MODUL PENGURUSAN TATATERTIB DAN CONTOH-CONTOH LAPORAN SALAH LAKU TATATERTIB

JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG JALAN BUKIT GAMBIR, 11700 PULAU PINANG

i

KANDUNGAN
* PENGURUSAN TATATERTIB SEKOLAH * Tidak Hadir Bertugas Kesalahan Kerana Menagih Dadah Jenayah Khalwat Datang Lewat Balik Cepat Tidak Masuk Kelas/ Tidak Hadir Kokurikulum Tidak Melengkap Dan Tidak Menghantar Buku Persediaan Mengajar Lawan Ketua Menghasut Bergiat Cergas Dalam Politik Dera Pelajar Gangguan Seksual Memuat Kerja Luar Semasa Bertugas Pekerjaan Luar Kegagalan Menyerahkan Kutipan Yuran 1 8 16 21 26 31 37 40 46 52 58 64 69 75 81

ii. * CONTOH-CONTOH LAPORAN SALAH LAKU OLEH KETUA JABATAN * 1. Kes tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu 2. Kes tidak hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran dan tidak dapat dikesan (Pewartaan). 3. Kes datang lewat, balik awal dan ponteng sewaktu bertugas 4. Kes lewat memaklumkan atau menyerahkan sijil sakit kepada Ketua Jabatan 5. Kes kebankrapan 6. Perakuan tindakan tatatertib/surcaj 7. Perakuan tindakan surcaj kehilangan peralatan PPSMI 8. Perakuan tahan kerja 9. Perakuan tidak digantung kerja 10. Perakuan gantung kerja 11. Kes keluar Negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan 12. Perakuan Penamatan Perkhidmatan Demi Kepentingan Awam Di Bawah Peraturan 49, Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 1~3 4~7 8 ~ 11 12 ~ 15 16 ~ 18 19 ~ 20 21 ~ 24 25 ~ 26 27 ~ 28 29 ~ 30 31 ~ 33 34 ~ 38

iii. MODUL PENGURUSAN TATATERTIB SEKOLAH .

hendaklah disifatkan cuai dalam dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab. ( 2 ) Seseorang pegawai yang tidak menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya. ( 1 ) Adalah menjadi tugas tiap-tiap pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dalam tiap-tiap hal perlanggaran mana-mana peruntukan PeraturanPeraturan ini.PENDAHULUAN BAHAGIAN III TUGAS KAWALAN DAN PENGAWASAN TATATERTIB 24. atau tidak mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melakukan perlanggaran tatatertib. dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib. .

mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai itu mengikut peraturan 27 atau 28. 2. Jika seseorang pegawai tidak hadir daripada bertugas. Ketidakhadiran bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib.iv. Tindakan Pengetua. “ketidakhadiran” termasuklah kegagalan untuk hadir bagi apa-apa jua tempoh masa pun pada satu-satu masa dan tempat di mana pegawai itu dikehendaki hadir bagi pelaksanaan tugas-tugasnya. Proses Menelefon pegawai sekiranya tidak hadir bertugas 1 – 3 hari berturutturut tanpa sebab. 3. Guru Besar/GPK Catatan . 1. setelah menimbangkan laporan dalam subperaturan (2). Proses Kerja ( Kes Dapat Dihubungi ) Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pentadbir sekiranya pegawai yang tidak hadir bertugas masih boleh dihubungi : Bil. Ketua Jabatan hendaklah dengan seberapa segera. 4. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam 9 Kelakuan dan Tatatertib) 1990 telah menggariskan ketidakhadiran bertugas seperti berikut : 1. TIDAK HADIR BERTUGAS Definisi Peraturan 23. 1. melaporkan fakta itu kepada pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan beserta dengan tarikh-tarikh dan hal keadaan ketidakhadiran itu dan apa-apa maklumat selanjutkan yang mungkin dikehendaki berkenaan dengan pegawai itu. Pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh. Bagi maksud peraturan ini.

Hantar surat Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta merta Berdaftar Akuan Terima. Guru Besar . b. Beri Nasihat Pegawai masih tidak hadir bertugas a. 4.s. Pengetua terima Kad Akuan Terima dan semak tandatangan sama ada oleh : Penerima b. Simpan Resit dan Kad Akuan Terima. Pengetua. pentadbir hendaklah menghantar surat arahan kembali bertugas dengan serta-merta secara Berdaftar Akuan Terima (A. Contoh surat Arahan Kembali Bertugas dan Kad Berdaftar Akuan Terima pada Lampiran m. Guru Besar/GPK a. Guru Besar a. Sekiranyan pegawai hadir semula. Pengetua. Semak tandatangan / ‘initial’ staf terlibat. Pengetua terima Kad Akuan Terima surat ke. 5. Guru Besar Simpan resit dan Kad Akuan Terima. Direkod dalam Fail Displin Guru.s 6.5 dan m. Ambil tindakan Tahan Gaji pegawai dan keluarkan nama daripada payroll. 6. Bukan penerima a. Kemaskini buku kedatangan. 1.2 Ulang proses 3(a) dan 4(b). 3.2.) c. Pengetua. Sekiranya pegawai tersebut masih tidak hadir bertugas. staf perlu serahkan surat jawapan tunjuk sebab/sijil sakit b. ( pastikan setiap hari pegawai tidak hadir di tandatangan oleh Pengetua / Guru Besar. b. Guru Besar Direkod dalam Fail Displin Guru. Register) Pengetua. Pengetua.R.

c. 6. Pegawai masih tidak hadir bertugas berterusan. ulang proses 4(a) dan 4(b). Guru Besar dan 2 orang wakil. Contoh Borang Akuan di Lampiran m.s. 10. b. 5 dan m. Direkod dalam fail Displin Guru. Pengetua terima Kad Akuan Terima surat ke-3 Ulang proses 3(a) dan (b) Pegawai berteruskan tidak hadir bertugas a. . Hantar surat dengan tangan ( 2 orang wakil ) dan dapatkan Akuan Terima. Pegawai tidak hadir secara berterusan a. 11. 2. Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta merta Berdaftar Akuan Terima.7. Pegawai masih tidak hadir bertugas. Penghantaran Surat Secara Serahan Tangan Ditinggalkan Dalam Peti Surat/ c. b.s. Kalau tiada penghuni letakkan dalam peti surat. a. Pengetua. 8. Guru Besar. Pengetua. Jika perkara (a) dan (b) tidak dapat dilakukan bawa kembali surat berkenaan. a. Pengetua. Diserahkan kepada penghuni di alamat pegawai disertakan. Guru Besar. Sekiranya pegawai hadir. laporkan ke JPN untuk Tindakan Tatatertib dengan Buang Kerja. Guru Besar Direkod dalam fail Displin Guru. 9. Guru Besar Pengetua. Ketiga-tiga surat Arahan Kembali Bertugas yang tidak terserah perlu di simpan tanpa dibuka. Pengetua.

Catatan Sekiranya ketiga-tiga surat arahan kembali bertugas dikembalikan tidak terserah bersama kad berdaftar akuan terima. Proses 1. Tindakan Pengetua. 2. Pengetua. Proses kerja ( Kes Tidak Dapat Dikesan) Sekiranya pegawai yang tidak hadir itu tidak dapat dikesan berikut adalah proses kerja yang perlu diambil : Bil. Pegawai tidak hadir bertugas secara berterusan dan dapat dikesan. Guru Besar. Guru Besar.3. . surat tersebut hendaklah disimpan tanpa dibuka dan kad berdaftar akuan terima yang tidak di tandatangan terima oleh pihak sekolah. laporkan ke JPN untuk di “wartakan”. Hantar surat arahan kembali bertugas dengan serta merta mengikut alamat terakhir pegawai yang disimpan dalam rekod sekolah dengan Pos Berdaftar Akuan Terima sebanyak tiga kali.

Carta Aliran Mula Pegawai tidak hadir Bertugas (3 hari pertama) Hubungi Pegawai di Rumah Jawab Tidak Jawab Arah untuk kembali Bertugas (secara Lisan) Masih tidak hadir Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas II Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas III Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas Dengan cara serahan tangan .4.

Pegawai diminta Menjawab surat Tunjuk sebab Pengetua beri Teguran setelah membaca surat penjelasan Hadir Tidak Hadir Laporkan Ke JPN untuk tindakan tatatertib Pegawai bertugas seperti biasa Tamat 5.. Dengan ini. 3. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” . Tuan juga diminta memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tidak hadir bertugas sejak ………………… hingga sekarang. 2. Dimaklukan bahawa tuan didapati telah tidak hadir bertugas sejak ……………………. tuan adalah diarah untuk kembali bertugas dengan serta-merta dan sekiranya tuan gagal berbuat demikian dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan surat ini maka tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja akan diambil ke atas tuan.. Sekian. Contoh Surat Arahan Kembali Bertugas Rujukan : Tarikh : Berdaftar Akuan Terima ( Nama Pegawai ) ……………………………………… …………………………………. ……………………………………… Tuan... Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta Merta Adalah saya di arah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. terima kasih. tanpa kebenaran Ketua Jabatan atau tanpa sebab-sebab yang munasabah.. hingga sekarang tanpa cuti..

………………………………. : . Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta Merta Setelah Tamat Tempoh Cuti Tanpa Gaji Pada ……………… Adalah saya di arah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. Dimaklumkan bahawa tuan didapati telah tidak hadir sejak ……………hingga sekarang tanpa cuti. Tuan.Saya yang menurut perintah.. terima kasih. ( Nama Penuh ) Pengetua/Guru Besar 6. Sekian.. Contoh Surat Arahan Kembali Bertugas Rujukan : Tarikh Berdaftar Akuan Terima. Dengan ini. tanpa kebenaran Ketua Jabatan atau tanpa sebab-sebab yang munasabah. setelah tempoh Cuti Tanpa Gaji tamat pada ………………. tuan adalah diarah untuk kembali bertugas dengan serta-merta dan sekiranya tuan gagal berbuat demikian dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan surat ini maka tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja akan diambil ke atas tuan. ( Surat Kelulusan Cuti Tanpa Gaji dilampirkan ). 3. ………………………………... Tuan juga diminta memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tidak hadir bertugas sejak ………………hingga sekarang. 2. ( Nama Pegawai ) ……………………………….

seseorang penjawat awam boleh dikenakan tindakan tataertib atas kesalahan dadah apabila : 7.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Proses Terima aduan dan jalankan pemerhatian serta siasatan Tindakan Pengetua. dadah berbahaya berlanggaran dengan subperaturan (1) boleh ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan 49. 2. ( Nama Penuh ) Pengetua/Guru Besar 7. Daripada kawankawan. Guru Besar . (1) Seseorang pegawai tidak boleh menggunakan atau mengambil (kecuali bagi maksud perubatan sebagaimana yang ditetapkan oleh seorang pengamal perubatan yang didaftarkan di bawah Akta Perubatan 1971) atau menyalahgunakan atau menagih dadah berbahaya. 2. KESALAHAN KERANA MENAGIH DADAH Peraturan Mengikut Peraturan 7 – Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. Daripada pelajar. Rekodkan dalam Fail Displin Guru. menyalahgunakan atau menagih. Proses Kerja ( Bukan Kes Polis ) Sekiranya terdapat pegawai yang terlibat dengan kes dadah tetapi bukan kes polis berikut adalah proses yang perlu diambil : Bil 1. Guru Besar Catatan Direkodkan dan difailkan. mengambil ( selain daripada maksud perubatan). (2) Perkhidmatan seorang pegawai yang diperakui oleh Pegawai Perubatan Kerajaan sebagai menggunakan. Panggil pegawai untuk mendapat penjelasan dan beri nasihat Pengetua.

lapor ke PPD/JPN Kes selesai Tamat .nasihat Tidak Ya Pemantauan Jika positif. Tugasan. Carta Aliran Mula Terima aduan dan jalankan Pemerhatian serta siasatan Panggil pegawai untuk Memberi penjelasan. Dll.3. jika positif lapor kepada PPD dan JPN Tindakan JPN Pengetua. 8. Penampilan diri. 4. Guru Besar dan pihak berkuasa Kehadiran. Pemantauan dan menjalankan ujian air kecing.

Guru Besar 4. Dapatkan salinan surat-surat arahan Mahkamah yang mengarahkan pegawai dihantar ke Pusat Pemulihan dari Mahkamah yang berkenaan seperti : a) Laporan doktor mengenai ujian air kencing: b) Laporan Pegawai Pemulihan Dadah Daerah: c) Perintah Pengawasan Di bawah Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1993 Seksyen 6(1) (b): d) Bon Berkenaan Dengan Perintah Pengawasan dan. Proses Kerja ( Kes Polis ) Jika terdapat pegawai yang terlibat dengan kes dadah dan menjadi kes polis berikut adalah proses yang perlu diikuti : Bil 1. Proses Terima laporan dari Bahagian Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah mengenai penangkapan ke atas pegawai terlibat. 3. Guru Besar Catatan Kes ini perlu diambil tindakan segera. Dapatkan salinan surat pertuduhan dan surat “mengenai pegawai Kerajaan yang dituduh melakukan kes jenayah” dari Majistret. dan Mahkamah Majistret Daerah yang berkaitan. 2. . Pengetua. Guru Besar Pengetua. Pengetua.9. e) Syarat Bon Berkenaan Dengan Penagih Yang Di Perintah Diletakkan Bawah Pengawasan Pemulihan. Guru Besar Laporan melalui surat rasmi. Semua dokumen mahkamah yang diperlukan hendaklah diminta melalui surat rasmi. Bon adalah surat jaminan/perjanjian yang dikeluarkan oleh mahkamah. Kemukakan laporan lengkap berserta dokumen sokongan ke Bahagian Tindakan Pengetua.

12.Naik Pangkat Dan Tatatertib Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Unit Naik Pangkat dan tatatertib. Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pelajaran. Carta Aliran Mula Menerima/mendapatkan laporan dari Bahagian Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah mengenai penangkapan ke atas pegawai terlibat. Dapatkan salinan surat pertuduhan dan surat “mengenai pegawai Kerajaan yang dituduh melakukan kes jenayah” dari Majistret. 5. Dapatkan salinan surat-surat arahan Mahkamah yang mengarahkan pegawai dihantar ke Pusat Pemulihan dari Mahkamah yang berkenaan. Proses Tindakan Tatatertib oleh Jabatan. Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang Contoh laporan seperti pada halaman 11. Mahkamah Majistret Daerah yang berkaitan. 13 dan 14. Tamat . 10.

Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.1 3. Perkhidmatan Pendidikan Lepasan diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. 03.1974 ( 32 + tahun ) . Jalan Bukit Gambir. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Pulau Pinang. Kami: Bil( 1 ) dlm SKBT/SULIT/T0088 Tarikh : 28 Sept 2006 Pengarah. 11700 Pulau Pinang Tuan. 3. Contoh Laporan Yang perlu Disediakan Oleh Ketua Jabatan Kes Dadah. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.11. No. Dimaklumkan bahawa Encik RST. Tuan : Ruj. 2.K/P: 740503-07-6688 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai.3 Nama No.2 3. Kad pengenalan Tarikh Lahir/Umur : Encik RST : 740503-07-6688 . kad pengenalan 740503-07-6688 Pegawai. Seberang Jaya.05. Ruj. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik RST No.

Latar belakang kes 4. 05. Bukit Mertajam.07. Pejabat Pelajaran Daerah Utara/Tengah untuk tindakan selanjutnya. bertarikh 25.08.11.6 3.2005 hingga 03.2005 : Belum disahkan Tempat bertugas sekarang : Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai. Pulau Pinang selepas menamatkan latihan perguruan di Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim.4 Kes Encik RST seterusnya dirujuk kepada Pegawai Khas Dadah.00 RM 1875.( ) dlm………. .9 ( ITKA + ) ( ITP ) Jumlah 4.2004 disertakan ) 4. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 telah melapor di sekolah ini pada 5 Januari 2005.3. Pegawai-pegawai berkenaan telah membawa pegawai ini untuk menjalani ujian air kencing di Hospital Pulau Pinang. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang dan Pegawai Pelajaran Pencegahan Dadah.. ( Salinan sijil sakit disertakan ) 4.5 3.00 RM 180. Seberang Jaya. Pegawai berkenaan mengesyorkan agar pegawai ini menjalani rawatan ( detoxity ) selama 2 minggu dari tarikh 20. 3.2 Pihak sekolah telah mendapat tahu kes penagihan Encik RST adalah hasil pengakuan pegawai ini kepada Guru Besar pada 15 Jun 2005 setelah melihat keadaan fizikal beliau tidak sihat. Pulau Pinang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji Sekarang : Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai. 4.2005 : 05.8 Tarikh Lantikan Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh sah jawatan .7 3.79 12. Hasil ujian adalah positif dan terbukti pegawai ini telah mengambil dadah jenis heroin. : RM 1535. ( Salinan surat arahan pertukaran pegawai bil. Seberang Jaya.79 RM 160. Pulau Pinang.2005 bertempat Di Hospital Pulau Pinang.01. Kedah Darul Aman.1 Encik RST.01. Sebelum ini pegawai ini telah berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Angsana.4 3. Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan Daerah Utara/Tengah.3 Pihak sekolah seterusnya menghubungi Penyelia Dadah.

Ibu Pejabat Polis Seberang Jaya pada 08 Mac 2006 di rumah pegawai ini beralamat 10 Jalan ABC. pihak sekolah telah dimaklumkan oleh Penyelia Dadah.08. . Ujian air kencing yang dijalankan oleh pihak sekolah menunjukan negatif. Pihak sekolah seterusnya menghubungi Penyelia Dadah. Seberang Jaya. Pegawai ini telah diperintahkan oleh Majistret XXXX untuk menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Pemulihan Sungai Petani. Seberang Jaya pada 22 Mac 2006. 13. Ibu Pejabat Seberang Jaya disertakan ) 4. Pulau Pinang. ( Salinan laporan ujian air kencing disertakan dan Salinan Perintah Mahkamah untuk pegawai menjalani rawatan pemulihan di Pusat Sungai Petani disertakan ) 5. 4. Pejabat Pelajaran Daerah Utara/Tengah untuk tindakan selanjutnya.8 Pada 09 Mac 2006. bahawa pegawai ini tidak pernah menjalani ujian air dan telah memberi amaran kepada pegawai ini bahawa tindakan boleh di ambil sekiranya pegawai ini dicurigai masih menagih. Arahan ini dilaksanakan kerana pegawai tidak mematuhi perjanjian di antara pegawai dengan Bahagian Agensi Dadah Kebangsaan.1 Selepas menjalani rawatan singkat di Hospital Pulau Pinang. ( Salinan surat dari Ketua Narkotik Daerah. Pihak sekolah telah dimaklumkan oleh pihak Agensi Dadah Kebangsaan.7 Selepas cuti antara semester Bahagian 1 dan 2 berakhir ( 16 Januari hingga 24 Januari 2006 dan 13 Februari 2006 hingga 21 Februari 2006 ) keadaan fizikal Encik RST semakin teruk. Encik RST telah menandatangani Bon Jaminan dihadapan Encik VVI selaku Pegawai Khas Dadah di Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan dengan dijamin oleh abang pegawai ini. Kedah selama dua ( 2 ) tahun berkuatkuasa mulai 22 Mac 2006. Pegawai ini wajib menjalani ujian dadah di Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan setiap bulan.2005. anjuran Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Pulau Pinang.6 Pada 5 Oktober 2005 hingga 8 Oktober 2005 pegawai ini menjalani Kursus Belia Berwawasan bertempat di Kem Bina Insan Kepala Batas. 4.9 Pegawai ini telah direman selama 14 hari dan dihadapkan ke Mahkamah Majistret. 4. Seterusnya pegawai ini diselia oleh pihak Guru Besar dengan cara menguji air kencing pada tempoh tertentu. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.5 Pada 05. keadaan pegawai semakin baik. Pejabat Pelajaran Utara/Tengah bahawa Encik RST telah ditangkap oleh pihak Narkotik. Pihak sekolah meminta penjelasan pegawai ini tentang penagihan semula tetapi pegawai ini menafikannya. yang mengkehendaki pegawai ini menjalani ujian air kencing setiap bulan.( Salinan sijil sakit disertakan ) 4.

Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai. Seberang Jaya. 5.5.3 Pegawai ini sebenarnya telah melakukan kesalahan di bawah peraturan 4(2) (d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993 yang bermaksud seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.2 Keadan fizikal dan perwatakan pegawai ini mulai berubah ke arah penagihan semula selepas beliau pulang bercuti Penggal Kedua ( akhir tahun ) dan cuti pertengahan Penggal Satu 2006 ( Bahagian 1 dan 2 ). terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.k Pegawai Pelajaran Daerah. Pulau Pinang. 5. Pulau Pinang. 14. Pejabat Pelajaran Daerah. s.4 Memandangkan pegawai ini telah mengulangi lagi perbuatan iaitu menagih dadah maka saya selaku Guru Besar mengesyorkan agar pegawai ini dikenakan tindakan tatatertib yang sewajarnya. Seberang Jaya. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya. . ( AWANG BIN DOLLAH ) Guru Besar.

JENAYAH Definisi Apabila seseorang pegawai awam disaman atau ditangkap oleh pihak Polis atau Badan Pencegah Rasuah untuk siasatan dan pegawai berkenaan dituduh di Mahkamah. Menerima/mendapatkan laporan dari Pendaftar Mahkamah atau Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah yang berkenaan tentang kes tangkapan ke atas pegawai yang mengandungi maklumat berikut : a. tarikh dan waktu pegawai itu di tangkap c. membocorkan kertas soalan peperiksaan. Apa-apa maklumat lain berkaitan. Contoh kes : Mencuri. membunuh. Dapatkan salinan surat tangkapan dari Polis/BPR. pecah amanah. kertas pertuduhan dan surat penetapan tarikh perbicaraan dari Tindakan Pengetua. Salinan Kertas Pertuduhan atau pertuduhan –pertuduhan terhadap pegawai itu. Jika ditangkap.15. Pengetua. bergaduh. 3. Sama ada pegawai itu dalam jaminan atau tidak dan d. 2. Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib yang perlu diambil sekiranya terdapat pegawai yang terlibat dengan kes jenayah seperti contoh di atas : Bil. dll Proses Kerja Tindakan Kes Jenayah. Contoh surat laporan dilampirkan pada halaman 18 dan halaman 19. Guru Besar Catatan Kes ini perlu di segerakan untuk perakuan di tahan kerja. Guru Besar Permohonan secara bersurat . Proses 1. b.

Menerima keputusan perbicaraan dari mahkamah dan didapati pegawai dibebaskan. ATAU b. Pengetua/Guru Besar hendaklah menyediakan Kew. ATAU Pengetua/Guru Besar hendaklah menyediakan Kew. Guru Besar Pengetua/Guru Besar dengan serta merta hendaklah memberhentikan bayaran emolumen pegawai sebaik sahaja menerima surat arahan di gantung kerja dari pihak Kementerian.Mahkamah. Guru Besar Sebaik sahaja surat arahan di tahan kerja diterima dari Kementerian. Pengetua.8 untuk membayar balik setengah emolumen yang ditahan semasa pegawai di tahan kerja sebaik sahaja menerima arahan . Menerima keputusan perbicaraan dari Mahkamah dan didapati pegawai disabitkan dan dijatuhkan hukuman. a. Pengetua.8 16. Kemukakan laporan keputusan Mahkamah ke Jabatan dengan memperakukan pegawai di gantung kerja. 3. Kemukakan laporan keputusan mahkamah ke Jabatan untuk penarikan balik arahan di tahan kerja. 4. -Bayar setengah emolumen kepada pegawai terlibat mengikut tarikh kuatkuasa yang dinyatakan dalam surat Kementerian sehingga Keputusan Mahkamah. Mengemukakan laporan lengkap ke Jabatan dengan segera dan memperakukan pegawai itu di tahan kerja.

Mengemukakan laporan lengkap ke Jabatan dengan segera dan memperakukan pegawai di tahan kerja Tidak Pegawai dituduh di Mahkamah dan didapati bersalah. Carta Aliran Mula 17. Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Polis/BPR dan kertas pertuduhan dan surat penetapan tarikh perbicaraan dari Mahkamah. Menerima/mendapatkan laporan dari Pendaftar Mahkamah atau Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah yang berkenaan tentang kes tangkapan ke atas pegawai. Kemukakan laporan ke Jabatan untuk perakuan tarik balik Ya .dari pihak Kementerian.

No.68 : 1. Bukit Mertajam. Kami : Bil( 3 ) dlm KSM/PP/SULIT/T0089 Tarikh : 28 Mac 2006 Pengarah. Tuan. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik MNO No. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. 11700 Pulau Pinang.2002 : 1. Dimaklumkan bahawa Encik MNO. Tuan : Ruj. 3. kad pengenalan 681012-07-4567 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan ke Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang : 681012-07-4567 : 12.4 3.2002 ( 38 + tahun ) .9.3 3.10. 2. Jalan Bukit Gambir.9.Pulau Pinang. Contoh Laporan Yang Perlu Disediakan Oleh Ketua Jabatan Bagi Kes Jenayah Ruj.arahan di tahan kerja Kemuka laporan ke Jabatan untuk perakuan di gantung kerja Tamat 18. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.5 No. Butir-butir mengenai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. K/P: 681012-07-4567 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Seri Menanti.1 Nama : Encik MNO 3.2 3.

00 RM 1875.1.9 Gaji sekarang : RM 1535.2 Beliau telah dituduh di Mahkamah Majistret Bukit Mertajam pada 20. Ulasan dan Syor Ketua Jabatan 5. ( Salinan Surat Bon Jaminan Disertakan ) 4. Jumlah 5.79 ( ITKA + ) ( ITP ) 19. Bukit Mertajam. Bukit Mertajam.1 Encik MNO.6 3.8 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan : 1. : Sekolah Kebangsaan Seri Menanti.2006 kerana terdapat bukti-bukti di bawah Seksyen 380 kanun keseksaan.4 Kini beliau telah bertugas semula di sekolah ini sementara menunggu perbicaraan Mahkamah Majistret.2006 atas kesalahan jenayah mencuri barang kemas yang dianggarkan bernilai lebih kurang RM4. Bukit Mertajam. . 3. Pulau Pinang telah ditangkap oleh polis Bukit Mertajam pada 8.00 beserta seorang penjamin.2006. Pulau Pinang. Pulau Pinang.000.9.3. Kes untuk fakta dan hukuman telah ditetapkan pada 8.1.00 di sebuah rumah kepunyaan Pengurus bank Rakyat di Bukit Mertajam.79 RM 160. ( Salinan surat pertuduhan dari mahkamah Majistret Bukit Mertajam disertakan ) 4.500.3.00 RM 180. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang kini sedang di Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. 5. saya mengesyorkan supaya pegawai ini ditahan kerja mengikut Peraturan 44(1) (a) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dengan dibayar tidak kurang daripada separuh emolumennya mengikut 44(3) peraturan yang sama. Bukit Mertajam pada 20. Pulau Pinang.7 3.2006.1 Selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya. Latar belakang kes 4. terima kasih.3.2005 : Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. ( Salinan surat Laporan Mengenai Pegawai Kerajaan Yang Dituduh Melakukan Kes Jenayah – Pendakwa Raya – lwn –MNO disertakan ) 4.3 Encik MNO telah dijamin oleh isterinya dengan mengemukakan wang jaminan sebanyak RM 5.

Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. Pulau Pinang 20. Bukit Mertajam.k. definisi khalwat adalah berbunyi seperti berikut : “Mana-mana – (a) Orang lelaki yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang perempuan yang bukan isteri atau mahramnya. Proses Kerja Proses kerja mengambil tindakan tatatertib bagi kes khalwat adalah seperti berikut : Bil Proses Tindakan Catatan . 9 Tahun 1995 Bahagian IV – Kesalahan Yang Berhubungan Dengan Kesusilaan iaitu di bawah Seksyen 29. 4. “Di mana-mana tempat yang terselindung atau di dalam rumah atau bilik dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya”.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Pulau Pinang s. Bukit Mertajam. Pegawai Pelajaran Daerah. Perlanggaran Tata Kelakuan 4. (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. (b) Orang perempuan yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang lelaki yang bukan suami atau mahramnya. Pejabat Pelajaran Daerah. KHALWAT Peraturan Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) No. ( BUJANG BIN SELAMAT) Guru Besar.

Menerima Aduan b. memberi amaran secara bertulis dan dilaporkan kepada pihak berwajib Pengetua. Menerima/mendapatkan laporan dari Pengetua. Guru Besar Contoh laporan seperti pada halaman 23 dan 24 6.1. Pengetua. 3. Pengetua. a. Guru Besar 2. Guru Besar JAIS 21. Mengemukakan laporan lengkap beserta dokumen sokongan ke Bahagian Naik Pangkat Dan Tatatertib Jabatan Pelajaran Pulau Pinang Tindakan Tatatertib oleh Jabatan Pengetua. Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Bahagian Penguatkuasaan JAIS dan salinan surat pertuduhan serta salinan surat jatuh hukum dari Mahkamah Syariah yang berkenaan Memanggil pegawai terlibat untuk pengesahan benar atau tidak mengenai laporan yang diterima. Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pelajaran. Jabatan Pelajaran Pulau . Memberi nasihat Sekiranya berulang. Memanggil pegawai yang terlibat untuk mendapatkan penjelasan dan kepastian c. Guru Besar Pengetua. Laporan hanya akan diterima oleh Pengetua/Guru Besar dari Mahkamah Syariah sekiranya pegawai terlibat memberi pengakuan bertugas sebagai “guru“/kakitangan sekolah. 4. Unit Naik Pangkat dan Tatatertib. Guru Besar 5. Mahkamah Syariah mengenai Guru Besar penangkapan dan hukuman yang dikenakan ke atas pegawai terlibat. 7.

. Carta Aliran Mula Menerima aduan.Pinang. secara bertulis diberi amaran keras dan lapor kepada berwajib. menyiasat dan memberi penjelasan dan nasihat Kes berulang. Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Bahagian Penguatkuasaan JAIS dan salinan surat pertuduhan/surat jatuh hukum dari Mahkamah Syariah. Menerima/mendapatkan laporan dari Mahkamah Syariah mengenai penangkapan dan hukuman yang dikenakan ke atas pegawai. Memanggil pegawai terlibat untuk pengesahan benar atau tidak laporan yang diterima. 22.

2 No. Tuan. kad pengenalan 3.60 ( 45 + tahun ) : 1.Mengemukakan laporan lengkap berserta dengan sokongan ke Unit Naik Pangkat dan Tatatertib Jabatan.5 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : 601005-07-8877 : 05. Jalan Bukit Gambir. 2. Tamat 23.10. Dimaklumkan bahawa Encik RST. 11700 Pulau Pinang.2000 : 1. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Contoh Laporan Yang Perlu Disediakan Oleh Jabatan Bagi Kes Khalwat Ruj. Pulau Pinang.10.K/P : 601005-07-8877 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih. 3. No. Bayan Lepas. Kad pengenalan 601005-07-8877 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.4 Tarikh lantikan 3. Tuan : Ruj. Kami : Bil( 1 )dlm SKBC/PP/SULIT Tarikh : 29 Mac 2005 Pengarah. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik RST No.2000 .3 Tarikh lahir/umur 3.10.1 Nama : Encik RST 3. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.

MTS. Taman Putra Jaya.(18) dlm.Jenayah bil.10. Kes ini telah selesai dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah di Klang.00 @ penjara 4 bulan terhadap beliau. 9/95 (Khalwat). Latar belakang kes : 4. Salinan Kertas Pertuduhan Surat Dalam Mahkamah Negeri Pulau Pinang disertakan (ii) Salinan laporan Pegawai Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Pulau Pinang No.2003 : : Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih. .1 Selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini. Sehubungan dengan itu. Pulau Pinang. 7.7 Tempat bertugas sekarang 3. Pulau Pinang telah ditangkap berada bersama dengan seorang perempuan yang bukan isteri. ( Salinan surat dari Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Pulau Pinang bil.000. Bayan Lepas. Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih Bayan Lepas.30 tengah malam di dalam rumah beralamat No. 4. Pulau Pinang di Daerah Pulau. 10 & 11/96 bertarikh 20.Kes. Mahkamah telah membuat keputusan dengan menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM 1.00 Jumlah RM 1875.00 RM 180. Pada 28. Selangor pada 20.2005 disertakan ) 4.79 RM 160. Pulau Pinang. beliau telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum Seksyen 29(1)(a) EJSS No. pegawai ini boleh dianggap telah melanggar Peraturan 4(2)(d) yang bermaksud seseorang pegawai tidak boleh berlakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidnatab awan. Aduan 28/20/05 bertarikh 28.6 Tarikh sah jawatan 3. 6.3 Memandangkan kesalahan yang dilakukan.1 Encik RST. Pengawai ini telahpun membayar denda tersebut. ( ITKA + ) ( ITP ) : RM 1535. 8.3. 10 Jalan 3/5.PP. Pulau Pinang.2.2.3. Bayan Lepas. Ulasan dan syor ketua jabatan 5. saya berpendapat kesalahan yang dilakukan oleh pegawai ini adalah serius kerana telah menjatuhkan reputasi perkhidmatan awam dan mencemarkan profession perguruan.2005 jam lebih kurang 12.8 Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan 3.9 Gaji sekarang : 1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DG29 yang kini sedang bertugas di Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih.2005.3.79 24.2005 disertakan.

k Pegawai Pelajaran Daerah. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya. Sekolah Kebangsan Bunga Cengkih. terima kasih. Bayan Lepas. Pulau Pinang 25. ( SERI BIN ABU ) Guru Besar. 5.” Perlanggaran Tata Kelakuan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. Pejabat Pelajaran Daerah. DATANG LEWAT/ BALIK CEPAT TANPA SEBAB YANG MUNASABAH Denifisi Mengikut Perintah Am Bab G 1(5) “ Semua penjawat awam termasuk Ketua Jabatan sendiri hendaklah mematuhi waktuwaktu bekerja dan hadir di sekolah / pejabat dalam masa yang ditetapkan.5. . Seseorang penjawat awam yang hendak meninggalkan sekolah/ pejabatnya di waktu bekerja hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran dari Ketua Jabatan yang menjaganya sebelum berbuat demikian. Bayan Lepas. Pulau Pinang s. 4(2) Seseorang pegawai tidak boleh --a) tidak bertanggungjawab b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.2 Saya mengesyorkan supaya pegawai ini dikenakan tindakan tatatertib yang sewajarnya.

Semak rekod kehadiran 2 kali sehari Direkodkan dalam Fail Displin Guru.Minta penjelasan b. Guru Besar.Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Pengetua. Penyelia Petang.kedua dan ketiga a. 3.Sesi kaunseling PPD/JPN Kes Berulang kali ke lima . Memanggil staf yang datang lewat/balik cepat kali pertama.Ulangi proses 2 (a) (b) Guru Besar. Guru Besar s. . Guru Besar.Keluarkan surat tunjuk sebab . Penyelia Petang. Guru Penolong Kanan. Beri nasihat c. .kad perakam waktu 2. Catatan Setiap staf wajib mencatat nama waktu dating dan balik.26.Ulangi proses 2 (a) (b) .buku kehadiran . Tindakan Pengetua. . PPD/JPN 4. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja bagi tindakan tatatertib kes dating lewat/balik cepat tanpa sebab munasabah Bil Proses 1. Mengenalpasti staf yang datang lewat/balik cepat melalui rekod kehadiran dan balik seperti .computer .k. Kes Berulang kali keempat Pengetua.Amaran lisan Pengetua.

5. Kes Berulang kali keenam Laporkan ke JPN dan cadangan tindakan tatatertib Pengetua. Carta Aliran Mula Mengenalpasti staf yang datang lewat/ balik cepat Panggil staf yang datang lewat/balik cepat (a) Minta penjelasan (b) Beri nasihat (c) Amaran lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 dan ke-3 Ya Memanggil staf yang datang lewat/balik (a) Minta penjelasan (b) Beri nasihat (c) Amaran lisan Kes berulang kali ke-4 Tamat Tidak Tamat Ya lewat/balik (a) Panggil staf yang datang cepat Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat tunjuk sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN .k. PPD 27. 29 dan 30 s. Guru Besar Contoh laporan seperti pada halaman 28.

. Laporan Tentang Tata Kelakuan En.. 3. di Sekolah …………………………………………… Saya dengan hormatnya Encik/Puan/Cik ……………………………………………… berjawatan ………………………….Tidak Kes berulang kali ke-5 Ya Tamat Panggil staf yang datang lewat/balik cepat (a) Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali ke-6 Ya Hantar laporan ke JPN dan cadangan Tindakan tatatertib Tamat 28. Tamat Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil..( ) dlm………… Tarikh (Bagi Kes-Kes Datang Lewat Balik Cepat) SULIT Pengarah. Jalan Bukit Gambir. Jawatan ……………………………………………. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang./Puan/Cik ………………………………………. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti yang berikut : : ……………………. ( UP: Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.. Gred ………yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. 11700 Pulau Pinang.

5 Laporan ke JPS.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.2 3.7 3.2 5.3 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. Latar belakang kes : Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.2 4. 4.3.4 Amaran terakhir dan menandatangi surat perjanjian (salinan ke PPD) 4. 5.6 3.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4. iaitu 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh -(a) tidak bertanggungjawab (b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.3.8 3. 4.4 3.3. Tempat bertugas sekarang : 4.1 4. Teguran-teguran yang dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.5 3.3.3 3.9 Nama No.1 3.2 Amaran bertilis dan surat tunjuk sebab.3. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas.1 5.3.3 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas kerana datang lewat dan balik cepat Kesan kesalahan pegawai terhadap pretasi sekolah Pegawai ini telah melanggar Peraturan 4(2) (g) dan (i) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan danTatatertib) 1993.kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang Tarikh sah jawatan Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : : : : RM RM RM (P T ) ( ITKA ) ( ITP ) 29. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” . Sekian.

k Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ………. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tataertib) 1993 : 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) tidak bertanggungjawab (i) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang bolrh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah . 30. amaran 2 dan amaran 3. (b) Salinan laporan yang diterima dari mana-mana pihak. (d) Salinan jawapan/surat tunjuk sebab (e) Salinan pengakuan/perjanjian antara pegawai dengan Pengetua/Guru Besar.Saya yang menurut perintah. ……………………………… ( ) Pengetua/Guru Besar s. Pulau Pinang Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) Salinan buku kedatangan. GURU TIDAK MASUK KELAS/TIDAK HADIR KOKURIKULUM Definisi “ Seseorang guru yang tidak masuk kelas untuk mengajar atau tidak menghadiri kokurikulum sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan di dalam jadual / takwim adalah dianggap telah melanggar Peraturan Sekolah dan boleh dikenakan tindakan tatatertib. (c) Salinan teguran/amaran 1. 6..

GPK. Guru Besar. 2b b. Memberi amaran lisan Kes berulang kali keempat a. Memberi nasihat c. Pengetua. Buku kawalan kelas c. Penyelia Petang Direkodkan dalam Fail Diplin Guru dan jawab dalam masa 7 hari 4 Pengetua. 2b b.31. Penyelia Petang Direkod dalam Fail Displin Guru 5. Mengeluarkan surat Amaran Pentadbiran Kes berulang kali keenam Tindakan Pengetua. Guru Besar. Jadual waktu b. Pengetua. Guru Besar. Pengawasan/rondaan Panggil staf yang terlibat jika berulang kali kedua dan ketiga a. Direkod dalam Fail . Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes guru tidak masuk kelas/tidak hadir kokurikulum Bil 1. Ulangi perkara 2a. Mendapatkan penjelasan b. Pemerhatian d. Guru Besar. Penyelia Petang Catatan 2. Mengeluarkan surat tunjuk sebab c. Ulangi proses 2a. Guru Besar. Penyelia Petang Direkodkan dalam Fail Displin Guru 3. Pengetua. Sesi kaunseling di PPD/JPN Kes berulang kali kelima a. Proses Mengenalpasti guru yang terlibat melalui a.

Hantar laporan ke JPN dan dicadangkan tindakan tatatertib Penyelia Petang Diplin Guru Contoh laporan seperti pada halaman 34. 35 dan 36 32. Carta Aliran Mula Mengenalpasti guru yang terlibat Memanggil guru yang terlibat kali pertama (a) Minta penjelasan (c) Beri nasihat (d) Memberi amaran lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 dan ke-3 Ya Memanggil guru yang terlibat Tamat Tidak Kes berulang kali ke-4 Tamat Ya Panggil guru yang terlibat (a) Ulangi proses di atas (b) Keluarkan Surat Tunjuk Sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN .

(UP : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan..Tidak Kes berulang kali ke-5 Ya Tamat Panggil guru yang terlibat (a) Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali ke-6 Ya Tamat Hantar laporan ke JPN dan cadangan Tindakan tatatertib Tamat 33. ( Jawatan) ……………………………………………………. ( ) dlm ……. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Laporan Tentang Tata Kelakuan En/Puan/Cik …………………………………………………. 2. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………………… berjawatan ………………………… Gred …………yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang Jalan Bukit Gambir. .. 11700 Pulau Pinang. Di Sekolah …………………………………………………….. Tarikh : …………………… (Bagi Kes-kes Tidak Masuk Kelas/ Tidak Hadir Kokurikulum) SULIT Pengarah.

1 4.5 3.3. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.3.2 3.1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat tidak masuk kelas dan tidak hadir kokurikulum.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah.9 Gaji sekarang : RM RM RM (P T ) ( ITKA ) (ITP) 4.3.3 Pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (2) (g) dan (i) Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD) Laporan ke JPS Ulasan dan syor ketua jabatan Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/ kelakuan meliputi :- 5.3. 4.2 4. 5. Nasihat secara lisan (direkodkan) Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab.3 3.5 5.1 4. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan: 3. kad pengenalan Tarikh lahir / umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan : : : : : : : : 34. 5.7 3.3 4.4 3.3.8 Nama No.6 3.2 4.4 4. iaitu 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) Tidak bertanggungjawab (h) Ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah .3.3 4.1 3. Latar belakang kes Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. 3.

k ) Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ………. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.amaran 2 dan amaran 3 Salinan jawapan /surat tunjuk sebab Salinan pengakuan / perjanjian antara pegawai dengan pengetua /Guru Besar. 35. .Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Salinan jadual waktu Salinan takwim sekolah Salinan takwim kokurikulum Salinan senarai tugas guru Salinan laporan yang diterima dari mana-mana pihak Salinan teguran/amaran 1. Sekian. terima kasih. Lampiran . ( Pengetua/ Guru Besar s.Maka adalah wajar Pengetua/Guru selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Pulau Pinang.

36.

6. TIDAK MELENGKAP DAN MENGHANTAR BUKU REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR
Definisi “Peraturan Perkhidmatan (Kurikulum Keb. 1997) berkuatkuasa pada 1 Januari 1998 Rujukan Warta Kerajaan P. U. (A) 531 bertarikh 31 Disember 1997 Fasal (B) menyatakan: “Seseorang guru dalam sesebuah sekolah …………… hendaklah menyimpan dan menyelenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat pada hari akhir persekolahan setiap minggu …………… yang akan diajar pada minggu berikutnya ……………… dan buku rekod hendaklah dengan serta merta diadakan untuk pemeriksaan ………………….” Perkara 135. Seseorang yang melakukan di bawah Akta Pendidikan 1996 (Akta 510) yang baginya tiada penalty diperuntukan dengan nyata boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993, 5 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) tidak bertanggungjawab (b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah

37.

Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes guru tidak melengkap dan tidak menghantar buku rekod persediaan mengajar Bil 1. Proses Tidak Menghantar Buku Rekod Persediaan Mengajar kali pertama a. Memanggil staf dan dapatkan penjelasan b. Memberi teguran dan nasihat lisan c. Merujuk Akta Persediaan Buku rekod mengajar Tindakan Pengetua, Guru Besar Catatan Semak senarai penghantaran Buku Rekod persediaan mengajar. Direkod dalam fail Diplin Guru.

2.

Tidak Menghantar Buku Rekod Pengetua, Persediaan Mengajar kali kedua Guru Besar a. Ulangi proses 1a,1b,1c b. Keluarkan surat tunjuk sebab dalam tempoh 7 hari Tidak Menghantar Buk Rekod Persediaan Mengajar kali ketiga a. Ulangi proses 1a, 1b, 1c b. Surat Amaran Pentadbiran c. Sesi Kaunseling Tidak Menghantar Buku Rekod Persediaan Mengajar kali keempat laporkan ke JPN dan cadangkantindakan tatatertib Pengetua, Guru Besar

Direkod dalam Fail Diplin Guru

3.

4.

Pengetua, Guru Besar

Pengetua boleh merujuk kepada pegawai di PPD,Unit Sekolah atau Unt

Kurikulum JPN

38.

Carta Aliran Mula

Tidak menghantar Buku Rekod Mengajar Memanggil guru yang terlibat kali pertama (a) Minta penjelasan (b) Beri teguran (c) Merujuk Akta Persediaan Buku Rekod Mengajar Kes berulang kali kedua Ya (a) Ulangi proses a,b, dan c diatas (b) Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab dalam tempoh 7 hari Tidak Kes berulang kali ketiga Ya (a) Ulangi proses a,b dan c

Tidak

Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam . menjerit. Sebarang tingkahlaku sama ada perlakuan atau sentuhan fizikal ke atas tubuh badan seperti memukul. menengking. 8. Sebarang penyataan berbentuk tulisan atau surat yang membuat tuduhan dan tohmahan yang tidak berasas semata-mata dengan niat memburuk-burukkan atau menjatuh reputasi seorang ketua. menumbuk yang boleh mendatangkan kemudaratan. MELAWAN KETUA/ MAJIKAN DI TEMPAT KERJA Definisi Melawan ketua di tempat kerja didefinisi sebagai : 1. menghina atau perkataan yang berunsurkan emosi marah atau dendam secara langsung dan tidak langsung. menghentak. mencemuh. marah. Apa sahaja bentuk pertuturan yang tidak dikehendaki dalam bebagai bentuk seperti berbahasa kasar.(b) Mengeluarkan Surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali keempat Ya Menghantar laporan ke JPN untuk tindakan tatatertib Tamat 39. 3. 2.

GPK Catatan Sekiranya kes serius 1. Berbincang dan memberi nasihat Tindakan Pengetua. Kes Berulang Kali ketiga Melaporkan ke JPN untuk cadangan tindakan tatatertib.40. Pengetua. Guru Besar. Guru Besar. Lapor kepada PPD/ JPS 2. GPK Dapatkan saksi dan direkod dalam fail. Proses Kerja Berikut adalah proses keja mengambil tidakan tatatertib bagi kes melawan ketua/majikan di tempat kerja : Bil Proses 1. Guru Besar Pengetua. Guru Besar . Ulangi proses 1 dan keluarkan surat tunjuk sebab Pengetua. a. Lapor kepada polis 2. 3. Meminta penjelasan perlakuan tersebut b. Pastikan STS diterima oleh pegawai sendiri. Memantau tugas-tugas rasmi pegawai yang terlibat di sekolah Jika kes berulang kali kedua a. Contoh surat tunjuk sebab seperti pada halaman 43 Contoh laporan seperti pada halaman 44 dan 45 4.

Meminta penjelasan b.41. Berbincang c.b dan c Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab Tidak Kes berulang kali ketiga . Memberi nasihat Ya Tidak Kes berulang kali kedua Tamat Ulangi proses a. Carta Aliran Mula Memanggil pegawai yang terlibat a.

Dimaklumkan bahawa tuan didapati telah melawan Ketua Jabatan dengan nada marah dan mengeluarkan kata-kata kesat. Surat Tunjuk Sebab Adalah saya diarah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. Sekian. terima kasih . Tuan juga telah membuat surat tohmahan yang tidak berasas dengan niat memburuk-burukkan kewibawaan seorang ketua.Ya Tamat Melaporkan ke JPN untuk cadangan Tindakan tataertib Tamat 42. 3. 2. tuan adalah diarah untuk memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tuan melakukan perbuatan tersebut dan mengapa tindakan tatatertib tidak boleh diambil terhadap tuan dalam tempoh (7) tujuh hari dari tarikh surat ini. Contoh Surat Tunjuk Sebab Rujukan: Tarikh : Kepada : Tuan. Dengan ini.

. (Bagi Kes-Kes Melawan Ketua) SULIT Pengarah. Gred yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. Laporan Tentang Tata Kelakuan En/ Puan/ Cik ………………………………………………… Jawatan ………………………………..Gred ………………… di Sekolah ……………………………………………………… Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. 2. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. (Pengetua/ Guru Besar) 43. (UP : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. berjawatan ………………………….( ) dlm …………… Tarikh : …………………………. Dimaklumkan bahawa Encik/ Puan/ Cik …………………………………………..“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Jalan Bukit Gambir. 11700 Pulau Pinang. . Contoh Laporan Tentang Tatakelakuan Rujukan : Bil.

5 3. Sekian. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/ kelakuan meliputi : 4.9 Nama No.3 Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4(2)(d) (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.3.8 3. Kad Pengenalan (L) (B) Tarikh lahir/Umur Tarikh Lantikan Tarikh Lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh bertugas sekarang Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : : : : : : RM RM RM 4.7 3.1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat melawan ketua 5.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5.3 Laporan ke JPS 5. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah (NAMA PENGETUA/GURU BESAR) .2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab 4.3. (P T) ( ITKA + ) (ITP) 44. 4.1 3. 4.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.3 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.4 3. beliau dianggap telah :4(2) Seseorang pegawai tidak boleh --(d) Berkelakuan dengan sedemikian hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan.3.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.2 Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas 4.3.2 3.6 3.3 3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.

k Pegawai Pelajaran Daerah.Nama Sekolah s. Dokumen-Dokumen Sokongan (a) Salinan teguran yang telah dikeluarkan (b) Salinan surat tunjuk sebab 45.. Seseorang pegawai dianggap sebagai telah melanggar tata kelakuan ini jika beliau. dengan tujuan untuk memperbaiki tingkahlakunya yang tidak diingi di samping menjadi pedoman dan teladan kepadanya dan pegawai lain di masa hadapan. MENGHASUT Definisi Kes ini adalah antara perbuatan yang melanggar Tata Kelakuan di bawah Peraturan 4(2) (g) Peraturan-Peraturan Pegawai Awan (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 Tata kelakuan bagi pegawai dalam perkhidmatan awam adalah seperti yang dihuraikan dalam Peraturan 4. Sebarang perlanggaran terhadap mana-mana tata kelakuan itu oleh seseorang pegawai awam akan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya. Dalam hal ini “tindakan tatatertib” adalah diertikan sebagai langkah-langkah yang diikuti bagi menghukum mereka yang didapati yang didapati melanggar peraturan (tata kelakuan) yang berkenaan. Pulau Pinang. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 . Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.(2) (g) Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab. Tata kelakuan yang dimaksudkan itu dan contoh perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai melanggar atau menyalahi tata kelakuan yang berkenaan adalah seperti peraturan berikut: 4.. Pejabat Pelajaran Daerah ………. 9. Antara lain :(a) Menghasut kakitangan Kerajaan supaya jangan terlalu berusaha dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

dua dan tiga Mengeluarkan surat tunjuk sebab. Guru Besar. Guru Besar. Guru Besar Direkod di dalam Buku Perkhidmatan . Mendapatkan keterangan daripada pegawai yang menghasut dan memberikan nasihat secara lisan Pengetua. GPK 4. Proses Menerima aduan/laporan daripada mangsa hasutan Tindakan Pengetua. Guru Besar. Mendapat keterangan daripada saksi (Orang yang mendengar hasutan) Pengetua. GPK Staf berkenaan 5. Pengetua.k. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes menghasut Bil 1.4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) tidak bertanggungjawab. Kes berulang Kali Kedua Ulangi proses satu. 46. (PPD/JPN) 2. GPK Catatan Dapatkan laporan secara bertulis Direkod di dalam Fail Displin Guru Direkod di dalam Fail (Tertuduh menandatangani nasihat lisan yang Telah diberikan) Direkod di dalam Fail (Tertuduh menandatangani nasihat lisan yang telah diberikan) Direkod di dalam Fail Displin Guru (s. Merujuk kepada sesi kaunseling PPD/ JPN Kes berulang kali ketiga Ulangi proses satu. GPK 3. Guru Besar. dua dan tiga Pengetua.

Memanggil staf yang terlibat b. b dan c di atas Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab Rujuk kepada sesi kaunseling di PPD/ JPN .Keluarkan surat Amaran Pentadbiran. Carta Aliran Mula Terima aduan/ laporan mangsa Dapatkan laporan secara bertulis a. Memberi nasihat secara lisan Kes berulang kali kedua Ulangi proses a. Kes Berulang Kali Keempat Melaporkan ke JPN dan mencadangkan tindakan tatatertib JPN s. (PPD/JPN) Direkod di dalam Fail Diplin Guru Contoh laporan seperti pada halaman 49. 6.k. 47. Mendapatkan keterangan c. 50 dan 51.

Siswazah Gred DGA32 SMK Angsana.sk. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Ahad Bin Sabtu (Kp: 1234561) PPP. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 3. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.AA/34567 Julai 2007 Pegarah. Tuan. Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut : . Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Ahad Bin Sabtu yang bertugas sebagai PPP Siswazah Gred DGA32 di SMK Angsana. PPD/JPN) Kes berulang kali keempat Menghantar laporan ke JPN Cadangan tindakan tatatertib Tamat 48.b dan c Mengeluarkan Surat Amaran Pentadbiran (s. Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas 2. Pulau Pinang . Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil.Kes berulang kali ketiga Ulangi proses a.( )dlm. Jalan Bukit Gambir.k. 11700 Pulau Pinang.

4. 4. Pulau Pinang semenjak 1. tentang penglibatan Encik Ahad bin Sabtu yang dilaporkan menghasut beberapa orang guru di sekolah ini supaya jangan terlalu berusaha dalam menjalankan tugas. Cadangan dan syor ketua jabatan . 9.5 Memandangkan pegawai ini masih melakukan menghasut setelah di nasihat maka selaku Ketua Jabatannya satu laporan wajar dikemukakan kepada Pengarah Pelajaran Negeri untuk diambil tindakan selanjutnya. saya telah memanggil pegawai berkenaan pada ………. 4. Latar belakang kes 4.3 Sebelum tindakan selanjutnya diambil. 6.4 Selaku Ketua Jabatan. 8. pengesahan daripada beberapa orang guru telah diminta bagi membuktikan sama ada pegawai ini sememangnya telah melakukan perbuatan menghasut. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu melakukan perbuatan menghasut. 7. 5.2 Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ………. 5. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DGA32 telah mula berkhidmat di SMK Angsana.1. Sepanjang perkhidmatan beliau di sekolah ini adalah baik.1 Butir-butir pegawai 1.2000 hingga sekarang. 4. 3. Nama pegawai No. Untuk menjelaskan perlanggaranPeraturan 4. 4. 4.3. Pegawai tersebut telah diberi penjelasan akibat dari perlanggaran perturan ini yang mana boleh mengakibatkan pegawai diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya. 2.1 Encik Ahad bin Sabtu. kad pengenalan Tarikh lahir dan Umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan sekarang Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang : : : : : Tarikh disahkan dalam jawatan : Jawatan sekarang dan Gred Tempat bertugas sekarang Gaji dan tangga gaji sekarang : : : 49.

Pejabat Pelajaran Daerah. Sekian dimaklumkan. ( SITI BINTI SAAD ) Pengetua. (a) Salinan surat aduan bertarikh ………………. (b) Surat pengesahan daripada beberapa orang guru. 50. saya mendapati pegawai ini masih ingkar untuk mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang ditetapkan dan beliau telah diberi peluang supaya tidak mengulangi perbuatan menghasut. . (c) ……………………………………………………. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. SMK Angsana. Perturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 6. Bersama-sama ini dikemukan dokumen-dokumen berkaitan untuk rujukan dan tindakan tuan selanjutnya.Selaku Ketua Jabatannya. Pulau Pinang. Sehubungan dengan ini mencadangkan dan mengesyorkan supaya Pegawai ini diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya kerana melanggar Peraturan 4..k Pegawai Pelajaran Daerah. Pulau Pinang s.

10. . pilihanraya kecil atau apa pilihanraya untuk apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik Bertindak sebagai agen pilihanraya Masuk pertandingan untuk apa-apa jawatan. BERGIAT CERGAS DALAM POLITIK Peraturan Mengikut peraturan 21 (a) Seseorang pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan Profesional (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah) adalah dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambang sesuatu parti politik. dan Memegang apa-apa jawatan dalam parti politik (b) Seseorang pegawai dalam Kumpulan Sokongan (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah) boleh bertanding atau memegang jawatan atau dilantik ke dalam apa-apa jawatan dalam parti politik setelah terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis dari Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan.51. makalah atau risalah dengan mana-mana parti politik Terlibat dalam merayu undi bagi menyokong mana-mana calon pada waktu pilihanraya umum. dan khususnya tidak boleh: i) ii) iii) iv) v) vi) Membuat penyataan umum Menerbit atau mengeliling (mengedar) buku.

Guru Besar. GPK Direkod dam Fail Displin Guru. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes bergiat cergas dalam politik Bil Proses 1. . 2) Bagi Kumpulan B. Dapatkan bukti-bukti daripada Pendaftar Pertubuhan/ Parti Politik berkenaan bagi membuktikan kesahihannya. arahkan Pegawai memohon kebenaran untuk bergiat dalam politik. 2. Guru Besar. 4. GPK Pengetua. jika terbukti terlibat. GPK Catatan Laporan Lisan atau bertulis 3. Terangkan Peraturan-peraturan Pegawai Awam yang perlu dipatuhi.52. pegawai ini hendaklah diberi penjelasan bahawa beliau tidak dibenarkan untuk bergiat cergas dalam politik. 56 dan 57 Tindakan Pengetua. Contoh laporan seperti pada halaman 55. 1) Bagi Pegawai Kumpulan A. Pengetua. Sekiranya pegawai masih tidak mematuhi peraturan laporan ke JPN dan cadangkan tindakan tatatertib. Menyiasat aduan/laporan terhadap pegawai yang dilaporkan bergiat cergas dalam politik. Guru Besar.

Carta Aliran Mula Menyiasat aduan dan kenal pasti pegawai yang terlibat samaada dari kumpulan A atau B.53. Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional. dilarang sama sekali bergiat cergas dalam politik Tidak Melaporkan ke JPN dan mencadangkan Selesai .PPPS (Kumpulan B. (Kumpulan A-Pengurusan dan Profesional) .Kumpulan Sokongan) -PPPBS Tidak Ada kes. Ya Memanggil Pegawai terlibat dan memberi Penjelasan tentang peraturan yang perlu Selesai Ya Mengarahkan pegawai memohon kebenaran bagi Kumpulan Sokongan.

Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut: a) b) Nama pegawai No. SK. Pulau Pinang Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas 2. Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Ahmad Bin Abu yang bertugas sebagai PPP.1234571) PPP. kad pengenalan : : . Jalan Bukit Gambir. Siswazah Gred DG41 SMK Bunga Raya. TT / 45678 Februari 2007 Pengarah. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Ahmad Bin Abu (KP. ( ) dlm. 11700 Pulau Pinang. Tuan. Pelajaran Pulau Pinang. Siswazah Gred DG41 di SMK Bunga Raya. 3. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.tindakan tatatertib Tamat 54.

2002 hingga sekarang. Pegawai telah diberi penjelasan akibat dari perlanggaran peraturan ini yang boleh mengakibatkan pegawai diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya. untuk menjelaskan perlanggaran Peraturan 21 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu bergiat cergas dalam politik. dalam Parti Politik XYZ. Pulau Pinang pada pemilihan pucuk pimpinan parti baru-baru ini. Mengikut aduan yang diterima.. Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ………………………..1 Encik Ahmad Bin Abu.2 4. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 telah mula berkhidmat di SMK Bunga Raya. Latar belakang kes 4. Cawangan Bunga Raya pada pemilihan pucuk pimpinan Parti XYZ baru-baru ini. saya telah memanggil pegawai pada ………. 4. Cawangan Bunga Raya. Sebelum tindakan selanjutnya dapat diambil. adalah terbukti pegawai telah dilantik sebagai Ketua Cawangan Parti XYZ. surat pengesahan dari parti XYZ telah diminta bagi membuktikan sama ada pegawai ini sememangnya bergiat cergas dalam politik.c) d) e) f) g) h) i) Tarikh lahir dan umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan kerajaan Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Tarikh disahkan dalam jawatan Jawatan sekarang dan gred Tempat bertugas sekarang Gaji Sekarang : : : : : : : 55. Pulau Pinang semenjak 1. 4.3 4.tentang penglibatan Encik Ahmad Bin Abu yang dilaporkan bergiat cergas..1. Mengikut surat yang diterima dari parti XYZ bertarikh ……………. Selaku Ketua Jabatannya. Sepanjang perkhidmatan beliau di sekolah ini adalah baik.4 . beliau telah dilantik sebagai Ketua Cawangan parti XYZ..

. Pegawai Pelajaran Daerah.. saya dengan ini mencadang dan mengesyorkan supaya pegawai ini diambil tindakan tatatertib kerana melanggar Peraturan 21. SMK Bunga Raya..5 Memandangkan pegawai ini masih tidak mahu berganjak dalam politik. selaku Ketua Jabatannya satu laporan wajar dikemukakan kepada Pengarah Pelajaran Negeri Pulau Pinang untuk diambil tindakan selanjutnya. PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Bersama-sama ini dikemukakan dokumen-dokumen berkaitan bagi rujukan dan tindakan tuan selanjutnya. Sehubungan dengan itu.. s.4..k. Cadangan dan Syor Ketua Jabatan Selaku Ketua Jabatannya.. terima kasih ( Dolah Bin Don) Pengetua. Pejabat Pelajaran Daerah ………………………… …………………………………………………… ………………………………………………….... Sekian. 6. Pulau Pinang. . 56.. (a) (b) (c) Salinan surat aduan bertarikh …………………………………… Surat pengesahan dari Parti XYZ ………………………………. 5. saya mendapati pegawai ini masih ingkar untuk mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang ditetapkan dan beliau telah diberi peluang untuk kegiatan politiknya.………………………..

GPK HEM Catatan . Guru Besar. gangguan mental atau tekanan perasaan. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes dera pelajar Bil 1. Perlanggaran Tata Kelakuan Di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 : 4. ditakrifkan sebagai suatu penderaan.(2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. mental dan emosi yang boleh menyebabkan seseorang itu mengalami kecederaan fizikal. DERA PELAJAR Definisi Sesuatu tindakan atau pelakuan yang melibatkan anggota fizikal tubuh badan. Proses Menerima aduan/laporan berlaku kes penderaan pelajar (a) Buat Siasatan Tindakan Pengetua. 11. GPK.57.

Diplin Guru GPK HEM (a) Kes berat. direkod dan disahkan oleh staf berkenaan.k. lapor pada polis. GPK. PPD 3. 4. JPS Direkod dalam Buku Perkhidmatan. Pengetua. (a) Dapatkan laporan pihak terlibat bersama saksi (b) Menemubual mangsa yang terlibat (c) Panggil pegawai terlibat untuk beri keterangan (d) Beri nasihat dan surat tunjuk sebab. Contoh laporan seperti pada halaman 61. Kes Berulang Kali Ke-2 Pengetua.2. 62 dan 63. . Direkod dalam Fail Guru Besar. salinan ke PPD/JPN. Kes Berulang Kali Ketiga (a) Staf dipanggil beri penjelasan (b) Mesyuarat Lembaga Tatatertib Sekolah membincangkan tindakan samaada i) Surat Amaran Pentadbiran II ii) Tindakan Tatatertib iii) Menghantar laporan/minit mesyuarat ke PPD Kes Berulang Kali Keempat (a) Laporkan ke Jabatan (b) Dicadangkan untuk tindakan tatatertib Pengetua. pertimbangan antara pentadbir dengan ibubapa dan beri surat amaran. Guru Besar.k. (b) Kes ringan. Guru Besar. (a) Ulangi proses di atas Guru Besar (b) pegawai dipanggil memberi keterangan dan membuat surat tunjuk sebab (c) Surat Amaran Pentadbiran 1 diberi. 58. PPD/JPS Direkod dalam fail Displin Guru 5. s. J/Kuasa terlibat s. (d) Rujuk kepa sesi kaunseling di PPD/JPS. Pengetua.

59. Carta Aliran Mula Terima laporan/aduan a) b) c) d) Ya Tidak Siasatan dijalankan Dapatkan laporan pihak terlibat Temubual pihak terlibat dan saksi Staf terlibat dipanggil beri keterangan Sekiranya kes polis. 3c dan 3d) Tindakan polis Selesai .hantar laporan ke Jabatan bersama laporan pihak polis dan laporan doktor a) Beri nasihat lisan b) Beri peringatan keras c) Direkod dalam Fail Diplin Guru Tidak Ya Kes Berulang kali ke-2 (Ulangi proses 3a. 3b.

Jawatan ………………. (U. 3b.. 3b dan 3d) Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan : Bil. ./Puan/Cik …………………………………….Gred …………………. 11700 Pulau Pinang.P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. 3b.a) Minta surat tunjuk sebab b) Surat amaran perkhidmatan I diberi dan direkodkan c) Rujuk sesi kaunseling Tidak Ya a) Mesyuarat Lembaga Tatatertib sekolah membincangkan tindakan sama ada i) Surat Amaran Pentadbiran II ATAU ii) Tindakan tatatertib (kes serius) Tidak Selesai k b) Hantar laporan /minit mesyuarat ke PPD Kes berulang kali ke-4 (Ulangi proses 3a. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. Jalan Bukit Gambir. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Selesai Kes berulang kali ke-3 (Ulangi proses 3a... 3c dan 3d) a) Laporan ke Jabatan b) Cadangan tindakan tatatertib Tamat 60. di Sekolah ………………………………………..( ) dlm ……………. Tarikh : …………………………… (Bagi Kes-Kes Mendera Pelajar) SULIT Pengarah.

1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.6. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………… berjawatan ……………………Gred ……. 2. masa.Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. 3.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.8 Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan 3.6 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/ Guru Besar 4.kad pengenalan 3. tarikh. berapa orang yang terlibat dan apa yang berlaku 4.2 Insiden yang berlaku.1 Nama 3.yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.5 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang 3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.6.2 No. 3. 4.7 Tempat bertugas sekarang 3.6 Tarikh sah jawatan 3. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.3 Keterangan pelajar. tempat.5 Keterangan yang diambil oleh pihak sekolah 4.3 Tarikh lahir/umur 3.4 Tarikh lantikan (L) (B) : : : : : 61..2 Surat tunjuk sebab .4 Keterangan pegawai yang terlibat 4.9 Gaji sekarang : : : : : RM RM RM (P T ) ( ITKA + ) ( ITP ) 4. guru dan saksi 4.

4. ( ALI BIN ABU ) Guru Besar. s. Sekian. 62.k Pegawai Pelajaran Daerah. b) Salinan surat tujuk sebab. Ulasan dan syor ketua jabatan 5. beliau dianggap telah :4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) berkelakuan dengan sedemikian hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.3 Memandangkan pegawi ini telah melanggar Peraturan 4 (2) (d) (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5. Pulau Pinang Dokumen-Dokumen Sokongan] a) Salinan keterangan saksi.1 Pandangan terhadap pegawai 5. Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakuan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. c) Salinan keterangan pegawai. Pulau Pinang. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. terima kasih. Pejabat Pelajaran Daerah. . Sekolah Kebangsaan Bunga Ros.

jenaka-jenaka lucah. 12. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. b) Sebarang tingkah laku sama ada secara gerak isyarat atau sentuhan fizikal ke atas tubuh badan dengan sengaja seperti menyentuh punggung. GANGGUAN SEKSUAL Definisi Gangguan seksual boleh didefinisikan a) Apa jua pertuturan yang tidak dikehendaki di dalam pelbagai bentuk seperti bahasabahasa –bahasa licah.63. 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. buah dada dan sebagainya. ucapan atau penyataan yang berunsurkan seks dan undangan/permintaan seksual sama ada secara langsung atau tidak. .

Carta Aliran Mula Terima laporan/ aduan kes Tidak Siasatan dijalankan Kes Selesai Ya a) Temu bual pihak terlibat b) Dapatkan keterangan saksi c) Memberi nasihat lisan d) Memberi amaran lisan e) Direkod dan Fail Displin Guru Tidak Kes Berulang Kali Ke-2 Kes Selesai Ya .64.

./Puan/Cik ……………………………………. . Jawatan …………………………………………. (U.. (Bagi Kes-Kes Gangguan Seksual) SULIT Pengarah. : ………………….Surat Amaran Pentadbiran I Diberi dan direkodkan a) Ulang proses di atas b) Minta Surat Tunjuk Sebab c) Rujuk sesi kaunseling Tidak Kes Selesai Ya Laporkan ke JPN Cadangkan tindakan Tatatertib Kes Berulang Kali Ke-3 Tamat 65. Jalan Bukit Gambir. 11700 Pulau Pinang. Pelajaran Pulau Pinang. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil.( Tarikh ) dlm ……..P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.. Laporan Tentang Tata Kelakuan En.

3. Ulasan dan syor ketua jabatan .2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab.3.5 Laporan ke JPS 5..Di Sekolah ………………………………………. 4.2 4.4 Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD). Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………. Latar Belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.4 3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. 2.9 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 66. 3.3.3 3. Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4. berjawatan ……………………………… Gred ………. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas .3. 4.1 3.3.1 4.5 Nama No.6 3. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4. 3.2 3. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.3 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. 4.7 3.8 3.

Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. salinan laporan yang telah dihantar ke PPD/JPN. salinan laporan teguran bertulis yang telah dikeluarkan. . ( Pengetua/ Guru Besar s. Pulau Pinang. terima kasih.5. beliau dianggap telah :(a) Berkelakuan dengan sedemikian sehingga sedemikian sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Sekian.2 5.1 5.3 Pandangan terhadap prestasi kerja pegawai terjejas Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (2) PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.k. ) Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) (e) salinan laporan/aduan mangsa gangguan seksual. salinan perakuan/perjanjian pegawai. Pejabat Pelajaran Daerah. 67. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Pegawai Pelajaran Daerah. salinan surat tunjuk sebab.

68. MEMBUAT KERJA LUAR SEMASA BERTUGAS Definisi Mengikut Peraturan 5 (3) (a) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 5 (3) Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa perkerjaan luar itu (a) tidak dilakukan semasa waktu pejabat dan semasa pegawai itu dikehendaki menjalankan tugas rasminya. 13. Waktu Bertugas : Kakitangan Guru Kakitangan Bukan Guru _ Waktu persekolahan mengikut sesi Waktu-waktu yang diarahkan oleh pentadbir Waktu pejabat Perlanggaran Tatakelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---- .

GPK Catatan Pemantauan tugasan kehadiran tingkahlaku direkod dalam fail displin guru Pengetua. Guru Besar.(a) membelakangkan tugas awamnya demi demi kepentingan peribadi 69. Guru Besar. Kes Berulang Kali ke-2 (a) Ulangi proses (a). (b) dan (c) (b) Staf dipanggil untuk memberi keterangan (c) Mengeluarkan surat tunjuk sebab. (d) Sesi kaunseling di PPD/JPS Tindakan Pengetua. Menerima aduan/laporan tentang kegiatan Membuat kerja luar semasa bertugas (a) Membuat siasatan (b) Memantau dan menyelia tugas rasmi staf berkenaan di sekolah (c) Staf dipanggil untuk membuat penjelasan (d) Memberi nasihat dan peringatan tentang etika kerja dan peraturan perkhidmatan secara lisan tetapi direkodkan 2. PPD Rekod dalam fail disiplin guru . Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes guru membuat kerja luar semasa bertugas : Bil Proses 1.k. GPK s.

JPN 70. Pengetua. PPD/JPN Direkod dalam fail disiplin guru Rekod dalam fail disiplin guru. Guru Besar. Guru Besar s. 74. Carta Aliran Mula Menerima aduan/ Laporan kes (a) Menyiasat/ Staf dipanggil untuk memberi keterangan (b) Memantau (c) Menasihat secara lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 Tamat Ya (a) Ulangi proses (a). Contoh laporan seperti pada halaman 73. dan 75 4.(b) dan (c) di atas (b) Mengeluarkan surat tunjuk sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN Kes berulang kali ke-3 .3. Kes Berulang Kali ke-3 (a) Staf dipanggil untuk memberi penjelasan (b) Surat amaran pentadbiran Kes Berulang Kali ke-4 (a) Menghantar laporan ke JPN dan mencadangkan tindakan tatatertib Pengetua.k.

. (Bagi Kes-Kes membuat kerja luar semasa bertugas) SULIT Pengarah./Puan/Cik ……………………………………. 11700 Pulau Pinang. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil. (b) dan (c) (b) Mengeluarkan surat amaran pentadbiran Kes Berulang kali ke-4 Tamat Ya Membuat laporan ke JPN untuk Tindakan tatatertib Membuat laporan ke JPN untuk tindakan tatatertib Tamat 71. : ………………….( Tarikh ) dlm ……. Jalan Bukit Gambir.. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. Pelajaran Pulau Pinang..Tamat Ya (a) Ulangi proses (a). (U.P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. .

6 3.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab..1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4. 4. Latar Belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.3 3.3. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. 3.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4.4 3. 4.9 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4. 4.3. 4. 2.2 3.5 Nama No. 4.3.5 Laporan ke JPS . 3. berjawatan ……………………………… Gred ……….2 Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas . yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ……………………………….1 3.Jawatan …………………………………………. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Di Sekolah ……………………………………….3.3.3 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar..7 3. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 72.4 Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD).8 3.

2 salinan laporan yang diterima daripada mana-mana pihak.1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat menjalankan kerja luar Semasa waktu bertugas 5. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 2 salinan jawapan/surat tunjuk sebab. Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) 2 salinan maklumat/butir-butir perkerjaan yang dilakukan. 2 salinan teguran/amaran 1. ………………………………. ( ) Pengetua/ Guru Besar s.5. amaran 2 dan amaran 3.k.3 Pegawai ini telah melanggar Peraturan 5 Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. beliau boleh dianggap telah melanggar Peraturan 4 (2) dan (g) peraturan yang sama iaitu . 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi. Terima Kasih 73.. (b) tidak bertanggungjawab. . Maka adalah wajar Pengetua/ Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Sekian.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5. Pegawai Pelajarn Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ……………… Pulau Pinang. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.

firma atau individu persendirian. memberi apa-apa laporan atau keterangan pakar. Telah menggariskan 5 (1) kecuali setakat yang ia dikehendaki dalam perjalanan tugasnya Atau Diberi kuasa dengan nyata oleh Ketua Jabatannya untuk berbuat demikian seseorang pegawai tidak boleh (a) (b) (c) Mengambil bahagian secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan atau perjalanan apa-apa perusahaan komersial. sama ada dengan percuma atau dengan mandapat upah. pertanian atau perindustrian. Mengusahakan bagi mendapatkan upah apa-apa kerja bagi mana-mana institusi. Atau . 14. Sebagai seorang pakar. syarikat. PERKERJAAN LUAR Definisi Peraturan 5 (1) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. 74.(e) 2 salinan pengakuan/ perjanjian antara pegawai dengan Pengetua/Guru Besar.

Guru Besar Pastikan pekerjaan luar yang dilakukan bukan daripada jenis-jenis pekerjaan . 2.Direkod dalam fail displin guru.tugasan kehadiran tingkahlaku . Menerima aduan/laporan tentang kegiatan membuat kerja luar (a) Membuat siasatan (b) Memantau dan menyelia tugas rasmi staf berkenaan di sekolah (c) Staf dipanggil untuk membuat penjelasan (d) Memberi nasihat dan peringatan etika kerja dan peraturan perkhidmatan secara lisan tetapi direkodkan. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib yang perlu diambil bagi kes membuat pekerjaa luar tanpa kebenaran Bil Proses 1. Guru Besar. Pengetua. Mengarahkan supaya pegawai memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar dengan serta merta. 75.(d) Bertugas sebagai seorang pentadbir atau penerima Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 :5 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi. GPK Catatan Pemantauan . Tindakan Pengetua.

76.yang dilarang. Guru Besar Laporan yang dikemukan berserta dengan dokumen sokongan. Pengetua. Sekiranya pegawai ingkar mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. laporkan ke JPN dan cadangkan tindakan tatatertib. 3. Carta Aliran Mula Menerima aduan/ Laporan kes (a) Menyiasat/ Staf dipanggil untuk memberi keterangan (b) Memantau (c) Menasihat secara lisan Mengarahkan pegawai memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar dengan serta merta Ya Tidak Tidak .

TT/35352 Februari 2006 Pengarah. 11700 Pulau Pinang.Sokong Sokong Membuat laporan ke JPN Untuk tindakan tatatertib Tamat Kemukakan Boring ke JPN Tamat 77. . Saya dengan hormatnyamerujuk kepada perkara tersebut di atas. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Man Bin Mat (KP: 1234561) PPP. Pulau Pinang. Jalan Bukit Gambir.( )dlm.SK. .Siswazah Gred DG41 SMK Bunga Raya. Pelajaran Pulau Pinang. Tuan. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil.

2 Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ……………………… tentang penglibatan Encik Man bin Mat yang dilaporkan melakukan pekerjaan sebagai agen insuran. telah mengesahkan bahawa pegawai ini sememangnya telah dilantik sebagi Agen Insuran Syarikat Jati hingga sekarang. Syarikat Insuran Jati. Pihak Insuran Jati melalui suratnya bertarikh …………. prestasi beliau adalah baik. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993.1 Butir-butir pegawai (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Nama pegawai No.1 Encik Man bin Mat.3 Selaku Ketua Jabatannya. saya telah berhubung dengan Syarikat Insuran Jati melalui surat bertarikh …………. 4. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 telah mula berkhidmatn di SMK Bunga Raya. Pulau Pinang semenjak 2000 hingga sekarang.4 Pada ……………. Latar belakang kes 4. 4.. Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Man bin Mat yang bertugas sebagai PPP Siswazah Gred DG41 di SMK Bunga Raya. 4. 4. 3.kad pengenalan Tarikh lahir dan umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan kerajaan Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Jawatan sekarang dan Gred Tempat bertugas sekarang Gaji dan tangga gaji sekarang : : : : : Tarikh disahkan dalam jawatan : : : : 78.2. Sepanjang perkhidmatan di sekolah ini. untuk mendapatkan pengesahan sama ada aduan yang diterima adalah benar atau sebaliknya. pegawai berkenaan telah dimaklumkan bahawa adalah menjadi satu kesalahan bagi pegawai awam melakukan pekerjaan luar sebagai agen . Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut: 3.

Jenis-jenis Pekerjaan Luar Yang Pernah Diluluskan Oleh Kementerian.1 Memandangkan pegawai ini masih tidak mahu berganjak dengan keputusannya. saya dengan ini mencadang dan mengesyorkan supaya pegawai ini diambil tindakan tatatertib dengan hukuman yang sewajarnya. 2. Pulau Pinang s.insuran dan boleh diambil tindakan tatatertib kerana melanggar Peraturan 5. Pegawai Pelajaran Daerah. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.5 Pegawai telah diberi nasihat supaya memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar. mendapati pegawai ini ingkar untuk mematuhi Peraturan 5. 1. 5. 5. Bersama-sama ini dikemukan dokumen-dokumen berkaitan bagi rujukan dan tindakan tuan selanjutnya. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 4.. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 79. Sekian.k.2 6. Guru tuisyen Pensyarah sambilan Tutor sambilan Penulis buku . Sehubungan dengan ini. Cadangan dan syor ketua jabatan 5. Saya selaku Ketua Jabatannya. SMK Bunga Raya. Saya yang menurut perintah. ( ALI BIN ABU ) Pengetua. (a) (b) (c) Salinan surat aduan bertarikh ……………… Surat pengesahan dari syarikat Insuran …………. 3. …………………. Walau bagaimanapun pegawai ingkar untuk mematuhi arahan yang diberi. Pejabat Pelajaran Daerah ………………… Pulau Pinang. 4.

6. 4. wang pos dan kiriman wang) melebihi RM 2000. cek. 9. 10. 5. 12.5. . 15. KEGAGALAN MENYERAHKAN WANG KUTIPAN YURAN Definisi Mengikut Arahan Perbendaharaan 78 (a) – Bila Pungutan mesti dibayar di Perbendaharaan “ Semua pemungut …… yang menerima wang awam sama ada wang itu kena diperakui sebagai hasil atau tidak adalah dikehendaki jika : (i) (ii) Pungutan wang kertas dan duit syiling RM 500. 13. 11. 6. 14. 7. 2. 8. pada hari kerja yang berikutnya dengan syarat bahawa tiap-tiap cek mestikan dibankkan dalam tempoh seminggu selepas diterima. duit syiling. 7. Wartawan sambilan Berniaga Jurujual jualan langsung Agen insuran Ahli lembaga pengarah syarikat Ketua kampong Pelakon iklan 80. 3.00 Atau apa-apa jumlah yang lebih kecil dibankkan kesemua pungutan yang ada dalam tangan sama pada hari itu juga atau jika lewat diterima.00 DAN Jumlah pungutan (termasuk wang kertas. 15. Penterjemaah kamus Penceramah Jurulatih teater/sukan Jurulatih senamrobik Pembantu teknik sambilan Warden lalu lintas Penolong pendaftar perkahwinan Penulis skrip audir sambilan Jurulatih renang Pemandu pelancong Pendemonstrasi sambilan Jenis-jenis Pekerjaan Luar Yang Dilarang 1.

Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) (b) tidak jujur atau tidak amanah tidak bertanggungjawab 81. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan yang perlu diambil bagi kes kegagalan menyerahkan kutipan yuran Bil Proses 1. Penyelia Petang Catatan . Mengenalpasti staf yang terlibat melalui semakan a) Laporan audit b) Buku tunai c) Buku resit d) Daftar kutipan kelas e) Aduan Tindakan Pengetua. Guru Besar.

a) Laporan audit b) Buku tunai c) Buku resit d) Daftar kutipan kelas e) Aduan . 82. Carta Aliran Mula Mengenalpasti staf yang terlibat Melalui semakan.2. 3. Guru Besar. 4. Penyelia Petang Rekod dalam fail diri guru. Contoh laporan Seperti pada halaman 85. Sekiranya ingkar a) Melaporkan ke JPN b) Membuat laporan Polis Pengetua. Pastikan staf menandatangi surat akuan terima. Membuat siasatan Memanggil staf yang terlibat a) Dapatkan penjelasan b) Tunjukkan butiran menunjukkan kutipan yuran yang tidak diserahkan Mengeluarkan arahan bersurat membayar semula kutipan yang belum dijelaskan dalam 14 hari. 86 dan 87.

( ) dlm ……… Tarikh : ……………………… (Bagi Kes-kes Kegagalan Menyerahkan Kutipan Yuran) SULIT Pengarah. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan : Bil. a) Melaporkan ke JPN b) Membuat Laporan polis Tamat 83. . Sekiranya ingkar .Membuat siasatan memanggil Pegawai terlibat a) Dapatkan penjelasan b) Tunjuk butiran menunjukkan kutipan yang tidak diserahkan Mengeluarkan arahan bersurat membayar semula kutipan yang belum dijelaskan dalam tempoh 14 hari.

Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik …………………………………………. 11700 Pulau Pinang..5 3. 3.P. Gred ……….Pelajaran Pulau Pinang. Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.2 3.3 3./ Puan/ Cik …………………………………………. berjawatan …………………………….8 3. (U. 2.6 3.7 3. 3. Laporan Tentang Tata Kelakuan En.4 Nama No. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.1 3.9 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang Tarikh san jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) . Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Jalan Bukit Gambir.. Jawatan ………………………………………………… Di Sekolah ………………………………………………. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan : : : : 84.

3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4. ( Pengetua/ Guru Besar s.2. terima kasih. 85.2. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi:4.2.2 Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (f) dan (g) PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Ulasan dan syor ketua jabatan 4.1 Kesan kesalahan pegawai terhadap akuan/ audit sekolah.4 Amaran terakhir dan menandatangi surat perjanjian (salinan ke PPD) 4. 4.2 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. ) . 4.2. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Pejabat Pelajaran Daerah.1 Nasihat secara lisan (direkodkan). 4. 4.4.2.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.k. Sekian. 4.5 Laporan ke JPS 5.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab. iaitu :4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) tidak jujur dan tidak amanah. Pegawai Pelajaran Daerah. (b) tidak bertanggungjawab Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan.

) dlm ………… : …………………….( Tarikh (Bagi Kes-kes Kebankrapan) SULIT Pengarah. salinan laporan yang telah dihantar ke PPD/JPN.Pulau Pinang. Pelajaran Pulau Pinang. salinan perakuan/perjanjian pegawai. salinan laporan teguran bertulis yang telah dikeluarkan. . 86. Rujukan: Bil. salinan surat tunjuk sebab. Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (f) (g) (h) (i) (j) salinan laporan/aduan kegagalan menyerahkan kutipan yuran.

.7 3.6 Nama No. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.3 3. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 87. Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.Jalan Bukit Gambir.P.2 3. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. 3. (U. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik …………………………………………. Jawatan ………………………………………………… Di Sekolah ………………………………………………. berjawatan …………………………….6 3.4 3.1 3.9 Tarikh san jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4. 11700 Pulau Pinang. Latar belakang kes .8 3. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas 2. 3. Gred ………./ Puan/ Cik …………………………………………..

4 Pegawai Pemegang Harta juga (Nyatakan sama ada Pegawai Pemegang Harta bercadang untuk atau tidak bercadang untuk mengambil apa-apa tindakan lagi).8 (Nyatakan ulasan serta syor tuan selaku Ketua Jabatan terhadap salah laku pegawai selain daripada itu nyatakan juga prestasi semasa pegawai). 4.3 Laporan tersebut juga menyatakan sebab utama beliau dijatuhkan bankrap kerana (Nyatakan sebab pegawai dihukum bankrap).1 Adalah dimaklumkan bahawa (nyatakan nama pegawai. 4.4.6 Penjelasan pegawai terhadap perkara tersebut adalah seperti berikut: (a) (Nyatakan alasan pegawai) (b) (c) 88. Pegawai tersebut telah diarah membayar RM (Nyatakan jumlah) sebulan kepada pegawai Pemegang Harta Mulai (Nyatakan tarikh pembayaran) 4. 4. jawatan.2 Berdasarkan laporan Pegawai Pemegang Harta Jumlah tanggungan hutang pegawai berkenaan adalah sebanyak RM (Nyatakan jumlahnya) kepada (nyatakan juga sama ada hutang tersebut bercagar atau tidak bercagar). Dikepilkan salinan surat tersebut sebagai Lampiran C. 4. Dikepilkan laporan Pegawai Pemegang Harta sebagai Lampiran B.7 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai tersebut telah melanggar Peraturan 4(2)(d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. . Selain itu menurut pendapat Pegawai Pemegang Harta (Nyatakan pendapat Pegawai Pemegang Harta sekiranya terdapat dalam laporan) 4. iaitu berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.5 Saya selaku Ketua Jabatan telah mengemukakan surat meminta penjelasan Encik (Nyatakan nama pegawai melalui surat (Rujukan surat) berhubung dengan perkara tersebut. Salinan surat penjelasan pegawai bertarikh bertarikh (Nyatakan tarikh) disertakan sebagai Lampiran D. gred dan tempat bertugas sekarang) telah diisytiharkan bankrap oleh Mahkamah (nyatakan Mahkamah) pada (nyatakan tarikh berkaitan) Perintah Penerimaan dan Perintah Penghukuman tersebut telah dibuat atas permohonan (nyatakan syarikat kewangan berkenaan) dan Pegawai Pemegang Harta Malaysia adalah pentadbir bagi perihal harta dan tanggungannya. 4.

5. Pejabat Pelajaran Daerah. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. terima kasih. Sekian. ) . ( Pengetua/ Guru Besar s. Pegawai Pelajaran Daerah.k. Dikemukan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya. Pulau Pinang.

: : . Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Jalan Bukit Gambir. Bagi Kumpulan Sokongan (No. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.2). 11700 Pulau Pinang.CONTOH LAPORAN SALAH LAKU OLEH KETUA JABATAN CONTOH SULIT Ruj.

Jawatan. 2.2 3. KP.10 3. Gred dan Tempat Bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Latar belakang 4. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.11 3.2007 hingga sekarang. . -1Bersama-sama ini disertakan sesalinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini sebagai Lampiran A.13 3.09. Jawatan.5 3.6 3.14 Nama : No.12 3. Dikepilkan salinan jadual kedatangan bagi tarikh-tarikh tersebut. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA.4 3.7 3. 3. JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah.1 3.9 3. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji :RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : .8 3. dan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadap beliau. Gred dan Tempat Bertugas] telah hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran mulai dari 28. Tuan. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai. NO.3 3.1 Adalah dimaklukan bahawa [Nama Pegawai. Butir-butir pegawai 3.

Pegawai berkenaan ada di rumah ketika itu.5. 4. 4.2007 sebagai Lampiran G.SKSA/09/06/009 bertarikh 11.2007 sebagai Lampiran E. kecewa serta runsing hingga menyebabkan tidak dapat berfikir dan bertindak dengan rasional. Dikepilkan salinan surat Bil(22)SKPP/02/12/003 bertarikh 4.10. Saya telah mengemukakan surat arahan panggil balik bertugas di samping mengarahkan beliau secara lisan supaya kembali bertugas semula dengan serta merta.30 pagi pegawai berkenaan ada hadir ke sekolah.2007 sebagai Lampiran D.7 Pihak sekolah juga ada menerima salinan surat daripada sekolah lama beliau yang dikemukakan ke Jabatan Pelajaran Pulau Pinang memaklumkan . 4. pegawai berkenaan ada memaklumkan beliau menghadapi masalah sejak bertugas di SMK Beliau bertukar ke sekolah ini mulai dari 1. Dikepilkan salinan surat pertukaran sebagai Lampiran H.3 ii.8 dalam perakuan tuan. Senaraikan masalah beliau sepertimana di para 4. Rujukan Bil(23)dlm.4 Surat peribadi saya selaku Ketua Jabatan bertarikh 23.6 -2Beliau juga memaklumkan menghadapi masalah kewangan yang serius seperti berikut : i. Bil(03)dlm. 4. jam 8.2007 sebagai Lampiran C. Walaupun begitu pegawai berkenaan masih juga kembali bertugas.4.10. Surat tersebut dikemukakan secara serahan tangan melalui PRA sekolah. Berikutan itu beliau menjadi buntu. Namun begitu difahamkan beliau tidak pergi ke Pejabat Pelajaran Daerah .2007.07.2007.2 Berikutan itu selaku Ketua Jabatan saya telah pergi ke rumah pegawai.10. Surat tersebut telah dikemukakan secara berdaftar biasa.11. Pada 1.5. Surat tersebut dikemukakan secara berdaftar biasa. Secara lisan pegawai berkenaan ada memaklumkan beliau menghadapi masalah kewangan. sedih.1 hingga 4. Berikutan itu saya telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas bagi mengarahkan beliau kembali bertugas serta mengemukakan penjelasan berhubung dengan ketidakhadirannya seperti berikut : Bil i. Walaupun begitu beliau hanya hadir sekejap sahaja dan memberitahu hendak pergi ke Pejabat Pelajaran berjumpa dengan Pegawai Eksekutif. Ketika hadir ke sekolah pada 1.SKPP/02/12/003 bertarikh 5.5 4.10.2007. iii.11.

11. Sehubungan itu. Kedua-dua surat tersebut telah diakui terima oleh pegawai. 4.SKPP/02/12/005 sebagai Lampiran J.(P) bertarikh 20.pegawai telah tidak hadir bertugas selama 20 hari dan tempoh tersebut diperakukan pemotongan emolumen. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat pegawai sebenarnya menghadapi masalah kewangan dan peribadi yang agak berat. Walaupun begitu tanggungjawab beliau sebagai seorang kakitangan kerajaan tidak harus diabaikan dan beliau perlu menjalankan tugas dengan dedikasi..12 Sekian. salinan kad A. : : .8 Memandangkan beliau masih juga tidak hadir maka saya selaku Ketua Jabatan telah mengeluarkan sekali lagi surat arahan panggil balik bertugas kepada pegawai berkenaan secara A.1). Berdaftar serta secara serahan tangan yang dikemukakan melalui PRA sekolah.11 4. Salinan surat Bil(17)dlm. Dikepilkan salinan surat Pengetua. SMK . Bahagian Sumber Manusia. T. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. sebagai Lampiran K dan salinan akuan terima serahan tangan sebagai Lampiran L. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) -3CONTOH SULIT Ruj. Kementerian Pelajaran Malaysia. ……………………………….TPG. 4. SMKBT. Bagi Kumpulan Sokongan (No. T. memandangkan pegawai berkenaan masih juga tidak kembali bertugas sekarang maka saya mengesyorkan supaya beliau dikenakan hukuman yang setimpal kesalahannya. Saya juga telah berusaha menasihati beliau tetapi tidak berkesan. 4. terima kasih.2007 sebagai Lampiran I 4.10 Sehubungan dengan itu. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.9 Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada daripada hospital kerajaan ataupun swasta yang mengesahkan bahawa beliau menghidap masalah mental atau jiwa. perbuatan pegawai berkenaan yang tidak hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran adalah melanggar Peraturan 4(2)(g). Pulau Pinang . iaitu tidak bertanggungjawab.

8 3.6 3.Aras 1-5. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.5 3. 11700 Pulau Pinang. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.2 3.1 3. Butir-butir pegawai 3. . PERAKUAN PERWARTAAN BUANG KERJA MENGIKUT PERATURANPERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993. -43. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : . gred dan tempat bertugas) telah didapati tidak bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah mulai dari (tarikh sebenar pegawai mula tidak hadir bertugas) hingga sekarang. Jalan Bukit Gambir. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah.3 3.7 3. TERHADAP [NAMA DAN NO. Blok E12. KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.9 Nama : No. Oleh yang deminian tata kelakuan pegawai berkenaan adalah melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. 2. Kompleks Kerajaan Parcel E. Tuan. jawatan. Adalah dimaklumkan bahawa (nama pegawai.4 3.

3 Selaku Ketua Jabatan. [nama pegawai] telah meninggalkan tugasnya.11 3. 4. Dikepilkan surat-surat yang berkaitan.10 3.14 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : Dikepilkan salinan kenyataan perkhidmatan pegawai sebagai Lampiran A. Latar Belakang Kes 4. Catatan : Sila pastikan nama pegawai dan catatan ‘tidak hadir’ bertugas tanpa cuti dan kenaran Ketua Jabatan dicatatkan pada setiap hari bekerja di jadual kedatangan berkaitan iaitu mulai dari tarikh sebenar pegawai tidak hadir bertugas hingga sekarang. 4.4 Nyatakan sama ada surat tersebut telah diakui terima oleh pegawai berkenaan ataupun sebaliknya dan kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan jika ada. [nama pegawai] masih juga tidak kembali bertugas.3. .2 Walau bagaimanapun sebelum kelulusan permohonan diketahui.12 3.1 Adalah dimaklumkan bahawa [Nama pegawai. Dikepil salinan Jadual Kedatangan [nama sekolah] mulai dari [nyatakan tarikh sebenar pegawai telah meninggalkan tugasnya tanpa cuti atau tanpa kebenaran] hingga sekarang. Dikepilkan surat yang berkaitan. 4. Rekod jadual kedatangan haruslah dipastikan ada tandatangan haruslah dipastikan ada tandatangan pengesahan oleh Ketua Jabatan. -54. jawatan. saya telah mengemukakan surat kepada [nama pegawai] melalui surat [rujukan dan tarikh] bagi mengarahkan beliau untuk kembali bertugas dengan serta merta memandangkan masih tiada sebarang jawapan dan kelulusan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia.13 3. gred dan tempat bertugas] ada mengemukakan permohonan utuk penangguhan sementara kontrak perkhidmatan pendidikan guru/cuti belajar separuh gaji ke Kementerian Pelajaran Malaysia melalui surat [rujukan surat-surat yang berkaitan dan tarikh] kerana ingin melanjutkan pelajaran di [tempat menyambung belajar] selama [jumlah] tahun mulai dari [tarikh] hingga [tarikh].

6 Pertanyaan secara bertulis telah dibuat oleh pihak sekolah kepada Pos Malaysia Berhad pada [tarikh] bagi mengetahui kedudukan surat tersebut sama ada telah diakui terima oleh pegawai ataupun sebaliknya. terima kasih. iv. 4. Sekian. Berdaftar dengan catatan ‘HANYA DITERIMA OLEH PENAMA SAHAJA’ di luar sampul surat terhadap pegawai berkenaan melalui surat [rujukan dan tarikh). Dikepilkan salinan surat tersebut. Oleh yang demikian tata kelakuan [nyatakan nama pegawai] adalah melanggar Peraturan 4(2)(g). iii. Nyatakan juga inisiatif lain yang telah dilakukan untuk mengesan pegawai. Sehubungan itu. Nyatakan ulasan dan syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai. Dikepilkan salinan borang Pos (nyatakan nombor rujukan) 4.7 Menurut Pos Malaysia melalui surat [rujukan dan tarikh] satu siasatan sedang dijalankan bagi mengesan surat tersebut. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” . 8. Pergi ke alamat rumahnya di (tempat) Bertanya hal ehwal pegawai dengan saudara mara beliau Bertanya dengan kawan-kawan rapat pegawi ATAU Apa juga usaha yang telah dilakukan untuk mengesan pegawai 6. ii.4. Namun tiada sebarang maklumbalas yang diterima. memandangkan surat-surat yang dikemukakan kepada pegawai telah dikembalikan semula kerana tidak terserah serta tidak dapat dikesan maka adalah diperakukan kes pegawai berkenaan bagi tujuan pewartaan buang kerja.5 Saya sekali lagi telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas secara A. T. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu tidak bertanggungjawab. Dikepilkan salinan surat tersebut. Contoh : i.8 Kemudiannya Pos Malaysia melalui surat [rujukan dan tarikh] memaklumkan pihak [Negara berkaitan] tidak memberi sebarang jawapan atas pertanyaan yang telah dibuat oleh pihak pos. -67. 5. 4. Dikepilkan salinan surat tersebut.

………………………………….. KETUA JABATAN/ PEGAWAI PELAPOR DAN COP RASMI JAWATAN

-7CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Bagi Kumpulan Sokongan (No.2), Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. : :

Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA DAN NO. KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai, Jawatan, Gred dan Tempat Bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, 3. Butir-butir pegawai 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 Nama dan No. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : ,

Bersama-sama ini disertakan Salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini sebagai Lampiran A. -84. Latar Belakang Kes 4.1 Adalah dimaklumkan bahawa [nama pegawai, jawatan, gred dan tempat sekarang] telah didapati melakukan kesalahan yang bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993, seperti berikut: 4.1.1 Tidak Hadir bertugas Tanpa Cuti Dan Kebenaran 4.1.1.1 [nama pegawai, jawatan, gred dan tempat bertugas sekarang]

Telah didapati tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh berikut : Tarikh-tarikh ketidakhadiran Tahun 2003 Jumlah hari

Tahun 2004

JUMLAH Salinan jadual kedatangan bagi tempoh ketidakhadiran tersebut sebagai Lampiran . 4.1.1.2 Berikutan itu, selaku Ketua Jabatan saya telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas secara A.T. Berdaftar kepada pegawai berkenaan bagi mengarahkan beliau kembali bertugas dengan serta merta mengemukakan penjelasan berhubung ketidakhadirannya melalui surat-surat berikut : 3.1.1.2.1 Salinan surat [rujukan surat] bertarikh [tarikh] s sebagai Lampiran . dan salinan kad A. T. sebagai Lampiran .

4.1.1.3

Pegawai berkenaan telah hadir untuk bertugas semula pada [tarikh] Memandangkan beliau telah hadir bertugas semula saya telah mengadakan perjumpaan dengannya untuk mengetahui sebab-sebab ketidakhadirannya di samping turut mengemukakan surat kepadanya meminta penjelasan. Salinan surat tersebut sebagai Lampiran .

4.1.1.4

-9Pegawai ada mengemukakan surat penjelasan berhubung dengan ketidakhadirannya seperti berikut : Salinan surat penjelasan pegawai sebagai Lampiran .

4.1.1.5

Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai berkenaan yang telah tidak hadir bertugas tanpa kebenaran terlebih dahulu atau sebab yang munasabah adalah melanggar Peraturan 4(2)(g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu tidak bertanggungjawab.

10 4.15 tengahari – 2. selaku Ketua Jabatan saya telah mengeluarkan surat meminta penjelasan pegawai berhubung perkara tersebut melalui surat-surat berikut : 3.00pagi hingga 5.2 Berikutan itu. .1 Salinan surat [rujukan surat] bertarikh [tarikh] Sebagai Lampiran . jawatan. gred dan tempat bertugas sekarang] juga telah didapati keluar awal dari waktu yang telah ditetapkan iaitu 8. 5.2.1. 4. sepanjang pegawai bertugas di [nama sekolah] saya tidak pernah menerima sebarang rekod perubatan dari mana-mana hospital kerajaan atau swasta yang menyatakan bahawa pegawai berkenaan ada mengalami masalah mental atau jiwa.4 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai berkenaan yang telah didapati datang lewat serta keluar awal adalah melanggar Peraturan 4(2)(i).1.3 Saya telah mengadakan perjumpaan dengan pegawai berkenaan bagi mendapatkan penjelasannya.00 petang Jumaat .2.12.1. Selain itu.1.4.45 petang Salinan jadual kedatangan seperti mana di Lampiran .1.1. Pegawai berkenaan ada mengemukakan penjelasan secara lisan Pegawai memaklumkan seperti berikut : Salinan peraturan sekolah sebagai Lampiran .2. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu ingkar perintah atau kelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah.00 tengahari – 2.2.2 Datang Lewat Dan Keluar Awal Ketika Bertugas 4.00 petang bagi hari Isnin hingga Jumaat tarikh berikut : Tarikh Waktu Hadir Waktu Keluar Jumlah JUMLAH Tidak termasuk waktu rehat : Isnin – Sabtu (Kecuali Jumaat) – 1. .2.2. 4.1 [nama pegawai.

Bagi Kumpulan Sokongan (No. [sila berikan ulasan tuan terhadap prestasi menyeluruh pegawai termasuklah prestasi kerja semasa. Jalan Bukit Gambir.] 7.6. pegawai berkenaan juga sering mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Pembantu Tadbir seperti [kata-kata yang diucap oleh pegawai kepada Pembantu Tadbir. : : .] Sekian. perubahan sikap serta tingkah laku dan sebagainya. [tandatangan Pengetua dan cop rasmi] . Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. terima kasih. Memandangkan pegawai sering melakukan kesalahan-kesalahan tersebut walaupun telah dinasihat supaya berubah maka selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya pegawai diambil tindakan tatatertib dan dikenakan hukuman [nyatakan hukuman yang disyorkan.2). Selain itu. kesungguhan kerja.] 8. 11700 Pulau Pinang. penglibatan dalam aktiviti luar atau sumbangannya. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.11 CONTOH SULIT Ruj.

beliau telah yang didapati melakukan perkara-perkara yang melanggar peraturan-peraturan penjawat awam berikut :.2 3.12 Salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kini seperti di Lampiran A.13 3.14 Nama : No. 2...6 3.9 3.Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah.4 3.8 3.1 3. Butir-butir pegawai 3.5 3. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.12 3. .1 Dimaklumkan bahasa Encik …………. 4. Latar Belakang Kes 4.. Sepanjang tempoh beliau bertugas di Sekolah ini. yang membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya. PPP Lepasan Diploma Gred DGA29 di SK…………………………. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 ENCIK……………………………. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji :RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : . Tuan. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan yang melanggar tata kelakuan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.[KP:………………………] PPP LEPASAN DIPLOMA GRED DGA29 Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. Dimaklumkan bahawa Encik …………………….11 3. PPP Bukan Siswazah Gred DGA29 telah ditukarkan ke sekolah ini dari SK ………………………… Mulai ……………………………….3 3. 3.7 3.10 3.

.Sijil Sakit MCPP 456364 MCPP 578997 MCPP 555141 MCPP 234567 MCPP 875633 MCPP 975864 MCPP 567248 Nama Klinik Klinik Kesihatan Bersatu.2007 12. .2007 17.2007 11.2007 12.1. Pulau Pinang.2007 Jumlah Hari 2 2 1 2 1 2 1 No.1.11.1.11.11. Gelugor.Pulau Pinang Klinik Kesihatan Azhar.2007 25.11.2007 12.2007 Salinan sijil-sijil sakit berkaitan disertakan di Lampiran G.2007 07.1.2 (Nyatakan apakah tindakan pihak sekolah usaha bagi mencegah perbuatan tersebut berulang seperti memberi teguran secara lisan atau bertulis atau dalam mesyuarat guru dan salinan dokumen yang berkaitan) 4.1 Dimaklumkan bahawa Encik ………………………… dilaporkan melakukan kesalahan tidak hadir bertugas dengan mengambil Sijil Sakit daripada merata-rata Klinik Kerajaan dan lewat memaklumkan Ketua Jabatannya.2007 – 21. Tarikh Diserah 12.11. Klinik Kesihatan. Klinik Kesihatan Bersatu. Balik Pulau.1.11. Klinik Kesihatan.2007 – 12. Pulau Pinang.2007 20.11.2007 12.11. Tarikh-Tarikh yang terlibat adalah seperti berikut :- Tarikh 03.2007 12.13 4.2007 12.Pulau Pinang. Klinik Kesihatan.11. Bukit Jambul.1 Lambat Mengemukakan Sijil Sakit Klinik Kerajaan 4.3 Perbuatan pegawai tersebut gagal atau lewat menyerahkan sijil sakit atau gagal memaklumkan perkara tersebut kepada Ketua Jabatan boleh disifatkan sebagai kurang cekap atau kurang berusaha dan tidak bertanggungjawab iaitu melanggar tata kelakuan di bawah Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.2007 – 06.2007 05.11.4.11. Klinik Kesihatan. Balik Pulau.11.11.10.1.11. Pulau Pinang.11.1.09.2007 – 04.11.

3 Perbuatan beliau ini dapatlah diifatkan sebagai tidak bertanggungjawab iaitu melanggar Peraturan 4(2)(g) Peraturan –Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.1.1. 4.1. 6.2. Terima Kasih. malah sering mengulangi perbuatan tersebut. 4. Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini. saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada saripada Hospital Kerajaan atau Swasta yang mengesahkan bahawa beliau mengidap masalah mental atau jiwa.1. (nyatakan ulasan serta syor pelanggaran tatatertib yang dilakukan pegawai berkenaan). Walau bagaimana tidak diendahkan.2.1 Encik ………………………….2 Tidak masuk kelas mengajar 4.2 Selaku Ketua Jabtan saya telah beberapa kali memberi teguran secara lisan supaya beliau lebih bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan terhadapnya.4. .telah didapati tidak masuk Kelas mengajar di kelas-kelas yang sepatutnya mengajar pada tarikh-tarikh dan waktu sepeti berikut :Tarikh Kelas Kelas Waktu Subjek Dokumen Bukti Salinan Jadual Waktu Peribadi Pegawai dikepilkan sebagai Lampiran H.2. Sekian. .14 – 5.

15 CONTOH KES BANKRAP SULIT Ruj.... Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran..…………………. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) .....2). Bagi Kumpulan Sokongan (No... Jalan Bukit Gambir. : : ..

Kad Pengenalan : 3.13 Jabatan Sekarang : 3. JAWATAN. GRED DAN TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.12 Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3. Latar belakang kes 4. 3.11700 Pulau Pinang. NO.KP. . .14 Rekod Tindakan Tatatertib : Salinan kenyataan perkhidmatan pegawi berkenaan yang lengkap dan kemas kini seperti di Lampiran A.3 Tarikh Lahir/Umur : 3.5 Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : 3. PERAKUAN TINDAKAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURANPERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. . 2. Gred dan tempat bertugas) telah didapati berkelakuan yang melanggar tata kelakuan pegawai awam dan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya.8 Taraf Jawatan : 3.6 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : 3.1 Nama : 3.16 4.11 Tarikh Pergerakan Gaji : 3. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. Tuan. jawatan. jawatan.9 Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3. Dimaklumkan bahawa (Nyatakan. gred dan tempat bertugas sekarang) telah diisytiharkan bankrap oleh Mahkamah (nyatakan Mahkamah) pada (nyatakan tarikh berkaitan) Perintah Penerimaan Perintah Penghukuman tersebut telah dibuat atas permohonan (nyatakan syarikat kewangan berkenaan) dan Pegawai Pemegang Harta Malaysia adalah pentadbir bagi perihal harta dan tanggungannya.2 No.1 Adalah dimaklumkan bahawa (nyatakan nama pegawai. Butir-Butir Pegawai 3.4 Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : 3.10 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM 3.7 Jawatan Sekarang : 3. nama pegawai.

Laporan tersebut juga menyatakan sebab utama beliau dijatuhkan bankrap kerana (Nyatakan sebab pegawai dihukum bankrap). 4.2 Berdasarkan laporan Pegawai Pemegang Harta jumlah tanggungan hutang pegawai berkenaan adalah sebanyak RM (Nyatakan jumlahnya) kepada (nyatakan juga sama ada hutang tersebut bercagar atau tidak bercagar) Pegawai tersebut telah diarah membayar RM (Nyatakan jumlah) sebulan kepada pegawai Pemegang Harta mulai (nyatakan tarikh pembayaran). Dikemukakan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya. Terima Kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. (Nyatakan ulasan serta syor tuan selaku Ketua Jabatan terhadap salah laku pegawai.4 4. Selain itu menurut pendapat Pegawai Pemegang Harta (nyatakan pendapat Pegawai Pemegang Harta sekiranya terdapat dalam laporan) Pegawai Pemegang Harta juga (nyatakan sama ada Pegawai Pemegang Harta bercadang untuk atau tidak bercadang untuk mengambil Harta sebagai Lampiran B.7 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai tersebut telah melanggar Peraturan 4(2)(d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.5 4. Saya selaku Ketua Jabatan telah mengemukakan surat meminta penjelasan Encik (Nyatakan nama pegawai melalui surat (Rujukan surat) berhubung dengan perkara tersebut.6 Salinan surat penjelasan pegawai bertarikh (nyatakan tarikh) disertakan sebagai Lampiran D.17 5.8 . Selain daripada itu nyatakan juga prestasi semasa pegawai.4. Penjelasan pegawai terhadap perkara tersebut adalah seperti berikut : (a) (b) (c) (Nyatakan alas an pegawai) 4. Dikepilkan salinan surat sebagai Lampiran C. . Sekian.3 4.) 4.

Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.2).……………………………… (Nama: Guru Besar SK ……………………………. Bagi Kumpulan Sokongan (No. : : . ………………………………… ) . Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.18 CONTOH SULIT Ruj..

11 3. Dimaklumkan bahawa (nama. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : .12 3. jawatan. .10 3.13 3.Jalan Bukit Gambir.5 3. 11700 Pulau Pinang.1 3. Butir-butir pegawai 3.8 3. tempat bertugas) telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.14 Nama : No.6 3. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. Tuan. Latar Belakang Kes 4. 2. 3. gred.4 3.1 Adalah dimaklumkan bahawa [nama pegawai. jawatan. gred dan tempat bertugas sekarang] telah didapati melakukan kesalahan yang bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. NO.3 3. .7 3. JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.9 3.2 3. KP. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA.19 – Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kii sebagai Lampiran A. 4.

…………………………. tempat berlaku. Aras 1 – 5 .5 [Nyatakan penjelasan pegawai jika ada.2 [Nyatakan salah laku pegawai seperti apakah bentuk salah laku tersebut terutama punca kejadian itu berlaku. Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada daripad hospital kerajaan ataupun swasta yang mengesahkan bahawa beliau menghidap masalah mental atau jiwa. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat [nyatakan ulasan serta syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai berkenaan] Sekian. Kami Tarikh Pengerusi.] 4.4 [Nyatakan apakah tuntutan kecuaian oleh plaintif terhadap pegawai. terima kasih.. [Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan] CONTOH Ruj.] 4.] 4. 6. Kementerian Pelajaran Malaysia. Blok E12. Bahagian Sumber Manusia.4.] 4.6 [Nyatakan peraturan-peraturan yang telah dilanggar] 5.3 [Nyatakan akibat daripada kejadian tersebut. Kompleks Kerajaan Parcel E. Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. Bagi Kumpulan Pengurusan (No.2). masa dan tarikh berlaku. : : 20 – .

Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Tuan.4 3.1 Dimaklumkan bahawa Puan . 3.12 3. PPP Siswazah Gred DG41 di SMK . 2.10 3.21 Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini di Lampiran 1.1 3. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan salinan.2 3. Latar belakang Kes 4.11 3.5 3. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : .13 3. Beliau telah ditugaskan untuk mengajar subjek Matematik bagi Tingkatan 1 .9 3.3 3. Butir-butir pegawai 3. SMK telah dibekalkan dengan 1 unit Computer Note Book jenama Dell C640 untuk program pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.6 3.7 3.14 Nama : No. Dimaklukan bahawa Puan . PERAKUAN TINDAKAN SURCAJ TERHADAP PUAN KP: PPP SISWAZAH GRED DG41 SMK Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. PPP Siswazah Gred DG41. 4. telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan membolehkan tindakan diambil terhadap beliau.8 3.

2004. 4. Kecurian tersebut telah dilaporkan oleh suami Puan Pada 28. Hasil rumusan akibat kehilangan tersebut bahawa pihak sekolah sewajarnya mengambil inisiatif supaya perkara yang sama tidak berulang lagi.06. 22.00 petang beliau balik semula ke rumahnya beralamat di No.2004 di Lampiran 5.2003 di Lampiran 2 dan Salinan surat aku janji rujukan 78458 bertarikh 20. Seterusnya pada 28.12. Salinan laporan siasatan Lampiran K di Lampiran 6. jam 7.2 Bagi tujuan tersebut.dan 2. .00 yang dismpan dalam bilik tidur beliau telah dicuri.2004.12.2003. SMK Bil( ) Bertarikh 20. Ketika itu beliau sedang menjalani Kursus Kesedaran Keselamatan Fasa 2 di Langkawi. 4.4 4.5 Laporan awal mengenai kehilangan tersebut telah dikemukakan oleh pihak sekolah sekolah kepada Pengarah Pelajaran Pulau Pinang melalui surat bertarikh 16.12.10.22 Pegawai Pelajaran Daerah telah menyiasat kes kehilangan tersebut ( di lampiran K) pada 28.3 Pada 27. Semua peralatan PPSMI mestilah disimpan di sekolah semasa cuti ataupun jika guru sedang bercuti. Pegawai yang dipertanggungjawabkan mestilah sentiasa menjaga keselamatan peralatan dengan lebih berwaspada.09. pihak sekolah telah mengamanahkan agar pegawai menjaga dan menyimpan komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH371S (38038412656). 4.09. Pintu kayu rumah beliau dikopak dan Komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH3715 (38038412656) berharga RM 5800.2003 dengan disahkan oleh Pengetua SMK . 4. Salinan surat kebenaran oleh Pengetua.6 . Salinan laporan awal bertarikh 16.6. Salinan report polis 1345/2003 di Lampiran 4.30 malam Puan menerima panggilan dari jiran beliau mengatakan rumahnya telah pecah masuk.2003 jam lebih kurang jam malam 8. Anggaran nilai semasa komputer berkenaan ialah RM5000.2003 di Lampiran 3.00. Pegawai telah membuat aku janji penerimaan komputer tersebut pada 20.

pihak perbendaharaan melalui suratnya KK/BKP 12/291/20 Jld (sk5) (2) bertarikh 29.9 .2006 di Lampiran 7. Beliau telah melaksanakan tanggungjawab dengan memuaskan.00.23 Pengetua SMK mengesahkan bahawa prestasi kerja semasa pegawai amat memuaskan.03. Selain itu.2006 memutuskan bahawa Puan dikenakan tindakan surcaj kerana kecuaiannya hingga menyebabkan kehilangan sebuah komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH371S (38038412656).03. 4. Beliau telah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2003. Kerajaan Malaysia terpaksa menanggung kerugian wang bernilai RM5800.7 Sehubungan itu. rakan sekerja serta pelajar.4.2 (sk5) (2) bertarikh 29. pegawai mempunyai hubungan yang baik dengan pentadbir. Beliau telah melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi serta menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan sempurna. Salinan surat Kementerian Kewangan KK/BKP 12/291/20 Jld.8 4. Setelah kes ini disemak dan diteliti ternyata terdapat elemen-elemen kecuaian dari segi penyimpanan dan keselamatan Note Book tersebut. Markah prestasi 3 tahun terakhir adalah seperti berikut : . Akibat kehilangan tersebut. Sepatutnya pegawai lebih bertanggungjawab dalam menyimpan serta menjaga keselamatan barang awam untuk mengelak dari kecurian.

6 Bil ( ) Salinan pengesahan Pengetua SMK bertarikh 16. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia. Dikemukakan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya.4 95. 5. terima kasih.i) ii) iii) Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 95.4 90. Walaupun kehilangan tersebut tidak disengajakan. : : .24 CONTOH SULIT Ruj. (Nama: Pengetua SMK ) . Seterusnya. Sekian.5.1). saya berpendapat bahawa kehilangan Note Book berkenaan adalah disebabkan oleh kecuaian pegawai terhadap penyimpanan dan keselamatan barang tersebut.2006 di Lampiran 8.00. tetapi adalah menjadi tanggungjawab pegawai untuk menjaga Note Book yang diamanahkan kepadanya untuk disimpan dengan sebaik Kewangan 1957 (Pindaan 1972). Bagi Kumpulan Sokongan (No. Sehubungan itu. saya bersetuju dengan syor perbendaharaan supaya pegawai dikenakan tindakan surcaj kerana mengakibatkan kehilangan sebuah komputer Note Book jenama DELL bernilai RM5800. Saya yang menurut perintah.

jawatan. Seterusnya beliau telah dihadapkan di mahkamah [nama mahkamah] pada [tarikh] atas pertubuhan berikut: Nyatakan pertuduhan/ pertuduhan-pertuduhan Yang dihadapkan ke atas pegawai berkenaan. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 ] ATAU . PERAKUAN PERINTAH TAHAN KERJA TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO. . Blok E12.Bahagian Sumber Manusia. Jalan Bukit Gambir. Dimaklumkan bahawa Encik [nama pegawai. 3. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Kompleks Kerajaan Parcel E. selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya Encik [nama] dikenakan Perintah Tahan Kerja berkuatkuasa mulai dari tarikh beliau ditangkap iaitu [tarikh] dengan dibayar separuh daripada emolumen bulanannya. Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.KP JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. Ini adalah kerana [ NYATAKAN ALASAN-ALASAN TUAN MENGAPA PEGAWAI BERKENAAN DISYORKAN PERINTAH TAHAN KERJA SELARAS DENGAN PERATURAN 44)2). Beliau telah dibebaskan pada [tarikh] oleh mahkamah dengan ikat jamin sebanyak RM [jumlah]. Tuan. Aras 1-5. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. 11700 Pulau Pinang. gred dan tempat bertugas] telah ditangkap polis pada [tarikh pegawai ditangkap] dan ditahan reman selama [jumlah] hari mulai dari [tarikh] hingga [tarikh].25 Berdasarkan Peraturan 32(3). 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. 2. . Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah.

2 5. Ini adalah kerana [NYATAKAN ALASANALASAN TUAN MENGAPA PEGAWAI BERKENAAN DISYORKAN TIDAK DIKENAKAN PERINTAH TAHAN KERJA] Bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen yang berkaitan seperti berikut : 5.4 Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang kemas kini.4. Sekian. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.. Bagi Kumpulan Sokongan (No. Terima Kasih …………………………. selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya Encik [nama] tidak dikenakan Perintah Tahan Kerja.3 5. Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.26 – CONTOH SULIT Ruj.1 5. Salinan surat pertuduhan mahkamah Salinan surat mahkamah [ Lain-lain maklumat yang berkaitan] 5. : : . Berdasarkan Peraturan 32(3). (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) .1).

Adalah difahamkan pegawai berkenaan telah membayar denda tersebut. Aras 1-5.00 tidak bayar penjara 21 hari.3 GL (A) di atas jalan tersebut dengan melulu. telah memandu kenderaan motokar No. Jalan Bukit Gambir.00 petang bertempat di KM 102 Jalan Perak – Pulau Pinang kawasan di dalam daerah Di dalam negeri Pulau Pinang.2005 telah membuat keputusan pegawai dikenakan denda RM900.Kementerian Pelajaran Malaysia. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.1. 2. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah.2004 atas pertuduhan berikut : Bahawa kamupada 9. PERAKUAN TIDAK DIKENAKAN PERINTAH GANTUNG KERJA MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO. 11700 Pulau Pinang. Tuan. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai. oleh yang demikian itu. KP JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 3.10. Jawatan. .27 Menyebabkan kematian kepada seorang bernama RF/78743. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Gred dan Tempat Bertugas] telah dituduh di bawah Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pin 1999) di Mahkamah Majistret Pulau Pinang pada 18. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. setelah mengambil perhatian tentang segala hal keadaan jalan itu (termasuk jenis keadaan dan berada di atas jalan itu) adalah berbahaya kepada orang awam dan telah . Mahkamah Majistret Pulau Pinang pada 25.04. Namun begitu pertuduhan di bawah Seksyen 41 (1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pin 1999) dipinda kepada Seksyen 46 Akta . Bahagian Sumber Manusia. jenis Proton 1. Blok E12. kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 41(1) Akta pengangkutan jalan 1987 (Pindaan 1999).2003 lebih kurang 2. Kompleks Kerajaan Parcel E.

Pengangkutan Jalan 1987 dan telah dibaca dan diterangkan kepada pegawai oleh pihak mahkamah seperti berikut : Bahawa kamu 9.1.2003 lebih kurang jam 2.00 petang bertempat di KM 102, Jalan Perak – Pulau Pinang kawasan , di dalam daerah Di dalam negeri Pulau Pinang, telah didapati memandu motokar No. di dalam keadaan yang tidak normal dan di dapati tidak mempunyai keupayaan fizikal untuk memandu kenderaan tersebut dalam keadaan tersebut dalam keadaan mengidap penyakit kencing manis (kekurangan gula dalam darah), oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 46 Akta Pengangkutan Jalan 1986 (Akta 333/87). 4. Sehubungan itu, selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, saya mengesyorkan supaya [nama pegawai] tidak dikenakan Perintah Gantung Kerja. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat walaupun pegawai telah melakukan kesalahan jalan raya namun ianya bukan melibatkan bidang tugas beliau. Selain itu, kemalangan tersebut juga adalah di luar jangkaan pegawai serta sudah pasti beliau juga cuba mengelak dari ianya berlaku. Oleh yang demikian, saya mengesyorkan agar pegawai tidak dikenakan hukuman tatatertib. Bersama-sama ini, disertakan dokumen-dokumen berikut untuk tindakan tuan selanjutnya.

5.

6. 6.1 6.2 6.3 6.4

Salinan laporan polis Cawangan Trafik Balai Polis Pulau Pinang Salinan surat pertuduhan mahkamah SMT:82-1-2004 Salinan surat pertuduhan mahkamah SMT:82-1-2005 Salinan laporan (LAMPIRAN A) dan keputusan mahkamah (LAMPIRAN B) Sekian, terima kasih. ……………………. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) - 28 – CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, : :

Bagi Kumpulan Sokongan (No.1), Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Sumber Manusia, Aras 1-5, Blok E12, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN PERINTAH GANTUNG KERJA MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993, TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO. KP JAWATAN, GRED DAN TEMPAT BERTUGAS Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai, Jawatan, Gred dan Tempat Bertugas] telah dituduh melakukan kesalahan [Nyatakan Kesalahan] di bawah Seksyen [kod Seksyen] Enakmen Jenayah Syariah Pulau Pinang 1992 di Mahkamah Rendah Syariah ……………….. atas pertuduhan berikut : Nyatakan pertuduhan Mahkamah Rendah Syariah tersebut. Disertakan salinan surat pertuduhan tersebut. ,

- 29 3. Dalam perbicaraan yang telah diadakan pada [tarikh], Mahkamah Rendah Syariah …….. berkeputusan [nama pegawai] telah disabitkan atas kesalahan tersebut dan didenda [nyatakan keputusan mahkamah]. Disertakan salinan surat keputusan mahkamah. 4. Sehubungan itu, selaras dengan Peraturan 45, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya [nama pegawai] dikenakan Perintah Gantung Kerja berkuat kuasa mulai dari tarikh beliau disabitkan kesalahan iaitu pada [tarikh keputusan mahkamah].

5. Selain itu, selaku Ketua Jabatan [nyatakan ulasan tuan terhadap keseriusan kesalahan yang telah dilakukan berbanding dengan disabitkan itu telah memburukkan nama perkhidmatan awam] Sekian, terima kasih. ……………………………. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan)

- 30 -

CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi, Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Kumpulan Pengurusan (No.2), Kementerian Pelajaran Malaysia, : :

KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.11 Tarikh Pergerakan Gaji : 3.2005 seperti mana di Lampiran B berkaitan dengan tindakan .1 Nama : 3.31 Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kini sebagai Lampiran A. Latar Belakang Kes 4.10.2 No.4 Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : 3.6 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : 3.13 Jabatan Sekarang 3. Kompleks Kerajaan Parcel E.5 Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : 3.12 Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3.7 Jawatan Sekarang : 3. Blok E12.1 Adalah dimaklumkan bahawa satu laporan telah diterima daripada Badan Pencegah Rasuah Pulau Pinang melalui surat BPR/PK:30/5/11. 62604 PUTRAJAYA. tempat bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA DAN NO.14 Rekod Tindakan Tatatertib . Butir-Butir Pegawai 3. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.3 Tarikh Lahir/Umur : 3. Melalui dan Salinan : Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Dimaklumkan bahawa [nama. Tuan.8 Taraf Jawatan : 3. gred. 3. 2.10 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM 3.Aras 1 – 5. Kad Pengenalan : 3.9 Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3. 4.9 bertarikh 7. Jalan Bukit Gambir. 11700 Pulau Pinang. jawatan.

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu ingkar perintah atau kelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. 2.2 Tarikh 17.6 . .2002 7.[nama. gred.2001 19.4 4. 3.2005 Negara Korea Sadao.32 Oleh yang demikian tindakan pegawai berkenaan yang keluar negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan terlebih dahulu adalah tidak mematuhi Surat Pekeliling Am Bil. 4.3 4.12. jawatan. Thailand Taipie Virtnam Saya telah mengemukakan surat kepada pihak Imigresen bagi mendapatkan pengesahan jabatan tersebut berkaitan dengan tarikh-tarikh serta negara yang dilawati oleh pegawai melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh].2005 hingga 5. Pegawai berkenaan ada mengemukakan penjelasan berhubung perkara tersebut.[nyatakan penjelasan yang diberikan pegawai. 1 Tahun 1984. Beliau memaklumkan ……………. Salinan surat tersebut sebagi Lampiran C. Berikutan itu pada [nyatakan tarikh] selaku Ketua Jabatan saya telah mengadakan perjumpaan dengan pegawai. 4. tempat bertugas] yang telah didapati keluar negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan terlebih dahulu seperti berikut : Bil 1. Salinan surat tersebut sebagai Lampiran E.2002 13. Nyatakan sama ada penjelasan tersebut secara lisan/betulis] Salinan surat tersebut sebagai Lampiran F dan salinan passport bertulis Lampiran G.12.11.12.2002 hingga 18. Pihak Imigresen melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh] telah memaklumkan bahawa ……………… [nyatakan perkara yang terdapat dalam surat Imigresen] Salinan surat tersebut sebagai Lampiran D.07.Perbuatan beliau itu telah melanggar Peraturan 4(2)(i).5 4.07..2002 hingga 20.2001 hingga 24. serta mengemukan surat bagi mendapatkan penjelasan beliau secara bertulis berhubung perkara tersebut melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh].12.12. 4.

: : .33 CONTOH SURAT PERAKUAN PENAMATAN PERKHIDMATAN Ruj. ……………………….k Pengarah. Pelajaran Pulau Pinang. Badan Pencegah Rasuah Pulau Pinang. Kami Tarikh Ketua Pengarah Pelajaran Awam.5.[Nyatakan ulasan serta syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai berkenaan] Sekian. 11700 Pulau Pinang. Pengarah. Jalan …………………………… 11700 Pulau Pinang. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat …………………. Jalan Bukit Gambir. Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang . terima kasih.. [Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan] s.

Dimaklumkan bahawa En ………………………. Dengan hormatnya saya diarah perhatian tuan mengenai di atas. 62604 Putrajaya (U.3 3.1 3.34 3..KP:……………………… Pekerja Rendah Awam Gred R1 SMK …………………………………………………. . Bahagian Sumber Manusia. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Blok E12.P: Puan Himedah Bt. 62510 Putrajaya Melalui: Ketua Setiausaha. Pekerja Rendah Awam Gred R1 di SMK ……………………….4 Nama dan No Kad Pengenalan Tarikh Lahir dan Umur Jawatan/ Gred Tarikh mula dilantik dalam Perkhidmatan Kerajaan : : : : . 3 Blik C2.. Selain dari itu.Bahagian Perkhidmatan. Jalan Bukit Gambir. Cadangan Perakuan Penamatan Perkhidmatan Demi Kepentingan Awam Di Bawah Peraturan 49 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Terhadap EN ……………………… No. 2. Abdul Samat) Melalui: Pengarah Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Butir-Butir Diri Pegawai 3. merupakan seorang pegawai yang bermasalah. Parcel C. beliau juga sering kali tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab-sebab yang munasabah pada tempoh tertentu mulai thun 1982 hingga sekarang. 11700 Pulau Pinang. Kementerian Pelajaran Malaysia.2 3. Tuan. Kompleks Kerajaan Persekutuan. Aras 1-5. Aras 6 – 7.

En………………….1980 beliau telah disahkan dalam jawatan sebagai Pekerja Rendah Awam Gred R1.6. pada 1. Pada 1. Beliau tidak menjalankan tugas-tugas yang diarahkan malah akan bersikap agresif dan marah-marah apabila ditegur oleh pihak pentadbir. Beliau datang ke sekolah dengan rupa diri yang tidak terurus.6.5 3. En …………………juga lebuh suka duduk bersendirian dan kadangkala tersenyum seorang diri.Tempoh yang dikenal pasti beliau menhidapi penyakit tersebut ialah pada Mei 1982 hingga sekarang. Beliau juga pernah datang ke sekolah dengan memakai kain sarung dan seluar pendek.3. namun beliau masih mampu untuk menjalankan tugastugas minimum di bawah pengawasan pentadbiran sekolah. Beliau telah menerima rawatan di Hospital Daerah dan juga Hospital Bahagia. Bagaimanapun ciri kelakuan yang membimbangkan pihak sekolah. .2.2..1 Masalah Kesihatan En……………………… didapati menghidap penyakit psikiatrik (schizophrania).telah berkhidmat di SMK ………………………. 4.1979. telah menunjukkan prestasi kerja yang merosot sejak tahun 1982.10 3.2. 4. Beliau tidak mengikut peraturan waktu 4.2 4. Biasanya walaupun pekerja ini tidak menunjukkan prestasi kerja yang tinggi.9 3.7 3.35 Semasa datang bertugas beliau tidak mengenakan pakaian yang sesuai.1979 hingga sekarang.6. …………………………. Tanjong Rambutan.1 Dimaklumkan bahawa En.6 3. Latar Belakang Kes En ………………………….8 3.2 Prestasi Kerja Merosot 4.11 3. Keadaan En…………………… semakin merosot apabila beliau mula meninggalkan tugas. 4.3 . telah dilantik sebagai Pekerja Rendah Awam Gred R1 1..12 Jawatan Sekarang Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang Taraf perkhidmatan pegawai Memilih KWSP/ Pencen Jawatan semasa pelanggaran Tatatertib dilakukan Gaji sekarang dan mata gaji Tarikh Pergerakan Gaji : : : : : : : : Bersama-sama ini dikemukan salinan kenyataan perkhidmatan pegawai yang kemas kini seperti di Lampiran A.

5/9. 19/6. . 20/6. 23/6. 28/6. 18/6. 4. 25/6. 3/9.bekerja dan datang ke sekolah secara ‘otomatik’ termasuk hari Ahad dan Kelepasan Am. 4.10.1 Dimaklumkan bahawa En ………………… telah didapati tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab-sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh berikut : Tahun 2003 Bulan Jun Julai Ogos September : : : : Tarikh 16/6. Dikepilkan surat-surat amaran dan teguran yang telah dikeluarkan kepada Beliau berkenaan sebagai Lampiran B.3 Tidak Hadir Bertugas Pada Tahun 2003 4. En……………… berada di kawasan sekolah hanya beberapa jam sahaja dan biasanya beliau akan balik awal.. 10/9. Bil…….. 11/9. Bil……. Beberapa surat amaran dan peringatan telah dikeluarkan kepada En………………..3. Bagi tahun 2003 sebagai Lampiran C. 9/9.3.. Mengenai perkara di atas tetapi keadaan beliau masih tidak berubah. 30/6 1/7 hingga 31/7 (1 bulan) 1/8 hingga 31/8 (1 bulan) 2/9. 26/6. 17/6. 27/6..3 . 4/9.2 Sehubungan itu.. Mulai dari 13. 12/9 Disertakan salinan fotostat Rekod Jadual Kedatangan Pekerja Sekolah SMK ……………………….sebagai Lampiran D Ruj.36 Pengetua SMK…………………telah berusaha menangani masalah ketidakhadiran pegawai tersebut dengan pelbagai cara seperti memberikan nasihat serta teguran supaya pegawai lebih bertanggungjawab terhadap tugasnya sebagai seorang kakitangan Kerajaan. dua pucuk surat arahan panggil balik bertugas secara A..yang bertarikh ……sebagai Lampiran E 4..3.T Berdaftar telah dikemukakan beliau: I) II) Ruj. 8/9. 24/6. yang bertarikh .2003 pegawai telah kembali bertugas ke sekolah tetapi hanya duduk di atas tangga bangunan sekolah tanpa membuat kerja.

Surat temujanji juga telah di keluarkan sebanyak tiga kali untuk pemeriksaan ke atas En……………….37 5.. melalui surat ………… yang bertarikh ……………. Dalam tahun-tahun tertentu En…………. Pihak sekolah telah merujuk ke Jabatan Pelajaran Pulau Pinang supaya Lembaga Perubatan untuk memeriksa kesihatan bagi Persaraan Atas Sebab Kesihatan Di Bawah Sekyen 10(5).4 Kesihatan Yang Tidak Memuaskan 4. telah mengambil cuti sakit panjang kerana mendapat rawatan di Hospital Daerah dan Hospital Bahagian Tanjung Rambutan. tetapi pihak sekolah menghadapi kesukaran untuk membawa En…………… untuk menjalani pemeriksaan perubatan bagi tujuan di atas. Tahun 1987 Bulan April November Bulan Jan/Feb Mac : : Tahun 1997 Bulan Mei : Tahun 2002 Bulan Jun/Julai : Tarikh 3/6 hingga 3/7 (30 hari) Tarikh 19/5 hingga 10/6 (23 hari) : : Tarikh 23/4 hingga 14/5 (22 hari) Sijil Sakit Kerajaan 13/11 hingga 30/11 (18 hari) S.tetapi pegawai .1 Selain itu kesihatan pegawai adalah di dalam keadaan yang tidak memuaskan.S.4. Akta Pencen 1980 (Akta 227).K Tarikh 31/1 hingga 14/2 (15 hari) 15/2 hingga 25/2 (17 hari) 26/2 hingga 8/3 (10 hari) 9/3 hingga 16/3 (8 hari) Tahun 1988 Tahun 2003 Bulan September : Tarikh 13/9 hingga 29/9 (13 hari) .4.

38 - . Dengan yang demikian.ini gagal untuk ke hospital berkenaan. berdasarkan kuasa di baeah Peraturan 49. (Nama: ) Pengetua SMK………………………………… . 7. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sekian. 6. Pertimbangan dan kelulusan tuan didahului dengan ucapan terima kasih. kes En……………………. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Sehubungan itu. saya dengan ini memperakukan supaya En……………………… ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam. Dikemukan salinan surat berkaitan sebagai Lampiran F.. dikemukakan untuk pertimbangan tuan sewajarnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful