 . 9 . 16 . 16 . 15 .8 = 34. 16 .9 = 7.8 = 60.9 = 46.9 = 41. 10 . 13 .4 = 52. 16 .1 = 55.7 = 30.8 = 10.8 = 33.7 = 51.9 = 43. 11 .6 = 4. 10 .9 = 48. 12 . 7 .8 31. 11 .3 = 3. 14 .6 = 24.7 = 12. 18 .8 = 58.

13 . 16 .9 = 42.6 = 44. 18 . 10 .4 = 48.8 = 22.6 = 47.9 = 51. 15 . 9 .8 = 7. 15 .8 = 16. 7 . 14 .7 = = 12. 17 . 17 .9 = 11.4 = 43.9 = 50.8 = 28. 16 .7 = 9. 11 . 12 .5 = 30. 12 .5 = 4. 17 . 10 . 14 . 10 .8 = 39. 15 .5 = 45.7 = 40.4 = 6. 11 .8 31. 11 . 11 .8 = 41. 10 .8 = 54.8 = 19. 12 . 13 .4 = 14. 11 .7 = 23. 15 . 10 .9 = 24.8 = 25. 13 .8 = 2. 13 . 17 .5 = 49.7 = 3.5 = 55. 11 . 16 . 14 . 15 . 10 . 15 . 13 . 13 .4 = 18. 14 .5 = 27.7 = 29.8 = 59.6 = 35. 11 . 13 . 8 . 11 .6 = 57. 14 . 16 .9 = 17.7 = 34.4 = 33.8 = 37.9 = 38.5 = 21 .6 = 20.8 = 10.6 = 46.9 = 15.9 = 56. 18 . 14 . 13 . 9 . 12 .3 = 26. 11 . 15 .6 = 5.9 = 58. 15 .8 = 53.6 = 32.6 = 52.6 = 36. 13 . 15 .7 = 60. 15 .6 = 21. 10 .5 = 8.8 = 13.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 21 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 16 .

8 . 12 . 3 . 10 . 12 .1 = 57. 11 .0 = 56. 10 . 6 .1 = 40. 8 . 11 .3 = 35. 9 . 10 . 10 .3 = 2. 1. 7 .7 = 50.9 = 55.8 = 19.5 = 47. 5 .2 = 14. 10 .1 = 26.0 = 58. 8 .6 = 60. 6 . 8 . 3 . 7 .8 = 8.1 = 4. 2 .2 = 27.2 = 21. 7 .3 = 59. 4 .0 = 29.5 = 25. 8 .4 = 36. 7 .3 = 41.5 = 44. 5 .1 = 12.9 = 20. 10 . 10 .3 = 3. 1 . 4 .1 = 23.2 = 51. 8 . 9 . 6 . 9 . 6 .2 = 46.5 = 17.9 = 7.1 = 38.9 = 24. 8 . 9 .6 = 5.0 = 10.2 = 11.0 = 6. 10 .6 = 18. 8 .5 = 32. 4 .5 = 22 .4 = 31.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 22 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1.1 = 54. 7 . 5 . 11 .6 = 52. 7 . 4 .2 = 45. 9 . 7 .7 = 9. 10 .5 = 48.2 = 37.3 = 53.1 = 28.4 = 42.0 = 30. 10 . 5 .3 = 39.6 = 49. 10 .7 = 16.8 = 33. 5 . 5 . 12 . 5 . 11 .7 = 13.4 = 34. 6 .6 = 43.3 = 15. 8 .7 = 22.

3 = 54.5 = 40. 11 . 12 . 15 . 15 .7 = 23.5 = 8.4 = 17.9 = 16. 18 .9 = 22. 9 . 11 .5 = 5.8 = 11.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 23 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1.4 = 58.7 = 33. 11 . 16 . 17 .4 = 32.8 = 28.9 = 24.3 = 18. 14 .8 = 21. 11 .4 = 38. 14 .1 = 31. 13 . 12 . 6 .9 = 45.7 = 50.9 = 59. 16 . 13 . 15 . 16 .9 = 53. 14 .7 = 55.6 = 14. 15 .7 = 46. 12 .6 = 25. 15 . 3 . 5 .7 = 15.4 = 44.5 = 3.9 = 42.3 = 9.7 = 4.9 = 48. 11 . 1 .0 = 37. 12 . 12 . 16 .2 = 12.3 = 13.9 = 7.8 = 23 . 17 . 8 .7 = 6.9 = 20. 13 . 12 .8 = 19.6 = 56. 18 . 13 . 10 .7 = 34. 14 . 11 . 13 .9 = 47.9 = 57.3 = 39. 14 . 15 .4 = 35. 13 . 14 .8 = 27.3 = 26. 13 . 9 .3 = 41. 12 .5 = 49. 11 .4 = 36. 18 .8 = 30. 4 .5 = 52. 13 .0 = 51. 11 . 15 .5 = 43. 15 . 10 . 12 . 12 .9 = 2.7 = 60. 11 .5 = 29. 10 .8 = 10.

8 = 21. 10 . 8 . 14 . 11 .8 = 4. 13 . 11 .9 = 24. 12 . 12 .7 = 59. 10 .7 = 53.3 = 50.4 = 29. 14 . 14 .8 = 47. 11 . 13 .6 = 57. 14 .1 = 40. 11 .8 = 35.9 = 37.5 = 54.8 = 58. 12 . 12 . 15 .4 = 25.8 = 60. 13 .4 = 28.8 = 48.7 = 24 .9 = 7.6 = 16. 13 . 10 .5 = 5. 16 . 15 .8 = 36.8 = 22. 18 .9 = 13.6 = 34. 13 .9 = 18. 9 .7 = 56.8 = 32.7 = 44. 11 . 15 . 10 .4 = 20. 16 . 12 .7 = 43.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 24 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1.9 = 52.9 = 39. 15 . 14 . 12 . 13 . 15 .9 = 42. 13 .7 = 17. 11 . 10 . 13 . 13 .8 = 2. 18 . 13 . 17 . 11 . 6 .7 = 14 15 .2 = 23.9 = 9. 12 . 12 .3 = 38.7 = 11. 12 .5 = 46.9 = 45.7 = 51.8 = 15. 13 .8 = 26.6 = 10.7 = 31.4 = 8. 12 . 9 .6 = 27.1 = 19.9 = 12.9 = 33.8 = 55. 11 . 10 . 15 . 16 . 13 .2 = 6. 11 .7 = 3.5 = 30. 12 .9 = 41.9 = 49.

13 . 15 . 12 . 13 . 13 .7 = 4.7 = 43. 15 . 14 .8 = 18.3 = 59. 14 . 14 . 18 . 6 . 10 .9 = 38. 10 . 16 .6 = 10.4 = 52. 14 . 7 . 16 . 11 .9 = 6.5 = 16. 10 .9 = 28.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 25 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1.7 = 50.4 = 41. 12 . 18 .1 = 32. 9 .8 = 51. 15 .9 = 49.8 = 37.9 = 3.9 = 20.8 = 46. 7 .9 = 25. 8 .5 = 39.8 = 47. 13 .8 = 45. 12 .4 = 44. 11 . 9 .9 = 42.7 = 31.9 = 30.8 = 19.1 = 40. 16 .2 = 58. 15 .7 = 14.3 = 57.8 = 8. 15 .9 = 15. 13 .5 = 26. 17 .9 = 55.9 = 13. 6 .5 = 24. 13 .8 = 7.8 = 29.2 = 27.0 = 22. 9 .2 = 35. 14 . 13 . 16 .7 = 34.6 = 2.7 = 60. 14 .8 = 17.7 = 5. 10 .7 = 23.5 = 36. 11 . 18 . 8 . 14 . 12 . 12 . 14 .9 = 12.6 = 53. 18 .5 = 48. 12 .7 = 25 .6 = 56.8 = 54. 13 .6 = 9. 13 . 15 . 16 . 11 .8 = 33.5 = 21. 13 . 13 .4 = 11. 12 . 11 .

11 .0= 58.7 = 9.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 26 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 18 .9 = 24.6 = 49.4 = 42. 3 .5 = 32. 11 . 10 .6 = 52. 4 . 6 . 12 . 5 .5 = 48.2 = 51.1 = 40.0 = 6. 2 .7 = 13.1 = 38. 6 .8 = 19. 6 .5 = 16. 9 .2 = 12.5 = 25.2 = 21.5 = 44. 11 .4 = 34. 12 . 10 .8 = 33. 8 .3 = 59. 8 .2 = 14.0 = 29.2 = 37.2 = 46. 5 . 10 . 10 . 8 . 9 .0 = 10.1 = 31.1 = 26. 8 . 4 .7 = 22. 1 . 10 . 9 .3 = 15. 8 . 4 . 8 . 6 . 7 . 10 .8 = 8.4 = 11.3 = 41.6 = 39.6 = 60.6 = 17.2 = 27. 12 . 4 . 6 .6 = 5. 15 . 6 .2 = 45. 10 .7 = 50.6 = 18. 5 . 7 .0 = 30.3 = 53. 8 . 5 . 8 .1 = 54.7 = 26 . 3 . 5 . 7 . 7 .9 = 7. 9 .6 = 43. 7 .3 = 2. 9 . 12 . 7 .9 = 55.9 = 20. 1 . 11 . 10 .4 = 36.0 = 56. 5 .1 = 57. 10 .5 = 47.3 = 35.1 = 28. 8 .1 = 4.3 = 3.1 = 23.

18 . 11 . 10 .7 = 7.5 = 3. 14 . 9 .5 = 36. 6 . 13 .9 = 59. 6 .1 = 48.6 = 58.9 = 17. 3 . 4 . 14 .2 = 30.5 = 29.6 = 27 .6 = 18.8 = 12. 6 .8 = 4.8 = 5. 8 . 7 . 3 . 8 . 16 . 4 .3 = 49.0 = 38.4 = 22.5 = 45. 3 . 10 .0 = 23. 8 . 7 .Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 27 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 7 . 10 . 12 .0 = 42.7 = 31. 13 .4 = 53.9 = 8.7 = 11.5 = 32.8 = 15.4 = 46. 13 . 5 . 6 .3 = 44. 8 . 13 . 8 . 9 . 18 .2 = 37. 5 .5 = 54. 13 .0 = 52. 7 . 5 .0 = 40. 2 . 14 . 12 . 15 .6 = 33.2 = 25.6 = 27.9 = 9.3 = 35.3 = 55. 1 .5 = 39. 6 . 15 . 5 .5 = 6.2 = 28.6 = 50.7 = 19.3 = 34.8 = 20.8 = 47. 8 . 9 .8 = 2. 6 . 17 . 17 .3 = 56.4 = 51. 9 . 14 .6 = 10.7 = 43. 7 .9 = 14.4 = 26.4 = 13. 16 .6 = 60.9 = 16. 14 .2 = 21. 8 . 11 .6 = 57. 5 . 9 .1 = 24.5 = 41.

5 x 9 = 59. 6 x 3 = 32. 3 x 7 = 39. 9 x 1 = 13. 5 x 0 = 57. 1 x 5 = 23. 7 x 0 = 19. 6 x 7 = 17. 6 x 1 = 41. 2 x 1 = 21. 4 x 6 = 36. 2 x 5 = 60. 8 x 4 = 28 . 0 x 4 = 3. 3 x 3 = 25. 3 x 4 = 22. 3 x 1 = 33. 5 x 2 = 34. 3 x 0 = 2. 3 x 5 = 24. 5 x 6 = 46. 6 x 4 = 9. 8 x 8 = 49. 2 x 3 = 20.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 28 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 1 x 5 = 47. 6 x 5 = 38. 2 x 4 = 6. 2 x 5 = 28. 0 x 5 = 10. 2 x 6 = 56. 8 x 3 = 12. 3 x 3 = 51. 5 x 3 = 26. 5 x 4 = 31. 7 x 7 = 48. 7 x 5 = 53. 6 x 0 = 37. 6 x 4 = 44. 7 x 1 = 45. 5 x 2 = 50. 5 x 6 = 52. 8 x 1 = 29. 2 x 7 = 27. 1 x 8 = 15. 3 x 7 = 30. 4 x 8 = 40. 1 x 1 = 11. 0 x 8 = 35. 9 x 9 = 42. 2 x 9 = 16. 8 x 1 = 55. 9 x 3 = 18. 4 x 8 = 4. 7 x 6 = 8. 4 x 4 = 7. 7 x 3 = 58. 0 x 8 = 54. 6 x 6 = 5. 7 x 4 = 43. 6 x 8 = 14.

0 x 3 = 44. 2 x 2= 48. 9 x 7 = 43. 6 x 3 = 54. 3 x 3 = 18. 6 x 5 = 16. 4 x 9 = 56. 6 x 6 = 13. 7 x 4 = 2. 3 x 6 = 6. 8 x 8 = 25. 5 x 5 = 60. 3 x 9 = 29. 8 x 9 = 35. 5 x 8 = 42. 1 x 2 = 40. 7 x 3 = 26. 4 x 1 = 30. 2 x 4 = 39. 3 x 7 = 14. 5 x 5 = 33. 5 x 4 = 22. 7 x 7 = 58. 4 x 6 = 20. 6 x 4 = 11. 2 x 9 = 7. 4 x 6 = 41. 8 x 5 = 23. 4 x 4 = 51. 2 x 7 = 21. 4 x 5 = 38. 6 x 7 = 4. 5 x 8 = 15. 9 x 5 = 31. 3 x 5 = 3. 7 x 7 = 29 . 1 x 9 = 28. 9 x 8 = 17. 7 x 6 = 9. 7 x 5 = 55. 9 x 7 = 24. 5 x 6 = 27. 9 x 4= 34. 2 x 8 = 52. 6 x 1 = 32. 9 x 2 = 50. 8 x 8 = 36. 5 x 9 = 5. 2 x 9 = 19. 6 x 2 = 59. 4 x 7 = 47. 6 x 1 = 45. 9 x 8 = 53. 8 x 8 = 10. 3 x 9 = 8. 4 x 7 = 12. 5 x 7 = 37.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 29 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 4 x 9 = 46. 6 x 2 = 49. 9 x 1 = 57.

4 x 8 = 14. 5 x 9 = 9. 4 x 5 = 46. 1 x 7 = 59. 6 x 8 = 22. 7 x 7 = 17. 9 x 2 = 23. 8 x 8 = 4. 3 x 8 = 58. 8 x 1 = 40. 4 x 8 = 36. 2 x 9 = 24. 9 x 6 = 8. 2 x 9 = 5. 8 x 3 = 38. 2 x 7 = 16. 8 x 3 = 7. 9 x 9 = 49. 5 x 7 = 44. 9 x 4 = 29. 6 x 8 = 35. 4 x 7 = 31. 3 x 8 = 21. 3 x 7 = 53. 0 x 9 = 33. 5 x 6= 34. 4 x 5 = 18. 3 x 8 = 32. 6 x 9 = 52. 7 x 4 = 28. 8 x 9 = 42. 4 x 7 = 10. 9 x 3 = 50. 7 x 9 = 41. 2 x 8 = 20. 8 x 9 = 37. 8 x 6 = 2. 0 x 7 = 51. 7 x 6 = 3. 6 x 9 = 15. 5 x 8= 48. 3 x 6 = 57. 3 x 4 = 25. 5 x 9 = 45. 8 x 8 = 47. 3 x 7 = 6. 9 x 3 = 19. 6 x 7 = 43. 3 x 5 = 30. 3 x 9 = 54. 0 x 8 = 26. 5 x 8 = 60. 2 x 7 = 56. 5 x 7 = 13. 7 x 9 = 39. 3 x 8 = 11. 1 x 8 = 55. 3 x 6 = 27. 8 x 7 = 30 . 1 x 9 = 12.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 30 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1.

2 x 4 = 47. 5 x 3 = 22. 5 x 4 = 12. 7 x 2 = 10. 4 x 6 = 49. 5 x 9 = 28. 8 x 5= 31 . 6 x 8 = 35. 6 x 2 = 45. 8 x 5 = 13. 8 x 6 = 41. 6 x 9 = 9. 3 x 7 = 7. 7 x 7 = 42. 4 x 2 = 29. 2 x 6 = 25. 8 x 7 = 58. 9 x 8 = 16. 8 x 2 = 2. 7 x 5= 48. 3 x 9 = 60. 5 x 4 = 4. 8 x 6 = 6. 5 x 7= 34. 6 x 5 = 32. 7 x 8 = 8. 2 x 9 = 36. 8 x 7 = 50. 7 x 6 = 14. 4 x 3 = 3. 5 x 2 = 37. 6 x 3 = 38. 8 x 7 = 15. 3 x 5 = 56. 8 x 8 = 59. 8 x 4 = 55. 9 x 3 = 11. 4 x 8 = 27. 2 x 2 = 21. 7 x 6 = 57. 9 x 2 = 53. 5 x 3 = 19. 9 x 5 = 5. 7 x 4 = 31. 3 x 3 = 30. 7 x 4 = 20. 4 x 3 = 46. 5 x 4 = 39. 5 x 9 = 17. 7 x 8 = 51. 5 x 8 = 43. 3 x 6 = 33. 6 x 4 = 23. 5 x 5 = 24. 4 x 9 = 52. 4 x 9 = 44. 3 x 2 = 18. 3 x 3 = 54. 7 x 5 = 40. 3 x 7 = 26.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 31 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1.

6 x 9 = 41. 6 x 6 = 15. 9 x 2 = 37. 4 x 9 = 49. 8 x 8 = 23. 2 x 5 = 19. 7 x 5 = 45. 3 x 9 = 32. 9 x 5 = 60. 5 x 2 = 42. 3 x 9 = 7. 4 x 4 = 9. 5 x 7 = 6. 7 x 4 = 59. 6 x 7 = 13. 8 x 6 = 29.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 32 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 3 x 8 = 11. 3 x 6 = 53. 8 x 4 = 44. 8 x 7 = 47. 9 x 7 = 30. 3 x 6 = 38. 4 x 5 = 3. 5 x 3 = 26. 4 x 2 = 25. 5 x 8 = 55. 4 x 6 = 21. 6 x 8 = 31. 5 x 8= 48. 8 x 4 = 35. 7 x 5 = 52. 4 x 4 = 51. 8 x 9 = 20. 6 x 2 = 5. 5 x 5 = 36. 4 x 6 = 46. 9 x 3 = 50. 8 x 7 = 32 . 4 x 9 = 56. 3 x 7 = 22. 6 x 3 = 43. 6 x 4 = 10. 7 x 6 = 2. 8 x 9 = 24. 8 x 3 = 4. 6 x 8 = 17. 6 x 3 = 58. 2 x 8 = 8. 5 x 8 = 12. 7 x 9 = 16. 4 x 2 = 33. 4 x 7 = 14. 4 x 3 = 18. 7 x 7 = 54. 6 x 4 = 27. 7 x 5 = 28. 7 x 3= 34. 5 x 2 = 57. 4 x 7 = 39. 2 x 8 = 40.

7 x 0 = 19. 6 x 2 = 44. 5 x 2 = 50. 9 x 4 = 42. 4 x 8 = 40. 4 x 8 = 4. 5 x 4 = 31. 5 x 6 = 52. 9x 3 = 18. 3 x 5 = 24. 8 x 1 = 55. 5 x 9 = 59. 3 x 3 = 25. 0 x 4 = 21. 3 x 7 = 39. 2 x 7 = 27. 8 x 1 = 29. 0 x 8 = 54. 9 x 5 = 13. 1 x 2 = 15. 7 x 6 = 58. 1 x 1 = 11. 1 x 5 = 47. 5 x 3 = 26. 7 x 5 = 53. 5 x 0 = 57. 8 x 7 = 49. 3 x 1 = 33. 3 x 0 = 2. 0 x 4 = 3. 6 x 7 = 17. 1 x 5 = 23. 6 x 6 = 9. 2 x 4 = 6. 0 x 8 = 35.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 33 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 8 x 0 = 12. 0 x 4 = 33 . 2 x 5 = 60. 7 x 2= 48. 4 x 4 = 7. 5 x 6 = 46. 7 x 4 = 43. 2 x 3 = 20. 6 x 7 = 41. 7 x 1 = 8. 2 x 9 = 16. 6 x 0 = 37. 6 x 8 = 14. 6 x 6 = 5. 6 x 5 = 38. 5 x 2= 34. 4 x 6 = 36. 2 x 6 = 56. 3 x 7 = 30. 2 x 5 = 28. 0 x 5 = 10. 3 x 4 = 22. 3 x 3 = 51. 6 x 3 = 32. 7 x 1 = 45.

8 x 7 = 50. 6 x 5 = 16. 8 x 0 = 30. 1 x 6 = 60. 7 x 1 = 25. 7 x 1 = 40. 9 x 8 = 8. 4 x 1 = 28. 8 x 1 = 22. 6 x 4 = 11. 7 x 6 = 18. 4 x 7 = 13. 8 x 9 = 7. 0 x 3 = 53. 3 x 0 = 29. 1 x 6 = 39. 1 x 9 = 24. 4 x 0 = 56. 3 x 4 = 36. 5 x 1 = 57. 8 x 2 = 21. 9 x 5 = 47. 9 x 9 = 55. 6 x 2 = 27. 6 x 0 = 58. 5 x 1 = 26. 7 x 2 = 14. 7 x 6 = 12. 5 x 4 = 42. 7 x 6 = 43. 0 x 8 = 33. 9 x 1 = 23. 0 x 3 = 2. 5 x 2 = 51. 8 x 1 = 54. 8 x 0 = 6. 8 x 3 = 3. 5 x 9 = 20. 0 x 8 = 19. 0 x 5= 48. 5 x 5 = 44. 8 x 6 = 52. 5 x 1 = 4. 6 x 6 = 49. 7 x 6 = 5. 6 x 3 = 35. 8 x 5 = 17. 7 x 3 = 59. 4 x 2 = 37. 9 x 3 = 15. 2 x 4= 34. 1 x 1 = 38. 1 x 1 = 31. 2 x 2 = 45.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 34 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 6 x 5 = 32. 3 x 2 = 46. 7 x 7 = 9. 1 x 0 = 10. 2 x 7 = 34 . 4 x 3 = 41.

2 x 3 = 8. 9 x 2 = 17. 1 x 4 = 28. 3 x 5 = 10. 3 x 2 = 38. 1 x 3 = 16. 5 x 3 = 56. 9 x 2 = 27. 8 x 2 = 33. 5 x 5= 48. 1 x 4 = 58. 2 x 4 = 59. 2 x 5 = 53. 3 x 3 = 41. 9 x 4 = 7. 1 x 5 = 52. 2 x 4 = 57. 0 x 5 = 55. 3 x 4 = 21.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 35 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 2 x 2 = 42. 8 x 4 = 44. 9 x 2 = 50. 8 x 3 = 60. 4 x 1 = 51. 9 x 3 = 32. 9 x 5 = 12. 5 x 5 = 23. 1 x 5 = 9. 5 x 2= 54. 9 x 2 = 36. 5 x 5 = 45. 8 x 5 = 14. 5 x 5 = 15. 2 x 3 = 35 . 2 x 4 = 40. 9 x 5 = 43. 2 x 0 = 22. 7 x 5 = 4. 1 x 5= 34. 9 x 1 = 19. 5 x 3 = 6. 9 x 3 = 3. 2 x 4 = 26. 2 x 5 = 29. 3 x 4 = 5. 2 x 2 = 13. 6 x 4 = 49. 5 x 4 = 31. 7 x 2 = 2. 6 x 3 = 39. 7 x 3 = 46. 3 x 3 = 25. 5 x 3 = 35. 7 x 3 = 24. 4 x 4 = 37. 2 x 2 = 47. 7 x 4 = 18. 6 x 2 = 20. 7 x 3 = 30. 6 x 3 = 11.

6 x 9 = 36 . 3 x 7 = 11. 3 x 4 = 45. 4 x 4 = 60. 8 x 3 = 29. 8 x 3 = 21. 7 x 5 = 44. 6 x 3 = 49. 4 x 9 = 19. 7 x 2 = 37. 5 x 4 = 25. 9 x 5= 34. 4 x 4 = 24. 5 x 3 = 32.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 36 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 8 x 6 = 18. 6 x 4= 48. 5 x 5 = 56. 5 x 9 = 47. 3 x 5 = 6. 5 x 2 = 5. 3 x 5 = 28. 8 x 5 = 52. 5 x 3 = 42. 8 x 7 = 8. 9 x 3 = 36. 9 x 4 = 23. 7 x 9 = 16. 2 x 9 = 3. 0 x 3 = 26. 5 x 4 = 58. 6 x 4 = 33. 6 x 5 = 39. 7 x 5 = 9. 7 x 7 = 20. 7 x 3 = 4. 4 x 8 = 12. 7 x 4 = 41. 8 x 5 = 2. 9 x 4 = 57. 5 x 8 = 17. 6 x 5 = 53. 7 x 4 = 35. 9 x 2 = 31. 8 x 4 = 46. 5 x 9 = 38. 7 x 2 = 50. 9 x 2 = 54. 8 x 2 = 40. 4 x 6 = 51. 5 x 3 = 30. 6 x 2 = 59. 2 x 9 = 10. 7 x 5 = 22. 2 x 6 = 15. 4 x 9 = 43. 9 x 6 = 7. 7 x 5 = 55. 9 x 9 = 14. 3 x 6 = 13. 5 x 1 = 27.

2 x 9 = 37 . 6 x 7 = 43. 9 x 4 = 29. 3 x 6 = 27. 0 x 7 = 51. 3 x 4 = 25. 7 x 9 = 18. 3 x 6 = 57. 8 x 9 = 37. 0 x 8 = 26. 3 x 8 = 21. 3 x 8 = 58. 7 x 8 = 14. 3 x 9= 12. 6 x 9 = 52. 9 x 9 = 49. 7 x 4 = 5. 5 x 9 = 45. 9 x 1 = 40. 7 x 4 = 28. 4 x 5 = 46. 5 x 9 = 17. 9 x 8 = 19. 8 x 8 = 47. 1 x 8 = 55. 3 x 8 = 16. 8 x 4 = 6. 2 x 8 = 10. 7 x 9 = 41. 9 x 3 = 50. 8 x 9 = 42. 4 x 7 = 31. 6 x 3 = 11. 0 x 9 = 33. 2 x 7 = 56. 5 x 8= 48. 8 x 3 = 38. 2 x 9 = 24. 2 x 7 = 2. 9 x 3 = 9. 7 x 9 = 39. 4 x 8 = 36. 3 x 7 = 20.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 37 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 4 x 4 = 13. 6 x 8 = 8. 5 x 7 = 44. 3 x 9 = 7. 6 x 9 = 4. 3 x 5 = 30. 5 x 6= 34. 6 x 8 = 22. 8 x 8 = 3. 3 x 7 = 53. 3 x 8 = 32. 6 x 9 = 15. 5 x 8 = 60. 6 x 8 = 35. 9 x 2 = 23. 1 x 7 = 59. 3 x 9 = 54.

1 x 6 = 60. 2 x 2 = 45. 8 x 5 = 17. 1 x 6 = 39. 9 x 8 = 8. 6 x 0 = 58. 7 x 2 = 14. 2 x 4= 34. 0 x 3 = 53. 8 x 7 = 50. 5 x 9 = 20. 1 x 1 = 38. 4 x 7 = 13. 8 x 3 = 3. 6 x 2 = 27. 0 x 8 = 19. 4 x 3 = 41. 4 x 0 = 56. 4 x 1 = 28. 4 x 2 = 37. 2 x 7 = 38 . 1 x 0 = 10. 8 x 6 = 52. 6 x 5 = 32. 7 x 6 = 5. 7 x 3 = 59. 0 x 8 = 33. 8 x 2 = 21. 7 x 1 = 25. 6 x 5 = 16. 8 x 1 = 22. 7 x 6 = 43. 6 x 4 = 11. 5 x 2 = 51. 9 x 3 = 15. 5 x 1 = 4. 9 x 5 = 47. 5 x 1 = 57. 3 x 4 = 36. 8 x 1 = 54. 7 x 7 = 9. 5 x 4 = 42. 3 x 2 = 46. 5 x 5 = 44. 6 x 6 = 49. 0 x 3 = 2. 5 x 1 = 26. 8 x 4= 6. 0 x 5= 48. 3 x 0 = 29. 9 x 1 = 23. 8 x 9 = 7. 7 x 6= 12. 1 x 9 = 24. 7 x 1 = 40. 6 x 3 = 35. 7 x 6 = 18. 9 x 9 = 55.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 38 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 8 x 0 = 30. 1 x 1 = 31.

20 ÷ 4 = 32. 9 ÷ 3 = 55. 35 ÷ 5 = 12. 36 ÷ 4 = 54. 9 ÷ 9 = 13. 25 ÷ 5 = 51. 18 ÷ 9 = 36. 16 ÷ 4 = 31. 14 ÷ 7 = 48. 8 ÷ 2 = 5. 16 ÷ 2 = 57. 63 ÷ 9 = 58. 18 ÷ 2 = 21. 6 ÷6 = 50. 18 ÷ 9 = 47. 16 ÷ 2 = 2. 14 ÷ 7 = 6. 63 ÷ 9 = 44. 24 ÷ 4 = 40. 10 ÷ 2 = 18. 10 ÷ 2 = 39. 15 ÷ 3 = 9. 12 ÷ 4 = 24. 36 ÷ 4 = 43. 4 ÷2 = 22. 27 ÷ 3 = 38. 7 ÷7 = 17. 14 ÷ 7 = 3. 8 ÷2 = 27. 12 ÷ 2 = 41. 18 ÷ 3 = 49. 18 ÷ 3 = 20. 56 ÷ 7 = 60. 24 ÷ 6 = 19. 4 ÷ 2 = 46. 28 ÷ 4 = 53. 24 ÷ 4 = 8. 40 ÷ 8 = 11. 32 ÷ 4 = 14. 15 ÷ 5 = 52. 10 ÷ 5 = 23. 72 ÷ 9 = 4.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 39 Masa : 3 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 35 ÷ 7 = 56. 28 ÷ 4 = 42. 14 ÷ 2 = 28. 20 ÷ 5 = 35. 15 ÷ 3 = 25. 16 ÷ 8 = 15. 30 ÷ 6 = 10. 42 ÷ 6 = 59. 24 ÷ 4 = 34. 2 ÷ 2= 39 . 21 ÷ 3 = 29. 16 ÷ 2 = 26. 21 ÷ 7 = 7. 16 ÷ 2 = 37. 25 ÷ 5 = 33. 18 ÷ 3 = 30. 36 ÷ 6 = 45. 21 ÷ 3 = 16.

Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 40 Masa : 3 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 4 ÷ 4 = 42. 5 ÷ 5 = 28. 56 ÷ 7 = 48. 48 ÷ 6 = 53. 24 ÷ 8 = 21. 8 ÷ 8 = 2. 32 ÷ 8 = 46. 14 ÷ 2 = 55. 18 ÷ 3 = 9. 12 ÷ 2 = 27. 63 ÷ 7 = 52. 36 ÷ 9 = 23. 63 ÷ 7 = 54. 27 ÷ 9 = 24. 40 ÷ 5 = 59. 24 ÷ 3 = 25. 15 ÷ 5 = 49. 48 ÷ 8 = 45. 15 ÷ 5 = 17. 54 ÷ 9 = 37. 72 ÷ 8 = 51. 36 ÷ 6 = 57. 20 ÷ 5 = 36. 45 ÷ 9 = 12. 35 ÷ 7 = 10. 64 ÷ 8 = 32. 24 ÷ 3 = 8. 15 ÷ 5 = 34. 30 ÷ 6 = 29. 21 ÷ 7 = 6. 8 ÷ 8 = 26. 27 ÷ 3 = 22. 9 ÷ 1 = 3. 12 ÷ 2 = 58. 54 ÷ 6 = 39. 3 ÷3 = 38. 72 ÷ 8 = 31. 10 ÷ 5 = 19. 8 ÷ 4 = 40. 42 ÷ 7 = 18. 35 ÷ 5 = 56. 16 ÷ 4 = 16. 18 ÷ 3 = 20. 45 ÷ 9 = 43. 42 ÷ 6 = 11. 27 ÷ 3 = 44. 27 ÷ 3 = 15. 28 ÷ 7 = 30. 48 ÷ 6 = 50. 24 ÷ 8 = 40 . 40 ÷ 8 = 14. 21 ÷ 7 = 7. 25 ÷ 5 = 13. 21 ÷ 7 = 35. 18 ÷ 3 = 33. 14 ÷ 2 = 4. 18 ÷ 2 = 47. 30 ÷ 5 = 41. 15 ÷ 5 = 5. 72 ÷ 8 = 60.

42 ÷ 7 = 41. 36 ÷ 6 = 17. 54 ÷ 9 = 44. 18 ÷ 2 = 25. 45 ÷ 5 = 39. 32 ÷ 8 = 60. 32 ÷ 4 = 13. 8 ÷ 2 = 34. 42 ÷ 6 = 54. 81 ÷ 9 = 9. 6 ÷ 1 = 33. 72 ÷ 8 = 14. 18 ÷ 2 = 50. 12 ÷ 6 = 55.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 41 Masa : 3 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 9 ÷ 9 = 49. 42 ÷ 7 = 10. 40 ÷ 5 = 24. 5 ÷ 5 = 6. 24 ÷ 3 = 42. 36 ÷ 4 = 36. 72 ÷ 9 = 46. 6 ÷ 3 = 35. 24 ÷ 4 = 56. 56 ÷ 8 = 4. 8 ÷ 8 = 5. 48 ÷ 8 = 20. 27 ÷ 3 = 48. 10 ÷ 2 = 23. 21 ÷ 3 = 11. 45 ÷ 5 = 28. 6 ÷ 6 = 2. 30 ÷ 6 = 8. 54 ÷ 6 = 27. 14 ÷ 7 = 37. 63 ÷ 9 = 53. 24 ÷ 6 = 40. 54 ÷ 9 = 38. 48 ÷ 6 = 43. 9 ÷ 1 = 59. 48 ÷ 8 = 32. 28 ÷ 4 = 47. 20 ÷ 5 = 31. 30 ÷ 6 = 26. 16 ÷ 2 = 7. 14 ÷ 2 = 29. 3 ÷ 3 = 15. 56 ÷ 8 = 52. 56 ÷ 7 = 19. 24 ÷ 8 = 16. 9 ÷ 1 = 21. 54 ÷ 9 = 58. 56 ÷ 7 = 12. 18 ÷ 6 = 30. 18 ÷ 6 = 57. 40 ÷ 5 = 18. 21 ÷ 7 = 22. 7 ÷ 1 = 3. 35 ÷ 5 = 41 . 81 ÷ 9 = 45. 42 ÷ 7 = 51.

28 ÷ 7 = 37. 8 ÷ 2 = 19. 49 ÷ 7 = 21. 14 ÷ 7 = 4. 63 ÷ 9 = 54. 9 ÷ 3 = 20. 4 ÷ 2 = 17. 54 ÷ 6 = 60. 14 ÷ 7 = 25. 64 ÷ 8 = 24. 4 ÷ 1 = 5. 28 ÷ 7 = 44. 36 ÷ 6 = 23. 8 ÷ 4 = 53. 12 ÷ 6 = 10. 3 ÷ 3 = 18. 10 ÷ 5 = 52. 27 ÷ 3 = 50. 16 ÷ 4 = 49. 6 ÷ 1 = 16. 14 ÷ 7 = 51. 6 ÷3 = 3. 35 ÷ 7 = 31. 63 ÷ 7 = 28. 48 ÷ 8 = 27. 15 ÷ 3 = 41. 24 ÷ 4 = 59. 2 ÷ 2 = 42 . 63 ÷ 7 = 11. 40 ÷ 8 = 38. 7 ÷ 7 = 15. 48 ÷ 8 = 9. 5 ÷ 5 = 7. 49 ÷ 7 = 58. 45 ÷ 9 = 6. 42 ÷ 6 = 48. 36 ÷ 6 = 35. 18 ÷ 9 = 46. 72 ÷ 9 = 33. 56 ÷ 7 = 32. 35 ÷ 5 = 8. 45 ÷ 5 = 22. 40 ÷ 8 = 56. 45 ÷ 9 = 55. 16 ÷ 8 = 40. 21 ÷ 7 = 39.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 42 Masa : 3 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 24 ÷ 4 = 43. 36 ÷ 6 = 12. 48 ÷ 8 = 13. 56 ÷ 8 = 14. 20 ÷ 5 = 2. 27 ÷ 9 = 45. 48 ÷ 6 = 34. 9 ÷ 3 = 42. 30 ÷ 5 = 30. 4 ÷ 2 = 29. 36 ÷ 9 = 47. 27 ÷ 9 = 57. 30 ÷ 6 = 26. 25 ÷ 5 = 36.

36 ÷ 4 = 23. 35 ÷ 7 = 13. 8 ÷ 4= 51. 48 ÷ 8 = 46. 18 ÷ 2 = 58. 63 ÷ 9 = 20. 27 ÷ 9 = 37. 32 ÷ 4 = 28. 48 ÷ 6 = 41. 5 ÷ 5 = 33. 30 ÷ 6 = 24. 64 ÷ 8 = 59. 21 ÷ 3 = 26. 12 ÷ 2 = 11. 4 ÷ 4 = 49. 72 ÷ 8 = 7 = 43 . 63 ÷ 9 = 8. 3 ÷ 3 = 53. 54 ÷ 9 = 54. 15 ÷ 5 = 42. 9 ÷ 9 = 29. 36 ÷ 9 = 38. 4 ÷ 2 = 7. 54 ÷ 6 = 52. 10 ÷ 2 = 34. 56 ÷ 7 = 43. 20 ÷ 5 = 55. 6 ÷ 6 = 3. 32 ÷ 8 = 45. 25 ÷ 5 = 2. 28 ÷ 4 = 10. 18 ÷ 6 = 22. 35 ÷ 5 = 16. 14 ÷ 2 = 17. 24 ÷ 3 = 36. 2 ÷ 2 = 21. 18 ÷ 9 = 6. 12 ÷ 2 = 14. 45 ÷ 9 = 48. 63 ÷ 7 = 18. 30 ÷ 5 = 50. 14 ÷ 7 = 5. 24 ÷ 8 = 40. 36 ÷ 4 = 9. 36 ÷ 6 = 15. 25 ÷ 5 = 30. 27 ÷ 3 = 47. 28 ÷ 7 = 31. 18 ÷ 3 = 4.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 43 Masa : 3 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 30 ÷ 5 = 12. 72 ÷ 8 = 60. 8 ÷ 8 = 35. 15 ÷ 5 = 57. 27 ÷ 3 = 39. 48 ÷ 8 = 19. 21 ÷ 7 = 56. 7 ÷ 25. 16 ÷ 8 = 27. 18 ÷ 2 = 44. 30 ÷ 6 = 32.

40 ÷ 5 = 7. 72 ÷ 9 = 4. 45 ÷ 5 = 41. 12 ÷ 4 = 21. 24 ÷ 4 = 32. 25 ÷ 5 = 29. 15 ÷ 3 = 2. 16 ÷ 2 = 55. 20 ÷ 4 = 42. 40 ÷ 8 = 12. 42 ÷ 6 = 53. 14 ÷ 2 = 14. 42 ÷ 7 = 43. 81 ÷ 9 = 51. 8 ÷ 2 = 37. 9 ÷ 3 = 8. 14 ÷ 2 = 45. 56 ÷ 8 = 50. 24 ÷ 4 = 34. 6 ÷ 2 = 23. 42 ÷ 6 = 49. 15 ÷ 3 = 33. 45 ÷ 9 = 11. 35 ÷ 5 = 22. 30 ÷ 6 = 15. 14 ÷ 7 = 36. 18 ÷ 2 = 9. 28 ÷ 4= 59. 40 ÷ 8 = 27. 27 ÷ 9 = 16. 12 ÷ 6 = 48. 24 ÷ 4 = 10. 36 ÷ 6 = 17. 16 ÷ 4 = 44. 35 ÷ 7 = 13. 12 ÷ 3 = 47. 16 ÷ 2 = 40. 49 ÷ 7 = 5. 63 ÷ 9 = 54. 72 ÷ 9 = 38. 21 ÷ 7 = 35. 54 ÷ 6 = 28. 40 ÷ 8 = 46. 9 ÷ 3 = 57. 15 ÷ 5 = 60. 72 ÷ 8 = 44 .Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 44 Masa : 3 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 49 ÷ 7 = 18. 32 ÷ 4 = 19. 18 ÷ 2 = 25. 42 ÷ 7 = 20. 42 ÷ 6 = 6. 24 ÷ 3 = 24. 35 ÷ 7 = 56. 14 ÷ 7 = 39. 24 ÷ 8 = 3. 6 ÷ 3 = 26. 16 ÷ 4 = 52. 40 ÷ 5 = 31. 36 ÷ 4 = 58. 15 ÷ 5 = 30.

27 ÷ 9 = 59. 8 ÷ 4 = 35. 21 ÷ 7 = 27. 7 ÷ 7 = 57. 21 ÷ 3 = 34. 27 ÷ 9 = 39. 54 ÷ 9 = 50. 24 ÷ 4 = 19. 25 ÷ 5 = 26. 21 ÷ 7 = 28. 48 ÷ 6 = 6. 56 ÷ 8 = 48. 40 ÷ 8 = 36. 6 ÷ 6 = 31. 18 ÷ 9 = 20. 81 ÷ 9 = 3. 2 ÷ 2 = 60. 12 ÷ 6 = 58. 9 ÷ 3 = 38. 14 ÷ 2 = 11. 27 ÷ 3 = 4. 63 ÷ 9 = 16. 28 ÷ 4 = 23. 7 ÷ 1 = 12. 14 ÷ 7 = 15. 10 ÷ 2 = 9. 81 ÷ 9 = 14. 20 ÷ 5 = 41. 24 ÷ 6 = 44. 42 ÷ 7 = 21. 35 ÷ 7 = 5. 4 ÷ 4 = 56. 30 ÷ 5 = 54. 72 ÷ 8 = 45. 18 ÷ 2 = 29. 36 ÷ 6 = 46. 16 ÷ = 8. 30 ÷ 6= 33. 27 ÷ 9 = 17. 14 ÷ 7 = 43. 12 ÷ 6 = 49. 8 ÷ 8 = 32. 72 ÷ 9 = 25. 42 ÷ 6 = 40. 54 ÷ 6 = 18. 49 ÷ 7 = 51. 5 ÷ 5 = 13. 28 ÷ 7 = 7. 45 ÷ 5 = 30. 48 ÷ 8 = 47. 8 ÷ 8 = 55. 64 ÷ 8 = 52. 30 ÷ 6 = 10. 8÷ 2 = 42. 18 ÷ 2 = 24. 54 ÷ 9 = 22. 16 ÷ 4 = 45 . 24 ÷ 3 = 2.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 45 Masa : 3 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 24 ÷ 4 = 37. 48 ÷ 8 = 53.

48 ÷ 8 = 21. 30 ÷ 6= 33. 8 ÷ 8 = 32. 14 ÷ 7 = 15. 9 ÷ 1 = 47. 7 ÷ 1 = 12. 30 ÷ 5 = 5. 6 ÷ 1 = 2. 30 ÷ 6 = 10. 30 ÷ 5 = 54. 27 ÷ 9 = 39. 27 ÷ 9 = 17. 35 ÷ 5 = 27. 12 ÷ 6 = 49. 27 ÷ 9 = 59. 40 ÷ 5 = 26. 54 ÷ 6 = 18. 56 ÷ 7 = 24. 3 ÷ 3 = 25. 6 ÷ 3 = 22. 21 ÷ 7 = 28. 45 ÷ 5 = 30. 2 ÷ 2 = 60. 36 ÷ 4 = 3. 8 ÷ 8= 55. 24 ÷ 4 = 37. 8 ÷ 4 = 35. 9 ÷ 3 = 38. 4 ÷ 4 = 56. 40 ÷ 8 = 46. 63 ÷ 9 = 16. 5 ÷ 5 = 13. 49 ÷ 7 = 51. 54 ÷ 9 = 50. 14 ÷ 2 = 11. 64 ÷ 8 = 52. 56 ÷ 7 = 44. 36 ÷ 6 = 45. 6 ÷ 6 = 31. 56 ÷ 8 = 48. 48 ÷ 8 = 53. 16 ÷ 4 = 46 . 9 ÷ 9 = 43.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 46 Masa : 3 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 42 ÷ 7 = 8. 54 ÷ 9 = 23. 48 ÷ 6 = 41. 21 ÷ 3 = 34. 7 ÷ 7 = 57. 56 ÷ 7 = 7. 12 ÷ 6 = 58. 45 ÷ 5 = 4. 81 ÷ 9 = 14. 40 ÷ 8 = 36. 10 ÷ 2 = 9. 72 ÷ 9 = 42. 24 ÷ 8 = 6. 18 ÷ 2 = 29. 18 ÷ 9 = 20. 24 ÷ 4 = 19. 42 ÷ 6 = 40.

16 ÷ 4 = 54. 42 ÷ 7 = 28. 9 + 2= 48. 8 ÷ 8 = 16. 10 −1 = 4. 20 ÷ 5 = 60. 9 −3 = 19. 56 ÷ 7 = 56. 13 −9 = 2. 32 ÷ 4 = 50. 6 + 4 = 17. 6 −3 = 47. 4 x 3 = 33. 12 −4 = 12. 3 x 1 = 3. 27 + 3 = 5. 6 −6 = 37. 0 + 4 = 21. 9 x 0 = 18. 6 x 2 = 59. 6 −4 = 9. 4 −0 = 32. 42 ÷ 6 = 41. 2 x 0 = 10. 11 −3 = 57. 14 ÷ 2 = 31. 4 ÷ 4= 55. 8 x 2 = 49. 7 + 0 = 46. 9 −9 = 42. 16 ÷ 4 = 26. 8 −7 = 11. 7 x 1 = 30. 2 + 2 = 22. 11 −8 = + 47 . 2 −1 = 25. 18 + 6 = 23. 6 x 7 = 13. 5 −3 = 51. 12 −9 = 39. 8 + 3 = 6. 8 x 6 = 45. 2 7= 38. 4 + 0 = 24.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 47 Masa : 3 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 7 + 9 = 43. 48 ÷ 8 = 52. 21 ÷ 3 = 7. 8 + 3= 36. 81 ÷ 9 = 44. 5 x 8 = 8. 16 −6 = 53. 9 −7 = 58. 1x 2 = 40. 7 −5 = 29. 30 ÷ 5 = 20. 3 x 6 = 35. 6 x 7 = 27. 1 + 2 = 34. 6 +8 = 14. 13 −7 = 15.

8 x 4 = 11 −9 = 48 . 1 0 −8 = 21. 1 x2 = 15. 5 x 3 = 26. 12 −9 = 30. 9 x 5 = 13. 6 x 7 = 17. 12 −9 = 16. 3 x 4 = 22. 2 x 5 = 24. 7 ÷ 7 = 41. 10 −6 = 10. 8 −2 = 34. 60. 16 −8 = 40. 2 x 4 = 6. 17 −9 = 48. 6 −4 = 42. 14 −7 = 50. 13 −8 = 20. 12 −6 = 46. 7 x 5 = 47. 9 −3 = 19. 14 −6 = 5. 5 x 5 = 51. 8 x8 = 56. 8x 7= 39. 5 x 5 = 31. 11 −5 = 38. 18 −9 = 32. 9 x 9 = 49. 7 x 0 = 18. 7 −1 = 8. 5 x0 = 2. 16 ÷ 4 = 54. 10 −7 = 55. 10 −5 = 28. 5 −3 = 25. 16 −8 = 44. 0 x 9 = 35. 9 −6 = 36. 14 −8 = 14. 5 −5 = 23. 7 x0 = 37. 7 x 9 = 45. 2 x8 = 4. 5 −5 = 52. 6 x 6 = 33. 4 x7 = 9. 9x 2 = 29.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 48 Masa : 3 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 13 −7 = 7. 2 x 4 = 27. 3x 9 = 57. 12 −8 = 3. 9 x 4 = 43. 1 x1 = 11. 8 −0 = 12. 6 x8 = 53. 10 −8 = 58. 4 x 9 = 59.

1 +1 = 20. 5+ 8 = 46. 1 x 2 = 27. 5 x 8 = 51. 8 x 3 = 18. 27 ÷ 3 = 55. 6 −1 = 52. 11 −5 = 19. 18 ÷ 6 = 44. 3 + 8 = 53. 20 ÷ 5 = 59. 3 + 8 = 31. 2 −1 = 42. 42 ÷ 6 = 26. 0x 5 = 47.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 49 Masa : 3 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 6 −4 = 49 . 1 +2 = 33. 48 ÷ 8 = 7. 6x7 = 40. 42 ÷ 7 = 39. 9 x9 = 16. 8 x8 = 15. 9÷3 = 10. 21 ÷ 3 = 54. 11 −3 = 2. 1x 9 = 48. 9 −2 = 12. 2+ 7 = 29. 6x 3 = 32. 2 +2 = 45. 5 −3 = 8. 7 + 9 = 24. 12 −4 = 14. 10 −1 = 56. 0 ÷ 7 = 21. 6 −6 = 30. 3x 1 = 57. 13 −9 = 58. 0 +4 = 43. 14 ÷ 7 = 5. 14 −6 = 6. 8 x 6 = 22. 32 ÷ 4 = 9. 9 +7 = 60. 2+2 = 4. 7 x1 = 37. 12 −9 = 28. 2 x0 = 50. 9 x 9 = 49. 4 x3 = 34. 81 ÷ 9 = 23. 8 x7 = 11. 16 ÷ 4 = 41. 6 ÷ 3 = 13. 14 ÷ 2 = 36. 9 −3 = 17. 9 −9 = 25. 7 −5 = 38. 4 −0 = 35. 56 ÷ 9 = 3.

3 −2 = 11. 8 +9 = 17. 6 x 6 = 45. 12 −2 = 52. 36 ÷ 9 = 55. 13 −6 = 50. 27 ÷ 3 = 23. 5 x 8 = 51. 0 x 4 = 43. 7 −7 = 40. 6 ÷6 = 27. 5 x 5 = 56. 30 ÷5 = 57. 1x 8 = 16 ÷ 4 = 32. 36 ÷ 9 = 36. 14 ÷ 2 = ÷ 50 . 11 −8 = 24.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 50 Masa : 3 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 14 −8 = 29. 9 ÷ 9 = 25. 9+2 = 8. 7 −1 = 2. 0+9 = 54. 9 −5 = 22. 28 ÷ 4 =+ 46. 13 −7 = 33. 8 −5 = 35. 2x3= 7. 3+9 = 4. 9 −0 = 41. 9x 5 = 48. 7 +8= 39. 6÷3 = 3. 8+ 8 = 31. ÷ 12. 12 −8 = 44. 11 −6 = 6. 8 x 3 = 18. 1 +6 = 60. 7x6 = 5. 2 x9 = 59. 3 + 9 = 49. 8x9 = 10. 8 −6 = 53. 3 x 8 = 15. 1 x7 = 30. 63 ÷ 9 = 42. 6 x 9 = 28. 3x6= 38. 9 −4 = 58. 24 ÷ 6 = 14. 6 −5 = 16. 9 x2 = 20. 1 +5= 37. 15 −9 = 26. 14 −7 = 47. 9÷ 9 = 13. 42 ÷ 7 = 19. 4 x 8= 34. 2 +8 = 21. 40 ÷ 8 = 9.

21 ÷ 7 = 60. 12 −9 = 52. 42 ÷ 7 = 19. 1+3 = 34. 8÷ 2 = 14. 3x 8 = 44. 54 ÷ 6 = 26. 5 ÷5 = 7x 2 = 32. 17 ─8 = 16. ÷ 12. 45 ÷ 9 = 33. 3+ 7 = 2. 56 ÷ 8 = 53.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 51 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 5 x 5 = 56. 13 −4 = 3. 12 −6 = 23. 4 −3 = 35. 4x 3 = 45. 42 ÷ 8 = 15. 7+ 4 = 58. 72 ÷ 8 = 5. 14 ─7 = 11. 16 −4 = 43. 0 + 6 = 49. 17 −8 = 40. 1 +5 = 51 . 3 −3 = 29. 81 ÷ 9 = 48. 4 x 6 = 18. 5 +9 = 28. 16 ─7 = 20. 45 ÷ 5 = 9. 5x 6 = 38. 0+9 = 39. 4÷ 4= 25. 2 x2 = 30. 11 −9 = 13. 48 ÷ 6 = 41. 7x 7 = 8. 11 ─9 = 59. 10 ─6 = 31. 18 ÷ 2 = 22. 16 ÷ 4 = 36. 1+5 = 37. 4+7 = 10. 8x 9= 24. 0 x3 = 54. 7 −6 = 42. 12 −7 = 55. 11 −7 = 50. 4 x5 = 4. 7x 9 = 27. 10 −3 = 7. 2+ 8 = 6. 12 ÷ 3 = 57. 7 ÷7 = 51. 2 x0 = 21. 6 +9 = 17. 18 −9 = 46. 6x 6 = 47.

4x0 = 39. 32 ÷ 8 = 43. 56 ÷ 7 = 50. 3 x 8 = 51. 45 ÷ 5 = 44. 15 ÷ 3 = 58. 4x 8 = 53. 3 x 8 = 21. 8x9 = 37. 9 ÷3 = 13. 8 x 8 = 30. 2x 2 = 7. 12 ÷ 3 = 57. 42 ÷ 6 = 45. 14 ─7 = 11. 6 x 2 = 22. 8+2 = 10. 25 ÷ 5 = 18. 64 ÷ 8 = 3. 5 x5 = 19.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 52 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 8 ÷4 = 23. 9x 1 = 52. 6 x 0 = 28. 63 ÷ 9 = 49. 15 ÷ 5 = 38. 6 x6 = 20. 49 ÷ 7 = 60. 6x 8 = 5. 16 ÷ 4 = 36. 54 ÷ 6 = 26. 5 x8 = 46. 9 ÷3 = 24. 40 ÷ 5 = 4. 15 ÷ 5 = 17. 6x 3 = 8. 8 x7 = 41. 36 ÷ 6 = 35. 16 ÷ 8 = 15. 27 ÷ 9 = 33. 9 x 4 = 29. 6 ÷3 = 18 ÷ 6 = 32. 12 ÷ 4 = 9. 1 x 6 = 54. 16 ÷ 8 = 2. 5x 5 = 27. 18 ÷ 9 = 59. 2 x 2 = 55. 18 ÷9 = 40. 4 x 3 = 56. 8÷ 4 = 14. 2 x8 = 42. 7 x7 = 48. 7 ÷7 = 31. 3x 7 = 6. 10 ÷ 2 = 25. 6 x9 = 47. 28 ÷ 4 = 34. 21 ÷ 7 = 16. 4 x4 = 52 . ÷ 12.

15 ─ 8 = 14 −6 = 32. 12 −7 = 55. 16 ÷ 4 = 51. 54 ÷ 9 = 27. 2 x 8 = 37. 12 −6 = 35. 16 −9 = 10. 15 −9 = 33. 45 ÷ 5 = 28. 48 ÷ 8 = 59. 5 x 5 = 47. 7 x2 = 25. 9 x 1 = 48. 20 ÷ 5 = 17. 36 ÷ 6 = 60. 10 ─8 = 8. 32 ÷ 8 = 3. 9 + 7 = 14. 9 + 7 = 19. 16 ÷ 4 = 44. 14 ─8 = 15. 15 ÷ 3 = 53. 0 x 9 = 49. 4 x 4= 7. 6x 6 = 45. 12 −6 = 2. 14 −9 = 34. 7 x 0 = 57. 16 ─ 8 = 20. 1 x5 = 22. 14 ÷ 2 = 26. 0 x3 = 21. ÷ 12. 7 + 5 = 53 . 18 ÷ 9 = 13. 11 ─7 = 11. 6 x 3 = 39. 30 ÷ 6 = 42. 8 x 6 = 58. 9 ÷9 = 23. 45 ÷ 5 = 9. 4 x 8 = 52. 5 x 4 = 41. 8÷2 = 43. 3 x 2 = 50. 4 x 0 = 31. 21 ÷ 7 = 5. 25 ÷ 5 = 4. 30 ÷ 5 = 16. 9 x 9 = 29. 9 x 4 = 36. 5 + 8 = 18. 2 x 5 = 38. 5 x0 = 24. 3 x 7 = 56.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 53 Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 12 ÷ 6 = 54. 18 −9 = 6. 3 x 2 = 46. 3 x 3 = 40. 5 x 7 = 30.

43 ÷ 7 = 15. 49 ÷ 6 = 4. 13 ÷ 4 = 44. 16 ÷ 5 = 28.1 Tarikh : Jumlah : 21. 9 ÷ 8 = 7. 13 ÷ 6 = 26. 21 ÷ 5 = 51.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 54 Bahagi berbaki. 9 ÷ 2 = 23. 25 ÷ 4 = 48. 17 ÷ 8 = 6. 57 ÷ 8 = 17. 9 ÷ 4= 25. 25 ÷ 8 = 19. 41 ÷ 5 = 32.1) Masa : 5 Minit 1. 37 ÷ 6 = 7 ÷ 2 = 22. 25 ÷ 6 = 60. 36 ÷ 5 = 36. 10 ÷ 3 = 40. 15 ÷ 7 = 8. 15 ÷ 2 = 37. 43 ÷ 6 = 3. 4÷ 3 = 38. 5 ÷ 4 = 47. 2 b. 13 ÷ 3 = 41. 26 ÷ 5 = 56. 21 ÷ 4 = 46. 19 ÷ 6 = 59. 37 ÷ 9 = 20. 46 ÷ 5 = 57. 19 ÷ 2 = 35. 5 ÷ 2 = 2. 37 ÷ 6 = 53. 19 ÷ 9 = 10. 25 ÷ 4= 33. 29 ÷ 4 = 52. 28 ÷ 3 = 43. 29 ÷ 7 = 12. 37 ÷ 4 = 55. 31 ÷ 5 = 31. (Contoh: 3 ÷2 = 1 b. 33 ÷ 8 = 13. 3 ÷ 2 = 24. 28 ÷ 9 = 18. 11 ÷ 5 = 27. 7 ÷ 3 = 39. 17 ÷ 4 = 45. 55 ÷ 6 = 54 . 50 ÷ 7 = 16. 25 ÷ 8 = 11. 31 ÷ 5 = 54. 50 ÷ 7 = 5. 7 ÷ 6 = 58. 19 ÷ 3 = 42. 22 ÷ 3 = 29. 25 ÷ 3 = 30. 6 ÷ 5 = 49. 36 ÷ 7 = 14. 4 ÷ 3 = 50. 17 ÷ 2 = 34. 8 ÷ 7 = 9.

21 ÷ 4 = 20. 19 ÷ 9 = 32. 29 ÷ 4 = 53. 64 ÷ 9 = 49. 16 ÷ 3 = 16. 65 ÷ 8 = 8. 13 ÷ 4 = 5. 9 ÷ 8 = 34. 8 ÷ 7 = 6. 58 ÷ 7 = 46. 31 ÷ 6 = 51. 37 ÷ 6 = 10. 13 ÷ 6 = 18. 6 ÷ 5 = 55 . 26 ÷ 5 = 25.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 55 Masa : 5 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 31 ÷ 6 = 36. 28 ÷95 = 56. 46 ÷ 5 = 37. 16 ÷ 5 = 4. 16 ÷ 5 = 54. 25 ÷ 8 = 45. 46 ÷ 9 = 21. 22 ÷ 9 = 35. 41 ÷ 8 = 48. 19 ÷ 6 = 59. 73 ÷ 8 = 28. 11 ÷ 5 = 58. 41 ÷ 5 = 14. 15 ÷ 2 = 15. 17 ÷ 4 = 44. 49 ÷ 8 = 26. 17 ÷ 8= 33. 36 ÷ 5 = 39. 50 ÷ 7 = 47. 9 ÷ 4 = 19. 55 ÷ 6 = 9. 25 ÷ 6 = 43. 16 ÷ 5 = 17. 37 ÷ 6 = 52. 49 ÷ 6 = 41. 6 ÷ 5 = 42. 29 ÷ 3 = 40. 46 ÷ 5 = 11. 29 ÷ 7 = 38. 17 ÷ 4 = 7. 10 ÷ 3 = 13. 46 ÷ 9 = 60. 13 ÷ 4 = 55. 73 ÷ 8 = 50. 29 ÷ 4 = 3. 65 ÷ 8 = 24. 21 ÷ 4 = 2. 64 ÷ 9 = 29. 73 ÷ 9 = 30. 82 ÷ 9 = 23. 7 ÷6 = 57. 10 ÷ 9 = 27. 41 ÷ 8 = 22. 46 ÷ 9 = 31. 22 ÷ 3 = 12.

13 ÷ 9 = 10. 20 ÷ 8 = 56 . 34 ÷ 6 = 59. 56 ÷ 9 = 9. 56 ÷ 6 = 46. 20 ÷ 3 = 35. 30 ÷ 7 = 32. 17 ÷ 5 = 40. 27 ÷ 4 = 15. 34 ÷ 4 = 31. 34 ÷ 8 = 20. 50 ÷ 8 = 5. 42 ÷ 5 = 2. 32 ÷ 6 = 49. 7 ÷5 = 36. 42 ÷ 5 = 38. 20 ÷ 6 = 48. 29 ÷ 4 = 24. 28 ÷ 4 = 30. 10 ÷ 8 = 55. 7 ÷ 4= 25. 30 ÷ 4 = 16. 17 ÷ 6 = 3. 22 ÷ 4 = 34. 8 ÷ 6 = 42. 5 ÷ 3 = 21. 23 ÷ 7 = 58. 38 ÷ 6 = 51. 48 ÷ 8 = 47. 39 ÷ 9 = 17. 18 ÷8 = 56. 16 ÷ 5 = 57. 44 ÷ 6 = 13. 26 ÷ 3 = 29. 45 ÷ 7 = 44. 14 ÷ 3 = 27. 50 ÷ 6 = 12. 51 ÷ 7 = 4.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 56 Masa : 5 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 32 ÷ 5 = 41. 18 ÷ 3 = 28. 47 ÷ 5 = 37. 28 ÷ 5 = 52. 18 ÷ 8 = 7. 27 ÷ 6 = 50. 60 ÷ 8 = 45. 25 ÷ 6 = 54. 22 ÷ 5 = 19. 19 ÷ 4 = 33. 14 ÷ 6 = 43. 35 ÷ 8 = 6. 38 ÷ 6 = 14. 8 ÷ 3 = 22. 11 ÷ 3 = 23. 37 ÷ 5 = 53. 51 ÷ 8 = 18. 29 ÷ 7 = 60. 13 ÷ 5 = 39. 74 ÷ 9 = 8. 10 ÷ 4 = 26. 19 ÷ 2 = 11.

30 ÷ 7= 16. 19 ÷ 5 = 36. 42 ÷ 6 = 54. 38 ÷ 6 = 4. 12 ÷ 9 = 17. 23 ÷ 6 = 23. 35 ÷ 4 = 41. 23 ÷ 7 = 5. 20 ÷ 9 = 26. 18 ÷ 4 = 52. 17 ÷ 9 = 53. 89 ÷ 9 = 6. 14 ÷ 6 = 28. 18 ÷ 7 = 42. 38 ÷ 4 = 32. 32 ÷ 5 = 21. 14 ÷ 3 = 35. 18 ÷ 8 = 30. 18 ÷ 8 = 48. 78 ÷ 9 = 7. 17 ÷ 3 = 34. 66 ÷ 9 = 19. 52 ÷ 6 = 58. 20 ÷ 9 = 14. 38 ÷ 6 = 46. 56 ÷ 8 = 8. 56 ÷9 = 40. 42 ÷ 5 = 44. 22 ÷ 5 = 3. 39 ÷ 4 = 47. 26 ÷ 3 = 33. 44 ÷7 = 37. 5 ÷ 3 = 31. 16 ÷ 7 = 60. 27 ÷ 7 = 11.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 57 Masa : 5 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 26 ÷ 6 = 2. 52 ÷ 8 = 25. 27 ÷ 6 = 22. 42 ÷ 7 = 24. 50 ÷ 7 = 57. 34 ÷ 6 = 9. 50 ÷ 8 = 50. 17 ÷ 5 = 43. 38 ÷ 9 = 12. 44 ÷ 6 = 59. 17 ÷ 6 = 56. 27 ÷ 6 = 51. 33 ÷ 6 = 29. 21 ÷ 7 = 15. 51 ÷ 7 = 27. 24 ÷ 7 = 13. 7 ÷ 5 = 45. 33 ÷ 8 = 55. 18 ÷ 7 = 20. 30 ÷ 7 = 49. 38 ÷ 7 = 18. 10 ÷4 = 38. 37 ÷ 9 = 57 . 35 ÷ 5 = 39. 44 ÷ 9 = 10.

25 ÷ 7 = 52. 16 ÷ 6 = 5. 49 ÷ 7= 55. 13 ÷ 8 = 50. 11 ÷ 8 = 44. 30 ÷ 7 = 20. 31 ÷6 = 60. 28 ÷ 5 = 45. 24 ÷ 4 = 4. 45 ÷ 7 = 2. 32 ÷ 7 = 59. 38 ÷ 7 = 18. 39÷ 6 = 39. 37 ÷ 7 = 8. 24 ÷ 7 = 58. 56 ÷ 6 = 17. 22 ÷ 6 = 53. 18 ÷ 7 = 35. 43 ÷ 5 = 46. 31 ÷ 7 = 14. 15 ÷ 6 = 27. 65 ÷ 9= 16. 36 ÷ 8 = 47. 21 ÷ 9 = 26. 27 ÷ 8 = 41. 27 ÷ 6 = 22. 63 ÷ 7 = 30. 16 ÷ 9 = 9. 41 ÷ 6 = 3. 9 ÷8 = 58 . 12 ÷ 5 = 19. 44 ÷ 5 = 36. 19 ÷3 = 38. 64 ÷ 9 = 11. 21 ÷ 6 = 23. 35 ÷ 4 = 31. 32 ÷ 7 = 33. 31 ÷7 = 40. 31 ÷ 4 = 56. 19 ÷ 8 = 57. 46 ÷ 6 = 7. 53 ÷ 6 = 32. 39 ÷ 8 = 6. 19 ÷ 6 = 34. 23 ÷ 6 = 42. 45 ÷ 7 = 48. 52 ÷ 8 = 25. 8 ÷4 = 37. 43 ÷ 5 = 24.Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda AKTIVITI 58 Masa : 5 Minit Tarikh : Jumlah : 1. 49 ÷ 9 = 49. 33 ÷ 6 = 28. 38 ÷ 8 = 10. 38 ÷ 7 = 54. 14 ÷ 5 = 13. 24 ÷ 7 = 43. 39 ÷ 6 = 15. 39 ÷ 9 = 51. 34 ÷ 5 = 21. 31 ÷ 4 = 12. 319 ÷ 8 = 29.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.