FAZAAIL E AAMAL DUA Shaikh Sanaullah Madani Peace TV Urdu www.peacetvurdu.

org

Shaikh Sanaullah Madani: ...Maine aap ke samne Surah Baqarah, Surah No.2 ki Ayat No.186 padhi hai. Is mu nasibat se main chand baatein Dua ke talluq se rakhna chahta hoon. Nazireen, aap ye baat achchhi tareeqe se jante hain ki jab dunya ke andar logon ke sahare kha tm ho jayein har aadmi kabhi-na-kabhi kisi-na-kisi takleef me mubtila hota hai p areshani me ghir jata hai jab uske dunyawi sahare khatm ho jayein toot jayein to h ek Sahara aisa baqi hai ki agar woh us Sahare ko pakad le, Usko apna le toh us ko Sukoon milega. Aap ko malum hai woh Sahara kya hai. Woh Sahara DUA hai ALLAH ko yaad karna hai... Preshan-haal ki pareshani ko door kaun karta hai? Takleefon ko kaun door karta h ai? Aap ka jawab hai ALLAH... Surah Naml, Surah No.27, Ayat No.63: Am-Many-Yujeebul muztarra izaa Da'aa-H, wa Yak-shifus-suuu' wa Yaj-ala-kum qulafa aal-arz; a-ilahum-ma'al-laah? Kaun hai jo pareshan-haal ki pareshani ko door kare jab woh USE pukare? Kaun hai jo takleefon ko khatm karde? Kaun hai Jisne tumko zameen me qaleefah banaya? Kya ALLAH ke ilawa koi ALLAH hai? Hargiz NAHI... Isliye DUA kijiye RAB se. Sehat mangna ho, RAB se mangiye paresha ni door karni ho, RAB se mangiye... Pareshan the, kaun? - Ayyoob, 'alaihis-Salaatu was-Salaam, beemari se toh RAB se Shifa mangi, RAB ne use Shifa di. Pareshan-haal hain? Yoonus, 'alaihis-Salaatu was-Salaam, ne RAB se apni pareshani ki DUA mangi RAB k e samne zikr kiya, RAB ne unhein machhli ke pet se nikala aur unki pareshani ko door kar diya... Aulaad nahi ho rahi hai, mangiye jis tareeqe se Zakariyyaa, 'alaihis-Salaatu was -Salaam, ne manga toh RAB ne diya... DUA kijiye RAB se... Jab rozi-roti ka intez am nahi hai toh Moosaa,'alaihis-Salaatu was-Salaam, ne manga toh RAB ne diya... Nabi, Sallallaahu 'alaihi wa Sallam yahi wajah hai ki Aap hamesha DUAON ka ihtim am kiya karte the uth-te, baith-te, jaag-te, let-te, chal-te, phir-te DUAON me m ashgul rehte. Isliye aap sochte honge gaur karte honge ki pishab-pakhana ki DUA, sone ki DUA, ghar se nikalne ki DUA, ghar me aane ki DUA jitni bhi DUAEIN hain, ye tamam DUAON ka ihtimam isliye sikhlaya gaya hai - agar aadmi in DUAON ka iht imam kare toh Shaitaan ke shar se mahfuz rahega aur ALLAH ki Yaad mein hamesha m ashgul rahega kyunki jab ALLAH ki Yaad mein mashgul rahega toh buraiyon ki taraf unka dimag ragib nahi ho sakta. Kam-se-kam toh aadmi dil ke andar ye Qauf paida

karega toh buraiyon se darega... Aap ko malum hai ye DUA kya hai. DUA toh ek aisa Sahara hai jab tamam Sahare kha tm ho jayein toh DUA hi ke zariye aadmi ko Sukoon milta hai. Aap ko malum hai, A adam, 'alaihis-Salaatu was-Salaam, ko ALLAH Ta'aala ne jo cheez sikhlayi hai woh kya thi. Woh DUA thi. Pareshan-haal the - Aadam, 'alaihis-Salaatu was-Salaam, n e DUA ki... Hum aur aap bhi pareshan hain, gunahgaar hain, RAB se mangein, RAB Q ubool karega. DUA ke zariye, RAB hamare gunahon ko muaf farmayega... Surah A'araaf, Surah No.7, Ayat No.23: ...Rabba-naa, zalam-naa anfusa-naa wa il-lam Tag-fir-lanaa wa Tar-ham-naa lana-ko onanna minal-qaasireen. Aye hamare RAB, hum ne apne nafs ke upar Zulm kiya; agar Tu nahi Baqshega, Raham nahi Karega, tab toh hum Ghata pane walon mein se ho jayenge. Aap ko malum hai DUA kya hai. DUA ek Ibaadat hai. Nabi, Sallallaahu 'alaihi wa Sallam, ne irshad farmaya Sunan at-Tirmizi, Kitab ad-Da'waat, Kitab No.45, Hadees No.3372: Ad-Du'aau Huwal-'Ibaadah. DUA 'Ibaadat hai. DUA sabse Behtareen cheez hai. DUA se achchhi cheez koi hai hi NAHI miyat batana maqsood hai. yani Uski Ah

Sunan at-Tirmizi, Kitab ad-Da'waat, Kitab No.45, Hadees No.3370: Laisa shai-un Akrama 'alal-laahi minad-Du'aa. ALLAH ke Nazdeek DUA se Behtar koi ch eez hai hi NAHI. Aap ko malum hai DUA ki Ahmiyat kitni hai? Uski Fazeelat ka kya kehna! Hum aur a ap DUA karne se hichkichate hain. BILKUL NAHI. DUA karni chahiye... Har cheez RA B se mangni chahiye. Kaha jata hai agar joote ka tasma bhi toot jaye RAB se mang o. Ye bhi kaha gaya ki mamuli-mamuli cheez bhi RAB se mango kyunki WOHI Pura Kar ne Wala hai. Aap ko malum hai DUA ki Ahmiyat kitni hai. Uski Fazeelat ka kya kehna! DUA se toh Taqdeer bhi badal jati hai. Yahan main wazaahat karna chahunga ki woh Taqdeer jo Mu'allaq hai ALLAH Ta'aala ne DUA ke sath jod diya hai agar aadmi DU A karega toh ALLAH Ta'aala uski woh pareshani ko door kar dega toh woh Taqdeer b adalti hai; use woh maane mein istemal kiya ja sakta hai warna ALLAH Ta'aala ko Andaza hai har cheez ka. Woh 'Aalimul-Gaib hai wash-Shahaadah hai.. WOH Gaib au r Zaahiri cheezon ka Jaanne Wala hai. USNE bandon ke talluq se jo cheez likh rak hi hai woh USKE Andaze ke mutabiq hai aur USKA Andaza kabhi Galat NAHI hota. Isk a matlab ye NAHI keh sakte ki hum aur aap ko ALLAH Ta'aala majbur kar raha hai. Ji NAHI! USNE aazadi de rakhi hai aur hum ko khuli chhoot dedi hai ki hum Achchh a Rasta apnaye ya galat rasta apnaye. Toh woh Taqdeer DUA se badalti hai jo Mu'a llaq hai. Taqdeer ki ek qism hai -Mugram. Woh kabhi NAHI badalti. Sunan at-Tirmizi, Kitab al-Qadr, Kitab No.30, Hadees No.2139: Laa yarud-dul Qazaa-a illad-Du'aa... ki DUA ke zariye Taqdeer badal jati hai. ...wa laa yazeedu fil-'umri illal-Birru. ...aur umr mein zyadati hoti hai Neki karne se. Yani ALLAH Ta'aala Neki karne ki wajah se us aadmi ki umr mein Barkat deta hai. Z yadati karta hai matlab ye ki ALLAH Ta'aala usko Nek kaam karne ka ziyadah mauqa deta hai toh woh aadmi itna Nek kaam kar leta hai goya ki lambi umr wala kar pay ega. Ziyadah umr mila goya ki Neki ka kaam ziyadah kiya - woh kaam ziyadah umr w ala bhi nahi kar sakta. Aap ko malum hai DUA ki Ahmiyat kitni hai? Hum aur aap DUA karne se hichkichate hain. Ji NAHI... DUA - jo takleef hum par aayi aur jo takleef aaindah aane wali hai tamam cheezon ko khatm karne wali cheez kya hai woh? - DUA hai... Badi Fazee

lat hai... Sunan at-Tirmizi, Kitab ad-Da'waat, Kitab No.45, Hadees No.3548: Innad-Du'aa-a yan-fa-'u mim-maa nazala wa mim-maa lam yanzil; fa-'alaikum, 'ibaad al-laahi bid-Du'aa. Jo pareshani aa chuki aur jo pareshani aane wali hai ALLAH Ta'aala DUA ke zariye us pareshaniyon ko door kar deta hai; toh aye ALLAH ke bandon, DUA ko laazim pak do. - Nabi, Sallallaahu 'alaihi wa Sallam, ne irshad farmaya. Agar haath ALLAH ki taraf DUA ke liye uth jaye toh RAB us hath ko khali NAHI lau tata. RAB ne kya kaha? Sunan ibn Majah ki ek riwayat hai Nabi, Sallallaahu 'alaihi wa Sallam, ne irshad farmaya Kitab ad-Du'a, Kitab No.34, Hadees No.3865: Inna Rabba-kum Hayiyyun Kareemun, Yas-tah-yi min 'abdi-Hii izaa da'aa-Hu fal-yaru dda-huma sifran. Nabi, Sallallaahu 'alaihi wa Sallam, ne kaha ki beshak tumhara RAB Bahot Ziyadah Sharm Karne Wala hai, Nek hai, Buzurg hai; US ko Sharm mahsoos hoti hai apne ba nde se ki jab banda US ko pukare toh uske dono haath ko khali lauta de. Malum hai aap ko DUA ki Ahmiyat kitni hai? - ki agar aap DUA nahi karte toh ALLA H Ta'aala Narazi ka Izhaar karta hai. Surah Mu'min, Surah No.40, Ayat No.60: ...Ud-'uu-Nii, asta-jib-lakum; innal-lazeena yastak-biroona 'an 'Ibaada-Tii sa-ya d-quloona Jahannama daaqireen. ...Mujhe hi pukaro, MAIN tumhari pukar ko sunta hoon; jo log MUJHE nahi pukarte M ERI 'Ibaadat se i'raaz karte hain anqareeb Jahannam mein daaqil honge. DUA par ubhara gaya hai ki aadmi kis tareeqe se DUA kare. Surah Baqarah, Surah No.2, Ayat No.186: Wa izaa sa-ala-ka 'ibaa-dii 'Annii fa-Innii Qareeb; Uujeebu da'watad-daa'i izaa d a'aa-N; fal-yasta-jeebuu-Lii wal-yu'minu Bii la'allahum yarshudoon. Jab MERE bandein aap se poochein MERE bare mein toh keh dijiye ki MAIN Bahot Qare eb hoon aur MAIN pukarne walon ki pukar ko sunta hoon jab woh MUJHE pukarein; lo gon ko chahiye ki MUJH par Imaan rakhein aur MUJHE hi pukare MUJH se Baqshish ta lab kare shayad ki woh log Baqsh diye jayein. ALLAH hi se manga jaye, ALLAH par Imaan rakha jaye toh ALLAH Ta'aala Hidaayat ka Rasta Dikhata hai. Sami'een, Nazireen, gaur kijiye ki jo DUA hum aur aap mangte hain uske bhi kuchh Aadab hain yoon hi nahi pehle bahot kaam karna hai.

Nabi, Sallallaahu 'alaihi wa Sallam, ne irshad farmaya Sunan at-Tirmizi ki riwayat hai Kitab ad-Da'waat, Kitab No.45, Hadees No.3476: Ek aadmi aaya, Masjid ke andar Namaaz padha, kehne laga, Allaahummag-fir-lii warHam-nii. Aye ALLAH, TU mujhe Baqsh de aur mujh par Raham farma. Toh Nabi, Sallallaa hu 'alaihi wa Sallam, ne kaha, 'Ajil-ta, ayyuhal-musalli. Aye Namaaz padhne wale, t une jaldbazi ki. Jab tu Namaaz padh le toh tu baith ja, fah-madil-laaha bi-maa Huw a ahlu-H, aur tu ALLAH ki Tareef kar ALLAH ke liye jo Layaq hai, wa salli 'alaiyya au mujh par tu Darood wa Salaam bhej, phir tu DUA kar, teri DUA Qubool hogi. Ek dus ra aadmi aaya, Namaaz padha, ALLAH ki Tareef ki, Nabi, Sallallaahu 'alaihi wa Sa llam, par Darood wa Salaam bheja toh Nabi, Sallallaahu 'alaihi wa Sallam, ne kah a ye aadmi sahi kiya hai phir us se kaha tu DUA kar, teri DUA Qubool ki jayegi. Toh ye DUA ke Aadab Is tareeqe se hain ki aadmi pehle ALLAH ki Tareef kare phir Nabi, Sallallaahu 'alaihi wa Sallam, Darood wa Salaam bheje phir DUA mange. DUA ka mangne ka ek Adab ye bhi hai ki aadmi diljami ke sath DUA mange, pukhtagi

ke sath DUA mange, do-tok alfaz mein DUA mange ki Aye ALLAH, TU mujhe ye de. Ye NAHI ki agar TU chahe toh de, naa chahe toh naa de yani bilkul, dili irade ke s ath DUA mange ki Aye ALLAH, TU mujhe ye cheez dede. Saheeh Bukhari, Kitab ad-Da'waat, Kitab No.80, Hadees No.6338: Kya kaha Nabi, Sallallaahu 'alaihi wa Sallam, ne? Izaa da'aa ahadu-kum fal-ya'zimal-mas'alah. Jab tum mein ka koi aadmi mange toh pukhta irade ke sath mange. Ye naa kahe LLAH, TU jo chahta hai woh de.

Aye A

Bilku ye kaha Aye ALLAH, TU mujhe ye cheez de. Waqai woh DUA sahi honi chahiye rishtedari ko kaat ne ke liye NAHI hona chahiye, gunah ke liye NAHI hona chahiye. Toh aadmi pukhtagi ke sath mange, dili irade k e sath mange toh ALLAH Ta'aala uski DUA ko Qubool farmata hai kyunki ALLAH ko ko i zor-zabardasti NAHI kar sakta. DUA ke Aadab mein se ye bhi hai ki aadmi apne gunahon ka Iqrar kare. Is ka tazki rah hai Mustadrak Haakim mein, Kitab al-Jihaad ke andar ki aadmi apne gunahon ka Iqrar kare ki RAB mujh se ye gunah huwa hai. Agar aadmi gunahon ka Iqrar karta hai toh RAB Bahot Qush hota hai. WOH samjhta hai aur WOH kehta hai ki MERE bande ne samjha ki mere paas bhi RAB hai; agar main gunah karunga toh WOH Baqshne Wal a hai. Toh aadmi apne gunahon ka Iqrar kare phir RAB se DUA mange ki Aye ALLAH, TU mere is gunahon ko MUAF farma. Muhtaram Nazireen, program ka ye silsilah chalta rahega. Phir milenge, InshaaALL AH, thode se waqfe ke baad. Muhtaram Nazireen, dobara aap ka Istiqbaal hai program 'Fazaail E Aamal' azkirah hai 'DUA' ka. Ab main aap ke samne woh baatein rakhna chahta hoon ki DUA ki Qubooliyat at kya hain. Aap agar kis waqt DUA karenge toh ziyadah ummeed hai ki aap Qubool hojaye. Yaad rakhiye, ek waqt toh woh hai ki aadmi raat ke akhiri ein uthe aur ALLAH se DUA mange toh woh DUA Qubool hoti hai. mein. T ke auqa ki DUA pahar m

Saheeh Bukhari ki riwayat hai Kitab at-Tahajjud, Kitab No.19, Hadees No.1145: Nabi, Sallallaahu 'alaihi wa Sallam, ne irshad farmaya Yanzilu Rabbu-naa, Tabaaraka wa Ta'aala, kulla lailatan ilaa samaaaid-dunyaa heen a Yabqaa sulusul-lailil-aaqir, ki hamara RAB, Tabaaraka wa Ta'aala, aasman e duny aa par nuzool faramata hai raat ke akhiri hisse mein phir who kehta hai, Many-yud -'uu-Nii, fa-astajeeba lah... Kaun hai MUJHE pukarne wala ki MAIN uski pukar ko su noon? Many-yas-alu-Nii, fa-Uutiyah? Kaun hai MUJH se sawal karne wala ki MAIN use do on? Kaun hai MUJH se Baqshish talab karne wala ki MAIN uski Baqshish ko sun loon? Ek waqt ye bhi hai ki Aazan aur Iqaamat ke darmiyaan ka jo waqt hai koi aadmi DUA mange toh RAB uski DUA ko Qubool farmat hai. us waqt agar

Sunan at-Tirmizi ki riwayat hai Kitab as-Salaah, Kitab No.2, Hadees No.212: Nabi, Sallallaahu 'alaihi wa Sallam, ne irshad farmaya Laa yuraddud-Du'aa bainal-Aazaani wal-Iqaamah, ki Aazan aur Iqaamat ke darmiyan ki DUA radd NAHI ki jati. Isi tarah, agar aadmi Sajde mein hai toh Sajde ki DUA bhi Ziyadah Qubool hoti ha i. Sajde ki haalat mein kasrat se DUA mangi jaye. Saheeh Muslim ki riwayat hai Kitab as-Salaah, Kitab No.4 Nabi, Sallallaahu 'alai hi wa Sallam, ne irshad farmaya, Aqrabu maa yakoonul-'abdu mir-Rabbi-hii wa huwa saajidun, ki banda apne RAB se sajde ke waqt ziyadah qareeb hota hai. Toh aage Na bi, Sallallaahu 'alaihi wa Sallam, ne kaha, fa-aksiruu ad-Du'aa, usme ziyadah-se-zi yadah DUA karo.

Isi tarah, DUA ka waqt ye hai jab baarish ho rahi hai, toh us waqt DUA ki jaye, RAB Qubool farmata hai. Phir isi tarah Jihaad ke waqt dushman se muqabile ke waq t aadmi DUA kare toh RAB uski DUA ko Qubool farmata hai. Ye chand baatein hain k i agar aadmi in cheezon ka qiyaal kar le toh DUA Qubool hoti hai. Phir isi tarah , Jumu'ah ke Din aadmi DUA kare toh woh DUA bhi Qubool hoti hai. Saheeh Bukhari ki riwayat hai Kitab al-Jumu'ah, Kitab No.7, Hadees No.935: Nabi, Sallallaahu 'alaihi wa Sallam, ne irshad farmaya Fii-hii saa'atun, Jumu'ah ke Din ek aisi Ghadi hai ki agar aadmi us Ghadi ko paa le , us waqt ko paa le aur DUA kare toh RAB uski DUA ko Qubool farmayega. Kaun si Ghadi hai? Kaun sa waqt hai? Woh ALLAH ko malum. Aadmi Jumu'ah ke Din zi yadah-se-ziyadah DUAON ka ihtimam kare. Agar aisa karta hai toh ye Faaide ki che ez hai. Phr isi tarah, 'Arafah ke Din bhi jo DUA ki jaye woh DUA Qubool hoti hai . Sunan at-Tirmizi ki riwayat hai Kitab ad-Da'waat, Kitab No.45: Nabi, Sallallaahu 'alaihi wa Sallam, ne irshad farmaya Qairud-Du'aa Du'aau Yaumi 'Arafah, Behtareen DUA woh hai jo 'Arafah ke Din ki DUA hai, wa Qairu maa qul-tu anaa wan-Nabiyyoona min qab-lii, aur Behtar woh hai jo main e kaha aur mujh se pehle Nabiyon ne kaha. Kaunsi DUA hai woh? Laa ilaaha illallaah u, Wahda-Huu, laa shareeka la-huu; Lahul-Mullku wa Lahul-Hamdu, wa HUWA a'laa ku lli shai'in Qadeer, ki ALLAH ki ilawa koi ALLAH NAHI hai, Ma'bood E Barhaq WOHI h ai, US ka koi shareek NAHI; Badshaahat USI ke liye hai, tamam Tareef USI ke liye hai, WOH har cheez par Qaahir hai. Ye Behtareen DUA hai. Ab main aap ke samne woh cheezein rakhna chahta hoon ki kis-kis ki DUA Qubool ho ti hai ye kaafi Aham cheez hai aur aadmi ko us par gaur karna chahiye ki agar ye log DUA karein toh un ki DUA Qubool hojayegi ya phir ye Bad-Dua kar dein toh un ki Bad-Dua bhi Qubool hojayegi. Kaun-kaun se log hain? Mazlum ki DUA, musaafir ki DUA, phir isi tarah, baap Bad-Dua karde toh woh Bad-D ua bhi lag jayegi. Sunan abi Dawood, Kitab al-Witr, Kitab No.8, Hadees No.1536: Teen DUAEIN aisi hain jis ke Qubool hone mein koi shak NAHI, Salaasu Da'waatin Must ajaabaatun laa shakka fii-hinna: Da'watul-waalid wa da'watul-musaafir wa da'watu l-mazluum. Agar ye DUA kar dein toh RAB Qubool farmayega. Phir isi tarah, Nek aulad apne maa-baap ke liye DUA kare toh woh DUA bhi Qubool hoti hai. Sunan ibn Majah ki riwayat hai Kitab al-Adab, Kitab No.33, Hadees No.3660: Innar-rajula la-turfa'u Darjatu-huu fil-Jannah, Aadmi ke Darajaat Jannat mein Bulan d ho rahe hain; woh kehta hai - kyun aisa ho raha hai? Bi-isigfaari waladi-ka laka . Kaha jayega ki tere bachche ne tere liye Baqshish ki DUA ki isliye tere Darjaat Buland ho rahe hain. Isi tarah, DUA Qubool hoti jab aadmi Qush-haali mein rahe us waqt DUA kare toh j ab pareshani mein jayega, pareshani mein mubtilah hoga toh RAB uski baat ko sune ga. Sunan at-Tirmizi, Kitab ad-Da'waat, Kitab No.45, Hadees No.3382: Jo aadmi chahta hai ki preshani mein uski DUA Qubool ho, fal-yuksirid-Du'aa fir-raq aa, toh us aadmi ko chahiye ki woh Qushhali mein ziyadah DUA kare. Aap ko malum hai, aur kis ki DUA Qubool hoti hai? Hajj karne wale ki DUA Qubool hoti hai, Umrah karne wale ki DUA Qubool hoti hai.

Nabi, Sallallaahu 'alaihi wa Sallam, ne irshad farmaya Sunan ibn Majah, Kitab al-Manaasik, Hadees No.2893: Kya kaha Nabi, Sallallaahu 'alaihi wa Sallam, ne ki jo log ALLAH ke Raste mein J ihaad karte hain, jo Gazwah karte hain, jo Hajj karte hain aur jo Umrah karte ha in agar woh mang le toh RAB uski DUA ko Qubool farmayega. Phir isi tarah, agar koi aadmi apne bhai ki gair-maujudgi mein uske liye DUA kar ta hai toh woh DUA bhi Qubool hoti hai.

Saheeh Muslim ki riwayat hai Kitab az-Zikr wad-Du'aa, Kitab No.48, Hadees No.273 3: Da'watul-mar'i Muslim li-aqee-hii, Musalmaan aadmi ki DUA apne bhai ke liye, bi-zahri l-gaib, bi-gair usko dekhe huwe kahin aur hai woh uske liye DUA kar raha hai, woh m stajaabatun, woh DUA jo hai - woh Qubool hogi. Ab aaiye, main aap ko ye zikr karta chalun aap ke samne ye baat rakhta chalun ki kaun aise log hain jinki DUA Qubool NAHI hoti. Jo aadmi Haraam khata hai, uski DUA kabhi bhi Qubool NAHI hogi. Nabi, Sallallaahu 'alaihi wa Sallam, ne irshad farmaya Saheeh Muslim, Kitab az-Zakaah, Kitab No.12, Baab No.19, Hadees No.1015: Lambi Hadees hai... Ek aadmi ka tazkirah kiya who parganda-baal hai, pareshan-ha al hai, safar ke aasaar us ke upar zaahir hain uska khana Haraam ka hai, uske pe ena Haraam ka hai, uske libaas Haraam ke hain, uski parwarish Haraam ke zariye h ui hai, wa matma-hu Haraamun, wa mashrabuu-hu Haraam, wa malbasu-hu Haraamun, wa g uziya bil-Haraami; fa-anaa yustajaabu li-zaalik? Toh uski DUA kaise Qubool hogi? Zinaa karne wali aurat ki DUA Qubool NAHI hoti. Tabaraani ki riwayat hai Jild No.9, Safah No.59 pe woh Hadees aayi hai ki ALLAH Ta'aala mangne walon ko deta hai jo woh mangein agar Musalmaan hain woh toh - ill aa zaaniyatan tas'aa bi-farji-haa, lekin woh zaaniyah aurat jo apni sharmgahon ko bechti hai, zinaa karti hai ALLAH Ta'aala uski DUA Qubool NAHI karta. Yaad rakhiye, ALLAH Ta'aala us DUA ko bhi Qubool NAHI karega agar hum aur aap ne Da'wat ka Kaam chhod diya. Nabi, Sallallaahu 'alaihi wa Sallam, ne irshad farmaya Sunan at-Tirmizi ki riwayat hai Kitab al-Fitan mein, Hadees No.2169: ki tum Bhalai ka Hukm dena aur Burai se rokna chhod doge, qareeb hai ki ALLAH Ta 'aala tum par Azaab bheje; phir jab DUA karoge toh ALLAH Ta'aala tumhare Azaab k o khatm NAHI karega. Phir isi tarah, woh DUA agar hum rishtedari ko katne ke liye mange ya phir gunah ke liye mange toh ALLAH Ta'aala usko bhi Qubool NAHI karta. Saheeh Muslim ki riwayat hai - Kitab az-Zikr wad-Du'aa, Kitab No.48, Hadees No.2 735: ALLAH Ta'aala bande ki DUA ko Qubool karta hai us DUA ko jis DUA mein kisi risht edari ko katne ki baat naa ho ya gunah ke liye woh DUA naa mange aur woh jaldbaz i naa kare. Toh zaroori hai ki aadmi gunah ke liye DUA naa mange aur rishte-naate ko todne k e liye DUA naa mange. Jaldbazi ka matlab kya? Sahaabah ne poochh liya, Manis-ti'j aal? Jaldbazi ka matlab kya? Toh Nabi, Sallallaahu 'alaihi wa Sallam, ne kaha ki a admi kehta hai, Qad-Da'au-tu wad-Da'au-tu, Maine DUA ki, maine DUA ki lekin RAB ne DUA Qubool hi nahi ki. Toh jaldbazi naa kare. Aadmi ko chahiye ki jaldbazi NAHI kar warna kya hoga? - k i woh afsos karega aur woh DUA karna chhod dega. Yaad rakhiye, agar DUA aap kar rahe hain toh aap apni aulaad ke liye Bad-Dua naa kijiye kabhi bhi NAHI. Maut ki tamanna MAT kijiye woh mana kiya gaya hai.

Saheeh Bukhari, Kitab al-Marzaa ke andar Hadees hai, 5671: Nabi, Sallallaahu 'alaihi wa Sallam, ne irshad farmaya Tum me ka koi aadmi, Laa yatamannayanna ahadukumul-Maut, Tum me ka koi aadmi Maut ki tamanna naa kare. Dunyaa ke andar jo takleef pahuchi hai. Haan! Ye DUA kar sakta hai, Aye ALLAH, TU mujhe dunyaa mein zinda rakh, Allaa-humma, Ahyi-nii, Aye ALLAH, TU mujhe zinda rakh agar zindagi mere liye Behtar hai aur TU mujhe wafaat de agar mere liye wafaat Behtar hai. Isi tarah, aadmi DUA mein apni aulaad ke liye Bad-Dua naa kare. Sunan abi Dawood ki riwayat hai Kitab al-Witr, Kitab No.8, Hadees No.1532: Laa tad-'u 'alaa anfusikum, wa laa tad-'u 'alaa uulaadikum, wa laa tad-'u 'alaa q adami-kum wa laa tad-'u 'alaa amwaali-kum; laa tuwafiqu minal-laahi saa'atan ayn in fii-haa ataaun, fa-yas-tajeeba lakum. Tum apne-aap ke liye Bad-Dua MAT karo, apni aulad ke liye Bad-Dua MAT karo, apne naukaron ke liye Bad-Dua MAT karo aur apne maalon ke liye Bad-Dua MAT karo, warn a kya hoga? Tum Bad-Dua karoge, ALLAH Ta'aala kahin Qubool karle toh. Phir isi tarah, kaha gaya ki agar hamari DUA Qubool hoti hai toh do suratein ban ti hain: Fauran ALLAH Ta'aala fauran de dega ya phir ALLAH Ta'aala baad mein deg a. Kabhi DUA Bahot der ke baad Qubool hoti hai jaise Surah Baqarah, Surah No.2, Aya t No.128 hai kya? Nabi, Sallallaahu 'alaihi wa Sallam, ke liye DUA ki thi Ibraah eem, 'alaihis-Salaatu was-Salaam, ne. Toh kaeen hazaar saal ke baad woh DUA Qubo ol hui aur Nabi, Sallallaahu 'alaihi wa Sallam, aaye, paida huye. Hamare aur aap ke darmiyan ye baat mashhur hai ki, - ji, hamari DUA toh ALLAH Qu bool nahi karega; hum gunahgaar hain. Ji NAHI... ALLAH Ta'aala gunagaron ki sunt a hai. ALLAH ne kaha Surah Zumar, Surah No.39, Ayat No.53: Aye MERE bando apne nafs ke upra zulm kiya DUA karo, ALLAT Ta'aala tamam gunahon ko Baqshne Wala hai . Main aap se puchhna chahta hoon jab Iblees ko ALLAH Ta'aala ne dunyawi muamle me in mahulat de rakhi hai toh hum aur aap us se Achchhe hain, Behtar hain. Koi mua zina NAHI. Toh RAB hamari kyun nahi sunega? Isliye chahiye - har haalat mein ALLAH ko pukara jaye, ALLAH se manga jaye har c heez manga jaye. ALLAH Ta'aala hum logon ko DUA karne ki Taufeeq de, Aameen, wa aaqiru da'waa-naa anil-Hamdu lil-laahi Rabbil-'aalameen, wa Sallallaahu 'alaa Na biyyinaa Muhammad wa Aali-hii wa Sahbi-hii ajma'een, was-Salaamu 'alaikum wa Rah matul-laahi wa Barakaatuh! --------------------------------------------------------------USE AND DISTRIBUTE IT FOR FREE!!! Please pray to Allah for me, my parents, my family and all the Muslims and the B elievers. Email: shees1993@rediff.com

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.