Do’a sesudah membaca Surah Al-Waaqi’ah (1

)

Allaahumma innii as-aluka bi haqqi suuratil Waaqiati wa asraarihaa an tuyassira li rizqii kamaa yassartahu li katsiirim min khalqika yaa Allaahu yaa rabbal –aalamiin. Allaahummarzuqnaa rizqam minas sama-i wal ardhi warzuqna wa anta khairur raaziqiin. Allahumma in kaana rizqunaa fis sama-a fa anzilhu wa in kaana rizqunaa ma-duuman fa jidhu wa in kaana rizqunaa –aasiran fa yassirhu lanaa wala tanqulnaa haitsu maa kaana bi fadl-lika wajuudika wa karamika bi rahmatika yaa arhamar raahimiin.

” Do’a sesudah membaca Surah Al-Waaqi’ah(2) . jika rezeki kami berada di bumi.“Ya Allah. dengan karunia-Mu dan kemurahan-Mu serta kemuliaan-Mu dengan rahmat-Mu wahai sebaik-baik Penyayang dari para penyayang. Ya Allah. Hendaknya Engkau memudahkan rezeki bagi kami sebagaimana Engkau memudahkannya kepada kebanyakan makhluk-Mu ya Allah. berilah kami rezeki kerana Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. maka keluarkanlah. Tuhan semesta alam. bahawasanya kami memohon kepada-Mu dengan hak surat Waaqi’ah dan rahsia (yang terkandung) di dalamnya. Ya Allah. limpahkanlah rezeki dari langit dan bumi kepada kami. maka turunkanlah rezeki itu. jika rezeki kami sulit maka mudahkanlah kepada kami. jika rezeki kami tidak ada maka temukanlah. dan pindahkanlah rezeki itu ke tempat kami di mana kami berada. jika rezeki kami berada di langit.

.

.

.

Allaahumma innii as-aluka biismika’lmurtafi’ alladzii a’thoitahu man syikta min auliyaa-ika wa-ahbaabika an tu’tiyanii rizqan min ‘indika tughnii bihi faqrii wataqoththo’u bihi ‘alaaiqi’sysyaithaani min qolbi innaka anta ‘ilhannaanu ‘lmannaanu ‘Iwahhaabu ‘rrozzaaqu ‘lfattaahu ‘lbaashithu ‘Ijawaadu ‘Ikaafii ‘lghaniyu ‘lmughni ‘Ikariimu ‘rrozzaaqu ‘Imu’thi ‘llathiifu’l waasi’u ‘sysyakuru dzulfadhli wanni’ami waljuudi wal karam. waj’al yadaiya ‘ulyaa bil a’thaa wa laa taj’al yadaiya suflaa bil-isti’thaa innaka ‘alaa kulli syai-in qadiir birohmaatika yaa arhama’rraahimiin. wa in kaana ba’iidan faqarribhu.Bismillahirrahmaanirrohim. da’waahum fiihaa salaam wa aakhiru da’waahum ani’lhamduli’llaahi rabbil ‘aalamiinn. wabihurmati saiyidinaa Muhammadin shalla’laahu ‘alaihi wa sallam wa ’alaa aalihi wa ashhaabihi ‘ththaiyibiina ‘ththaahirin wa bihaqqi faqjin makhmatin fattahin qodirin jaabirin mu’thi khairi ‘rroziqiin mughni’ibaa-isi’ifaqiir tauwaabi laa yuaakhiznaa biljaraa-im. wa in kaana ghariiban fayassirhu. aamiinaa yaa ilaha’l’aalamiin. Bimahmahuubin mahmahuubin dzii luthfin khafiyin bisha’sha’in sha’sha’in dziinnuuri walbahaa-i bisahsahuubin sahsahuubin dzii’l’izzi ‘sysyaamikh wal ‘azhamati wa’lkibri-yaa-I walqudrati wassulthaan. (Al-Fatihah) Aamiin aamiinaa yaa Allah. wa inkaana fii’lardhi fa-akhrijhu. Allaahumma yassir lii birizqin halaalin thaiyibin ajib da’wati bihaqqi suurati’lwaaqi’ah wa bihaqqi’l ismil a’zham. Allaahumma innii as-aluka bihaqqika wabihaqqi nabiyika wajuudika wakaromika wafadhlika wa-ih-saanika yaa shodiqal wa’di laa ilaaha illa anta subhaanaka innii kuntu minazhzhoolimiin. wa shallallaahu ‘alaa saiyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wassalam. subhaana rabb’ka rabbi’l’izzati ‘ammaa yashifuuna wa salaamun ‘alaa’lmursaliina walhamdu li’llaahi robbil ‘aalamiin. Allahumma in kaana rizqii fii’ssamaa-I fa-an-zilhi. halaalan thoiyiban ghodoqan sahhan thobaqan mubaarokan fiihi laa yakuunu liahadin min khalqika ‘alaa fiihi minnah. wa in kaana qolilan fakatstsirhu. wa in kaanaa katsiiran fahauwinhu wa baariklii fiihi warzuqnii min haitsu laa yahtasib rizqon. Allaahumma yassir lii birizqii halaalin min ‘indika wa’ajjil bihi yaa dzaljalaali wal-ikraam yaa kaafi yaa kafiil birahmatika yaa arhama’rrohimiin. wa shalla’llohu ‘alaa saiyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa ashhaabihi wa atbaa’ihi wa anshaarihi wa adzwajihi wa dzurriyaatihi wa ahli baitihi ajma’iin. wa in kaana fii’lbahri fa athli’hu. .

sekiranya rezekiku sedikit. suci dari (kedosaan) dan demi kekuasaan. Maha suci Tuhan Mu. mudahkanlah bagiku beroleh rezeki dari yang halal-baik. segala puja bagi Allah. yang mengkayakan yang faqir Maha Pengampun. seraya jadikanlah aku pemurah memberi dan jangan bakhil memberi kepada orang lain. pemberi rezeki. Tuhan yang suci dari sebagaimana yang disifatkan orang-orang musyrik dan keselamatan atas semua Rasul-rasul. Tuhan yang sebaik-baik pemberi rezeki. ke Esa-an-Mu. turunkanlah dia untukku. Maha Pemurah dan Maha Mulia. dan maha Pengasih. dan wali-wali Mu dan kekasih-kekasih Mu. . ya Tuhan yang Maha Mencukupkan dengan RahmatMu ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Allah. mengalir terus yang berkat dan tidak ada orang yang meninggini dan merasa iri kepadaku. Petunjuk dan Kerajaan. semoga Allah mencurahi kesejahteraan dan keselamatan ke atas junjungan kami Muhammad dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya. kurniailah aku rezeki yang halal. aku memohon kepadaMu. naikanlah akan dia untukku. selain Engkau. Tuhan yang Maha mempunyai kelebihan-kelebihan. Sesungguhnya Engkau (ya Allah) atas sesuatunya Maha Kuasa – demi RahmatMu ya Tuhan yang Maha Pemurah. suka memberi kemaafan atas kesalahan hambaNya – mudahkanlah (ya Allah) segala urusanku. dan atas keluarganya dan sahabatnya semua. Maha suci Engkau dan sesungguhnya aku adalah dari golongan yang zalim. dan keluarga dan sahabat-sahabatnya yang baik-baik. perkenankanlah do’aku demi berkat Surah Al-Waqi’ah dan demi nama yang agung dan demi kebenaran junjungan kami Muhammad s. yaa Allah andainya rezekiku berada di langit. perkenankanlah permohonanku ini. tiada Tuhan yang lain.w. semoga kesejahteraan dan keselamatan kiranya Allah mergurniai atas junjungan kami Muhammad s. Maha Mengetahui. Maha Mengkayakan. Ya Tuhan yang benar pada janjiNya. kiranya Engkau kurniailah aku rezeki dari sisi Mu yang dengan itu Engkau memberi kekayaan akan daku dan menjadikan pengaruh syaitan hilang dari hatiku. yang baik dan yang berkat. kehebatan. dan andainya rezekiku berada di bumi. Ya Allah.. mudahkanlah bagiku serta beri kekuatanlah bagiku (dalam membelanjakannya) dan kurniailah aku rezeki yang tidak terduga dari mana datangnya. Maha Lemah Lembut.a. (Al-Fatihah) Ya Allah. keluarkanlah untukku. Tuhan Maha Pemberi cukup.a. tuhan seruan sekalian Alam. Maha mempunyai kenikmatan.Ertinya: Demi kebesaran. Maha Kaya. demi namaMu yang Maha Tinggi. Do’a mereka (di syurga) “Maha Suci Allah dan kehormatan mereka “keselamatan” dan akhir do’a mereka “segala puja dan puji bagi Allah Tuhan seruan sekalian alam.w. dan andainya rezekiku banyak. Maha Pemberi Kelapangan Rezeki. mohonlah kiranya diperbanyak. sekiranya rezekiku berada di lautan. Maha Pembuka (pintu rezeki). rezeki yang halal yang baik. sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. keagungan dan kekuasaanMu Tuhan yang mempunyai Kekuasaan. ya Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Mulia. Maha Mulia. Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada Mu demi kebesaran Mu dan demi kebenaran Nabi Mu dan demi kemurahan Mu dan kemuliaan Mu dan demi kelebihan Mu serta kebaikan-kebaikanMu. juga atas pengikut dan pembantunya dan isteri-isterinya dan zuriatnya serta ahli rumahnya semua. yang Engkau memberikan (rezeki kekayaan) kepada siapa sahaja yang Engkau sukai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful