Anda di halaman 1dari 88

PEMULIHAN,PENGAYAAN

&
PENDIDIKAN INKLUSIF
dan pendidikan khas
Pemulihan dan
pengayaan
•demi mencapai tujuan pengajaran dan
pembelajaran yang berkesan.
•belum berjaya menguasai kemahiran
selepas proses pengajaran guru dalam
kelas

kelas biasa

kelas khas
Konsep pendidikan pemulihan
• 3M

Peringkat pertama Peringkat kedua


•Kelas biasa
•kelas kecil
Kaedah :
~aktiviti penilaian •gagal menguasai kemahiran
~ ujian bulanan
~ latihan kerja rumah
•dirujuk kepada guru
pemulihan yang lebih
•Selepas sesuatu
professional
kemahiran telah diajar
Rasional pendidikan pemulihan
• kadar keupayaan belajar mereka adalah
berbeza
• kaedah secara tahap penerimaan
pesanan yang keseluruhan
• ketinggalan semakin hari semakin jauh
• Ciri-ciri pelajar:
tidak bermotivasi untuk belajar
tidak beridea tentang cara belajar dan cara
menyelesaikan masalah
• lebih mudah berputus asa
• lebih mudah terganggu oleh persekitaran
• kurang cerdas dalam pemikiran
• ragu-ragu untuk bertindak
• cepat lupa akan kemahiran yang baru
sahaja diajar ataupun fakta-fakta
Objektif-objektif pendidikan
pemulihan
• Tujuan:
menguasai kemahiran-kemahiran tertentu
Mendapat layanan yang bersesuaian dengan
kebolehan dan perkembangan kognitif
mereka
Mengurangkan masalah-masalah
pembelajaran
Mengembangkan potensi minat
Memberi peluang yang sama dalam aktiviti-
aktiviti sosial
mengamalkan sikap positif
meneruskan pelajaran dalam sistem
persekolah biasa (mengurangkan masalah
keciciran )
Faktor-faktor masalah
pembelajaran
• Faktor peribadi
• Faktor kurang kecerdasan
• Faktor fizikal
• Faktor psikologi
• Kurikulum di sekolah tidak sesuai dengan
perkembangan kognitif kanak-kanak.
• Strategi dan kaedah mengajar yang
digunakan kurang sesuai diterima oleh
pelajar.
• Bahan pelajaran yang disediakan kurang
menarik minat .
Faktor peribadi
• keadaan ekonomi keluarga :
kerja rumah
menjaga adik-adik
membuat kerja sambilan

• masalah sosial

• segan dan malu


Faktor kurang kecerdasan
• berkait rapat dengan masalah mental
• Ciri-ciri: lebih lambat berfikir, cepat lupa,
sukar memahami sesuatu, lemah
pengamatan
Faktor fizikal
• Kekurangan makanan yang berzat akan
merosakkan kesihatan pelajar:cepat
berasa letih, tidak dapat menumpukan
perhatian sepenuhnya
• Kekurangan tenaga dan semangat
• kurang sihat :mengambil cuti sakit
• Masalah kecacatan fizikal
Faktor psikologi
• berkait rapat dengan masalah emosi
• lebih mudah berperasaan takut, benci,
diam, malu, tidak berkeyakinan, rendah
diri
Cara-cara mengesan kesukaran
pembelajaran
Mengenal pasti masalah pembelajaran pelajar
dalam penguasaan kemahiran asas
1. Pemerhatian
2. Pentafsiran Rekod Prestasi
3. Profil
4. Ujian kertas dan pensel
5. Latihan harian
6. Soal jawab/ kuiz
• Senaraikan semua masalah pembelajaran
• Mengesan punca masalah dengan ujian
diagnostik
• tanda-tanda bermasalah dalam
kemahiran membaca
• tanda-tanda bermasalah dalam
kemahiran menulis
• tanda-tanda bermasalah dalam
kemahiran mengira
• Senaraikan semua masalah pembelajaran
yang dikenalpasti
• Mengesan punca masalah dengan
menggunakan ujian diagnostik.
Pentafsiran rekod prestasi

• sejenis bentuk senarai semak


• mengesan kemajuan prestasi pelajar
dalam sesuatu unit pembelajaran
• dapat menguasai sesuatu kemahiran, guru
akan menandakan √
Profil
• satu dokumen yang mengandungi rekod
keputusan pelajar
• berdasarkan sesuatu penilaian sumatif
Ujian dan latihan harian
• Kualiti kerja rumah dan keputusan ujian boleh
memberi satu gambaran
• memudahkan guru
• mencerminkan prestasi pelajar
• Panduan ibu bapa
Soal jawab/ kuiz
• cara yang tercepat untuk mengesan
masalah pembelajaran

• sejenis aktiviti penilaian formatif


Peranan guru kelas biasa dalam
pelaksanaan pemulihan
• mengatur langkah-langkah yang sesuai dalam
pengelolaan sesi pemulihan
• menguruskan aktiviti pengajaran pemulihan
• menentukan strategi pengajaran dan
pembelajaran
• menyediakan bahan dalam sesi pemulihan
• menjalankan aktiviti penilaian untuk sesi
pemulihan
• mengambil tindakan susulan yang sewajarnya
Langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi
pemulihan kelas biasa

Pengenal Penganalisian Perancangan dan


pastian murid masalah penyediaan
bahan

Pengajaran dan Ujian dan Tindakan


pembelajaran penilaian susulan

Proses pengelolaan sesi pemulihan


• Langkah-langkah proses pengelolaan sesi
pemulihan kelas biasa

Pengajaran Latihan
Pembelajaran Ujian dan
guru lisan/
murid penilaian
bertulis

Langkah-langkah pengajaran pemulihan


Pengelolaan pengajaran program
pemulihan
• diuruskan selepas aktiviti pengajaran dan
pembelajaran kemahiran asas dijalankan
• masa khas tidak diperuntukkan
• pelajar yang lain akan menjalankan aktiviti
pengayaan
• mereka yang lebih cerdas dan berkebolehan
atau telah menguasai kemahiran sepenuhnya
didorong untuk membantu, membimbing mereka
yang menghadapi masalah dengan aktiviti
pengukuhan
Aktiviti penilaian program
pemulihan
• tiga cara:
1. pemerhatian semasa aktiviti
pembelajaran pelajar.
2. soal jawab selepas aktiviti pengajaran
guru.
3. pemeriksaan hasil kerja pelajar selepas
aktiviti pengukuhan. Semua keputusan
penilaian ini harus direkodkan secara
individu dalam satu boring rujukan.
Strategi pengajaran-
pembelajaran pemulihan
• Boleh dibahagikan kepada 2 strategi:

Secara kumpulan

Secara individu
Penyediaan bahan sesi
pemulihan
1. aspek pendengaran
• Sebutan guru hendaklah jelas dan lantang
dengan kedar yang berpatutan supaya semua
pelajar dapat mendengar dengan jelas dan
tepat.
• Hanya sebutan bunyi hendak dipelajari sahaja
diajarkan. Sebutan bunyi yang lain tidak harus
dicampurkan dalam sesi pemulihan. Ini adalah
kerana untuk mengelakkan gangguan
pendengaran pelajar.
2. aspek penglihatan

• Bahan pengajaran yang akan ditunjukkan


hendaklah besar, ringkas dan menarik supaya
pelajar boleh melihatnya dengan jelas dan
tepat.
• Gunakan warna untuk menunjukkan perkara
yang penting. Untuk menunjukkan perbezaan
huruf atau suku kata, warna-warna yang
berbeza harus digunakan.
• Bagi pelajaran konsep, benda-benda maujud
hendaklah digunakan.
3. Aspek psikomotor

• Guru harus menggunakan benda maujud yang boleh


dipegang, disentuh atau dimainkan oleh pelajar.
• Bentuk huruf, nombor atau perkataan yang akan diajar
lebih baik “timbul” supaya pelajar boleh mengesan
dengan sentuhan mereka.
• Bagi pengajaran kemahiran menulis, huruf atau
symbol harus ditulis dengan saiz yang sederhana
besar. Untuk menarik minat pelajar, penggunaan
pensel warna atau krayon adlah digalakkan untuk
aktiviti menulis.
Penilaian sesi pemulihan

Penilaian Tempatkan
aktiviti dalam
pembelajaran Rekod Kes kumpulan
murid berjaya sesuai

Kes ringan:
Sesi Ulang
pemulihan aktiviti
pemulihan
Memeriksa keputusan
kerja latihan Kes gagal Kes berat:
pemulihan Rujuk kes
pelajar kepada guru
pemulihan

Proses penilaian untuk sesi pemulihan


Konsep pengayaan
• sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik
dan mencabar
• memberi peluang kepada pelajar
mengembangkan lagi sifat ingin tahu,
semangat berdikari, daya cipta serta bakat
kepimpinan mereka.
• selepas mereka telah berjaya menguasai
satu atau beberapa kemahiran asas
tertentu
Rasional pengayaan
• guru akan mengelaskan murid mereka dengan
kumpulan-kumpulan sama ada secara diketahui
umum ataupun hanya diketahui oleh guru sendiri
sahaja.
• dibahagikan ialah kumpulan cerdas, kumpulan
sederhana dan kumpulan lambat.
• kumpulan cerdas dan kumpulan sederhana akan
bosan terhadap pelajaran kerana aktiviti
pembelajaran tidak sejajar dengan minat dan
perkembangan mental mereka
Sambungan………
• berpeluang menikmati pelbagi
pengalaman, seterusnya menimbulkan
minat mereka dalam proses pembelajaran.
Objektif-objektif pengayaan
1. menggunakan kemahiran-kemahiran yang
telah dikuasai dalam pelajaran biasa untuk
memperluaskan pengalaman dan
pengetahuan mereka dalam pelajaran-
pelajaran tertentu.
2. menjalani aktiviti-aktiviti pembelajaran yang
menarik dan mencabar untuk
mempertingkatkan pencapaian mereka.
3. menggunakan masa lapang untuk
memperkembangkan minat dan bakat mereka.
4. memupuk tabiat membaca malalui suatu program
membaca dalam bentuk pengayaan dengan tujuan
memperolehi ilmu pengetahuan.
5. menyemai sifat berdikari dan minat belajar dalam
aktiviti pembelajaran dan seterusnya membolehkan
merekan terus mencari ilmu pengetahuan sendiri
dalam seumur hidup.
6. memperkembangkan bakat-bakat ciptaan serta
keupayaan menilai sesuatu hasil kerja mereka melalui
aktiviti-aktiviti pengayaan seperti kerja projek, lukisan,
ukiran, binaan dan sebagainya.
7. memperkembangkan bakat kepimpinan kepada
peringkat yang lebih tinggi melalui cara kumpulan
mengikut pelbagai kebolehan.
Contoh-contoh Aktiviti
Pengayaan

• Di dalam konteks KBSR dan KBSM,


aktiviti pengayaan biasanya ditumpukan
kepada:

 bacaan (membaca)
 tulisan (menulis)
 kiraan (mengira)
Aktiviti Pengayaan Bacaan
(Membaca)
• Sumber bahan bacaan terdiri daripada kad-kad
bacaan, buku-buku cerita, majalah-majalah
berunsur pendidikan.

• Kad-kad bacaan mengandungi unsur-unsur


Sains, Pendidikan Moral, Hal-Ehwal Tempatan,
Geografi dan Kesihatan.

• Bahan bacaan yang sesuai digunakan ialah


bentuk penerangan, pantun, teka-teki, dialog,
cerita dan berita.
Aktiviti Pengayaan Tulisan
(Menulis)

• Biasanya disediakan dalam bentuk


lembaran kerja.

• Untuk menarik minat murid-murid mengeja


dan menulis perkataan, biasanya
disediakan dalam bentuk silang kata atau
gambar-gambar yang menarik.
Aktiviti Pengayaan Matematik
(Mengira)
1. Permainan - Ular dan tangga, domino,
cantuman nombor dengan

bilangan benda, aktiviti juaI beli.

2. Teka-teki - Meneka nombor, waktu, operasi.

3. Projek - Melukis corak dan pola


berdasarkan bentuk geometri
membina objek daripada tiga
matra, melukis graf gambar, graf
turus dan graf melintang.
Sambungan…..
4. Pertandingan - Kuiz matematik, petak ajaib.

5. Ujikaji - Mencari rumus matematik


melalui inkuri dan

penemuan.

6. Lembaran kerja - Menyelesaikan masalah


yang menarik serta
mencabar.
Penyediaan Bahan Aktiviti
Pengayaan
1. Isi kandungan hendaklah sesuai dengan
kemahiran-kemahiran yang baru dikuasai oleh
murid-murid.

2. Peringkat kesukaran hendaklah sesuari dengan


kebolehan kumpulan masing-masing, tanpa
memerlukan banyak bimbingan daripada guru.

3. Bentuk aktiviti pengayaan haruslah menarik dan


mencabar.
Sambungan……
4. Masa untuk menjalankan aktiviti pengayaan
haruslah bersesuaian dengan bilangan
soalan yang diberikan.

5. Arahan yang diberikan hendaklah tepat,


ringkas dan jelas.

6. Bahasa yang digunakan hendaklah sejajar


dengan peringkat pencapaian pelajar.
Sambungan……
7. Bentuk tulisan yang digunakan hendaklah jelas,
terang dan tidak terlalu kecil.

8. Ilustrasi seelok-eloknya berwarna-warni dan


bersesuaian dengan konsep dan maksud
kandungan.Guru boleh melukis gambar sendiri
atau menggunting gambar- gambar daripada
majalah, komik atau suratkhabar.

9.Bagi kad bacaan, selain ilustrasi, soalan-soalan


hendaklah dibina untuk menguji kefahaman.
Strategi Pelaksanaan Aktiviti
Pengayaan
• Mengikut rancangan KBSR dan KBSM, aktiviti
pengayaan boleh dilaksanakan dengan tiga cara:

1. Aktiviti pengayaan untuk semua murid melalui

kumpulan mengikut kebolehan.


2. Aktiviti kumpulan menjalankan aktiviti
pengayaan bersama masa dengan kumpulan
menjalankan aktiviti pemulihan.
3. Aktiviti pengayaan untuk semua melalui
kumpulan pelbagai kebolehan.
Sambungan……

Kumpulan cerdas Kumpulan sederhana Kumpulan lambat

Aktiviti pengayaan Aktiviti pemulihan

Aktiviti pengayaan dilaksanakan serentak dengan


aktiviti pemulihan
Pendidikan Inklusif
• Pendidikan inklusif boleh diertikan sebagai
pendidikan umum, iaitu setiap orang individu,
sama ada normal, pintar-cerdas atau cacat,
adalah berhak diberi peluang pendidikan umum.

• Setiap orang sama ada normal, pintar-cerdas


atau cacat, mempunyai potensi yang tersendiri.
Potensi ini adalah dimiliki oleh manusia sejak
dilahir.
Sambungan……
• Potensi kanak-kanak normal dan pintar-
cerdas, kanak-kanak cacat boleh dididik
dan dikembangkan supaya menjadi rakyat
yang berguna.

• Oleh itu, kanak-kanak cacat harus juga


diberi peluang menerima pendidikan di
bawah satu program khas sesuai dengan
potensi atau kebolehan mereka.
Sambung……
• Di bawah program Pendidikan Inklusif ini, kanak-
kanak cacat khasnya, yang mempunyai potensi
belajar, adalah ditempatkan dalam kelas biasa di
bawah bimbingan seorang guru resos (guru
terlatih khas) yang bekerjasama dengan guru-
guru biasa.

• Bagi kanak-kanak cacat yang tidak dapat


mengikuti kurikulum biasa pada peringkat
permulaan, mereka akan ditempatkan di dalam
Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran (KKBP).
Sambungan……
• Selain daripada pelajaran Bahasa Melayu,
Matematik dan Bahasa Inggeris, mereka akan
diajarkan kemahiran menipulatif seperti
berkebun, membasuh, menggosok dan
memasak.

• Apabila kanak-kanak cacat mencapai kemajuan


yang memuaskan, mereka yang berkenaan
akan ditempatkan dalam kelas biasa sesuai
dengan taraf pencapaian mereka.
Konsep Pendidikan Khas
• Pendidikan Khas ialah program pendidikan
dirancang khusus untuk kanak-kanak istimewa,
iaitu kanak-kanak cacat dan juga kanak-kanak
pintar-cerdas.

• Pendidikan Khas merujuk kepada satu


pendekatan, rancangan pendidikan, strategi,
kaedah dan teknik mengajar, untuk kanak-kanak
bukan normal tetapi luar biasa kerana mereka
tidak sanggup dapat faedah dan pencapaian
yang sepatutnya daripada sekolah biasa.
Sambungan…….
• Mengikut Dr. Chua Tee Tee (1982) , pendidikan
khas ini adalah satu program pendidikan
dirancangkan khas untuk kanak-kanak istimewa
atau luar biasa dari segi intelek, jasmani, sosial
atau emosi.

• Kanak-kanak istimewa ini hendaklah diberi


peluang mengikuti satu program pendidikan
khas yang sesuai dengan potensi mereka.
Program pendidikan ini akan dapat
mengembangkan potensi mereka secara
optimum dan seterusnya menjadi rakyat yang
berguna, berupaya memberi sumbangan dan
perkhidmatan kepada negara.
Sambungan……
• Kementerian Pendidikan telah menentukan lapan
strategi berikut supaya melaksanakan program
pendidikan khas bagi kanak-kanak istimewa di
negara kita.

1. Menyediakan peluang persekolahan dengan


membina sekolah-sekolah khas dan kelas
khas bermasalah pembelajaran untuk kanak-
kanak cacat.
Sambungan……
2. Melatih kanak-kanak cacat dengan
kemahiran dan vokasional yang
membolehkan mereka menjadi
warganegara yang berguna.

3. Malalui Bimbingan dan Kaunseling untuk


pihak yang berkenaan agar mengikis
pandangan atau sikap negatif terhadap
ketidakupayaan kanak-kanak cacat
menjalankan aktiviti pembelajaran di sekolah.
Sambungan……
4. Menyediakan perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling bagi kanak-kanak cacat
dengan tujuan meningkatkan konsep
kendiri dan membantu mereka
menyesuaikan diri dalam persekitaran
hidup yang sebenar.

5. Melatih tenaga pengajar untuk melaksanakan


program pendidikan khas dengan berkesan.
Sambungan……
6. Menyediakan perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling untuk ibubapa yang
mempunyai kanak-kanak cacat supaya
mereka dapat bekerjasama dengan
pihak sekolah, demi mempertingkatkan
peluang menjayakan program
pendidikan khas dan mencapai
tujuannya dengan berkesan.
Sambungan……
7. Menyediakan kemudahan perubatan dan
penyelidikan untuk merawat atau memulihkan
kecacatan fizikal, mental atau emosi kanak-
kanak cacat.

8. Bekerjasama dengan agensi persendirian


atau pertubuhan sukarela untuk membantu
mereka dari segi kewangan atau latihan untuk
orang cacat.
Sambungan……
• Di Malaysia, program pendidikan khas adalah
dilaksanakan mengikut dua model berikut:

1. Program pendidikan khas diintegrasikan


dengan program pendidikan biasa dalam
institusi pendidikan yang sama.

2. Program pendidikan khas dilaksanakan dalam


institusi khas, misalnya sekolah kanak-kanak
buta dan sekolah kanak-kanak bisu dan tuli.
Jenis Kanak-Kanak Istimewa
• Kanak-kanak istimewa adalah diklasifikasikan
dalam tujuh kategori, iaitu:

1.kanak-kanak kerencatan akal,


2.kanak-kanak bermasalah pembelajaran,
3.kanak-kanak kecelaruan tingkah laku,
4.kanak-kanak cacat pendengaran,
5.kanak-kanak cacat penglihatan,
6.kanak-kanak cacat fizikal dan
7.kanak-kanak pintar-cerdas.
1. Kanak-Kanak Kerencatan Akal
(Mentally Retarded)
• Kanak-kanak kerencatan akal adalah kanak-
kanak yang mempunyai Darjah Kecerdasan
(Intelligent Quotient, IQ) di antara 35 hingga 85.

• Kanak-kanak ini biasanya menghadapi


kerosakan sistem saraf akibat masalah
kelahiran, kecederaan, warisan baka keluarga,
kekurangan zat makanan atau gangguan
hormon dan sebagainya.
Mengenal pasti Kanak-kanak
Kerencatan Akal
• Kita boleh gunakan Ujian Darjah
Kecerdasan yang disarankan oleh Binat
dan Terman dengan mengaitkan umur
akal kanak-kanak kepada umur masanya.

• Selain itu, kanak-kanak kerencatan akal


juga boleh dikenal pasti melalui
pemerhatian atau ujian saringan.
2. Kanak-kanak Bermasalah
Pembelajaran
(Learning Diabilities)

• Kanak-kanak yang tidak berupaya


mengikuti pelajaran dalam kelas biasa.

• Punca kanak-kanak sering menghadapi


masalah pembelajaran biasanya
disebabkan masalah keluarga atau
peribadi atau kedua-duanya.
Sambungan……
• Golongan kanak ini biasanya mempunyai
konsep kendiri negatif , motivasi rendah, sifat
introvert, tabiat malas berusaha, kekurangan
minat dan kecenderungan dalam kanak-kanak
ataupun sering sakit.

• Keadaan kanak dirujuk sebagai halangan


psikologikal atau neurological terhadap
gerakbalas bahasa, sama ada lisan atau tulisan,
persepsi kognitif atau aktiviti psikomotor.
Mengenal pasti Kanak-kanak
Bermasalah Pembelajaran:
Satu Rumusan
• Kanak-kanak bermasalah pembelajaran dapat
dikenal pasti dengan ciri-ciri yang dirumuskan
berikut:

1. Pencapaian akademik keseluruhannya


tidak sampai tahap memuaskan.

2. Lemah pencapaian dalam mata pelajaran


Matematik dan Bahasa.
Sambungan……
3. Sering mengantuk dalam kelas.

4. Sentiasa menjauhkan diri daripada


rakan-rakan sedarjah atau guru.

5. Hanya berupaya memberi perhatian


atau tumpuan singkat terhadap aktiviti
pengajaran dan pembelajaran.

6. Sering meniru atau menyalin kerja rumah


rakan sedarjah atau tidak membuat kerja
rumah langsung.
Sambungan……
7. Ingatan lemah, mudah lupa.

8. Bersifat pemalu dan introvert.

9. Bersifat pendiam dan tidak berani bertanya.

10.Sering ponteng sekolah.

11.Masalahnya tidak dipedulikan atau tidak


dapat dibantu mengatasinya oleh anggota
keluarga.
Sambungan……
12.Mempunyai konsep kendiri rendah.

13.Tidak menghargai sahsiah diri sendiri.

14.Mereka bukan kanak-kanak lembam yang


gagal sama sekali di sekolah. Mereka
mungkin menghadapi masalah dalam
matematik, tetapi boleh mencapai
peringkat lulus dalam Bahasa dan dapat
prestasi baik dalam Senilukis, Kemahiran
Manipulatif atau mata pelajaran yang lain.
3. Kanak-kanak Kecelaruan
Tingkah laku
(Behavorial Disorders)

1. Tingkah laku terbias: Mempunyai


tingkah laku yang menentang autoriti,
tidak mematuhi peraturan atau undang-
undang, kurang bertimbang rasa dan
suka menyerang orang. Kanak-kanak
golongan ini adalah hiperaktif atau
hiperkinetik.
Sambungan……
2. Sifat pengongkongan dalaman: Kanak-
kanak yang bersifat pemalu, pendiam, sensitif,
pasif, tidak suka berkawan dan mudah
tersinggung. Mereka sering melakukan
tindakan di luar dugaan.

3. Tingkah Laku ketidakmatangan: Kanak-


kanak yang kurang berupaya menumpukan
perhatian dalam pelajaran. Mereka tidak
berminat belajar, sering berkhayal dan tidak
mengendahkan nilai kendiri sendiri.
Sambungan……

4. Tingkah laku antisosial: Kanak-kanak


sering bertindak liar dan kerap
menimbulkan masalah disiplin sekolah
seperti memeras, mengugut, mencuri,
ponteng kelas dan ponteng sekolah.
4. Kanak-kanak Cacat
Pendengaran dan
Bermasalah Komunikasi
• Mereka sering menghadapi masalah komunikasi
dan sukar mempelajari sebutan perkataan-
perkataan dengan jelas dan tepat.

• Kanak-kanak cacat pendengaran biasanya


digolongkan dalam dua kumpulan, iaitu
kanak-kanak cacat pendengaran pretutur
(prelingual) dan kanak-kanak cacat
pendengaran postutur (postlingual)
Sambungan……
• Kanak-kanak cacat pendengaran pretutur
adalah kanak-kanak pekak dari sejak lahir.

• Kanak-kanak cacat pendengaran postutur


adalah cacat pendengaran separa atau
sepenuhnya, yang biasanya berlaku selepas
telah mempunyai pengalaman bercakap.

• Punca-punca cacat pendengaran biasanya


disebabkan kerosakan gegendang telinga, saraf
pendengaran ataupun warisan baka.
5. Kanak-kanak Cacat Penglihatan
• Kanak-kanak buta atau mempunyai kadar
kecekapan penglihatan di antara 20/200 hingga
20/70 selepas pembetulan, berbanding dengan
kanak-kanak penglihatan normal yang
mempunyai kadar kecekapan penglihatan 20/20.

• Kanak-kanak cacat penglihatan boleh


digolongkan dalam beberapa jenis, iaitu
kanak-kanak rabun dekat, rabun jauh, rabun
malam, rabun warna, astigimatisme, katarak,
glaucoma dan juling.
Sambungan……
• Punca-punca cacat penglihatan ialah kesakitan
mata, kekurangan zat makanan ataupun
kerosakan saraf optic atau menghidap penyakit
seperti hypermetropia, myopia, dyslexia dan
sebagainya.

• Kecacatan penglihatan merupakan kecacatan


deria yang buruk sekali. Kanak-kanak cacat
penglihatan tentunya akan menghadapi masalah
dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran,
khasnya dalam proses persepsi dan
penangkapan konsep dengan tepat.
6. Kanak-kanak Cacat Fizikal
• Kanak-kanak yang mempunyai kecacatan
ortopedik atau anggotanya.

• Kecacatan ortopedik mempengaruhi fungsi


tulang sendi atau otot, menyebabkan
pergerakan leher, pinggang, tangan atau
kakinya hingga menjadi lemah dan kurang
berdaya.

• Punca-punca utama kanak-kanak kecacatan


fizikal ialah kekurangan zat makanan atau
kecederaan disebabkan kemalangan.
7. Kanak-kanak Pintar-Cerdas
dan Berbakat
• Kanak-kanak yang ada Darjah Kecerdasan
melebihi 120.

• Mereka biasanya digolongkan dalam tiga


kategori, iaitu:
1.Kanak-kanak yang mempunyai intelek yang
tinggi.
2.Kanak-kanak yang mempunyai bakat
mencipta.
3.Kanak-kanak yang berbakat khas dalam
senilukis, penulisan, drama, muzik, kraftangan,
sukan dan sebagainya.
Mengenal Pasti Kanak-kanak
Pintar-Cerdas dan Berbakat
• Ciri-ciri am kanak-kanak pintar-cerdas dan
berbakat
1.Mempunyai kemahiran kognitif yang tinggi.
2.Mempunyai sifat ingin tahu yang amat kuat
dan ketara.
3.Mempunyai potensi kreativiti dan sensitiviti.
4.Menunjukkan motivasi yang kuat.
5.Mempunyai perasaan afektif yang tinggi.
Sambungan……
• Ciri-ciri spesifik kanak-kanak pintar-
cerdas dan berbakat

• Ciri-ciri spesifik yang dimanifestikan


oleh kanak-kanak pintar-cerdas dan
berbakat boleh ditinjau daripada dua
aspeks, iaitu:
a. Ciri-ciri aspeks positif
b. Ciri-ciri aspeks negatif
Mengenal Pasti Kanak-kanak
Istimewa Melalui Ujian
Kecerdasan

• Kita boleh gunakan Ujian Mengukur Darjah


Kecerdasan yang disarankan oleh Binet dan
Terman dengan mengaitkan umur akal kanak-
kanak kepada umur masanya.

• Kanak-kanak istimewa juga boleh dikenal pasti


melalui pemerhatian atau ujian saringan.
Mengenal Pasti Kanak-kanak
Istimewa Melalui Ujian
Saringan(Screening Test)
• Kanak-kanak istimewa boleh dikenal pasti
dengan cara memerhati ciri-ciri tingkah laku
mereka. Tetapi cara pemerhatian ini adalah
kurang objektif dan kurang jitu.

• Cara yang sah dan boleh dipercayai ialah


penggunaan Ujian Kecerdasan (Intelligent Test).
Bagaimanapun, menyediakan inventori ujian
kecerdasan ini adalah sukar dan rumit, malah
memerlukan kepakaran untuk menggubal
soalan-soalan yang bermutu tinggi.
Sambungan……
• Cara yang lebih praktik dan boleh dijalankan
ialah penggunaan pemerhatian bersama dengan
ujian saringan untuk mengenal pasti kanak-
kanak istimewa.

• Ujian saringan disediakan khas untuk


menentukan peringkat pencapaian dalam mata
pelajaran Bahasa dan Matematik sahaja.

• Ujian saringan ini juga mengukur tahap


pengamatan kanak-kanak, iaitu kuasa
penglihatan, pendengaran dan psikomotor.
Sambungan……
• Ujian saringan banyak menumpukan usaha
mengukur peringkat pencapaian berbentuk
ilmiah dan jarang sekali melibatkan ukuran
penguasaan bidang kemahiran yang lain, seperti
kemahiran psikomotor, penulisan, kesenian
ataupun bakat kepimpinan.

• Untuk mengenal pasti kanak-kanak istimewa


secara menyeluruh dan jitu, ujian aptitud khas
dan minat mereka hendaklah juga diadakan
bersama dengan ujian saringan.
Sambungan……
• Hasil penilaian daripada pemerhatian, ujian
saringan dan ujian aptitud khas dapat
membantu pendidik mengenal pasti kanak-
kanak istimewa dengan lebih tepat dan lebih
objektif.

• Pendidik akan dapat menyediakan ujian


diagnostik yang sesuai, dan selepas itu
merancang satu kurikulum pendidikan khas bagi
kanak-kanak istimewa dengan lebih berkesan.
Peranan Guru Resos dan Guru
Biasa: Pengajaran Kanak-kanak
Istimewa secara Kolaboratif dan
Koperatif
• Mengikut Program Pendidikan Inklusif,
kanak-kanak istimewa sama ada cacat
atau pintar-cerdas adalah ditempatkan
dalam kelas biasa mengikut umur seperti
kanak-kanak normal.
• Bagi sekolah yang belum melaksanakan
program Pendidikan Khas, guru biasanya
gunakan kaedah kumpulan untuk menguruskan
aktiviti pemulihan bagi kanak-kanak lambat
(slow learners) kerana kecacatan bidang
tertentu dan menguruskan aktiviti pengayaan
bagi kanak-kanak pintar-cerdas.

• Bagi sekolah yang dapat melaksanakan


program Pendidikan Khas kerana diperuntukkan
guru pendidikan khas atau guru resos serta
kemudahan-kemudahan yang sesuai dan
lengkap, guru biasa akan bekerjasama dengan
guru resos menjalankan aktiviti pengajaran khas
untuk kanak-kanak istimewa mereka.
• Untuk menjayakan program pendidikan khas,
guru biasa hendaklah mengajar secara
kolaboratif dan koperatif dengan guru resos,
berusaha bersama-sama menyediakan inventori
untuk mengenal pasti kanak-kanak istimewa,
merancang program pengajaran, menyediakan
alat-alat bantu mengajar, menentukan strategi,
kaedah dan teknik mengajar serta isi pelajaran
dan penilaian.

• Melalui usaha ini, program pendidikan khas


yang dirancangkan untuk kanak-kanak istimewa
dapat dilaksanakan dengan licin dan sempurna
dan matlamat mengembangkan potensi dan
bakat mereka secara sepenuhnya dapat dicapai
dengan jayanya.
Kesimpulan
• Mahu tidak mahu guru akan berhadapan
dengan kanak-kanak luar biasa, guru
mempunyai tugas utama untuk
mengatasinya.

• Dalam banyak kes, guru dapat


mengelakkan kecacatan kanak-kanak dari
menjadi bertambah serius.
Sambungan……
• Guru harus mengambil iktibar bahawa
murid yang tidak dapat mengikuti
pelajaran yang diajar mungkin
menghadapi masalah kecacatan dan
mengambil langkah awal.

• Guru patut berpegang kepada ‘tidak


menghukum adalah lebih baik daripada
salah hukuman.’
Sambungan……
• Guru juga harus sedar dan mengamalkan
diktum: ‘ tiada siapa yang diminta dilahirkan
cacat ’.

• Guru mestilah tidak membeza-bezakan murid


mereka. Label akan membawa kepada
pemusnahan masa hadapan pelajar itu.

• Guru harus peka dengan perkembangan


semasa dan menguasai kemahiran asas untuk
berhadapan dengan kanak-kanak istimewa.