Do’a sesudah membaca Surah Al-Waaqi’ah (1

)

Allaahumma innii as-aluka bi haqqi suuratil Waaqiati wa asraarihaa an tuyassira li rizqii kamaa yassartahu li katsiirim min khalqika yaa Allaahu yaa rabbal –aalamiin. Allaahummarzuqnaa rizqam minas sama-i wal ardhi warzuqna wa anta khairur raaziqiin. Allahumma in kaana rizqunaa fis sama-a fa anzilhu wa in kaana rizqunaa ma-duuman fa jidhu wa in kaana rizqunaa –aasiran fa yassirhu lanaa wala tanqulnaa haitsu maa kaana bi fadl-lika wajuudika wa karamika bi rahmatika yaa arhamar raahimiin.

berilah kami rezeki kerana Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. jika rezeki kami berada di langit. maka keluarkanlah. dan pindahkanlah rezeki itu ke tempat kami di mana kami berada. Hendaknya Engkau memudahkan rezeki bagi kami sebagaimana Engkau memudahkannya kepada kebanyakan makhluk-Mu ya Allah.“Ya Allah. maka turunkanlah rezeki itu. jika rezeki kami berada di bumi. Tuhan semesta alam. limpahkanlah rezeki dari langit dan bumi kepada kami.” Do’a sesudah membaca Surah Al-Waaqi’ah(2) . jika rezeki kami tidak ada maka temukanlah. jika rezeki kami sulit maka mudahkanlah kepada kami. Ya Allah. Ya Allah. dengan karunia-Mu dan kemurahan-Mu serta kemuliaan-Mu dengan rahmat-Mu wahai sebaik-baik Penyayang dari para penyayang. bahawasanya kami memohon kepada-Mu dengan hak surat Waaqi’ah dan rahsia (yang terkandung) di dalamnya.

.

.

.

Allaahumma innii as-aluka bihaqqika wabihaqqi nabiyika wajuudika wakaromika wafadhlika wa-ih-saanika yaa shodiqal wa’di laa ilaaha illa anta subhaanaka innii kuntu minazhzhoolimiin. . wa in kaana ba’iidan faqarribhu. wabihurmati saiyidinaa Muhammadin shalla’laahu ‘alaihi wa sallam wa ’alaa aalihi wa ashhaabihi ‘ththaiyibiina ‘ththaahirin wa bihaqqi faqjin makhmatin fattahin qodirin jaabirin mu’thi khairi ‘rroziqiin mughni’ibaa-isi’ifaqiir tauwaabi laa yuaakhiznaa biljaraa-im. wa shallallaahu ‘alaa saiyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wassalam. wa in kaana ghariiban fayassirhu. Allaahumma yassir lii birizqin halaalin thaiyibin ajib da’wati bihaqqi suurati’lwaaqi’ah wa bihaqqi’l ismil a’zham. subhaana rabb’ka rabbi’l’izzati ‘ammaa yashifuuna wa salaamun ‘alaa’lmursaliina walhamdu li’llaahi robbil ‘aalamiin. Allaahumma yassir lii birizqii halaalin min ‘indika wa’ajjil bihi yaa dzaljalaali wal-ikraam yaa kaafi yaa kafiil birahmatika yaa arhama’rrohimiin. Allaahumma innii as-aluka biismika’lmurtafi’ alladzii a’thoitahu man syikta min auliyaa-ika wa-ahbaabika an tu’tiyanii rizqan min ‘indika tughnii bihi faqrii wataqoththo’u bihi ‘alaaiqi’sysyaithaani min qolbi innaka anta ‘ilhannaanu ‘lmannaanu ‘Iwahhaabu ‘rrozzaaqu ‘lfattaahu ‘lbaashithu ‘Ijawaadu ‘Ikaafii ‘lghaniyu ‘lmughni ‘Ikariimu ‘rrozzaaqu ‘Imu’thi ‘llathiifu’l waasi’u ‘sysyakuru dzulfadhli wanni’ami waljuudi wal karam. waj’al yadaiya ‘ulyaa bil a’thaa wa laa taj’al yadaiya suflaa bil-isti’thaa innaka ‘alaa kulli syai-in qadiir birohmaatika yaa arhama’rraahimiin. wa in kaana fii’lbahri fa athli’hu. wa in kaana qolilan fakatstsirhu.Bismillahirrahmaanirrohim. Bimahmahuubin mahmahuubin dzii luthfin khafiyin bisha’sha’in sha’sha’in dziinnuuri walbahaa-i bisahsahuubin sahsahuubin dzii’l’izzi ‘sysyaamikh wal ‘azhamati wa’lkibri-yaa-I walqudrati wassulthaan. aamiinaa yaa ilaha’l’aalamiin. da’waahum fiihaa salaam wa aakhiru da’waahum ani’lhamduli’llaahi rabbil ‘aalamiinn. Allahumma in kaana rizqii fii’ssamaa-I fa-an-zilhi. halaalan thoiyiban ghodoqan sahhan thobaqan mubaarokan fiihi laa yakuunu liahadin min khalqika ‘alaa fiihi minnah. wa shalla’llohu ‘alaa saiyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa ashhaabihi wa atbaa’ihi wa anshaarihi wa adzwajihi wa dzurriyaatihi wa ahli baitihi ajma’iin. wa inkaana fii’lardhi fa-akhrijhu. wa in kaanaa katsiiran fahauwinhu wa baariklii fiihi warzuqnii min haitsu laa yahtasib rizqon. (Al-Fatihah) Aamiin aamiinaa yaa Allah.

Maha Mengkayakan. Maha Mulia. selain Engkau. dan atas keluarganya dan sahabatnya semua.a. ke Esa-an-Mu. dan maha Pengasih. sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi.w. Maha mempunyai kenikmatan. ya Tuhan yang Maha Mencukupkan dengan RahmatMu ya Tuhan yang Maha Pengasih. segala puja bagi Allah. Ya Allah. semoga Allah mencurahi kesejahteraan dan keselamatan ke atas junjungan kami Muhammad dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya. suci dari (kedosaan) dan demi kekuasaan. ya Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Mulia. Tuhan yang Maha mempunyai kelebihan-kelebihan. Maha suci Engkau dan sesungguhnya aku adalah dari golongan yang zalim. Maha Kaya. Maha suci Tuhan Mu. Maha Pemberi Kelapangan Rezeki. tiada Tuhan yang lain. Ya Tuhan yang benar pada janjiNya. mudahkanlah bagiku beroleh rezeki dari yang halal-baik. perkenankanlah do’aku demi berkat Surah Al-Waqi’ah dan demi nama yang agung dan demi kebenaran junjungan kami Muhammad s. Sesungguhnya Engkau (ya Allah) atas sesuatunya Maha Kuasa – demi RahmatMu ya Tuhan yang Maha Pemurah. sekiranya rezekiku berada di lautan. Tuhan Maha Pemberi cukup. semoga kesejahteraan dan keselamatan kiranya Allah mergurniai atas junjungan kami Muhammad s.. Maha Mengetahui. . Maha Pemurah dan Maha Mulia. kiranya Engkau kurniailah aku rezeki dari sisi Mu yang dengan itu Engkau memberi kekayaan akan daku dan menjadikan pengaruh syaitan hilang dari hatiku. Tuhan yang suci dari sebagaimana yang disifatkan orang-orang musyrik dan keselamatan atas semua Rasul-rasul. mengalir terus yang berkat dan tidak ada orang yang meninggini dan merasa iri kepadaku. dan keluarga dan sahabat-sahabatnya yang baik-baik. naikanlah akan dia untukku. Do’a mereka (di syurga) “Maha Suci Allah dan kehormatan mereka “keselamatan” dan akhir do’a mereka “segala puja dan puji bagi Allah Tuhan seruan sekalian alam. Petunjuk dan Kerajaan. turunkanlah dia untukku. yang Engkau memberikan (rezeki kekayaan) kepada siapa sahaja yang Engkau sukai. rezeki yang halal yang baik. seraya jadikanlah aku pemurah memberi dan jangan bakhil memberi kepada orang lain. yaa Allah andainya rezekiku berada di langit. juga atas pengikut dan pembantunya dan isteri-isterinya dan zuriatnya serta ahli rumahnya semua. kurniailah aku rezeki yang halal. suka memberi kemaafan atas kesalahan hambaNya – mudahkanlah (ya Allah) segala urusanku.a. mudahkanlah bagiku serta beri kekuatanlah bagiku (dalam membelanjakannya) dan kurniailah aku rezeki yang tidak terduga dari mana datangnya. kehebatan. keluarkanlah untukku. dan andainya rezekiku berada di bumi. keagungan dan kekuasaanMu Tuhan yang mempunyai Kekuasaan.Ertinya: Demi kebesaran. yang mengkayakan yang faqir Maha Pengampun.w. sekiranya rezekiku sedikit. dan andainya rezekiku banyak. mohonlah kiranya diperbanyak. aku memohon kepadaMu. pemberi rezeki. Maha Pembuka (pintu rezeki). (Al-Fatihah) Ya Allah. Tuhan yang sebaik-baik pemberi rezeki. yang baik dan yang berkat. Maha Lemah Lembut. Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada Mu demi kebesaran Mu dan demi kebenaran Nabi Mu dan demi kemurahan Mu dan kemuliaan Mu dan demi kelebihan Mu serta kebaikan-kebaikanMu. tuhan seruan sekalian Alam. Ya Allah. demi namaMu yang Maha Tinggi. perkenankanlah permohonanku ini. dan wali-wali Mu dan kekasih-kekasih Mu.