Anda di halaman 1dari 1

RECORD / Amenzi [i dosare penale

Controalele ITM au adus peste 10.000 de noi contracte de munc=

Aproape 350 de controale, 918 deficien]e constatate, patru dosare


penale [i peste 500.000 de lei valoarea sanc]iunilor aplicate. Acesta
este, \n linii mari, bilan]ul ac]iunii de combatere a muncii la negru, pe
luna mai 2011, organizat= de ITM Prahova, \n colaborare cu comisarii
G=rzii Financiare, poli]i[tii [i jandarmii prahoveni.

Ciprian PAP

De la \nceputul lunii mai [i pân= \n prezent, inspectorii din cadrul


Inspectoratului Teritorial de Munc= Prahova au efectuat nu mai pu]in
de 359 de controale pe diverse ramuri de activitate, controale ce vizau
combaterea muncii la negru. |n total, au fost constatate nu mai pu]in
de 918 deficien]e, majoritatea \n domeniul contractelor de munc=.
Dup= cum era de a[teptat, angaja]ii f=r= contract de munc= au
r=s=rit „ca ciupercile dup= ploaie”. Astfel, pe parcursul lunii mai, au
fost depistate 126 care lucrau f=r= forme legale. Inspectorii ITM
Prahova au aplicat 583 de sanc]iuni, \n valoare total= de 576.500 de
lei. Aproape jum=tate din cuantumul amenzilor, respectiv 262.000 de
lei, au fost aplicate pentru angajarea de persoane f=r= contract de
munc=. |n ceea ce prive[te angajatorii care aveau mai mult de cinci
persoane la negru, au existat patru astfel de cazuri \n care,
bine\n]eles, s-au \ntocmit dosare penale. O firm= de paz=, spre
exemplu, ]inea f=r= forme legale de angajare nu mai pu]in de 55 de
persoane. Pentru faptele lor, cei patru angajatori risc= \nchisoarea de
la unu la doi ani sau amend= penal=.

Num=r record la contracte


Noua legisla]ie a muncii a f=cut ca, tot luna trecut=, la nivelul
jude]ului Prahova s= fie \nregistrate peste 10.000 de noi contracte de
munc=. Motivul principal pentru care angajatorii au decis s= intre \n
legalitate \l reprezint= amenzile mari [i riscul de a face \nchisoare.
Astfel, \n doar o lun= de zile, angajatorii prahoveni au reu[it s=
stabileasc= un adev=rat record la \ncheierile de contracte de munc=.
Pe parcursul lunii mai 2011, la scurt timp de la intrarea \n vigoare a
noului Cod al Muncii, \n baza de date a Inspectoratului Teritorial de
Munc= Prahova au fost \nregistrate nu mai pu]in de 11.625 de noi
contracte de munc=. Dintre acestea, 4.301 sunt pe perioad=
determinat= iar 7.324 pe perioad= nedeterminat=. Controalele
autorit=]ilor pentru combaterea muncii la negru vor continua [i \n
perioada urm=toare.