Anda di halaman 1dari 3

Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 1 Bab 13 Rekod Tak Lengkap 13.

1 Punca Rekod Tak Lengkap

Rekod Tak Lengkap Sistem catatan tunggal Peniaga biasanya hanya menyimpan rekod penerimaan tunai dan pembayaran tunai, baki awal tunai di tangan dan di bank, penghutang dan pemiutang, aset perniagaan yang dimiliki

Punca: 13.2 13.3 Rekod urus niaga direkodkan menurut cara tersendiri (sistem catatan tunggal) Kemusnahan atau kehilangan rekod Sistem penyimpanan dokuman yang tidak sistematik Ketiadaan dokumen berkenaan Kesan Rekod Tak Lengkap terhadap Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira Imbangan Duga tidak dapat disediakan Ketepatan perekodan diragui serta tidak dapat diuji Untung rugi sukar ditentukan Pembanndingan prestasi perniagaan tidak dapat dilakukan Kunci Kira-kira sukar disediakan Penentuan Pendapatan

Kaedah Perbandingan Menggunakan pendekatan persamaan perakaunan untuk menentukan pendapatan perniagaan (Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik/Modal) Modal akhir = Modal awal + Untung besih Untung bersih = Modal akhir + Ambilan Modal tambahan Modal awal

Kaedah Analisis Melibatkan proses menganalisis urusniaga yang bertujuan memperoleh item yang tertinggal Memerlukan penyimpanan: o Rekod penerimaan dan pembayaran/ buku tunai o aki tunai di tangan dan di bank pada awal dan akhir tahun o Rekod penghutang dan pemiutang o Rekod aset dan liabiliti

Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2 Bab 13 Rekod Tak Lengkap i. Menghitung Jualan (Belian) - Penyediaan Akaun Kawalan Penghutang (Akaun Kawalan Pemiutang) atau Penyata Mengira Jualan Kredit (Penyata Mengira Belian Kredit) untuk mendapatkan jumlah jualan (belian) kredit - Jumlah jualan (belian) = Jualan (Belian) tunai + Jualan (Belian) kredit - Maklumat daripada analisis Akaun Penghutang dan Akaun Pemiutang Analisis Akaun Penghutang 1. Baki awal dan baki akhir 2. Penerimaan daripada penghutang 3. Pulangan jualan 4. Diskaun diberi 5. Hutang lapuk Analisis Akaun Pemiutang 1. Baki awal dan baki akhir 2. Pembayaran kepada pemiutang 3. Pulangan belian 4. Diskaun diterima

ii. Analisis Buku Tunai - Maklumat yang dapat diperoleh: Belian dan jualan tunai barang niaga Belian dan jualan aset bukan semasa secara tunai Penerimaan daripada penghutang dan pembayaran kepada pemiutang Segala belanja Segala hasil Ambilan tunai Pindahan tunai Baki awal dan baki akhir tunai iii. Analisis Belanja dan Hasil

Belanja sebenar

= Belanja yang telah dibayar + Belanja terakru akhir Belanja terakru awal = Belanja yang telah dibayar + Belanja terdahulu awal Belanja terdahulu akhir

Hasil sebenar

= Hasil yang telah diterima + Hasil terakru akhir Hasil terakru awal = Hasil yang telah diterima + Hasil terdahulu awal Hasil terdahulu akhir

Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 3 Bab 13 Rekod Tak Lengkap 13.4 Penentuan Aset dan Liabiliti dalam Kunci Kira-kira

* Dalam perakaunan sistem catatan tunggal, Kunci Kira-kira dikenali sebagai Penyata Hal Ehwal Langkah menyediakan Kunci Kira-kira: Menghitung modal awal dan modal akhir dengan menggunakan Penyata Mengira Modal Menghitung untung atau rugi bersih, sama ada dengan menggunakan kaedah perbandingan atau kaedah analisis

Langkah 1 Langkah

Langkah 3

Menyediakan Kunci Kira-kira, sama ada dalam bentuk penyata atau bentuk T.