W HENCEHßANCKAN PERTAN|AN YANC RAHAh

L|NCKUNCAN 0ENCAN HENCCUNAKAN ß|0TEKN0L0C|
H00ERN YANC 8U0Ah TERUJ|
W HEN|NCKATKAN PR00UK8| PERTAN|AN H|N|HAL 20 7
0AR| K0N0|8| 8EßELUHNYA
W HEHßANCUN KERJA8AHA & KEH|TRAAN ANTARA
PETAN| , PEHER|NTAh 0AN 0UN|A U8AhA
W HEHßANCUN J|wA w|RAU8AhA PETAN|
W HEN|NCKATKAN PR00UK8| PERTAN|AN
W HENCURANC| PENCCUNAAN PUPUK K|H|A
W HEN00R0NC PERTAN|AN 0RCAN|K YANC
RAHAh L|NCKUNCAN
W HENCURANC| 8Uß8|0| PUPUK K|H|A
W HEN00R0NC PERAN 8ERTA HA8YARAKAT
0AN 0UN|A U8AhA 0|ß|0ANC PERTAN|AN
W HEN0UKUNC TER0ß08AN ß|0 TEKN0L0C|
0ALAH PEN|NCKATAN PR00UK8| PERTAN|AN
PR00UK8| PERTAN|AN 8ANCAT TERCANTUNC
PA0A PUPUK K|H|A
hARCA PUPUK TERU8 NA|K 8E0ANCKAN
8Uß8|0| TERU8 0|KURANC|
PA80KAN PUPUK 8ER|NC TER8EN0AT
APA YANG DIHARAPKAN PETANI
???
BIAYA BERTANI LEBIH MURAH
DAN
HASIL PANEN MENINGKAT
KOMPOSISI
TANAH IDEAL
MineraI
45 sd 55 %
Udara
20 sd 30 %
4 %
Bahan Organic
1 %
MICROORGANISME
Air
20 sd 30 %
W HARA
W 00ARA
W AlR
W IlNAR MAIAHARl
W MAkHL0k Hl00Þ LAlNNVA
{MlCR0 0R0ANlIM£ , I£RAN00A, 0LL )
4 HARA MAkR0 0IAMA :
Nitronen { N ) , Þhotpor { Þ ), kulium { k )
4 HARA MAkR0 I£k0N0£R :
Iufur { I ) , Munnetium { Mn ), kultium { Cu )
4 HARA MlkR0 :
Boron { B ), Ienn { Zn ), Munnun { Mn ),
Iembunu { Cu ),
Molibdenum { Mo ), Nutrium { Nu ) ,
Aluminium { A l ) , dll
0A0N, BAIAN0, AkAR, BlIlH,
B0AH, 0£IAH, 0MBl, 0LL
0£Þ0IlI HARA 0l IANAH
Þ0Þ0k
Þ0Þ0k AN 0R0ANlk { Þ0Þ0k klMlA )
0reu, IIÞ, ZA, IÞ se, NÞk, dll
Þ0Þ0k 0R0ANlk
k0MÞ0I, Þ0Þ0k kAN0AN0,
Þ0Þ0k HAVAIl { MlkR0 0R0ANlIM£ )
TIDAK TEPAT
JENIS
WAKTU
DOSIS
SASARAN
APLIKASI
KESALAHAN
PEMUPUKAN
PERUBAHAN :
pH Tanah
Keseimbangan
Hara
Kepadatan tanah
JumIah & Jenis
Microba Tanah
( Reaksi Biokimia )
Respon &
pertumbuhan akar
PRODUKTIVITAS
TANAMAN
TURUN
!&!&
NENCUAP
TERES!DU
TERCUC!
PEMUPUKAN KIMIA
NH
3
K
2
O
P
2
O
5
MgO
KERUSAKAN TANAH AKIBAT
BAHAN KIMIA
RESIDU
BAHAN KIMIA
KISERIT
TSP
UREA
KCI
MERUSAK SIFAT FISIK, KIMIA & BIOLOGI TANAH
PESTISIDA
Faktor
K ¡ M ¡ A
Faktor
F¡8¡K
Faktor
B¡OLOG¡
PUPUK K¡M¡A DAN PE8T¡8¡DA
PENYEBAB RU8AKNYA
KE8E¡MBANGAN
M¡NERAL DAN B¡OLOG¡ TANAH
MAN0IlA
HARA
I0MB0HAN
MAkANAN
ÞR0I£I 0lMAIAk
{ I0R0 MAIAk )
Bl0klMlA
{ MlCR00R0ANlIM£ )
K-LINK BIOBOOST
SOLUSI MASALAH PERTANIAN
8IA¥A 8Lk1ANI LL8In MUkAn
nA5IL MLNINGkA1
k0MÞ0IlIl Bl0B00II Þ£RIANlAN
Azotobacter sp
{ Penambat Nitrogen ·
Azospirilium sp
{ Penambat Nitrogen ·
Bacillus sp
{ Dekomposisi bahan organik ·
Pseudomonas sp
{ Dekomposisi Residu Pestisida ·
Cytophaga sp
{ Dekomposisi bahan organik ·
MlCR00R0ANlIM£ IANAH M£R0ÞAkAN k0NCl
0AVA Hl00Þ IANAMAN { HlR0Ml IHlNVA )
MENGHA8¡LKAN ENZ¡M. HORMON DAN
V¡TAM¡N UNTUK TANAMAN
MENGURA¡KAN { DEKOMPO8ER ·
ZAT ORGAN¡K
MEMPERBA¡K¡ 8¡FAT F¡8¡K DAN
K¡M¡A TANAH
MENGATUR KE8E¡MBANGAN HARA
MEN¡NGKATKAN KE8EHATAN TANAH
PENT¡NGNYA llll
M¡CROORGAN¡8ME TANAH
Bentuh cuir tehinnnu muduh dun ceput diterup
oleh tunuh.
Mennundunn buhteri unnnulun hutil protet itoluti
dun pembiuhun murni.
Iiduh mennundunn buhun yunn bertifut nuiit
teperti hotorun hewun dun tiduh mennundunn
buhteri phutonen yunn berbuhuyu { £-coli &
Iulmonellu) tehinnnu umun buni peluhtunu
dilupunnun.
Mennundunn Hormon pertumbuhun ulumi
0ibrelin, Iitohinin {kinetin & Zeutin), tertu Auhtin
{lAA ).
Meninnhuthun huputitut penyerupun tunuh
terhudup uduru dun uir
Hutil Þunen meninnhut zo% duri honditi
uwul
Mennuruihun Retidu pettitidu di dulum tunuh.
Iiduh udu efeh tumpinn yunn merunihun.
0uput dinunuhun untuh temuu ienit
tunumun, buih pertuniun, perhebunun dun
perhutunun.
0uput dinunuhun pudu berbunui ienit luhun.
Menghemat penggunaan pupuk k|m|a 50% ¾$ 60Ʒ
Men|ngkatkan [um|ah peng|katan N|trogen 8eba¾
o|eh bakter|ţ
art|nya bakter| mampu memprouk¾| pupuk ¾en|r|
| a|am tanah
Men|ngkatkan pro¾e¾ 8|ok|m|a | a|am tanah
¾eh|ngga un¾ur Þ (Þho¾€or) an k (ka||um) ter¾e|a
a|am [um|ah yang cukup an muah |¾erap o|eh
tanaman
Memperba|k| ¾truktur tanah ¾eh|ngga |eb|h ¾uburŦ
Mempercepat pertumbuhan ¾eh|ngga panen |eb|h
cepat
na¾|| panen apat memenuh| ¾tanar organ|kŦ
Men|ngkatkan ke¾ehatan tanaman ¾eh|ngga
tanaman |eb|h tahan hama
Mengha¾|| prouk pertan|an |eb|h ¾ehat an
ramah ||ngkungan
·.·.. ¬·. --... - :..· ·.. .·.
. ...·.. .... ..··. ···.·.
. .·..'· ..·.. .....·..
....·. ·.. .·. ..·....
.·.·.. ...... ..·.· .. .· ·.·..
·.··.·... .. - .. .. .·...· .
1. Dosis dan jumlah pengenceran
2. ombinasi dengan pupuk kimia
3. ombinasi dengan pestisida
4. ombinasi dengan !upuk ompos dan !upuk
andang
5. Cara !enggunaan
6. Waktu !emupukan
DOSIS :
Tanaman semusim / umur pendek
6 Iiter Bioboost / Ha / sikIus panen
Tanaman Keras / tahunan
3 s/d 6 Iiter Bioboost / Ha / 3 buIan
Tergantung umur dan jumIah pohon per
hektar
PENGENCERAN :
PENGENCERAN 1 : 25
MAKSIMAL 1 : 100
AIR YANG BISA DIGUNAKAN AIR
SUMUR, AIR SUNGAI, AIR SELOKAN,
AIR IRIGASI SAWAH,
ASAL JANGAN AIR PDAM KARENA
MENGANDUNG KAPORIT
KOMBINASI DENGAN PUPUK
KIMIA ATAU PESTISIDA
DIPERBOLEHKAN ASAL JANGAN
DICAMPURKAN LANGSUNG DALAM
WAKTU YANG BERSAMAAN
BERI TENGGANG WAKTU
3 S/D 5 HARI
KOMBINASI DENGAN PUPUK
KOMPOS ATAU PUPUK
KANDANG BOLEH SECARA
BERSAMAAN.
PENGURAIAN BAHAN ORGANIK
DARI KOMPOS ATAU PUPUK
KANDANG AKAN JAUH LEBIH
CEPAT SEHINGGA MUDAH
DISERAP TANAMAN
CARA PENGGUNAAN :
Penggunaan pupuk K-Link Bioboost
disemprotkan/ disiramkan ke tanah
disekitar akar tanaman.
Bukan ke tanamannya.
WAKTU PEMUPUKAN
SEBAIKNYA SEBELUM
PENANAMAN, TETAPI BOLEH
JUGA SETELAH TANAM.
PEMUPUKAN BISA DILAKUKAN
PAGI ATAU SORE HARI.
!EMU!UKAN BIOBOOST
!ADA SAWIT
1 Liter BIOBOOST + 49 Liter AIR ADUK SAMPAI MERATA
DOSIS 1 POHON SAWIT 1 Liter LARUTAN BIOBOOST
3 BULAN PERTAMA LAKUKAN PEMUPUKAN TIAP BULAN
SELANJUTNYA 3 BULAN SEKALI
DIBUAT 4 LUBANG PADA
JARAK 1 M DARI POHON
DOSIS PUPUK
KIMIA 50 %
Larutan Pupuk
BIOBOOST
250 mI / Lubang
!EMU!UKAN BIOBOOST
!ADA SAWIT
MENGURAIKAN RESIDU BAHAN KIMIA
MENINGKATKAN PROSES BIOKIMIA DIDALAM TANAH
MENINGKATKAN PENGIKATAN NITROGEN BEBAS
MENINGKATKAN PELEPASAN P & K DARI SENYAWA TANAH
MENGEFEKTIFKAN PENGGUNAAN PUPUK KIMIA
MEMPERBAIKI SIFAT FISIK, KIMIA & BIOLOGI TANAH
ANALISA DAUN
MENUNJUKAN
PERBAIKAN
PENYERAPAN HARA
PENINGKATAN TBS
LUBANG
PEMUPUKAN
F01l8$l 8l$8l$
0l$ll0808 $lk108 Fl81ß8lß8
I 1l8Nß$0k F0F0k l
8llßl8fß ll8l8 0ß8l
400 18llf08 Fl81ß808
BIAYA PEMUPUKAN
Padi, Jagung, Karet, Sawit, Tebu, Kakao,
KedeIei, Singkong, Kopi dan HTI
62,5 T
PEMUPUKAN KEDUA
DOSIS 2 LITER / HEKTAR
I0MLAH ANAkAN ÞA0l
L£BlH BANVAk
TANPA BIOBOOST
DENGAN
BIOBOOST
AkI0 ÞAN£N L£BlH C£ÞAI
HAIlL ÞAN£N M£NlN0kAI
t I/0 z I0N Þ£R H£kIAR
nA5IL ÞANLN MLNINGkA1 40 Ʒ 5L1LLAn
MLNGGUNAkAN 8IC8CC51
LCkA5I kA8Ŧ CIANIUk
na¾|| 5aw|t |eb|h berma¾a
kL8UN kAkL1 kAk¥A1 DI 5UM5LL
8EBELUM PAKA¡
HA8¡LNYA : 60 KG / 6 HAR¡
8ETELAH PAKA¡ B¡OBOO8T
HA8¡LNYA : 50 KG / 3 HAR¡
LOKA8¡ D¡ 8EKAYU 8UM8EL
MANGkUk
1IDAk CUkUÞ
kL8UN CA8L DLNGAN nA5IL ¥ANG
MAk5IMAL
SINGKONG USIA 3 BULAN
TANPA BIOBOOST
SINGKONG USIA 2 BULAN
DENGAN PEMUPUKAN BIOBOOST
IrŦ 5AnA A8DUkkAnMAN kA5U8A MŦ5|
kADI5 ÞLk1ANIAN Ǝ ÞL1LkNAkAN
kA8UÞA1LN nALMAnLkA 5LLA1AN
ÞkCÞIN5I MALUkU U1AkA
1ANÞA ÞLNGGUNAAN
8IC8CC51
8LLUM kLLUAk
8UNGA
DLNGAN MLNGGUNAkAN 8IC8CC51
1ANÞA ÞLMUÞUkAN PEMUPUKAN DENGAN NPK
PEMUPUKAN DENGAN
BIOBOOST
W UMLAH MEMBER AKT¡F 8ANGAT BE8AR
W M¡L¡TAN8¡ MEMBER 8UDAH TERU¡
W PENYEBARAN MEMBER 8UDAH MERATA D¡BERBAGA¡
DAERAH PRO8PEK
W KUAL¡TA8 PRODUK 8UDAH TERU¡
W B¡LA 20% 8AA DAR¡ MEMBER YG UAL PUPUK masing
masing 10 liter/bulan MENC¡PTAKAN TAMBAHAN
OM8ET RATU8AN M¡LYAR / BULAN .......WOW
DAH8YATT llll
8IAkLAn ÞLkU5AnAAN LAIN IUAL ÞUÞUk LL8In DULU
1AÞI kŴLINk 1AnU CAkA MLNIADI 5ANG IUAkA
TER¡MA KA8¡H
K-L¡NK
M¡TRA 8UK8E8
PETAN¡ ¡NDONE8¡A