Do’a sesudah membaca Surah Al-Waaqi’ah (1

)

Allaahumma innii as-aluka bi haqqi suuratil Waaqiati wa asraarihaa an tuyassira li rizqii kamaa yassartahu li katsiirim min khalqika yaa Allaahu yaa rabbal –aalamiin. Allaahummarzuqnaa rizqam minas sama-i wal ardhi warzuqna wa anta khairur raaziqiin. Allahumma in kaana rizqunaa fis sama-a fa anzilhu wa in kaana rizqunaa ma-duuman fa jidhu wa in kaana rizqunaa –aasiran fa yassirhu lanaa wala tanqulnaa haitsu maa kaana bi fadl-lika wajuudika wa karamika bi rahmatika yaa arhamar raahimiin.

jika rezeki kami sulit maka mudahkanlah kepada kami. bahawasanya kami memohon kepada-Mu dengan hak surat Waaqi’ah dan rahsia (yang terkandung) di dalamnya. limpahkanlah rezeki dari langit dan bumi kepada kami.” Do’a sesudah membaca Surah Al-Waaqi’ah(2) . maka keluarkanlah. dan pindahkanlah rezeki itu ke tempat kami di mana kami berada. maka turunkanlah rezeki itu. jika rezeki kami berada di bumi. Hendaknya Engkau memudahkan rezeki bagi kami sebagaimana Engkau memudahkannya kepada kebanyakan makhluk-Mu ya Allah. jika rezeki kami berada di langit. dengan karunia-Mu dan kemurahan-Mu serta kemuliaan-Mu dengan rahmat-Mu wahai sebaik-baik Penyayang dari para penyayang. Tuhan semesta alam. jika rezeki kami tidak ada maka temukanlah. Ya Allah.“Ya Allah. berilah kami rezeki kerana Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah.

.

.

.

wa shalla’llohu ‘alaa saiyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa ashhaabihi wa atbaa’ihi wa anshaarihi wa adzwajihi wa dzurriyaatihi wa ahli baitihi ajma’iin. wa in kaana ghariiban fayassirhu. Allaahumma innii as-aluka biismika’lmurtafi’ alladzii a’thoitahu man syikta min auliyaa-ika wa-ahbaabika an tu’tiyanii rizqan min ‘indika tughnii bihi faqrii wataqoththo’u bihi ‘alaaiqi’sysyaithaani min qolbi innaka anta ‘ilhannaanu ‘lmannaanu ‘Iwahhaabu ‘rrozzaaqu ‘lfattaahu ‘lbaashithu ‘Ijawaadu ‘Ikaafii ‘lghaniyu ‘lmughni ‘Ikariimu ‘rrozzaaqu ‘Imu’thi ‘llathiifu’l waasi’u ‘sysyakuru dzulfadhli wanni’ami waljuudi wal karam. Allahumma in kaana rizqii fii’ssamaa-I fa-an-zilhi. wa shallallaahu ‘alaa saiyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wassalam. subhaana rabb’ka rabbi’l’izzati ‘ammaa yashifuuna wa salaamun ‘alaa’lmursaliina walhamdu li’llaahi robbil ‘aalamiin. (Al-Fatihah) Aamiin aamiinaa yaa Allah. halaalan thoiyiban ghodoqan sahhan thobaqan mubaarokan fiihi laa yakuunu liahadin min khalqika ‘alaa fiihi minnah. da’waahum fiihaa salaam wa aakhiru da’waahum ani’lhamduli’llaahi rabbil ‘aalamiinn. . wa inkaana fii’lardhi fa-akhrijhu. Bimahmahuubin mahmahuubin dzii luthfin khafiyin bisha’sha’in sha’sha’in dziinnuuri walbahaa-i bisahsahuubin sahsahuubin dzii’l’izzi ‘sysyaamikh wal ‘azhamati wa’lkibri-yaa-I walqudrati wassulthaan. wa in kaanaa katsiiran fahauwinhu wa baariklii fiihi warzuqnii min haitsu laa yahtasib rizqon. aamiinaa yaa ilaha’l’aalamiin. Allaahumma yassir lii birizqin halaalin thaiyibin ajib da’wati bihaqqi suurati’lwaaqi’ah wa bihaqqi’l ismil a’zham. wa in kaana ba’iidan faqarribhu.Bismillahirrahmaanirrohim. wa in kaana qolilan fakatstsirhu. wa in kaana fii’lbahri fa athli’hu. Allaahumma innii as-aluka bihaqqika wabihaqqi nabiyika wajuudika wakaromika wafadhlika wa-ih-saanika yaa shodiqal wa’di laa ilaaha illa anta subhaanaka innii kuntu minazhzhoolimiin. waj’al yadaiya ‘ulyaa bil a’thaa wa laa taj’al yadaiya suflaa bil-isti’thaa innaka ‘alaa kulli syai-in qadiir birohmaatika yaa arhama’rraahimiin. Allaahumma yassir lii birizqii halaalin min ‘indika wa’ajjil bihi yaa dzaljalaali wal-ikraam yaa kaafi yaa kafiil birahmatika yaa arhama’rrohimiin. wabihurmati saiyidinaa Muhammadin shalla’laahu ‘alaihi wa sallam wa ’alaa aalihi wa ashhaabihi ‘ththaiyibiina ‘ththaahirin wa bihaqqi faqjin makhmatin fattahin qodirin jaabirin mu’thi khairi ‘rroziqiin mughni’ibaa-isi’ifaqiir tauwaabi laa yuaakhiznaa biljaraa-im.

Ertinya: Demi kebesaran. Petunjuk dan Kerajaan. Maha Pemurah dan Maha Mulia. semoga Allah mencurahi kesejahteraan dan keselamatan ke atas junjungan kami Muhammad dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya. Maha Mengkayakan. demi namaMu yang Maha Tinggi. Ya Allah. selain Engkau. suci dari (kedosaan) dan demi kekuasaan. ya Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Mulia. ke Esa-an-Mu. Maha suci Engkau dan sesungguhnya aku adalah dari golongan yang zalim. Tuhan yang sebaik-baik pemberi rezeki. rezeki yang halal yang baik. mudahkanlah bagiku serta beri kekuatanlah bagiku (dalam membelanjakannya) dan kurniailah aku rezeki yang tidak terduga dari mana datangnya. dan keluarga dan sahabat-sahabatnya yang baik-baik. Maha suci Tuhan Mu. Ya Tuhan yang benar pada janjiNya. dan andainya rezekiku berada di bumi. Maha Mulia. (Al-Fatihah) Ya Allah. sekiranya rezekiku berada di lautan. juga atas pengikut dan pembantunya dan isteri-isterinya dan zuriatnya serta ahli rumahnya semua. mudahkanlah bagiku beroleh rezeki dari yang halal-baik. suka memberi kemaafan atas kesalahan hambaNya – mudahkanlah (ya Allah) segala urusanku. Maha Pembuka (pintu rezeki). naikanlah akan dia untukku. keagungan dan kekuasaanMu Tuhan yang mempunyai Kekuasaan. dan wali-wali Mu dan kekasih-kekasih Mu. sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. dan andainya rezekiku banyak.a. perkenankanlah permohonanku ini. tiada Tuhan yang lain. seraya jadikanlah aku pemurah memberi dan jangan bakhil memberi kepada orang lain. Sesungguhnya Engkau (ya Allah) atas sesuatunya Maha Kuasa – demi RahmatMu ya Tuhan yang Maha Pemurah.a. perkenankanlah do’aku demi berkat Surah Al-Waqi’ah dan demi nama yang agung dan demi kebenaran junjungan kami Muhammad s. yang Engkau memberikan (rezeki kekayaan) kepada siapa sahaja yang Engkau sukai. Maha Pemberi Kelapangan Rezeki. kiranya Engkau kurniailah aku rezeki dari sisi Mu yang dengan itu Engkau memberi kekayaan akan daku dan menjadikan pengaruh syaitan hilang dari hatiku. Tuhan yang suci dari sebagaimana yang disifatkan orang-orang musyrik dan keselamatan atas semua Rasul-rasul. Maha Kaya. dan atas keluarganya dan sahabatnya semua. yaa Allah andainya rezekiku berada di langit. tuhan seruan sekalian Alam. kehebatan. yang mengkayakan yang faqir Maha Pengampun. dan maha Pengasih.w. Do’a mereka (di syurga) “Maha Suci Allah dan kehormatan mereka “keselamatan” dan akhir do’a mereka “segala puja dan puji bagi Allah Tuhan seruan sekalian alam. mohonlah kiranya diperbanyak. kurniailah aku rezeki yang halal. Tuhan yang Maha mempunyai kelebihan-kelebihan. pemberi rezeki. Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada Mu demi kebesaran Mu dan demi kebenaran Nabi Mu dan demi kemurahan Mu dan kemuliaan Mu dan demi kelebihan Mu serta kebaikan-kebaikanMu. semoga kesejahteraan dan keselamatan kiranya Allah mergurniai atas junjungan kami Muhammad s. ya Tuhan yang Maha Mencukupkan dengan RahmatMu ya Tuhan yang Maha Pengasih. mengalir terus yang berkat dan tidak ada orang yang meninggini dan merasa iri kepadaku. turunkanlah dia untukku. Maha Lemah Lembut. yang baik dan yang berkat. aku memohon kepadaMu. segala puja bagi Allah. Maha mempunyai kenikmatan. Ya Allah. sekiranya rezekiku sedikit. .w. Tuhan Maha Pemberi cukup. keluarkanlah untukku. Maha Mengetahui..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful