SOAL ± SOAL KUIS FISIKA DASAR II Adam Kusuma Wardana 21060110120031

1. Kuatarusberbandingterbalikdengan«. a. Beban b. Suhu

c. d.

Hambatan Besar GGL

(C)

2. Padasebuahkawatpenghantarmengalirarussebesar0.5 A. Jikapenghantartersebutdipasangpadategangan 110 v, berapabesarhambatanpadakawattersebut? a. 110 Ohm c. 330 Ohm b. 220 Ohm (B) d. 440 Ohm

3. DalamHukumKirchoff II, jumlahaljabar GGL (e) danjumlahpenurunanpotensialsamadengannol, apabila«. a. Dalamrangkaiantertutup (A) c. Dalamrangkaianterbuka b. Dalamrangkaianseri d. Dalamrangkaian parallel

4. Imasuk = Ikeluar (D) 6. HukumKirchoff I dapatdinyatakandengan«. Ikeluar = Vkeluar d. 0. 0.7 x 10-8Ohm. Imasuk = Vkeluar b.5 A. 2 A (C) d. 1. 1 Ohm c. 12 A .15 Ohm 5. Secaramatematis. Tentukanhambatankawattembaga yang mempunyaipanjang 10 m danluaspenampang 2 x 10-7 m2 danhambatanjenistembaga 1.85 Ohm (B) d. Sebuahkawatpenghantar yang dihubungkandenganbaterai 6 V mengalirkanaruslistrik 0.25 A b. 6 A e. 0.3 A c.5 Ohm b. a. Vmasuk = Vkeluar c.m! a. Jikakawatdipotongmenjadiduabagiansamapanjangdandihubungkan parallel satusama lain kebaterai. makaarus yang mengalirsekarangadalah « a. 0.

5 Ohm b. Jika R1 dan R2 diserisementara R3 diparalelberapakah R total yang bekerja ? a. 6. 6. 1/6 Ohm (A) c.25 Ohm d. 6. 1/3 Ohm (C) 9.25 Ohm d. 1/3 Ohm 8.5 Ohm makaRtotalrangkaiantersebutadalah«.5 Ohm b. 1/3 Ohm (D) . a. 1/6 Ohm c.25 Ohm d.7. Berikutiniadalahgambarrangkaianseri : Jika R1 = R2 = R3 = 0. maka R total adalah«. a. 1. 1.5 Ohm b. 1/6 Ohm c. 1. Jikarangkaian di nomer7disusun parallel.

220 V 11. 200 V 12. 110 V d. 150 V d.25 J e. 40 V b. 50 V (A) c. Sebuahkapasitordengankapasitansi 10-5 F yang pernahdihubungkanbeberapasaatlamanyapadabedapotensial 500 V. 0. berapakahtegangan yang terpasang? a. Jikapadapenghantartersebuthambatanpadakawatadalah 100 Ohm. 1. 60 V c.75 J d. Energidalamkeduakapasitoradalah « a. Tigabuahkapasitor yang masing-masingkapasitasnya 3 F. 0. 100 V b. 120 V (D) e. keduaujungnyadihubungkandenganujung-ujungkapasitor lain dengankapasitansi 4 x 10-5 F yang tidakbermuatan. 1. 0.50 J .50 J c.25 J (A) b. Teganganantaraujungujungkapasitor yang 3 F adalah « a. Padasebuahkawatpenghantarmengalirarussebesar 2 A. 6 F.10. Keduaujungdarigabungantersebutdihubungkandengansumbertegangan yang besarnya 220 V. 9 F dihubungkanseri.

20 ohm secara parallel d. Muatannya c. 125 . 20 ohm secaraseri e.13. Apabilaruangantarakedua keeping kapasitordiisidenganmika. kemudiandihubungkankesumbertegangan 160 volt. x W dirangkaiseri. dan 100 V. 30 W menyala normal. 75 d. Kapasitansinya b. Sebuahkapasitor keeping yang ruangantaranyaudaradankapasitansinya C0 dihubungkandengansumbertegangan V. 20 ohm secaraseridan 25 ohm secara parallel 15. berartinilai x samadengan « a. 30 W. makabesaran yang tidakberubahadalah « a. 100 watt dapatbekerjadenganlayakketikadihubungkandengansumber DC 125 volt. Jika lampu60 V. 25 ohm secaraseri (A) b. Energinya e. 25 ohm secara parallel c. Agar sebuah bola lampulistrik 25 volt. Duabuahlampudenganspesifikasi 60 V. Kuatmedannya (C) d. 25 b. Takada 14. 100 e. 50 (B) c. makadiperlukantambahanlistrik « a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful