Do’a sesudah membaca Surah Al-Waaqi’ah (1

)

Allaahumma innii as-aluka bi haqqi suuratil Waaqiati wa asraarihaa an tuyassira li rizqii kamaa yassartahu li katsiirim min khalqika yaa Allaahu yaa rabbal –aalamiin. Allaahummarzuqnaa rizqam minas sama-i wal ardhi warzuqna wa anta khairur raaziqiin. Allahumma in kaana rizqunaa fis sama-a fa anzilhu wa in kaana rizqunaa ma-duuman fa jidhu wa in kaana rizqunaa –aasiran fa yassirhu lanaa wala tanqulnaa haitsu maa kaana bi fadl-lika wajuudika wa karamika bi rahmatika yaa arhamar raahimiin.

“Ya Allah. maka turunkanlah rezeki itu. limpahkanlah rezeki dari langit dan bumi kepada kami. Hendaknya Engkau memudahkan rezeki bagi kami sebagaimana Engkau memudahkannya kepada kebanyakan makhluk-Mu ya Allah. bahawasanya kami memohon kepada-Mu dengan hak surat Waaqi’ah dan rahsia (yang terkandung) di dalamnya. Ya Allah. Tuhan semesta alam. dan pindahkanlah rezeki itu ke tempat kami di mana kami berada. Ya Allah. jika rezeki kami berada di langit. jika rezeki kami berada di bumi.” Do’a sesudah membaca Surah Al-Waaqi’ah(2) . jika rezeki kami sulit maka mudahkanlah kepada kami. dengan karunia-Mu dan kemurahan-Mu serta kemuliaan-Mu dengan rahmat-Mu wahai sebaik-baik Penyayang dari para penyayang. berilah kami rezeki kerana Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. maka keluarkanlah. jika rezeki kami tidak ada maka temukanlah.

.

.

.

wa shalla’llohu ‘alaa saiyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa ashhaabihi wa atbaa’ihi wa anshaarihi wa adzwajihi wa dzurriyaatihi wa ahli baitihi ajma’iin. (Al-Fatihah) Aamiin aamiinaa yaa Allah. wa in kaana fii’lbahri fa athli’hu.Bismillahirrahmaanirrohim. Allaahumma innii as-aluka bihaqqika wabihaqqi nabiyika wajuudika wakaromika wafadhlika wa-ih-saanika yaa shodiqal wa’di laa ilaaha illa anta subhaanaka innii kuntu minazhzhoolimiin. Allahumma in kaana rizqii fii’ssamaa-I fa-an-zilhi. wa in kaanaa katsiiran fahauwinhu wa baariklii fiihi warzuqnii min haitsu laa yahtasib rizqon. wa in kaana ba’iidan faqarribhu. . Allaahumma innii as-aluka biismika’lmurtafi’ alladzii a’thoitahu man syikta min auliyaa-ika wa-ahbaabika an tu’tiyanii rizqan min ‘indika tughnii bihi faqrii wataqoththo’u bihi ‘alaaiqi’sysyaithaani min qolbi innaka anta ‘ilhannaanu ‘lmannaanu ‘Iwahhaabu ‘rrozzaaqu ‘lfattaahu ‘lbaashithu ‘Ijawaadu ‘Ikaafii ‘lghaniyu ‘lmughni ‘Ikariimu ‘rrozzaaqu ‘Imu’thi ‘llathiifu’l waasi’u ‘sysyakuru dzulfadhli wanni’ami waljuudi wal karam. Allaahumma yassir lii birizqii halaalin min ‘indika wa’ajjil bihi yaa dzaljalaali wal-ikraam yaa kaafi yaa kafiil birahmatika yaa arhama’rrohimiin. Bimahmahuubin mahmahuubin dzii luthfin khafiyin bisha’sha’in sha’sha’in dziinnuuri walbahaa-i bisahsahuubin sahsahuubin dzii’l’izzi ‘sysyaamikh wal ‘azhamati wa’lkibri-yaa-I walqudrati wassulthaan. wa inkaana fii’lardhi fa-akhrijhu. wa in kaana qolilan fakatstsirhu. wa shallallaahu ‘alaa saiyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wassalam. Allaahumma yassir lii birizqin halaalin thaiyibin ajib da’wati bihaqqi suurati’lwaaqi’ah wa bihaqqi’l ismil a’zham. wabihurmati saiyidinaa Muhammadin shalla’laahu ‘alaihi wa sallam wa ’alaa aalihi wa ashhaabihi ‘ththaiyibiina ‘ththaahirin wa bihaqqi faqjin makhmatin fattahin qodirin jaabirin mu’thi khairi ‘rroziqiin mughni’ibaa-isi’ifaqiir tauwaabi laa yuaakhiznaa biljaraa-im. wa in kaana ghariiban fayassirhu. waj’al yadaiya ‘ulyaa bil a’thaa wa laa taj’al yadaiya suflaa bil-isti’thaa innaka ‘alaa kulli syai-in qadiir birohmaatika yaa arhama’rraahimiin. aamiinaa yaa ilaha’l’aalamiin. da’waahum fiihaa salaam wa aakhiru da’waahum ani’lhamduli’llaahi rabbil ‘aalamiinn. subhaana rabb’ka rabbi’l’izzati ‘ammaa yashifuuna wa salaamun ‘alaa’lmursaliina walhamdu li’llaahi robbil ‘aalamiin. halaalan thoiyiban ghodoqan sahhan thobaqan mubaarokan fiihi laa yakuunu liahadin min khalqika ‘alaa fiihi minnah.

Tuhan yang sebaik-baik pemberi rezeki. ke Esa-an-Mu. perkenankanlah do’aku demi berkat Surah Al-Waqi’ah dan demi nama yang agung dan demi kebenaran junjungan kami Muhammad s. yang Engkau memberikan (rezeki kekayaan) kepada siapa sahaja yang Engkau sukai. Ya Tuhan yang benar pada janjiNya. yang mengkayakan yang faqir Maha Pengampun. Maha mempunyai kenikmatan. Maha Lemah Lembut. ..w. mudahkanlah bagiku beroleh rezeki dari yang halal-baik. Maha Mengkayakan. segala puja bagi Allah. Maha Pembuka (pintu rezeki). Maha Mulia. semoga Allah mencurahi kesejahteraan dan keselamatan ke atas junjungan kami Muhammad dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya. mohonlah kiranya diperbanyak. kehebatan. Tuhan Maha Pemberi cukup. Maha Pemurah dan Maha Mulia. dan andainya rezekiku banyak. Maha Kaya. tuhan seruan sekalian Alam. sekiranya rezekiku sedikit. juga atas pengikut dan pembantunya dan isteri-isterinya dan zuriatnya serta ahli rumahnya semua. Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada Mu demi kebesaran Mu dan demi kebenaran Nabi Mu dan demi kemurahan Mu dan kemuliaan Mu dan demi kelebihan Mu serta kebaikan-kebaikanMu. Ya Allah. ya Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Mulia. mudahkanlah bagiku serta beri kekuatanlah bagiku (dalam membelanjakannya) dan kurniailah aku rezeki yang tidak terduga dari mana datangnya. dan andainya rezekiku berada di bumi. ya Tuhan yang Maha Mencukupkan dengan RahmatMu ya Tuhan yang Maha Pengasih. keluarkanlah untukku. dan maha Pengasih. dan atas keluarganya dan sahabatnya semua. sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Do’a mereka (di syurga) “Maha Suci Allah dan kehormatan mereka “keselamatan” dan akhir do’a mereka “segala puja dan puji bagi Allah Tuhan seruan sekalian alam. dan keluarga dan sahabat-sahabatnya yang baik-baik.w. kiranya Engkau kurniailah aku rezeki dari sisi Mu yang dengan itu Engkau memberi kekayaan akan daku dan menjadikan pengaruh syaitan hilang dari hatiku. rezeki yang halal yang baik. dan wali-wali Mu dan kekasih-kekasih Mu. sekiranya rezekiku berada di lautan. suka memberi kemaafan atas kesalahan hambaNya – mudahkanlah (ya Allah) segala urusanku. yang baik dan yang berkat. perkenankanlah permohonanku ini. keagungan dan kekuasaanMu Tuhan yang mempunyai Kekuasaan.a. demi namaMu yang Maha Tinggi. Maha Mengetahui. Maha Pemberi Kelapangan Rezeki. Maha suci Tuhan Mu. yaa Allah andainya rezekiku berada di langit. Sesungguhnya Engkau (ya Allah) atas sesuatunya Maha Kuasa – demi RahmatMu ya Tuhan yang Maha Pemurah. Tuhan yang suci dari sebagaimana yang disifatkan orang-orang musyrik dan keselamatan atas semua Rasul-rasul. suci dari (kedosaan) dan demi kekuasaan. Ya Allah. Tuhan yang Maha mempunyai kelebihan-kelebihan. aku memohon kepadaMu.a. kurniailah aku rezeki yang halal. pemberi rezeki. Maha suci Engkau dan sesungguhnya aku adalah dari golongan yang zalim. seraya jadikanlah aku pemurah memberi dan jangan bakhil memberi kepada orang lain.Ertinya: Demi kebesaran. mengalir terus yang berkat dan tidak ada orang yang meninggini dan merasa iri kepadaku. Petunjuk dan Kerajaan. naikanlah akan dia untukku. (Al-Fatihah) Ya Allah. semoga kesejahteraan dan keselamatan kiranya Allah mergurniai atas junjungan kami Muhammad s. tiada Tuhan yang lain. turunkanlah dia untukku. selain Engkau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful