Do’a sesudah membaca Surah Al-Waaqi’ah (1

)

Allaahumma innii as-aluka bi haqqi suuratil Waaqiati wa asraarihaa an tuyassira li rizqii kamaa yassartahu li katsiirim min khalqika yaa Allaahu yaa rabbal –aalamiin. Allaahummarzuqnaa rizqam minas sama-i wal ardhi warzuqna wa anta khairur raaziqiin. Allahumma in kaana rizqunaa fis sama-a fa anzilhu wa in kaana rizqunaa ma-duuman fa jidhu wa in kaana rizqunaa –aasiran fa yassirhu lanaa wala tanqulnaa haitsu maa kaana bi fadl-lika wajuudika wa karamika bi rahmatika yaa arhamar raahimiin.

bahawasanya kami memohon kepada-Mu dengan hak surat Waaqi’ah dan rahsia (yang terkandung) di dalamnya. jika rezeki kami berada di langit. maka turunkanlah rezeki itu.“Ya Allah. limpahkanlah rezeki dari langit dan bumi kepada kami.” Do’a sesudah membaca Surah Al-Waaqi’ah(2) . dan pindahkanlah rezeki itu ke tempat kami di mana kami berada. jika rezeki kami tidak ada maka temukanlah. berilah kami rezeki kerana Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. jika rezeki kami sulit maka mudahkanlah kepada kami. Hendaknya Engkau memudahkan rezeki bagi kami sebagaimana Engkau memudahkannya kepada kebanyakan makhluk-Mu ya Allah. Tuhan semesta alam. jika rezeki kami berada di bumi. maka keluarkanlah. dengan karunia-Mu dan kemurahan-Mu serta kemuliaan-Mu dengan rahmat-Mu wahai sebaik-baik Penyayang dari para penyayang. Ya Allah. Ya Allah.

.

.

.

. aamiinaa yaa ilaha’l’aalamiin. Allaahumma yassir lii birizqii halaalin min ‘indika wa’ajjil bihi yaa dzaljalaali wal-ikraam yaa kaafi yaa kafiil birahmatika yaa arhama’rrohimiin.Bismillahirrahmaanirrohim. wa shalla’llohu ‘alaa saiyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa ashhaabihi wa atbaa’ihi wa anshaarihi wa adzwajihi wa dzurriyaatihi wa ahli baitihi ajma’iin. Allaahumma innii as-aluka bihaqqika wabihaqqi nabiyika wajuudika wakaromika wafadhlika wa-ih-saanika yaa shodiqal wa’di laa ilaaha illa anta subhaanaka innii kuntu minazhzhoolimiin. Allaahumma yassir lii birizqin halaalin thaiyibin ajib da’wati bihaqqi suurati’lwaaqi’ah wa bihaqqi’l ismil a’zham. subhaana rabb’ka rabbi’l’izzati ‘ammaa yashifuuna wa salaamun ‘alaa’lmursaliina walhamdu li’llaahi robbil ‘aalamiin. waj’al yadaiya ‘ulyaa bil a’thaa wa laa taj’al yadaiya suflaa bil-isti’thaa innaka ‘alaa kulli syai-in qadiir birohmaatika yaa arhama’rraahimiin. Bimahmahuubin mahmahuubin dzii luthfin khafiyin bisha’sha’in sha’sha’in dziinnuuri walbahaa-i bisahsahuubin sahsahuubin dzii’l’izzi ‘sysyaamikh wal ‘azhamati wa’lkibri-yaa-I walqudrati wassulthaan. wa in kaana qolilan fakatstsirhu. halaalan thoiyiban ghodoqan sahhan thobaqan mubaarokan fiihi laa yakuunu liahadin min khalqika ‘alaa fiihi minnah. wabihurmati saiyidinaa Muhammadin shalla’laahu ‘alaihi wa sallam wa ’alaa aalihi wa ashhaabihi ‘ththaiyibiina ‘ththaahirin wa bihaqqi faqjin makhmatin fattahin qodirin jaabirin mu’thi khairi ‘rroziqiin mughni’ibaa-isi’ifaqiir tauwaabi laa yuaakhiznaa biljaraa-im. (Al-Fatihah) Aamiin aamiinaa yaa Allah. Allahumma in kaana rizqii fii’ssamaa-I fa-an-zilhi. wa in kaana ba’iidan faqarribhu. wa shallallaahu ‘alaa saiyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wassalam. wa inkaana fii’lardhi fa-akhrijhu. wa in kaana ghariiban fayassirhu. Allaahumma innii as-aluka biismika’lmurtafi’ alladzii a’thoitahu man syikta min auliyaa-ika wa-ahbaabika an tu’tiyanii rizqan min ‘indika tughnii bihi faqrii wataqoththo’u bihi ‘alaaiqi’sysyaithaani min qolbi innaka anta ‘ilhannaanu ‘lmannaanu ‘Iwahhaabu ‘rrozzaaqu ‘lfattaahu ‘lbaashithu ‘Ijawaadu ‘Ikaafii ‘lghaniyu ‘lmughni ‘Ikariimu ‘rrozzaaqu ‘Imu’thi ‘llathiifu’l waasi’u ‘sysyakuru dzulfadhli wanni’ami waljuudi wal karam. wa in kaanaa katsiiran fahauwinhu wa baariklii fiihi warzuqnii min haitsu laa yahtasib rizqon. wa in kaana fii’lbahri fa athli’hu. da’waahum fiihaa salaam wa aakhiru da’waahum ani’lhamduli’llaahi rabbil ‘aalamiinn.

turunkanlah dia untukku. kurniailah aku rezeki yang halal. yang mengkayakan yang faqir Maha Pengampun. dan keluarga dan sahabat-sahabatnya yang baik-baik. selain Engkau. Sesungguhnya Engkau (ya Allah) atas sesuatunya Maha Kuasa – demi RahmatMu ya Tuhan yang Maha Pemurah.Ertinya: Demi kebesaran. dan andainya rezekiku berada di bumi. mudahkanlah bagiku serta beri kekuatanlah bagiku (dalam membelanjakannya) dan kurniailah aku rezeki yang tidak terduga dari mana datangnya. Maha Pemberi Kelapangan Rezeki. perkenankanlah do’aku demi berkat Surah Al-Waqi’ah dan demi nama yang agung dan demi kebenaran junjungan kami Muhammad s. dan maha Pengasih.w. Maha Mengkayakan. yaa Allah andainya rezekiku berada di langit. sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Ya Allah. sekiranya rezekiku berada di lautan. Ya Tuhan yang benar pada janjiNya. Maha Lemah Lembut. ke Esa-an-Mu. suci dari (kedosaan) dan demi kekuasaan. Maha suci Engkau dan sesungguhnya aku adalah dari golongan yang zalim. (Al-Fatihah) Ya Allah. Tuhan yang Maha mempunyai kelebihan-kelebihan. yang Engkau memberikan (rezeki kekayaan) kepada siapa sahaja yang Engkau sukai. kiranya Engkau kurniailah aku rezeki dari sisi Mu yang dengan itu Engkau memberi kekayaan akan daku dan menjadikan pengaruh syaitan hilang dari hatiku. sekiranya rezekiku sedikit. rezeki yang halal yang baik. yang baik dan yang berkat. Maha Pembuka (pintu rezeki).w. semoga kesejahteraan dan keselamatan kiranya Allah mergurniai atas junjungan kami Muhammad s. tiada Tuhan yang lain. Maha Kaya. naikanlah akan dia untukku. dan wali-wali Mu dan kekasih-kekasih Mu. semoga Allah mencurahi kesejahteraan dan keselamatan ke atas junjungan kami Muhammad dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya. Maha Mengetahui. pemberi rezeki. keluarkanlah untukku. . mohonlah kiranya diperbanyak. Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada Mu demi kebesaran Mu dan demi kebenaran Nabi Mu dan demi kemurahan Mu dan kemuliaan Mu dan demi kelebihan Mu serta kebaikan-kebaikanMu.a. Maha mempunyai kenikmatan. dan andainya rezekiku banyak. Ya Allah. keagungan dan kekuasaanMu Tuhan yang mempunyai Kekuasaan. Maha suci Tuhan Mu. dan atas keluarganya dan sahabatnya semua. ya Tuhan yang Maha Mencukupkan dengan RahmatMu ya Tuhan yang Maha Pengasih. kehebatan. demi namaMu yang Maha Tinggi. aku memohon kepadaMu. Maha Mulia. segala puja bagi Allah.a. ya Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Mulia. tuhan seruan sekalian Alam. Tuhan yang suci dari sebagaimana yang disifatkan orang-orang musyrik dan keselamatan atas semua Rasul-rasul. Tuhan yang sebaik-baik pemberi rezeki. mengalir terus yang berkat dan tidak ada orang yang meninggini dan merasa iri kepadaku. Do’a mereka (di syurga) “Maha Suci Allah dan kehormatan mereka “keselamatan” dan akhir do’a mereka “segala puja dan puji bagi Allah Tuhan seruan sekalian alam. seraya jadikanlah aku pemurah memberi dan jangan bakhil memberi kepada orang lain. Maha Pemurah dan Maha Mulia. juga atas pengikut dan pembantunya dan isteri-isterinya dan zuriatnya serta ahli rumahnya semua. Petunjuk dan Kerajaan.. suka memberi kemaafan atas kesalahan hambaNya – mudahkanlah (ya Allah) segala urusanku. mudahkanlah bagiku beroleh rezeki dari yang halal-baik. perkenankanlah permohonanku ini. Tuhan Maha Pemberi cukup.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful