Anda di halaman 1dari 18

PENGERTIAN FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Menurut Ibnu Sina : Falsafah dikategorikan kepada:


1. 2.

Ilmu wahyu Ilmu akhirat Falsafah teori mengetahui sesuatu yang ada Falsafah amalan apa yang perlu ada dalam perbuatan Ilmu Fizik berasakan benda Ilmu matematik hitung dan astronomi Ilmu ketuhanan tidak berkaitan dengan benda sama sekali

Menurut Al Farabi : Falsafah dilihat dari dua sudut :


Menurut Al-Kindi : Falsafah Islam mempunyai tiga aspek:


1. 2. 3.

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM


Suatu proses secara berterusan memupuk seluruh potensi semula jadi dari segi intelek, akhlak, rohani dan jasmani secara bersepadu dan seimbang ke arah pembentukan insan soleh yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Tujuan Pendidikan Islam: Membentuk murid yang berakhlak mulia Membentuk roh supaya halus dan sempurna Mengasuh murid melakukan perkara baik, homat dan mulia Membiaskan murid dengan adab yang mulia.

MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM

Membentuk dan memperkembang insan menjadi Muslim yang berilmu, beriman beramal soleh dan berperibadi mulia. Melahirkan insan yang taat kepada Allah Hidup dalam keadaan masyarakat harmoni, aman damai dan kesejahteraan dunia akhirat.

BIDANG PENDIDIKAN ISLAM


Al Imamiyyah Pendidikan Iman

Al-Jinisiyah Pendidikan Seks

Al-Khuluqiyah Pendidikan Akhlak

Al-Ijlimaiyah Pendidikan Sosial Al-Nasfiyyah Pendidikan Jiwa

Al-Jismiyyah Pendidikan Jasmani Al-Aqilyyah Pendidikan Mental

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Kementerian Pendidikan Malaysia, 1997

Menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan AlQuran dan as-Sunnah Membentuk sikap, kemahiran, keperibadian, dan pandangan hidup sebagai hamba Allah Tanggungjawab membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan dunia kesejahteraan abdai akhirat. Menyediakan manusia dengan pengalaman dan olmu pengetahuan yang cukup agar mengenali diri dan tanggungjawab. Mengetahui cara menjalanakn tanggugjawab sebagai hamba dan khalifah agar menjadi insan yang soleh Usaha perlaksanaan teori dan kaedah dalam bidang pendidikan Merangkumi matlamat, kandungan, dan dasar pendidikan Islam.

Al-Syaibani, 1979

IBNU RUSHD (1126 - 1198)


Dilahirkan di kota Cordova (Tanah Andalusia) Dibesarkan dalam bidang perundangan dan perubatan Islam. Digelar sebagai Pendita Abu Al Walid Berasal dari keturunan terkenal dan terkemuka 1169, dilantik sebagai hakim di kota Seville dan Cordova Sangat rajin membaca, mangkaji dan mengarang Falsafah Hidup

sederhana dan bersahaja Pemurah kepada setiap orang termasuk musuh Rendah diri kepada orang miskin, pentingkan maruah dan harga diri.

IBNU RUSHD (1126 - 1198)

Sumbangan Hidup

Ditugaskan untuk mengkaji pemikiran Aristotle Persoalan yang dicetuskan berkait dengan metafizik dan tertumpu kepada ketuhanan Karyanya mengenai falsafah dan perubatan diterjemahkan dalam Bahasa Latin dan Hebrew. Dianggap sebagai ahli falsafah Islam pertama yang mendapat perhatian di kalangan umat Islam, Kristian dan Yunani Kuliyyah fit-Thibb (16 jilid perubatan umum) Tafsir Urjuza (perubatan dan tauhid) Muwafaqatil Hikmah Wal Syaria (persamaan agama dan falsafah) Kasyful Adillah (ilmu kalam dan persoalan falsafah dan agama)

Karya yang dihasilkan


AL GHAZALI (1058 - 1111)

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i Hujjatul Islam - Daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah Dilahirkan di kota Tus, Khorasan, Iran Mula belajar ilmu fiqh di madrasah di Gurgan Melanjutkan pelajaran dalam bidang agama, falsafah, logik 1901, dilantik menjadi professor di Baghdad Sumbangannya lebih dari 400 karya

Tahafut al-Falasila (menolak pandangan falsafah Barat) Ihya al-Ulum al-Din (bidang sains dan ilmu Sufi) Maqasid al falasifa (teori-teori falsafah) Kimiya as-Sa'adah (Kimia Kebahagiaan)

IBN KHALDUN (1332-1406)

Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abi Bakr Muhammad ibn al-Hasan Ibn Khaldun Lahir pada 27 Mei 1332 di Tunisia dan meninggal 17 Mac 1406 di Kaherah, Mesir. Pendidikan - Quran, Hadith, tatabahasa, retotik dan puisi Menceburi bidang politik Sumbangan fokus kepada ilmu mistik dan teologi (ketuhanan)

al-Muqaddimah - mengenalpasti kaitan psikologi, ekonomi, persekitaran dan sosial Menunjukkan kepentingan Al-Asabiyya dalam mewujudkan tamadun baru dan meningkatkan kuasa politik.

AL-FARABI (870-950 AD)


Ab Nasir Muhammad bin al-Farakh al-F r bi Pendidikan awal di Farab dan pendidikan tinggi di Baghdad Ahli falsafah, ahli sains dan juga pakar bahasa. Menjadi seorang Qadi, kehakiman dan seorang guru. Menerangkan konsep Takhayyul (idea) dan Thubat (bukti) Sumbangan (Neoplatonist) digelar Tok Guru Kedua.
Karya yang dihasilkan Fusus al-Hikam - Buku teks falsafah selama beberapa abad Kitab al-ihsa al Ulum - Klasifikasi dan prinsip-prinsip sains Kitab al-Musiqa - buku muzik

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR

Bagi seorang ahli falsafah timur, pendidikan merupakan satu elemen yang sangat penting mahupun di dunia dan di akhirat. Ini kerana pendidikan membolehkan seseorang mencapai kebijaksanaan, mengekalkan struktur kekeluargaan, mengubal undang-undang, selain memenuhi kehendak sosial dan ekonomi. Disebabkan itu, guru diiktiraf sebagai seorang penyampai ilmu yang mengajat tentang cara hidup yang baik dan betul.

PRINSIP FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR


1.

2.

3.

4.

Kehidupan manusia akan menjadi lebih baik jika mereka sanggup berubah. Sikap seseorang terhadap kehidupan merupakan faktor penentu mencapai kebahagian. Manusia belajar melalui pemerhatian daripada persekitaran semula jadi. Setiap manusia ingin medapat kebijaksanaan dan seterusnya mencapai nirvana.

PANDANGAN AHLI FALSAFAH


1. Falsafah Pendidikan Confucius (551- 479 SM) o Konsep pendidikan


Pendidikan adalah untuk semua tanpa mengambil kira status sosio ekonomi status atau kedudukan sosial. Menghasilkan individu yang berkebolehan serta bermoral tinggi. Pendidikan moral : nilai yang ditekan ialah nilai hormat, ketekunan, kesetiaan, jimat cermat, tolak ansur, kebijaksanaan dan keberanian. Terdapat enam buku confucius yang merangkumi falsafah, politik, ekonomi dan kebudayaan.

Matlamat Pendidikan


Kurikulum


    

Muzik Puisi Kesusasteraan Sejarah Kod dan tatacara kelakuan yang baik. Sebagai fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir iaitu guru harus menunjukkan komitmen terhadap tugas yang diberi.

Peranan guru


2. o

Falsafah pendidikan Rabindranath Tagore (1861 1941) Konsep pendidikan
Merupakan proses persediaan individu untuk menyara kehidupan kelak. Menghasilkan individu yang menyeluruh melalui interaksi dan integrasi dengan persekitaran. Muzik Seni Kesusasteraan Drama dan tarian Sejarah Pendidikan alam sekitar

Matlamat pendidikan


Kurikulum
     

Peranan guru


Sebagai fasilitator serta pemangkin bagi menggerakkan perbincangan murid. Juga merupakan penjana idea yang kreatif dan bernas di kalangan murid-murid.