dwet

Nama Kelas NPM

: Tanzia Mulia Wati : 4D : 09430160

HARI PENDIDIKAN NASIONAL (HARDIKNAS)

Pendidikan inggih punika usaha sadar lan kasusun kangge mujutaken suasana sinau lan proses pasinaonan siswa saged aktif kangge ngembangaken potensi nipun ingkan ngadahi kekuatan sepiritual, kegamaan, pengendalian diri, kepribaden, kecerdasan, ahklak mulia,sarta kaprigelan ingkang dipun betahaken kangge awakipun piyambak lan bebrayan. pendidikan kawiwiti nalika bayi punika lahir ing donya lan kalampahi nalika kita taksih gesang ing donya. Pendidikan punika kalampahi minimal 9 taun wajib belajar. Wiwit pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, lan pendidikan perguruan tinggi. Bapak pelopor pendidikan nasional inggih punika Soewardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Perjuangan Ki Hajar Dewantara lan kanca-kanca seperjuanganipun kangge ndukung perkembangan pendidikan ing Indonesia punika patut dipunhargai, dipun kenang, lan dipun lestarikaken. Kados ingkang dipun lampahi Raden Ajeng Kartini lan dr. Cipto Mangunkusumo ingkang ngabdikaken awakipun kangge keprihatinan dhateng pendidikan ing Indonesia. Supados pendidikan ing Indonesia saged maju lan ngadhahi perkembangan kados negara sanes. Ki Hajar Dewantara punika miyos surya kaping 2 Mei 1889 lan seda surya 26 April 1959. Ki Hajar Dewantara dipuntetepaken dados Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia ke-1, kanthi masa jabatan 2 September 1945-14 november 1945. Miyosipun Ki Hajar Dewantara dipun peringati dados dinten Pendidikan N asional, bagian saking semboyan ciptaanipun lan Tut Wuri Handayani dados slogan Nasional Indonesia. Kementrian Pendidikan

sedaya warga Indonesia tetep ngenang jasanipun Ki Hajar Dewantara ingkang sampun merjuangake pendidikan ing Indonesia ngantos saget maju lan berkembang kados negara-negara sanes. 305 th 1959. Ngantos sakniki. saben dinten pendidikan nasional sedaya warga Indonesia kedah mengeti lan budaya ngawontenaken upacara nalika dinten Pendidikan Nasional tetep wonten. kita sedaya warga Indonesia saget tetep iling lan nglestarikaken dinten Pendidikan Nasional supados mboten ical lan perjuangan Ki Hajar Dewantara ngenani pendidikan tetep dikenang dening negara Indonesia. Ki Hajar Dewantara punika dipunkukuhaken dados Pahlawan Nasional ingkang ke-2 dening Presiden RI. Saben dinten Pendidikan Nasional sedaya warga Indonesia turut nganakaken upacara lan ugi ingkang wonten nganakaken lomba. Soekarno nalika surya 28 November 1959. Amargi.Dinten Pendidikan Nasional punika salah satunggaling dinten ingkang ngadhahi sejarah lan dipunpengeti saben taunipun. Sahingga. wiwit sedanipun Ki Hajar Dewantara ingkang sampun ditetepaken dening surat keputusan Presiden RI No. .

Proses transformasi ilmu . Kathah dipunlampahi kaliyan tiyang-tiyang ingkang gadhahi pendidikan inggil. kolusi lan nepotisme ingkan g ndamel bangsa niki morat-marit kaliyan sedaya masalah sae ing bidang keamanan. mandiri. beretika. Dinten pendidikan ingkang dipun peringati surya 2 Mei kedah kita mangertosi dinten pendidikan menika kagem kita sedaya generasi muda ingkang peringati. politik. matang lan dewasa. masyarakat utawi bangsa. jujur. Sak menika tumindakipun korupsi. Era Reformasi dipun mboten kirang namung dados t ambah kita dados generasi muda perihatin kaliyan keadaan generasi peerus ingkang bermoral. santun. Sak punika proses pendidikan kedah saged mbeta peserta didik kearah dewasa. Generasi muda sakniki ingkang gampil emosi lan luwih ngutamakaken otot mboten mbeta akal pikiran. berakhlak mulia. Tapi kenyataanipun pejabat ingkang nglampahi korupsi. berbudi pekerti luhur lan mboten arogan sarta mentingaken kepentingan bangsa mboten pribadi utawa kelompok. Kedahipun Pendidikan Nasional kita mampu nyiptakaken pribadi (generasi penerus) ingkang bermoral. tanggung jawab sehingga sedayanipun mboten gumantung dumateng keluarga. beriman lan bertaqwa dumateng Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan Nasional sakpunika sampun mengeyampingaken kathah hal.Nama Kelas NPM` : Nelly Andhika P : 4D : 09430176 PENDIDIKAN NASIONAL YANG BERMORAL. sopan. ekonomi. Tapi sedayanipun sagewd mbangun bangsa niki kaliyan kekayaan ingkang kita gadhahi lan dihargai ing dunia internasional. sosial budaya sarta pendidikan. Hubungan Pendidkan Nasional lan nasib generasi penerus ingih punika alat kagem nylapaken sumber daya manungsa ingkang bermoral lan berkualitas.

mboten curang. . berakhlak mulia. bertakwa. dewasa lan tanggung jawab. bermoral. Inggih saking dirinipun piyambak. Pendidikan kedah jujur.pengetahuan dumateng peserta didik kedah dipunlampahi kaliyan gaya lan cara ingkang bermoral. Mboten namung nuntut generasi muda mawon. Sedaya ingkang terlibat ing dunia pendidikan Indonesia kedah mampu maringi suri tauladan ingkang saged dados panutan generasi muda. Sak menika kita pengen nyetak generasi penerus ingkang mandiri.

Ki Hajar Dewantara. Tiyambakipun ngelanjutaken sekolah ing Stovia (School tot opleiding voor indisce artsen. Mlebet ing abad 21 menika. ingkang gamblang. Bangsa ingkang ageng inggih punika bangsa ingkang wigatos kalihan pendidikan. pripun lan kados undi pendidikan Nasional dipun pandang dumateng Ki Hajar Dewantara. sekolah dokter bumi putra).Nama Kls NPM : Noor Khuriyah P. Sehingga saged dipun ngendikaaken mbok bilih siswa ing wedal nika langkung brilian tinimbang siswa sapunika. sekolah dasar eropa/ belanda). inggih punika dinten sangking jati diri bangsa ing pundi dinten pendidikan saged gambaraken utawi ruh. sangking bangsa kita. ancas. lan pendidikan merupaaken modal awal saking perkembangan bangsa. : 4D : 09430178 PELOPOR PENDIDIKAN NASIONAL Tanggal 2 Mei 2011 anggadhai arti penting ing nglebet kanca Pendidikan Nasiomal Indonesi. nangin mboten dugi tamat amargi gerah lajeng . sinten boten kenal sosok tokoh pandidikan bapak Ki Hajar Dewantara. kanthi menika kula badhe ngupas babagan Ki Hajar Dewantara lan pendidikan Nasionalipun. tokoh ingkang berjasa memajuken pendidikan ing Indonesia. Ingkang pangembangaken teknologi sakmenika ugi merupaaken produk pendidikan tahun 60 -80 an. Pendidikan anggadhai arah. Perkembangan teknologi langkung berpengaruh dumateng siswa siswi ing masa sakpunika. Ki Hajar Dewantara ingkang anggadhai asma asli Raden Mas Soewarji Soerjaningrat ingkang lahir ing 2 Mei 1889 Soewarji berasal saking lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Tiyambakipun menamatken pendidikan dasar ing ELS (Europeesahe Lagere School. Pangandikan babagan pendidikan pasti kita mengenal sosok Ki Hajar Dewantara.

Aktivitasipiun ugi kalihan EFE Doues Dekker mengelola Diekspress ki Hajar ugi aktif dados pengurus Buedi Oetomo lan serikat islam. Tuladha berarti tauladhan. Sareng Suekarno Hatta lan Mas Mangsur tiyambakipun dijuluki Empat serangkai . Ing Madyo artosipun ing tengah-tengah. Dr. ugi ingkang kalihan tegas menuntut Indonesia merdeka ing jaman jepang. Dados makna Ing Ngarso Sun Tulodho inggih punika dados tiyang pemimpin kedhah saged maringi suritauladhan. mbangun berati mbangkitaken utawi menggugah lan Karso dipun artosaken dados bentuk kemauan utawi niat. memimpin organisasi putra. peran Ki Hajar tetep menonjol. Ing tahun 1967 tiyambakipun pikantuk gelar doktor kehormatan (Doktor H0noris Causa. Tut Wuri Handayani . sebuah organisasi politik ingkang sepisan ing Indosesia. Sami halipun kalian ing Madyo Mangun Karso. Tut Wuri artosipun nderekaken sangking wingking lan handayani berarti maringi dorongan moral utawi dorongan semangat. Dados makna sangking tembung menika inggih punika tiyang pemimpin ing tengah kesibukanipun ugi kedhah mampu mbangkiatken utawi menggugah semangat makarya anggota bawahanipun. Ajaran kepemimpinan Ki Hajar Dewantara ingkang langkung populer ing kalangan maysarakat inggih punika Ingngarso Sun Tulodho.tiyambakipun nyambut damel penulis lan wartawan ing pinten -pinten kalawarti utawi surat kabar kadasto sedio tomo. Ing Ngarso Sun Tulodho artosipun Ing Ngarso menika Ing ngajeng utawi ing muka. Ki Hajar dados Mentri pengajaran sepisan ingkang pertama ing Indonesia. Dados pemimpin utawi komandan kedhah anggadhai sikap lan perilaku ingkang sahe ing nglebet sedoyo langkah lan tindakanipun supados saged dados panutan dumateng anak buah utawi bawahanipun. sahingga artosipun Tut Wuri Handayani inggih punika tiyang . ing wedal merdeka. Ingkang intinipun mbok bilih tiyang pemimpin kedhah anggadhai tigang sifat kasebut supados saged dados panutan dumateng bawahan utawi anak buahipun. lan kalihan jasanipun ing bidang pendidikan menika tiyambakipun dipun angkat dados pahlawan Nasional lan dinten kelahiranipun dipun peringati dados dinten pendidikan Nasional. Sak lajengipun kalihan Cipto Mangun Kusumo lan EFE Doues Dekker dipun juluki Tiga Serangkai . Nlidden Java Isp. Sun berasal sangking tembung Ingsun ingkang artosipun kula (saya). Tiyambakipun mengenal dunia ing Yogyakarta tanggal 26 April 1959. Ing Madiyo Mangun Karso. Mekaten ugi kaliyan tembung Tut Wuri Handayani. Tiyambakipun ndiriaken Indisce Partij.C) sangking Univers itas Gajah Mada.H.

Perkawis dinten Pendidikan Nasional antawis ing wekdal nika ugi sak punika saged dipun ngendikaken utawi dipun pendhet dudutan mbok bilih panci pendidikan ing negeri Indonesia Raya tercinta menika ingkang sampun merdeka langkung sangking 63 tahun (17 Agustus 1945 nganti 64 tahun) dereng leresleres sesuai kalihan ancas pendidikan menika. nalika PERINGATAN Hari Pendidikan Nasional 2 Mei mboten saged dipun pisahaken sangking sosok Ki Hajar Dewantara. Kagem mengenang jasa beliau. Ancas kagem nuntut ilmu. . ilmu inkang bermanfaat ingkang dipun aplikasiaken ing nglebet kehidupan saben dinten sesuai kalihan peran lan spesialisasi. Masing-masing individu ingkang dipun harapaken sangking ilmu ingkang bermanfaat menika inggih punika tercipatanipun bangs ingkang cerdas berppendidikan sahingga saged nunjuaken kehidupan bangsa Indonesia menika sesuai kalihan amanat undang -undang dasar. Keluarga lan ugi masyarakat. nambah pengetahuan. Tokoh ingkang berjasa majuaken pendidikan ing Indonesia. ningkataken kualitas ingkang berguna kagem dirinipun piyamba.komandhan utawi pemimpin kedhah maringi dorongan moral menika sanget dipun betahaken dumateng bawahanipun.

Ateges tiyang jawi rumaos kuno yen ngginakaken budaya jawi. Ananging tiyang jawi piyambak larang mangertosi babagan budayanipun piyambak. Amargi ing Indonesia kathah budaya-budaya kilen ingkang mlebet lan misuwur. Amargi adicara punika sampun dipunsiapaken kanthi temen supados saged kalaksanan kanthi gancar lan sae.NAMA NPM KELAS AYAHAN : Apriliana Wahyu p. Adicara punika sae sanget kangge nguri-uri kebudayaan jawi. Amargi Indonesia smapun misuwur maneka warni budayanipun salah satunggaling budaya punika budaya jawi ingkang kathah titiknipun lan paranganip un. Ajrih yen wonten pamanggih ketinggalan jaman . Adicara punika kalaksanan kangge mengeti HARDIKNAS ategesipun adicara punika saged maringi kawruh (pendidikan babagan budaya jawi ingkang minangka identitas .d : 09430148 : 4D : Penulisan Kreatif PAGELARAN SINDRATARI Budaya jawi ingkang adiluhung kedah dipun uri -uri supadhos boten kasilep jaman. IKIP PGRI SEMARANG lan PEPETRI (Persatuan Pelatih Tari Semarang) sami sareng damel pagelaran sendratari Sandaya Kalaning Majapahit ingkang kalaksanan sabtu. mila YPLP PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG. Yektosipun budaya jawi punika saged dados identitas Indonesia ingkang saged bentenaken kalian bangsa sanesipun. Mliginipun tiyang enom asli jawi ananging boten jawani. Tiyang enom langkung bombong saged ngginakaken budaya kilen katimbang budaya piyambak. Saking kahanan kasebut. Paraga sendratari punika saking PEPETRI ugi para mahasiswa IKIP PGRI Semarang lan iringan gamelan punika para dosen program studi bahasa dan sastra jawa serta mahasiswa IKIP PGRI Semarang. Lumantar adicara punika mahasiswa IKIP PGRI saged mangertosi babagan bahasa jawi. 21 Mei 2011 mapan ing Gedung Pusat lantai 7.

Wancine dagelan. poro pamirso sami gemuyu ngantos papan adicara rame kebak suara anggegunyu. anangin wonten dagelan ingkang saged maringi pepeling ugi panglipur. ananging ampun ngantos anggribawa kita lan nglirwarakaken budaya kita piyambak. Kita kedhah saged bentenaken pundhi budaya ingkang trep jumbo kalian budaya bangsa kita lan pundhi budaya asing ingkang mboten trep kalian budaya bangsa Indonesia. Adxicara punika kelaksanan ing IKIP PGRI Semarang landipun sengkuyung kalian PEPETRI (Persatuan Pelatih Tari Semarang) ingkang dadosake adicara kasebat minangka adicara ingkang nengsemake.nasional bangsa Indonesia. bombong dumatheng budaya bangsa Indonesia. Ugi kangge mengerti Harkitnas (Hari Kebangkitan Nasiaonal) ingkang kateges lumantar adicara kasebut dipun pikajengaken saged nggigah raos rasionalisme. . Kita kepareng mengertosi budaya sanesipun. Ing adicara kasebat mboten namung bebet lakon lan beksan. Milo kita minangka tiyang enom jawi kedah nguri-nguri kabudayan jawi ingkang adiluhung supados mboten kasilek jaman ingkang sampun majeng lan kata budaya-buday asing ingkang mlebet ing Indonesia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful