Anda di halaman 1dari 6

PENGGUNAAN AYAT GRAMATIS DALAM KARANGAN Di bawahdisertakanbeberapafrasa yang dianggapgramatisuntukdigunakandalamsesuatukarangan.Andabolehmemilih frasafrasatersebutdanmenggunakannyadalamkaranganandasekiranyasesuaidengankara ngan yang ditulis.

Perludiingat, penggunaanfrasagramatismungkintidaksesuaiuntuksesetengahkaranganatauseset engahayat yang cubaandabuat. Olehitu, pemilihanfrasagramatisperluditelitidenganberhati-hati.Kita tidakmahu, hanyakeranamahukanayatkelihatangramatis, kesannyaayat yang digunakantidak member ertilangsung.Jadiberhati hatiketikamemilihdanmenggunakanftasagramatis yang diberi. Kumpulan frasagramatis 1: -kitaperlumengoraklangkah -kitatidakwajarhanyaakurdenganarus yang songsangini -komitmenmenyeluruhagensi yang terlibat -kongkongan yang selamainidianggapmembelenggu -Masalahnya, kitamahumemberipendapattetapitidakreladikritik -makmurdarisegiekonomitetapimuflisnilaikekeluargaan -mampumengadunkansatukombinasiusaha yang cukuppadu -manifestasikesanggupanbangsa -manusiabukanlah `haiwanrobotik yang tidakmempunyai rasa danjiwa -masadepanmenjanjikancabaran di luarjangkaan -masalahputusnyakomunikasidanjuranggenerasi -masalahsosialdansusila yang m eruncing -masihterbelenggudengancaraberfikir yang sempit -masyarakat yang naifdenganmatakebendaan yang melalaikan -melangkahdenganseribukekuatan -melontarkansoalan yang cukuppenting -melupakancita-cita yang lebihluhur -membangunkangenerasi yang berketeramp ilan, bersahsiahmuliadanberilmu -membebaskanmerekadaripadabelenggukejahilandankegelapan -membenambudayahedonistik yang tidakberfaedah -membetulkanketidaktepatanfakta -membimbingmerekamemenuhiimpian

-membinaimpianmasadepan yang lebihgemilang -membongkarkepincangan -membuktikansensitiviti, kepekaandankeprihatinanmereka -mempengaruhimindagenerasimuda -mempertahankanperasaansalingbersefahaman -mempertingkatdanmemperteguhkefahaman -mempraktikkanelementolakansur -memudaratkankesejahteraanrakyat -menaburbaktikepad amereka yang kurangberuntung -menaburkannilaikebendaan yang tidakbertahan lama -menagihkomitmendanpengertianseriussemuapihak -menampilkanwajahbaru yang disulamitekad -menangkistuduhan yang tidakberasas -mencapaitahap yang mencemaskan -mencerminkandenganjel asakanhakikatini -mencerminkangenerasi yang muflisdantercabutdaripadaakartradisinya -mendapatperhatiandanliputan media massa -mendepanimasadepan yang tidakmenentu -mendepanirealitibarudunia yang pantasberubahdanberkembang -mendukungkebenaran yang kitasepak ati -mengamalkansikapdanperwatakan yang murni -mengambillangkahsederap -menghirupudarahasilkemerdekaan -mengikutacuansendiri -mengundangkontroversi -menjadicerucukutamapembangunan -menjulangnegarakepuncakjagat -menuntutsetiapanakwatanmengotakanaspirasi -menyambutgamitanmenaraimpian -menyebabkanimejnegaratercalar -menyediakankursusdanlatihan yang relevan -menyembunyikanmasalahutamamasyarakat -merekalebihcenderungkepadakeseronokandanberpeleseran -mewujudkanmasyarakat yang bermaklumatdanberpengetahuan -milineumbaruinipastisahajasaratdenganmuatancabaranreformasi -muafakatmerupakanintikepadaperpaduan

-negarakitaakanbersihdaripadaunsursosial yang tidaksihat -nilaikeinsanan yang syumul -nilai-nilai material semakinmemberkasdanmeluasdalammasyarakat -pandangan pro da nkontra yang dipaparkan -pelbagaicabaran yang bakalmenghambat -pelbagaimasalahsosialsedangmenghinggapimasyarakat -pembentukanmasyarakatsakinah -pembudayaanilmuperludipupukdandibajaiolehgenerasimudamasakini -pendedahanolehpihak media massamenghangatkansenar ioini -perludibajakembali -perubahan yang diharapmasihbelummenjelma -petandakehancurangenerasi -pewujudanmasyarakatmadani -propaganda negatifterhadapnegarakitadapatditepis Kumpulan frasagramatis 2: -mendepanirealitibarudunia yang pantasberubahdanberkemban g -mendukungkebenaran yang kitasepakati -mengamalkansikapdanperwatakan yang murni -mengambillangkahsederap -menghirupudarahasilkemerdekaan -mengikutacuansendiri -mengundangkontroversi -menjadicerucukutamapembangunan -menjulangnegarakepuncakjagat -menuntutsetiapanakwatanmengotakanaspirasi -menyambutgamitanmenaraimpian -menyebabkanimejnegaratercalar -menyediakankursusdanlatihan yang relevan -menyembunyikanmasalahutamamasyarakat -merekalebihcenderungkepadakeseronokandanberpeleseran -mewujudkanmasyarakat yang b ermaklumatdanberpengetahuan -milineumbaruinipastisahajasaratdenganmuatancabaranreformasi -muafakatmerupakanintikepadaperpaduan -negarakitaakanbersihdaripadaunsursosial yang tidaksihat

-nilaikeinsanan yang syumul -nilai-nilai material semakinmemberkasdanmel uasdalammasyarakat -pandangan pro dankontra yang dipaparkan -pelbagaicabaran yang bakalmenghambat -pelbagaimasalahsosialsedangmenghinggapimasyarakat -pembentukanmasyarakatsakinah -pembudayaanilmuperludipupukdandibajaiolehgenerasimudamasakini -pendedahanole hpihak media massamenghangatkansenarioini -perludibajakembali -perubahan yang diharapmasihbelummenjelma -petandakehancurangenerasi -pewujudanmasyarakatmadani -propaganda negatifterhadapnegarakitadapatditepis -kitaperlumengoraklangkah -kitatidakwajarhanyaaku rdenganarus yang songsangini -komitmenmenyeluruhagensi yang terlibat -kongkongan yang selamainidianggapmembelenggu -Masalahnya, kitamahumemberipendapattetapitidakreladikritik -makmurdarisegiekonomitetapimuflisnilaikekeluargaan -mampumengadunkansatukombinas iusaha yang cukuppadu -manifestasikesanggupanbangsa -manusiabukanlah `haiwanrobotik yang tidakmempunyai rasa danjiwa -masadepanmenjanjikancabaran di luarjangkaan -masalahputusnyakomunikasidanjuranggenerasi -masalahsosialdansusila yang meruncing -masihterbelenggudengancaraberfikir yang sempit -masyarakat yang naifdenganmatakebendaan yang melalaikan -melangkahdenganseribukekuatan -melontarkansoalan yang cukuppenting -melupakancita-cita yang lebihluhur -membangunkangenerasi yang berketerampilan, bersahsiahmul iadanberilmu -membebaskanmerekadaripadabelenggukejahilandankegelapan -membenambudayahedonistik yang tidakberfaedah -membetulkanketidaktepatanfakta -membimbingmerekamemenuhiimpian -membinaimpianmasadepan yang lebihgemilang

-membongkarkepincangan -membuktikansensitiviti, kepekaandankeprihatinanmereka -mempengaruhimindagenerasimuda -mempertahankanperasaansalingbersefahaman -mempertingkatdanmemperteguhkefahaman -mempraktikkanelementolakansur -memudaratkankesejahteraanrakyat -menaburbaktikepadamereka yang kurang beruntung -menaburkannilaikebendaan yang tidakbertahan lama -menagihkomitmendanpengertianseriussemuapihak -menampilkanwajahbaru yang disulamitekad -menangkistuduhan yang tidakberasas -mencapaitahap yang mencemaskan -mencerminkandenganjelasakanhakikatini -mencerminkangenerasi yang muflisdantercabutdaripadaakartradisinya -mendapatperhatiandanliputan media massa -mendepanimasadepan yang tidakmenentu Kumpulan frasagramatis 3: -hidup di luarkemampuan -mengundangpelbagaimasalah/persoalan -agensipenguatkuasa -mencemarkanimej -amaln x sihat -berperananlebihproaktif -perhatiandanpemantauan -budayadanamalanharian -menyuntiksemangat -wadahberkesanuntukmendidik -menggemblengtenagadansumber -pengisianjiwadanminda -menjadibentengtenagadalammemerangi -platform -pembentukaninsan -ketulusandankeazaman

-petandajelas -meracunimasadpn -era globalisasi -nadikehidupan -komunikasibermakna -secaraholistik -pendidikandanpembangunan moral -merangsangtenagaintelektual -usahamembinatamadunbangsa -merosakkn moral -menempakejayaan -meningkatkankesedaranmasyarakat -elemen -relevan -tuntutanpemodenan -menjadicerucukutamapembangunan -instrumenperpaduan -zamanmuasirini (sekarang) -hambateknologi