Anda di halaman 1dari 3

Nota rumusan Alam sekitar  Terdapat hakisan, pengangkutan dan pemendapan

akibat tindakan larian air permukaan, ombak dan


Topik 1- Apakah system bumi angin. 

 Proses geomorfologi amat penting kepada manusia


 Terdapat sistem terbuka dan sistem tertutup dalam
sama ada dari segi kebaikan atau pun keburukan.
alam semesta.
Antara kebaikannya ialah mendorong pelbagai jenis
 Matahari merupakan pusat sistem suria yang
aktiviti manusia seperti pertanian, perlombongan,
mengandungi sembilan planet (Utarid, Zuhrah, Bumi,
pelancongan dan pengangkutan. Contohnya Tanah
Marikh, Musytari, Zuhal, Uranus, Neptun dan Pluto).
tinggi Kundasang menjadi kawasan pertanian sayur-
 Semua planet dalam sistem suria terikat dengan
sayuran.  Banjaran gunung, gaung, lurah, tasik luas,
tarikan gravitinya dan beredar dalam orbitnya sendiri.
jeram dan air terjun yang amat sukar dibina
 Bumi merupakan planet yang ketiga dari matahari.
petempatan, jalan pengangkutan dan melaksanakan
 Bumi yang condong berputar di atas paksinya serta
pertanian menjadi halangan kepada aktiviti manusia. 
mengelilingi matahari. Ini menyebabkan kejadian siang
Jika ia dibina, tanah runtuh mungkin memusnahkan
dan malam, tempoh siang dan malam yang tidak sama
harta benda serta mengancam nyawa manusia.
panjang serta berlakunya empat musim di kawasan
garis lintang sederhana dan tinggi.
 Sistem bumi mengandungi atmosfera, litosfera, Topik 3 – Stm Atmosfera pengimbang alam
hidrosfera dan biosfera.
 Tenaga suria memainkan peranan penting dalam  Cuaca dan iklim adalah hasil bertindak balas
sistem bumi. system suria dan system bumi.
 Tenaga boleh dikelaskan kepada dua bentuk, iaitu  Keadaan cuaca dan iklim dipengaruhioleh
endogenetik dan eksogenik. unsur unsur seperti sinaran suria, sinaran
 Antara punca-punca tenaga utama di bumi ialah kimia, bumi, bajet haba dan taburan suhu global.
kinetik, keupayaan, radiasi, elektrik dan geoterma.  Mempengaruhi taburan suhu secara
 Tenaga suria banyak memberi kesan terhadap alam mendatar ialah garis lintang, kecondongan
semula jadi seperti kerpasan/hujan, aliran air, hakisan, bumi di atas paksinya, kebenuaan,
pemendapan dan lain-lain fenomena. kecerunan, pengaruh jasad air, liputan
 Variasi tenaga suria di bumi bersama kedudukan bumi awan, panas matahari dan kepanasan.
serta peredaran bumi mempengaruhi proses-proses  Kelembapan mutlak merupakan jumlah wap
geomorfologi, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan aktiviti air terkandung dlm udara dgn jumlah
manusia. maksimum wap air yg trdpt pd suhu trtntu.
 Keadaan cuaca memainkan peranan pntg
Topik 2- Sistem Geomorfologi dlm kegiatan manusia seperti pertanian,
perdagangan, pelancongan serta
pengangkutan.
 Geomorfologi bermaksud kajian ke atas bentuk muka  Kesan rumah hijau dan penapisan lapisan
bumi. Ia juga merupakan bidang sains bumi yang ozon merupakan fenomena berlaku akibat
mengkaji interaksi antara proses, faktor dan bentuk di interaksi manusia dgn alam sekitar.
permukaan bumi secara saintifik. Proses geomorfologi  Isoplet atu garisan peta merupakan satu
melibatkan proses endogenik dan eksogenik.  Nisbah peta g mmpunyai garisan2 yg menyambung
antara benua dengan lautan di permukaan bumi amat titik2 yg mmpunyai nilai sama digunakan
ketara di mana hanya 29% sahaja ialah muka bumi dan utk mempersembahkan unsur iklim.
71% adalah lautan.  Struktur bumi terdiri daripada
kerak bumi, mantel dan teras bumi.
 Batuan terdiri daripada himpunan mineral seperti Topik 4 – Sistem Hidrologi
batuan igneus, batuan enapan dan batuan
metamorfosis yang berbeza dari segi komposisi  Kitaran hidrologi tidak ada titik permulaan. Proses-
mineral, pembentukan, keras lembutnya, kestabilan proses dalam kitaran hidrologi ialah proses sejatan,
bahan warna, struktur, perikat, ira dan ciri rekahannya. proses perpeluhan dan sejatpeluhan, proses
Batuan adalah pembentuk bumi yang menghasilkan pemeluwapan, kerpasan dan larian air permukaan.
batuan keras tahan seperti gunung, dataran tinggi,
 Proses sejatan ialah proses yang melibatkan
banjaran dan batuan lembut seperti lurah dan lembah.
Batuan amat penting bagi ekonomi manusia seperti penukaran air daripada bentuk cecair kepada bentuk
pembinaan dan perhiasan. gas atau wap. Faktor-faktor yang mempengaruhi
 Luluhawa merupakan proses pemecahan dan sejatan ialah suhu, tekanan wap, tiupan angin atau
penguraian batuan akibat tindakan unsur-unsur iklim turbulens, kemasinan air dan kelembapan bandingan
contoh hujan, suhu, kelembapan udara.  Ia terbahagi dan luas permukaan air.  Sejatpeluhan melibatkan
kepada luluhawa kimia, fizikal dan mekanika.  Terdapat pembebasan wap-wap air ke atmosfera tetapi ia
empat jenis gerakan jisim seperti aliran lambat, aliran
berlaku melalui liang-liang stoma daun.  
cepat, geluncuran dan runtuhan. Faktor-faktor yang
mempengaruhi gerakan jisim adalah seperti faktor  Kerpasan merupakan proses pelepasan air daripada
semula jadi (hujan lebat), faktor cerun (cerun landai awan dalam bentuk air hujan, salji atau hujan batu. 
atau curam), faktor tumbuhan semula jadi (tebal atau
nipis) dan faktor manusia (memotong kaki cerun).
 Imbangan air merupakan keseimbangan antara input  Manusia perlu bersama-sama menjaga alam sekitar
air yang diterima oleh permukaan bumi dengan ‘out supaya ia tidak termusnah dalam sekelip mata
air’ ke atmosfera. Imbangan air bermaksud
keseimbangan antara input dengan output air. Ia Topik 6 – Saling Kebergantungan Sistem
dipengaruhi oleh jumlah kerpasan, nilai sejatpeluhan,
litupan tumbuh-tumbuhan, lembapan tanih, geologi  Alam sekitar sebagai satu entiti yang menyambungkan
dan tindakan manusia.  sistem-sistem atmosfera, hidrologi, geomorfologi dan
 Kemarau merupakan keadaan kering dan panas tanpa ekologi melalui satu laluan tenaga yang dapat
hujan dalam masa yang panjang. Kekurangan air menghidupkan sistem bumi.
adalah kerana tindakan manusia.   Air hujan mempengaruhi sistem geomorfologi dan
letusan gunung berapi pula mempengaruhi cuaca
 Langkah-langkah untuk menangani masalah
dunia.
kekurangan air ialah seperti melakukan pembenihan  Ciri-ciri gunung berapi yang mempengaruhi cuaca atau
awan iaitu menggalakkan kejadian hujan, memajukan iklim dunia ialah kekuatan letusan gunung berapi,
sumber air tanih, membina laluan air, mengemas kini kandungan magma dan lokasi.
sistem pengurusan dan pengagihan air, memproses air  Perubahan satu sistem akan memberi kesan terhadap
dari sumber-sumber tasik atau kolam serta sistem-sistem alam sekitar fizikal yang lain dan juga
penggunaan air secara bertanggungjawab. kepada manusia.
 Pengekalan alam sekitar memerlukan tindak tanduk
 Banjir kilat merupakan limpahan air di permukaan
manusia secara bijak.
dalam jangka masa yang singkat. Puncanya ialah
 Pelbagai langkah harus diambil bagi memelihara dan
kekurangan permukaan telap air, saliran tidak cekap, memulihara alam sekitar yang terganggu. Antara
kekurangan litupan tumbuhan, aktiviti manusia dan langkah-langkah yang boleh dilakukan dalam
penebusgunaan kawasan tanah lembap.  memelihara dan memulihara alam sekitar fizikal kita
 Langkah-langkah untuk mengurangkan fenomena adalah dengan cara penghutanan semula, pengekalan
banjir ialah dengan membina empangan besar, hutan bakau dan mengurangkan kadar perhutanan.
Langkah-langkah manusia diharap dapat mengatasi
membina tetambak atau benteng, mengawal aktiviti
masalah-masalah alam sekitar
penebangan hutan, membina empangan-empangan
besar, memperluas dan memperdalamkan alur-alur
Topik 7 – Penduduk dan Sumber
sungai serta mengambil langkah-langkah persediaan,
pencegahan dan kawalan. Bagi mengatasi banjir, kita
perlu melaksanakan kajian penyelidikan dan  Taburan penduduk dunia adalah tidak sama rata, di
pembangunan seterusnya menjadikan penyelidikan mana terdapat kawasan yang padat dan ada juga
kawasan yang jarang penduduknya.
dan pembangunan suatu yang lebih cekap.
 Faktor utama yang boleh mempengaruhi taburan
penduduk dunia adalah geografi, ekonomi dan sosial,
Topik 5 - Ekologi demografi serta sejarah, politik dan dasar kerajaan
sesebuah negara.
 Ekologi adalah satu kajian tentang semua organisma  Pertumbuhan penduduk adalah meliputi bilangan
yang wujud dalam satu ekosistem. perubahan penduduk yang mendiami sesuatu kawasan
pada masa tertentu, tidak kira sama ada perubahan
negatif atau positif.
 Ekosistem pula terdiri daripada dua komponen iaitu
 Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk
biotik dan abiotik yang berinteraksi dalam cara
ialah hayat, demografi dan juga sosial.
tersendirinya.
 Penduduk optimum merujuk kepada keseimbangan
yang dicapai di antara jumlah penduduk dengan ciri-ciri
 Aliran tenaga berlaku apabila proses fotosintesis teknologi moden yang menguruskan sumber-sumber
berlaku dalam tumbuh-tumbuhan. Organisma yang pengeluaran negara tersebut.
menukarkan tenaga luaran kepada tenaga makanan  Lebihan penduduk adalah keadaan di mana
merupakan pengeluar, manakala organisma yang tidak pertambahan penduduk tidak disertakan oleh
menukarkan tenaga luaran kepada tenaga makanan pertambahan keluaran-keluaran negara.
bergantung pada pengeluar untuk tenaga  Kurangan penduduk pula ialah satu keadaan di mana
makanannya. Ini dikenali sebagai pengguna. Semua sesebuah negara mempunyai jumlah penduduk yang
organisma adalah ahli dalam rantaian makanan atau sedikit (dan kadang-kadang disertai oleh tingkat
siratan makanan. teknologi yang rendah) berbanding dengan sumber-
sumber negara yang sedia ada.
 Tiada manusia yang bebas daripada kewajipan  Kadar pertumbuhan penduduk dihitung dengan cara
memelihara dan memulihara alam sekitar. peratus kadar kelahiran ditolak dengan kadar
Tanggungjawab bersama perlu dipikul bersama jika kematian.
ingin mencapai kesejahteraan hidup bersama demi
memperoleh kualiti hidup yang lebih bermakna.
Topik 8 – Pembangunan Ekonomi dan alam sekitar
 Pembangunan ekonomi sesebuah negara berlaku penambahan perdagangan antarabangsa pada kadar
melalui proses pembangunan perikanan, pertanian lebih cepat berbanding pertumbuhan ekonomi dunia
perindustrian, perhutanan perlombongan, pembinaan  Saling bergantungan antara negara berlaku untuk
dan pelbagai aktiviti perkhidmatan. perkongsian sumber dan perluasan pasaran yang
 Sistem pertanian terbahagi kepada empat jenis iaitu menguntungkan kedua-dua negara.
pertanian pindah, pertanian sara diri intensif,  Pelbagai pertubuhan atau pakatan diwujudkan bagi
pertanian pekebun kecil dan perladangan ekstensif. pelbagai bentuk kerjasama ekonomi antara negara.
 Antara masalah-masalah yang timbul akibat kegiatan  Antara yang terpenting ialah APEC, ASEAN, Segi Tiga
pertanian ialah masalah ancaman fizikal, masalah Pertumbuhan ASEAN dan EAEG-BIMP.
tanah dan masalah kekurangan modal.  Walaupun pakatan-pakatan ini utamakan kerjasama
 Sektor perikanan dibahagikan kepada tiga jenis iaitu ekonomi, isu-isu contohnya seperti isu alam sekitar
perikanan pinggir pantai, perikanan laut dalam dan juga dibincangkan dan diselesaikan bersama
perikanan air tawar.
 Antara masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor Topik 10 – Impak dan pengurusan alam sekitar
perikanan ialah tangkapan berlebihan, pencemaran air,
penggunaan pukat atau teknik tangkapan dan
perluasan zon ekonomi eksklusif.  Interaksi manusia dengan alam sekitar fizikal
 Hutan semula jadi terbahagi kepada hutan konifer, menghasilkan impak pada alam sekitar.
hutan hujan tropika, hutan monsun tropika dan hutan  Penyahhutanan akan menjejaskan keseimbangan suhu
padang rumput hawa sederhana. seterusnya mengakibatkan peningkatan dalam
 Antara masalah perhutanan ialah penyahhutanan. pemanasan global.
 Kegiatan pertanian mempengaruhi alam sekitar dari  Kesan pemanasan global dikaitkan dengan peningkatan
segi mengakibatkan perubahan landskap fizikal, suhu dunia yang diakibatkan oleh kesan rumah hijau
pendedahan permukaan bumi secara terus, dan penipisan lapisan ozon.
kemusnahan ekosistem dan kepelbagaian biologi  Proses perbandaran boleh menyebabkan kesan negatif
(biodiversiti),  perubahan suhu mikro atau pemanasan seperti kemerosotan kualiti alam sekitar dan
setempat, mengganggu kestabilan kitar hidrologi,  pencemaran alam sekitar.
pencemaran udara,  jerebu dan pencemaran air sungai.  Perkembangan industri yang pesat turut memberi
 Akibat daripada aktiviti perikanan adalah kesan-kesan kesan negatif kepada alam sekitar fizikal kita seperti
terhadap alam sekitar seperti kemusnahan habitat kemerosotan dan kepupusan sumber alam,
atau kawasan pembiakan,  kepupusan sumber pencemaran alam sekitar seperti pencemaran air,
perikanan,  pencemaran  dan  kemusnahan ekosistem udara, bunyi, bau, dan sebagainya serta kemerosotan
paya bakau. kualiti alam sekitar seperti peningkatan suhu sekitar
 Kegiatan perhutanan meninggalkan beberapa kesan (pemanasan setempat) dan kemusnahan ekosistem
terhadap alam sekitar seperti kekurangan sumber akuatik.
makanan,  kegiatan ekonomi terjejas,  kehilangan  Pembangunan lestari adalah berasaskan kepada
kesuburan tanah,  fenomena kesan rumah hijau dan pembangunan antara dua pihak untuk mencapai hidup
bekalan air berkurangan. yang sejahtera.
 Antara kepentingan dan sumbangan kegiatan  Pembangunan lestari meliputi aspek pemeliharaan dan
perlombongan kepada penduduk dan negara adalah pemuliharaan melalui langkah perundangan dan bukan
sumbangan kepada pendapatan eksport negara, perundangan.
peluang pekerjaan kepada penduduk dan mengalakkan  Pendidikan merupakan satu saluran yang amat penting
pemindahan teknologi dan kepakaran. untuk meningkatkan kesedaran penduduk tentang
 Kegiatan perlombongan serta perindustrian turut kepentingan alam sekitar.
memberi kesan kepada alam sekitar. Antaranya adalah  Antara nilai-nilai yang seharusnya diterapkan untuk
lombong-lombong terbiar, kehilangan tanah subur keharmonian pengurusan alam sekitar adalah seperti
untuk pertanian, pencemaran udara dan pencemaran bekerjasama, rendah diri, menghormati alam atau
air. bumi, hidup seimbang dan sebagainya.
 Jenis-jenis industri perkhidmatan ialah industri  Secara kesimpulannya, aktiviti-aktiviti manusia seperti
pelancongan, industri pengangkutan dan petempatan dan perumahan, pengangkutan dan
telekomunikasi, industri kewangan, hartanah dan komunikasi, perlombongan, pertanian dan
perniagaan, sektor utiliti elektrik, air dan gas serta perindustrian banyak memberi kesan kepada alam
perkhidmatan kerajaan sekitar kita.

Topik 9 – Interaksi antara kawasan

 roses globalisasi ekonomi merujuk kepada perubahan


aktiviti ekonomi dunia yang bersifat struktural yang
banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi
serta perubahan pola pemikiran masyarakat dunia
 Proses globalisasi ekonomi membawa pelbagai kesan
positif dan kesan negatif.
 Proses globalisasi juga menyebabkan anjakan ekonomi
dalam pelbagai aspek. Antaranya ialah