Anda di halaman 1dari 5

BAB 1

Latar Belakang Ringkas Tarian Zapin


1.Salahsatu bentuk tarian pergaulan masyarakat Melayu yang masih utuh dan popular dewasa ini ialah tari zapin. Dari perspektif sejarah perkembangannya tarian zapin telah menular luas di kalangan penggemar senitari di Malaysia ini telah mengalami pengubahsuaian dari segi bentuk dan ragamnya yang ternyata lebih tradisional sifatnya.Namun demikian banyak antara genre zapin tradisional ini tersebar hanya ke daerah-daerah tertentu sahaja dan salah satu daripada genre zapin tradisional yang dinamik dan anggun dikatakan masih terdapat di negeri Johor. 2.Di Johor zapin yang dikenali dalam dua bentuk iaitu Zapin Melayu dan Zapin Arab memperlihatkan perbezaaan dari segi unsur peradaptasiannya. Pada realiti kedua-duanya genre zapin itu berasal dari satu keseniaan masyarakat Arab yang di bawa Hadramaut.

3.Keunikan tradisi Zapin Melayu terletak bukan sahaja pada kesatuan muzik dan peralatannya yang dipengaruhi oleh keseniaan Arab bahkan juga pada sifat segretasi penari dan penonton. Dalam konteks inilah keunikan tarian zapin begitu terserlah terutamanya pada ciri penghubungannya dengan keseniaan Islam yang dibawa oleh orang-orang Arab. Di Johor Tarian Zapin yang sudah diterima sebagai seni yang berunsur Islam yang berfungsi sebagai hiburan sama ada pada acara-acara sekular mahupun acara sambutan harihari kebesaran. Namun dari segi kelembutan dan kehalusan tradisi tarian itu sendiri, Zapin Melayu Johor walaupun ianya lahir dari adaptasi yang dilakukan ke atas Zapin Arab secara selektif namun tidak dapat disangkal lagi tarian zapin ini memperlihatkan lebih kehalusan dan keayuan geraknya dari Tarian Zapin Arab. 4.Satu hal yang menarik mengenai tarian Zapin Johor ialah keupayaan mewujudkan rasa persaudaraan penari dan

pemuzik serta sifat esprik decorps yang dapat dimunculkan di kalangan mereka sekali gus mematahkan rasa malu penari-penari apabila menari di khalayak ramai. Secara simbolik gerak tari zapin ini menampakkan kepentingan usaha bersama dan bukannya usaha individu disamping meminggirkan persaingan antara pemain-pemain dalam kumpulan mahupun antara kumpulan, Ditinjau dari perspektif inilah, keunikan dan keistimewaan tarian Zapin Johor terserlah
Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab.Tari Zapin pada mulanya merupakan tarian hiburan dikalangan raja-raja di istana setelah dibawa oleh para pedagangpedagang di awal abad ke-16. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan.Musik pengiringnya terdiri dari dua alat yang utama yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan.

Rumusan Masalah
Permasalahan yang timbul yaitu bagaimanakah pengaruh islam terhadap sosiald a l a m k e h i d u p a n z a m a n s e k a r a ng i n i d a n a p a j u g a p e n g a r u h i s l a m it u t e r ha d a p sejarah,yang akan dibahas lebih dalam di bab pembahasan berikut.

Tujuan Penulisan
Tujuan maka lah yang d isusun penulis ini ada lah sebagai sarana un t u k menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh islam terhadap sosial dan budaya.Dan juga untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Metode Studi Islam

BAB 2
Pengertian tari zapin . Pengertian dari gerakan tari Zapin. Zapin berasal dari bahasa arab yaitu Zafn yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikut rentak pukulan. Zapin merupakan hasanah tarian rumpun

Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab.Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan.

Asal Usul Tari Zapin


Zapin Zapin berasal dari bahasa arab yaitu "Zafn" yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikut rentak pukulan. Zapin merupakan hasanah tarianMelayu yang mendapat pengaruh dari Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah rumpun . Musik pengiringnya terdiri dari dua alat yang utama yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas.Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zapin sangat banyak ragam gerak tarinya, walaupun pada dasarnya gerak dasar zapin-nya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan dan Brunei Darussalam.

Sejarah Tarian Zapin


Zapin dipercayai dibawa oleh mubaligh-mubaligh dari Timur Tengah kira-kira pada abad ke-15. Kebanyakan mubaligh-mubaligh dan pedagang-pedagang ini datang dari Tanah Arab dan Parsi. Di dalam dialek Yamen ia dikenali sebagai Zaffana.

Pada permulaan hanya golongan lelaki yang menyertai tarian ini. Tapi kini ia telah dimodifikasi dengan penyertaan golongan wanita.

Versi paling asas ialah gerakan mengikut alunan muzik dan kiraan 1 2 3 dan 4.Pada kiraan ke-4 kaki dilunjurkan ke belah kiraan terakhir dibuat.Ia boleh dilakukan setempat atau gerakan ke depan atau ke belakang. Semasa melakukan gerakan, kondisi tubuh penari biasanya dalam keadaan tegak dan agak mendada.

Zapin biasanya diiringi oleh beberapa instrumen muzik tradisional dan genre lagunya biasanya genre Samrah.Instrumen yang terlibat pula ialah Biola, Marwas dan Gambus.

Dalam Zapin tiada peraturan yang tetap dalam menentukan berapa orang penari yang diperlukan untuk membuat persembahan. Namun, oleh kerana penari perlu berinteraksi antara satu sama lain tarian Zapin digalakkan untuk dilakukan secara berpasangan dalam gandaan 2.

Penari-penari kemudian boleh berinteraksi dengan pasangan masing-masing dengan bergurau, mencabar atau menikmati alunan muzik dan lenggok tarian pasangan masing-masing.

Terdapat banyak bentuk tarian Zapin dan semuanya telah berevoulusi daripada ragam yang asal.Antara variasi tarian yang popular ialah Zapin Tengliu yang berasal dari Mersing.Variasi Tengliu telah diilhamkan dari para nelayan yang sering turun ke laut dan mereka manari diatas kapal dengan mengikut arus ombak laut.

Kalau kita melihat variasi ini penari seolah-olah sedang menari sambil badannya terhuyung-hayang ke kiri dan kanan sambil tangannya memegang tali kapal.Gerakan variasi Tengliu banyak melakukan gerakan yang tidak disangka-sangka seperti pusingan badan dan pinggang diikuti dengan hentian mengejut dengan kaki, tangan dan bahu. khazanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan.Musik pengiringnya terdiri dari dua alat yang utama yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas.Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan.

Tari Zapin sangat banyak ragam gerak tarinya, walaupun pada dasarnya gerak dasar zapin-nya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, kepulauan Riau, pesisir Kalimantan dan Brunei DarussalamAsal usul zapin ni dari tanah arab, hadralmut.

Pengaruh seni muzik seni tari, senimuzik dan gurindam arab telah menyibar ke johor melalui kawasan pesisir pantai barat johor dan ke pendalaman melalui sungai sungai bersama sama penempatan arab di kampung kampung melayu.

Namun begitu zapin melayu johor unik kerana telah menyaring kesenian arab sambil mencipa kesenian melayu dan falasafah kesenian islam.Pada zaman dahulu kesenian zapin melayu bukan hanya di persembahkan halaman atau di anjung rumah ianya juga di persekitaran masjid juga surau untuk menyambut perayaan mauliurassul s.a.w dan lain lain. terdapat beberapa jenis zapin johor diantaranya zapin pekajang, zapin tengelu, zapin lenga dll.Zapin melayu johor pada kebiasaannya dimulakan dengan pemainan gambus permulaaan di namakan Taksim,terdapat beberapa ragam di dalam tarian zapin diantaranya ragam pusau belanak besar , ragam lompat injut, ragam kopak,ragam titi batang,ragam ayam patah, ragam pusau belanak kecil dan akhir sekali ragam wainap.

BAB 3
Kesimpulan
Bagi kita tentu saja solidaritas tersebut tidak serta merta datang dengan sendirinyatetapi melalui suatu proses,dan suasana yang perlu kita ciptakan.Dalam hal ini paling tidak ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar terwujud rasa solidaritas,antara lain1.SilaturahimYaitu menyambung tali persaudaraan dengan penuh kasih saying.Dalam hal ini kitah a r u s m e l a k u k a n k u n j u n g a n d e n g a n s e n g a j a k e p a d a s a h a b a t k it a , ba h k a n d i u t a m a k a n berkunjung kepadasaudara atau rekan yang terputus hubungannya dengan kita.2.Saling mengenal satu sama lainS e m a k i n k it a m e n g e na l s e c a r a l u a s b a i k i d e nt it a s , p e m i k ir a n n ya , m a u p u n s i k a p mentalnya akan semakin mudah bagi kita untuk saling melengkapi dan mengisi.3.Saling memahami(tafahum)Y a i t u u p a y a s a l i n g m e m a h a m i o r a n g l a i n , b a i k k e c e n d r u n g a n a t a u p u n s i k a p n ya . D e n g a n s i k a p s a l i n g m e m a h a m i i n i a k a n m u nc u l s i k a p s i m p a t i a nt a r s e s a m e teman.4.Saling membantu.Yaitu saling meno lo ng antar sesame teman dalam keadaan lapang maupun dalamkeadaan sempit.P e r s e b a r a n I s l a m d i I nd o n e s i a t a k s e r e m p a k t e r ja d i d a l a m w a k t u ya n g s a m a , m e l a i n k a n be r p r o s e s m e l a l u i a k t i f it a s d a g a ng d a n s o s i a l . O l e h k a r e n a it u , k e k e nt a l a n pengaruh budaya dan ajaran Islam di t iap-tiap tempat di Indonesia tentunya berbedabeda.A d a m a s y a r a k a t y a n g n u a n s a I s l a m n y a k e n t a l , s e p e r t i A c e h a t a u B a n t e n ; a d a p u l a masyarakat yang nilai kefanatikan

Saran
S e mo g a k it a d a p a t m e m a h a m i i s i d a r i m a k a l a h k a m i i n i d a n j g d a p a t k it a a m b i l pelajaran dari padanya.Dan kami sangat berharap makalah kami ini mendapat nilai yang baik dari dosen pembimbing mata kuliah yang bersangkutan.Apabila ada saran dan krit ik yang bersifat membangun kami terima dengan senang hat i dmi untuk perbaikan di waktuyang akan datang.
DAFTAR PUSTAKA

http://www.scribd.com/doc/56515025/Ziqro-My-Brother http://rikyslowbox.blogspot.com/