Anda di halaman 1dari 79

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

Huraian Sukatan Pelajaran


SAINS
Tahun Lima
2003

Pusat Perkembangan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia

© 2003 Pusat Perkembangan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia
Pesiaran Duta
50604 Kuala Lumpur

Cetakan Pertama 2003

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenar mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum dapat izin
bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia. Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Malaysia. Pusat Perkembangan Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum,


Kementerian Pendidikan Malaysia.
ISBN
1.
2.
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan


yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik;
mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama
secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif
yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan,


pendidikan sains di Malaysia memupuk
budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan
kepada perkembangan individu yang kompetitif,
dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta
dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.
KANDUNGAN

Kata Pengantar xi
Pendahuluan 1
Matlamat dan Objektif 5
Kemahiran Saintifik 7
Kemahiran Berfikir 10
Sikap Saintifik dan Nilai Murni 19
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 21
Organisasi Kandungan 28
Bidang Pembelajaran
Kemandirian Hidupan 36
Elektrik 39
Haba 42
Cahaya 45
Bunyi 50
Tenaga 52
Pepejal, Cecair dan Gas 55
Asid dan Alkali 58
Pengaratan 60
Fenomena Alam 63
Struktur Binaan 67
Penyumbang 70

iii
Kata Pengantar 5 diolah dalam lima tema iaitu Menyiasat Alam Kehidupan,
Menyiasat ALam Fizikal, Menyiasat Alam Bahan, Menyiasat
Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang Bumi dan Alam Semesta dan Menyiasat Dunia Teknologi.
memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk Organisasi kandungan Sains Tahun 5 dapat mewujudkan
memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah perkaitan antara pelbagai pengetahuan dalam bidang sains
Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid dan merangkumi ilmu sains yang diperlukan dalam
menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pendidikan sains di peringkat sekolah rendah. Di samping
pengetahuan pada abad ke-21. itu, kandungan Sains Tahun 5 menyepadukan pemerolehan
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan dan aplikasi pengetahuan, penguasaan kemahiran berfikir
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan dan saintifik, penerapan sikap saintifik dan nilai murni.
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan Kesepaduan ini memberi kefahaman yang lebih bermakna
kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti dalam pembelajaran sains.
mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran.
Huraian ini akan dapat membantu guru merancang dan Dalam penyediaan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak
melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara pihak yang terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab,
berkesan. pensyarah universiti, pegawai Kementerian Pendidikan,
dan individu yang mewakili organisasi tertentu. Kepada
Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru perlu semua pihak yang telah memberikan sumbangan
memberikan penekanan pada unsur seperti kemahiran kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian
berfikir, pembelajaran masteri, kemahiran belajar cara Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan
belajar, kecerdasan pelbagai, pembelajaran kontekstual, merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan
konstruktivisme, teknologi maklumat dan komunikasi, terima kasih.
pembelajaran akses kendiri dan kajian masa depan. Di
samping itu, nilai murni, semangat patriotik dan
kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua unsur ini
dapat mewujudkan pengajaran dan pembelajaran yang
berkesan untuk melahirkan murid yang dapat
mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan dalam (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)
kehidupan harian dan dunia pekerjaan. Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kandungan mata pelajaran Sains Sekolah Rendah Tahun Kementerian Pendidikan Malaysia
ix
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2003
PENDAHULUAN inovatif serta menjadi penyumbang kepada
tamadun sains dan teknologi masa depan. Di
Hasrat Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha samping itu, masyarakat ini juga berkebolehan
pendidikan
di Malaysia berterusan untuk memperkembangkan lagi untuk mengurus alam dan sumbernya secara op-
potensi individu secara menyeluruh dan timum dan bertanggungjawab. Bagi mencapai
bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang hasrat ini, kita perlu membentuk warganegara
seimbang, harmonis dan bermoral tinggi. Hasrat kritis, kreatif dan berketerampilan yang
ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan mengamalkan budaya sains dan teknologi.
Kebangsaan. Dalam merealisasikan pembinaan Warganegara yang berbudaya sains dan
insan seperti yang dihasratkan itu, pendidikan teknologi mempamerkan ciri-ciri seperti
sains dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah bersemangat ingin tahu dan ingin mencuba, celik
Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu sains, bersifat terbuka, membuat keputusan
Sekolah Menengah (KBSM) diwacanakan agar berdasarkan fakta yang nyata, menghargai
berupaya membentuk rakyat Malaysia yang sumbangan sains dan teknologi, menghargai
seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani keseimbangan alam, mempunyai iltizam dan
dan intelek. kesanggupan untuk menyumbang terhadap
kemajuan sains dan teknologi.
Masyarakat Sebagai sebuah negara yang sedang
berilmu,
saintifik melangkah ke arah status negara maju, Sains adalah satu bidang yang Sains sebagai
bidang ilmu
dan merangkumi pengetahuan, kemahiran, sikap
progresif
Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang pengetahuan
saintifik dan progresif serta berilmu, yakni saintifik dan nilai murni. Integrasi antara tiga
masyarakat yang mempunyai daya perubahan elemen ini amat penting untuk menjamin mutu
yang tinggi, memandang jauh ke hadapan, pendidikan sains. Sebagai satu bidang ilmu

1
pengetahuan, sains membekalkan satu rangka Kurikulum Sains KBSR dan KBSM Kurikulum
sains dari
konsep yang membolehkan murid memahami digubal untuk murid dari sekolah rendah hingga sekolah
rendah ke
alam sekeliling mereka. Ilmu pengetahuan sains ke sekolah menengah. Kurikulum ini digubal sekolah
ini menjadi lebih bermakna kepada murid berdasarkan penguasaan kemahiran dan menengah

apabila mereka dibimbing untuk penerapan sikap saintifik dan nilai murni.
menghubungkaitkan fakta dengan konsep, Fokusnya adalah pada pembelajaran sains yang
membuat pengitlakan, mengaitkan pembelajaran berfikrah dan mengoptimumkan hasil
baru dengan ilmu yang sedia ada serta pembelajaran. Kurikulum sains terdiri daripada
mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan harian. dua mata pelajaran teras dan empat mata
pelajaran elektif. Mata-mata pelajaran teras
Sains sebagai Sains juga merupakan satu proses yang adalah Sains untuk sekolah rendah, dan Sains
proses inkuiri
mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian untuk sekolah menengah. Mata-mata pelajaran
masalah. Justeru, ia memperkembangkan elektif ditawarkan di sekolah menengah atas.
kemahiran untuk menyiasat alam sekitar yang Mata-mata pelajaran ini adalah Biologi, Fizik,
melibatkan kemahiran berfikir dan strategi Kimia dan Sains Tambahan.
berfikir serta kemahiran saintifik. Ilmu
pengetahuan diperoleh sebagai hasil penyiasatan. Mata pelajaran Sains untuk sekolah Tujuan mata-
mata
Inkuiri secara saintifik juga memerlukan dan rendah dan Sains untuk sekolah menengah pelajaran
sains di
membolehkan murid memperkembangkan sikap rendah direka bentuk untuk memberi sekolah
yang positif. Pembelajaran sains menggalakkan pengetahuan asas sains kepada murid, rendah dan
sekolah
sikap saintifik dan nilai murni termasuk semangat menyediakan murid supaya celik sains dan menengah
ingin tahu, berfikiran terbuka, tabah, prihatin mampu mengikuti sains di peringkat menengah
terhadap hidupan dan menghargai alam sekitar. atas. Sains untuk sekolah menengah atas pula

2
di samping menghasilkan murid yang celik sains, Program ini memberikan asas yang
inovatif, juga menyediakan murid untuk kukuh kepada murid dalam pengetahuan sains,
menceburi bidang sains dan teknologi yang lebih kemahiran berfikir, kemahiran saintifik serta sikap
umum. Manakala mata-mata pelajaran sains saintifik dan nilai murni untuk menyediakan
elektif bertujuan untuk menyediakan murid yang mereka mempelajari sains di sekolah menengah.
cenderung, berminat dan berupaya dalam bidang Melalui program ini murid dapat menghubungkan
sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan fakta dengan konsep, membuat pengitlakan dan
teknologi yang khusus dan profesional. Golongan menghubungkaitkan pembelajaran baru dengan
murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia pengetahuan sedia ada mereka.
dalam bidang sains dan teknologi yang
memainkan peranan penting dalam pembangunan Kurikulum diperjelaskan dalam dua Kandungan
dokumen
negara. dokumen iaitu Sukatan Pelajaran(SP) dan kurikulum
Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) untuk setiap
Fokus mata Mata pelajaran Sains untuk sekolah mata pelajaran. SP menggariskan penekanan
pelajaran
Sains rendah merupakan program tiga tahun untuk mu- matlamat, objektif dan kandungan kurikulum
Rendah
rid Tahap II. Ia bertujuan untuk membolehkan secara umum. HSP memperincikan kehendak
murid mempelajari tentang diri sendiri dan alam kurikulum mengikut Tahun. HSP mengandungi
sekitar mereka melalui pengalaman dan juga maklumat tentang matlamat dan objektif
penyiasatan. Melalui program ini murid kurikulum, penerangan ringkas tentang kemahiran
berpeluang memahami sesuatu konsep atau berfikir dan strategi berfikir, kemahiran saintifik,
fenomena yang berlaku di sekeliling mereka dan sikap saintifik dan nilai murni, strategi pengajaran
memberi penjelasan secara saintifik tentang dan pembelajaran, dan isi kandungan.
kejadian fenomena tersebut.

3
Isi kandungan memberi spesifikasi tentang kurikulum
melalui Hasil Pembelajaran yang dihasratkan dan Cadangan
Aktiviti Pembelajaran. Di samping itu bahan sokongan
kurikulum yang bertujuan untuk membantu guru
melaksanakan kurikulum dengan berkesan juga disediakan.

4
MATLAMAT 2. Memperoleh kefahaman tentang fakta dan konsep sains
bagi membantu mereka memahami diri sendiri serta alam
Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai sekeliling.
minat murid terhadap sains dan teknologi dan memberi asas
pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi. Justeru, 3. Menguasai kemahiran berfikir dan strategi berfikir melalui
murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan pembelajaran berfikrah.
teknologi dalam kehidupan harian untuk mengikuti pelajaran
sains di peringkat yang lebih tinggi di samping mengamalkan 4. Menguasai kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses dan
budaya sains dan teknologi ke arah pembentukan masyarakat kemahiran manipulatif melalui pendekatan inkuiri
bersifat prihatin, dinamik, progresif, bertanggungjawab penemuan.
terhadap alam sekeliling serta mengagumi penciptaan alam.
5. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara
kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni
dalam penyelesaian masalah, membuat keputusan dan
OBJEKTIF
mengkonsepsikan.

Kurikulum Sains untuk sekolah rendah membolehkan murid:


6. Menilai maklumat berkenaan sains dan teknologi dengan
bijak dan berkesan.
1. Memperoleh pengetahuan asas sains dan teknologi dan
dapat menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan
7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni .
fenomena alam semula jadi dan pengalaman harian.

5
8. Mengembangkan minat dalam bidang sains dan teknologi. 10. Menyedari saling hubungan antara kehidupan dan
pengurusan alam semula jadi untuk kebeterusan hidup.
9. Menghargai sumbangan dalam sains dan teknologi untuk
pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.
11. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains
adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk
memahami fenomena alam ke arah mencapai
kesejahteraan hidup manusia sejagat.

6
KEMAHIRAN SAINTIFIK Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains
diberi seperti yang berikut:

Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan,
masalah. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau
kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. untuk mengumpulkan maklumat tentang
objek dan fenomena.
Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk
menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik.
Mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan
Kaedah seperti eksperimen, penyelidikan, projek merupakan
objek atau fenomena kepada kumpulan
aktiviti yang menggunakan kemahiran saintifik. Kemahiran
masing-masing berdasarkan kriteria
saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan
tertentu seperti ciri atau sifat.
kemahiran manipulatif. Pengumpulan ini adalah berdasarkan
ciri atau sifat sepunya.
Kemahiran Proses Sains
Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif
Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan menggunakan dengan menggunakan nombor dan alat
murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara nombor berunit piawai atau alat yang
bersistem. Kemahiran proses sains terdiri daripada kemahiran diseragamkan sebagai unit rujukan.
yang mudah kepada yang kompleks. Pengukuran menjadikan pemerhatian
lebih jitu.

M embuat Membuat kesimpulan awal yang


inferens munasabah, yang mungkin benar atau

7
tidak benar, untuk menerangkan sesuatu Mendefinisikan Memberi tafsiran tentang sesuatu
peristiwa atau pemerhatian. secara operasi konsep dengan menyatakan perkara
yang dilakukan dan diperhatikan.
Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu
peristiwa berdasarkan pemerhatian dan Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah
pengalaman yang lalu atau data yang pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah
boleh dipercayai. bergerak balas dan pemboleh ubah
yang dimalarkan. Dalam sesuatu
Berkomunikasi Menerima, memilih, menyusun dan penyiasatan satu pemboleh ubah
mempersembahkan maklumat atau idea dimanipulasikan untuk memerhatikan
dalam pelbagai bentuk seperti tulisan, hubungannya dengan pemboleh ubah
lisan, jadual, graf, rajah atau model. yang bergerak balas. Pada masa yang
sama pemboleh ubah yang lain
Menggunakan Memerihalkan perubahan parameter dimalarkan.
perhubungan seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi
ruang padu, berat dan jisim sesuatu objek Membuat Membuat sesuatu pernyataan umum
dan masa dengan masa. hipotesis tentang hubungan antara pemboleh
ubah yang difikirkan benar bagi
Mentafsirkan Memberi penerangan yang rasional menerangkan sesuatu perkara atau
data tentang objek, peristiwa atau pola peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji
daripada data yang dikumpulkan. untuk membuktikan kesahihannya.

8
Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti
untuk menguji sesuatu hipotesis,
mengumpulkan data, mentafsirkan
data sehingga mendapat rumusan
daripada aktiviti itu.

Kemahiran Manipulatif

Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor


dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan
perkara yang berikut:

• Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan


sains dengan betul.
• Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan
selamat.
• Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
• Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
• Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan
tepat.

9
KEMAHIRAN BERFIKIR dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang
berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi tinggi,
berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta
Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan
boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada.
individu menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan
Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih
sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya
tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan
memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Salah
setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir
satu objektif sistem pendidikan negara adalah
kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan fungsi utama
mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid.
dan matlamat akhir kepada proses berfikir.
Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang
menekankan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran
Kemahiran Berfikir Kritis
berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis
proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang
adalah seperti yang berikut :
dirancangkan dapat mencungkil minda murid dan
mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri,
mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsep
keputusan. Pengajaran dan pembelajaran yang atau objek.
menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah
teras kepada pembelajaran berfikrah. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan
dan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat,
Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada membezakan kualiti dan unsur sesuatu objek atau
pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang peristiwa.
berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea

10
Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan Mengesan Mengesan pandangan atau pendapat
dan objek atau fenomena kepada kecondongan yang berpihak kepada atau menentang
mengelaskan kumpulan masing-masing berdasarkan sesuatu.
kriteria tertentu seperti ciri atau sifat.
Pengumpulan ini adalah berdasarkan Menilai Membuat pertimbangan tentang
ciri atau sifat sepunya. sesuatu perkara dari segi kebaikan dan
keburukan, berdasarkan bukti atau
Membuat Menyusun objek dan maklumat dalil yang sah.
urutan mengikut tertib berdasarkan kualiti atau
kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz, Membuat Membuat pernyataan tentang hasil
masa, bentuk atau bilangan. kesimpulan sesuatu kajian yang berdasarkan
kepada sesuatu hipotesis atau
Menyusun Menyusun objek atau maklumat mengukuhkan sesuatu perkara
mengikut mengikut tertib berdasarkan berdasarkan penyiasatan.
keutamaan kepentingan atau kesegeraan.

Menganalisis Mengolah maklumat dengan


menghuraikannya kepada bahagian
yang lebih kecil bagi memahami
sesuatu konsep atau peristiwa serta
mencari makna yang tersirat.

11
Kemahiran Berfikir Kreatif Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap
sesuatu perkara untuk keseluruhan
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif kumpulan berdasarkan pemerhatian ke
adalah seperti yang berikut: atas sampel atau beberapa maklumat
daripada kumpulan itu.
Menjanakan Menghasilkan idea yang berkaitan
idea dengan sesuatu perkara. Membuat Membuat tanggapan atau
gambaran membayangkan sesuatu idea, konsep,
Menghubungkait Membuat perkaitan dalam sesuatu mental keadaan atau gagasan dalam minda atau
-kan keadaan atau peristiwa untuk mencari fikiran.
sesuatu struktur atau corak
perhubungan. Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan
untuk menghasilkan satu gambaran
Membuat Membuat kesimpulan awal yang menyeluruh dalam bentuk seperti
inferens munasabah, yang mungkin benar atau pernyataan, lukisan dan artifak.
tidak benar untuk menerangkan sesuatu
peristiwa atau pemerhatian. Membuat Membuat sesuatu pernyataan umum
hipotesis tentang hubungan antara pemboleh ubah
Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu yang difikirkan benar bagi menerangkan
peristiwa berdasarkan pemerhatian dan sesuatu perkara atau peristiwa.
pengalaman yang lalu atau data yang Pernyataan ini boleh diuji untuk
boleh dipercayai. membuktikan kesahihannya.

12
Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu saling berhubung kait.
konsep yang kompleks atau mujarad Membuat Memilih satu alternatif penyelesaian yang
secara mengaitkan konsep itu dengan keputusan terbaik daripada beberapa alternatif
konsep yang mudah atau maujud yang berdasarkan kriteria tertentu bagi
mempunyai ciri yang serupa. mencapai matlamat yang ditetapkan.

Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara
melakukan pengubahsuaian kepada masalah terancang terhadap situasi yang tidak
sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi pasti atau mencabar ataupun kesulitan
masalah secara terancang. yang tidak dijangkakan.

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif tersebut digunakan dalam Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir
strategi berfikir. yang tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi
kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah
kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan
Strategi Berfikir secara logik, rasional, adil dan saksama. Penguasaan
kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi
Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang
lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat
berikut:
penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi
Menkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi
pengertian, konsep atau model berfikir.
berdasarkan ciri spesifik sepunya yang

13
Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains
Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir
(KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh Kemahiran Berfikir
dikembangkan melalui peringkat berikut:
1. KBSB diperkenalkan.
Kritis Kreatif
2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.
3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. • Mencirikan • Menjanakan idea
• Menbandingkan & • Menghubungkaitkan
4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan
membezakan • Membuat inferens
diperkembangkan dengan bimbingan guru. • Mengumpulkan & • Meramalkan
5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain mengelaskan • Membuat hipotesis
• Membuat urutan • Mensintesiskan
untuk mencapai tugasan berfikir.
• Menyusun mengikut Menaakul • Mengitlakkan
keutamaan • Membuat gambaran
Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB • Menganalisis mental
• Mengesan • Menganalogikan
dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran
kecondongan • Mereka cipta
Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan • Menilai
Pembelajaran Sains. • Membuat
kesimpulan

Strategi Berfikir
• Mengkonsepsikan
• Menyelesaikan masalah
• Membuat keputusan

14
Perkaitan antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir
Kemahiran Proses Sains Sains
Mengelaskan Mencirikan
Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Membandingkan dan
mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat membezakan
keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental Mengumpulkan dan
yang menggalakkan pemikiran secara kritis, kreatif, analitis dan mengelaskan
sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama
dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin Mengukur dan Menghubungkaitkan
keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. menggunakan Membandingkan dan
nombor membezakan
Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang
Membuat Menghubungkaitkan
perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran
inferens Membandingkan dan
berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses
membezakan
sains adalah seperti yang berikut: Menganalisis
Membuat inferens
Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir
Sains Meramalkan Menghubungkaitkan
Memerhatikan Mencirikan Membuat gambaran mental
Membandingkan dan
membezakan Menggunakan Membuat urutan
Menghubungkaitkan perhubungan Menyusun mengikut keutamaan
ruang dan masa

15
Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir
Sains Sains
Mentafsirkan data Membandingkan dan Membandingkan dan
membezakan membezakan
Menganalisis Menjanakan idea
Mengesan kecondongan Membuat hipotesis
Membuat kesimpulan Meramalkan
Mengitlakkan Mensintesiskan
Menilai
Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir
Mendefinisi secara Menghubungkaitkan
operasi Menganalogikan Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir
Membuat gambaran mental
Menganalisis Pengajaran dan Pembelajaran yang
Berteraskan Kemahiran Berfikir dan
Mengawal pemboleh Mencirikan Kemahiran Saintifik
ubah Membandingkan dan
membezakan Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang
Menghubungkaitkan berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam
Menganalisis kurikulum ini, hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis
secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan
Membuat hipotesis Mencirikan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran
Menghubungkaitkan

16
saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu Contoh (ii):
menitikberatkan penguasaan kemahiran bersama dengan
pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni Hasil Pembelajaran: Membuat kesimpulan tentang
dan sikap saintifik. pergerakan cahaya.

Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang Kemahiran Proses Membuat kesimpulan.
berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang Sains:
berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta
penerangannya.
Penerangan:
Contoh (i):
Sebelum hasil pembelajaran ini, murid telah membuat aktiviti
Hasil Pembelajaran: Membuat inferens tentang penghasilan sama ada menyusun skrin kadbod yang dilubangkan atau
bunyi. menggunakan kebuk asapyang dipancarkan cahaya dan
membuat pemerhatian. Untuk mencapai hasil pembelajaran
Kemahiran Berfikir: Membuat inferens yang dihasratkan ini, murid perlu membuat inferens tentang
pemerhatian mereka dan akhirnya membuat kesimpulan
tentang pergerakan cahaya.
Penerangan:
Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut, pengetahuan
tentang pelbagai jenis bunyi dipelajari melalui aktiviti
membandingkan dan membezakan. Penguasaan kemahiran
membuat inferens adalah sama penting dengan pengetahuan
tentang bagaimana bunyi dihasilkan.

17
SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI • Berfikiran kritikal dan analitis.
• Luwes dan berfikiran terbuka.
MURNI • Baik hati dan penyayang.
• Bersifat objektif.
Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai • Sistematik.
positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk • Bekerjasama.
dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan • Adil dan saksama.
nilai murni seperti yang berikut: • Berani mencuba.
• Berfikir secara rasional.
• Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. • Yakin dan berdikari.
• Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.
• Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum
perkara. berlaku mengikut peringkat berikut iaitu menyedari dan
• Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai
terhadap alam sekitar. murni, memberi perhatian serta respons, menghayati,
• Menyedari bahawa sains merupakan satu dripada cara mengamalkan dan seterusnya menjadikan sikap saintifik dan
untuk memahami alam. nilai murni sebagai budaya kehidupan. Peringkat ini perlu
• Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan diambil kira semasa merancang aktiviti pengajaran dan
sihat. pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni
• Menghargai keseimbangan alam semula jadi. berlaku secara berkesan.
• Berhemah tinggi dan hormat-menghormati.
• Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Dalam kurikulum ini, hasil pembelajaran untuk domain
• Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. afektif dieksplisitkan di akhir setiap bidang pembelajaran.

18
Walau bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaran, Contoh (ii):
penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara
berterusan. Contohnya semasa pelajaran yang melibatkan kerja Hasil Pembelajaran: Mensyukuri bahawa manusia adalah
amali, guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang sebaik-baik kejadian.
kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti, cermat,
Sikap saintifik Mensyukuri nikmat yang dikurniakan
bekerjasama, jujur dan tabah.
dan nilai murni: Tuhan.
Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk
Penerapan Unsur Patriotisme
mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni
semasa pelajaran sains. Adalah digalakkan guru meneliti semua
Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur
hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang
patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi
berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap
meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara.
saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk
Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi, kekayaan
sesuatu bidang pembelajaran. Berikut diberi contoh objektif
dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan
pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik
teknologi di negara kita, semangat mencintai negara dapat
dan nilai murni.
dikukuhkan.
Contoh (i):

Hasil Pembelajaran: Menghargai sumbangan teknologi


dalam pengawetan makanan untuk
kesejahteraan hidup.
Sikap saintifik Menghargai sumbangan sains dan
teknologi.
dan nilai murni:
19
STRATEGI PENGAJARAN DAN Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran
Sains
PEMBELAJARAN
Pendekatan Inkuiri Penemuan
Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains
mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang
berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri
kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan
minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Aktiviti yang menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling.
dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran
mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama
berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti
kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan
pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing
ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri
masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid penemuan tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahiran
dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini.
yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri
penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi
saintifik. pengajaran dan pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip
Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau
pendekatan seperti inkuiri, konstruktivisme, sains, teknologi melalui inkuiri penemuan terbimbing.
dan masyarakat, pembelajaran kontekstual, pembelajaran
masteri.

20
Konstruktivisme diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan STM
mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan
Konstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam
bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari
pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi
Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah seperti kepada masyarakat.
berikut:
Pembelajaran Kontekstual
§ Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.
§ Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang
§ Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea dikaitkan dengan kehidupan harian murid. Pendekatan
asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea kontekstual digunakan di mana murid belajar secara
mereka. menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan.
§ Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan Dalam pembelajaran kontekstual, kaitan di antara bahan yang
pengalaman serta membuat refleksi. diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Dalam
konteks ini, murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi
Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan
kehidupan mereka.
Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat
menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan Pembelajaran Masteri
harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam
pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang
Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran
dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip

21
bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap
Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah
kadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang
sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. berbeza kecerdasan . Contoh kecerdasan ini adalah visual
dan ruang, verbal linguistik, muzik dan irama, logikal
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran matematik, kinestetik, perhubungan antara individu,
perhubungan dengan diri sendiri, perhubungan antara insan
Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dengan Penciptanya, pemahaman tentang alam sekitar.
dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan
pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, Berikut diberikan penerangan ringkas tentang
projek, penggunaan sumber luar bilik darjah, kajian masa kaedah ini.
depan dan penyelesaian masalah. Dalam kurikulum ini,
cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk Eksperimen
mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan
secara eksplisit dalam bentuk cadangan aktiviti pembelajaran. E ksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam
Walau bagaimanapun guru boleh mengubahsuaikan cadangan pelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan
aktiviti pembelajaran jika perlu. untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah
saintifik digunakan semasa eksperimen. Menjalankan
Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran
seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum, kebolehan proses dan kemahiran manipulatif.
dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan
prasarana yang ada. Di samping berperanan sebagai Secara kebiasaan, langkah yang diikuti semasa
penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut:
pengajarannya, guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam § Mengenal pasti masalah

22
§ Membuat hipotesis Perbincangan
§ Merancang eksperimen
- mengawal pemboleh ubah Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan
- menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang
- menentukan langkah menjalankan eksperimen, sahih. Semasa perbincangan, murid perlu mempunyai fikiran
kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Perbincangan
§ Melakukan eksperimen perlu dijalankan semasa dan selepas menjalankan
§ Mengumpulkan data eksperimen, projek, aktiviti mengumpulkan dan mentafsirkan
§ Menganalisis data data, simulasi, penggunaan sumber luar bilik darjah,
§ Mentafsirkan data penyelesaian masalah dan lain-lain.
§ Membuat kesimpulan
§ Membuat pelaporan Simulasi

Dalam kurikulum ini, adalah dicadangkan selain daripada Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang
eksperimen yang di bimbing oleh guru, murid diberi peluang sebenarnya. Simulasi boleh dilaksanakan melaui main
mereka bentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang peranan, permainan dan penggunaan model. Dalam main
merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh peranan, murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan
dijalankan, data yang boleh diukur dan bagaimana berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan.
menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi.
eksperimen mereka. Aktiviti ini boleh dijalankan secara Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun
bersendirian atau secara kumpulan kecil. untuk memahami proses membuat keputusan. Model boleh

23
digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan
Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu
memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. diadakan. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk
ekologi merupakan satu daripada contoh kaedah ini.
Projek
Kajian Masa Depan
Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau se
kumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk
mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa
pembelajaran yang formal. Murid dikehendaki mengenal pasti sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan.
kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan
seterusnya merancang keseluruhan projek. Hasil projek pelbagai bidang seperti pendidikan moral dan pendidikan alam
dalam bentuk laporan, artifak atau lain-lain perlu sekitar. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama
dibentangkan kepada guru dan murid lain. dipupuk melalui kaedah ini.

Penyelesaian Masalah
Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah
Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan
Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo, murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk
muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang mencapai sasaran tertentu. Semasa penyelesaian masalah,
boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan, aktiviti seperti simulasi, perbincangan dan eksperimen boleh
menyeronokkan dan bermakna. Untuk mengoptimumkan dijalankan. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan
pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang secara rapi langkah seperti yang berikut:

24
• Kenal pasti dan faham masalah kaedah untuk mengajar konsep sains yang mujarad dan sukar.
• Jelaskan masalah Simulasi dan animasi berkomputer boleh dipersembahkan
• Cari alternatif penyelesaian masalah dalam bentuk perisian atau melalui pembelajaran melalui laman
• Lakukan operasi penyelesaian web. Dalam konteks ini, teknologi maklumat berpotensi
• Nilaikan penyelesaian menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan.
Selain daripada ini, teknologi maklumat seperti komputer juga
Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan digunakan sebagai peralatan pemprosesan perkataan dan
Pembelajaran Sains persembahan.

Kemahiran memilih, mengumpul, mentafsir dan menilai data Penggunaan teknologi lain seperti penggunaan antara
merupakan kemahiran yang dihasratkan dalam kurikulum sains muka berkomputer amat membantu dalam meningkatkan minat
ini. Data yang telah ditafsir dan diproses akan menjadi murid belajar sains dan meningkatkan keberkesanan pengajaran
maklumat. Data tidak semestinya wujud dalam bentuk dan pembelajaran sains. Antara muka berkomputer boleh
maklumat berangka. Proses pengumpulan data dan data yang digunakan semasa menjalankan eksperimen untuk
diperoleh masing-masing akan membawa murid ke arah meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.
pencapaian hasil pembelajaran. Murid boleh mengumpul data
daripada bahan cetak, bahan elektronik, pakar rujuk atau Teknologi maklumat digunakan sebagai satu saluran untuk
sumber lain. Dalam konteks ini, teknologi maklumat memainkan mengoptimumkan hasil pembelajaran. Selain daripada itu,
peranan yang penting sebagai sumber data. Contoh teknologi penggunaan teknologi secara umum memudahkan
maklumat dan komunikasi ialah televisyen, radio, video, perisian pembelajaran terarah kendiri dan pembelajaran mengikut kadar
komputer, perisian kursus, Internet dan kemudahan telesidang. sendiri yang seterusnya membenarkan integrasi mengufuk dan

Simulasi dan animasi berkomputer merupakan satu lagi

25
integrasi menegak berlaku dalam sistem persekolahan kita. dalam membantu meningkatkan mutu pengajaran dan
pembelajaran sains.
Bahan yang boleh membantu pengajaran dan
pembelajaran sains

Bersama dengan dokumen Sukatan Pelajaran dan Huraian


Sukatan Pelajaran ini, Pusat Perkembangan Kurikulum juga
menerbitkan beberapa bahan untuk membantu meningkatkan
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Bahan ini
adalah seperti yang berikut:

1. Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan


Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Sains
2. Buku Panduan Pembelajaran Masteri
3. Buku Panduan Pengurusan Makmal
4. Buku Panduan Kemahiran Proses Sains
5. Sistem Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Sains

Selain daripada bahan ini, bahan seperti buku teks,


perisian dan laman web yang dihasilkan oleh Kementerian
Pendidikan atau agensi lain yang berwibawa juga boleh dirujuk

26
ORGANISASI KANDUNGAN A2 dan A3 ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh
diukur. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan,
kemahiran saintifik, kemahiran berfikir, sikap saintifik dan nilai
Kurikulum sains KBSR Tahap II disusun atur mengikut murni yang sesuai dengan objektif pembelajaran umum yang
beberapa tema yang terdiri dari lima Bidang Penyiasatan (BP) dinyatakan dalam HP. A1, A2 dan A3 merujuk kepada
iaitu Menyiasat Alam Kehidupan, Menyiasat Alam Fizikal, kedalaman dan skop HP yang berkenaan. A1 adalah aras yang
Menyiasat Alam Bahan, Menyiasat Bumi dan Alam Semesta asas dan harus dikuasai oleh murid sebelum melanjut ke A2
dan Menyiasat Dunia Teknologi. Setiap BP mempunyai dan seterusnya ke A 3.
beberapa Hasil Pembelajaran (HP). HP terdiri daripada HP
umum dan HP khusus. Secara am, HP dalam sesuatu BP disusun secara
berurutan daripada mudah ke kompleks. HP sebaik-baiknya
HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain dipelajari mengikut urutannya dalam setiap BP. Walau
kognitif dan afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaran, urutan HP
mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan BP boleh diubahsuai mengikut keperluan atau konteks.
mensintesiskan dan menilai. Peringkat dalam domain afektif
adalah menyedari, menghargai, menghayati, mengagumi, Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan
menyayangi, mensyukuri dan mengamalkan. Hasil pembelajaran pengalaman pembelajaran yang akan dilalui oleh murid. Ia juga
dalam domain psikomotor adalah tersirat dalam aktiviti memberi maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil
pembelajaran yang dicadangkan. pemblajaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk
membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi
Setiap HP umum seterusnya diperincikan kepada HP mencapai HP yang berkaitan. Satu aktiviti mungkin
khusus yang ditulis dalam tiga aras, iaitu Aras 1 (A1), Aras 2 dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil
(A2) dan Aras 3 (A3). Hasil pembelajaran khusus dalam A1, pembelajaran. Pada masa yang sama, lebih daripada satu aktiviti

27
mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang
boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil
kecerdasan, tahap kebolehan murid dan juga keadaan Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus
sekeliling mereka. Guru digalakkan mereka bentuk aktiviti Umum
tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu • Memadankan
pengajaran dan pembelajaran sains. • Menamakan
• Menyatakan
Penulisan Hasil Pembelajaran • Melukis
Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus • Menulis
dalam domain kognitif dan domain psikomotor ditulis • Melakar
menggunakan perkataan mengikut prinsip yang telah digubal
Memahami • Mengubah
bersesuaian dengan hierarki aras berfikir seperti dalam • Menganggar
Jadual 1: Perkataan atau Frasa Yang Digunakan dalam Hasil • Menerangkan
- menterjemahkan
Pembelajaran Domain Kognitif dan Domain
bahan atau idea • Memberi contoh
Psikomotor
daripada satu bentuk • Mengukur
Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang • Menyukat
ke bentuk lain;
Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil • Menentukan
mentafsir bahan atau
Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus • Menukar
idea, menganggar • Membandingkan dan
Umum trend masa depan. membezakan
Mengetahui • Mentakrifkan • Meramalkan
- mengingat kembali • Memerihalkan • Membuat inferens
• Mengenal pasti • Menghubungkaitkan
• Melabelkan • Mencirikan
• Menyenaraikan • Mengelaskan

28
Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang
Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil
Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus
Umum Umum
Mengaplikasikan • Mengira • Membuat kesimpulan
• Menghitung • Mengawal pemboleh ubah
- menggunakan • Menunjuk cara
bahan/idea dalam • Mengubah suai Mensintesiskan • Menggabungkan
situasi yang baru dan • Menjanakan idea • Merancang
konkrit • Mengitlakkan - menggabungkan • Meringkaskan
• Menjelaskan dengan contoh komponen-komponen • Membina
untuk menghasilkan • Merangkakan
Menganalisis • Mencerakinkan keseluruhan idea • Mereka cipta
• Menjelaskan melalui contoh atau struktur yang • Mereka bentuk
- mengasingkan • Memilih baru dan kreatif • Mengkonsepsikan
maklumat kepada • Mengasingkan • Menganalogikan
komponen- • Membuat andaian • Mebuat gambaran mental
komponennya untuk • Menghuraikan • Mendefinisikan secara
memahami struktur • Menyelesaikan masalah operasi
organisasinya dan • Membuat urutan • Berkomunikasi
perhubungan antara • Menyusun mengikut • Mengeksperimen
komponen keutamaan • Membuat hipotesis
• Menggunakan perhubungan
ruang dan masa

29
Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang
Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil
Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus
Umum Umum
• Menjawab
Menilai • Menaksir
• Melaporkan
- menilai idea/ • Mengkritik
• Memberitahu
bahan/maklumat/ • Mentafsir
• Menyoal
kaedah berdasarkan • Menyokong
• Menerangkan
kriteria yang spesifik • Mewajarkan • Mengenali
untuk tujuan yang • Mengesan kecondongan • Menyatakan
tertentu • Membuat keputusan • Mengenal pasti

Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam Menghargai • Memilih
domain afektif ditulis menggunakan perkataan mengikut satu Menghayati • Menunjukkan minat
prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan peringkat Mengagumi • Mempertahankan
penerapan sikap saintifik dan nilai murni seperti dalam Jadual 2: • Membandingkan dan
membezakan
Jadual 2: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil • Mencadangkan
Pembelajaran Domain Afektif • Mengitlakkan
Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang • Menyepadukan
Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil • Menghubungkaitkan
Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus • Mewajarkan
Umum • Menerima
• Meramalkan
Menyedari • Memerihalkan

30
Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang
Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil
Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus
Umum
Menyayangi • Menolong
Mensyukuri • Mengambil bahagian
Mengamalkan • Menderma
• Memberi
• Mempraktikkan
• Melakukan
• Membina
• Mengerjakan
• Memulihara
• Mengendalikan
• Memelihara
• Menyertai
• Membantu
• Menggunakan
• Menyelesaikan
• Melaksanakan
• Menyediakan
• Mengucapkan
• Mengambil
• Menjaga
• Menghormati

31
Tajuk dan Bidang Pembelajaran bagi keseimbangan alam secara semula jadi. Tema ini juga
memberi tumpuan tentang proses hidup yang berlaku pada
Kandungan pengetahuan mata pelajaran Sains Sekolah Rendah manusia bagi membolehkan murid memahami diri mereka
Tahun 4, 5 dan 6 di olah dalam lima tema seperti berikut: sendiri.
A. Menyiasat Alam Kehidupan
B. Menyiasat Alam Fizikal Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah:
C. Menyiasat Alam Bahan
D. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta 1. Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam.
E. Menyiasat Dunia Teknologi 2. Hidupan dan Proses Hidup.
3. Kemandirian Hidupan.
Pendekatan bertema ini dapat mewujudkan perkaitan antara 4. Interaksi Antara Hidupan.
pelbagai pengetahuan untuk memahami diri dan fenomena yang
berlaku dalam alam. Di samping itu pendekatan ini juga
menyepadukan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan, B. Menyiasat Alam Fizikal
penguasaan kemahiran berfikir dan saintifik, penerapan sikap
saintifik dan nilai murni. Kesepaduan ini memberi kefahaman Murid didedahkan kepada kuantiti fizik yang asas. Tema ini
yang lebih bermakna dalam pembelajaran sains. juga membincangkan fenomena cahaya, haba, bunyi, daya,
gerakan, elektrik, magnet dan tenaga.
Berikut diberikan kandungan pengetahuan dalam setiap tema.
Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah:
A. Menyiasat Alam Kehidupan
1. Kuantiti Fizik.
Tema ini bertujuan memberikan asas kefahaman tentang 2. Kemagnetan.
kepelbagaian hidupan, proses hidup, interaksi antara hidupan 3. Elektrik.
dan bagaimana hidupan memastikan kemandirian spesiesnya 4. Haba

32
5. Cahaya D. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta
6. Bunyi
7. Tenaga Tema ini memberi peluang kepada murid memahami tentang
8. Daya dan Gerakan. Bumi, Bulan dan Matahari serta jasad lain dalam Sistem Suria.
Murid juga berpeluang kesan pergerakan Bumi, Bulan dan
Matahari dan bagaimana pergerakan ini dapat memberi manfaat
C. Menyiasat Alam Bahan
kepada manusia.
Tema ini membolehkan murid menyiasat bahan semula jadi dan
Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah:
bahan buatan. Murid menggunakan pengetahuan mereka
1. Bumi, Bulan dan Matahari.
tentang sifat bahan dan mengaitkan dengan kegunaannya.
2. Fenomena Alam.
Selain daripada itu murid juga dapat memahami konsep di
3. Astronomi.
sebalik kejadian awan dan hujan.
E. Menyiasat Dunia Teknologi
Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah:
Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menyiasat sejarah
1. Bahan Asli dan Bahan Sintetik.
perkembangan teknologi dan teknologi semasa yang digunakan
2. Pepejal, Cecair dan Gas.
dalam bidang pertanian, komunikasi, pengangkutan dan
3. Asid dan Alkali.
pembinaan. Selain dari itu murid juga berpeluang mereka cipta
4. Pengaratan.
alat dengan menggunakan prinsip sains yang telah mereka
5. Pengawetan Bahan Makanan.
pelajari.
6. Pengendalian Bahan Buangan.
Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah:
1. Perkembangan Teknologi.
2. Struktur Binaan.
3. Mesin.

33
Haba
Objektif Pembelajaran Sains Tahun Lima
1. Memahami haba.
Objektif Pembelajaran untuk setiap tema dan Bidang 2. Menganalisis kesan haba ke atas bahan.
Pembelajaran ditulis dalam bentuk Hasil Pembelajaran seperti 3. Menyedari kepentingan haba dalam kehidupan
berikut: harian.

MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Cahaya


1. Mensintesiskan idea tentang pergerakan cahaya
Kemandirian Hidupan menembusi objek.
2. Mengaplikasikan pantulan cahaya.
3. Memahami cahaya boleh dibiaskan.
1. Memahami kemandirian spesies haiwan dan 4. Menganalisis penyebaran cahaya Matahari.
tumbuhan. 5. Mengagumi kepelbagaian sifat cahaya ciptaan Tuhan.
2. Mensintesiskan hubungan makanan antara hidupan.
3. Menghayati kepentingan hubungan antara hidupan Bunyi
dalam siratan makanan.
1. Memahami bunyi.
2. Mengamalkan sikap bertimbang rasa dalam
MENYIASAT ALAM FIZIKAL pengendalian sumber bunyi.

Elektrik Tenaga
1. Mensintesiskan litar elektrik lengkap. 1. Memahami tenaga.
2. Mensintesiskan idea tentang kebolehan bahan 2. Memahami tenaga elektrik.
mengalirkan arus elektrik. 3. Menghargai sumbangan sains dan teknologi dalam
3. Mengamalkan sikap sistematik dalam membina litar penciptaan alat yang boleh mengubah bentuk tenaga.
elektrik.

34
MENYIASAT ALAM BAHAN MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA

Pepejal, Cecair dan Gas Fenomena Alam

1. Mengaplikasikan idea tentang keadaan pepejal, 1. Memahami fenomena alam yang terhasil daripada
cecair dan gas. keadaan yang wujud dalam Bumi.
2. Menganalisis perubahan pada keadaan bahan apabila 2. Memahami fenomena siang dan malam.
dipanaskan atau disejukkan. 3. Menganalisis fenomena fasa bulan.
3. Menghargai fenomena perubahan keadaan air. 4. Mensyukuri pergerakan Bumi dan Bulan memberi
manfaat kepada manusia.

Asid dan Alkali


1. Mensintesiskan idea tentang bahan berasid, beralkali MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI
dan neutral.
2. Mengamalkan sikap bertanggung jawab atas Struktur Binaan
keselamatan diri dan rakan semasa menggunakan
bahan berasid dan beralkali. 1. Mensintesis idea tentang kekuatan dan kestabilan
sesuatu binaan.
2. Menghargai sumbangan teknologi dalam
Pengaratan menghasilkan struktur binaan yang kuat dan stabil.
1. Menganalisis pengaratan bahan.
2. Menganalisis pencegahan pengaratan.
3. Mengamalkan langkah mencegah pengaratan.

35
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Kemandirian 1. Memahami kemandirian spesies haiwan Mengadakan perbincangan tentang kemandirian
Hidupan dan tumbuhan. spesies haiwan melalui cara berikut:
(a) Penjagaan dan perlindungan telur dan anak.
Aras 1 (b) Bertelur banyak dan melahirkan anak.
• Menerangkan cara kemandirian
spesies haiwan. Mengadakan perbincangan tentang kemandirian
• Menerangkan cara kemandirian spesies tumbuhan melalui cara berikut:
spesies tumbuhan. (a) Ciri khas tumbuhan.
(b) Pencaran biji benih.
Aras 2
• Menghubungkaitkan ciri khas haiwan Memerhati dan mengkaji tentang ciri khas pada
dengan kemandirian spesiesnya. haiwan dan tumbuhan berhubung dengan kemandirian
• Menghubungkaitkan ciri khas spesiesnya.
tumbuhan dengan kemandirian
spesiesnya. Membuat ramalan cara hidupan tertentu bermandiri
jika berlaku situasi baru seperti kemarau yang
Aras 3 berpanjangan, kekurangan makanan atau perubahan
• Meramalkan cara hidupan habitat.
bermandiri dalam situasi baru.

36
MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN SAINS TAHUN 5

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
2. Mensintesiskan hubungan makanan Menyanyikan lagu seperti “Bangau Oh Bangau” yang
antara haiwan. telah diubahsuaikan liriknya bagi menggambarkan
rantai makanan.
Aras 1
• Memberi contoh beberapa haiwan Membina beberapa rantai makanan.
dan makanannya.
• Menghubungkaitkan haiwan dengan Nota:
makanannya dalam bentuk rantai Rantai makanan bermula dengan tumbuhan.
makanan.
Menjalankan aktiviti untuk menggabungkan beberapa
Aras 2 rantai makanan dalam satu habitat untuk membentuk
• Menghubungkaitkan beberapa rantai siratan makanan.
makanan untuk membentuk siratan
makanan. Menjalankan aktiviti permainan untuk
menggambarkan rantai makanan dan siratan
Aras 3 makanan.
• Membina siratan makanan yang
terdapat dalam pelbagai habitat. Menyiasat hidupan di beberapa kawasan seperti
taman, parit dan kolam bagi membina rantai makanan
dan siratan makanan habitat yang berkenaan.

37
MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN SAINS TAHUN 5

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
3. Menghayatikepentingan hubungan Membincangkan kesan terhadap hidupan jika
antara hidupan dalam siratan makanan. berlaku perubahan kepada salah satu hidupan dalam
siratan makanan yang berkenaan.
• Mewajarkan kepentingan sesuatu
hidupan kepada hidupan lain dalam Mengadakan perbincangan untuk menimbulkan
siratan makanan. kesedaran bahawa setiap hidupan berperanan dalam
siratan makannnya.

38
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT ALAM FIZIKAL
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Elektrik 1. Mensintesiskan litar elektrik lengkap. Menjalankan aktiviti membina litar elektrik lengkap
dengan menggunakan mentol, wayar penyambung dan
Aras 1 sel kering.
• Membina litar elektrik lengkap.
• Memerihalkan litar elektrik lengkap. Menyiasat fungsi suis, mentol, sel kering dan wayar
penyambung dalam litar elektrik.
Aras 2
• Mengenal pasti komponen dalam Nota:
litar elektrik. Mentol boleh digantikan dengan komponen lain
• Menerangkan komponen dalam litar seperti loceng elektrik atau motor elektrik.
elektrik.
• Melukiskan litar elektrik lengkap Menjalankan aktiviti melukis rajah litar elektrik
menggunakan simbol. lengkap menggunakan simbol.

Aras 3 Mengadakan perbincangan untuk mendefinisikan


• Mendefinisi secara operasi litar secara operasi litar elektrik lengkap iaitu litar yang
elektrik lengkap. disambungkan wayar penyambung, sel kering dan
mentol sehingga membolehkan mentol menyala.

39
MENYIASAT ALAM FIZIKAL SAINS TAHUN 5

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Menjalankan eksperimen untuk menyiasat pelbagai
2. Mensintesiskan idea tentang kebolehan
objek dan bahan seperti dawai, paku besi, penyedut
bahan mengalirkan arus elektrik.
minuman, tali rafia, duit syiling, paku tekan, klip kertas,
pembaris kayu, air limau, cuka, air gula, air garam, air
Aras 1
paip dan air sabun untuk menentukan objek atau
• Membuat hipotesis tentang
bahan tersebut konduktor atau penebat.
kebolehan bahan mengalirkan arus
elektrik.
• Mendefinisikan secara operasi
konduktor dan penebat.

Aras 2
• Mengawal pembolehubah dalam
eksperimen untuk menguji
kebolehan bahan mengalirkan arus
elektrik.

Aras 3
• Membuat kesimpulan kebolehan
bahan mengalirkan arus elektrik.

40
MENYIASAT ALAM FIZIKAL SAINS TAHUN 5

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
3. Mengamalkan sikap sistematik dalam Menjalankan eksperimen membina litar elektrik lengkap
membina litar elektrik. secara sistematik.

• Mempamerkan ketertiban semasa


menjalankan eksperimen membina
litar elektrik.

41
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT ALAM FIZIKAL
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Haba 1. Memahami haba. Merasa dengan sentuhan jari kepanasan air pada
suhu yang berbeza.
Aras 1
• Menyatakan sesuatu bahan itu panas Menjalankan aktiviti memanaskan air dan merasa
atau sejuk. dengan sentuhan untuk membezakan kepanasan air
• Membuat inferens tentang perbezaan sebelum dan selepas pemanasan dan seterusnya
kepanasan air. membuat inferens tentang perbezaan tersebut.
Nota:
Aras 2 Jangan gunakan air terlalu panas.
• Menyatakan suhu adalah darjah
kepanasan. Membincangkan kepanasan disebabkan haba
• Mengukur suhu air dengan manakala suhu adalah darjah kepanasan.
menggunakan termometer.
Mengukur perubahan suhu air yang dipanaskan dan
Aras 3 dibiarkan sejuk menggunakan termometer dengan
• Menghubungkaitkan penambahan teknik dan unit yang betul.
dan kehilangan haba dengan Nota:
perubahan suhu. Air tidak perlu dipanaskan hingga mendidih.
Membincangkan perhubungan antara penambahan
dan kehilangan haba dengan penambahan dan
penurunan suhu.

42
MENYIASAT ALAM FIZIKAL SAINS TAHUN 5

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
2. Menganalisiskan kesan haba ke atas Menjalankan aktiviti sumbang saran tentang kesan haba
bahan. ke atas bahan.

Aras 1 Menjalankan aktiviti untuk menyiasat pengembangan


• Memerihalkan kesan haba ke atas dan pengecutan pepejal, cecair dan gas.
bahan.
Mengumpulkan dan mentafsirkan data berkaitan dengan
Aras 2 aplikasi pengembangan dan pengecutan bahan dalam
• Menghubungkaitkan perubahan kehidupan harian.
suhu dengan pengembangan
dan pengecutan bahan.

Aras 3
• Menjelaskan melalui contoh
pengembangan bahan dalam
kehidupan harian.

43
MENYIASAT ALAM FIZIKAL SAINS TAHUN 5

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
3. Menyedari kepentingan haba dalam Membincangkan cara manusia memanfaatkan
kehidupan harian. pengetahuan tentang pengembangan dan pengecutan
bahan dalam kehidupan harian.
• Menerangkan secara kritis
kepentingan pengetahuan tentang
pengembangan dan pengecutan
bahan dalam kehidupan harian.

44
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT ALAM FIZIKAL
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Cahaya 1. Mensintesiskan idea tentang pergerakan Membincangkan sumber-sumber cahaya.
cahaya menembusi objek.
Menjalankan eksperimen untuk mengkaji bahawa
Aras 1 cahaya bergerak lurus.
• Menyenaraikan sumber cahaya.
• Membuat kesimpulan tentang Menyiasat kebolehan cahaya menembusi objek.
pergerakan cahaya.
Membuat pengelasan objek lutsinar, lutcahaya dan
Aras 2 legap berdasarkan kebolehan cahaya menembusinya.
• Menyatakan kebolehan cahaya
menembusi objek. Menjalankan eksperimen untuk menyiasat saiz
• Mengelaskan objek berdasarkan bayang-bayang yang terhasil oleh pelbagai objek
sifat lutsinar, lutcahaya dan legap. legap.

Aras 3 Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bentuk bayang-


• Mengeksperimen pembentukan bayang yang terhasil oleh pelbagai objek legap.
bayang-bayang oleh objek legap.

45
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT ALAM FIZIKAL
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2. Mengaplikasikan pantulan cahaya. Menjalankan aktiviti memantulkan cahaya matahari
menggunakan cermin.
Aras 1
• Menyatakan cahaya boleh Mengkaji pantulan cahaya oleh pelbagai permukaan
dipantulkan. seperti permukaan licin, berkilat dan tidak rata.

Aras 2 Membincangkan pantulan cahaya dalam kehidupan


• Menyatakan pantulan cahaya oleh harian.
sesuatu permukaan.
Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang alat
Aras 3 yang menggunakan sifat pantulan cahaya.
• Memberi contoh alat yang
menggunakan sifat pantulan Menjalankan projek membina alat yang
cahaya. menggunakan sifat pantulan cahaya seperti periskop
• Menjanakan idea untuk membina dan kleidoskop.
alat yang menggunakan sifat
pantulan cahaya.

46
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT ALAM FIZIKAL
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
3. Memahami cahaya boleh dibiaskan. Menjalankan aktiviti menyiasat pergerakan cahaya
yang melalui medium yang berbeza iaitu udara-air,
Aras 1 air-udara, udara-kaca, kaca-udara.
• Memerihalkan pergerakan cahaya
melalui medium yang berbeza. Menyiasat fenomena pembiasan cahaya dalam
kehidupan harian.
Aras 2
• Menyatakan cahaya dibiaskan
apabila bergerak dari satu medium
ke medium lain.

Aras 3
• Menerangkan contoh fenomena
biasan cahaya.

47
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT ALAM FIZIKAL
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
4. Menganalisis penyebaran cahaya Menyiasat sebaran cahaya Matahari dengan
Matahari. menggunakan alat seperti berikut:
(a) Cermin dan sebesen air.
Aras 1 (b) Alat semburan air.
• Memerihalkan sebaran cahaya (c) Prisma.
Matahari.
Membincangkan contoh fenomena alam yang
Aras 2 menunjukkan sebaran cahaya seperti pelangi.
• Membuat urutan warna dalam
spektrum cahaya Matahari.

Aras 3
• Memberi contoh fenomena alam
yang menunjukkan sebaran cahaya
Matahari.

48
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT ALAM FIZIKAL
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
5. Mengagumi kepelbagaian sifat cahaya Membincangkan keadaan kehidupan manusia jika
ciptaan Tuhan. cahaya tidak:
(a) bergerak lurus.
• Memerihalkan manfaat sifat cahaya (b) dipantulkan.
kepada kehidupan manusia. (c) dibiaskan.
• Menjanakan idea untuk penciptaan (d) diserakan.
alat yang menggunakan sifat cahaya
untuk kesejahteraan hidup. Menjalankan aktiviti menggunakan alat yang dicipta
berdasarkan sifat cahaya.

Menjalankan perbincangan menjanakan idea tentang


penciptaan alat yang menggunakan sifat cahaya.

49
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT ALAM FIZIKAL
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Bunyi 1. Memahami bunyi. Menjalankan aktiviti untuk membuat inferens tentang
penghasilan bunyi.
Aras 1
• Membuat inferens tentang Menyiasat pelbagai cara untuk menghasilkan getaran
penghasilan bunyi. seperti tiupan, ketukan dan goncangan.
• Menghubungkaitkan penghasilan
bunyi dengan getaran. Membincangkan kepentingan bunyi dalam kehidupan
harian.
Aras 2
• Memerihalkan pelbagai cara
menghasilkan getaran.

Aras 3
• Menerangkan kepentingan bunyi
dalam kehidupan harian.

50
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT ALAM FIZIKAL
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2. Mengamalkan sikap bertimbang rasa Membincangkan:
dalam pengendalian sumber bunyi. (a) Bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan
dalam kehidupan.
• Memerihalkan bunyi yang berfaedah (b) Kesan bunyi yang berfaedah dan bunyi yang
dan bunyi yang memudaratkan. memudaratkan kepada kesihatan, keselamatan dan
• Menerangkan kesan bunyi yang keharmonian hidup manusia.
berfaedah dan bunyi yang
memudaratkan kepada Mengadakan kempen kesedaran sikap bertimbang rasa
kesejahteraan manusia. berhubung dengan pengendalian sumber bunyi.
• Mempraktikkan sikap bertimbang
rasa dalam pengendalian sumber
bunyi.

51
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT ALAM FIZIKAL
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Tenaga 1. Memahami tenaga. Membincangkan tentang:
(a) Pelbagai sumber tenaga seperti matahari,
Aras 1 makanan, air, angin dan petroleum.
• Menyatakan pelbagai sumber (b) Pelbagai bentuk tenaga iaitu tenaga bunyi, tenaga
tenaga. haba, tenaga cahaya, tenaga elektrik, tenaga
kinetik dan tenaga kimia.
Aras 2
• Mengenal pasti pelbagai bentuk Membincangkan tenaga daripada aspek:
tenaga. (a) Kebolehan bergerak dan membuat kerja.
(b) Keperluan untuk pertumbuhan hidupan.
Aras 3
• Menerangan konsep tenaga.

52
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT ALAM FIZIKAL
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2. Memahami tenaga elektrik. Membincangkan pelbagai alat yang menghasilkan
tenaga elektrik seperti sel kering, sel suria, dinamo,
Aras 1 akumulator dan penjana elektrik.
• Memberi contoh pelbagai alat yang
menghasilkan tenaga elektrik. Memerhatikan mentol yang sedang menyala dan
membincangkan perubahan tenaga yang berlaku.
Aras 2
• Memerihalkan tenaga elektrik Menjalankan eksperimen untuk mengkaji perubahan
boleh diubah kepada bentuk tenaga tenaga elektrik ke bentuk tenaga lain seperti pengaliran
lain. arus elektrik melalui dawai nikrom.

Aras 3 Memerhatikan pelbagai alat elektrik dan


• Menerangkan penjimatan membincangkan perubahan bentuk tenaga yang berlaku.
penggunaan tenaga elektrik.
Membincangkan secara kritis penggunaan tenaga
elektrik secara bijaksana.

Menjalankan aktiviti sumbang saran tentang


penggunaan dan kaedah inovatif untuk menjimatkan
penggunaan tenaga elektrik.

53
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT ALAM FIZIKAL
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
3. Menghargai sumbangan sains dan Mengadakan perbincangan untuk mewajarkan
teknologi dalam penciptaan alat yang penciptaan alat elektrik yang boleh mengubah tenaga
boleh mengubah bentuk tenaga. elektrik kepada bentuk tenaga yang diperlukan untuk
keselesaan hidup.
• Mewajarkan kepentingan
penciptaan alat elektrik yang boleh
mengubah tenaga elektrik kepada
bentuk tenaga yang diperlukan
untuk keselesaan hidup.

54
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT ALAM BAHAN
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran

Pepejal, Cecair dan Gas 1. Mengaplikasikan idea tentang keadaan Membincangkan bahan dan objek di sekeliling wujud
pepejal, cecair dan gas. dalam keadaan pepejal, cecair dan gas.

Aras 1 Memerhati pelbagai objek pepejal dan membuat


• Menyatakan keadaan bahan. pengitlakan bahawa pepejal mempunyai bentuk
tetap dan mempunyai jisim.
Aras 2
• Mengitlakkan sifat bahan dalam Memerhatikan cecair dalam pelbagai bekas dan
yang wujud dalam keadaan membuat pengitlakan bahawa cecair mengikut
pepejal. bentuk bekas yang mengisinya dan mempunyai jisim.
• Mengitlakkan sifat bahan dalam
yang wujud dalam keadaan Menyiasat untuk menentukan sama ada:
cecair. (a) Udara mempunyai jisim.
• Mengitlakkan sifat bahan dalam (b) Udara memenuhi ruang.
yang wujud dalam keadaan
gas. Mengadakan perbincangan dan membuat pengitlakan
bahawa gas mempunyai jisim dan memenuhi
Aras 3 keseluruhan bekas.
• Mengelaskan bahan kepada
pepejal, cecair dan gas. Mengumpulkan dan mengelaskan bahan dan objek
kepada pepejal, cecair dan gas.

55
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT ALAM BAHAN
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2. Menganalisis perubahan pada keadaan Menyiasat fenomena:
bahan apabila dipanaskan atau (a) Peleburan ais.
disejukkan. (b) Pendidihan apabila air dipanaskan hingga
mendidih.
Aras 1 (c) Penyejatan apabila air didedahkan.
• Memerihalkan peleburan ais, (d) Pembekuan apabila air disejukbekukan.
pendidihan air, penyejatan air, (e) Kondensasi apabila wap air disejukkan.
pembekuan air dan kondensasi
wap air. Menjalankan aktiviti untuk menentukan takat lebur ais
• Mengukur takat didih air. dan takat didih air.
• Mengukur takat lebur ais.
Nota:
Aras 2 Berhati-hati ketika mengendalikan air mendidih.
• Membuat kesimpulan perubahan
keadaan bahan apabila dipanaskan Menjalankan simulasi pembentukan awan dan hujan.
atau disejukkan.
Melukis rajah yang menunjukkan perubahan pada
Aras 3 keadaan air dalam pembentukan hujan.
• Menghubungkaitkan perubahan
keadaan air dengan pembentukkan
awan dan hujan.
56
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT ALAM BAHAN
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
3. Menghargai fenomena perubahan Mengadakan aktiviti perbincangan untuk
keadaan air. mewajarkan kepentingan perubahan pada keadaan
air dalam pembentukan awan dan hujan.
• Mewajarkan kepentingan
perubahan keadaan air dalam
pembenrukan awan dan hujan.

57
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT ALAM BAHAN
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Asid dan Alkali 1. Mensintesiskan idea tentang bahan Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti bahan
berasid, beralkali dan neutral. berasid, beralkali dan neutral bagi bahan makanan
dan keperluan rumah dengan cara:
Aras 1 (a) Menggunakan kertas litmus bagi bahan makanan
• Mengenal pasti bahan yang berasid, dan keperluan rumah.
beralkali dan neutral dengan (b) Merasa dengan lidah bagi bahan makanan.
menggunakan kertas litmus. Nota:
• Mendefinisikan secara operasi asid. Ujian merasa bahan makanan hanya dilakukan
• Mendefinisikan secara operasi dengan pengawasan guru.
alkali.
Mengadakan perbincangan untuk mendefinisikan
Aras 2 secara operasi asid dan alkali berdasarkan
• Mengitlakkan rasa asid. perubahan warna kertas litmus.
• Mengitlakkan rasa alkali.
Mengadakan prbincangan untuk membuat
Aras 3 pengitlakan bahawa rasa asid adalah masam dan rasa
• Mengelaskan bahan kepada bahan alkali adalah pahit.
berasid, beralkali dan neutral.
Menjalankan aktiviti mengelaskan bahan kepada
bahan berasid, beralkali dan neutral.

58
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT ALAM BAHAN
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2. Mengamalkan sikap bertanggung jawab Mengadakan perbincangan untuk mewajarkan
atas keselamatan diri dan rakan semasa keperluan sikap berhati-hati semasa menggunakan
menggunakan bahan berasid dan bahan berasid dan beralkali.
beralkali.
Menjalankan aktiviti dengan berhati-hati semasa
• Mewajarkan keperluan sikap menggunakan bahan berasid dan beralkali.
berhati-hati semasa menggunakan
bahan berasid dan beralkali. Membincangkan langkah-langkah keselamatan yang
• Mematuhi peraturan keselamatan perlu diambil semasa mengendalikan bahan berasid
semasa mengendalikan bahan dan beralkali.
berasid dan beralkali.

59
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT ALAM BAHAN
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Pengaratan 1. Menganalisis pengaratan bahan. Memerhatikan pelbagai bahan yang berkarat dan
tidak berkarat.
Aras 1
• Mengenal pasti bahan yang boleh Mengadakan perbincangan menghubungkaitkan
berkarat. objek yang berkarat dengan bahannya.

Aras 2 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor


• Membuat hipotesis faktor yang yang menyebabkan pengaratan iaitu air dan udara.
menyebabkan pengaratan.
• Mengawal pemboleh ubah untuk
mengkaji faktor yang menyebabkan
pengaratan.

Aras 3
• Membuat kesimpulan faktor yang
menyebabkan pengaratan.

60
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT ALAM BAHAN
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2. Menganalisis pencegahan pengaratan. Membincangkan cara mengelakkan bahan daripada
berkarat seperti penyaduran, menyapu minyak dan
Aras 1 mengecat.
• Menjanakan idea cara mengelakkan
bahan daripada berkarat. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji cara
mencegah pengaratan.
Aras 2
• Membuat hipotesis cara mencegah Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang faedah
pengaratan. mencegah pengaratan.
• Mengawal pemboleh ubah untuk
mengkaji cara mencegah
pengaratan.

Aras 3
• Membuat kesimpulan cara
mencegah pengaratan.
• Menerangkan faedah mencegah
pengaratan.

61
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT ALAM BAHAN
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
3. Mengamalkan langkah mencegah Mengambil bahagian dalam aktiviti mencegah
pengaratan. pengaratan dalam kawasan sekolah.

• Memelihara bahan daripada


berkarat.

62
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Fenomena Alam 1. Memahami fenomena alam yang terhasil Membuat model atau melukis lapisan Bumi iaitu
daripada keadaan yang wujud dalam kerak, mantel, teras luar dan teras dalam dan
Bumi. melabelkannya.

Aras 1 Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang:


• Mengenal pasti lapisan Bumi. (a) Keadaan lapisan Bumi.
(b) Kejadian fenomena alam iaitu kolam air panas,
Aras 2 geiser, letusan gunung berapi dan gempa Bumi.
• Memerihalkan lapisan Bumi.
Mengadakan perbincangan untuk menghubungkaitkan
Aras 3 keadaan lapisan Bumi dengan fenomena alam.
• Menghubungkaitkan keadaan
lapisan Bumi dengan fenomena
alam.

63
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2. Memahami fenomena siang dan malam. Menyiasat putaran Bumi dengan merekodkan
perubahan ukuran dan kedudukan bayang-bayang
Aras 1 sesuatu objek dari semasa ke semasa.
• Memerihalkan putaran Bumi pada
paksinya. Menjalankan simulasi putaran Bumi dengan memutarkan
• Menerangkan perubahan bayang- glob (dari barat ke timur) yang telah dilekatkan dengan
bayang akibat perubahan putaran sebatang lidi dalam sinaran lampu suluh.
Bumi.
Menjalankan simulasi untuk menunjukkan Bumi
Aras 2 berputar dan pada masa yang sama beredar
• Menerangkan kejadian siang dan mengelilingi Matahari.
malam.

Aras 3
• Memerihalkan edaran dan putaran
Bumi.

64
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
3. Menganalisis fenomena fasa bulan. Menjalankan simulasi pantulan cahaya Matahari oleh
Bulan.
Aras 1
• Memerihalkan pantulan cahaya Menjalankan simulasi untuk memerhatikan fasa-fasa
Matahari oleh Bulan. bulan dengan menggunakan bola ping pong yang
dipancarkan dengan cahaya daripada lampu suluh.
Aras 2
• Memerihalkan edaran Bulan Menyusun fasa bulan mengikut urutan .
mengelilingi Bumi.
• Menggunakan perhubungan ruang Menjalankan projek untuk memerhatikan dan
dan masa untuk menggambarkan merekodkan fasa bulan selama 1 bulan berdasarkan
fasa bulan dalam satu edaran yang takwim Qamari.
lengkap.
Menjalankan simulasi untuk menunjukkan putaran
Aras 3 dan peredaran Bulan dan Bumi mengelilingi Matahari.
• Memerihalkan Bulan berputar pada
paksinya dan beredar mengelilingi
Bumi dan pada masa yang sama
Bumi dan Bulan beredar mengelilingi
Matahari.

65
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
4. Mensyukuri pergerakan Bumi dan Bulan Membincangkan kegunaan takwim Qamari dalam
memberi manfaat kepada manusia. kehidupan harian seperti kegiatan perikanan dan
keagamaan.
• Menghubungkaitkan penggunaan
takwim Qamari dengan kehidupan Merancang dan membina jadual aktiviti harian dengan
manusia. memanfaatkan fenomena siang dan malam serta
• Mengendalikan aktiviti harian menyatakan alasan bagi setiap aktiviti mengikut masa.
dengan memanfaatkan fenomena
siang dan malam. Menulis karangan, sajak, pantun atau menyanyi tentang
• Memerihalkan keindahan malam keindahaan malam semasa bulan purnama.
semasa bulan purnama.

66
MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI SAINS TAHUN 5

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran

Struktur Binaan 1. Mensintesiskan idea tentang kekuatan Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan binaan
dan kestabilan sesuatu binaan. seperti bangunan, jambatan, menara dan pintu gerbang.

Aras 1 Memerhatikan struktur pelbagai binaan untuk mengenal


• Membezakan bentuk yang terdapat pasti bentuk-bentuk yang digunakan seperti bentuk
dalam struktur sesuatu binaan. kubus, kuboid, sfera, piramid, kon dan selinder.

Aras 2 Menyiasat binaan yang mempunyai struktur yang kuat


• Mengitlak yang menentukan kekuatan dan stabil daripada aspek bentuk, luas tapak dan
dan kestabilan struktur. ketinggian.

Aras 3 Membina model suatu struktur yang kuat dan stabil.


• Mereka cipta model satu struktur
yang kuat dan stabil.

67
SAINS TAHUN 5
MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2. Menghargai sumbangan teknologi dalam Menjalankan projek membuat buku skrap tentang
menghasilkan struktur binaan yang kuat binaan yang terdapat di negara kita dan mengadakan
dan stabil. perbincangan tentang binaan tersebut.

• Memerihalkan sumbangan teknologi


dalam pembinaan sesuatu struktur
yang kuat dan stabil.

68
PENYUMBANG
Penasihat Sharifah Maimunah Syed Zin (Ph.D) Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Rohani Abdul Hamid (Ph.D) Timbalan Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Penasihat Editorial Ahmad Hozi H.A. Rahman Ketua Penolong Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Yeap Chin Heng (Ph.D) Penolong Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Penolong Pengarah
Cheah Eng Joo
Pusat Perkembangan Kurikulum
Editor Zainon Abd Majid Penolong Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Penulis

Ahmad Hozi H.A. Rahman Pusat Perkembangan Johari Shamsudin Pusat Perkembangan
Kurikulum Kurikulum
Cheah Eng Joo Pusat Perkembangan Rohana Mahmood Pusat Perkembangan
Kurikulum Kurikulum
Yeap Chin Heng (Ph.D) Pusat Perkembangan Rosli Suleiman Pusat Perkembangan
Kurikulum Kurikulum
Zainon Abd Majid Pusat Perkembangan Rusilawati Othman Pusat Perkembangan
Kurikulum Kurikulum

69
Salbiah Mohd. Som Pusat Perkembangan Narajan Karupayah SK King George V
Kurikulum Perak
Salina Hanum Osman Pusat Perkembangan Rohana Hussein SK Seri Sekamat
Mohamed Kurikulum Selangor

Zaidah Mohd. Yusoff Pusat Perkembangan Adonie Adnan SK Taman Cuepacs


Kurikulum Selangor
Ho Heng Leng Pusat Perkembangan Mohd Yatim Dolir SK Lembah Keramat
Kurikulum Selangor

Zaidi Yazid Pusat Perkembangan Azalawati Safar SK Pengkalan Tentera


Kurikulum Kuala Lumpur
Pusat Perkembangan Leo@Leon Mariadass SJKT Ladang Linsum
Salehuddin Mustaffa
Kurikulum Negeri Sembilan
Aizatul Adzwa Mohd Basri Pusat Perkembangan Insha’ary Hj Ahmad SK Alor Gajah
Kurikulum Melaka
Kamal Huzaimi Hj. Kamis SK Felda Semechu
Tuan Zubaidah Tuan Hussain SK Kayang Johor
Perlis
Wahab Abu Bakar SK Felda Sg Rentang
Indon Sulong SK Mergong II
Pahang
Kedah
Nik Ahmad Suhaidi SK Pulau rusa
Shamsir Jemain SK Sg Nyiur Terengganu
P.Pinang

70
Hanafi Mohd Yunus SK Nik Daud Saripah Ahmad Bahagian Buku Teks
Kelantan
Imberan Yunus SK Patau-Patau Kao Thuan Keat Maktab Perguruan Ipoh
Labuan Perak

Awang Zakaria Awang Jabai SK Tambirat Sopia Yasin(Ph.D) Universiti Perguruan


Sarawak Sultan Idris
Perak
Cheah Ghaik Khim SJKC Chung Sin
Perak

Pereka Bentuk dan


Penyusun Atur
Zainon Abd Majid Pusat Perkembangan Kurikulum

Pereka Bentuk Kulit


Mohd. Lufti Mahfudz Pusat Perkembangan Kurikulum

71

Anda mungkin juga menyukai