MODUL PENGURUSAN TATATERTIB DAN CONTOH-CONTOH LAPORAN SALAH LAKU TATATERTIB

JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG JALAN BUKIT GAMBIR, 11700 PULAU PINANG

i

KANDUNGAN
* PENGURUSAN TATATERTIB SEKOLAH * Tidak Hadir Bertugas Kesalahan Kerana Menagih Dadah Jenayah Khalwat Datang Lewat Balik Cepat Tidak Masuk Kelas/ Tidak Hadir Kokurikulum Tidak Melengkap Dan Tidak Menghantar Buku Persediaan Mengajar Lawan Ketua Menghasut Bergiat Cergas Dalam Politik Dera Pelajar Gangguan Seksual Memuat Kerja Luar Semasa Bertugas Pekerjaan Luar Kegagalan Menyerahkan Kutipan Yuran 1 8 16 21 26 31 37 40 46 52 58 64 69 75 81

ii. * CONTOH-CONTOH LAPORAN SALAH LAKU OLEH KETUA JABATAN * 1. Kes tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu 2. Kes tidak hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran dan tidak dapat dikesan (Pewartaan). 3. Kes datang lewat, balik awal dan ponteng sewaktu bertugas 4. Kes lewat memaklumkan atau menyerahkan sijil sakit kepada Ketua Jabatan 5. Kes kebankrapan 6. Perakuan tindakan tatatertib/surcaj 7. Perakuan tindakan surcaj kehilangan peralatan PPSMI 8. Perakuan tahan kerja 9. Perakuan tidak digantung kerja 10. Perakuan gantung kerja 11. Kes keluar Negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan 12. Perakuan Penamatan Perkhidmatan Demi Kepentingan Awam Di Bawah Peraturan 49, Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 1~3 4~7 8 ~ 11 12 ~ 15 16 ~ 18 19 ~ 20 21 ~ 24 25 ~ 26 27 ~ 28 29 ~ 30 31 ~ 33 34 ~ 38

MODUL PENGURUSAN TATATERTIB SEKOLAH .iii.

hendaklah disifatkan cuai dalam dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab. ( 1 ) Adalah menjadi tugas tiap-tiap pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dalam tiap-tiap hal perlanggaran mana-mana peruntukan PeraturanPeraturan ini. atau tidak mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melakukan perlanggaran tatatertib. dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib. .PENDAHULUAN BAHAGIAN III TUGAS KAWALAN DAN PENGAWASAN TATATERTIB 24. ( 2 ) Seseorang pegawai yang tidak menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya.

2. Guru Besar/GPK Catatan . Peraturan-Peraturan Pegawai Awam 9 Kelakuan dan Tatatertib) 1990 telah menggariskan ketidakhadiran bertugas seperti berikut : 1. 3. TIDAK HADIR BERTUGAS Definisi Peraturan 23. Proses Menelefon pegawai sekiranya tidak hadir bertugas 1 – 3 hari berturutturut tanpa sebab. Tindakan Pengetua. Bagi maksud peraturan ini. 1. “ketidakhadiran” termasuklah kegagalan untuk hadir bagi apa-apa jua tempoh masa pun pada satu-satu masa dan tempat di mana pegawai itu dikehendaki hadir bagi pelaksanaan tugas-tugasnya. setelah menimbangkan laporan dalam subperaturan (2).iv. melaporkan fakta itu kepada pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan beserta dengan tarikh-tarikh dan hal keadaan ketidakhadiran itu dan apa-apa maklumat selanjutkan yang mungkin dikehendaki berkenaan dengan pegawai itu. Pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh. 1. Jika seseorang pegawai tidak hadir daripada bertugas. mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai itu mengikut peraturan 27 atau 28. Ketua Jabatan hendaklah dengan seberapa segera. 4. Proses Kerja ( Kes Dapat Dihubungi ) Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pentadbir sekiranya pegawai yang tidak hadir bertugas masih boleh dihubungi : Bil. Ketidakhadiran bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib.

Pengetua. Guru Besar a. pentadbir hendaklah menghantar surat arahan kembali bertugas dengan serta-merta secara Berdaftar Akuan Terima (A. 6. Guru Besar Direkod dalam Fail Displin Guru. Contoh surat Arahan Kembali Bertugas dan Kad Berdaftar Akuan Terima pada Lampiran m. Simpan Resit dan Kad Akuan Terima. Guru Besar .5 dan m. Pengetua. b. Guru Besar/GPK a. Pengetua.s. 1. Ambil tindakan Tahan Gaji pegawai dan keluarkan nama daripada payroll. Guru Besar Simpan resit dan Kad Akuan Terima.s 6.R. Pengetua terima Kad Akuan Terima dan semak tandatangan sama ada oleh : Penerima b. Kemaskini buku kedatangan. ( pastikan setiap hari pegawai tidak hadir di tandatangan oleh Pengetua / Guru Besar.2 Ulang proses 3(a) dan 4(b).) c. Sekiranya pegawai tersebut masih tidak hadir bertugas. b. Pengetua terima Kad Akuan Terima surat ke. Bukan penerima a. Hantar surat Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta merta Berdaftar Akuan Terima. Pengetua. Beri Nasihat Pegawai masih tidak hadir bertugas a. 5. staf perlu serahkan surat jawapan tunjuk sebab/sijil sakit b. Direkod dalam Fail Displin Guru. Sekiranyan pegawai hadir semula.2. Register) Pengetua. 4. Semak tandatangan / ‘initial’ staf terlibat. 3.

Hantar surat dengan tangan ( 2 orang wakil ) dan dapatkan Akuan Terima. Contoh Borang Akuan di Lampiran m. Pengetua. Guru Besar Pengetua. 9. laporkan ke JPN untuk Tindakan Tatatertib dengan Buang Kerja. Guru Besar. Pengetua. 11. Pengetua. . Pengetua terima Kad Akuan Terima surat ke-3 Ulang proses 3(a) dan (b) Pegawai berteruskan tidak hadir bertugas a. b.s. ulang proses 4(a) dan 4(b). Penghantaran Surat Secara Serahan Tangan Ditinggalkan Dalam Peti Surat/ c. Pengetua. 6. Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta merta Berdaftar Akuan Terima.s. Direkod dalam fail Displin Guru. a. Pegawai masih tidak hadir bertugas berterusan. Ketiga-tiga surat Arahan Kembali Bertugas yang tidak terserah perlu di simpan tanpa dibuka. Guru Besar Direkod dalam fail Displin Guru. 2. Diserahkan kepada penghuni di alamat pegawai disertakan. Pegawai tidak hadir secara berterusan a. 8. Pegawai masih tidak hadir bertugas.7. 10. Jika perkara (a) dan (b) tidak dapat dilakukan bawa kembali surat berkenaan. b. c. Guru Besar. Guru Besar dan 2 orang wakil. Kalau tiada penghuni letakkan dalam peti surat. 5 dan m. a. Sekiranya pegawai hadir.

2. Pengetua. Hantar surat arahan kembali bertugas dengan serta merta mengikut alamat terakhir pegawai yang disimpan dalam rekod sekolah dengan Pos Berdaftar Akuan Terima sebanyak tiga kali. . laporkan ke JPN untuk di “wartakan”. Pegawai tidak hadir bertugas secara berterusan dan dapat dikesan.3. Proses kerja ( Kes Tidak Dapat Dikesan) Sekiranya pegawai yang tidak hadir itu tidak dapat dikesan berikut adalah proses kerja yang perlu diambil : Bil. Catatan Sekiranya ketiga-tiga surat arahan kembali bertugas dikembalikan tidak terserah bersama kad berdaftar akuan terima. Tindakan Pengetua. Proses 1. Guru Besar. surat tersebut hendaklah disimpan tanpa dibuka dan kad berdaftar akuan terima yang tidak di tandatangan terima oleh pihak sekolah. Guru Besar.

Carta Aliran Mula Pegawai tidak hadir Bertugas (3 hari pertama) Hubungi Pegawai di Rumah Jawab Tidak Jawab Arah untuk kembali Bertugas (secara Lisan) Masih tidak hadir Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas II Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas III Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas Dengan cara serahan tangan .4.

2.Pegawai diminta Menjawab surat Tunjuk sebab Pengetua beri Teguran setelah membaca surat penjelasan Hadir Tidak Hadir Laporkan Ke JPN untuk tindakan tatatertib Pegawai bertugas seperti biasa Tamat 5. hingga sekarang tanpa cuti. tanpa kebenaran Ketua Jabatan atau tanpa sebab-sebab yang munasabah. Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta Merta Adalah saya di arah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. ……………………………………… Tuan. Dengan ini. Sekian.. Dimaklukan bahawa tuan didapati telah tidak hadir bertugas sejak ……………………. terima kasih. 3. Contoh Surat Arahan Kembali Bertugas Rujukan : Tarikh : Berdaftar Akuan Terima ( Nama Pegawai ) ……………………………………… ………………………………….. tuan adalah diarah untuk kembali bertugas dengan serta-merta dan sekiranya tuan gagal berbuat demikian dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan surat ini maka tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja akan diambil ke atas tuan... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” . Tuan juga diminta memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tidak hadir bertugas sejak ………………… hingga sekarang...

Saya yang menurut perintah. ………………………………. ( Surat Kelulusan Cuti Tanpa Gaji dilampirkan ). Contoh Surat Arahan Kembali Bertugas Rujukan : Tarikh Berdaftar Akuan Terima. 2. Tuan juga diminta memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tidak hadir bertugas sejak ………………hingga sekarang. 3. setelah tempoh Cuti Tanpa Gaji tamat pada ………………. : . ( Nama Penuh ) Pengetua/Guru Besar 6.. Sekian. ( Nama Pegawai ) ………………………………. Dengan ini. tuan adalah diarah untuk kembali bertugas dengan serta-merta dan sekiranya tuan gagal berbuat demikian dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan surat ini maka tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja akan diambil ke atas tuan. Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta Merta Setelah Tamat Tempoh Cuti Tanpa Gaji Pada ……………… Adalah saya di arah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. terima kasih. Tuan. Dimaklumkan bahawa tuan didapati telah tidak hadir sejak ……………hingga sekarang tanpa cuti. tanpa kebenaran Ketua Jabatan atau tanpa sebab-sebab yang munasabah... ………………………………..

mengambil ( selain daripada maksud perubatan). 2. Rekodkan dalam Fail Displin Guru. seseorang penjawat awam boleh dikenakan tindakan tataertib atas kesalahan dadah apabila : 7. Daripada pelajar. Guru Besar Catatan Direkodkan dan difailkan.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. menyalahgunakan atau menagih. Panggil pegawai untuk mendapat penjelasan dan beri nasihat Pengetua. Proses Terima aduan dan jalankan pemerhatian serta siasatan Tindakan Pengetua. 2. Guru Besar . dadah berbahaya berlanggaran dengan subperaturan (1) boleh ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan 49. (1) Seseorang pegawai tidak boleh menggunakan atau mengambil (kecuali bagi maksud perubatan sebagaimana yang ditetapkan oleh seorang pengamal perubatan yang didaftarkan di bawah Akta Perubatan 1971) atau menyalahgunakan atau menagih dadah berbahaya. (2) Perkhidmatan seorang pegawai yang diperakui oleh Pegawai Perubatan Kerajaan sebagai menggunakan. Daripada kawankawan. ( Nama Penuh ) Pengetua/Guru Besar 7. Proses Kerja ( Bukan Kes Polis ) Sekiranya terdapat pegawai yang terlibat dengan kes dadah tetapi bukan kes polis berikut adalah proses yang perlu diambil : Bil 1. KESALAHAN KERANA MENAGIH DADAH Peraturan Mengikut Peraturan 7 – Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993.

Guru Besar dan pihak berkuasa Kehadiran. Penampilan diri. Pemantauan dan menjalankan ujian air kecing.3. jika positif lapor kepada PPD dan JPN Tindakan JPN Pengetua. 8. lapor ke PPD/JPN Kes selesai Tamat .nasihat Tidak Ya Pemantauan Jika positif. Carta Aliran Mula Terima aduan dan jalankan Pemerhatian serta siasatan Panggil pegawai untuk Memberi penjelasan. 4. Dll. Tugasan.

dan Mahkamah Majistret Daerah yang berkaitan. Dapatkan salinan surat-surat arahan Mahkamah yang mengarahkan pegawai dihantar ke Pusat Pemulihan dari Mahkamah yang berkenaan seperti : a) Laporan doktor mengenai ujian air kencing: b) Laporan Pegawai Pemulihan Dadah Daerah: c) Perintah Pengawasan Di bawah Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1993 Seksyen 6(1) (b): d) Bon Berkenaan Dengan Perintah Pengawasan dan. Dapatkan salinan surat pertuduhan dan surat “mengenai pegawai Kerajaan yang dituduh melakukan kes jenayah” dari Majistret. Guru Besar 4. Pengetua. Proses Terima laporan dari Bahagian Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah mengenai penangkapan ke atas pegawai terlibat. Pengetua. Guru Besar Laporan melalui surat rasmi. 3. e) Syarat Bon Berkenaan Dengan Penagih Yang Di Perintah Diletakkan Bawah Pengawasan Pemulihan.9. Bon adalah surat jaminan/perjanjian yang dikeluarkan oleh mahkamah. Guru Besar Pengetua. Semua dokumen mahkamah yang diperlukan hendaklah diminta melalui surat rasmi. Guru Besar Catatan Kes ini perlu diambil tindakan segera. Kemukakan laporan lengkap berserta dokumen sokongan ke Bahagian Tindakan Pengetua. Proses Kerja ( Kes Polis ) Jika terdapat pegawai yang terlibat dengan kes dadah dan menjadi kes polis berikut adalah proses yang perlu diikuti : Bil 1. 2. .

Carta Aliran Mula Menerima/mendapatkan laporan dari Bahagian Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah mengenai penangkapan ke atas pegawai terlibat. 10. Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pelajaran. 5. Unit Naik Pangkat dan tatatertib. 13 dan 14. Tamat . Dapatkan salinan surat pertuduhan dan surat “mengenai pegawai Kerajaan yang dituduh melakukan kes jenayah” dari Majistret. Dapatkan salinan surat-surat arahan Mahkamah yang mengarahkan pegawai dihantar ke Pusat Pemulihan dari Mahkamah yang berkenaan. 12. Proses Tindakan Tatatertib oleh Jabatan. Mahkamah Majistret Daerah yang berkaitan.Naik Pangkat Dan Tatatertib Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang Contoh laporan seperti pada halaman 11.

Tuan : Ruj. 03. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Contoh Laporan Yang perlu Disediakan Oleh Ketua Jabatan Kes Dadah. Ruj. Seberang Jaya. kad pengenalan 740503-07-6688 Pegawai. 11700 Pulau Pinang Tuan.05. Pulau Pinang. Kami: Bil( 1 ) dlm SKBT/SULIT/T0088 Tarikh : 28 Sept 2006 Pengarah.11. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. No.3 Nama No.1974 ( 32 + tahun ) .2 3. Perkhidmatan Pendidikan Lepasan diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik RST No. 2. Jalan Bukit Gambir. 3. Kad pengenalan Tarikh Lahir/Umur : Encik RST : 740503-07-6688 . Dimaklumkan bahawa Encik RST.1 3. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.K/P: 740503-07-6688 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai.

00 RM 1875. . bertarikh 25.2005 bertempat Di Hospital Pulau Pinang.2 Pihak sekolah telah mendapat tahu kes penagihan Encik RST adalah hasil pengakuan pegawai ini kepada Guru Besar pada 15 Jun 2005 setelah melihat keadaan fizikal beliau tidak sihat. Sebelum ini pegawai ini telah berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Angsana.2005 : 05.9 ( ITKA + ) ( ITP ) Jumlah 4.79 12.08. Seberang Jaya.79 RM 160. Pulau Pinang selepas menamatkan latihan perguruan di Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim. Pegawai-pegawai berkenaan telah membawa pegawai ini untuk menjalani ujian air kencing di Hospital Pulau Pinang. Latar belakang kes 4.00 RM 180.4 3.01. ( Salinan sijil sakit disertakan ) 4.2005 hingga 03.7 3. 4.3 Pihak sekolah seterusnya menghubungi Penyelia Dadah. Bukit Mertajam. ( Salinan surat arahan pertukaran pegawai bil. Hasil ujian adalah positif dan terbukti pegawai ini telah mengambil dadah jenis heroin. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang dan Pegawai Pelajaran Pencegahan Dadah.6 3.2004 disertakan ) 4.. Kedah Darul Aman. Pulau Pinang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji Sekarang : Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai.01.3.1 Encik RST.( ) dlm………. 05. Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan Daerah Utara/Tengah. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 telah melapor di sekolah ini pada 5 Januari 2005. Seberang Jaya. Pulau Pinang. 3.2005 : Belum disahkan Tempat bertugas sekarang : Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai.4 Kes Encik RST seterusnya dirujuk kepada Pegawai Khas Dadah. Pegawai berkenaan mengesyorkan agar pegawai ini menjalani rawatan ( detoxity ) selama 2 minggu dari tarikh 20.5 3. : RM 1535.8 Tarikh Lantikan Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh sah jawatan . Pejabat Pelajaran Daerah Utara/Tengah untuk tindakan selanjutnya.11.07.

Seberang Jaya pada 22 Mac 2006.08. 13. keadaan pegawai semakin baik. Kedah selama dua ( 2 ) tahun berkuatkuasa mulai 22 Mac 2006. ( Salinan laporan ujian air kencing disertakan dan Salinan Perintah Mahkamah untuk pegawai menjalani rawatan pemulihan di Pusat Sungai Petani disertakan ) 5.2005. Pihak sekolah seterusnya menghubungi Penyelia Dadah.6 Pada 5 Oktober 2005 hingga 8 Oktober 2005 pegawai ini menjalani Kursus Belia Berwawasan bertempat di Kem Bina Insan Kepala Batas. Pejabat Pelajaran Utara/Tengah bahawa Encik RST telah ditangkap oleh pihak Narkotik.9 Pegawai ini telah direman selama 14 hari dan dihadapkan ke Mahkamah Majistret. yang mengkehendaki pegawai ini menjalani ujian air kencing setiap bulan. Pihak sekolah meminta penjelasan pegawai ini tentang penagihan semula tetapi pegawai ini menafikannya. Ibu Pejabat Polis Seberang Jaya pada 08 Mac 2006 di rumah pegawai ini beralamat 10 Jalan ABC.5 Pada 05. ( Salinan surat dari Ketua Narkotik Daerah. Seberang Jaya. 4. Seterusnya pegawai ini diselia oleh pihak Guru Besar dengan cara menguji air kencing pada tempoh tertentu. 4.8 Pada 09 Mac 2006. pihak sekolah telah dimaklumkan oleh Penyelia Dadah. Arahan ini dilaksanakan kerana pegawai tidak mematuhi perjanjian di antara pegawai dengan Bahagian Agensi Dadah Kebangsaan. Pulau Pinang. Ibu Pejabat Seberang Jaya disertakan ) 4. Pegawai ini telah diperintahkan oleh Majistret XXXX untuk menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Pemulihan Sungai Petani. Pegawai ini wajib menjalani ujian dadah di Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan setiap bulan.1 Selepas menjalani rawatan singkat di Hospital Pulau Pinang. Pihak sekolah telah dimaklumkan oleh pihak Agensi Dadah Kebangsaan. 4. .7 Selepas cuti antara semester Bahagian 1 dan 2 berakhir ( 16 Januari hingga 24 Januari 2006 dan 13 Februari 2006 hingga 21 Februari 2006 ) keadaan fizikal Encik RST semakin teruk. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.( Salinan sijil sakit disertakan ) 4. Ujian air kencing yang dijalankan oleh pihak sekolah menunjukan negatif. Encik RST telah menandatangani Bon Jaminan dihadapan Encik VVI selaku Pegawai Khas Dadah di Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan dengan dijamin oleh abang pegawai ini. anjuran Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Pulau Pinang. Pejabat Pelajaran Daerah Utara/Tengah untuk tindakan selanjutnya. bahawa pegawai ini tidak pernah menjalani ujian air dan telah memberi amaran kepada pegawai ini bahawa tindakan boleh di ambil sekiranya pegawai ini dicurigai masih menagih.

5. .4 Memandangkan pegawai ini telah mengulangi lagi perbuatan iaitu menagih dadah maka saya selaku Guru Besar mengesyorkan agar pegawai ini dikenakan tindakan tatatertib yang sewajarnya. Pulau Pinang. Pulau Pinang. terima kasih. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya.3 Pegawai ini sebenarnya telah melakukan kesalahan di bawah peraturan 4(2) (d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993 yang bermaksud seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.k Pegawai Pelajaran Daerah. 14. ( AWANG BIN DOLLAH ) Guru Besar. Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai. 5. Seberang Jaya.2 Keadan fizikal dan perwatakan pegawai ini mulai berubah ke arah penagihan semula selepas beliau pulang bercuti Penggal Kedua ( akhir tahun ) dan cuti pertengahan Penggal Satu 2006 ( Bahagian 1 dan 2 ). s. Seberang Jaya.5. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Pejabat Pelajaran Daerah.

bergaduh. Guru Besar Catatan Kes ini perlu di segerakan untuk perakuan di tahan kerja. Jika ditangkap. dll Proses Kerja Tindakan Kes Jenayah. membocorkan kertas soalan peperiksaan. Guru Besar Permohonan secara bersurat . kertas pertuduhan dan surat penetapan tarikh perbicaraan dari Tindakan Pengetua. Proses 1. Salinan Kertas Pertuduhan atau pertuduhan –pertuduhan terhadap pegawai itu.15. Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib yang perlu diambil sekiranya terdapat pegawai yang terlibat dengan kes jenayah seperti contoh di atas : Bil. membunuh. Contoh surat laporan dilampirkan pada halaman 18 dan halaman 19. 2. Apa-apa maklumat lain berkaitan. Contoh kes : Mencuri. Pengetua. Dapatkan salinan surat tangkapan dari Polis/BPR. b. 3. Menerima/mendapatkan laporan dari Pendaftar Mahkamah atau Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah yang berkenaan tentang kes tangkapan ke atas pegawai yang mengandungi maklumat berikut : a. pecah amanah. tarikh dan waktu pegawai itu di tangkap c. Sama ada pegawai itu dalam jaminan atau tidak dan d. JENAYAH Definisi Apabila seseorang pegawai awam disaman atau ditangkap oleh pihak Polis atau Badan Pencegah Rasuah untuk siasatan dan pegawai berkenaan dituduh di Mahkamah.

3. 4. ATAU b. Guru Besar Pengetua/Guru Besar dengan serta merta hendaklah memberhentikan bayaran emolumen pegawai sebaik sahaja menerima surat arahan di gantung kerja dari pihak Kementerian. Kemukakan laporan keputusan mahkamah ke Jabatan untuk penarikan balik arahan di tahan kerja. a. Guru Besar Sebaik sahaja surat arahan di tahan kerja diterima dari Kementerian. Pengetua/Guru Besar hendaklah menyediakan Kew. Mengemukakan laporan lengkap ke Jabatan dengan segera dan memperakukan pegawai itu di tahan kerja. ATAU Pengetua/Guru Besar hendaklah menyediakan Kew. Menerima keputusan perbicaraan dari mahkamah dan didapati pegawai dibebaskan.Mahkamah. Pengetua. Kemukakan laporan keputusan Mahkamah ke Jabatan dengan memperakukan pegawai di gantung kerja. Pengetua.8 untuk membayar balik setengah emolumen yang ditahan semasa pegawai di tahan kerja sebaik sahaja menerima arahan . Menerima keputusan perbicaraan dari Mahkamah dan didapati pegawai disabitkan dan dijatuhkan hukuman.8 16. -Bayar setengah emolumen kepada pegawai terlibat mengikut tarikh kuatkuasa yang dinyatakan dalam surat Kementerian sehingga Keputusan Mahkamah.

Kemukakan laporan ke Jabatan untuk perakuan tarik balik Ya . Mengemukakan laporan lengkap ke Jabatan dengan segera dan memperakukan pegawai di tahan kerja Tidak Pegawai dituduh di Mahkamah dan didapati bersalah. Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Polis/BPR dan kertas pertuduhan dan surat penetapan tarikh perbicaraan dari Mahkamah. Carta Aliran Mula 17. Menerima/mendapatkan laporan dari Pendaftar Mahkamah atau Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah yang berkenaan tentang kes tangkapan ke atas pegawai.dari pihak Kementerian.

Kami : Bil( 3 ) dlm KSM/PP/SULIT/T0089 Tarikh : 28 Mac 2006 Pengarah. Contoh Laporan Yang Perlu Disediakan Oleh Ketua Jabatan Bagi Kes Jenayah Ruj. Bukit Mertajam.5 No. Tuan.10. 11700 Pulau Pinang.Pulau Pinang. Butir-butir mengenai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Dimaklumkan bahawa Encik MNO.kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan ke Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang : 681012-07-4567 : 12. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.9. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik MNO No. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. 2. 3.2002 : 1.arahan di tahan kerja Kemuka laporan ke Jabatan untuk perakuan di gantung kerja Tamat 18. kad pengenalan 681012-07-4567 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.9.2 3.68 : 1.1 Nama : Encik MNO 3. Tuan : Ruj.2002 ( 38 + tahun ) .4 3. No.3 3. Jalan Bukit Gambir. K/P: 681012-07-4567 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Seri Menanti.

00 beserta seorang penjamin. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya.00 di sebuah rumah kepunyaan Pengurus bank Rakyat di Bukit Mertajam. 5. Bukit Mertajam. Pulau Pinang telah ditangkap oleh polis Bukit Mertajam pada 8.2006 kerana terdapat bukti-bukti di bawah Seksyen 380 kanun keseksaan.9. ( Salinan surat Laporan Mengenai Pegawai Kerajaan Yang Dituduh Melakukan Kes Jenayah – Pendakwa Raya – lwn –MNO disertakan ) 4. Pulau Pinang.00 RM 1875.1. terima kasih.2005 : Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. ( Salinan Surat Bon Jaminan Disertakan ) 4. saya mengesyorkan supaya pegawai ini ditahan kerja mengikut Peraturan 44(1) (a) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dengan dibayar tidak kurang daripada separuh emolumennya mengikut 44(3) peraturan yang sama. Ulasan dan Syor Ketua Jabatan 5.4 Kini beliau telah bertugas semula di sekolah ini sementara menunggu perbicaraan Mahkamah Majistret.500. .1 Selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini.8 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan : 1. Jumlah 5.3 Encik MNO telah dijamin oleh isterinya dengan mengemukakan wang jaminan sebanyak RM 5.1 Encik MNO. Pulau Pinang.3.6 3. : Sekolah Kebangsaan Seri Menanti.79 RM 160. Bukit Mertajam pada 20.7 3.2 Beliau telah dituduh di Mahkamah Majistret Bukit Mertajam pada 20. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang kini sedang di Sekolah Kebangsaan Seri Menanti.79 ( ITKA + ) ( ITP ) 19.9 Gaji sekarang : RM 1535.1.2006 atas kesalahan jenayah mencuri barang kemas yang dianggarkan bernilai lebih kurang RM4. Kes untuk fakta dan hukuman telah ditetapkan pada 8. Bukit Mertajam.00 RM 180. 3. Latar belakang kes 4.3.000. ( Salinan surat pertuduhan dari mahkamah Majistret Bukit Mertajam disertakan ) 4.3. Bukit Mertajam.2006. Pulau Pinang.2006.

Bukit Mertajam.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Pegawai Pelajaran Daerah. Pulau Pinang s. Perlanggaran Tata Kelakuan 4. Pulau Pinang 20. Pejabat Pelajaran Daerah. (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. KHALWAT Peraturan Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) No. 9 Tahun 1995 Bahagian IV – Kesalahan Yang Berhubungan Dengan Kesusilaan iaitu di bawah Seksyen 29. 4. “Di mana-mana tempat yang terselindung atau di dalam rumah atau bilik dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya”. Bukit Mertajam. Proses Kerja Proses kerja mengambil tindakan tatatertib bagi kes khalwat adalah seperti berikut : Bil Proses Tindakan Catatan . definisi khalwat adalah berbunyi seperti berikut : “Mana-mana – (a) Orang lelaki yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang perempuan yang bukan isteri atau mahramnya. (b) Orang perempuan yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang lelaki yang bukan suami atau mahramnya.k. Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. ( BUJANG BIN SELAMAT) Guru Besar.

Memanggil pegawai yang terlibat untuk mendapatkan penjelasan dan kepastian c. Menerima/mendapatkan laporan dari Pengetua. Pengetua. Guru Besar JAIS 21. Jabatan Pelajaran Pulau . Mengemukakan laporan lengkap beserta dokumen sokongan ke Bahagian Naik Pangkat Dan Tatatertib Jabatan Pelajaran Pulau Pinang Tindakan Tatatertib oleh Jabatan Pengetua. Pengetua. Guru Besar 2.1. a. 4. Laporan hanya akan diterima oleh Pengetua/Guru Besar dari Mahkamah Syariah sekiranya pegawai terlibat memberi pengakuan bertugas sebagai “guru“/kakitangan sekolah. Unit Naik Pangkat dan Tatatertib. memberi amaran secara bertulis dan dilaporkan kepada pihak berwajib Pengetua. Guru Besar Pengetua. Guru Besar Contoh laporan seperti pada halaman 23 dan 24 6. 7. 3. Mahkamah Syariah mengenai Guru Besar penangkapan dan hukuman yang dikenakan ke atas pegawai terlibat. Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pelajaran. Memberi nasihat Sekiranya berulang. Guru Besar 5. Menerima Aduan b. Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Bahagian Penguatkuasaan JAIS dan salinan surat pertuduhan serta salinan surat jatuh hukum dari Mahkamah Syariah yang berkenaan Memanggil pegawai terlibat untuk pengesahan benar atau tidak mengenai laporan yang diterima.

. menyiasat dan memberi penjelasan dan nasihat Kes berulang. Carta Aliran Mula Menerima aduan. secara bertulis diberi amaran keras dan lapor kepada berwajib. Memanggil pegawai terlibat untuk pengesahan benar atau tidak laporan yang diterima. 22. Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Bahagian Penguatkuasaan JAIS dan salinan surat pertuduhan/surat jatuh hukum dari Mahkamah Syariah.Pinang. Menerima/mendapatkan laporan dari Mahkamah Syariah mengenai penangkapan dan hukuman yang dikenakan ke atas pegawai.

5 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : 601005-07-8877 : 05. Tamat 23.2000 : 1. 2. 3.1 Nama : Encik RST 3.Mengemukakan laporan lengkap berserta dengan sokongan ke Unit Naik Pangkat dan Tatatertib Jabatan. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik RST No. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.3 Tarikh lahir/umur 3. Tuan : Ruj.K/P : 601005-07-8877 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih.2 No. No. Kami : Bil( 1 )dlm SKBC/PP/SULIT Tarikh : 29 Mac 2005 Pengarah. Bayan Lepas. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Kad pengenalan 601005-07-8877 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. kad pengenalan 3. Tuan. 11700 Pulau Pinang. Pulau Pinang. Dimaklumkan bahawa Encik RST.4 Tarikh lantikan 3.60 ( 45 + tahun ) : 1. Contoh Laporan Yang Perlu Disediakan Oleh Jabatan Bagi Kes Khalwat Ruj.10.10. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Jalan Bukit Gambir.2000 .10.

3.(18) dlm.2.3.PP. beliau telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum Seksyen 29(1)(a) EJSS No.2. Pada 28. saya berpendapat kesalahan yang dilakukan oleh pegawai ini adalah serius kerana telah menjatuhkan reputasi perkhidmatan awam dan mencemarkan profession perguruan. 9/95 (Khalwat).10. Selangor pada 20. Kes ini telah selesai dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah di Klang.30 tengah malam di dalam rumah beralamat No. Pengawai ini telahpun membayar denda tersebut. 6. Taman Putra Jaya.2005.MTS. 10 & 11/96 bertarikh 20.3. ( Salinan surat dari Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Pulau Pinang bil. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.2005 disertakan ) 4.2005 disertakan. Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih Bayan Lepas.2005 jam lebih kurang 12. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DG29 yang kini sedang bertugas di Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih. Bayan Lepas.7 Tempat bertugas sekarang 3. Mahkamah telah membuat keputusan dengan menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM 1. Pulau Pinang telah ditangkap berada bersama dengan seorang perempuan yang bukan isteri. Pulau Pinang. Pulau Pinang.Kes. 7.Jenayah bil. pegawai ini boleh dianggap telah melanggar Peraturan 4(2)(d) yang bermaksud seseorang pegawai tidak boleh berlakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidnatab awan.000.00 @ penjara 4 bulan terhadap beliau. Latar belakang kes : 4.79 RM 160.79 24. Aduan 28/20/05 bertarikh 28. Pulau Pinang di Daerah Pulau.9 Gaji sekarang : 1. 10 Jalan 3/5.1 Encik RST. Pulau Pinang. Bayan Lepas.2003 : : Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih. Sehubungan dengan itu. . ( ITKA + ) ( ITP ) : RM 1535.8 Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan 3.00 RM 180.1 Selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini. 4. Salinan Kertas Pertuduhan Surat Dalam Mahkamah Negeri Pulau Pinang disertakan (ii) Salinan laporan Pegawai Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Pulau Pinang No.3 Memandangkan kesalahan yang dilakukan.6 Tarikh sah jawatan 3. 8.00 Jumlah RM 1875.

Seseorang penjawat awam yang hendak meninggalkan sekolah/ pejabatnya di waktu bekerja hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran dari Ketua Jabatan yang menjaganya sebelum berbuat demikian. Sekolah Kebangsan Bunga Cengkih. Bayan Lepas.5. DATANG LEWAT/ BALIK CEPAT TANPA SEBAB YANG MUNASABAH Denifisi Mengikut Perintah Am Bab G 1(5) “ Semua penjawat awam termasuk Ketua Jabatan sendiri hendaklah mematuhi waktuwaktu bekerja dan hadir di sekolah / pejabat dalam masa yang ditetapkan. ( SERI BIN ABU ) Guru Besar. Pulau Pinang s. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya. 4(2) Seseorang pegawai tidak boleh --a) tidak bertanggungjawab b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. terima kasih.2 Saya mengesyorkan supaya pegawai ini dikenakan tindakan tatatertib yang sewajarnya. Bayan Lepas. Pejabat Pelajaran Daerah.k Pegawai Pelajaran Daerah. Pulau Pinang 25. 5.” Perlanggaran Tata Kelakuan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. .

Kes Berulang kali keempat Pengetua. Guru Besar. Catatan Setiap staf wajib mencatat nama waktu dating dan balik.k.Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Pengetua.kedua dan ketiga a. 3. .computer .Amaran lisan Pengetua. . Penyelia Petang. Penyelia Petang. Tindakan Pengetua. Semak rekod kehadiran 2 kali sehari Direkodkan dalam Fail Displin Guru. Guru Penolong Kanan.buku kehadiran . Beri nasihat c. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja bagi tindakan tatatertib kes dating lewat/balik cepat tanpa sebab munasabah Bil Proses 1.kad perakam waktu 2. PPD/JPN 4. Guru Besar s. Mengenalpasti staf yang datang lewat/balik cepat melalui rekod kehadiran dan balik seperti .Sesi kaunseling PPD/JPN Kes Berulang kali ke lima .26.Keluarkan surat tunjuk sebab .Minta penjelasan b. .Ulangi proses 2 (a) (b) Guru Besar. Memanggil staf yang datang lewat/balik cepat kali pertama.Ulangi proses 2 (a) (b) . Guru Besar.

5.k. Carta Aliran Mula Mengenalpasti staf yang datang lewat/ balik cepat Panggil staf yang datang lewat/balik cepat (a) Minta penjelasan (b) Beri nasihat (c) Amaran lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 dan ke-3 Ya Memanggil staf yang datang lewat/balik (a) Minta penjelasan (b) Beri nasihat (c) Amaran lisan Kes berulang kali ke-4 Tamat Tidak Tamat Ya lewat/balik (a) Panggil staf yang datang cepat Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat tunjuk sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN . PPD 27. 29 dan 30 s. Kes Berulang kali keenam Laporkan ke JPN dan cadangan tindakan tatatertib Pengetua. Guru Besar Contoh laporan seperti pada halaman 28.

Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti yang berikut : : ……………………. ... Jawatan ……………………………………………. Jalan Bukit Gambir. di Sekolah …………………………………………… Saya dengan hormatnya Encik/Puan/Cik ……………………………………………… berjawatan …………………………. ( UP: Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. Tamat Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil. 11700 Pulau Pinang../Puan/Cik ……………………………………….Tidak Kes berulang kali ke-5 Ya Tamat Panggil staf yang datang lewat/balik cepat (a) Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali ke-6 Ya Hantar laporan ke JPN dan cadangan Tindakan tatatertib Tamat 28. Gred ………yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.( ) dlm………… Tarikh (Bagi Kes-Kes Datang Lewat Balik Cepat) SULIT Pengarah. 3.

1 3. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” .1 4.3 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.3.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4. Tempat bertugas sekarang : 4.2 5.2 3.4 Amaran terakhir dan menandatangi surat perjanjian (salinan ke PPD) 4.3. Sekian. 4.3. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas. 4. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.5 Laporan ke JPS.3.3 3.3.7 3. Latar belakang kes : Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.1 5.4 3. 5.2 Amaran bertilis dan surat tunjuk sebab. iaitu 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh -(a) tidak bertanggungjawab (b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan.3.3 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas kerana datang lewat dan balik cepat Kesan kesalahan pegawai terhadap pretasi sekolah Pegawai ini telah melanggar Peraturan 4(2) (g) dan (i) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan danTatatertib) 1993.2 4.6 3.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4. Teguran-teguran yang dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang Tarikh sah jawatan Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : : : : RM RM RM (P T ) ( ITKA ) ( ITP ) 29.9 Nama No.5 3.8 3.

(d) Salinan jawapan/surat tunjuk sebab (e) Salinan pengakuan/perjanjian antara pegawai dengan Pengetua/Guru Besar. (b) Salinan laporan yang diterima dari mana-mana pihak. (c) Salinan teguran/amaran 1.Saya yang menurut perintah. amaran 2 dan amaran 3.k Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ………. Pulau Pinang Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) Salinan buku kedatangan. 30. 6. GURU TIDAK MASUK KELAS/TIDAK HADIR KOKURIKULUM Definisi “ Seseorang guru yang tidak masuk kelas untuk mengajar atau tidak menghadiri kokurikulum sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan di dalam jadual / takwim adalah dianggap telah melanggar Peraturan Sekolah dan boleh dikenakan tindakan tatatertib. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tataertib) 1993 : 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) tidak bertanggungjawab (i) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang bolrh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah . ……………………………… ( ) Pengetua/Guru Besar s..

Mendapatkan penjelasan b. Jadual waktu b. Penyelia Petang Direkodkan dalam Fail Displin Guru 3. Direkod dalam Fail . Penyelia Petang Direkodkan dalam Fail Diplin Guru dan jawab dalam masa 7 hari 4 Pengetua. Pengetua. Guru Besar. Sesi kaunseling di PPD/JPN Kes berulang kali kelima a. Penyelia Petang Direkod dalam Fail Displin Guru 5. Guru Besar. Ulangi perkara 2a. Guru Besar. 2b b. Memberi amaran lisan Kes berulang kali keempat a. Mengeluarkan surat tunjuk sebab c. Guru Besar. Mengeluarkan surat Amaran Pentadbiran Kes berulang kali keenam Tindakan Pengetua. 2b b. Ulangi proses 2a. Pengetua. Pengetua. Memberi nasihat c. Pengawasan/rondaan Panggil staf yang terlibat jika berulang kali kedua dan ketiga a. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes guru tidak masuk kelas/tidak hadir kokurikulum Bil 1. Proses Mengenalpasti guru yang terlibat melalui a. Buku kawalan kelas c. GPK.31. Pemerhatian d. Guru Besar. Penyelia Petang Catatan 2.

35 dan 36 32. Carta Aliran Mula Mengenalpasti guru yang terlibat Memanggil guru yang terlibat kali pertama (a) Minta penjelasan (c) Beri nasihat (d) Memberi amaran lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 dan ke-3 Ya Memanggil guru yang terlibat Tamat Tidak Kes berulang kali ke-4 Tamat Ya Panggil guru yang terlibat (a) Ulangi proses di atas (b) Keluarkan Surat Tunjuk Sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN .Hantar laporan ke JPN dan dicadangkan tindakan tatatertib Penyelia Petang Diplin Guru Contoh laporan seperti pada halaman 34.

Di Sekolah ……………………………………………………. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang Jalan Bukit Gambir. (UP : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. 2. ( Jawatan) ……………………………………………………. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil.. 11700 Pulau Pinang. Laporan Tentang Tata Kelakuan En/Puan/Cik …………………………………………………...Tidak Kes berulang kali ke-5 Ya Tamat Panggil guru yang terlibat (a) Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali ke-6 Ya Tamat Hantar laporan ke JPN dan cadangan Tindakan tatatertib Tamat 33. . Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………………… berjawatan ………………………… Gred …………yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. ( ) dlm ……. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Tarikh : …………………… (Bagi Kes-kes Tidak Masuk Kelas/ Tidak Hadir Kokurikulum) SULIT Pengarah.

3 3. 5. 4.3.8 Nama No.3 4.5 3.5 5.9 Gaji sekarang : RM RM RM (P T ) ( ITKA ) (ITP) 4.3 4.1 4.2 4.3.2 4.4 3. 3. 5.1 4.2 3.3. Latar belakang kes Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.4 4.3 Pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (2) (g) dan (i) Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.1 3. kad pengenalan Tarikh lahir / umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan : : : : : : : : 34. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.3.6 3.1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat tidak masuk kelas dan tidak hadir kokurikulum.3.7 3. Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD) Laporan ke JPS Ulasan dan syor ketua jabatan Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/ kelakuan meliputi :- 5.3.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan: 3. iaitu 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) Tidak bertanggungjawab (h) Ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah . Nasihat secara lisan (direkodkan) Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. .Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Salinan jadual waktu Salinan takwim sekolah Salinan takwim kokurikulum Salinan senarai tugas guru Salinan laporan yang diterima dari mana-mana pihak Salinan teguran/amaran 1. 35.Maka adalah wajar Pengetua/Guru selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan.k ) Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ………. Lampiran . terima kasih. Sekian. Pulau Pinang.amaran 2 dan amaran 3 Salinan jawapan /surat tunjuk sebab Salinan pengakuan / perjanjian antara pegawai dengan pengetua /Guru Besar. ( Pengetua/ Guru Besar s.

36.

6. TIDAK MELENGKAP DAN MENGHANTAR BUKU REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR
Definisi “Peraturan Perkhidmatan (Kurikulum Keb. 1997) berkuatkuasa pada 1 Januari 1998 Rujukan Warta Kerajaan P. U. (A) 531 bertarikh 31 Disember 1997 Fasal (B) menyatakan: “Seseorang guru dalam sesebuah sekolah …………… hendaklah menyimpan dan menyelenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat pada hari akhir persekolahan setiap minggu …………… yang akan diajar pada minggu berikutnya ……………… dan buku rekod hendaklah dengan serta merta diadakan untuk pemeriksaan ………………….” Perkara 135. Seseorang yang melakukan di bawah Akta Pendidikan 1996 (Akta 510) yang baginya tiada penalty diperuntukan dengan nyata boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993, 5 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) tidak bertanggungjawab (b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah

37.

Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes guru tidak melengkap dan tidak menghantar buku rekod persediaan mengajar Bil 1. Proses Tidak Menghantar Buku Rekod Persediaan Mengajar kali pertama a. Memanggil staf dan dapatkan penjelasan b. Memberi teguran dan nasihat lisan c. Merujuk Akta Persediaan Buku rekod mengajar Tindakan Pengetua, Guru Besar Catatan Semak senarai penghantaran Buku Rekod persediaan mengajar. Direkod dalam fail Diplin Guru.

2.

Tidak Menghantar Buku Rekod Pengetua, Persediaan Mengajar kali kedua Guru Besar a. Ulangi proses 1a,1b,1c b. Keluarkan surat tunjuk sebab dalam tempoh 7 hari Tidak Menghantar Buk Rekod Persediaan Mengajar kali ketiga a. Ulangi proses 1a, 1b, 1c b. Surat Amaran Pentadbiran c. Sesi Kaunseling Tidak Menghantar Buku Rekod Persediaan Mengajar kali keempat laporkan ke JPN dan cadangkantindakan tatatertib Pengetua, Guru Besar

Direkod dalam Fail Diplin Guru

3.

4.

Pengetua, Guru Besar

Pengetua boleh merujuk kepada pegawai di PPD,Unit Sekolah atau Unt

Kurikulum JPN

38.

Carta Aliran Mula

Tidak menghantar Buku Rekod Mengajar Memanggil guru yang terlibat kali pertama (a) Minta penjelasan (b) Beri teguran (c) Merujuk Akta Persediaan Buku Rekod Mengajar Kes berulang kali kedua Ya (a) Ulangi proses a,b, dan c diatas (b) Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab dalam tempoh 7 hari Tidak Kes berulang kali ketiga Ya (a) Ulangi proses a,b dan c

Tidak

Sebarang tingkahlaku sama ada perlakuan atau sentuhan fizikal ke atas tubuh badan seperti memukul. menengking. mencemuh. marah. menghentak. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam . Apa sahaja bentuk pertuturan yang tidak dikehendaki dalam bebagai bentuk seperti berbahasa kasar. 8. MELAWAN KETUA/ MAJIKAN DI TEMPAT KERJA Definisi Melawan ketua di tempat kerja didefinisi sebagai : 1. 2. Sebarang penyataan berbentuk tulisan atau surat yang membuat tuduhan dan tohmahan yang tidak berasas semata-mata dengan niat memburuk-burukkan atau menjatuh reputasi seorang ketua. menghina atau perkataan yang berunsurkan emosi marah atau dendam secara langsung dan tidak langsung. 3.(b) Mengeluarkan Surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali keempat Ya Menghantar laporan ke JPN untuk tindakan tatatertib Tamat 39. menumbuk yang boleh mendatangkan kemudaratan. menjerit.

Ulangi proses 1 dan keluarkan surat tunjuk sebab Pengetua. Berbincang dan memberi nasihat Tindakan Pengetua. 3.40. Memantau tugas-tugas rasmi pegawai yang terlibat di sekolah Jika kes berulang kali kedua a. Lapor kepada polis 2. Proses Kerja Berikut adalah proses keja mengambil tidakan tatatertib bagi kes melawan ketua/majikan di tempat kerja : Bil Proses 1. Contoh surat tunjuk sebab seperti pada halaman 43 Contoh laporan seperti pada halaman 44 dan 45 4. Kes Berulang Kali ketiga Melaporkan ke JPN untuk cadangan tindakan tatatertib. GPK Catatan Sekiranya kes serius 1. a. Pengetua. Meminta penjelasan perlakuan tersebut b. Guru Besar. Pastikan STS diterima oleh pegawai sendiri. GPK Dapatkan saksi dan direkod dalam fail. Guru Besar. Lapor kepada PPD/ JPS 2. Guru Besar Pengetua. Guru Besar .

Carta Aliran Mula Memanggil pegawai yang terlibat a.b dan c Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab Tidak Kes berulang kali ketiga .41. Berbincang c. Memberi nasihat Ya Tidak Kes berulang kali kedua Tamat Ulangi proses a. Meminta penjelasan b.

3.Ya Tamat Melaporkan ke JPN untuk cadangan Tindakan tataertib Tamat 42. Tuan juga telah membuat surat tohmahan yang tidak berasas dengan niat memburuk-burukkan kewibawaan seorang ketua. 2. Contoh Surat Tunjuk Sebab Rujukan: Tarikh : Kepada : Tuan. terima kasih . Dengan ini. Dimaklumkan bahawa tuan didapati telah melawan Ketua Jabatan dengan nada marah dan mengeluarkan kata-kata kesat. Surat Tunjuk Sebab Adalah saya diarah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. Sekian. tuan adalah diarah untuk memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tuan melakukan perbuatan tersebut dan mengapa tindakan tatatertib tidak boleh diambil terhadap tuan dalam tempoh (7) tujuh hari dari tarikh surat ini.

2. ..Gred ………………… di Sekolah ……………………………………………………… Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Gred yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.( ) dlm …………… Tarikh : …………………………. Laporan Tentang Tata Kelakuan En/ Puan/ Cik ………………………………………………… Jawatan ………………………………. (Bagi Kes-Kes Melawan Ketua) SULIT Pengarah.. (Pengetua/ Guru Besar) 43. Jalan Bukit Gambir. berjawatan …………………………. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Contoh Laporan Tentang Tatakelakuan Rujukan : Bil. Dimaklumkan bahawa Encik/ Puan/ Cik ………………………………………….. (UP : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. 11700 Pulau Pinang.

3. 4.4 3.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab 4.5 3.7 3. Kad Pengenalan (L) (B) Tarikh lahir/Umur Tarikh Lantikan Tarikh Lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh bertugas sekarang Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : : : : : : RM RM RM 4.2 3.1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat melawan ketua 5.3 Laporan ke JPS 5.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.2 Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas 4.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5.3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.8 3.3 3. beliau dianggap telah :4(2) Seseorang pegawai tidak boleh --(d) Berkelakuan dengan sedemikian hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan.3 Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4(2)(d) (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Sekian. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/ kelakuan meliputi : 4. 4. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah (NAMA PENGETUA/GURU BESAR) . (P T) ( ITKA + ) (ITP) 44.3.9 Nama No.6 3.3.3 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.1 3.

Dokumen-Dokumen Sokongan (a) Salinan teguran yang telah dikeluarkan (b) Salinan surat tunjuk sebab 45. Sebarang perlanggaran terhadap mana-mana tata kelakuan itu oleh seseorang pegawai awam akan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya.. Dalam hal ini “tindakan tatatertib” adalah diertikan sebagai langkah-langkah yang diikuti bagi menghukum mereka yang didapati yang didapati melanggar peraturan (tata kelakuan) yang berkenaan..k Pegawai Pelajaran Daerah. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 . Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.(2) (g) Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab. Seseorang pegawai dianggap sebagai telah melanggar tata kelakuan ini jika beliau. Pulau Pinang.Nama Sekolah s. 9. dengan tujuan untuk memperbaiki tingkahlakunya yang tidak diingi di samping menjadi pedoman dan teladan kepadanya dan pegawai lain di masa hadapan. Tata kelakuan yang dimaksudkan itu dan contoh perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai melanggar atau menyalahi tata kelakuan yang berkenaan adalah seperti peraturan berikut: 4. Pejabat Pelajaran Daerah ………. MENGHASUT Definisi Kes ini adalah antara perbuatan yang melanggar Tata Kelakuan di bawah Peraturan 4(2) (g) Peraturan-Peraturan Pegawai Awan (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 Tata kelakuan bagi pegawai dalam perkhidmatan awam adalah seperti yang dihuraikan dalam Peraturan 4. Antara lain :(a) Menghasut kakitangan Kerajaan supaya jangan terlalu berusaha dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

Guru Besar. Mendapat keterangan daripada saksi (Orang yang mendengar hasutan) Pengetua. GPK 4. Guru Besar. Pengetua. GPK Catatan Dapatkan laporan secara bertulis Direkod di dalam Fail Displin Guru Direkod di dalam Fail (Tertuduh menandatangani nasihat lisan yang Telah diberikan) Direkod di dalam Fail (Tertuduh menandatangani nasihat lisan yang telah diberikan) Direkod di dalam Fail Displin Guru (s. Kes berulang Kali Kedua Ulangi proses satu.k. GPK Staf berkenaan 5. Guru Besar Direkod di dalam Buku Perkhidmatan . Merujuk kepada sesi kaunseling PPD/ JPN Kes berulang kali ketiga Ulangi proses satu. GPK 3. dua dan tiga Mengeluarkan surat tunjuk sebab. Guru Besar.4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) tidak bertanggungjawab. dua dan tiga Pengetua. (PPD/JPN) 2. 46. Guru Besar. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes menghasut Bil 1. Mendapatkan keterangan daripada pegawai yang menghasut dan memberikan nasihat secara lisan Pengetua. Proses Menerima aduan/laporan daripada mangsa hasutan Tindakan Pengetua.

b dan c di atas Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab Rujuk kepada sesi kaunseling di PPD/ JPN .Keluarkan surat Amaran Pentadbiran. Carta Aliran Mula Terima aduan/ laporan mangsa Dapatkan laporan secara bertulis a. Kes Berulang Kali Keempat Melaporkan ke JPN dan mencadangkan tindakan tatatertib JPN s.k. 6. 50 dan 51. Memberi nasihat secara lisan Kes berulang kali kedua Ulangi proses a. (PPD/JPN) Direkod di dalam Fail Diplin Guru Contoh laporan seperti pada halaman 49. 47. Memanggil staf yang terlibat b. Mendapatkan keterangan c.

Kes berulang kali ketiga Ulangi proses a.AA/34567 Julai 2007 Pegarah. 11700 Pulau Pinang. Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas 2. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 3. Tuan. Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Ahad Bin Sabtu yang bertugas sebagai PPP Siswazah Gred DGA32 di SMK Angsana. Siswazah Gred DGA32 SMK Angsana. Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut : .sk.b dan c Mengeluarkan Surat Amaran Pentadbiran (s.( )dlm.k. Pulau Pinang . Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Ahad Bin Sabtu (Kp: 1234561) PPP. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil. PPD/JPN) Kes berulang kali keempat Menghantar laporan ke JPN Cadangan tindakan tatatertib Tamat 48. Jalan Bukit Gambir.

2000 hingga sekarang. 4.1 Butir-butir pegawai 1. 8.3. pengesahan daripada beberapa orang guru telah diminta bagi membuktikan sama ada pegawai ini sememangnya telah melakukan perbuatan menghasut. 3. saya telah memanggil pegawai berkenaan pada ………. Pulau Pinang semenjak 1.1 Encik Ahad bin Sabtu. 2. 4.2 Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ……….4 Selaku Ketua Jabatan. 4. 4. 4. tentang penglibatan Encik Ahad bin Sabtu yang dilaporkan menghasut beberapa orang guru di sekolah ini supaya jangan terlalu berusaha dalam menjalankan tugas. kad pengenalan Tarikh lahir dan Umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan sekarang Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang : : : : : Tarikh disahkan dalam jawatan : Jawatan sekarang dan Gred Tempat bertugas sekarang Gaji dan tangga gaji sekarang : : : 49. 6. Nama pegawai No. Cadangan dan syor ketua jabatan . Untuk menjelaskan perlanggaranPeraturan 4. 5. Pegawai tersebut telah diberi penjelasan akibat dari perlanggaran perturan ini yang mana boleh mengakibatkan pegawai diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya. Sepanjang perkhidmatan beliau di sekolah ini adalah baik.1. 9. 4. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu melakukan perbuatan menghasut. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DGA32 telah mula berkhidmat di SMK Angsana. 5.3 Sebelum tindakan selanjutnya diambil. Latar belakang kes 4.5 Memandangkan pegawai ini masih melakukan menghasut setelah di nasihat maka selaku Ketua Jabatannya satu laporan wajar dikemukakan kepada Pengarah Pelajaran Negeri untuk diambil tindakan selanjutnya. 7.

Sekian dimaklumkan. 6. (c) …………………………………………………….Selaku Ketua Jabatannya. . 50. saya mendapati pegawai ini masih ingkar untuk mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang ditetapkan dan beliau telah diberi peluang supaya tidak mengulangi perbuatan menghasut. Perturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. SMK Angsana.k Pegawai Pelajaran Daerah. Pulau Pinang s. Pejabat Pelajaran Daerah. Sehubungan dengan ini mencadangkan dan mengesyorkan supaya Pegawai ini diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya kerana melanggar Peraturan 4. ( SITI BINTI SAAD ) Pengetua. (b) Surat pengesahan daripada beberapa orang guru. (a) Salinan surat aduan bertarikh ……………….. Pulau Pinang. Bersama-sama ini dikemukan dokumen-dokumen berkaitan untuk rujukan dan tindakan tuan selanjutnya. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.

51. dan khususnya tidak boleh: i) ii) iii) iv) v) vi) Membuat penyataan umum Menerbit atau mengeliling (mengedar) buku. . dan Memegang apa-apa jawatan dalam parti politik (b) Seseorang pegawai dalam Kumpulan Sokongan (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah) boleh bertanding atau memegang jawatan atau dilantik ke dalam apa-apa jawatan dalam parti politik setelah terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis dari Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan. 10. BERGIAT CERGAS DALAM POLITIK Peraturan Mengikut peraturan 21 (a) Seseorang pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan Profesional (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah) adalah dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambang sesuatu parti politik. pilihanraya kecil atau apa pilihanraya untuk apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik Bertindak sebagai agen pilihanraya Masuk pertandingan untuk apa-apa jawatan. makalah atau risalah dengan mana-mana parti politik Terlibat dalam merayu undi bagi menyokong mana-mana calon pada waktu pilihanraya umum.

jika terbukti terlibat. GPK Catatan Laporan Lisan atau bertulis 3. 56 dan 57 Tindakan Pengetua. GPK Pengetua. 2) Bagi Kumpulan B. Dapatkan bukti-bukti daripada Pendaftar Pertubuhan/ Parti Politik berkenaan bagi membuktikan kesahihannya. arahkan Pegawai memohon kebenaran untuk bergiat dalam politik. 2. pegawai ini hendaklah diberi penjelasan bahawa beliau tidak dibenarkan untuk bergiat cergas dalam politik. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes bergiat cergas dalam politik Bil Proses 1. 4. GPK Direkod dam Fail Displin Guru. Terangkan Peraturan-peraturan Pegawai Awam yang perlu dipatuhi. Pengetua.52. Menyiasat aduan/laporan terhadap pegawai yang dilaporkan bergiat cergas dalam politik. Guru Besar. Contoh laporan seperti pada halaman 55. Guru Besar. 1) Bagi Pegawai Kumpulan A. . Guru Besar. Sekiranya pegawai masih tidak mematuhi peraturan laporan ke JPN dan cadangkan tindakan tatatertib.

PPPS (Kumpulan B. Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional.53. (Kumpulan A-Pengurusan dan Profesional) . Carta Aliran Mula Menyiasat aduan dan kenal pasti pegawai yang terlibat samaada dari kumpulan A atau B. dilarang sama sekali bergiat cergas dalam politik Tidak Melaporkan ke JPN dan mencadangkan Selesai . Ya Memanggil Pegawai terlibat dan memberi Penjelasan tentang peraturan yang perlu Selesai Ya Mengarahkan pegawai memohon kebenaran bagi Kumpulan Sokongan.Kumpulan Sokongan) -PPPBS Tidak Ada kes.

Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut: a) b) Nama pegawai No. Pulau Pinang Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas 2. Pelajaran Pulau Pinang. Jalan Bukit Gambir.tindakan tatatertib Tamat 54. 3. Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Ahmad Bin Abu yang bertugas sebagai PPP. ( ) dlm. 11700 Pulau Pinang.1234571) PPP. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil. Siswazah Gred DG41 di SMK Bunga Raya. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Ahmad Bin Abu (KP. TT / 45678 Februari 2007 Pengarah. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. SK. Tuan. kad pengenalan : : . Siswazah Gred DG41 SMK Bunga Raya.

Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ……………………….2002 hingga sekarang. Sebelum tindakan selanjutnya dapat diambil.4 .1. Selaku Ketua Jabatannya. Pulau Pinang semenjak 1. Pulau Pinang pada pemilihan pucuk pimpinan parti baru-baru ini..c) d) e) f) g) h) i) Tarikh lahir dan umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan kerajaan Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Tarikh disahkan dalam jawatan Jawatan sekarang dan gred Tempat bertugas sekarang Gaji Sekarang : : : : : : : 55. Cawangan Bunga Raya pada pemilihan pucuk pimpinan Parti XYZ baru-baru ini. surat pengesahan dari parti XYZ telah diminta bagi membuktikan sama ada pegawai ini sememangnya bergiat cergas dalam politik.2 4.. Cawangan Bunga Raya. Latar belakang kes 4. dalam Parti Politik XYZ. saya telah memanggil pegawai pada ………. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 telah mula berkhidmat di SMK Bunga Raya. untuk menjelaskan perlanggaran Peraturan 21 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu bergiat cergas dalam politik. Mengikut surat yang diterima dari parti XYZ bertarikh ……………. Sepanjang perkhidmatan beliau di sekolah ini adalah baik.tentang penglibatan Encik Ahmad Bin Abu yang dilaporkan bergiat cergas.. 4. beliau telah dilantik sebagai Ketua Cawangan parti XYZ. adalah terbukti pegawai telah dilantik sebagai Ketua Cawangan Parti XYZ.. 4. Pegawai telah diberi penjelasan akibat dari perlanggaran peraturan ini yang boleh mengakibatkan pegawai diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya.3 4.1 Encik Ahmad Bin Abu. Mengikut aduan yang diterima.

SMK Bunga Raya... PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Bersama-sama ini dikemukakan dokumen-dokumen berkaitan bagi rujukan dan tindakan tuan selanjutnya. Pegawai Pelajaran Daerah.5 Memandangkan pegawai ini masih tidak mahu berganjak dalam politik.. Pulau Pinang. Sehubungan dengan itu... saya mendapati pegawai ini masih ingkar untuk mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang ditetapkan dan beliau telah diberi peluang untuk kegiatan politiknya. Cadangan dan Syor Ketua Jabatan Selaku Ketua Jabatannya. terima kasih ( Dolah Bin Don) Pengetua.. 5..4. . Sekian. 6.………………………. saya dengan ini mencadang dan mengesyorkan supaya pegawai ini diambil tindakan tatatertib kerana melanggar Peraturan 21.. selaku Ketua Jabatannya satu laporan wajar dikemukakan kepada Pengarah Pelajaran Negeri Pulau Pinang untuk diambil tindakan selanjutnya.. s.. (a) (b) (c) Salinan surat aduan bertarikh …………………………………… Surat pengesahan dari Parti XYZ ………………………………..k. 56. Pejabat Pelajaran Daerah ………………………… …………………………………………………… ………………………………………………….

Perlanggaran Tata Kelakuan Di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 : 4. ditakrifkan sebagai suatu penderaan. 11. mental dan emosi yang boleh menyebabkan seseorang itu mengalami kecederaan fizikal. GPK. GPK HEM Catatan .57. DERA PELAJAR Definisi Sesuatu tindakan atau pelakuan yang melibatkan anggota fizikal tubuh badan. Proses Menerima aduan/laporan berlaku kes penderaan pelajar (a) Buat Siasatan Tindakan Pengetua.(2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. gangguan mental atau tekanan perasaan. Guru Besar. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes dera pelajar Bil 1.

Diplin Guru GPK HEM (a) Kes berat. (d) Rujuk kepa sesi kaunseling di PPD/JPS. PPD 3. Guru Besar. Contoh laporan seperti pada halaman 61. Pengetua. (b) Kes ringan. 58. salinan ke PPD/JPN. PPD/JPS Direkod dalam fail Displin Guru 5.k. Guru Besar. Kes Berulang Kali Ketiga (a) Staf dipanggil beri penjelasan (b) Mesyuarat Lembaga Tatatertib Sekolah membincangkan tindakan samaada i) Surat Amaran Pentadbiran II ii) Tindakan Tatatertib iii) Menghantar laporan/minit mesyuarat ke PPD Kes Berulang Kali Keempat (a) Laporkan ke Jabatan (b) Dicadangkan untuk tindakan tatatertib Pengetua. (a) Dapatkan laporan pihak terlibat bersama saksi (b) Menemubual mangsa yang terlibat (c) Panggil pegawai terlibat untuk beri keterangan (d) Beri nasihat dan surat tunjuk sebab. (a) Ulangi proses di atas Guru Besar (b) pegawai dipanggil memberi keterangan dan membuat surat tunjuk sebab (c) Surat Amaran Pentadbiran 1 diberi. Direkod dalam Fail Guru Besar. GPK. s.k. 62 dan 63.2. . lapor pada polis. J/Kuasa terlibat s. Pengetua. JPS Direkod dalam Buku Perkhidmatan. 4. Kes Berulang Kali Ke-2 Pengetua. pertimbangan antara pentadbir dengan ibubapa dan beri surat amaran. direkod dan disahkan oleh staf berkenaan.

59. 3c dan 3d) Tindakan polis Selesai .hantar laporan ke Jabatan bersama laporan pihak polis dan laporan doktor a) Beri nasihat lisan b) Beri peringatan keras c) Direkod dalam Fail Diplin Guru Tidak Ya Kes Berulang kali ke-2 (Ulangi proses 3a. Carta Aliran Mula Terima laporan/aduan a) b) c) d) Ya Tidak Siasatan dijalankan Dapatkan laporan pihak terlibat Temubual pihak terlibat dan saksi Staf terlibat dipanggil beri keterangan Sekiranya kes polis. 3b.

Jawatan ………………. 3b. Selesai Kes berulang kali ke-3 (Ulangi proses 3a.( ) dlm ……………. 3b. di Sekolah ………………………………………. Jalan Bukit Gambir.. 3b dan 3d) Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan : Bil. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. 3c dan 3d) a) Laporan ke Jabatan b) Cadangan tindakan tatatertib Tamat 60. Tarikh : …………………………… (Bagi Kes-Kes Mendera Pelajar) SULIT Pengarah./Puan/Cik …………………………………….P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. (U.a) Minta surat tunjuk sebab b) Surat amaran perkhidmatan I diberi dan direkodkan c) Rujuk sesi kaunseling Tidak Ya a) Mesyuarat Lembaga Tatatertib sekolah membincangkan tindakan sama ada i) Surat Amaran Pentadbiran II ATAU ii) Tindakan tatatertib (kes serius) Tidak Selesai k b) Hantar laporan /minit mesyuarat ke PPD Kes berulang kali ke-4 (Ulangi proses 3a. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.Gred …………………. .... 11700 Pulau Pinang.

3.6 Tarikh sah jawatan 3.5 Keterangan yang diambil oleh pihak sekolah 4.kad pengenalan 3.6 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/ Guru Besar 4. 2.Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………… berjawatan ……………………Gred ……. berapa orang yang terlibat dan apa yang berlaku 4.1 Nama 3.2 Insiden yang berlaku.8 Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan 3. guru dan saksi 4. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4. masa.9 Gaji sekarang : : : : : RM RM RM (P T ) ( ITKA + ) ( ITP ) 4. tempat. tarikh.6.5 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang 3.7 Tempat bertugas sekarang 3.4 Keterangan pegawai yang terlibat 4.6.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.3 Tarikh lahir/umur 3.yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.3 Keterangan pelajar. 3.4 Tarikh lantikan (L) (B) : : : : : 61.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.2 No.2 Surat tunjuk sebab . 4..

Pulau Pinang.1 Pandangan terhadap pegawai 5. c) Salinan keterangan pegawai. terima kasih.k Pegawai Pelajaran Daerah. beliau dianggap telah :4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) berkelakuan dengan sedemikian hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Sekian. 62.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5. Pulau Pinang Dokumen-Dokumen Sokongan] a) Salinan keterangan saksi. ( ALI BIN ABU ) Guru Besar. b) Salinan surat tujuk sebab.4. Pejabat Pelajaran Daerah. . “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.3 Memandangkan pegawi ini telah melanggar Peraturan 4 (2) (d) (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakuan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Ulasan dan syor ketua jabatan 5. Sekolah Kebangsaan Bunga Ros. s.

. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. 12. ucapan atau penyataan yang berunsurkan seks dan undangan/permintaan seksual sama ada secara langsung atau tidak. GANGGUAN SEKSUAL Definisi Gangguan seksual boleh didefinisikan a) Apa jua pertuturan yang tidak dikehendaki di dalam pelbagai bentuk seperti bahasabahasa –bahasa licah. jenaka-jenaka lucah. buah dada dan sebagainya. 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. b) Sebarang tingkah laku sama ada secara gerak isyarat atau sentuhan fizikal ke atas tubuh badan dengan sengaja seperti menyentuh punggung.63.

Carta Aliran Mula Terima laporan/ aduan kes Tidak Siasatan dijalankan Kes Selesai Ya a) Temu bual pihak terlibat b) Dapatkan keterangan saksi c) Memberi nasihat lisan d) Memberi amaran lisan e) Direkod dan Fail Displin Guru Tidak Kes Berulang Kali Ke-2 Kes Selesai Ya .64.

(U. Jawatan ………………………………………….. Jalan Bukit Gambir..P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil.. 11700 Pulau Pinang. : …………………. ..( Tarikh ) dlm ……./Puan/Cik ……………………………………. Laporan Tentang Tata Kelakuan En.Surat Amaran Pentadbiran I Diberi dan direkodkan a) Ulang proses di atas b) Minta Surat Tunjuk Sebab c) Rujuk sesi kaunseling Tidak Kes Selesai Ya Laporkan ke JPN Cadangkan tindakan Tatatertib Kes Berulang Kali Ke-3 Tamat 65. (Bagi Kes-Kes Gangguan Seksual) SULIT Pengarah. Pelajaran Pulau Pinang.

5 Nama No.2 3.4 3. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.9 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4. 4.Di Sekolah ……………………………………….2 4. Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.1 3.3.5 Laporan ke JPS 5.1 4.8 3.4 Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD).3.3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 66.3.3 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. Ulasan dan syor ketua jabatan . Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………. Latar Belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4. 4.6 3. berjawatan ……………………………… Gred ………. 4. 2. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas ..2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab.3 3. 3. 3. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.3.7 3.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4.

salinan perakuan/perjanjian pegawai.3 Pandangan terhadap prestasi kerja pegawai terjejas Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (2) PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. ( Pengetua/ Guru Besar s. 67. Pegawai Pelajaran Daerah. salinan laporan yang telah dihantar ke PPD/JPN. Sekian. Pejabat Pelajaran Daerah.5.1 5.k. salinan surat tunjuk sebab. beliau dianggap telah :(a) Berkelakuan dengan sedemikian sehingga sedemikian sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. ) Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) (e) salinan laporan/aduan mangsa gangguan seksual.2 5. Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. . terima kasih. salinan laporan teguran bertulis yang telah dikeluarkan. Pulau Pinang. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.

13. MEMBUAT KERJA LUAR SEMASA BERTUGAS Definisi Mengikut Peraturan 5 (3) (a) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 5 (3) Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa perkerjaan luar itu (a) tidak dilakukan semasa waktu pejabat dan semasa pegawai itu dikehendaki menjalankan tugas rasminya. Waktu Bertugas : Kakitangan Guru Kakitangan Bukan Guru _ Waktu persekolahan mengikut sesi Waktu-waktu yang diarahkan oleh pentadbir Waktu pejabat Perlanggaran Tatakelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---- .68.

(a) membelakangkan tugas awamnya demi demi kepentingan peribadi 69. (d) Sesi kaunseling di PPD/JPS Tindakan Pengetua.k. Guru Besar. PPD Rekod dalam fail disiplin guru . Guru Besar. Kes Berulang Kali ke-2 (a) Ulangi proses (a). (b) dan (c) (b) Staf dipanggil untuk memberi keterangan (c) Mengeluarkan surat tunjuk sebab. GPK Catatan Pemantauan tugasan kehadiran tingkahlaku direkod dalam fail displin guru Pengetua. Menerima aduan/laporan tentang kegiatan Membuat kerja luar semasa bertugas (a) Membuat siasatan (b) Memantau dan menyelia tugas rasmi staf berkenaan di sekolah (c) Staf dipanggil untuk membuat penjelasan (d) Memberi nasihat dan peringatan tentang etika kerja dan peraturan perkhidmatan secara lisan tetapi direkodkan 2. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes guru membuat kerja luar semasa bertugas : Bil Proses 1. GPK s.

Guru Besar. dan 75 4. Contoh laporan seperti pada halaman 73. 74.(b) dan (c) di atas (b) Mengeluarkan surat tunjuk sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN Kes berulang kali ke-3 . JPN 70.k. Guru Besar s. PPD/JPN Direkod dalam fail disiplin guru Rekod dalam fail disiplin guru. Pengetua.3. Carta Aliran Mula Menerima aduan/ Laporan kes (a) Menyiasat/ Staf dipanggil untuk memberi keterangan (b) Memantau (c) Menasihat secara lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 Tamat Ya (a) Ulangi proses (a). Kes Berulang Kali ke-3 (a) Staf dipanggil untuk memberi penjelasan (b) Surat amaran pentadbiran Kes Berulang Kali ke-4 (a) Menghantar laporan ke JPN dan mencadangkan tindakan tatatertib Pengetua.

(U.. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil. (Bagi Kes-Kes membuat kerja luar semasa bertugas) SULIT Pengarah.. 11700 Pulau Pinang. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. (b) dan (c) (b) Mengeluarkan surat amaran pentadbiran Kes Berulang kali ke-4 Tamat Ya Membuat laporan ke JPN untuk Tindakan tatatertib Membuat laporan ke JPN untuk tindakan tatatertib Tamat 71./Puan/Cik ……………………………………..( Tarikh ) dlm ……. Pelajaran Pulau Pinang. : …………………. Jalan Bukit Gambir.P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. .Tamat Ya (a) Ulangi proses (a).

Jawatan …………………………………………. 4.2 3.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4. 4.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.3 3. Latar Belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.3.3.2 Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas .3 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. 4. berjawatan ……………………………… Gred ……….8 3. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ……………………………….6 3.3.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab.7 3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Di Sekolah ……………………………………….9 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4.5 Laporan ke JPS .1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4. 3. 3. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.1 3. 2. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 72.5 Nama No. 4.3.4 3.. 4.4 Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD). Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.3..

amaran 2 dan amaran 3. Sekian. Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) 2 salinan maklumat/butir-butir perkerjaan yang dilakukan.1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat menjalankan kerja luar Semasa waktu bertugas 5. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Pegawai Pelajarn Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ……………… Pulau Pinang.k. Terima Kasih 73. (b) tidak bertanggungjawab.5. 2 salinan teguran/amaran 1. .3 Pegawai ini telah melanggar Peraturan 5 Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 2 salinan jawapan/surat tunjuk sebab. Maka adalah wajar Pengetua/ Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Ulasan dan syor ketua jabatan 5. 2 salinan laporan yang diterima daripada mana-mana pihak.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5. ………………………………. 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi. beliau boleh dianggap telah melanggar Peraturan 4 (2) dan (g) peraturan yang sama iaitu .. ( ) Pengetua/ Guru Besar s.

memberi apa-apa laporan atau keterangan pakar. 14. Sebagai seorang pakar. Atau . Mengusahakan bagi mendapatkan upah apa-apa kerja bagi mana-mana institusi.(e) 2 salinan pengakuan/ perjanjian antara pegawai dengan Pengetua/Guru Besar. firma atau individu persendirian. syarikat. Telah menggariskan 5 (1) kecuali setakat yang ia dikehendaki dalam perjalanan tugasnya Atau Diberi kuasa dengan nyata oleh Ketua Jabatannya untuk berbuat demikian seseorang pegawai tidak boleh (a) (b) (c) Mengambil bahagian secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan atau perjalanan apa-apa perusahaan komersial. pertanian atau perindustrian. 74. sama ada dengan percuma atau dengan mandapat upah. PERKERJAAN LUAR Definisi Peraturan 5 (1) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993.

tugasan kehadiran tingkahlaku .(d) Bertugas sebagai seorang pentadbir atau penerima Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 :5 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi. 2. Pengetua.Direkod dalam fail displin guru. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib yang perlu diambil bagi kes membuat pekerjaa luar tanpa kebenaran Bil Proses 1. Guru Besar. Mengarahkan supaya pegawai memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar dengan serta merta. Guru Besar Pastikan pekerjaan luar yang dilakukan bukan daripada jenis-jenis pekerjaan . Tindakan Pengetua. GPK Catatan Pemantauan . 75. Menerima aduan/laporan tentang kegiatan membuat kerja luar (a) Membuat siasatan (b) Memantau dan menyelia tugas rasmi staf berkenaan di sekolah (c) Staf dipanggil untuk membuat penjelasan (d) Memberi nasihat dan peringatan etika kerja dan peraturan perkhidmatan secara lisan tetapi direkodkan.

laporkan ke JPN dan cadangkan tindakan tatatertib. Guru Besar Laporan yang dikemukan berserta dengan dokumen sokongan. 3. Pengetua.yang dilarang. 76. Sekiranya pegawai ingkar mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Carta Aliran Mula Menerima aduan/ Laporan kes (a) Menyiasat/ Staf dipanggil untuk memberi keterangan (b) Memantau (c) Menasihat secara lisan Mengarahkan pegawai memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar dengan serta merta Ya Tidak Tidak .

.TT/35352 Februari 2006 Pengarah. 11700 Pulau Pinang. Saya dengan hormatnyamerujuk kepada perkara tersebut di atas. .SK.Siswazah Gred DG41 SMK Bunga Raya. Tuan.Sokong Sokong Membuat laporan ke JPN Untuk tindakan tatatertib Tamat Kemukakan Boring ke JPN Tamat 77. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil. Pelajaran Pulau Pinang. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Man Bin Mat (KP: 1234561) PPP.( )dlm. Pulau Pinang. Jalan Bukit Gambir.

1 Encik Man bin Mat. 4. telah mengesahkan bahawa pegawai ini sememangnya telah dilantik sebagi Agen Insuran Syarikat Jati hingga sekarang. 3.2. pegawai berkenaan telah dimaklumkan bahawa adalah menjadi satu kesalahan bagi pegawai awam melakukan pekerjaan luar sebagai agen . saya telah berhubung dengan Syarikat Insuran Jati melalui surat bertarikh ………….2 Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ……………………… tentang penglibatan Encik Man bin Mat yang dilaporkan melakukan pekerjaan sebagai agen insuran.4 Pada ……………. Sepanjang perkhidmatan di sekolah ini. Pulau Pinang semenjak 2000 hingga sekarang.1 Butir-butir pegawai (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Nama pegawai No. prestasi beliau adalah baik. Latar belakang kes 4. Pihak Insuran Jati melalui suratnya bertarikh ………….3 Selaku Ketua Jabatannya.kad pengenalan Tarikh lahir dan umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan kerajaan Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Jawatan sekarang dan Gred Tempat bertugas sekarang Gaji dan tangga gaji sekarang : : : : : Tarikh disahkan dalam jawatan : : : : 78. Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut: 3. Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Man bin Mat yang bertugas sebagai PPP Siswazah Gred DG41 di SMK Bunga Raya. 4. 4.. untuk mendapatkan pengesahan sama ada aduan yang diterima adalah benar atau sebaliknya. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 telah mula berkhidmatn di SMK Bunga Raya. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Syarikat Insuran Jati. 4.

Pegawai Pelajaran Daerah. (a) (b) (c) Salinan surat aduan bertarikh ……………… Surat pengesahan dari syarikat Insuran …………. Saya selaku Ketua Jabatannya. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. …………………. Saya yang menurut perintah. Sekian.5 Pegawai telah diberi nasihat supaya memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar. Walau bagaimanapun pegawai ingkar untuk mematuhi arahan yang diberi. Pulau Pinang s. 3.k. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. saya dengan ini mencadang dan mengesyorkan supaya pegawai ini diambil tindakan tatatertib dengan hukuman yang sewajarnya. 4.2 6. 5. Cadangan dan syor ketua jabatan 5. ( ALI BIN ABU ) Pengetua.. Sehubungan dengan ini. SMK Bunga Raya. Guru tuisyen Pensyarah sambilan Tutor sambilan Penulis buku . 2.insuran dan boleh diambil tindakan tatatertib kerana melanggar Peraturan 5. Pejabat Pelajaran Daerah ………………… Pulau Pinang. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 79. 4.1 Memandangkan pegawai ini masih tidak mahu berganjak dengan keputusannya. 1. 5. mendapati pegawai ini ingkar untuk mematuhi Peraturan 5. Bersama-sama ini dikemukan dokumen-dokumen berkaitan bagi rujukan dan tindakan tuan selanjutnya. Jenis-jenis Pekerjaan Luar Yang Pernah Diluluskan Oleh Kementerian.

pada hari kerja yang berikutnya dengan syarat bahawa tiap-tiap cek mestikan dibankkan dalam tempoh seminggu selepas diterima. KEGAGALAN MENYERAHKAN WANG KUTIPAN YURAN Definisi Mengikut Arahan Perbendaharaan 78 (a) – Bila Pungutan mesti dibayar di Perbendaharaan “ Semua pemungut …… yang menerima wang awam sama ada wang itu kena diperakui sebagai hasil atau tidak adalah dikehendaki jika : (i) (ii) Pungutan wang kertas dan duit syiling RM 500. 9. 3. 4. 6. 14. cek. 7. 15. 15. 11. duit syiling. 13. 2. Penterjemaah kamus Penceramah Jurulatih teater/sukan Jurulatih senamrobik Pembantu teknik sambilan Warden lalu lintas Penolong pendaftar perkahwinan Penulis skrip audir sambilan Jurulatih renang Pemandu pelancong Pendemonstrasi sambilan Jenis-jenis Pekerjaan Luar Yang Dilarang 1. 6. Wartawan sambilan Berniaga Jurujual jualan langsung Agen insuran Ahli lembaga pengarah syarikat Ketua kampong Pelakon iklan 80. 12. 7. . wang pos dan kiriman wang) melebihi RM 2000. 5. 8.00 Atau apa-apa jumlah yang lebih kecil dibankkan kesemua pungutan yang ada dalam tangan sama pada hari itu juga atau jika lewat diterima.00 DAN Jumlah pungutan (termasuk wang kertas. 10.5.

Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) (b) tidak jujur atau tidak amanah tidak bertanggungjawab 81. Guru Besar. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan yang perlu diambil bagi kes kegagalan menyerahkan kutipan yuran Bil Proses 1. Mengenalpasti staf yang terlibat melalui semakan a) Laporan audit b) Buku tunai c) Buku resit d) Daftar kutipan kelas e) Aduan Tindakan Pengetua. Penyelia Petang Catatan .

2. 3. Membuat siasatan Memanggil staf yang terlibat a) Dapatkan penjelasan b) Tunjukkan butiran menunjukkan kutipan yuran yang tidak diserahkan Mengeluarkan arahan bersurat membayar semula kutipan yang belum dijelaskan dalam 14 hari. Guru Besar. a) Laporan audit b) Buku tunai c) Buku resit d) Daftar kutipan kelas e) Aduan . 86 dan 87. Penyelia Petang Rekod dalam fail diri guru. Pastikan staf menandatangi surat akuan terima. Sekiranya ingkar a) Melaporkan ke JPN b) Membuat laporan Polis Pengetua. Carta Aliran Mula Mengenalpasti staf yang terlibat Melalui semakan. Contoh laporan Seperti pada halaman 85. 82. 4.

a) Melaporkan ke JPN b) Membuat Laporan polis Tamat 83. Sekiranya ingkar . .Membuat siasatan memanggil Pegawai terlibat a) Dapatkan penjelasan b) Tunjuk butiran menunjukkan kutipan yang tidak diserahkan Mengeluarkan arahan bersurat membayar semula kutipan yang belum dijelaskan dalam tempoh 14 hari. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan : Bil. ( ) dlm ……… Tarikh : ……………………… (Bagi Kes-kes Kegagalan Menyerahkan Kutipan Yuran) SULIT Pengarah.

8 3.4 Nama No.6 3.1 3. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.5 3. Gred ………. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan : : : : 84.9 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang Tarikh san jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) . 2. Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.7 3. 11700 Pulau Pinang.P. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik …………………………………………. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau./ Puan/ Cik ………………………………………….2 3. (U. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Jawatan ………………………………………………… Di Sekolah ………………………………………………. berjawatan ……………………………. 3. 3.3 3.Pelajaran Pulau Pinang. Jalan Bukit Gambir...

3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4. Pegawai Pelajaran Daerah. Ulasan dan syor ketua jabatan 4.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab.2. 4.4 Amaran terakhir dan menandatangi surat perjanjian (salinan ke PPD) 4. 4. ( Pengetua/ Guru Besar s. ) .1 Nasihat secara lisan (direkodkan). 4. Pejabat Pelajaran Daerah. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi:4.5 Laporan ke JPS 5. 85. Sekian.2.2. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 4.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.4.1 Kesan kesalahan pegawai terhadap akuan/ audit sekolah.2. (b) tidak bertanggungjawab Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan.2 Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (f) dan (g) PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.2.2 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.k. iaitu :4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) tidak jujur dan tidak amanah. 4. terima kasih.

( Tarikh (Bagi Kes-kes Kebankrapan) SULIT Pengarah. Pelajaran Pulau Pinang. salinan laporan teguran bertulis yang telah dikeluarkan. salinan perakuan/perjanjian pegawai.Pulau Pinang. salinan surat tunjuk sebab. ) dlm ………… : ……………………. Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (f) (g) (h) (i) (j) salinan laporan/aduan kegagalan menyerahkan kutipan yuran. salinan laporan yang telah dihantar ke PPD/JPN. Rujukan: Bil. 86. .

Laporan Tentang Tata Kelakuan En.6 Nama No.. 3.2 3. Jawatan ………………………………………………… Di Sekolah ……………………………………………….9 Tarikh san jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 87. Latar belakang kes . 11700 Pulau Pinang.Jalan Bukit Gambir. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik …………………………………………. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.4 3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.3 3./ Puan/ Cik …………………………………………. berjawatan ……………………………. 3.8 3.P..6 3. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas 2.1 3. (U. Gred ………. Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.7 3.

Dikepilkan salinan surat tersebut sebagai Lampiran C. Dikepilkan laporan Pegawai Pemegang Harta sebagai Lampiran B. Salinan surat penjelasan pegawai bertarikh bertarikh (Nyatakan tarikh) disertakan sebagai Lampiran D.2 Berdasarkan laporan Pegawai Pemegang Harta Jumlah tanggungan hutang pegawai berkenaan adalah sebanyak RM (Nyatakan jumlahnya) kepada (nyatakan juga sama ada hutang tersebut bercagar atau tidak bercagar). 4. 4. 4. . Pegawai tersebut telah diarah membayar RM (Nyatakan jumlah) sebulan kepada pegawai Pemegang Harta Mulai (Nyatakan tarikh pembayaran) 4.5 Saya selaku Ketua Jabatan telah mengemukakan surat meminta penjelasan Encik (Nyatakan nama pegawai melalui surat (Rujukan surat) berhubung dengan perkara tersebut.8 (Nyatakan ulasan serta syor tuan selaku Ketua Jabatan terhadap salah laku pegawai selain daripada itu nyatakan juga prestasi semasa pegawai).4.1 Adalah dimaklumkan bahawa (nyatakan nama pegawai. jawatan. gred dan tempat bertugas sekarang) telah diisytiharkan bankrap oleh Mahkamah (nyatakan Mahkamah) pada (nyatakan tarikh berkaitan) Perintah Penerimaan dan Perintah Penghukuman tersebut telah dibuat atas permohonan (nyatakan syarikat kewangan berkenaan) dan Pegawai Pemegang Harta Malaysia adalah pentadbir bagi perihal harta dan tanggungannya. 4. 4.7 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai tersebut telah melanggar Peraturan 4(2)(d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.6 Penjelasan pegawai terhadap perkara tersebut adalah seperti berikut: (a) (Nyatakan alasan pegawai) (b) (c) 88. iaitu berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Selain itu menurut pendapat Pegawai Pemegang Harta (Nyatakan pendapat Pegawai Pemegang Harta sekiranya terdapat dalam laporan) 4.4 Pegawai Pemegang Harta juga (Nyatakan sama ada Pegawai Pemegang Harta bercadang untuk atau tidak bercadang untuk mengambil apa-apa tindakan lagi).3 Laporan tersebut juga menyatakan sebab utama beliau dijatuhkan bankrap kerana (Nyatakan sebab pegawai dihukum bankrap).

5. Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. ( Pengetua/ Guru Besar s. Pulau Pinang. Pegawai Pelajaran Daerah. ) . terima kasih. Dikemukan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya.k. Pejabat Pelajaran Daerah.

Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. : : .2). Bagi Kumpulan Sokongan (No. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.CONTOH LAPORAN SALAH LAKU OLEH KETUA JABATAN CONTOH SULIT Ruj. Jalan Bukit Gambir. 11700 Pulau Pinang.

Jawatan.Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. KP.7 3. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA.3 3. Butir-butir pegawai 3. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji :RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : . Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Jawatan.6 3. Dikepilkan salinan jadual kedatangan bagi tarikh-tarikh tersebut.2007 hingga sekarang.4 3.1 3.9 3. JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. Gred dan Tempat Bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.13 3. 2.10 3. .1 Adalah dimaklukan bahawa [Nama Pegawai.12 3. Gred dan Tempat Bertugas] telah hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran mulai dari 28.14 Nama : No. -1Bersama-sama ini disertakan sesalinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini sebagai Lampiran A.2 3. Tuan.11 3. NO.8 3. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai. dan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadap beliau. 3.09. Latar belakang 4.5 3.

4.2007 sebagai Lampiran E.SKSA/09/06/009 bertarikh 11. Berikutan itu beliau menjadi buntu. Pegawai berkenaan ada di rumah ketika itu. Dikepilkan salinan surat Bil(22)SKPP/02/12/003 bertarikh 4.2007.1 hingga 4.8 dalam perakuan tuan. Namun begitu difahamkan beliau tidak pergi ke Pejabat Pelajaran Daerah .SKPP/02/12/003 bertarikh 5. 4.07. Saya telah mengemukakan surat arahan panggil balik bertugas di samping mengarahkan beliau secara lisan supaya kembali bertugas semula dengan serta merta.10. 4.2007 sebagai Lampiran G. Berikutan itu saya telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas bagi mengarahkan beliau kembali bertugas serta mengemukakan penjelasan berhubung dengan ketidakhadirannya seperti berikut : Bil i.11. Surat tersebut dikemukakan secara berdaftar biasa. Dikepilkan salinan surat pertukaran sebagai Lampiran H. Walaupun begitu beliau hanya hadir sekejap sahaja dan memberitahu hendak pergi ke Pejabat Pelajaran berjumpa dengan Pegawai Eksekutif. iii.2007.7 Pihak sekolah juga ada menerima salinan surat daripada sekolah lama beliau yang dikemukakan ke Jabatan Pelajaran Pulau Pinang memaklumkan .5. Secara lisan pegawai berkenaan ada memaklumkan beliau menghadapi masalah kewangan.6 -2Beliau juga memaklumkan menghadapi masalah kewangan yang serius seperti berikut : i.4 Surat peribadi saya selaku Ketua Jabatan bertarikh 23.2007 sebagai Lampiran D. Surat tersebut telah dikemukakan secara berdaftar biasa. Senaraikan masalah beliau sepertimana di para 4. Rujukan Bil(23)dlm. Bil(03)dlm. Walaupun begitu pegawai berkenaan masih juga kembali bertugas. Ketika hadir ke sekolah pada 1. pegawai berkenaan ada memaklumkan beliau menghadapi masalah sejak bertugas di SMK Beliau bertukar ke sekolah ini mulai dari 1.10.5 4.10. kecewa serta runsing hingga menyebabkan tidak dapat berfikir dan bertindak dengan rasional. jam 8.5.2007 sebagai Lampiran C.10. Pada 1.30 pagi pegawai berkenaan ada hadir ke sekolah.2 Berikutan itu selaku Ketua Jabatan saya telah pergi ke rumah pegawai. 4.11.4.3 ii. sedih. Surat tersebut dikemukakan secara serahan tangan melalui PRA sekolah.2007.

Bahagian Sumber Manusia. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) -3CONTOH SULIT Ruj. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat pegawai sebenarnya menghadapi masalah kewangan dan peribadi yang agak berat. 4. SMKBT.TPG.. Bagi Kumpulan Sokongan (No.2007 sebagai Lampiran I 4. T. Salinan surat Bil(17)dlm. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.pegawai telah tidak hadir bertugas selama 20 hari dan tempoh tersebut diperakukan pemotongan emolumen. Sehubungan itu.11 4. Dikepilkan salinan surat Pengetua.1). : : . perbuatan pegawai berkenaan yang tidak hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran adalah melanggar Peraturan 4(2)(g). iaitu tidak bertanggungjawab.(P) bertarikh 20. terima kasih.10 Sehubungan dengan itu.8 Memandangkan beliau masih juga tidak hadir maka saya selaku Ketua Jabatan telah mengeluarkan sekali lagi surat arahan panggil balik bertugas kepada pegawai berkenaan secara A.12 Sekian. salinan kad A. 4.SKPP/02/12/005 sebagai Lampiran J. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. ………………………………. Kedua-dua surat tersebut telah diakui terima oleh pegawai. Walaupun begitu tanggungjawab beliau sebagai seorang kakitangan kerajaan tidak harus diabaikan dan beliau perlu menjalankan tugas dengan dedikasi. Berdaftar serta secara serahan tangan yang dikemukakan melalui PRA sekolah.9 Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada daripada hospital kerajaan ataupun swasta yang mengesahkan bahawa beliau menghidap masalah mental atau jiwa. 4. Saya juga telah berusaha menasihati beliau tetapi tidak berkesan. sebagai Lampiran K dan salinan akuan terima serahan tangan sebagai Lampiran L. SMK . T. memandangkan pegawai berkenaan masih juga tidak kembali bertugas sekarang maka saya mengesyorkan supaya beliau dikenakan hukuman yang setimpal kesalahannya. Kementerian Pelajaran Malaysia.11. Pulau Pinang .

Tuan.7 3. Butir-butir pegawai 3.9 Nama : No.1 3. Kompleks Kerajaan Parcel E. Blok E12. 11700 Pulau Pinang.2 3. gred dan tempat bertugas) telah didapati tidak bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah mulai dari (tarikh sebenar pegawai mula tidak hadir bertugas) hingga sekarang.5 3. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : . Jalan Bukit Gambir. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.4 3.8 3. TERHADAP [NAMA DAN NO. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. 2. Oleh yang deminian tata kelakuan pegawai berkenaan adalah melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. PERAKUAN PERWARTAAN BUANG KERJA MENGIKUT PERATURANPERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993. -43.Aras 1-5. . Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. jawatan.6 3. Adalah dimaklumkan bahawa (nama pegawai.3 3. KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

gred dan tempat bertugas] ada mengemukakan permohonan utuk penangguhan sementara kontrak perkhidmatan pendidikan guru/cuti belajar separuh gaji ke Kementerian Pelajaran Malaysia melalui surat [rujukan surat-surat yang berkaitan dan tarikh] kerana ingin melanjutkan pelajaran di [tempat menyambung belajar] selama [jumlah] tahun mulai dari [tarikh] hingga [tarikh].13 3. 4. Dikepilkan surat-surat yang berkaitan.10 3.12 3. [nama pegawai] masih juga tidak kembali bertugas.11 3. Catatan : Sila pastikan nama pegawai dan catatan ‘tidak hadir’ bertugas tanpa cuti dan kenaran Ketua Jabatan dicatatkan pada setiap hari bekerja di jadual kedatangan berkaitan iaitu mulai dari tarikh sebenar pegawai tidak hadir bertugas hingga sekarang. [nama pegawai] telah meninggalkan tugasnya. saya telah mengemukakan surat kepada [nama pegawai] melalui surat [rujukan dan tarikh] bagi mengarahkan beliau untuk kembali bertugas dengan serta merta memandangkan masih tiada sebarang jawapan dan kelulusan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia.3 Selaku Ketua Jabatan. Rekod jadual kedatangan haruslah dipastikan ada tandatangan haruslah dipastikan ada tandatangan pengesahan oleh Ketua Jabatan.3.2 Walau bagaimanapun sebelum kelulusan permohonan diketahui. 4. Dikepil salinan Jadual Kedatangan [nama sekolah] mulai dari [nyatakan tarikh sebenar pegawai telah meninggalkan tugasnya tanpa cuti atau tanpa kebenaran] hingga sekarang. Latar Belakang Kes 4. -54.14 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : Dikepilkan salinan kenyataan perkhidmatan pegawai sebagai Lampiran A. Dikepilkan surat yang berkaitan.4 Nyatakan sama ada surat tersebut telah diakui terima oleh pegawai berkenaan ataupun sebaliknya dan kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan jika ada. 4. jawatan. .1 Adalah dimaklumkan bahawa [Nama pegawai.

Dikepilkan salinan surat tersebut.6 Pertanyaan secara bertulis telah dibuat oleh pihak sekolah kepada Pos Malaysia Berhad pada [tarikh] bagi mengetahui kedudukan surat tersebut sama ada telah diakui terima oleh pegawai ataupun sebaliknya. T. Nyatakan juga inisiatif lain yang telah dilakukan untuk mengesan pegawai. Namun tiada sebarang maklumbalas yang diterima. 8. ii. 4. Nyatakan ulasan dan syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai. memandangkan surat-surat yang dikemukakan kepada pegawai telah dikembalikan semula kerana tidak terserah serta tidak dapat dikesan maka adalah diperakukan kes pegawai berkenaan bagi tujuan pewartaan buang kerja. 4. Dikepilkan salinan surat tersebut.5 Saya sekali lagi telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas secara A. Oleh yang demikian tata kelakuan [nyatakan nama pegawai] adalah melanggar Peraturan 4(2)(g). “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” . Contoh : i. Sekian. iii. 5. Dikepilkan salinan surat tersebut.4. terima kasih.8 Kemudiannya Pos Malaysia melalui surat [rujukan dan tarikh] memaklumkan pihak [Negara berkaitan] tidak memberi sebarang jawapan atas pertanyaan yang telah dibuat oleh pihak pos. Dikepilkan salinan borang Pos (nyatakan nombor rujukan) 4. Berdaftar dengan catatan ‘HANYA DITERIMA OLEH PENAMA SAHAJA’ di luar sampul surat terhadap pegawai berkenaan melalui surat [rujukan dan tarikh). iv.7 Menurut Pos Malaysia melalui surat [rujukan dan tarikh] satu siasatan sedang dijalankan bagi mengesan surat tersebut. Sehubungan itu. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu tidak bertanggungjawab. -67. Pergi ke alamat rumahnya di (tempat) Bertanya hal ehwal pegawai dengan saudara mara beliau Bertanya dengan kawan-kawan rapat pegawi ATAU Apa juga usaha yang telah dilakukan untuk mengesan pegawai 6.

………………………………….. KETUA JABATAN/ PEGAWAI PELAPOR DAN COP RASMI JAWATAN

-7CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Bagi Kumpulan Sokongan (No.2), Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. : :

Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA DAN NO. KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai, Jawatan, Gred dan Tempat Bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, 3. Butir-butir pegawai 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 Nama dan No. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : ,

Bersama-sama ini disertakan Salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini sebagai Lampiran A. -84. Latar Belakang Kes 4.1 Adalah dimaklumkan bahawa [nama pegawai, jawatan, gred dan tempat sekarang] telah didapati melakukan kesalahan yang bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993, seperti berikut: 4.1.1 Tidak Hadir bertugas Tanpa Cuti Dan Kebenaran 4.1.1.1 [nama pegawai, jawatan, gred dan tempat bertugas sekarang]

Telah didapati tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh berikut : Tarikh-tarikh ketidakhadiran Tahun 2003 Jumlah hari

Tahun 2004

JUMLAH Salinan jadual kedatangan bagi tempoh ketidakhadiran tersebut sebagai Lampiran . 4.1.1.2 Berikutan itu, selaku Ketua Jabatan saya telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas secara A.T. Berdaftar kepada pegawai berkenaan bagi mengarahkan beliau kembali bertugas dengan serta merta mengemukakan penjelasan berhubung ketidakhadirannya melalui surat-surat berikut : 3.1.1.2.1 Salinan surat [rujukan surat] bertarikh [tarikh] s sebagai Lampiran . dan salinan kad A. T. sebagai Lampiran .

4.1.1.3

Pegawai berkenaan telah hadir untuk bertugas semula pada [tarikh] Memandangkan beliau telah hadir bertugas semula saya telah mengadakan perjumpaan dengannya untuk mengetahui sebab-sebab ketidakhadirannya di samping turut mengemukakan surat kepadanya meminta penjelasan. Salinan surat tersebut sebagai Lampiran .

4.1.1.4

-9Pegawai ada mengemukakan surat penjelasan berhubung dengan ketidakhadirannya seperti berikut : Salinan surat penjelasan pegawai sebagai Lampiran .

4.1.1.5

Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai berkenaan yang telah tidak hadir bertugas tanpa kebenaran terlebih dahulu atau sebab yang munasabah adalah melanggar Peraturan 4(2)(g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu tidak bertanggungjawab.

sepanjang pegawai bertugas di [nama sekolah] saya tidak pernah menerima sebarang rekod perubatan dari mana-mana hospital kerajaan atau swasta yang menyatakan bahawa pegawai berkenaan ada mengalami masalah mental atau jiwa.10 4.12.3 Saya telah mengadakan perjumpaan dengan pegawai berkenaan bagi mendapatkan penjelasannya.2.1 [nama pegawai.2 Datang Lewat Dan Keluar Awal Ketika Bertugas 4.1.00 petang bagi hari Isnin hingga Jumaat tarikh berikut : Tarikh Waktu Hadir Waktu Keluar Jumlah JUMLAH Tidak termasuk waktu rehat : Isnin – Sabtu (Kecuali Jumaat) – 1.4 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai berkenaan yang telah didapati datang lewat serta keluar awal adalah melanggar Peraturan 4(2)(i). selaku Ketua Jabatan saya telah mengeluarkan surat meminta penjelasan pegawai berhubung perkara tersebut melalui surat-surat berikut : 3.1.00 tengahari – 2.1. . .15 tengahari – 2.45 petang Salinan jadual kedatangan seperti mana di Lampiran .2.4.2. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu ingkar perintah atau kelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah.2. Selain itu. gred dan tempat bertugas sekarang] juga telah didapati keluar awal dari waktu yang telah ditetapkan iaitu 8. jawatan. Pegawai berkenaan ada mengemukakan penjelasan secara lisan Pegawai memaklumkan seperti berikut : Salinan peraturan sekolah sebagai Lampiran . 4. 4.2 Berikutan itu.2. 5.1 Salinan surat [rujukan surat] bertarikh [tarikh] Sebagai Lampiran .1.2.00 petang Jumaat .00pagi hingga 5.1.1.

Memandangkan pegawai sering melakukan kesalahan-kesalahan tersebut walaupun telah dinasihat supaya berubah maka selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya pegawai diambil tindakan tatatertib dan dikenakan hukuman [nyatakan hukuman yang disyorkan. [tandatangan Pengetua dan cop rasmi] . Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. Bagi Kumpulan Sokongan (No.6.11 CONTOH SULIT Ruj. penglibatan dalam aktiviti luar atau sumbangannya. Selain itu.] 8. Jalan Bukit Gambir. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. kesungguhan kerja.] Sekian. : : . terima kasih.] 7. [sila berikan ulasan tuan terhadap prestasi menyeluruh pegawai termasuklah prestasi kerja semasa. perubahan sikap serta tingkah laku dan sebagainya.2). 11700 Pulau Pinang. pegawai berkenaan juga sering mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Pembantu Tadbir seperti [kata-kata yang diucap oleh pegawai kepada Pembantu Tadbir.

Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji :RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : .1 3.8 3. 3.12 Salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kini seperti di Lampiran A.2 3. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 ENCIK……………………………. PPP Lepasan Diploma Gred DGA29 di SK…………………………. Butir-butir pegawai 3.13 3. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.1 Dimaklumkan bahasa Encik ………….6 3.9 3. 2.3 3. 4..14 Nama : No.7 3.[KP:………………………] PPP LEPASAN DIPLOMA GRED DGA29 Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah.4 3. .10 3. Tuan. Sepanjang tempoh beliau bertugas di Sekolah ini. yang membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya.. Latar Belakang Kes 4. beliau telah yang didapati melakukan perkara-perkara yang melanggar peraturan-peraturan penjawat awam berikut :. PPP Bukan Siswazah Gred DGA29 telah ditukarkan ke sekolah ini dari SK ………………………… Mulai ……………………………….11 3. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan yang melanggar tata kelakuan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.5 3.. Dimaklumkan bahawa Encik …………………….12 3.

2007 Salinan sijil-sijil sakit berkaitan disertakan di Lampiran G.2007 12. Klinik Kesihatan.2007 11.09.11.2007 – 06.2007 – 21.2007 – 04. Balik Pulau.2007 05.11. .11.11. .Pulau Pinang Klinik Kesihatan Azhar.1 Lambat Mengemukakan Sijil Sakit Klinik Kerajaan 4.2007 25. Klinik Kesihatan Bersatu.1.2007 – 12.11.2007 17.1.2007 12.2007 20.2 (Nyatakan apakah tindakan pihak sekolah usaha bagi mencegah perbuatan tersebut berulang seperti memberi teguran secara lisan atau bertulis atau dalam mesyuarat guru dan salinan dokumen yang berkaitan) 4. Klinik Kesihatan.11.10.11.2007 12.11.2007 12.11. Pulau Pinang. Gelugor.1.1.11. Pulau Pinang. Pulau Pinang.1.11.1.11.2007 07. Klinik Kesihatan. Klinik Kesihatan.2007 12.4.Pulau Pinang.11. Tarikh-Tarikh yang terlibat adalah seperti berikut :- Tarikh 03.11.1.2007 Jumlah Hari 2 2 1 2 1 2 1 No. Tarikh Diserah 12.11.3 Perbuatan pegawai tersebut gagal atau lewat menyerahkan sijil sakit atau gagal memaklumkan perkara tersebut kepada Ketua Jabatan boleh disifatkan sebagai kurang cekap atau kurang berusaha dan tidak bertanggungjawab iaitu melanggar tata kelakuan di bawah Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.2007 12.Sijil Sakit MCPP 456364 MCPP 578997 MCPP 555141 MCPP 234567 MCPP 875633 MCPP 975864 MCPP 567248 Nama Klinik Klinik Kesihatan Bersatu.11.1 Dimaklumkan bahawa Encik ………………………… dilaporkan melakukan kesalahan tidak hadir bertugas dengan mengambil Sijil Sakit daripada merata-rata Klinik Kerajaan dan lewat memaklumkan Ketua Jabatannya.13 4. Bukit Jambul. Balik Pulau.

1. . 6. Terima Kasih. . Sekian.1 Encik ………………………….1. (nyatakan ulasan serta syor pelanggaran tatatertib yang dilakukan pegawai berkenaan).2 Tidak masuk kelas mengajar 4.2. 4. malah sering mengulangi perbuatan tersebut.4.1.2.3 Perbuatan beliau ini dapatlah diifatkan sebagai tidak bertanggungjawab iaitu melanggar Peraturan 4(2)(g) Peraturan –Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.2 Selaku Ketua Jabtan saya telah beberapa kali memberi teguran secara lisan supaya beliau lebih bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan terhadapnya.telah didapati tidak masuk Kelas mengajar di kelas-kelas yang sepatutnya mengajar pada tarikh-tarikh dan waktu sepeti berikut :Tarikh Kelas Kelas Waktu Subjek Dokumen Bukti Salinan Jadual Waktu Peribadi Pegawai dikepilkan sebagai Lampiran H. saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada saripada Hospital Kerajaan atau Swasta yang mengesahkan bahawa beliau mengidap masalah mental atau jiwa. Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini. Walau bagaimana tidak diendahkan.2.1. 4.14 – 5.

2)... (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) . : : ....…………………..15 CONTOH KES BANKRAP SULIT Ruj. Bagi Kumpulan Sokongan (No.. Jalan Bukit Gambir... Jabatan Pelajaran Pulau Pinang... Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.

1 Adalah dimaklumkan bahawa (nyatakan nama pegawai.5 Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : 3. Gred dan tempat bertugas) telah didapati berkelakuan yang melanggar tata kelakuan pegawai awam dan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya.9 Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3.12 Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3. Latar belakang kes 4. 3.11 Tarikh Pergerakan Gaji : 3. 2. gred dan tempat bertugas sekarang) telah diisytiharkan bankrap oleh Mahkamah (nyatakan Mahkamah) pada (nyatakan tarikh berkaitan) Perintah Penerimaan Perintah Penghukuman tersebut telah dibuat atas permohonan (nyatakan syarikat kewangan berkenaan) dan Pegawai Pemegang Harta Malaysia adalah pentadbir bagi perihal harta dan tanggungannya. Kad Pengenalan : 3.11700 Pulau Pinang.2 No.8 Taraf Jawatan : 3. jawatan.KP. Dimaklumkan bahawa (Nyatakan. Tuan.4 Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : 3. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. PERAKUAN TINDAKAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURANPERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA.3 Tarikh Lahir/Umur : 3.1 Nama : 3.14 Rekod Tindakan Tatatertib : Salinan kenyataan perkhidmatan pegawi berkenaan yang lengkap dan kemas kini seperti di Lampiran A. JAWATAN. NO. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.16 4. .13 Jabatan Sekarang : 3. jawatan. . nama pegawai. .10 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM 3.7 Jawatan Sekarang : 3. Butir-Butir Pegawai 3. GRED DAN TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.6 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : 3.

17 5. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. (Nyatakan ulasan serta syor tuan selaku Ketua Jabatan terhadap salah laku pegawai.) 4. Penjelasan pegawai terhadap perkara tersebut adalah seperti berikut : (a) (b) (c) (Nyatakan alas an pegawai) 4. Selain itu menurut pendapat Pegawai Pemegang Harta (nyatakan pendapat Pegawai Pemegang Harta sekiranya terdapat dalam laporan) Pegawai Pemegang Harta juga (nyatakan sama ada Pegawai Pemegang Harta bercadang untuk atau tidak bercadang untuk mengambil Harta sebagai Lampiran B. Dikepilkan salinan surat sebagai Lampiran C.4. Sekian. Laporan tersebut juga menyatakan sebab utama beliau dijatuhkan bankrap kerana (Nyatakan sebab pegawai dihukum bankrap). 4. Selain daripada itu nyatakan juga prestasi semasa pegawai.6 Salinan surat penjelasan pegawai bertarikh (nyatakan tarikh) disertakan sebagai Lampiran D. Saya selaku Ketua Jabatan telah mengemukakan surat meminta penjelasan Encik (Nyatakan nama pegawai melalui surat (Rujukan surat) berhubung dengan perkara tersebut.4 4.3 4.7 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai tersebut telah melanggar Peraturan 4(2)(d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.8 . Dikemukakan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya.5 4.2 Berdasarkan laporan Pegawai Pemegang Harta jumlah tanggungan hutang pegawai berkenaan adalah sebanyak RM (Nyatakan jumlahnya) kepada (nyatakan juga sama ada hutang tersebut bercagar atau tidak bercagar) Pegawai tersebut telah diarah membayar RM (Nyatakan jumlah) sebulan kepada pegawai Pemegang Harta mulai (nyatakan tarikh pembayaran). Terima Kasih. .

Bagi Kumpulan Sokongan (No.. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. : : .18 CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.……………………………… (Nama: Guru Besar SK …………………………….2). ………………………………… ) .

Jalan Bukit Gambir. Tuan. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.13 3. gred.2 3. 2. 11700 Pulau Pinang.10 3. jawatan.1 Adalah dimaklumkan bahawa [nama pegawai. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : .6 3. Butir-butir pegawai 3. . gred dan tempat bertugas sekarang] telah didapati melakukan kesalahan yang bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA.5 3. NO. 4.19 – Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kii sebagai Lampiran A. .14 Nama : No.9 3. tempat bertugas) telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. jawatan. Dimaklumkan bahawa (nama.7 3.3 3. KP. 3.11 3.4 3. Latar Belakang Kes 4. JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.8 3.12 3.1 3.

] 4. Kementerian Pelajaran Malaysia. : : 20 – . Kami Tarikh Pengerusi. Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada daripad hospital kerajaan ataupun swasta yang mengesahkan bahawa beliau menghidap masalah mental atau jiwa.4 [Nyatakan apakah tuntutan kecuaian oleh plaintif terhadap pegawai. Aras 1 – 5 .] 4. Kompleks Kerajaan Parcel E. terima kasih.3 [Nyatakan akibat daripada kejadian tersebut. [Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan] CONTOH Ruj. tempat berlaku. Bagi Kumpulan Pengurusan (No. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat [nyatakan ulasan serta syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai berkenaan] Sekian. Blok E12..5 [Nyatakan penjelasan pegawai jika ada.] 4. Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. masa dan tarikh berlaku.] 4.6 [Nyatakan peraturan-peraturan yang telah dilanggar] 5. …………………………. 6.2 [Nyatakan salah laku pegawai seperti apakah bentuk salah laku tersebut terutama punca kejadian itu berlaku.4.2). Bahagian Sumber Manusia.

4.10 3. Latar belakang Kes 4.2 3. PERAKUAN TINDAKAN SURCAJ TERHADAP PUAN KP: PPP SISWAZAH GRED DG41 SMK Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.6 3. 3. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan salinan. SMK telah dibekalkan dengan 1 unit Computer Note Book jenama Dell C640 untuk program pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). 2.21 Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini di Lampiran 1.13 3.9 3.3 3. PPP Siswazah Gred DG41 di SMK . Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : .Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.4 3.1 3.14 Nama : No.5 3. Beliau telah ditugaskan untuk mengajar subjek Matematik bagi Tingkatan 1 .7 3. telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan membolehkan tindakan diambil terhadap beliau.12 3. PPP Siswazah Gred DG41. Butir-butir pegawai 3.1 Dimaklumkan bahawa Puan .11 3. Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Tuan.8 3. Dimaklukan bahawa Puan .

Kecurian tersebut telah dilaporkan oleh suami Puan Pada 28. Ketika itu beliau sedang menjalani Kursus Kesedaran Keselamatan Fasa 2 di Langkawi. Anggaran nilai semasa komputer berkenaan ialah RM5000.00 yang dismpan dalam bilik tidur beliau telah dicuri.2003 dengan disahkan oleh Pengetua SMK .2004.22 Pegawai Pelajaran Daerah telah menyiasat kes kehilangan tersebut ( di lampiran K) pada 28. Salinan surat kebenaran oleh Pengetua.2003 di Lampiran 3.09. 4.2004 di Lampiran 5. SMK Bil( ) Bertarikh 20.4 4.10.2003 di Lampiran 2 dan Salinan surat aku janji rujukan 78458 bertarikh 20.5 Laporan awal mengenai kehilangan tersebut telah dikemukakan oleh pihak sekolah sekolah kepada Pengarah Pelajaran Pulau Pinang melalui surat bertarikh 16. . Salinan laporan siasatan Lampiran K di Lampiran 6. Hasil rumusan akibat kehilangan tersebut bahawa pihak sekolah sewajarnya mengambil inisiatif supaya perkara yang sama tidak berulang lagi. pihak sekolah telah mengamanahkan agar pegawai menjaga dan menyimpan komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH371S (38038412656). 4. Salinan report polis 1345/2003 di Lampiran 4.2 Bagi tujuan tersebut. Seterusnya pada 28. Salinan laporan awal bertarikh 16. 4.00.2003 jam lebih kurang jam malam 8.6 . Pegawai telah membuat aku janji penerimaan komputer tersebut pada 20.2004.6.3 Pada 27. Pegawai yang dipertanggungjawabkan mestilah sentiasa menjaga keselamatan peralatan dengan lebih berwaspada.00 petang beliau balik semula ke rumahnya beralamat di No.09.12. 4.2003. Pintu kayu rumah beliau dikopak dan Komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH3715 (38038412656) berharga RM 5800.dan 2.12.06.12. Semua peralatan PPSMI mestilah disimpan di sekolah semasa cuti ataupun jika guru sedang bercuti. jam 7.30 malam Puan menerima panggilan dari jiran beliau mengatakan rumahnya telah pecah masuk. 22.

pegawai mempunyai hubungan yang baik dengan pentadbir. Beliau telah melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi serta menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan sempurna. Beliau telah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2003.03. 4.4. Salinan surat Kementerian Kewangan KK/BKP 12/291/20 Jld. rakan sekerja serta pelajar.2006 di Lampiran 7.00. Kerajaan Malaysia terpaksa menanggung kerugian wang bernilai RM5800.8 4.23 Pengetua SMK mengesahkan bahawa prestasi kerja semasa pegawai amat memuaskan.7 Sehubungan itu. Selain itu. Sepatutnya pegawai lebih bertanggungjawab dalam menyimpan serta menjaga keselamatan barang awam untuk mengelak dari kecurian. Beliau telah melaksanakan tanggungjawab dengan memuaskan.03. Setelah kes ini disemak dan diteliti ternyata terdapat elemen-elemen kecuaian dari segi penyimpanan dan keselamatan Note Book tersebut. Markah prestasi 3 tahun terakhir adalah seperti berikut : .9 . pihak perbendaharaan melalui suratnya KK/BKP 12/291/20 Jld (sk5) (2) bertarikh 29. Akibat kehilangan tersebut.2 (sk5) (2) bertarikh 29.2006 memutuskan bahawa Puan dikenakan tindakan surcaj kerana kecuaiannya hingga menyebabkan kehilangan sebuah komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH371S (38038412656).

: : .2006 di Lampiran 8. Walaupun kehilangan tersebut tidak disengajakan.i) ii) iii) Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 95.4 95.5.24 CONTOH SULIT Ruj. 5. tetapi adalah menjadi tanggungjawab pegawai untuk menjaga Note Book yang diamanahkan kepadanya untuk disimpan dengan sebaik Kewangan 1957 (Pindaan 1972).00. Dikemukakan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya. Sehubungan itu. Kementerian Pelajaran Malaysia. Saya yang menurut perintah. (Nama: Pengetua SMK ) . Sekian.4 90. Seterusnya. Bagi Kumpulan Sokongan (No. saya bersetuju dengan syor perbendaharaan supaya pegawai dikenakan tindakan surcaj kerana mengakibatkan kehilangan sebuah komputer Note Book jenama DELL bernilai RM5800. terima kasih.6 Bil ( ) Salinan pengesahan Pengetua SMK bertarikh 16. saya berpendapat bahawa kehilangan Note Book berkenaan adalah disebabkan oleh kecuaian pegawai terhadap penyimpanan dan keselamatan barang tersebut.1). Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.

62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya Encik [nama] dikenakan Perintah Tahan Kerja berkuatkuasa mulai dari tarikh beliau ditangkap iaitu [tarikh] dengan dibayar separuh daripada emolumen bulanannya. 11700 Pulau Pinang. Kompleks Kerajaan Parcel E. Dimaklumkan bahawa Encik [nama pegawai. jawatan.Bahagian Sumber Manusia. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Ini adalah kerana [ NYATAKAN ALASAN-ALASAN TUAN MENGAPA PEGAWAI BERKENAAN DISYORKAN PERINTAH TAHAN KERJA SELARAS DENGAN PERATURAN 44)2). 2. Beliau telah dibebaskan pada [tarikh] oleh mahkamah dengan ikat jamin sebanyak RM [jumlah]. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 ] ATAU . Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Tuan. Aras 1-5. Jalan Bukit Gambir.25 Berdasarkan Peraturan 32(3). 3. Blok E12. Seterusnya beliau telah dihadapkan di mahkamah [nama mahkamah] pada [tarikh] atas pertubuhan berikut: Nyatakan pertuduhan/ pertuduhan-pertuduhan Yang dihadapkan ke atas pegawai berkenaan. PERAKUAN PERINTAH TAHAN KERJA TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO. gred dan tempat bertugas] telah ditangkap polis pada [tarikh pegawai ditangkap] dan ditahan reman selama [jumlah] hari mulai dari [tarikh] hingga [tarikh]. . Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. .KP JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

26 – CONTOH SULIT Ruj. Berdasarkan Peraturan 32(3).1 5.4.1). Salinan surat pertuduhan mahkamah Salinan surat mahkamah [ Lain-lain maklumat yang berkaitan] 5.3 5. Bagi Kumpulan Sokongan (No. Sekian. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) . Terima Kasih …………………………. selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya Encik [nama] tidak dikenakan Perintah Tahan Kerja. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.2 5.4 Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang kemas kini. : : .. Ini adalah kerana [NYATAKAN ALASANALASAN TUAN MENGAPA PEGAWAI BERKENAAN DISYORKAN TIDAK DIKENAKAN PERINTAH TAHAN KERJA] Bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen yang berkaitan seperti berikut : 5.

Jalan Bukit Gambir. Namun begitu pertuduhan di bawah Seksyen 41 (1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pin 1999) dipinda kepada Seksyen 46 Akta .27 Menyebabkan kematian kepada seorang bernama RF/78743. 11700 Pulau Pinang. Adalah difahamkan pegawai berkenaan telah membayar denda tersebut.2003 lebih kurang 2. Gred dan Tempat Bertugas] telah dituduh di bawah Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pin 1999) di Mahkamah Majistret Pulau Pinang pada 18. Kompleks Kerajaan Parcel E.10.2005 telah membuat keputusan pegawai dikenakan denda RM900.3 GL (A) di atas jalan tersebut dengan melulu. jenis Proton 1. kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 41(1) Akta pengangkutan jalan 1987 (Pindaan 1999). setelah mengambil perhatian tentang segala hal keadaan jalan itu (termasuk jenis keadaan dan berada di atas jalan itu) adalah berbahaya kepada orang awam dan telah .04. Aras 1-5. telah memandu kenderaan motokar No.2004 atas pertuduhan berikut : Bahawa kamupada 9. . Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. Jawatan. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. 2. oleh yang demikian itu.1. 3. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai.00 petang bertempat di KM 102 Jalan Perak – Pulau Pinang kawasan di dalam daerah Di dalam negeri Pulau Pinang.00 tidak bayar penjara 21 hari. Blok E12. Bahagian Sumber Manusia.Kementerian Pelajaran Malaysia. KP JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. Tuan. PERAKUAN TIDAK DIKENAKAN PERINTAH GANTUNG KERJA MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Mahkamah Majistret Pulau Pinang pada 25. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.

Pengangkutan Jalan 1987 dan telah dibaca dan diterangkan kepada pegawai oleh pihak mahkamah seperti berikut : Bahawa kamu 9.1.2003 lebih kurang jam 2.00 petang bertempat di KM 102, Jalan Perak – Pulau Pinang kawasan , di dalam daerah Di dalam negeri Pulau Pinang, telah didapati memandu motokar No. di dalam keadaan yang tidak normal dan di dapati tidak mempunyai keupayaan fizikal untuk memandu kenderaan tersebut dalam keadaan tersebut dalam keadaan mengidap penyakit kencing manis (kekurangan gula dalam darah), oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 46 Akta Pengangkutan Jalan 1986 (Akta 333/87). 4. Sehubungan itu, selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, saya mengesyorkan supaya [nama pegawai] tidak dikenakan Perintah Gantung Kerja. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat walaupun pegawai telah melakukan kesalahan jalan raya namun ianya bukan melibatkan bidang tugas beliau. Selain itu, kemalangan tersebut juga adalah di luar jangkaan pegawai serta sudah pasti beliau juga cuba mengelak dari ianya berlaku. Oleh yang demikian, saya mengesyorkan agar pegawai tidak dikenakan hukuman tatatertib. Bersama-sama ini, disertakan dokumen-dokumen berikut untuk tindakan tuan selanjutnya.

5.

6. 6.1 6.2 6.3 6.4

Salinan laporan polis Cawangan Trafik Balai Polis Pulau Pinang Salinan surat pertuduhan mahkamah SMT:82-1-2004 Salinan surat pertuduhan mahkamah SMT:82-1-2005 Salinan laporan (LAMPIRAN A) dan keputusan mahkamah (LAMPIRAN B) Sekian, terima kasih. ……………………. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) - 28 – CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, : :

Bagi Kumpulan Sokongan (No.1), Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Sumber Manusia, Aras 1-5, Blok E12, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN PERINTAH GANTUNG KERJA MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993, TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO. KP JAWATAN, GRED DAN TEMPAT BERTUGAS Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai, Jawatan, Gred dan Tempat Bertugas] telah dituduh melakukan kesalahan [Nyatakan Kesalahan] di bawah Seksyen [kod Seksyen] Enakmen Jenayah Syariah Pulau Pinang 1992 di Mahkamah Rendah Syariah ……………….. atas pertuduhan berikut : Nyatakan pertuduhan Mahkamah Rendah Syariah tersebut. Disertakan salinan surat pertuduhan tersebut. ,

- 29 3. Dalam perbicaraan yang telah diadakan pada [tarikh], Mahkamah Rendah Syariah …….. berkeputusan [nama pegawai] telah disabitkan atas kesalahan tersebut dan didenda [nyatakan keputusan mahkamah]. Disertakan salinan surat keputusan mahkamah. 4. Sehubungan itu, selaras dengan Peraturan 45, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya [nama pegawai] dikenakan Perintah Gantung Kerja berkuat kuasa mulai dari tarikh beliau disabitkan kesalahan iaitu pada [tarikh keputusan mahkamah].

5. Selain itu, selaku Ketua Jabatan [nyatakan ulasan tuan terhadap keseriusan kesalahan yang telah dilakukan berbanding dengan disabitkan itu telah memburukkan nama perkhidmatan awam] Sekian, terima kasih. ……………………………. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan)

- 30 -

CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi, Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Kumpulan Pengurusan (No.2), Kementerian Pelajaran Malaysia, : :

4.2005 seperti mana di Lampiran B berkaitan dengan tindakan . tempat bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993. Latar Belakang Kes 4. 62604 PUTRAJAYA.6 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : 3.9 bertarikh 7. Tuan. Kompleks Kerajaan Parcel E.1 Nama : 3. Dimaklumkan bahawa [nama.8 Taraf Jawatan : 3.10 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM 3.10. 2. 11700 Pulau Pinang.11 Tarikh Pergerakan Gaji : 3. gred. Butir-Butir Pegawai 3.12 Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3. jawatan.KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.14 Rekod Tindakan Tatatertib . Melalui dan Salinan : Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.4 Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : 3.13 Jabatan Sekarang 3.1 Adalah dimaklumkan bahawa satu laporan telah diterima daripada Badan Pencegah Rasuah Pulau Pinang melalui surat BPR/PK:30/5/11.31 Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kini sebagai Lampiran A. Kad Pengenalan : 3. Jalan Bukit Gambir.3 Tarikh Lahir/Umur : 3.5 Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : 3. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.9 Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3. Blok E12.Aras 1 – 5.2 No. 3.7 Jawatan Sekarang : 3. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA DAN NO.

12. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu ingkar perintah atau kelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah.2 Tarikh 17.Perbuatan beliau itu telah melanggar Peraturan 4(2)(i). 3.07.[nama. serta mengemukan surat bagi mendapatkan penjelasan beliau secara bertulis berhubung perkara tersebut melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh].2005 hingga 5.2002 hingga 20. gred. 1 Tahun 1984. .5 4.07.4 4.2005 Negara Korea Sadao. Pihak Imigresen melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh] telah memaklumkan bahawa ……………… [nyatakan perkara yang terdapat dalam surat Imigresen] Salinan surat tersebut sebagai Lampiran D.12.12.12.2001 19. Berikutan itu pada [nyatakan tarikh] selaku Ketua Jabatan saya telah mengadakan perjumpaan dengan pegawai. Pegawai berkenaan ada mengemukakan penjelasan berhubung perkara tersebut.12.2002 13. Thailand Taipie Virtnam Saya telah mengemukakan surat kepada pihak Imigresen bagi mendapatkan pengesahan jabatan tersebut berkaitan dengan tarikh-tarikh serta negara yang dilawati oleh pegawai melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh]. 4. tempat bertugas] yang telah didapati keluar negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan terlebih dahulu seperti berikut : Bil 1. 4.11.2002 7.. 2.6 .[nyatakan penjelasan yang diberikan pegawai. Salinan surat tersebut sebagi Lampiran C. Nyatakan sama ada penjelasan tersebut secara lisan/betulis] Salinan surat tersebut sebagai Lampiran F dan salinan passport bertulis Lampiran G.2001 hingga 24. 4.3 4.2002 hingga 18. jawatan.32 Oleh yang demikian tindakan pegawai berkenaan yang keluar negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan terlebih dahulu adalah tidak mematuhi Surat Pekeliling Am Bil. Beliau memaklumkan ……………. Salinan surat tersebut sebagai Lampiran E.

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. : : . 11700 Pulau Pinang. [Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan] s. Jalan …………………………… 11700 Pulau Pinang. Pelajaran Pulau Pinang. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat ………………….[Nyatakan ulasan serta syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai berkenaan] Sekian. Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang . ……………………….33 CONTOH SURAT PERAKUAN PENAMATAN PERKHIDMATAN Ruj. Jalan Bukit Gambir.5.k Pengarah. Pengarah. terima kasih.. Kami Tarikh Ketua Pengarah Pelajaran Awam. Badan Pencegah Rasuah Pulau Pinang.

. 2. Bahagian Sumber Manusia.KP:……………………… Pekerja Rendah Awam Gred R1 SMK …………………………………………………. Pekerja Rendah Awam Gred R1 di SMK ……………………….Bahagian Perkhidmatan. 3 Blik C2.2 3. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.. Abdul Samat) Melalui: Pengarah Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Kementerian Pelajaran Malaysia. Jalan Bukit Gambir. Cadangan Perakuan Penamatan Perkhidmatan Demi Kepentingan Awam Di Bawah Peraturan 49 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Terhadap EN ……………………… No. beliau juga sering kali tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab-sebab yang munasabah pada tempoh tertentu mulai thun 1982 hingga sekarang. Blok E12.4 Nama dan No Kad Pengenalan Tarikh Lahir dan Umur Jawatan/ Gred Tarikh mula dilantik dalam Perkhidmatan Kerajaan : : : : . Parcel C. 62604 Putrajaya (U. Selain dari itu. Aras 1-5. Tuan. Aras 6 – 7.1 3. 11700 Pulau Pinang. Kompleks Kerajaan Persekutuan. Dengan hormatnya saya diarah perhatian tuan mengenai di atas. merupakan seorang pegawai yang bermasalah. Butir-Butir Diri Pegawai 3. 62510 Putrajaya Melalui: Ketua Setiausaha.3 3.34 3.P: Puan Himedah Bt.. Dimaklumkan bahawa En ……………………….

3 . telah menunjukkan prestasi kerja yang merosot sejak tahun 1982. Beliau tidak menjalankan tugas-tugas yang diarahkan malah akan bersikap agresif dan marah-marah apabila ditegur oleh pihak pentadbir..2.1 Dimaklumkan bahawa En.11 3.2.6. namun beliau masih mampu untuk menjalankan tugastugas minimum di bawah pengawasan pentadbiran sekolah. Tanjong Rambutan. telah dilantik sebagai Pekerja Rendah Awam Gred R1 1.Tempoh yang dikenal pasti beliau menhidapi penyakit tersebut ialah pada Mei 1982 hingga sekarang. 4. . Pada 1.2 4. Beliau juga pernah datang ke sekolah dengan memakai kain sarung dan seluar pendek. ………………………….1979 hingga sekarang. En…………………. Bagaimanapun ciri kelakuan yang membimbangkan pihak sekolah. Biasanya walaupun pekerja ini tidak menunjukkan prestasi kerja yang tinggi.10 3. 4. Beliau tidak mengikut peraturan waktu 4.6 3. En …………………juga lebuh suka duduk bersendirian dan kadangkala tersenyum seorang diri.1980 beliau telah disahkan dalam jawatan sebagai Pekerja Rendah Awam Gred R1. pada 1.7 3.8 3.6. Beliau telah menerima rawatan di Hospital Daerah dan juga Hospital Bahagia.12 Jawatan Sekarang Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang Taraf perkhidmatan pegawai Memilih KWSP/ Pencen Jawatan semasa pelanggaran Tatatertib dilakukan Gaji sekarang dan mata gaji Tarikh Pergerakan Gaji : : : : : : : : Bersama-sama ini dikemukan salinan kenyataan perkhidmatan pegawai yang kemas kini seperti di Lampiran A.2.35 Semasa datang bertugas beliau tidak mengenakan pakaian yang sesuai.9 3.1 Masalah Kesihatan En……………………… didapati menghidap penyakit psikiatrik (schizophrania). 4.2 Prestasi Kerja Merosot 4.telah berkhidmat di SMK ……………………….5 3.6.. Beliau datang ke sekolah dengan rupa diri yang tidak terurus.1979.3. Latar Belakang Kes En …………………………. Keadaan En…………………… semakin merosot apabila beliau mula meninggalkan tugas.

Bil……..2003 pegawai telah kembali bertugas ke sekolah tetapi hanya duduk di atas tangga bangunan sekolah tanpa membuat kerja. 5/9. . 4. 20/6.. 23/6. dua pucuk surat arahan panggil balik bertugas secara A..3. En……………… berada di kawasan sekolah hanya beberapa jam sahaja dan biasanya beliau akan balik awal. yang bertarikh . 26/6.3. 4.bekerja dan datang ke sekolah secara ‘otomatik’ termasuk hari Ahad dan Kelepasan Am. 9/9. 30/6 1/7 hingga 31/7 (1 bulan) 1/8 hingga 31/8 (1 bulan) 2/9.. 17/6..T Berdaftar telah dikemukakan beliau: I) II) Ruj. 4/9. 28/6. 25/6. 3/9. 10/9. Mengenai perkara di atas tetapi keadaan beliau masih tidak berubah.3 Tidak Hadir Bertugas Pada Tahun 2003 4. Mulai dari 13. 11/9.3. 19/6.10. Bagi tahun 2003 sebagai Lampiran C.36 Pengetua SMK…………………telah berusaha menangani masalah ketidakhadiran pegawai tersebut dengan pelbagai cara seperti memberikan nasihat serta teguran supaya pegawai lebih bertanggungjawab terhadap tugasnya sebagai seorang kakitangan Kerajaan.sebagai Lampiran D Ruj.2 Sehubungan itu..yang bertarikh ……sebagai Lampiran E 4.. 12/9 Disertakan salinan fotostat Rekod Jadual Kedatangan Pekerja Sekolah SMK ………………………. 8/9. Dikepilkan surat-surat amaran dan teguran yang telah dikeluarkan kepada Beliau berkenaan sebagai Lampiran B.. 24/6. Beberapa surat amaran dan peringatan telah dikeluarkan kepada En………………. Bil……. 18/6. 27/6.1 Dimaklumkan bahawa En ………………… telah didapati tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab-sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh berikut : Tahun 2003 Bulan Jun Julai Ogos September : : : : Tarikh 16/6.3 .

K Tarikh 31/1 hingga 14/2 (15 hari) 15/2 hingga 25/2 (17 hari) 26/2 hingga 8/3 (10 hari) 9/3 hingga 16/3 (8 hari) Tahun 1988 Tahun 2003 Bulan September : Tarikh 13/9 hingga 29/9 (13 hari) .4.. melalui surat ………… yang bertarikh ……………. Surat temujanji juga telah di keluarkan sebanyak tiga kali untuk pemeriksaan ke atas En……………….S. Akta Pencen 1980 (Akta 227).4 Kesihatan Yang Tidak Memuaskan 4. Dalam tahun-tahun tertentu En………….tetapi pegawai . Tahun 1987 Bulan April November Bulan Jan/Feb Mac : : Tahun 1997 Bulan Mei : Tahun 2002 Bulan Jun/Julai : Tarikh 3/6 hingga 3/7 (30 hari) Tarikh 19/5 hingga 10/6 (23 hari) : : Tarikh 23/4 hingga 14/5 (22 hari) Sijil Sakit Kerajaan 13/11 hingga 30/11 (18 hari) S. tetapi pihak sekolah menghadapi kesukaran untuk membawa En…………… untuk menjalani pemeriksaan perubatan bagi tujuan di atas.1 Selain itu kesihatan pegawai adalah di dalam keadaan yang tidak memuaskan. Pihak sekolah telah merujuk ke Jabatan Pelajaran Pulau Pinang supaya Lembaga Perubatan untuk memeriksa kesihatan bagi Persaraan Atas Sebab Kesihatan Di Bawah Sekyen 10(5).37 5. telah mengambil cuti sakit panjang kerana mendapat rawatan di Hospital Daerah dan Hospital Bahagian Tanjung Rambutan.4.

38 - . Dengan yang demikian. berdasarkan kuasa di baeah Peraturan 49. Pertimbangan dan kelulusan tuan didahului dengan ucapan terima kasih. saya dengan ini memperakukan supaya En……………………… ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam. kes En……………………. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Dikemukan salinan surat berkaitan sebagai Lampiran F. Sekian. 7.. dikemukakan untuk pertimbangan tuan sewajarnya.ini gagal untuk ke hospital berkenaan. 6. Sehubungan itu. (Nama: ) Pengetua SMK………………………………… .