Nama Kelas NPM

: Tanzia Mulia Wati : 4D : 09430160

HARI PENDIDIKAN NASIONAL (HARDIKNAS)

Pendidikan inggih punika usaha sadar lan kasusun kangge mujutaken suasana sinau lan proses pasinaonan siswa saged aktif kangge ngembangaken potensi nipun ingkan ngadahi kekuatan sepiritual, kegamaan, pengendalian diri, kepribaden, kecerdasan, ahklak mulia,sarta kaprigelan ingkang dipun betahaken kangge awakipun piyambak lan bebrayan. pendidikan kawiwiti nalika bayi punika lahir ing donya lan kalampahi nalika kita taksih gesang ing donya. Pendidikan punika kalampahi minimal 9 taun wajib belajar. Wiwit pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, lan pendidikan perguruan tinggi. Bapak pelopor pendidikan nasional inggih punika Soewardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Perjuangan Ki Hajar Dewantara lan kanca-kanca seperjuanganipun kangge ndukung perkembangan pendidikan ing Indonesia punika patut dipunhargai, dipun kenang, lan dipun lestarikaken. Kados ingkang dipun lampahi Raden Ajeng Kartini lan dr. Cipto Mangunkusumo ingkang ngabdikaken awakipun kangge keprihatinan dhateng pendidikan ing Indonesia. Supados pendidikan ing Indonesia saged maju lan ngadhahi perkembangan kados negara sanes. Ki Hajar Dewantara punika miyos surya kaping 2 Mei 1889 lan seda surya 26 April 1959. Ki Hajar Dewantara dipuntetepaken dados Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia ke-1, kanthi masa jabatan 2 September 1945-14 november 1945. Miyosipun Ki Hajar Dewantara dipun peringati dados dinten Pendidikan N asional, bagian saking semboyan ciptaanipun lan Tut Wuri Handayani dados slogan Nasional Indonesia. Kementrian Pendidikan

saben dinten pendidikan nasional sedaya warga Indonesia kedah mengeti lan budaya ngawontenaken upacara nalika dinten Pendidikan Nasional tetep wonten. Ki Hajar Dewantara punika dipunkukuhaken dados Pahlawan Nasional ingkang ke-2 dening Presiden RI.Dinten Pendidikan Nasional punika salah satunggaling dinten ingkang ngadhahi sejarah lan dipunpengeti saben taunipun. 305 th 1959. kita sedaya warga Indonesia saget tetep iling lan nglestarikaken dinten Pendidikan Nasional supados mboten ical lan perjuangan Ki Hajar Dewantara ngenani pendidikan tetep dikenang dening negara Indonesia. wiwit sedanipun Ki Hajar Dewantara ingkang sampun ditetepaken dening surat keputusan Presiden RI No. Soekarno nalika surya 28 November 1959. Ngantos sakniki. Amargi. . Sahingga. sedaya warga Indonesia tetep ngenang jasanipun Ki Hajar Dewantara ingkang sampun merjuangake pendidikan ing Indonesia ngantos saget maju lan berkembang kados negara-negara sanes. Saben dinten Pendidikan Nasional sedaya warga Indonesia turut nganakaken upacara lan ugi ingkang wonten nganakaken lomba.

ekonomi. beriman lan bertaqwa dumateng Tuhan Yang Maha Esa. beretika. masyarakat utawi bangsa. Tapi sedayanipun sagewd mbangun bangsa niki kaliyan kekayaan ingkang kita gadhahi lan dihargai ing dunia internasional. berbudi pekerti luhur lan mboten arogan sarta mentingaken kepentingan bangsa mboten pribadi utawa kelompok.Nama Kelas NPM` : Nelly Andhika P : 4D : 09430176 PENDIDIKAN NASIONAL YANG BERMORAL. Kathah dipunlampahi kaliyan tiyang-tiyang ingkang gadhahi pendidikan inggil. Proses transformasi ilmu . Pendidikan Nasional sakpunika sampun mengeyampingaken kathah hal. kolusi lan nepotisme ingkan g ndamel bangsa niki morat-marit kaliyan sedaya masalah sae ing bidang keamanan. Sak menika tumindakipun korupsi. Dinten pendidikan ingkang dipun peringati surya 2 Mei kedah kita mangertosi dinten pendidikan menika kagem kita sedaya generasi muda ingkang peringati. mandiri. politik. Era Reformasi dipun mboten kirang namung dados t ambah kita dados generasi muda perihatin kaliyan keadaan generasi peerus ingkang bermoral. Sak punika proses pendidikan kedah saged mbeta peserta didik kearah dewasa. Hubungan Pendidkan Nasional lan nasib generasi penerus ingih punika alat kagem nylapaken sumber daya manungsa ingkang bermoral lan berkualitas. matang lan dewasa. Tapi kenyataanipun pejabat ingkang nglampahi korupsi. tanggung jawab sehingga sedayanipun mboten gumantung dumateng keluarga. Generasi muda sakniki ingkang gampil emosi lan luwih ngutamakaken otot mboten mbeta akal pikiran. santun. Kedahipun Pendidikan Nasional kita mampu nyiptakaken pribadi (generasi penerus) ingkang bermoral. sopan. berakhlak mulia. sosial budaya sarta pendidikan. jujur.

pengetahuan dumateng peserta didik kedah dipunlampahi kaliyan gaya lan cara ingkang bermoral. bermoral. Mboten namung nuntut generasi muda mawon. berakhlak mulia. Sedaya ingkang terlibat ing dunia pendidikan Indonesia kedah mampu maringi suri tauladan ingkang saged dados panutan generasi muda. dewasa lan tanggung jawab. bertakwa. . Sak menika kita pengen nyetak generasi penerus ingkang mandiri. Inggih saking dirinipun piyambak. mboten curang. Pendidikan kedah jujur.

kanthi menika kula badhe ngupas babagan Ki Hajar Dewantara lan pendidikan Nasionalipun. Mlebet ing abad 21 menika. Pangandikan babagan pendidikan pasti kita mengenal sosok Ki Hajar Dewantara. Tiyambakipun ngelanjutaken sekolah ing Stovia (School tot opleiding voor indisce artsen. ingkang gamblang. Ingkang pangembangaken teknologi sakmenika ugi merupaaken produk pendidikan tahun 60 -80 an.Nama Kls NPM : Noor Khuriyah P. Sehingga saged dipun ngendikaaken mbok bilih siswa ing wedal nika langkung brilian tinimbang siswa sapunika. Perkembangan teknologi langkung berpengaruh dumateng siswa siswi ing masa sakpunika. Bangsa ingkang ageng inggih punika bangsa ingkang wigatos kalihan pendidikan. sinten boten kenal sosok tokoh pandidikan bapak Ki Hajar Dewantara. inggih punika dinten sangking jati diri bangsa ing pundi dinten pendidikan saged gambaraken utawi ruh. : 4D : 09430178 PELOPOR PENDIDIKAN NASIONAL Tanggal 2 Mei 2011 anggadhai arti penting ing nglebet kanca Pendidikan Nasiomal Indonesi. sangking bangsa kita. ancas. sekolah dokter bumi putra). Ki Hajar Dewantara ingkang anggadhai asma asli Raden Mas Soewarji Soerjaningrat ingkang lahir ing 2 Mei 1889 Soewarji berasal saking lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Pendidikan anggadhai arah. nangin mboten dugi tamat amargi gerah lajeng . sekolah dasar eropa/ belanda). pripun lan kados undi pendidikan Nasional dipun pandang dumateng Ki Hajar Dewantara. tokoh ingkang berjasa memajuken pendidikan ing Indonesia. Ki Hajar Dewantara. Tiyambakipun menamatken pendidikan dasar ing ELS (Europeesahe Lagere School. lan pendidikan merupaaken modal awal saking perkembangan bangsa.

Ing Madyo artosipun ing tengah-tengah. Dados makna sangking tembung menika inggih punika tiyang pemimpin ing tengah kesibukanipun ugi kedhah mampu mbangkiatken utawi menggugah semangat makarya anggota bawahanipun. Ki Hajar dados Mentri pengajaran sepisan ingkang pertama ing Indonesia. peran Ki Hajar tetep menonjol. Ingkang intinipun mbok bilih tiyang pemimpin kedhah anggadhai tigang sifat kasebut supados saged dados panutan dumateng bawahan utawi anak buahipun. Tut Wuri artosipun nderekaken sangking wingking lan handayani berarti maringi dorongan moral utawi dorongan semangat. Dados pemimpin utawi komandan kedhah anggadhai sikap lan perilaku ingkang sahe ing nglebet sedoyo langkah lan tindakanipun supados saged dados panutan dumateng anak buah utawi bawahanipun. Sami halipun kalian ing Madyo Mangun Karso. Sun berasal sangking tembung Ingsun ingkang artosipun kula (saya). ugi ingkang kalihan tegas menuntut Indonesia merdeka ing jaman jepang. Sareng Suekarno Hatta lan Mas Mangsur tiyambakipun dijuluki Empat serangkai . Nlidden Java Isp. Ing Madiyo Mangun Karso. memimpin organisasi putra. Ing Ngarso Sun Tulodho artosipun Ing Ngarso menika Ing ngajeng utawi ing muka. Mekaten ugi kaliyan tembung Tut Wuri Handayani. Aktivitasipiun ugi kalihan EFE Doues Dekker mengelola Diekspress ki Hajar ugi aktif dados pengurus Buedi Oetomo lan serikat islam. ing wedal merdeka. mbangun berati mbangkitaken utawi menggugah lan Karso dipun artosaken dados bentuk kemauan utawi niat. sebuah organisasi politik ingkang sepisan ing Indosesia. Dr. Ing tahun 1967 tiyambakipun pikantuk gelar doktor kehormatan (Doktor H0noris Causa. sahingga artosipun Tut Wuri Handayani inggih punika tiyang . lan kalihan jasanipun ing bidang pendidikan menika tiyambakipun dipun angkat dados pahlawan Nasional lan dinten kelahiranipun dipun peringati dados dinten pendidikan Nasional. Ajaran kepemimpinan Ki Hajar Dewantara ingkang langkung populer ing kalangan maysarakat inggih punika Ingngarso Sun Tulodho.tiyambakipun nyambut damel penulis lan wartawan ing pinten -pinten kalawarti utawi surat kabar kadasto sedio tomo. Tut Wuri Handayani . Sak lajengipun kalihan Cipto Mangun Kusumo lan EFE Doues Dekker dipun juluki Tiga Serangkai . Tiyambakipun mengenal dunia ing Yogyakarta tanggal 26 April 1959. Dados makna Ing Ngarso Sun Tulodho inggih punika dados tiyang pemimpin kedhah saged maringi suritauladhan.H. Tiyambakipun ndiriaken Indisce Partij. Tuladha berarti tauladhan.C) sangking Univers itas Gajah Mada.

. ningkataken kualitas ingkang berguna kagem dirinipun piyamba. ilmu inkang bermanfaat ingkang dipun aplikasiaken ing nglebet kehidupan saben dinten sesuai kalihan peran lan spesialisasi.komandhan utawi pemimpin kedhah maringi dorongan moral menika sanget dipun betahaken dumateng bawahanipun. Tokoh ingkang berjasa majuaken pendidikan ing Indonesia. Ancas kagem nuntut ilmu. Kagem mengenang jasa beliau. Perkawis dinten Pendidikan Nasional antawis ing wekdal nika ugi sak punika saged dipun ngendikaken utawi dipun pendhet dudutan mbok bilih panci pendidikan ing negeri Indonesia Raya tercinta menika ingkang sampun merdeka langkung sangking 63 tahun (17 Agustus 1945 nganti 64 tahun) dereng leresleres sesuai kalihan ancas pendidikan menika. nalika PERINGATAN Hari Pendidikan Nasional 2 Mei mboten saged dipun pisahaken sangking sosok Ki Hajar Dewantara. nambah pengetahuan. Masing-masing individu ingkang dipun harapaken sangking ilmu ingkang bermanfaat menika inggih punika tercipatanipun bangs ingkang cerdas berppendidikan sahingga saged nunjuaken kehidupan bangsa Indonesia menika sesuai kalihan amanat undang -undang dasar. Keluarga lan ugi masyarakat.

Ananging tiyang jawi piyambak larang mangertosi babagan budayanipun piyambak. Tiyang enom langkung bombong saged ngginakaken budaya kilen katimbang budaya piyambak. 21 Mei 2011 mapan ing Gedung Pusat lantai 7. Amargi adicara punika sampun dipunsiapaken kanthi temen supados saged kalaksanan kanthi gancar lan sae. Amargi Indonesia smapun misuwur maneka warni budayanipun salah satunggaling budaya punika budaya jawi ingkang kathah titiknipun lan paranganip un. Mliginipun tiyang enom asli jawi ananging boten jawani.NAMA NPM KELAS AYAHAN : Apriliana Wahyu p. Yektosipun budaya jawi punika saged dados identitas Indonesia ingkang saged bentenaken kalian bangsa sanesipun. Adicara punika sae sanget kangge nguri-uri kebudayaan jawi. Paraga sendratari punika saking PEPETRI ugi para mahasiswa IKIP PGRI Semarang lan iringan gamelan punika para dosen program studi bahasa dan sastra jawa serta mahasiswa IKIP PGRI Semarang. Saking kahanan kasebut.d : 09430148 : 4D : Penulisan Kreatif PAGELARAN SINDRATARI Budaya jawi ingkang adiluhung kedah dipun uri -uri supadhos boten kasilep jaman. mila YPLP PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG. Adicara punika kalaksanan kangge mengeti HARDIKNAS ategesipun adicara punika saged maringi kawruh (pendidikan babagan budaya jawi ingkang minangka identitas . Lumantar adicara punika mahasiswa IKIP PGRI saged mangertosi babagan bahasa jawi. Amargi ing Indonesia kathah budaya-budaya kilen ingkang mlebet lan misuwur. IKIP PGRI SEMARANG lan PEPETRI (Persatuan Pelatih Tari Semarang) sami sareng damel pagelaran sendratari Sandaya Kalaning Majapahit ingkang kalaksanan sabtu. Ajrih yen wonten pamanggih ketinggalan jaman . Ateges tiyang jawi rumaos kuno yen ngginakaken budaya jawi.

. poro pamirso sami gemuyu ngantos papan adicara rame kebak suara anggegunyu. Wancine dagelan. bombong dumatheng budaya bangsa Indonesia. ananging ampun ngantos anggribawa kita lan nglirwarakaken budaya kita piyambak. Kita kedhah saged bentenaken pundhi budaya ingkang trep jumbo kalian budaya bangsa kita lan pundhi budaya asing ingkang mboten trep kalian budaya bangsa Indonesia. Ugi kangge mengerti Harkitnas (Hari Kebangkitan Nasiaonal) ingkang kateges lumantar adicara kasebut dipun pikajengaken saged nggigah raos rasionalisme.nasional bangsa Indonesia. Adxicara punika kelaksanan ing IKIP PGRI Semarang landipun sengkuyung kalian PEPETRI (Persatuan Pelatih Tari Semarang) ingkang dadosake adicara kasebat minangka adicara ingkang nengsemake. Ing adicara kasebat mboten namung bebet lakon lan beksan. Kita kepareng mengertosi budaya sanesipun. anangin wonten dagelan ingkang saged maringi pepeling ugi panglipur. Milo kita minangka tiyang enom jawi kedah nguri-nguri kabudayan jawi ingkang adiluhung supados mboten kasilek jaman ingkang sampun majeng lan kata budaya-buday asing ingkang mlebet ing Indonesia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful