Anda di halaman 1dari 2

MARTYROLOGIUM

____

(MAKLUMAT KELAHIRAN YESUS KRISTUS)

_____

________

___

3 4

5 /

2 2 1 //

5 5 6 6

______ ______ ___

4 4 4

4 3

4 4

4 3 2 3 //

______

____

____

2 2

3 3 //

4 4

4 4

3 2

2 3 4

4 4

4 3 2 3 //

u-mat I-sra-el, ke ta -nah yang di-jan-ji-kan.


_ ____ __
3 4

43

2 2 2 2 1 2

2 2

2 2 2

3 2 //

1 //

2 /

4 4

4 4 4

____

6 5 /

6 5 3

2 1

2 2

3 //

5 /

____

____

_______

2 3 /

5 5

5 /

o - leh ku-a-sa Roh Ku-dus,


_
____ ____ ______

_______

___ ___ ___

3 3 5

5 /

la-hir-lah di Bet -le-hem, da- e - rah Yu-de - a,


____
____

2 /

Se-pu- luh a - bad,


_ _____
______ ____ _______
2

3 3

se-su-dah di - kan-dung pe-ra-wan Ma-ri - a,


_ ____ ______

se-su-dah Mu-sa di u-tus Al - lah, un-tuk me-ngan-tar-kan


_ ___
_ ____
____
2 2

1 2

____

Ma-ka,
_ ____

3 /

_____

di se-lu - ruh wi-la-yah ke-ra- ja-an - nya.

Du-a be-las sete-ngah abad,


_ ____ ______ ______
____
2

3 4

se -su- dah A- bra-ham me-nang-ga-pi pang-gi-lan Al-lah.


_ ____ ____ ________
1

5 6 i

3 3

___

un-tuk me-nga-da-kan ca-cah ji-wa,


___ ____ _ ____ ___ ___

2 /

De -la- pan be-las a bad,


_ ____ ___
____
2

___ _____

3 /

wak - tu Kai-sar A-gus-tus me-nge-lu-ar - kan pe-rin-tah,


_ ____
_______ ____

se-su-dah bu-mi dan se-ga-la i - si-nya di-cip-ta-kan.


_ ____ ______
3

1 2

3 /

___

Se-su-dah ke - ge-na-pan ma-sa ti - ba,


____ ______ ____ _______ ____

Be-ri- bu ri-bu a bad,


_ ____ ____ ____
1

3 /

da - ri pem-bu-a-ngan Ba - bel.
_ ____ ____ ____ ______

penye-la-mat du-ni-a.
_ ___ _____
1

se-su - dah si - sa u -mat Al-lah di-an-tar - kan kem-ba-li,


____ ____ ____

Mak lu mat ten - tang ke la - hi - ran Ye sus Kris-tus,


___
____ ___
1

1 2

Versi I
_
_______
1

Li - ma a-bad,
_ _____ ____ ____

3 //

se-su - dah Da-ud di - pi- lih Al-lah men-ja-di ra-ja u-mat-Nya.

5 /

Ye-sus Kris-tus, Pu - tra Ba - pa,


___ ____ ____
____
4 4

3 2

____

3 2

1 ///

un-tuk me-nye-la-mat-kan u - mat ma-nusi - a.

MARTYROLOGIUM

_______
5

(MAKLUMAT KELAHIRAN YESUS KRISTUS)

_____

________

___

3 4

5 /

2 2 1 //

5 5 6 6

______ ______ ___

4 4 4

4 3

4 4

4 3 2 3 //

______

____

____

2 2

//

3 /

____

4 4

4 4

2 3 4

4 4

3 2

4 3 2 3 //

43

2 2 2 2 1 2

2 2

2 2 2

3 2 //

1 //

2 /

4 4

4 4 4

____

3 /

6 5 /

6 5 3

2 1

2 2

3 //

5 /

____

____

_______

2 3 /

5 5

5 /

o - leh ku- a-sa Roh Ku-dus,


_
____ ____ ______ _______

___ ___ ___

5 /

la-hir-lah di Bet -le-hem, da- e - rah Yu-de - a,


____
____

2 /

Se-pu- luh a bad,


_ _____
______ ____ _______
2

Ma-ka,
_ ____

u-mat I-sra-el, ke ta nah yang di-jan-ji-kan.


_ ____ __
3 4

3 3 5

se-su-dah di - kan-dung pe-ra-wan Ma-ri - a,


_ ____ ______

se-su-dah Mu-sa di u-tus Al lah, un-tuk me-ngan-tar-kan


_ ___
_ ____
____
2 2

3 3

_____

3 3

di se-lu - ruh wi-la-yah ke-ra- ja-an - nya.

Du-a be-las sete-ngah abad,


_ ____ ______ ______
____
2

3 4

se -su- dah A- bra-ham me-nang-ga-pi pang-gi-lan Al lah.


_ ____ ____ ________
1

5 6 i

un-tuk me-nga-da-kan ca-cah ji-wa,


___ ____ _____
___ ___

2 /

De -la- pan be-las a bad,


_ ____ ___
____
2

3 3

___

wak - tu Kai-sar A-gus-tus me-nge-lu-ar - kan pe-rin-tah,


_ ____
_______ ____

se-su-dah bu-mi dan se-ga-la i - si-nya di-cip-ta-kan.


_ ____ ______
3

1 2

3 /

___ _____

Se-su-dah ke - ge-na-pan ma-sa ti - ba,


____ ______ ____ _______ ____

Be-ri- bu ri-bu a bad,


_ ____ ____ ____
1

___

da - ri pem-bu-a-ngan Ba - bel.
_ ____ ____ ____ ______

penye-la-mat du-ni-a.
_ ___ _____
1 3

3 /

se-su - dah si - sa u -mat Al-lah di-an-tar - kan kem-ba-li,


_ ____ ____ ____

Mak lu mat ten - tang ke la - hi - ran Ye sus Kris-tus,


___
____ ___
1

1 2

Versi II
_
_______
1

Li - ma a - bad,
_ _____ ____ ____

3 //

se-su dah Da-ud di pi- lih Al-lah men-ja-di ra-ja u-mat-Nya

5 /

Ye-sus Kris-tus, Pu - tra Ba - pa,


___ ____ ____
_______
4 4

3 2

____
3 2

1 ///

un-tuk me-nye-la-mat-kan u - mat ma-nusi - a.


Nb: Cetak tebal menunjukkan perbedaan antar versi.