Anda di halaman 1dari 39

BAB 1

KONSEP ASAS
HUBUNGAN
ETNIK

HUBUNGAN
ETNIK

MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM emkay@salam.uitm.edu.my


PENGENALAN

ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS 1.1

Hasil Pembelajaran
MASYARAKAT
MASYARAKAT 1.2

BUDAYA
BUDAYA 1.3 ●
Mendefinisikan dan membincangkan konsep asas hubungan
etnik
KANDUNGAN BAB 1 ●
Membezakan konsep perpaduan dan integrasi kaum

Mengenalpasti tahap hubungan etnik

Menjelaskan komposisi etnik di Malaysia
INTEGRASI
INTEGRASI 1.4 ●
Menjelaskan Islam meraikan kepelbagaian etnik

TAHAP HUB
TAHAP HUB 1.5
ETNIK
ETNIK

ISLAM &
ISLAM & 1.6
MASYARAKAT
MASYARAKAT

2
RAS & ETNIK

ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS INDIVIDU

RAS ETNIK
MASYARAKAT
MASYARAKAT

ETNOSENTRISM
BUDAYA
BUDAYA ETNISITI
E

PREJUDIS
INTEGRASI
INTEGRASI

TAHAP HUB
TAHAP HUB STREOTAIP
ETNIK
ETNIK

ISLAM &
ISLAM & RASISME DISKRIMINASI
MASYARAKAT
MASYARAKAT

3
RAS & ETNIK

ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI

TAHAP HUB
TAHAP HUB
ETNIK
ETNIK

ISLAM &
ISLAM &
MASYARAKAT
MASYARAKAT

4
RAS & ETNIK

ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI

TAHAP HUB
TAHAP HUB
ETNIK
ETNIK

ISLAM &
ISLAM &
MASYARAKAT
MASYARAKAT

5
PERASAAN & PEMIKIRAN

Pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain
ETNIK &
& RAS
RAS
PREJUDIS Lazimnya tidak berasaskan maklumat yang tepat dan biasanya

ETNIK tidak diluahkan secara terbukaApabila prejudis disuarakan, prejudis menjadi stereotaip

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA ●
Kenyataan umum yang negatif terhadap sesuatu kumpulan

STEREOTAIP ●
etnik
Gambaran berlebih-lebihan tentang perlakuan baik atau
buruk sesuatu kumpulan etnik
INTEGRASI
INTEGRASI

TAHAP HUB
TAHAP HUB
ETNIK
ETNIK

ISLAM &
ISLAM & ●
Perbuatan membandingbezakan seseorang individu atau sesuatu

MASYARAKAT
MASYARAKAT DISKRIMINASI ●
kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata
Manifestasi prasangka yg wujud dlm kalangan kumpulan etnik dan mudah
berlaku apabila wujud prejudis & stereotaip dlm sesebuah masyarakat

6
MASYARAKAT & BANGSA
MASYARAKAT
BANGSA
Kumpulan manusia
Jenis manusia daripada
ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS yang hidup bersama-
satu asal keturunan
sama diatau
sesuatu
tempat dengan
kumpulan aturan
manusia
dalam
dan satu
cara ikatan
hidup
MASYARAKAT
MASYARAKAT ketatanegaraan
tertentu.

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI

TAHAP HUB
TAHAP HUB
ETNIK
ETNIK

ISLAM &
ISLAM &
MASYARAKAT
MASYARAKAT

7
CIRI-CIRI MASYARAKAT

ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS Berkelompok

Berkebudayaan
MASYARAKAT
MASYARAKAT

Mengalami perubahan
BUDAYA
BUDAYA

Berinteraksi
INTEGRASI
INTEGRASI
Kepimpinan
TAHAP HUB
TAHAP HUB
ETNIK
ETNIK
Stratifikasi sosial
ISLAM &
ISLAM &
MASYARAKAT
MASYARAKAT

8
3 STRATIFIKASI SOSIAL

Kelas Kedudukan seseorang dalam masyarakatETNIK &
ETNIK & RAS
RAS
berdasarkan pemilikan harta atau kekayaan

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA
Jangkaan peranan yang dimainkan oleh

Status

individu dalam masyarakat seperti


INTEGRASI
INTEGRASI penerimaan gelaran Dato’, Haji dan Lebai.

TAHAP HUB
TAHAP HUB
ETNIK
ETNIK

Kasta
ISLAM &
ISLAM & Kelas sosial yang keahliannya ditentukan

MASYARAKAT
MASYARAKAT hanya melalui kelahiran dan dalam hidupnya
tidak berlaku mobiliti sosial.

9
KEPERLUAN MENGKAJI MASYARAKAT
Manusia hidup bermasyarakat
ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS

● Perlakuan seseorang berkaitan dengan masyarakatnya.

● Seseorang itu dicermin dan mencerminkan masyarakatnya.
MASYARAKAT
MASYARAKAT
Memahami cara hidup bermasyarakat

BUDAYA
BUDAYA ●
● Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan individu itu bertingkahlaku dan
menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat.

INTEGRASI
INTEGRASI Memahami budaya dan masyarakat lain


● Tidak akan mengalami satu kejutan budaya, tetapi lebih bersedia menghadapi perbezaan yang
TAHAP HUB
TAHAP HUB wujud.
ETNIK
ETNIK
Memupuk kerjasama di antara masyarakat
ISLAM &
ISLAM &
MASYARAKAT
MASYARAKAT ●
● Perhubungan merangkumi masyarakat dunia keseluruhannya.

● Dapat mengatasi isu-isu global seperti pencemaran, teknologi, perlumbaan senjata dan sebagainya.

10
KONSEP BUDAYA
Budhi
Kecer
ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS gasan
akal
fikiran

Takrifan
Budaya
MASYARAKAT
MASYARAKAT Cara hidup
orang ramai
termasuk
BUDAYA
BUDAYA pemikiran,
nilai
kepercayaan,
pandangan
INTEGRASI
INTEGRASI dan tabiat
berfikir serta
cara perlakuan
TAHAP HUB
TAHAP HUB
manusia yang
ETNIK
ETNIK menggerakka
n jiwa.
ISLAM &
ISLAM & Daya
Kekuata

MASYARAKAT
MASYARAKAT n kuasa,
tenaga
dan
pengaruh

11
JENIS BUDAYA

ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS

MASYARAKAT
MASYARAKAT Peralatan dan

Budaya kelengkapan hidup


kebend seperti rumah, kereta,
aan perahu, senjata dan
sebagainya.

BUDAYA
BUDAYA Budaya
Kepercayaan, adat

istiadat dan undang-


bukan undang contohnya
kebenda adat istiadat yang
an berbeza-beza dalam
perkahwinan.

INTEGRASI
INTEGRASI

TAHAP HUB
TAHAP HUB
ETNIK
ETNIK

ISLAM &
ISLAM &
MASYARAKAT
MASYARAKAT

12
PEMBENTUKAN
ADAT
BUDAYA MELAYU
RESAM

ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS

Adat resam juga mustahak
sebagai petunjuk jalan bagi
seseorang dalam
MASYARAKAT
MASYARAKAT mengendalikan hidup
bermasyarakat dan
berbudaya.

BUDAYA
BUDAYA
BAHAS
A
INTEGRASI
INTEGRASI

Bahasa juga
TAHAP HUB
HUB penting sebagai
TAHAP alat komunikasi. AGAMA
ETNIK
ETNIK

Faktor agama paling
ISLAM &
ISLAM & penting kerana agamalah
dasar tanggapan terhadap
MASYARAKAT
MASYARAKAT alam sekitar dari segi
sosial dan fizikal.

13
PERANAN UTAMA PEMBENTUKAN BUDAYA

ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS

Membina imej negara ke arah mewujudkan


MASYARAKAT
MASYARAKAT keperibadian dan identiti.

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI

TAHAP HUB
TAHAP HUB Memupuk kesedaran kebangsaan dan
ETNIK
ETNIK kenegaraan berasaskan ciri-ciri kerohanian,
kemanusiaan, spiritual dan mental.
ISLAM &
ISLAM &
MASYARAKAT
MASYARAKAT

14
CIRI-CIRI BUDAYA

Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu
ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS
Dipelajari dipelajari dan melibatkan banyak unsur seperti
asimilasi dan adaptasi.

MASYARAKAT
MASYARAKAT

Setiap perlakuan/ budaya itu diamal dan didokong oleh

BUDAYA
BUDAYA
Dikongsi ●
sekumpulan manusia.
Tanpa perkongsian, ia hanya menjadi perlakuan individu dan
bukannya perlakuan masyarakat.

INTEGRASI
INTEGRASI ●
Kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia.
Sejagat ●
Namun ia berbeza antara masyarakat kerana pengaruh alam,
pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota.
TAHAP HUB
TAHAP HUB
ETNIK
ETNIK

Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu generasi berikutnya.


ISLAM &
&

ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT Diwarisi Budaya yang diamalkan hari ini adalah lanjutan daripada budaya

terdahulu.

15
CIRI-CIRI BUDAYA

ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS

Tidak ada budaya yang wujud dari dahulu hingga

MASYARAKAT
MASYARAKAT
Berubah ●
sekarang tidak mengalami perubahan.
Perubahan ini dikaji daripada perubahan bentuk,
ciri dan proses yang berlaku.

BUDAYA
BUDAYA
Perlamba ●
Budaya boleh ditunjukkan dalam
bentuk perlambangan seperti logo,
INTEGRASI
INTEGRASI
ngan bendera, ukiran dll.

TAHAP HUB
TAHAP HUB

Pandanga
ETNIK
ETNIK ●
Pandangan semesta ialah bagaimana manusia memberikan
tafsiran terhadap keadaan alam sekeliling ke dalam kehidupan
seharian.
ISLAM &
ISLAM &
n Semesta Ia timbul kerana manusia mempunyai pertalian yang rapat

MASYARAKAT
MASYARAKAT dengan alam sekitar.

16
FAKTOR MEMPENGARUHI PEMBELAJARAN

ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI

TAHAP HUB
TAHAP HUB
ETNIK
ETNIK

ISLAM &
ISLAM &
MASYARAKAT
MASYARAKAT

17
FAKTOR PERUBAHAN BUDAYA
Pertambahan
ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS anggota
masyarakat

MASYARAKAT
MASYARAKAT Pertambahan
Perubahan
keperluan dan
alam sekitar keinginan
BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI

Penemuan dan
Konflik yang
TAHAP HUB
TAHAP HUB penciptaan
berlaku teknologi
ETNIK
ETNIK

ISLAM &
ISLAM &
Pertembunga
MASYARAKAT
MASYARAKAT n budaya

18
FUNGSI BUDAYA DALAM KEHIDUPAN
Memenuhi
ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS Panduan
keperluan
bertingkahlaku
hidup
MASYARAKAT
MASYARAKAT
Mengatur
BUDAYA
hubungan
BUDAYA
manusia

INTEGRASI
INTEGRASI
Galakan Alat penyatuan
manusia dan pengenalan
TAHAP HUB
TAHAP HUB
ETNIK
mencipta identiti
ETNIK

ISLAM &
ISLAM &
MASYARAKAT
MASYARAKAT

19
PERPADUAN & INTEGRASI
INTEGRASI
PERPADUAN
Satuproses
Satu prosesyang
bagi
ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS mewujudkan satu
menyatupadukan identiti
seluruh
nasional didan
masyarakat kalangan
negara supaya
setiap anggota
kumpulan masyarakat
yang terpisah dari
dapat membentuk satu
segi kebudayaan, identiti
sosial dan
dan nilai bersama serta
lokasi dalam sesebuah unitperasaan
MASYARAKAT
MASYARAKAT cinta dan banggakan tanah air
politik

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI

TAHAP HUB
TAHAP HUB
ETNIK
ETNIK

ISLAM &
ISLAM &
MASYARAKAT
MASYARAKAT

20
INTEGRASI NASIONAL

ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS
Integrasi nasional
• Proses menyatupadukan berbagai-bagai kumpulan yang mempunyai
MASYARAKAT
MASYARAKAT perbezaan kebudayaan dan sosial ke dalam satu sistem wilayah bagi
mewujudkan identiti nasional.
BUDAYA
BUDAYA Integrasi nasional di Malaysia bermatlamatkan:
• Mengurangkan perbezaan psikologi di antara penduduk dalam
INTEGRASI
INTEGRASI wilayah yang berkenaan.
• Mengatasi masalah perbezaan geografi dengan merapatkan
perhubungan dan interaksi supaya wujud persefahaman antara
TAHAP HUB
TAHAP HUB penduduk dan suku kaum yang ada.
ETNIK
ETNIK • Mewujudkan identiti bersama iaitu simbol kesetiaan dan komitmen
terhadap konsep Nasionalisme Malaysia
ISLAM &
ISLAM &
MASYARAKAT
MASYARAKAT

21
INTEGRASI Mengurangkan jurang ekonomi dan sosial antara
WILAYAH wilayah maju dan mundur

ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS
INTEGRASI Usaha menyatupadukan rakyat melalui program
SOSIAL sosial-sukan,perumahan
MASYARAKAT
MASYARAKAT NASIONAL
INTEGRASI

INTEGRASI Usaha mengurangkan jurang perbezaan ekonomi


EKONOMI antara kumpulan etnik
BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI Mewujudkan satu sistem pendidikan yang


INTEGRASI PENDIDIKAN bercorak kebangsaan dan sempurna
INTEGRASI

TAHAP HUB
TAHAP HUB INTEGRASI
Usaha membentuk satu kebudayaan kebangsaan
ETNIK
ETNIK KEBUDAYAAN

ISLAM &
ISLAM & INTEGRASI Usaha menyatukan rakyat melalui kerjasama dan
MASYARAKAT
MASYARAKAT POLITIK pembahagian kuasa politik

22
TAHAP HUBUNGAN ETNIK

ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK
Amalgamasi
MASYARAKAT
MASYARAKAT
Asimilasi
BUDAYA
BUDAYA

Akulturasi
INTEGRASI
INTEGRASI

TAHAP HUB
TAHAP HUB Akomodasi
ETNIK
ETNIK

ISLAM &
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT
&
Segregasi
23
SEGREGASI
Hubungan yang bersifat pemisahan di
ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS antara etnik-etnik dalam sesebuah negara

MASYARAKAT
MASYARAKAT
Berlaku atas dasar agama, ras, kebudayaan,
dan ciri etnik lain
BUDAYA
BUDAYA

Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan


INTEGRASI
INTEGRASI seperti tempat tinggal, sistem persekolahan,
pengangkutan dan kemudahan awam
TAHAP HUB
TAHAP HUB
ETNIK
ETNIK
Ia didasari oleh undang-undang ataupun
tidak seperti Dasar Apartheid di Afrika
ISLAM &
ISLAM & Selatan.
MASYARAKAT
MASYARAKAT

24
AKOMODASI
Satu proses di mana etnik menyedari norma
ETNIK &
& RAS
RAS dan nilai mereka antara satu sama lain,
ETNIK namun mereka tetap mempertahankan
budaya hidup masing-masing

MASYARAKAT
MASYARAKAT
Satu keadaan atau proses apabila kelompok-
kelompok yg berkonflik bersetuju untuk
menghentikan / mengelakkan konflik dengan
BUDAYA
BUDAYA mengadakan interaksi secara aman damai

INTEGRASI
INTEGRASI
Proses penyesuaian ini berlaku di Malaysia
kerana setiap kumpulan etnik bebas
TAHAP HUB
HUB mengamalkan budaya mereka dlm keadaan
TAHAP harmoni (kepelbagai bahasa, pengamalan
ETNIK
ETNIK agama & kepercayaan secara bebas bagi
kelompok etnik)
ISLAM &
ISLAM &
MASYARAKAT
MASYARAKAT Diwakili formula A+B+C = A+B+C

25
AKULTURASI
Satu proses penerimaan unsur
ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS kebudayaan di kalangan individu atau
kelompok dari sesuatu kebudayaan lain
yang berlainan.
MASYARAKAT
MASYARAKAT
Berbeza dengan proses asimilasi, proses
akulturasi tidak menyebabkan
kehilangan identiti asal masyarakat yang
BUDAYA
BUDAYA menerima.

Akulturasi lebih mudah dicapai


INTEGRASI
INTEGRASI melibatkan benda bersifat kebendaan
dan yang mendatangkan manfaat.
TAHAP HUB
TAHAP HUB
ETNIK
ETNIK
Akulturasi
Contoh: Tali leher, angpau, makanan,
dan hiburan
ISLAM &
ISLAM &
MASYARAKAT
MASYARAKAT

26
Asimilasi
Proses percantuman dan penyatuan di antara etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu
kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama.
ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS

MASYARAKAT
MASYARAKAT
Faktor menyebabkan berlakunya
Individu di dalam atau diAsimilasi:
Interaksi berlaku dalam
Etnik yang berbeza budaya. antara etnik sering
tempoh yang lama.
BUDAYA berinteraksi.
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI Satu proses yg berlaku apabila mana-mana kelompok berfikir, berperasaan secara berlainan,
menjadi satu dlm kesatuan sosial serta budaya yg sama. Asimilasi mutlak atau sempurna
menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan & identiti
TAHAP HUB
TAHAP HUB
ETNIK
ETNIK

ISLAM &
ISLAM & Ia berkaitan dengan penyerapan sehala individu ke dalam etnik yang lain.
MASYARAKAT
MASYARAKAT
Ia diwakili oleh formula : A+B+C=A

27
KEJAYAAN & KEGAGALAN ASIMILASI

ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS

MASYARAKAT
MASYARAKAT
Kejayaan Asimilasi: Kegagalan Asimilasi
• Kesanggupan etnik minoriti • Kurang pengetahuan kebudayaan
BUDAYA menghilangkan identiti mereka dan sehingga menimbulkan perasaan
BUDAYA menerima identiti etnik lain. takut terhadap budaya lain.
• Kesanggupan etnik majoriti • Timbul perasaan bahawa budaya
menerima etnik lain. sesuatu etnik lebih tinggi dari etnik
INTEGRASI
INTEGRASI • Kelompok minoriti adalah kecil. lain.
• Terdapat banyak persamaan budaya • Wujud perbezaan kepentingan
antara etnik. antara etnik yang terlibat.
TAHAP HUB
HUB • Penguasaan dalam sesuatu bidang
TAHAP
khususnya oleh etnik minoriti.
ETNIK
ETNIK

ISLAM &
ISLAM &
MASYARAKAT
MASYARAKAT

28
AMALGAMASI
Ia menjangka semua kebudayaan boleh dicair
ETNIK &
& RAS
RAS dan dijadikan satu keseluruhan bersama.
ETNIK

Amalgamasi Ia merupakan satu proses yang terjadi apabila


MASYARAKAT
MASYARAKAT budaya atau ras bercampur untuk
membentuk jenis-jenis budaya dan ras yang
baru.
BUDAYA
BUDAYA
Syarat: Kumpulan dominan membenarkan
proses ini berlaku dan kumpulan minoriti sudi
atau dipaksa berbuat demikian. Majoriti
INTEGRASI
INTEGRASI sanggup melepaskan hak istimewa mereka
(jarang berlaku).

TAHAP HUB
TAHAP HUB
ETNIK
ETNIK Biasanya terjadi melalui perkahwinan
campur antara etnik.
ISLAM &
ISLAM &
MASYARAKAT
MASYARAKAT Diwakili oleh formula : A+B+C=D

29
PLURALITI BUDAYA

ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS
Pluraliti Budaya
Menerapkan pencapaian keseragaman dalam hal-hal yang penting kepada negara seluruhnya tetapi
dalam masa yang sama setiap kaum dibenarkan mengekalkan ciri-ciri kebudayaannya tersendiri.
MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

Kelebihan PluralitiDapat
Boleh menjadi satu ‘penghubung penstabil’ Budaya:
mengelakkan sedikit sebanyak
INTEGRASI antara cara hidup lama dengan cara hidup disorganisasi sosial dan peribadi yang mungkin
INTEGRASI baru. timbul akibat kejutan budaya.

TAHAP HUB
TAHAP HUB
ETNIK
ETNIK
Diwakili oleh formula:
ISLAM &
ISLAM &
MASYARAKAT
MASYARAKAT
A + B + C = (A + B + C) (A, B dan C) merujuk kepada budaya.

30
MASYARAKAT PLURALITI BARU

ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS

Masyarakat Pluraliti
MASYARAKAT
MASYARAKAT Gabungan dua atau lebih masyarakat yang
Ia wujud hasil dari pluraliti budaya dalam
hidup bersama dalam satu unit politik atau
sesebuah negara
dalam satu kerajaan.
BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI

TAHAP HUB
TAHAP HUB Masyarakat Pluraliti Baru Boleh Dikenali Melalui:
ETNIK
ETNIK
Kepelbagaian budaya yang Kewujudan unit politik yang
ISLAM &
ISLAM & terdapat dalam kelompok Lebih banyak keutamaan dibentuk oleh budaya-
MASYARAKAT
MASYARAKAT besar manusia. bangsa dalam politik. budaya masyarakat.

31
CIRI-CIRI MASYARAKAT PLURALITI BARU
• Pemerintah dan yang diperintah ada yang berlainan
ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS Pemerintahan bangsa
• Hidup dalam komuniti yang berasingan.

MASYARAKAT
MASYARAKAT • Nilai budaya dan politik yang dikongsi oleh komuniti
Budaya & Politik yang berbeza melalui persetujuan kebangsaan.

BUDAYA
BUDAYA
• Kecenderungan untuk meramal konflik ekonomi
Ekonomi dalam konteks bangsa.
INTEGRASI
INTEGRASI

TAHAP HUB
TAHAP HUB
Matlamat & • Bangsa-bangsa yang berbeza tetapi mempunyai
keinginan yang sama seperti keamanan dan
ETNIK
ETNIK Keinginan kesejahteraan.

ISLAM &
ISLAM & • Sedikit campur tangan pihak luar kadang-kala
MASYARAKAT
MASYARAKAT Konflik diperlukan bagi meleraikan konflik yang mungkin
wujud di antara masyarakat pluraliti baru ini.

32
KOMPOSISI MASYARAKAT MALAYSIA
KAUM DESKRIPSI
Melayu Ciri-Ciri •Takrifan Melayu dalam Perkara 160,Perlembagaan Persekutuan:
ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS • Seorang yang menganuti agama Islam
• Lazim bercakap Bahasa Melayu
• Menurut adat istiadat Melayu
•Kaum majoriti mewakili 55% penduduk Malaysia
MASYARAKAT
MASYARAKAT Agama •Mengamalkan agama Islam
•Institusi agama : masjid dan surau, jabatan agama Islam dan Mahkamah
Syariah
BUDAYA
BUDAYA
Budaya •Menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha serta perayaan
kebesaran Islam yang lain.
INTEGRASI
INTEGRASI Cina Ciri-Ciri •Berhijrah ke Tanah Melayu bermula abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-
20
•Dikelaskan berdasarkan penggunaan dialek bahasa tertentu; Hokkien, Hakka,
Kantonis dan lain-lain
TAHAP HUB
TAHAP HUB •Mewakili 25% penduduk Malaysia
ETNIK
ETNIK Agama •Lazim menganut agama Buddha dan Kristian
•Institusi agama: Tokong dan wat, persatuan-persatuan agama Buddha
ISLAM &
ISLAM &
MASYARAKAT
MASYARAKAT Budaya •Menyambut perayaan Wesak, Tahun Baru Cina, Chap Goh Mei, Hari
Krismas dan Opera Cina

33
KOMPOSISI MASYARAKAT MALAYSIA
KAUM DESKRIPSI
India Ciri-Ciri •Berhijrah sewaktu penjajahan British dari Selatan India
ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS •Dikelaskan berdasarkan kepada etnik tertentu; Tamil,Telegu,Malayalee dan
lain-lain
•Mewakili 7% penduduk Malaysia
Agama •Lazim menganut Agama, Hindu, Sikh , Kristian dan Islam
MASYARAKAT
MASYARAKAT •Institusi agama bagi agama Hindu ialah kuil serta Hindu Sangam dan bagi
agama Sikh iaitu Gurdawa serta Majlis Gurdawa Malaysia
Budaya •Mengamalkan perayaan Deepavali, Thaipusam, Ponggal bagi yang beragama
Hindu serta Vaisakhi bagi yang beragama Sikh
BUDAYA
BUDAYA
Etnik Ciri-Ciri •Terdiri dari beberapa etnik kecil seperti:
Sabah • Sarawak:Iban,Bidayuh,Orang Ulu;
dan • Sabah:Kadazandusun,Bajau,Murut
Sarawak •Mewakili 12% penduduk Malaysia
INTEGRASI
INTEGRASI
Agama •Lazim menganut agama Islam dan Kristian serta kepercayaan animisme
Budaya •Meraikan perayaan dan kebudayaan mengikut etnik seperti Hari Gawai dan
TAHAP HUB
TAHAP HUB Pesta Menuai atau Tadau Kaamatan dan juga perayaan-perayaan keagamaan
seperti Hari Raya Aildilfitri dan Hari Krismas
ETNIK
ETNIK

ISLAM &
ISLAM &
MASYARAKAT
MASYARAKAT

34
MASYARAKAT MAJMUK DARI PERSPEKTIF
ISLAM

ETNIK &
& RAS
RAS • Bani Awf
ETNIK
• Bani al-Harith
Model masyarakat Islam • Bani Sa’idah
Madinah • Bani Jusyam
MASYARAKAT
MASYARAKAT ARAB • Bani al-Najjar
• Masyarakat Madinah yang terdiri dari • Bani Amru
pelbagai suku kaum • Bani Nabit
• Hidup dengan aman dan damai tanpa • Bani Aws
BUDAYA
BUDAYA perbalahan kaum
• Semangat Asabiyah telah digantikan
dengan semangat ummah mengikut
INTEGRASI
INTEGRASI akidah Islam.
• Hubungan persaudaraan mengatasi • Bani Tha’labah
masalah perbezaan dari segi sosial dan • Bani Jafnah
TAHAP HUB
TAHAP HUB ekonomi. Kedua-dua golongan • Bani Syutaybah
ETNIK
ETNIK bergaul dan bekerjasama untuk YAHU • Bani Qaynuqa’
kebaikan agama Islam dan negara. • Bani Quraizah
DI
ISLAM &
ISLAM &
MASYARAKAT
MASYARAKAT

35
MASYARAKAT MAJMUK DARI PERSPEKTIF
ISLAM
Surah al-Hujurat:13
ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI Surah al-Rum: 22

TAHAP HUB
TAHAP HUB
ETNIK
ETNIK

ISLAM &
ISLAM &
MASYARAKAT
MASYARAKAT

36
KONSEP UMAT
• Pegangan majoriti yang salah
ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS Ummah • Surah al-Zukhruf :23

• Qudwah yang berpengaruh


MASYARAKAT
MASYARAKAT Ummah • Surah al-Nahl :120

• Golongan yang benar


BUDAYA
BUDAYA Ummah • Surah Ali Imran :114

INTEGRASI
INTEGRASI • Generasi terbaik
Khayr Ummah • Surah Ali Imran :110

TAHAP HUB
TAHAP HUB
• Generasi adil
ETNIK
ETNIK Ummatan Wasata • Surah Al-Baqarah :143

ISLAM &
ISLAM &
MASYARAKAT
MASYARAKAT • Dalam aspek hubungan etnik; komuniti yang membentuk
Kesimpulan masyarakat yang penting dalam penyusunan masyarakat.

37
ASAS MASYARAKAT ISLAM

ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS

• Mengikat hubungan
MASYARAKAT
MASYARAKAT AKIDAH semesta dengan Allah
S.W.T

BUDAYA
BUDAYA
• Mengawal perilaku
SYARIAT masyarakat
INTEGRASI
INTEGRASI

TAHAP HUB
TAHAP HUB
ETNIK
ETNIK • Objektif dan natijah
AKHLAK akidah dan syariat
ISLAM &
ISLAM &
MASYARAKAT
MASYARAKAT

38
PENGUKUHAN
 Huraikan:
ETNIK &
ETNIK & RAS
RAS  Akulturasi.
 Segregasi.
MASYARAKAT
MASYARAKAT  Amalgamasi.
 Bincangkan TIGA (3) pendekatan konsep akomodasi yang
BUDAYA
BUDAYA wajar dijadikan panduan bagi menjamin keharmonian
hubungan etnik di Malaysia dengan mengemukakan contoh
yang relevan.
INTEGRASI
INTEGRASI
 Bincangkan TIGA (3) aspek kebudayaan kaum Baba-

TAHAP HUB
TAHAP HUB
Nyonya yang diterima daripada orang Melayu.
ETNIK
ETNIK  Bincangkan TIGA (3) ciri yang terdapat dalam sesuatu
budaya sehingga membolehkan ia bertahan lama.
ISLAM &
ISLAM &
MASYARAKAT
MASYARAKAT

39