Anda di halaman 1dari 41

SEKOLAH MENENGAH

TUGASAN PROJEK PRINSIP PERAKAUNAN (3756/3)

NAMA CALON ANGKA GILIRAN

: :

NOMBOR KAD PENGENALAN

GURU PENTAKSIR

ISI KANDUNGAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KANDUNGAN Perakuan Calon Penghargaan Pengenalan Perniagaan Profil perniagaan Catatan Dalam Lejar Imbangan Duga Senarai Pelarasan Pada Tarikh Imbangan Catatan Pelarasan Dalam Jurnal Dan Lejar Akaun Kawalan Imbangan Duga Terselaras Penyata Pendapatan Kunci kira-kira Pengiraan Nisbah: i) 13 ii) iii) 14 15 16 Keberuntungan Kecairan Kecekapan MUKA SURAT 3 4 5 6

Tafsiran Nisbah Belanjawan Tunai Untuk Empat Tahun(2012-2015) Mengemukakan Cadangan Untuk Meningkatkan Prestasi Semasa Dan Jangka Panjang Perniagaan

17

Rumusan

LAMPIRAN 2

PERAKUAN CALON TENTANG KETULENAN TUGASAN PROJEK KERTAS 3756/3

Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untuk memenuhi syarat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2011 bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan 3756/3 adalah tulen.

Tandatangan Calon :_____________________________

Nama Calon No Kad Pengenalan

Angka Giliran Calon

Borang perakuan in mestilah disertakan di bahagian hadapan Tugasan Projek.

PENGHARGAAN Saya, ..ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada: Guru Prinsip Perakaunan, Rakan-rakan sekelas, Ibu bapa, dan Pihak sekolah

Kerana telah banyak memberi dorongan dan bantuan kepada saya dalam menyempurnakan tugasan projek Folio Prinsip Perakaunan, SPM 3756/3 menepati masa yang ditetapkan. Melalui tugasan ini, saya lebih memahami dan menghayati konsep-konsep perakaunan yang saya pelajari dalam kelas. Kini, saya lebih yakin untuk menceburi bidang perakaunan sebagai kerjaya saya pada masa hadapan.

PENGENALAN PERNIAGAAN Saya, .. telah menubuhkan Perniagaan Perabot Amanah pada 1 Januari 2011 dengan modal sebanyak RM 60,000. Perniagaan saya adalah perniagaan milikan tunggal yang menjual pelbagai barangan perabot. Perniagaan ini dibantu oleh seorang pekerja yang dibayar dengan gaji RM 1200 sebulan. Saya memilih untuk menubuhkan perniagaan yang menjual perabot kerana: i) Kurangnya perniagaan yang menjual perabot di lokasi perniagaan saya. ii) Mempunyai permintaan yang tinggi dalam kalangan penduduk setempat. iii) Saya amat berminat dalam perniagaan ini memandangkan bidang ini sentiasa mempunyai permintaan yang tinggi. Saya percaya dengan menjalankan perniagaan milikan tunggal yang menjual perabot, saya akan dapat memperoleh keuntungan yang tinggi, dapat memenuhi permintaan orang ramai serta memudahkan penduduk setempat. Saya faham dengan melibatkan diri dalam perniagaan yang menjual perabot, saya akan berhadapan dengan risiko-risiko seperti persaingan terutamanya dari Rozel, Ikea dan Lorenzo. Walaubagaimanapun, saya akan menanggung sendiri segala kos dan kerugian yang mungkin berlaku.

PROFIL PERNIAGAAN

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.

Nama Perniagaan Nama Pemillik Lokasi/Alamat Jenis Perniagaan Tempoh Perniagaan Tempoh Rekod Modal Perniagaan Jumlah Pekerja Status

PERNIAGAAN PERABOT AMANAH

10, JALAN PERMATA, 19200 PULAU PINANG MILIKAN TUNGGAL SEBULAN 1 JANUARI 2011 HINGGA 31 JANUARI 2011 RM 60,000 SEORANG SEDIA ADA

LEJAR AM LA 1 Akaun Modal Jumlah Tarikh 2011 Jan31 Baki h/b Butir Folio (RM) Tarikh 2011 218320.00 Jan 1 Baki b/b Lengkapan 218320.00 Feb1 Baki b/b JA1 217600.00 JA1 720.00 218320.00 218320.00 Butir Folio Jumlah (RM)

LA 2 Akaun Premis Jumlah Tarikh 2011 Jan 1 Baki b/b JA1 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 13500.00 Jan31 Baki h/b 13500.00 Butir Folio Jumlah (RM)

13500.00 Feb 1 Baki b/b 13500.00

13500.00

LA 3

Akaun Stok Jumlah Tarikh 2011 Jan 1 Baki b/b JA1 56500.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 56500.00 Butir Folio Jumlah (RM)

56500.00 Feb 1 Baki b/b 56500.00

56500.00

LA 4 Akaun Kenderaan Jumlah Tarikh 2011 Jan 1 Baki b/b JA1 40000.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 40000.00 Butir Folio Jumlah (RM)

40000.00 Feb 1 Baki b/b 40000.00

40000.00

LA 5 Akaun Lengkapan Jumlah Tarikh 2011 Jan 1 Baki b/b Modal JA1 JA1 15000.00 720.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 15000.00 Butir Folio Jumlah (RM)

15720.00 Feb 1 Baki b/b 15720.00

15720.00

LA 6 Akaun Pinjaman 6% Jumlah Tarikh 2011 Jan 31 Bank Baki h/b BT1 400.00 21200.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 1 Baki b/b JA1 21600.00 Butir Folio Jumlah (RM)

21600.00 Feb 1 Baki b/b

21600.00 21200.00

LA 7 Akaun Pinjaman 4% Jumlah Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 3000.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 1 Baki b/b JA1 3000.00 Butir Folio Jumlah (RM)

3000.00 Feb 1 Baki b/b

3000.00 3000.00

LA 8 Akaun Kadar Bayaran Terakru Jumlah Tarikh 2011 Jan 31 Kadar bayaran 280.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 1 Baki b/b JA1 280.00 Butir Folio Jumlah (RM)

280.00

280.00

LA 9 Akaun Peruntukan Hutang Ragu Jumlah Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 370.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 1 Baki b/b JA1 370.00 Butir Folio Jumlah (RM)

370.00 Feb 1 Baki b/b

370.00 370.00

LA 10 Akaun Susut Nilai Terkumpul-Kenderaan Jumlah Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 12000.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 1 Baki b/b JA1 12000.00 Butir Folio Jumlah (RM)

12000.00 Feb 1 Baki b/b

12000.00 12000.00

LA 11 Akaun Susut Nilai Terkumpul-Lengkapan Jumlah Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 2850.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 1 Baki b/b JA1 2850.00 Butir Folio Jumlah (RM)

2850.00 Feb 1 Baki b/b

2850.00 2850.00

LA 12 Akaun Deposit Sewa Jumlah Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 2400.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 1 Baki b/b JA1 2400.00 Butir Folio Jumlah (RM)

2400.00 Feb 1 Baki b/b

2400.00 2400.00

LA 13 Akaun Belian Jumlah Tarikh 2011 Jan 3 Bank 8 Bank 31 Pelbagai pemiutang BT1 BT1 JB1 2100.00 4400.00 25080.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 5 Ambilan 31 Baki h/b JA1 910.00 30670.00 Butir Folio Jumlah (RM)

31850.00 Feb 1 Baki b/b 30670.00

31580.00

LA 14 Akaun Pulangan Belian Jumlah Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 4900.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 31 Pelbagai pemiutang JPB1 4900.00 Butir Folio Jumlah (RM)

4900.00 Feb 1 Baki b/b

4900.00 4900.00

LA 15 Akaun Jualan Jumlah Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 58100.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 5 Bank 19 Tunai 22 Bank 25 Bank 31 Pelbagai pemiutang BT1 BT1 BT1 BT1 JJ1 3000.00 1800.00 5200.00 3800.00 44300.00 Butir Folio Jumlah (RM)

58100.00 Feb 1 Baki b/b

58100.00 58100.00

LA 16 Akaun Pulangan Jualan Jumlah Tarikh 2011 Jan 31 Pelbagai pemiutang JPJ1 5700.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 5700.00 Butir Folio Jumlah (RM)

5700.00 Feb 1 Baki b/b 5700.00

5700.00

LA 17 Akaun Sewa Ruang Niaga Diterima Jumlah Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 300.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 1 Bank BT1 300.00 Butir Folio Jumlah (RM)

300.00 Feb 1 Baki b/b

300.00 300.00

LA 18 Akaun Komisen Diterima Jumlah Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 500.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 8 Tunai BT1 500.00 Butir Folio Jumlah (RM)

500.00 Feb 1 Baki b/b

500.00 500.00

LA 19 Akaun Ambilan Jumlah Tarikh 2011 Jan 5 Belian Tunai JA1 BT1 910.00 800.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 1710.00 Butir Folio Jumlah (RM)

1710.00 Feb 1 Baki b/b 1710.00

1710.00

LA 20 Akaun Insurans Jumlah Tarikh 2011 Jan 10 Tunai BT1 600.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 600.00 Butir Folio Jumlah (RM)

600.00 Feb 1 Baki b/b 600.00

600.00

LA 21 Akaun Komputer Jumlah Tarikh 2011 Jan 11 Bank BT1 2800.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 2800.00 Butir Folio Jumlah (RM)

2800.00 Feb 1 Baki b/b 2800.00

2800.00

LA 22 Akaun Kadar Bayaran Jumlah Tarikh 2011 Jan 12 Bank BT1 560.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 31 Kadar bayaran terakru Baki h/b 280.00 280.00 Butir Folio Jumlah (RM)

560.00 Feb 1 Baki b/b 560.00

560.00

LA 23 Akaun Angkutan Masuk Jumlah Tarikh 2011 Jan 15 Tunai BT1 450.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 450.00 Butir Folio Jumlah (RM)

450.00 Feb 1 Baki b/b 450.00

450.00

LA 24 Akaun Promosi Jumlah Tarikh 2011 Jan 18 Bank BT1 500.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 500.00 Butir Folio Jumlah (RM)

500.00

500.00

Feb 1

Baki b/b

500.00

LA 25 Akaun Alat Tulis Jumlah Tarikh 2011 Jan 20 Bank BT1 650.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 650.00 Butir Folio Jumlah (RM)

650.00 Feb 1 Baki b/b 650.00

650.00

LA 26 Akaun Pengiklanan Jumlah Tarikh 2011 Jan 22 Tunai BT1 300.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 300.00 Butir Folio Jumlah (RM)

300.00 Feb 1 Baki b/b 300.00

300.00

LA 27 Akaun Belanja Am Jumlah Tarikh 2011 Jan 24 Bank BT1 500.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 500.00 Butir Folio Jumlah (RM)

500.00 Feb 1 Baki b/b 500.00

500.00

LA28 Akaun Derma Jumlah Tarikh 2011 Jan 28 Tunai BT1 100.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 100.00 Butir Folio Jumlah (RM)

100.00

100.00

Feb 1

Baki b/b

100.00

LA 29 Akaun Faedah Atas Pinjaman Jumlah Tarikh 2011 Jan 31 Bank BT1 120.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 120.00 Butir Folio Jumlah (RM)

120.00 Feb 1 Baki b/b 120.00

120.00

LA 30 Akaun Gaji Jumlah Tarikh 2011 Jan 31 Bank BT1 1000.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 1000.00 Butir Folio Jumlah (RM)

1000.00 Feb 1 Baki b/b 1000.00

1000.00

LA 31 Akaun Upah Pembantu Kedai Jumlah Tarikh 2011 Jan 31 Bank BT1 1040.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 1040.00 Butir Folio Jumlah (RM)

1040.00 Feb 1 Baki b/b 1040.00

1040.00

LA 32 Akaun Diskaun Diberi Jumlah Tarikh 2011 Jan 31 Pelbagai penghutang BT1 1055.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 1055.00 Butir Folio Jumlah (RM)

1055.00

1055.00

Feb 1

Baki b/b

1055.00

LA 33 Akaun Diskaun Diterima Jumlah Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b 556.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 31 Pelbagai pemiutang BT1 556.00 Butir Folio Jumlah (RM)

556.00 Feb 1 Baki b/b

556.00 556.00

LEJAR JUALAN LJ1 Restoran Aneka Rasa Jumlah Tarikh 2011 Jan 1 Baki b/b 2 Jualan JA1 JJ1 1300.00 6200.00 7500.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 3 Bank Diskaun diberi BT1 BT1 7190.00 310.00 7500.00 Butir Folio Jumlah (RM)

LJ2 Pelangi Resort Bhd Jumlah Tarikh 2011 Jan 1 Baki b/b 18 Jualan 25 Jualan JA1 JJ1 JJ1 6400.00 7800.00 3900.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 19 Pulangan jualan 20 Bank Diskaun diberi 31 Baki h/b 18190.00 Feb 1 Baki b/b 6500.00 JPJ1 BT1 BT1 1300.00 10105.00 195.00 6500.00 18190.00 Butir Folio Jumlah (RM)

LJ3 Hotel Seri Kota Jumlah Tarikh 2011 Jan 1 Baki b/b 20 Jualan 23 Jualan JA1 JJ1 JJ1 JJ1 12200.00 6600.00 8800.00 11000.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 10 Bank 24 Bank Diskaun diberi Pulangan jualan 31 Baki h/b 38600.00 BT1 BT1 BT1 JPJ1 12200.00 10450.00 550.00 4400.00 11000.00 38600.00 Butir Folio Jumlah (RM)

28 Jualan

Feb 1 Baki b/b

11000.00

LEJAR BELIAN LB1 Din Jatis Sdn Bhd Jumlah Tarikh 2011 Jan 7 Bank Diskaun diterima BT1 BT1 8975.00 325.00 9300.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 1 Baki b/b 5 Belian JA1 2800.00 JB1 6500.00 9300.00 Butir Folio Jumlah (RM)

LB2 Siva Enterprise Jumlah Tarikh 2011 Jan 14 Pulangan belian 25 Bank 31 Baki h/b JPJ1 BT1 1820.00 17930.00 4550.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 1 Baki b/b 12 Belian JA1 15200.00 JB1 9100.00 Butir Folio Jumlah (RM)

24300.00 Feb 1 Baki b/b

24300.00 4550.00

LB3 Lim Furnitures Sdn Bhd Jumlah Tarikh 2011 Jan 7 Bank 20 Bank Diskaun diterima 29 Pulangan belian 31 Baki h/b BT1 BT1 BT1 JP1 18500.00 4309.00 231.00 3080.00 1780.00 Butir Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 1 Baki b/b 13 Belian 28 Belian JA1 18500.00 JB1 JB1 7700.00 1780.00 Butir Folio Jumlah (RM)

27980.00 Feb 1 Baki b/b

27980.00 1780.00

Perniagaan Perabot Amanah Imbangan Duga pada 31 Januari 2011 Butir Modal Premis Stok Kenderaan Lengkapan Pinjaman 6% Pinjaman 4% Kadar bayaran terakru Peruntukan hutang ragu 135000.00 56500.00 40000.00 15720.00 21200.00 3000.00 280.00 370.00 Debit (RM) Kredit (RM) 218320.00

Susut nilai terkumpul-kenderaan Susut nilai terkumpul-lengkapan Deposit sewa Bank Tunai Belian Pulangan belian Jualan Pulangan jualan Sewa ruang niaga diterima Komisen diterima Ambilan Insurans Komputer Kadar bayaran Angkutan masuk Promosi Alat tulis Pengiklanan Belanja am Derma Faedah atas pinjaman Gaji Upah pembantu kedai Diskaun diberi Diskaun diterima Penghutang: Pelangi Resort Bhd Hotel Seri Kota Pemiutang: Siva Enterprise 6500.00 11000.00 1710.00 600.00 2800.00 560.00 450.00 500.00 650.00 300.00 500.00 100.00 120.00 1000.00 1040.00 1055.00 5700.00 18181.00 450.00 30670.00

12000.00 2850.00 2400.00

4900.00 58100.00

300.00 500.00

556.00

4550.00

Lim Furniture Sdn Bhd 331106.00

1780.00 331106.00

Senarai pelarasan pada tarikh imbangan a) Stok akhir dinilaikan pada harga kos RM 48600 dan harga pasaran RM 46800. b) Kenderaan disusutnilaikan 20% mengikut kaedah garis lurus dan lengkapan dan lengkapan 10% mengikut kaedah baki berkurangan. c) Peruntukan hutang ragu hendaklah diselaraskan kepada 3% ke atas baki penghutang bersih. d) i)Gaji terakru ialah RM 200. ii)Faedah atas pinjaman 4% sebanyak RM 40 masih belum dibayar. e) Insurans terdahulu berjumlah RM 200. f) Komisen berjumlah RM 100 masih belum diterima. g) i)Ambilan barang niaga oleh pemilik perniagaan RM 150 belum direkodkan di mana-mana buku. ii)Pengiklanan RM 90 tersalah catat dalam belanja promosi.

Catatan pelarasan dalam jurnal dan lejar. JURNAL AM Tarikh a) 2011 Januari Stok 31 Akaun perdagangan (Pelarasan:Merekod nilai stok akhir) b)i) Belanja susut nilai kenderaan Susut nilai terkumpul kenderaan (Pelarasan:Merekod belanja susut nilai terkumpul bagi kenderaan) Belanja susut nilai lengkapan Susut nilai terkumpul 666.67 666.67 Butir Debit (RM) 46800.00 46800.00 Kredit (RM)

ii)

107.25 107.25

lengkapan (Pelarasan:Merekod belanja susut nilai bagi lengkapan) c) Hutang ragu Peruntukan hutang ragu (Pelarasan:Merekod pertambahan peruntukan hutang ragu) Faedah atas pinjaman 4% Faedah atas pinjaman 4% terakru (Pelarasan:Merekod faedah atas pinjaman terakru) Gaji Gaji terakru (Pelarasan:Merekod gaji terakru) e) Insurans terdahulu Insurans (Pelarasan:Merekod insurans terdahulu) Komisen diterima terakru Komisen diterima (Pelarasan:Merekod komisen diterima terakru) Ambilan Belian (Pembetulan kesilapan:Ambilan barang niaga tidak direkod ke manamana buku) Pengiklanan Promosi (Pembetulan kesilapan:Pengiklanan tersilap rekod sebagai promosi) 200.00 200.00 155.00 155.00

d)i)

40.00 40.00

ii)

200.00 200.00

f)

100.00 100.00

g)i)

150.00 150.00

ii)

90.00 90.00

LA 34 Akaun Belanja Susut Nilai Kenderaan Jumlah Folio (RM) Tarikh Butir 2011 Jan 666.67 31 Baki h/b 666.67 666.67 Jumlah (RM)

Tarikh 2011 Jan 31

Butir

Folio

Susut nilai terkumpul

666.67 666.67

Feb 1

Baki b/b

LA 10

Tarikh 2011 Jan 31

Butir

Baki h/b

Akaun Susut Nilai Terkumpul-Kenderaan Jumlah Folio (RM) Tarikh Butir 2011 Jan 12666.67 1 Baki b/b Susut nilai kenderaan 12666.67 Feb 1 Baki b/b

Folio

Jumlah (RM)

12000.00 666.67 12666.67 12666.67

LA 35 Akaun Belanja Susut Nilai Lengkapan Jumlah Folio (RM) Tarikh Butir 2011 Jan 107.25 31 Baki h/b 107.25 107.25 Jumlah (RM)

Tarikh 2011 Jan 31

Butir

Folio

Susut nilai terkumpul

107.25 107.25

Feb 1

Baki b/b

LA 11 Akaun Susut Nilai Terkumpul-Lengkapan Jumlah Folio (RM) Tarikh Butir 2011 Jan 2957.25 1 Baki b/b Susut nilai kenderaan 2957.25 Feb 1 Baki b/b Jumlah (RM)

Tarikh 2011 Jan 31

Butir

Folio

Baki h/b

2850.00 107.25 2957.25 2957.25

LA 36 Tarikh Butir Folio Akaun Hutang Ragu Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah

(RM) 2011 Jan 31 Peruntukan hutang ragu 2011 Jan 31

(RM)

155.00 155.00 155.00

Baki h/b

155.00 155.00

Feb 1

Baki b/b

LA 9 Akaun Peruntukan Hutang Ragu Jumlah Folio (RM) Tarikh Butir 2011 Jan 525.00 1 Baki b/b Hutang ragu 525.00 Feb 1 Baki b/b Jumlah (RM)

Tarikh 2011 Jan 31

Butir

Folio

Baki h/b

370.00 155.00 525.00 525.00

LA 30 Akaun Gaji Jumlah (RM) Tarikh 2011 Jan 1000.00 31 200.00 1200.00 1200.00 Jumlah (RM)

Tarikh 2011 Jan 31

Butir

Folio

Butir

Folio

Bank Gaji terakru Baki b/b

Baki h/b

1200.00 1200.00

Feb 1

LA 37 Akaun Gaji Terakru Jumlah (RM) Tarikh 200.00 2011 Gaji Jumlah (RM) 200.00

Tarikh 2011

Butir Baki h/b

Folio

Butir

Folio

Jan 31 200.00

Jan 31 200.00 200.00

Feb 1

Baki b/b

LA 29 Akaun Faedah Atas Pinjaman Jumlah Folio (RM) Tarikh Butir 2011 Jan 120.00 31 Baki h/b 40.00 160.00 160.00 Jumlah (RM)

Tarikh 2011 Jan 31

Butir

Folio

Bank Faedah atas pinjaman Baki b/b

160.00 160.00

Feb 1

LA 38 Akaun Faedah Atas Pinjaman 4% Terakru Jumlah Folio (RM) Tarikh Butir 2011 Jan 40.00 31 Faedah atas pinjaman 40.00 Feb 1 Baki b/b Jumlah (RM)

Tarikh 2011 Jan 31

Butir

Folio

Baki h/b

40.00 40.00 40.00

LA 39 Akaun Insurans Terdahulu Jumlah Folio (RM) Tarikh Butir 2011 200.00 Jan Baki h/b Jumlah (RM) 200.00

Tarikh 2011 Jan

Butir Insurans

Folio

31 200.00 200.00

31 200.00

Feb 1

Baki b/b

LA 20 Akaun Insurans Jumlah (RM) Tarikh 2011 Jan 600.00 31 600.00 400.00 Jumlah (RM)

Tarikh 2011 Jan 31

Butir

Folio

Butir

Folio

Tunai

Insurans terdahulu Baki h/b

200.00 400.00 600.00

Feb 1

Baki b/b

LA 40 Akaun Komisen Diterima Terakru Jumlah Folio (RM) Tarikh Butir 2011 Jan 100.00 31 Baki h/b 100.00 100.00 Jumlah (RM)

Tarikh 2011 Jan 31

Butir

Folio

Komisen diterima

100.00 100.00

Feb 1

Baki b/b

LA 18 Akaun Komisen Diterima Jumlah Folio (RM) Tarikh Jumlah (RM)

Tarikh

Butir

Butir

Folio

2011 Jan 31

Baki h/b

600.00

2011 Jan 31

Tunai Komisen diterima terakru Baki b/b

500.00 100.00 600.00 600.00

600.00 Feb 1

LA 19 Akaun Ambilan Jumlah (RM) Tarikh 2011 Jan 1710.00 31 150.00 1860.00 1860.00 Jumlah (RM)

Tarikh 2011 Jan 1

Butir

Folio

Butir

Folio

Baki b/b Belian

Baki h/b

1800.00

1860.00

Feb 1

Baki b/b

LA 13 Akaun Belian Jumlah Folio (RM) Tarikh 2011 Jan 30670.00 31 Jumlah (RM)

Tarikh 2011 Jan 1

Butir

Butir

Folio

Baki b/b

Ambilan Baki h/b

150.00 30520.00

Feb 1 Baki b/b

30670.00 30520.00

30670.00

LA 26 Tarikh Butir Folio Akaun Pengiklanan Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah

(RM) 2011 Jan 31 2011 Jan 31

(RM)

Tunai Promosi Baki b/b

Feb 1

300.00 90.00 390.00 390.00

Baki h/b

390.00 390.00

LA 24 Akaun Promosi Jumlah (RM) Tarikh 2011 Jan 500.00 31 500.00 410.00 Jumlah (RM)

Tarikh 2011 Jan 31

Butir

Folio

Butir

Folio

Bank

Pengiklanan Baki h/b

90.00 410.00 500.00

Feb 1

Baki b/b

AKAUN KAWALAN

Tarikh 2011 Jan 1 31

Butir

Baki b/b Jualan

Akaun Kawalan Penghutang Jumlah Folio (RM) Tarikh Butir 2011 Jan JA1 19900.00 31 Bank JJ1 44300.00 Diskaun Pulangan jualan Baki h/b 64200.00 17500.00

Folio

Jumlah (RM)

BT1 BT1 JPJ1

39945.00 1055.00 5700.00 17500.00 64200.00

Feb 1 Baki b/b

Tarikh 2011 Jan 31

Butir

Pulangan belian

Akaun Kawalan Pemiutang Jumlah Folio (RM) Tarikh Butir 2011 Jan 4900.00 1 Baki b/b

Folio

Jumlah (RM)

36500.00

Bank Diskaun diterima Baki h/b

49794.00 556.00 6330.00 61580.00

31 Belian

25080.00

Feb 1

Baki b/b

61580.00 6330.00

Perniagaan Perabot Amanah Imbangan Duga Terselaras pada 31 Januari 2011 Butir Modal Premis Stok Kenderaan Lengkapan Pinjaman 6% Pinjaman 4% Peruntukan hutang ragu Hutang ragu Susut nilai terkumpul-kenderaan Belanja susut nilai kenderaan 666.67 155.00 12666.67 135000.00 56500.00 40000.00 15720.00 21200.00 3000.00 525.00 Debit (RM) Kredit (RM) 218320.00

Susut nilai terkumpul-lengkapan Belanja susut nilai lengkapan Deposit sewa Belian Pulangan belian Jualan Pulangan jualan Sewa ruang niaga diterima Komisen diterima Ambilan Insurans Komputer Kadar bayaran Angkutan masuk Promosi Alat tulis Pengiklanan Belanja am Derma Faedah atas pinjaman Faedah pinjaman terakru Gaji terakru Gaji Diskaun diberi Insurans terdahulu Komisen diterima terakru Diskaun diterima Penghutang: Pelangi Resort Bhd Hotel Seri Kota Pemiutang: 6500.00 11000.00 1200.00 1055.00 200.00 100.00 1860.00 400.00 2800.00 280.00 450.00 410.00 650.00 390.00 500.00 100.00 160.00 5700.00 30520.00 107.25

2957.25

2400.00

4900.00 58100.00

300.00 600.00

40.00 200.00

556.00

4550.00

Siva Enterprise Lim Furniture Sdn Bhd Upah Tunai Bank 1040.00 450.00 18181.00 332094.92 332094.92 1780.00