Anda di halaman 1dari 134

MODUL PENGURUSAN TATATERTIB DAN CONTOH-CONTOH LAPORAN SALAH LAKU TATATERTIB

JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG JALAN BUKIT GAMBIR, 11700 PULAU PINANG

KANDUNGAN
* PENGURUSAN TATATERTIB SEKOLAH * Tidak Hadir Bertugas Kesalahan Kerana Menagih Dadah Jenayah Khalwat Datang Lewat Balik Cepat Tidak Masuk Kelas/ Tidak Hadir Kokurikulum Tidak Melengkap Dan Tidak Menghantar Buku Persediaan Mengajar Lawan Ketua Menghasut Bergiat Cergas Dalam Politik Dera Pelajar Gangguan Seksual Memuat Kerja Luar Semasa Bertugas Pekerjaan Luar Kegagalan Menyerahkan Kutipan Yuran 1 8 16 21 26 31 37 40 46 52 58 64 69 75 81

ii. * CONTOH-CONTOH LAPORAN SALAH LAKU OLEH KETUA JABATAN * 1. Kes tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu 2. Kes tidak hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran dan tidak dapat dikesan (Pewartaan). 3. Kes datang lewat, balik awal dan ponteng sewaktu bertugas 4. Kes lewat memaklumkan atau menyerahkan sijil sakit kepada Ketua Jabatan 5. Kes kebankrapan 6. Perakuan tindakan tatatertib/surcaj 7. Perakuan tindakan surcaj kehilangan peralatan PPSMI 8. Perakuan tahan kerja 9. Perakuan tidak digantung kerja 10. Perakuan gantung kerja 11. Kes keluar Negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan 12. Perakuan Penamatan Perkhidmatan Demi Kepentingan Awam Di Bawah Peraturan 49, Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 1~3 4~7 8 ~ 11 12 ~ 15 16 ~ 18 19 ~ 20 21 ~ 24 25 ~ 26 27 ~ 28 29 ~ 30 31 ~ 33 34 ~ 38

iii.

MODUL PENGURUSAN TATATERTIB SEKOLAH

PENDAHULUAN

BAHAGIAN III

TUGAS KAWALAN DAN PENGAWASAN TATATERTIB


24. ( 1 ) Adalah menjadi tugas tiap-tiap pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dalam tiap-tiap hal perlanggaran mana-mana peruntukan PeraturanPeraturan ini. ( 2 ) Seseorang pegawai yang tidak menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya, atau tidak mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melakukan perlanggaran tatatertib, hendaklah disifatkan cuai dalam dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab, dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib.

iv.

1.

TIDAK HADIR BERTUGAS


Definisi Peraturan 23, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam 9 Kelakuan dan Tatatertib) 1990 telah menggariskan ketidakhadiran bertugas seperti berikut : 1. Ketidakhadiran bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib. 2. Jika seseorang pegawai tidak hadir daripada bertugas, Ketua Jabatan hendaklah dengan seberapa segera, melaporkan fakta itu kepada pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan beserta dengan tarikh-tarikh dan hal keadaan ketidakhadiran itu dan apa-apa maklumat selanjutkan yang mungkin dikehendaki berkenaan dengan pegawai itu. 3. Pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh, setelah menimbangkan laporan dalam subperaturan (2). mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai itu mengikut peraturan 27 atau 28. 4. Bagi maksud peraturan ini, ketidakhadiran termasuklah kegagalan untuk hadir bagi apa-apa jua tempoh masa pun pada satu-satu masa dan tempat di mana pegawai itu dikehendaki hadir bagi pelaksanaan tugas-tugasnya. Proses Kerja ( Kes Dapat Dihubungi ) Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pentadbir sekiranya pegawai yang tidak hadir bertugas masih boleh dihubungi : Bil. 1. Proses Menelefon pegawai sekiranya tidak hadir bertugas 1 3 hari berturutturut tanpa sebab. Tindakan Pengetua, Guru Besar/GPK Catatan

2.

Sekiranya pegawai tersebut masih tidak hadir bertugas, pentadbir hendaklah menghantar surat arahan kembali bertugas dengan serta-merta secara Berdaftar Akuan Terima (A.R. Register)

Pengetua, Guru Besar/GPK

a. Contoh surat Arahan Kembali Bertugas dan Kad Berdaftar Akuan Terima pada Lampiran m.s.5 dan m.s 6.

1.

b. Kemaskini buku kedatangan. ( pastikan setiap hari pegawai tidak hadir di tandatangan oleh Pengetua / Guru Besar.) c. Semak tandatangan / initial staf terlibat. 3. Pengetua terima Kad Akuan Terima dan semak tandatangan sama ada oleh : Penerima b. Bukan penerima a. Sekiranyan pegawai hadir semula, staf perlu serahkan surat jawapan tunjuk sebab/sijil sakit b. Beri Nasihat Pegawai masih tidak hadir bertugas a. Hantar surat Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta merta Berdaftar Akuan Terima. Pengetua, Guru Besar Simpan resit dan Kad Akuan Terima.

4.

Pengetua, Guru Besar

Direkod dalam Fail Displin Guru.

5.

Pengetua, Guru Besar

a. Direkod dalam Fail Displin Guru. b. Ambil tindakan Tahan Gaji pegawai dan keluarkan nama daripada payroll. Simpan Resit dan Kad Akuan Terima.

6.

Pengetua terima Kad Akuan Terima surat ke- 2 Ulang proses 3(a) dan 4(b).

Pengetua, Guru Besar

7. 8.

Sekiranya pegawai hadir, ulang proses 4(a) dan 4(b). Pegawai masih tidak hadir bertugas, a. Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta merta Berdaftar Akuan Terima.

Pengetua, Guru Besar Pengetua, Guru Besar

Direkod dalam fail Displin Guru. Direkod dalam fail Displin Guru.

9.

Pengetua terima Kad Akuan Terima surat ke-3 Ulang proses 3(a) dan (b) Pegawai berteruskan tidak hadir bertugas a. Hantar surat dengan tangan ( 2 orang wakil ) dan dapatkan Akuan Terima. b. Kalau tiada penghuni letakkan dalam peti surat. c. Jika perkara (a) dan (b) tidak dapat dilakukan bawa kembali surat berkenaan.

Pengetua, Guru Besar.


2.

10.

Pengetua, Guru Besar dan 2 orang wakil.

a. Contoh Borang Akuan di Lampiran m.s. 5 dan m.s. 6. b. Penghantaran Surat Secara Serahan Tangan Ditinggalkan Dalam Peti Surat/ c. Diserahkan kepada penghuni di alamat pegawai disertakan. Ketiga-tiga surat Arahan Kembali Bertugas yang tidak terserah perlu di simpan tanpa dibuka.

11.

Pegawai tidak hadir secara berterusan a. Pegawai masih tidak hadir bertugas berterusan, laporkan ke JPN untuk Tindakan Tatatertib dengan Buang Kerja.

Pengetua, Guru Besar.

3.

Proses kerja ( Kes Tidak Dapat Dikesan) Sekiranya pegawai yang tidak hadir itu tidak dapat dikesan berikut adalah proses kerja yang perlu diambil : Bil. Proses 1. Hantar surat arahan kembali bertugas dengan serta merta mengikut alamat terakhir pegawai yang disimpan dalam rekod sekolah dengan Pos Berdaftar Akuan Terima sebanyak tiga kali. Tindakan Pengetua, Guru Besar. Catatan Sekiranya ketiga-tiga surat arahan kembali bertugas dikembalikan tidak terserah bersama kad berdaftar akuan terima, surat tersebut hendaklah disimpan tanpa dibuka dan kad berdaftar akuan terima yang tidak di tandatangan terima oleh pihak sekolah.

2.

Pegawai tidak hadir bertugas secara berterusan dan dapat dikesan, laporkan ke JPN untuk di wartakan.

Pengetua, Guru Besar.

4.

Carta Aliran

Mula Pegawai tidak hadir Bertugas (3 hari pertama) Hubungi Pegawai di Rumah Jawab Tidak Jawab

Arah untuk kembali Bertugas (secara Lisan) Masih tidak hadir Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas II Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali

Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas III Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas Dengan cara serahan tangan

Pegawai diminta Menjawab surat Tunjuk sebab Pengetua beri Teguran setelah membaca surat penjelasan

Hadir Tidak Hadir Laporkan Ke JPN untuk tindakan tatatertib

Pegawai bertugas seperti biasa

Tamat

5.

Contoh Surat Arahan Kembali Bertugas Rujukan : Tarikh : Berdaftar Akuan Terima ( Nama Pegawai ) ....... Tuan, Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta Merta Adalah saya di arah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. 2. Dimaklukan bahawa tuan didapati telah tidak hadir bertugas sejak . hingga sekarang tanpa cuti, tanpa kebenaran Ketua Jabatan atau tanpa sebab-sebab yang munasabah. 3. Dengan ini, tuan adalah diarah untuk kembali bertugas dengan serta-merta dan sekiranya tuan gagal berbuat demikian dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan surat ini maka tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja akan diambil ke atas tuan. Tuan juga diminta memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tidak hadir bertugas sejak hingga sekarang. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

( Nama Penuh ) Pengetua/Guru Besar

6.

Contoh Surat Arahan Kembali Bertugas Rujukan : Tarikh Berdaftar Akuan Terima, ( Nama Pegawai ) .. .. .. Tuan, Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta Merta Setelah Tamat Tempoh Cuti Tanpa Gaji Pada Adalah saya di arah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. 2. Dimaklumkan bahawa tuan didapati telah tidak hadir sejak hingga sekarang tanpa cuti, tanpa kebenaran Ketua Jabatan atau tanpa sebab-sebab yang munasabah, setelah tempoh Cuti Tanpa Gaji tamat pada .. ( Surat Kelulusan Cuti Tanpa Gaji dilampirkan ). 3. Dengan ini, tuan adalah diarah untuk kembali bertugas dengan serta-merta dan sekiranya tuan gagal berbuat demikian dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan surat ini maka tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja akan diambil ke atas tuan. Tuan juga diminta memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tidak hadir bertugas sejak hingga sekarang. Sekian, terima kasih. :

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

( Nama Penuh ) Pengetua/Guru Besar

7.

2. KESALAHAN KERANA MENAGIH DADAH

Peraturan Mengikut Peraturan 7 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993, seseorang penjawat awam boleh dikenakan tindakan tataertib atas kesalahan dadah apabila : 7. (1) Seseorang pegawai tidak boleh menggunakan atau mengambil (kecuali bagi maksud perubatan sebagaimana yang ditetapkan oleh seorang pengamal perubatan yang didaftarkan di bawah Akta Perubatan 1971) atau menyalahgunakan atau menagih dadah berbahaya. (2) Perkhidmatan seorang pegawai yang diperakui oleh Pegawai Perubatan Kerajaan sebagai menggunakan, mengambil ( selain daripada maksud perubatan), menyalahgunakan atau menagih, dadah berbahaya berlanggaran dengan subperaturan (1) boleh ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan 49.

Proses Kerja ( Bukan Kes Polis ) Sekiranya terdapat pegawai yang terlibat dengan kes dadah tetapi bukan kes polis berikut adalah proses yang perlu diambil : Bil 1. Proses Terima aduan dan jalankan pemerhatian serta siasatan Tindakan Pengetua, Guru Besar Catatan Direkodkan dan difailkan. Daripada pelajar. Daripada kawankawan. Rekodkan dalam Fail Displin Guru.

2.

Panggil pegawai untuk mendapat penjelasan dan beri nasihat

Pengetua, Guru Besar

3.

Pemantauan dan menjalankan ujian air kecing, jika positif lapor kepada PPD dan JPN Tindakan JPN

Pengetua, Guru Besar dan pihak berkuasa

Kehadiran. Penampilan diri, Tugasan, Dll.

4.

8.

Carta Aliran

Mula

Terima aduan dan jalankan Pemerhatian serta siasatan Panggil pegawai untuk Memberi penjelasan- nasihat

Tidak

Ya Pemantauan

Jika positif, lapor ke PPD/JPN Kes selesai

Tamat

9.

Proses Kerja ( Kes Polis ) Jika terdapat pegawai yang terlibat dengan kes dadah dan menjadi kes polis berikut adalah proses yang perlu diikuti : Bil 1. Proses Terima laporan dari Bahagian Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah mengenai penangkapan ke atas pegawai terlibat. Dapatkan salinan surat pertuduhan dan surat mengenai pegawai Kerajaan yang dituduh melakukan kes jenayah dari Majistret, dan Mahkamah Majistret Daerah yang berkaitan. Dapatkan salinan surat-surat arahan Mahkamah yang mengarahkan pegawai dihantar ke Pusat Pemulihan dari Mahkamah yang berkenaan seperti : a) Laporan doktor mengenai ujian air kencing: b) Laporan Pegawai Pemulihan Dadah Daerah: c) Perintah Pengawasan Di bawah Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1993 Seksyen 6(1) (b): d) Bon Berkenaan Dengan Perintah Pengawasan dan; e) Syarat Bon Berkenaan Dengan Penagih Yang Di Perintah Diletakkan Bawah Pengawasan Pemulihan. Kemukakan laporan lengkap berserta dokumen sokongan ke Bahagian Tindakan Pengetua, Guru Besar Pengetua, Guru Besar Catatan Kes ini perlu diambil tindakan segera. Semua dokumen mahkamah yang diperlukan hendaklah diminta melalui surat rasmi. Bon adalah surat jaminan/perjanjian yang dikeluarkan oleh mahkamah.

2.

3.

Pengetua, Guru Besar

4.

Pengetua, Guru Besar

Laporan melalui surat rasmi.

Naik Pangkat Dan Tatatertib Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. 5. Proses Tindakan Tatatertib oleh Jabatan. Unit Naik Pangkat dan tatatertib, Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Contoh laporan seperti pada halaman 11, 12, 13 dan 14.

10.

Carta Aliran Mula Menerima/mendapatkan laporan dari Bahagian Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah mengenai penangkapan ke atas pegawai terlibat. Dapatkan salinan surat pertuduhan dan surat mengenai pegawai Kerajaan yang dituduh melakukan kes jenayah dari Majistret, Mahkamah Majistret Daerah yang berkaitan. Dapatkan salinan surat-surat arahan Mahkamah yang mengarahkan pegawai dihantar ke Pusat Pemulihan dari Mahkamah yang berkenaan.

Tamat

11.

Contoh Laporan Yang perlu Disediakan Oleh Ketua Jabatan Kes Dadah. Ruj. Tuan : Ruj. Kami: Bil( 1 ) dlm SKBT/SULIT/T0088 Tarikh : 28 Sept 2006 Pengarah, Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang Tuan, Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik RST No.K/P: 740503-07-6688 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai, Seberang Jaya, Pulau Pinang. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa Encik RST, No. kad pengenalan 740503-07-6688 Pegawai. Perkhidmatan Pendidikan Lepasan diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. 3. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.1 3.2 3.3 Nama No. Kad pengenalan Tarikh Lahir/Umur : Encik RST : 740503-07-6688 ; 03.05.1974 ( 32 + tahun )

3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Tarikh Lantikan Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh sah jawatan

; 05.01.2005 : 05.01.2005 : Belum disahkan

Tempat bertugas sekarang : Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai, Seberang Jaya, Pulau Pinang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji Sekarang : Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai, Seberang Jaya, Pulau Pinang. : RM 1535.79 RM 160.00 RM 180.00 RM 1875.79
12.

3.9

( ITKA + ) ( ITP )

Jumlah 4. Latar belakang kes

4.1 Encik RST, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 telah melapor di sekolah ini pada 5 Januari 2005. Sebelum ini pegawai ini telah berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Angsana, Bukit Mertajam, Pulau Pinang selepas menamatkan latihan perguruan di Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim, Kedah Darul Aman. ( Salinan surat arahan pertukaran pegawai bil.( ) dlm.. bertarikh 25.11.2004 disertakan ) 4.2 Pihak sekolah telah mendapat tahu kes penagihan Encik RST adalah hasil pengakuan pegawai ini kepada Guru Besar pada 15 Jun 2005 setelah melihat keadaan fizikal beliau tidak sihat. 4.3 Pihak sekolah seterusnya menghubungi Penyelia Dadah, Jabatan Pelajaran Pulau Pinang dan Pegawai Pelajaran Pencegahan Dadah, Pejabat Pelajaran Daerah Utara/Tengah untuk tindakan selanjutnya. Pegawai-pegawai berkenaan telah membawa pegawai ini untuk menjalani ujian air kencing di Hospital Pulau Pinang. Hasil ujian adalah positif dan terbukti pegawai ini telah mengambil dadah jenis heroin. ( Salinan sijil sakit disertakan ) 4.4 Kes Encik RST seterusnya dirujuk kepada Pegawai Khas Dadah, Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan Daerah Utara/Tengah. Pegawai berkenaan mengesyorkan agar pegawai ini menjalani rawatan ( detoxity ) selama 2 minggu dari tarikh 20.07.2005 hingga 03.08.2005 bertempat Di Hospital Pulau Pinang.

( Salinan sijil sakit disertakan ) 4.5 Pada 05.08.2005, Encik RST telah menandatangani Bon Jaminan dihadapan Encik VVI selaku Pegawai Khas Dadah di Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan dengan dijamin oleh abang pegawai ini. Seterusnya pegawai ini diselia oleh pihak Guru Besar dengan cara menguji air kencing pada tempoh tertentu. Pegawai ini wajib menjalani ujian dadah di Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan setiap bulan. 4.6 Pada 5 Oktober 2005 hingga 8 Oktober 2005 pegawai ini menjalani Kursus Belia Berwawasan bertempat di Kem Bina Insan Kepala Batas, anjuran Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Pulau Pinang. Pihak sekolah telah dimaklumkan oleh pihak Agensi Dadah Kebangsaan, bahawa pegawai ini tidak pernah menjalani ujian air dan telah memberi amaran kepada pegawai ini bahawa tindakan boleh di ambil sekiranya pegawai ini dicurigai masih menagih. 13. 4.7 Selepas cuti antara semester Bahagian 1 dan 2 berakhir ( 16 Januari hingga 24 Januari 2006 dan 13 Februari 2006 hingga 21 Februari 2006 ) keadaan fizikal Encik RST semakin teruk. Pihak sekolah meminta penjelasan pegawai ini tentang penagihan semula tetapi pegawai ini menafikannya. Pihak sekolah seterusnya menghubungi Penyelia Dadah, Pejabat Pelajaran Daerah Utara/Tengah untuk tindakan selanjutnya. 4.8 Pada 09 Mac 2006, pihak sekolah telah dimaklumkan oleh Penyelia Dadah, Pejabat Pelajaran Utara/Tengah bahawa Encik RST telah ditangkap oleh pihak Narkotik, Ibu Pejabat Polis Seberang Jaya pada 08 Mac 2006 di rumah pegawai ini beralamat 10 Jalan ABC, Seberang Jaya, Pulau Pinang. Arahan ini dilaksanakan kerana pegawai tidak mematuhi perjanjian di antara pegawai dengan Bahagian Agensi Dadah Kebangsaan, yang mengkehendaki pegawai ini menjalani ujian air kencing setiap bulan. ( Salinan surat dari Ketua Narkotik Daerah, Ibu Pejabat Seberang Jaya disertakan ) 4.9 Pegawai ini telah direman selama 14 hari dan dihadapkan ke Mahkamah Majistret, Seberang Jaya pada 22 Mac 2006. Pegawai ini telah diperintahkan oleh Majistret XXXX untuk menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Pemulihan Sungai Petani, Kedah selama dua ( 2 ) tahun berkuatkuasa mulai 22 Mac 2006. ( Salinan laporan ujian air kencing disertakan dan Salinan Perintah Mahkamah untuk pegawai menjalani rawatan pemulihan di Pusat Sungai Petani disertakan ) 5. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.1 Selepas menjalani rawatan singkat di Hospital Pulau Pinang, keadaan pegawai semakin baik. Ujian air kencing yang dijalankan oleh pihak sekolah menunjukan negatif.

5.2 Keadan fizikal dan perwatakan pegawai ini mulai berubah ke arah penagihan semula selepas beliau pulang bercuti Penggal Kedua ( akhir tahun ) dan cuti pertengahan Penggal Satu 2006 ( Bahagian 1 dan 2 ). 5.3 Pegawai ini sebenarnya telah melakukan kesalahan di bawah peraturan 4(2) (d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993 yang bermaksud seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. 5.4 Memandangkan pegawai ini telah mengulangi lagi perbuatan iaitu menagih dadah maka saya selaku Guru Besar mengesyorkan agar pegawai ini dikenakan tindakan tatatertib yang sewajarnya. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya, terima kasih.
14.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

( AWANG BIN DOLLAH ) Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai, Seberang Jaya, Pulau Pinang.

s.k Pegawai Pelajaran Daerah; Pejabat Pelajaran Daerah; Seberang Jaya, Pulau Pinang.

15.

3. JENAYAH
Definisi Apabila seseorang pegawai awam disaman atau ditangkap oleh pihak Polis atau Badan Pencegah Rasuah untuk siasatan dan pegawai berkenaan dituduh di Mahkamah. Contoh kes : Mencuri, membunuh, bergaduh, pecah amanah, membocorkan kertas soalan peperiksaan, dll Proses Kerja Tindakan Kes Jenayah. Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib yang perlu diambil sekiranya terdapat pegawai yang terlibat dengan kes jenayah seperti contoh di atas : Bil. Proses 1. Menerima/mendapatkan laporan dari Pendaftar Mahkamah atau Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah yang berkenaan tentang kes tangkapan ke atas pegawai yang mengandungi maklumat berikut : a. Salinan Kertas Pertuduhan atau pertuduhan pertuduhan terhadap pegawai itu. b. Jika ditangkap, tarikh dan waktu pegawai itu di tangkap c. Sama ada pegawai itu dalam jaminan atau tidak dan d. Apa-apa maklumat lain berkaitan. 2. Dapatkan salinan surat tangkapan dari Polis/BPR, kertas pertuduhan dan surat penetapan tarikh perbicaraan dari Tindakan Pengetua, Guru Besar Catatan Kes ini perlu di segerakan untuk perakuan di tahan kerja. Contoh surat laporan dilampirkan pada halaman 18 dan halaman 19.

Pengetua, Guru Besar

Permohonan secara bersurat

Mahkamah. 3. Mengemukakan laporan lengkap ke Jabatan dengan segera dan memperakukan pegawai itu di tahan kerja. Pengetua, Guru Besar Sebaik sahaja surat arahan di tahan kerja diterima dari Kementerian, Pengetua/Guru Besar hendaklah menyediakan Kew.8

16.

-Bayar setengah emolumen kepada pegawai terlibat mengikut tarikh kuatkuasa yang dinyatakan dalam surat Kementerian sehingga Keputusan Mahkamah. 4. a. Menerima keputusan perbicaraan dari Mahkamah dan didapati pegawai disabitkan dan dijatuhkan hukuman. Kemukakan laporan keputusan Mahkamah ke Jabatan dengan memperakukan pegawai di gantung kerja. ATAU b. Menerima keputusan perbicaraan dari mahkamah dan didapati pegawai dibebaskan. Kemukakan laporan keputusan mahkamah ke Jabatan untuk penarikan balik arahan di tahan kerja. Pengetua, Guru Besar Pengetua/Guru Besar dengan serta merta hendaklah memberhentikan bayaran emolumen pegawai sebaik sahaja menerima surat arahan di gantung kerja dari pihak Kementerian. ATAU Pengetua/Guru Besar hendaklah menyediakan Kew.8 untuk membayar balik setengah emolumen yang ditahan semasa pegawai di tahan kerja sebaik sahaja menerima arahan

dari pihak Kementerian.

Carta Aliran Mula

17.

Menerima/mendapatkan laporan dari Pendaftar Mahkamah atau Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah yang berkenaan tentang kes tangkapan ke atas pegawai.

Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Polis/BPR dan kertas pertuduhan dan surat penetapan tarikh perbicaraan dari Mahkamah.

Mengemukakan laporan lengkap ke Jabatan dengan segera dan memperakukan pegawai di tahan kerja

Tidak

Pegawai dituduh di Mahkamah dan didapati bersalah.

Kemukakan laporan ke Jabatan untuk perakuan tarik balik

Ya

arahan di tahan kerja Kemuka laporan ke Jabatan untuk perakuan di gantung kerja

Tamat

18.

Contoh Laporan Yang Perlu Disediakan Oleh Ketua Jabatan Bagi Kes Jenayah Ruj. Tuan : Ruj. Kami : Bil( 3 ) dlm KSM/PP/SULIT/T0089 Tarikh : 28 Mac 2006 Pengarah, Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. Tuan, Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik MNO No. K/P: 681012-07-4567 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Seri Menanti, Bukit Mertajam,Pulau Pinang. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa Encik MNO, No. kad pengenalan 681012-07-4567 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. 3. Butir-butir mengenai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.1 Nama : Encik MNO 3.2 3.3 3.4 3.5 No.kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan ke Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang : 681012-07-4567 : 12.10.68 : 1.9.2002 : 1.9.2002 ( 38 + tahun )

3.6 3.7 3.8

Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan

: 1.9.2005 : Sekolah Kebangsaan Seri Menanti, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. : Sekolah Kebangsaan Seri Menanti, Bukit Mertajam, Pulau Pinang.

3.9

Gaji sekarang

: RM 1535.79 RM 160.00 RM 180.00 RM 1875.79

( ITKA + ) ( ITP )
19.

Jumlah

5. Latar belakang kes 4.1 Encik MNO, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang kini sedang di Sekolah Kebangsaan Seri Menanti, Bukit Mertajam, Pulau Pinang telah ditangkap oleh polis Bukit Mertajam pada 8.1.2006 atas kesalahan jenayah mencuri barang kemas yang dianggarkan bernilai lebih kurang RM4,500.00 di sebuah rumah kepunyaan Pengurus bank Rakyat di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. ( Salinan surat pertuduhan dari mahkamah Majistret Bukit Mertajam disertakan ) 4.2 Beliau telah dituduh di Mahkamah Majistret Bukit Mertajam pada 20.1.2006 kerana terdapat bukti-bukti di bawah Seksyen 380 kanun keseksaan. Kes untuk fakta dan hukuman telah ditetapkan pada 8.3.2006. ( Salinan surat Laporan Mengenai Pegawai Kerajaan Yang Dituduh Melakukan Kes Jenayah Pendakwa Raya lwn MNO disertakan ) 4.3 Encik MNO telah dijamin oleh isterinya dengan mengemukakan wang jaminan sebanyak RM 5,000.00 beserta seorang penjamin. ( Salinan Surat Bon Jaminan Disertakan ) 4.4 Kini beliau telah bertugas semula di sekolah ini sementara menunggu perbicaraan Mahkamah Majistret, Bukit Mertajam pada 20.3.2006. 5. Ulasan dan Syor Ketua Jabatan 5.1 Selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini, saya mengesyorkan supaya pegawai ini ditahan kerja mengikut Peraturan 44(1) (a) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dengan dibayar tidak kurang daripada separuh emolumennya mengikut 44(3) peraturan yang sama. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, ( BUJANG BIN SELAMAT) Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Seri Menanti, Bukit Mertajam, Pulau Pinang s.k. Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah, Bukit Mertajam, Pulau Pinang
20.

4. KHALWAT
Peraturan Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) No. 9 Tahun 1995 Bahagian IV Kesalahan Yang Berhubungan Dengan Kesusilaan iaitu di bawah Seksyen 29, definisi khalwat adalah berbunyi seperti berikut : Mana-mana (a) Orang lelaki yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang perempuan yang bukan isteri atau mahramnya; (b) Orang perempuan yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang lelaki yang bukan suami atau mahramnya. Di mana-mana tempat yang terselindung atau di dalam rumah atau bilik dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya. Perlanggaran Tata Kelakuan 4. (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam; Proses Kerja Proses kerja mengambil tindakan tatatertib bagi kes khalwat adalah seperti berikut : Bil Proses Tindakan Catatan

1.

a. Menerima Aduan b. Memanggil pegawai yang terlibat untuk mendapatkan penjelasan dan kepastian c. Memberi nasihat Sekiranya berulang, memberi amaran secara bertulis dan dilaporkan kepada pihak berwajib

Pengetua, Guru Besar

2.

Pengetua, Guru Besar

JAIS

21.

3.

Menerima/mendapatkan laporan dari Pengetua, Mahkamah Syariah mengenai Guru Besar penangkapan dan hukuman yang dikenakan ke atas pegawai terlibat.

Laporan hanya akan diterima oleh Pengetua/Guru Besar dari Mahkamah Syariah sekiranya pegawai terlibat memberi pengakuan bertugas sebagai guru/kakitangan sekolah.

4.

Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Bahagian Penguatkuasaan JAIS dan salinan surat pertuduhan serta salinan surat jatuh hukum dari Mahkamah Syariah yang berkenaan Memanggil pegawai terlibat untuk pengesahan benar atau tidak mengenai laporan yang diterima. Mengemukakan laporan lengkap beserta dokumen sokongan ke Bahagian Naik Pangkat Dan Tatatertib Jabatan Pelajaran Pulau Pinang Tindakan Tatatertib oleh Jabatan

Pengetua, Guru Besar

5.

Pengetua. Guru Besar Pengetua. Guru Besar Contoh laporan seperti pada halaman 23 dan 24

6.

7.

Unit Naik Pangkat dan Tatatertib, Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pelajaran, Jabatan Pelajaran Pulau

Pinang.

22.

Carta Aliran Mula

Menerima aduan, menyiasat dan memberi penjelasan dan nasihat

Kes berulang, secara bertulis diberi amaran keras dan lapor kepada berwajib.

Menerima/mendapatkan laporan dari Mahkamah Syariah mengenai penangkapan dan hukuman yang dikenakan ke atas pegawai.

Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Bahagian Penguatkuasaan JAIS dan salinan surat pertuduhan/surat jatuh hukum dari Mahkamah Syariah. Memanggil pegawai terlibat untuk pengesahan benar atau tidak laporan yang diterima.

Mengemukakan laporan lengkap berserta dengan sokongan ke Unit Naik Pangkat dan Tatatertib Jabatan.

Tamat

23.

Contoh Laporan Yang Perlu Disediakan Oleh Jabatan Bagi Kes Khalwat Ruj. Tuan : Ruj. Kami : Bil( 1 )dlm SKBC/PP/SULIT Tarikh : 29 Mac 2005 Pengarah, Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. Tuan, Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik RST No.K/P : 601005-07-8877 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa Encik RST, No. Kad pengenalan 601005-07-8877 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. 3. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.1 Nama : Encik RST 3.2 No. kad pengenalan 3.3 Tarikh lahir/umur 3.4 Tarikh lantikan 3.5 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : 601005-07-8877 : 05.10.60 ( 45 + tahun ) : 1.10.2000 : 1.10.2000

3.6 Tarikh sah jawatan 3.7 Tempat bertugas sekarang 3.8 Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan 3.9 Gaji sekarang

: 1.10.2003 : : Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih Bayan Lepas, Pulau Pinang. ( ITKA + ) ( ITP )

: RM 1535.79 RM 160.00 RM 180.00 Jumlah RM 1875.79

24.

4. Latar belakang kes : 4.1 Encik RST, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DG29 yang kini sedang bertugas di Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih, Bayan Lepas, Pulau Pinang.

Pada 28.2.2005 jam lebih kurang 12.30 tengah malam di dalam rumah beralamat No. 10 Jalan 3/5, Taman Putra Jaya, Pulau Pinang di Daerah Pulau, Pulau Pinang telah ditangkap berada bersama dengan seorang perempuan yang bukan isteri. Sehubungan dengan itu, beliau telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum Seksyen 29(1)(a) EJSS No. 9/95 (Khalwat). 6. Salinan Kertas Pertuduhan Surat Dalam Mahkamah Negeri Pulau Pinang disertakan (ii) Salinan laporan Pegawai Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Pulau Pinang No. Aduan 28/20/05 bertarikh 28.2.2005 disertakan. 7. Kes ini telah selesai dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah di Klang, Selangor pada 20.3.2005. Mahkamah telah membuat keputusan dengan menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM 1,000.00 @ penjara 4 bulan terhadap beliau. Pengawai ini telahpun membayar denda tersebut. ( Salinan surat dari Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Pulau Pinang bil.(18) dlm.MTS.PP.Kes.Jenayah bil. 10 & 11/96 bertarikh 20.3.2005 disertakan ) 4.3 Memandangkan kesalahan yang dilakukan, pegawai ini boleh dianggap telah melanggar Peraturan 4(2)(d) yang bermaksud seseorang pegawai tidak boleh berlakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidnatab awan. 8. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.1 Selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini, saya berpendapat kesalahan yang dilakukan oleh pegawai ini adalah serius kerana telah menjatuhkan reputasi perkhidmatan awam dan mencemarkan profession perguruan.

5.2 Saya mengesyorkan supaya pegawai ini dikenakan tindakan tatatertib yang sewajarnya. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, ( SERI BIN ABU ) Guru Besar, Sekolah Kebangsan Bunga Cengkih, Bayan Lepas, Pulau Pinang s.k Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah, Bayan Lepas, Pulau Pinang

25.

5. DATANG LEWAT/ BALIK CEPAT TANPA SEBAB YANG MUNASABAH


Denifisi Mengikut Perintah Am Bab G 1(5) Semua penjawat awam termasuk Ketua Jabatan sendiri hendaklah mematuhi waktuwaktu bekerja dan hadir di sekolah / pejabat dalam masa yang ditetapkan. Seseorang penjawat awam yang hendak meninggalkan sekolah/ pejabatnya di waktu bekerja hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran dari Ketua Jabatan yang menjaganya sebelum berbuat demikian. Perlanggaran Tata Kelakuan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. 4(2) Seseorang pegawai tidak boleh --a) tidak bertanggungjawab b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah;

26.

Proses Kerja Berikut adalah proses kerja bagi tindakan tatatertib kes dating lewat/balik cepat tanpa sebab munasabah Bil Proses 1. Mengenalpasti staf yang datang lewat/balik cepat melalui rekod kehadiran dan balik seperti - buku kehadiran - computer - kad perakam waktu 2. Memanggil staf yang datang lewat/balik cepat kali pertama,kedua dan ketiga a.Minta penjelasan b. Beri nasihat c.Amaran lisan Pengetua, Guru Besar, Penyelia Petang. Tindakan Pengetua, Guru Besar, Guru Penolong Kanan, Penyelia Petang. Catatan Setiap staf wajib mencatat nama waktu dating dan balik. Semak rekod kehadiran 2 kali sehari Direkodkan dalam Fail Displin Guru.

3.

Kes Berulang kali keempat Pengetua, - Ulangi proses 2 (a) (b) Guru Besar. - Keluarkan surat tunjuk sebab - Sesi kaunseling PPD/JPN Kes Berulang kali ke lima - Ulangi proses 2 (a) (b) - Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Pengetua, Guru Besar s.k. PPD/JPN

4.

5.

Kes Berulang kali keenam Laporkan ke JPN dan cadangan tindakan tatatertib

Pengetua, Guru Besar

Contoh laporan seperti pada halaman 28, 29 dan 30 s.k. PPD

27.

Carta Aliran Mula

Mengenalpasti staf yang datang lewat/ balik cepat Panggil staf yang datang lewat/balik cepat (a) Minta penjelasan (b) Beri nasihat (c) Amaran lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 dan ke-3 Ya Memanggil staf yang datang lewat/balik (a) Minta penjelasan (b) Beri nasihat (c) Amaran lisan Kes berulang kali ke-4

Tamat

Tidak

Tamat

Ya lewat/balik (a)

Panggil staf yang datang

cepat Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat tunjuk sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN

Tidak Kes berulang kali ke-5 Ya Tamat Panggil staf yang datang lewat/balik cepat (a) Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali ke-6 Ya Hantar laporan ke JPN dan cadangan Tindakan tatatertib Tamat
28.

Tamat

Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil.( ) dlm Tarikh (Bagi Kes-Kes Datang Lewat Balik Cepat) SULIT Pengarah, Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. ( UP: Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. Laporan Tentang Tata Kelakuan En./Puan/Cik .. Jawatan ... di Sekolah Saya dengan hormatnya Encik/Puan/Cik berjawatan . Gred yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. 3. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti yang berikut : : .

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

Nama No.kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang Tarikh sah jawatan Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang

: : : : : : : : RM RM RM (P T ) ( ITKA ) ( ITP )
29.

Tempat bertugas sekarang :

4.

Latar belakang kes : Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.1 4.2 4.3 Latar belakang pegawai tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas. Teguran-teguran yang dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. 4.3.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.3.2 Amaran bertilis dan surat tunjuk sebab. 4.3.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4.3.4 Amaran terakhir dan menandatangi surat perjanjian (salinan ke PPD) 4.3.5 Laporan ke JPS.

5.

Ulasan dan syor ketua jabatan 5.1 5.2 5.3 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas kerana datang lewat dan balik cepat Kesan kesalahan pegawai terhadap pretasi sekolah Pegawai ini telah melanggar Peraturan 4(2) (g) dan (i) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan danTatatertib) 1993, iaitu 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh -(a) tidak bertanggungjawab (b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah

Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Sekian, terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah, ( ) Pengetua/Guru Besar s.k Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah .. Pulau Pinang

Lampiran Dokumen-Dokumen Sokongan (a) Salinan buku kedatangan. (b) Salinan laporan yang diterima dari mana-mana pihak. (c) Salinan teguran/amaran 1, amaran 2 dan amaran 3. (d) Salinan jawapan/surat tunjuk sebab (e) Salinan pengakuan/perjanjian antara pegawai dengan Pengetua/Guru Besar.
30.

6. GURU TIDAK MASUK KELAS/TIDAK HADIR KOKURIKULUM


Definisi Seseorang guru yang tidak masuk kelas untuk mengajar atau tidak menghadiri kokurikulum sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan di dalam jadual / takwim adalah dianggap telah melanggar Peraturan Sekolah dan boleh dikenakan tindakan tatatertib. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tataertib) 1993 : 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) tidak bertanggungjawab (i) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang bolrh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah

31.

Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes guru tidak masuk kelas/tidak hadir kokurikulum Bil 1. Proses Mengenalpasti guru yang terlibat melalui a. Jadual waktu b. Buku kawalan kelas c. Pemerhatian d. Pengawasan/rondaan Panggil staf yang terlibat jika berulang kali kedua dan ketiga a. Mendapatkan penjelasan b. Memberi nasihat c. Memberi amaran lisan Kes berulang kali keempat a. Ulangi proses 2a, 2b b. Mengeluarkan surat tunjuk sebab c. Sesi kaunseling di PPD/JPN Kes berulang kali kelima a. Ulangi perkara 2a, 2b b. Mengeluarkan surat Amaran Pentadbiran Kes berulang kali keenam Tindakan Pengetua, Guru Besar, GPK, Penyelia Petang Catatan

2.

Pengetua, Guru Besar, Penyelia Petang

Direkodkan dalam Fail Displin Guru

3.

Pengetua, Guru Besar, Penyelia Petang

Direkodkan dalam Fail Diplin Guru dan jawab dalam masa 7 hari

Pengetua, Guru Besar, Penyelia Petang

Direkod dalam Fail Displin Guru

5.

Pengetua, Guru Besar,

Direkod dalam Fail

Hantar laporan ke JPN dan dicadangkan tindakan tatatertib

Penyelia Petang

Diplin Guru Contoh laporan seperti pada halaman 34, 35 dan 36

32.

Carta Aliran Mula

Mengenalpasti guru yang terlibat

Memanggil guru yang terlibat kali pertama (a) Minta penjelasan (c) Beri nasihat (d) Memberi amaran lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 dan ke-3 Ya Memanggil guru yang terlibat

Tamat

Tidak

Kes berulang kali ke-4

Tamat

Ya Panggil guru yang terlibat (a) Ulangi proses di atas (b) Keluarkan Surat Tunjuk Sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN

Tidak Kes berulang kali ke-5 Ya Tamat Panggil guru yang terlibat (a) Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali ke-6 Ya Tamat Hantar laporan ke JPN dan cadangan Tindakan tatatertib Tamat
33.

Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil. ( ) dlm ..

Tarikh : (Bagi Kes-kes Tidak Masuk Kelas/ Tidak Hadir Kokurikulum) SULIT Pengarah, Jabatan Pelajaran Pulau Pinang Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. (UP : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan, Laporan Tentang Tata Kelakuan En/Puan/Cik .. ( Jawatan) .. Di Sekolah . Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik berjawatan Gred yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.

3. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan: 3.1 3,2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Nama No. kad pengenalan Tarikh lahir / umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan : : : : : : : :

34.

3.9

Gaji sekarang

: RM RM RM

(P T ) ( ITKA ) (ITP)

4. 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 5.

Latar belakang kes Latar belakang pegawai tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. Nasihat secara lisan (direkodkan) Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab. Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD) Laporan ke JPS Ulasan dan syor ketua jabatan

Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/ kelakuan meliputi :-

5.1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat tidak masuk kelas dan tidak hadir kokurikulum. 5.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah. 5.3 Pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (2) (g) dan (i) Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, iaitu 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) Tidak bertanggungjawab (h) Ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah

Maka adalah wajar Pengetua/Guru selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan.

35.

Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

( Pengetua/ Guru Besar s.k

Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah . Pulau Pinang.

Lampiran - Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Salinan jadual waktu Salinan takwim sekolah Salinan takwim kokurikulum Salinan senarai tugas guru Salinan laporan yang diterima dari mana-mana pihak Salinan teguran/amaran 1,amaran 2 dan amaran 3 Salinan jawapan /surat tunjuk sebab Salinan pengakuan / perjanjian antara pegawai dengan pengetua /Guru Besar.

36.

6. TIDAK MELENGKAP DAN MENGHANTAR BUKU REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR


Definisi Peraturan Perkhidmatan (Kurikulum Keb. 1997) berkuatkuasa pada 1 Januari 1998 Rujukan Warta Kerajaan P. U. (A) 531 bertarikh 31 Disember 1997 Fasal (B) menyatakan: Seseorang guru dalam sesebuah sekolah hendaklah menyimpan dan menyelenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat pada hari akhir persekolahan setiap minggu yang akan diajar pada minggu berikutnya dan buku rekod hendaklah dengan serta merta diadakan untuk pemeriksaan . Perkara 135. Seseorang yang melakukan di bawah Akta Pendidikan 1996 (Akta 510) yang baginya tiada penalty diperuntukan dengan nyata boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993, 5 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) tidak bertanggungjawab (b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah

37.

Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes guru tidak melengkap dan tidak menghantar buku rekod persediaan mengajar Bil 1. Proses Tidak Menghantar Buku Rekod Persediaan Mengajar kali pertama a. Memanggil staf dan dapatkan penjelasan b. Memberi teguran dan nasihat lisan c. Merujuk Akta Persediaan Buku rekod mengajar Tindakan Pengetua, Guru Besar Catatan Semak senarai penghantaran Buku Rekod persediaan mengajar. Direkod dalam fail Diplin Guru.

2.

Tidak Menghantar Buku Rekod Pengetua, Persediaan Mengajar kali kedua Guru Besar a. Ulangi proses 1a,1b,1c b. Keluarkan surat tunjuk sebab dalam tempoh 7 hari Tidak Menghantar Buk Rekod Persediaan Mengajar kali ketiga a. Ulangi proses 1a, 1b, 1c b. Surat Amaran Pentadbiran c. Sesi Kaunseling Tidak Menghantar Buku Rekod Persediaan Mengajar kali keempat laporkan ke JPN dan cadangkantindakan tatatertib Pengetua, Guru Besar

Direkod dalam Fail Diplin Guru

3.

4.

Pengetua, Guru Besar

Pengetua boleh merujuk kepada pegawai di PPD,Unit Sekolah atau Unt

Kurikulum JPN

38.

Carta Aliran Mula

Tidak menghantar Buku Rekod Mengajar Memanggil guru yang terlibat kali pertama (a) Minta penjelasan (b) Beri teguran (c) Merujuk Akta Persediaan Buku Rekod Mengajar Kes berulang kali kedua Ya (a) Ulangi proses a,b, dan c diatas (b) Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab dalam tempoh 7 hari Tidak Kes berulang kali ketiga Ya (a) Ulangi proses a,b dan c

Tidak

(b)

Mengeluarkan Surat Amaran Pentadbiran

Tidak Kes berulang kali keempat Ya Menghantar laporan ke JPN untuk tindakan tatatertib Tamat

39.

8.

MELAWAN KETUA/ MAJIKAN DI TEMPAT KERJA

Definisi Melawan ketua di tempat kerja didefinisi sebagai : 1. Apa sahaja bentuk pertuturan yang tidak dikehendaki dalam bebagai bentuk seperti berbahasa kasar, marah, menengking, menjerit, mencemuh, menghina atau perkataan yang berunsurkan emosi marah atau dendam secara langsung dan tidak langsung. 2. Sebarang tingkahlaku sama ada perlakuan atau sentuhan fizikal ke atas tubuh badan seperti memukul, menghentak, menumbuk yang boleh mendatangkan kemudaratan. 3. Sebarang penyataan berbentuk tulisan atau surat yang membuat tuduhan dan tohmahan yang tidak berasas semata-mata dengan niat memburuk-burukkan atau menjatuh reputasi seorang ketua. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam

40.

Proses Kerja Berikut adalah proses keja mengambil tidakan tatatertib bagi kes melawan ketua/majikan di tempat kerja : Bil Proses 1. a. Meminta penjelasan perlakuan tersebut b. Berbincang dan memberi nasihat Tindakan Pengetua, Guru Besar, GPK Catatan Sekiranya kes serius 1. Lapor kepada polis 2. Lapor kepada PPD/ JPS 2. 3. Memantau tugas-tugas rasmi pegawai yang terlibat di sekolah Jika kes berulang kali kedua a. Ulangi proses 1 dan keluarkan surat tunjuk sebab Pengetua, Guru Besar Pengetua, Guru Besar, GPK Dapatkan saksi dan direkod dalam fail. Pastikan STS diterima oleh pegawai sendiri. Contoh surat tunjuk sebab seperti pada halaman 43 Contoh laporan seperti pada halaman 44 dan 45

4.

Kes Berulang Kali ketiga Melaporkan ke JPN untuk cadangan tindakan tatatertib.

Pengetua, Guru Besar

41.

Carta Aliran Mula

Memanggil pegawai yang terlibat a. Meminta penjelasan b. Berbincang c. Memberi nasihat Ya Tidak Kes berulang kali kedua

Tamat

Ulangi proses a,b dan c Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab

Tidak

Kes berulang kali ketiga

Ya Tamat Melaporkan ke JPN untuk cadangan Tindakan tataertib

Tamat

42.

Contoh Surat Tunjuk Sebab Rujukan: Tarikh : Kepada :

Tuan, Surat Tunjuk Sebab Adalah saya diarah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. 2. Dimaklumkan bahawa tuan didapati telah melawan Ketua Jabatan dengan nada marah dan mengeluarkan kata-kata kesat. Tuan juga telah membuat surat tohmahan yang tidak berasas dengan niat memburuk-burukkan kewibawaan seorang ketua. 3. Dengan ini, tuan adalah diarah untuk memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tuan melakukan perbuatan tersebut dan mengapa tindakan tatatertib tidak boleh diambil terhadap tuan dalam tempoh (7) tujuh hari dari tarikh surat ini. Sekian, terima kasih

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

(Pengetua/ Guru Besar)

43.

Contoh Laporan Tentang Tatakelakuan Rujukan : Bil.( ) dlm

Tarikh : ... (Bagi Kes-Kes Melawan Ketua) SULIT Pengarah, Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. (UP : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan, Laporan Tentang Tata Kelakuan En/ Puan/ Cik Jawatan .Gred di Sekolah Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa Encik/ Puan/ Cik .. berjawatan . Gred yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.

3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Nama No. Kad Pengenalan (L) (B) Tarikh lahir/Umur Tarikh Lantikan Tarikh Lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh bertugas sekarang Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : : : : : : RM RM RM 4. (P T)

( ITKA + ) (ITP)
44.

Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/ kelakuan meliputi : 4.1 Latar belakang pegawai tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. 4.2 Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas 4.3 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. 4.3.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.3.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab 4.3.3 Laporan ke JPS 5. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat melawan ketua 5.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5.3 Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4(2)(d) (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, beliau dianggap telah :4(2) Seseorang pegawai tidak boleh --(d) Berkelakuan dengan sedemikian hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Sekian, terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah

(NAMA PENGETUA/GURU BESAR)

Nama Sekolah s.k Pegawai Pelajaran Daerah; Pejabat Pelajaran Daerah ..; Pulau Pinang. Dokumen-Dokumen Sokongan (a) Salinan teguran yang telah dikeluarkan (b) Salinan surat tunjuk sebab

45.

9. MENGHASUT
Definisi Kes ini adalah antara perbuatan yang melanggar Tata Kelakuan di bawah Peraturan 4(2) (g) Peraturan-Peraturan Pegawai Awan (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 Tata kelakuan bagi pegawai dalam perkhidmatan awam adalah seperti yang dihuraikan dalam Peraturan 4, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Sebarang perlanggaran terhadap mana-mana tata kelakuan itu oleh seseorang pegawai awam akan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya. Dalam hal ini tindakan tatatertib adalah diertikan sebagai langkah-langkah yang diikuti bagi menghukum mereka yang didapati yang didapati melanggar peraturan (tata kelakuan) yang berkenaan, dengan tujuan untuk memperbaiki tingkahlakunya yang tidak diingi di samping menjadi pedoman dan teladan kepadanya dan pegawai lain di masa hadapan. Tata kelakuan yang dimaksudkan itu dan contoh perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai melanggar atau menyalahi tata kelakuan yang berkenaan adalah seperti peraturan berikut: 4.(2) (g) Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab. Seseorang pegawai dianggap sebagai telah melanggar tata kelakuan ini jika beliau, Antara lain :(a) Menghasut kakitangan Kerajaan supaya jangan terlalu berusaha dalam menjalankan tugas-tugas mereka; Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993

4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) tidak bertanggungjawab;

46.

Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes menghasut Bil 1. Proses Menerima aduan/laporan daripada mangsa hasutan Tindakan Pengetua, Guru Besar, GPK Catatan Dapatkan laporan secara bertulis Direkod di dalam Fail Displin Guru Direkod di dalam Fail (Tertuduh menandatangani nasihat lisan yang Telah diberikan) Direkod di dalam Fail (Tertuduh menandatangani nasihat lisan yang telah diberikan) Direkod di dalam Fail Displin Guru (s.k. (PPD/JPN)

2.

Mendapat keterangan daripada saksi (Orang yang mendengar hasutan)

Pengetua, Guru Besar, GPK

3.

Mendapatkan keterangan daripada pegawai yang menghasut dan memberikan nasihat secara lisan

Pengetua, Guru Besar, GPK

4.

Kes berulang Kali Kedua Ulangi proses satu, dua dan tiga Mengeluarkan surat tunjuk sebab. Merujuk kepada sesi kaunseling PPD/ JPN Kes berulang kali ketiga Ulangi proses satu, dua dan tiga

Pengetua, Guru Besar, GPK Staf berkenaan

5.

Pengetua, Guru Besar

Direkod di dalam Buku Perkhidmatan

Keluarkan surat Amaran Pentadbiran. 6. Kes Berulang Kali Keempat Melaporkan ke JPN dan mencadangkan tindakan tatatertib JPN

s.k. (PPD/JPN) Direkod di dalam Fail Diplin Guru Contoh laporan seperti pada halaman 49, 50 dan 51.

47.

Carta Aliran Mula

Terima aduan/ laporan mangsa Dapatkan laporan secara bertulis

a. Memanggil staf yang terlibat b. Mendapatkan keterangan c. Memberi nasihat secara lisan Kes berulang kali kedua

Ulangi proses a, b dan c di atas Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab Rujuk kepada sesi kaunseling di PPD/ JPN

Kes berulang kali ketiga

Ulangi proses a,b dan c Mengeluarkan Surat Amaran Pentadbiran (s.k. PPD/JPN) Kes berulang kali keempat

Menghantar laporan ke JPN Cadangan tindakan tatatertib Tamat


48.

Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil.( )dlm.sk.AA/34567 Julai 2007 Pegarah, Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. Tuan, Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Ahad Bin Sabtu (Kp: 1234561) PPP. Siswazah Gred DGA32 SMK Angsana, Pulau Pinang . Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas 2. Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Ahad Bin Sabtu yang bertugas sebagai PPP Siswazah Gred DGA32 di SMK Angsana, Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 3. Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut :

3.1 Butir-butir pegawai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nama pegawai No. kad pengenalan Tarikh lahir dan Umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan sekarang Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang : : : : :

Tarikh disahkan dalam jawatan : Jawatan sekarang dan Gred Tempat bertugas sekarang Gaji dan tangga gaji sekarang : : :

49.

4.

Latar belakang kes 4.1 Encik Ahad bin Sabtu, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DGA32 telah mula berkhidmat di SMK Angsana, Pulau Pinang semenjak 1.1.2000 hingga sekarang. Sepanjang perkhidmatan beliau di sekolah ini adalah baik. 4.2 Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh . tentang penglibatan Encik Ahad bin Sabtu yang dilaporkan menghasut beberapa orang guru di sekolah ini supaya jangan terlalu berusaha dalam menjalankan tugas. 4.3 Sebelum tindakan selanjutnya diambil, pengesahan daripada beberapa orang guru telah diminta bagi membuktikan sama ada pegawai ini sememangnya telah melakukan perbuatan menghasut. 4.4 Selaku Ketua Jabatan, saya telah memanggil pegawai berkenaan pada . Untuk menjelaskan perlanggaranPeraturan 4, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu melakukan perbuatan menghasut. Pegawai tersebut telah diberi penjelasan akibat dari perlanggaran perturan ini yang mana boleh mengakibatkan pegawai diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya. 4.5 Memandangkan pegawai ini masih melakukan menghasut setelah di nasihat maka selaku Ketua Jabatannya satu laporan wajar dikemukakan kepada Pengarah Pelajaran Negeri untuk diambil tindakan selanjutnya. 5. Cadangan dan syor ketua jabatan

Selaku Ketua Jabatannya, saya mendapati pegawai ini masih ingkar untuk mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang ditetapkan dan beliau telah diberi peluang supaya tidak mengulangi perbuatan menghasut. Sehubungan dengan ini mencadangkan dan mengesyorkan supaya Pegawai ini diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya kerana melanggar Peraturan 4, Perturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 6. Bersama-sama ini dikemukan dokumen-dokumen berkaitan untuk rujukan dan tindakan tuan selanjutnya. (a) Salinan surat aduan bertarikh .. (b) Surat pengesahan daripada beberapa orang guru. (c) .

50.

Sekian dimaklumkan, terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

( SITI BINTI SAAD ) Pengetua, SMK Angsana, Pulau Pinang s.k Pegawai Pelajaran Daerah; Pejabat Pelajaran Daerah, Pulau Pinang.

51.

10.

BERGIAT CERGAS DALAM POLITIK


Peraturan Mengikut peraturan 21 (a) Seseorang pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan Profesional (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah) adalah dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambang sesuatu parti politik, dan khususnya tidak boleh: i) ii) iii) iv) v) vi) Membuat penyataan umum Menerbit atau mengeliling (mengedar) buku, makalah atau risalah dengan mana-mana parti politik Terlibat dalam merayu undi bagi menyokong mana-mana calon pada waktu pilihanraya umum, pilihanraya kecil atau apa pilihanraya untuk apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik Bertindak sebagai agen pilihanraya Masuk pertandingan untuk apa-apa jawatan; dan Memegang apa-apa jawatan dalam parti politik

(b) Seseorang pegawai dalam Kumpulan Sokongan (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah) boleh bertanding atau memegang jawatan atau dilantik ke dalam apa-apa jawatan dalam parti politik setelah terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis dari Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan.

52.

Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes bergiat cergas dalam politik Bil Proses 1. Menyiasat aduan/laporan terhadap pegawai yang dilaporkan bergiat cergas dalam politik. 2. Dapatkan bukti-bukti daripada Pendaftar Pertubuhan/ Parti Politik berkenaan bagi membuktikan kesahihannya. 1) Bagi Pegawai Kumpulan A, jika terbukti terlibat, pegawai ini hendaklah diberi penjelasan bahawa beliau tidak dibenarkan untuk bergiat cergas dalam politik. Terangkan Peraturan-peraturan Pegawai Awam yang perlu dipatuhi. 2) Bagi Kumpulan B, arahkan Pegawai memohon kebenaran untuk bergiat dalam politik. 4. Sekiranya pegawai masih tidak mematuhi peraturan laporan ke JPN dan cadangkan tindakan tatatertib. Contoh laporan seperti pada halaman 55, 56 dan 57 Tindakan Pengetua, Guru Besar, GPK Pengetua, Guru Besar, GPK Catatan Laporan Lisan atau bertulis

3.

Pengetua, Guru Besar, GPK

Direkod dam Fail Displin Guru.

53.

Carta Aliran Mula Menyiasat aduan dan kenal pasti pegawai yang terlibat samaada dari kumpulan A atau B. (Kumpulan A-Pengurusan dan Profesional) - PPPS (Kumpulan B- Kumpulan Sokongan) -PPPBS Tidak Ada kes. Ya Memanggil Pegawai terlibat dan memberi Penjelasan tentang peraturan yang perlu

Selesai

Ya

Mengarahkan pegawai memohon kebenaran bagi Kumpulan Sokongan. Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional, dilarang sama sekali bergiat cergas dalam politik Tidak Melaporkan ke JPN dan mencadangkan

Selesai

tindakan tatatertib

Tamat

54.

Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil. ( ) dlm. SK. TT / 45678

Februari 2007 Pengarah, Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. Tuan, Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Ahmad Bin Abu (KP.1234571) PPP, Siswazah Gred DG41 SMK Bunga Raya, Pulau Pinang Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas 2. Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Ahmad Bin Abu yang bertugas sebagai PPP, Siswazah Gred DG41 di SMK Bunga Raya, Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 3. Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut: a) b) Nama pegawai No. kad pengenalan : :

c) d) e) f) g) h) i)

Tarikh lahir dan umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan kerajaan Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Tarikh disahkan dalam jawatan Jawatan sekarang dan gred Tempat bertugas sekarang Gaji Sekarang

: : : : : : :

55.

4.

Latar belakang kes 4.1 Encik Ahmad Bin Abu, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 telah mula berkhidmat di SMK Bunga Raya, Pulau Pinang semenjak 1.1.2002 hingga sekarang. Sepanjang perkhidmatan beliau di sekolah ini adalah baik. Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ..tentang penglibatan Encik Ahmad Bin Abu yang dilaporkan bergiat cergas, dalam Parti Politik XYZ. Mengikut aduan yang diterima, beliau telah dilantik sebagai Ketua Cawangan parti XYZ, Cawangan Bunga Raya, Pulau Pinang pada pemilihan pucuk pimpinan parti baru-baru ini. Sebelum tindakan selanjutnya dapat diambil, surat pengesahan dari parti XYZ telah diminta bagi membuktikan sama ada pegawai ini sememangnya bergiat cergas dalam politik. Mengikut surat yang diterima dari parti XYZ bertarikh .., adalah terbukti pegawai telah dilantik sebagai Ketua Cawangan Parti XYZ, Cawangan Bunga Raya pada pemilihan pucuk pimpinan Parti XYZ baru-baru ini. Selaku Ketua Jabatannya, saya telah memanggil pegawai pada .. untuk menjelaskan perlanggaran Peraturan 21 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu bergiat cergas dalam politik. Pegawai telah diberi penjelasan akibat dari perlanggaran peraturan ini yang boleh mengakibatkan pegawai diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya.

4.2

4.3

4.4

4.5

Memandangkan pegawai ini masih tidak mahu berganjak dalam politik, selaku Ketua Jabatannya satu laporan wajar dikemukakan kepada Pengarah Pelajaran Negeri Pulau Pinang untuk diambil tindakan selanjutnya.

5.

Cadangan dan Syor Ketua Jabatan Selaku Ketua Jabatannya, saya mendapati pegawai ini masih ingkar untuk mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang ditetapkan dan beliau telah diberi peluang untuk kegiatan politiknya. Sehubungan dengan itu, saya dengan ini mencadang dan mengesyorkan supaya pegawai ini diambil tindakan tatatertib kerana melanggar Peraturan 21, PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Bersama-sama ini dikemukakan dokumen-dokumen berkaitan bagi rujukan dan tindakan tuan selanjutnya. (a) (b) (c) Salinan surat aduan bertarikh Surat pengesahan dari Parti XYZ ..........

6.

56.

Sekian, terima kasih

( Dolah Bin Don) Pengetua, SMK Bunga Raya, Pulau Pinang. s.k. Pegawai Pelajaran Daerah... Pejabat Pelajaran Daerah ..

57.

11.

DERA PELAJAR
Definisi Sesuatu tindakan atau pelakuan yang melibatkan anggota fizikal tubuh badan, mental dan emosi yang boleh menyebabkan seseorang itu mengalami kecederaan fizikal, gangguan mental atau tekanan perasaan, ditakrifkan sebagai suatu penderaan. Perlanggaran Tata Kelakuan Di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 : 4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam;

Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes dera pelajar Bil 1. Proses Menerima aduan/laporan berlaku kes penderaan pelajar (a) Buat Siasatan Tindakan Pengetua, Guru Besar, GPK, GPK HEM Catatan

2.

(a) Dapatkan laporan pihak terlibat bersama saksi (b) Menemubual mangsa yang terlibat (c) Panggil pegawai terlibat untuk beri keterangan (d) Beri nasihat dan surat tunjuk sebab.

Pengetua, Direkod dalam Fail Guru Besar, GPK, Diplin Guru GPK HEM (a) Kes berat, lapor pada polis, salinan ke PPD/JPN. (b) Kes ringan, pertimbangan antara pentadbir dengan ibubapa dan beri surat amaran. s.k. PPD

3.

Kes Berulang Kali Ke-2 Pengetua, (a) Ulangi proses di atas Guru Besar (b) pegawai dipanggil memberi keterangan dan membuat surat tunjuk sebab (c) Surat Amaran Pentadbiran 1 diberi, direkod dan disahkan oleh staf berkenaan. (d) Rujuk kepa sesi kaunseling di PPD/JPS.

58.

4.

Kes Berulang Kali Ketiga (a) Staf dipanggil beri penjelasan (b) Mesyuarat Lembaga Tatatertib Sekolah membincangkan tindakan samaada i) Surat Amaran Pentadbiran II ii) Tindakan Tatatertib iii) Menghantar laporan/minit mesyuarat ke PPD Kes Berulang Kali Keempat (a) Laporkan ke Jabatan (b) Dicadangkan untuk tindakan tatatertib

Pengetua, Guru Besar, J/Kuasa terlibat

s.k. PPD/JPS Direkod dalam fail Displin Guru

5.

Pengetua, Guru Besar, JPS

Direkod dalam Buku Perkhidmatan. Contoh laporan seperti pada halaman 61, 62 dan 63.

59.

Carta Aliran Mula

Terima laporan/aduan a) b) c) d) Ya Tidak Siasatan dijalankan Dapatkan laporan pihak terlibat Temubual pihak terlibat dan saksi Staf terlibat dipanggil beri keterangan Sekiranya kes polis- hantar laporan ke Jabatan bersama laporan pihak polis dan laporan doktor a) Beri nasihat lisan b) Beri peringatan keras c) Direkod dalam Fail Diplin Guru Tidak Ya Kes Berulang kali ke-2 (Ulangi proses 3a, 3b, 3c dan 3d)

Tindakan polis

Selesai

a) Minta surat tunjuk sebab b) Surat amaran perkhidmatan I diberi dan direkodkan c) Rujuk sesi kaunseling Tidak Ya a) Mesyuarat Lembaga Tatatertib sekolah membincangkan tindakan sama ada i) Surat Amaran Pentadbiran II ATAU ii) Tindakan tatatertib (kes serius) Tidak Selesai k b) Hantar laporan /minit mesyuarat ke PPD Kes berulang kali ke-4 (Ulangi proses 3a, 3b, 3c dan 3d) a) Laporan ke Jabatan b) Cadangan tindakan tatatertib Tamat
60.

Selesai

Kes berulang kali ke-3 (Ulangi proses 3a, 3b, 3b dan 3d)

Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan : Bil.( ) dlm ..

Tarikh :

(Bagi Kes-Kes Mendera Pelajar) SULIT Pengarah, Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. (U.P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan, Laporan Tentang Tata Kelakuan En./Puan/Cik . Jawatan .Gred ... di Sekolah ..

Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik berjawatan Gred ..yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. 3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.1 Nama 3.2 No.kad pengenalan 3.3 Tarikh lahir/umur 3.4 Tarikh lantikan (L) (B) : : : : :

61.

3.5 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang 3.6 Tarikh sah jawatan 3.7 Tempat bertugas sekarang 3.8 Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan 3.9 Gaji sekarang

: : : : : RM RM RM (P T ) ( ITKA + ) ( ITP )

4. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.1 Latar belakang pegawai tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. 4.2 Insiden yang berlaku, tarikh, tempat, masa, berapa orang yang terlibat dan apa yang berlaku 4.3 Keterangan pelajar, guru dan saksi 4.4 Keterangan pegawai yang terlibat 4.5 Keterangan yang diambil oleh pihak sekolah 4.6 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/ Guru Besar 4.6.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.6.2 Surat tunjuk sebab

4. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.1 Pandangan terhadap pegawai 5.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5.3 Memandangkan pegawi ini telah melanggar Peraturan 4 (2) (d) (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, beliau dianggap telah :4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) berkelakuan dengan sedemikian hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam; Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakuan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.

62.

Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

( ALI BIN ABU ) Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Bunga Ros, Pulau Pinang. s.k Pegawai Pelajaran Daerah; Pejabat Pelajaran Daerah. Pulau Pinang Dokumen-Dokumen Sokongan] a) Salinan keterangan saksi. b) Salinan surat tujuk sebab. c) Salinan keterangan pegawai.

63.

12.

GANGGUAN SEKSUAL
Definisi Gangguan seksual boleh didefinisikan a) Apa jua pertuturan yang tidak dikehendaki di dalam pelbagai bentuk seperti bahasabahasa bahasa licah, jenaka-jenaka lucah, ucapan atau penyataan yang berunsurkan seks dan undangan/permintaan seksual sama ada secara langsung atau tidak. b) Sebarang tingkah laku sama ada secara gerak isyarat atau sentuhan fizikal ke atas tubuh badan dengan sengaja seperti menyentuh punggung, buah dada dan sebagainya. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993; 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam;

64.

Carta Aliran

Mula

Terima laporan/ aduan kes

Tidak Siasatan dijalankan Kes Selesai Ya a) Temu bual pihak terlibat b) Dapatkan keterangan saksi c) Memberi nasihat lisan d) Memberi amaran lisan e) Direkod dan Fail Displin Guru Tidak Kes Berulang Kali Ke-2 Kes Selesai Ya

Surat Amaran Pentadbiran I Diberi dan direkodkan a) Ulang proses di atas b) Minta Surat Tunjuk Sebab c) Rujuk sesi kaunseling Tidak Kes Selesai Ya Laporkan ke JPN Cadangkan tindakan Tatatertib Kes Berulang Kali Ke-3

Tamat

65.

Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil.( Tarikh ) dlm ..

: ..

(Bagi Kes-Kes Gangguan Seksual) SULIT Pengarah, Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang, (U.P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan, Laporan Tentang Tata Kelakuan En./Puan/Cik .. Jawatan ..

Di Sekolah .. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik .

berjawatan Gred . yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. 3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Nama No. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : :

66.

3.6 3.7 3.8 3.9

Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji sekarang

: : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP)

4.

Latar Belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.1 4.2 4.3 Latar belakang pegawai tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas . Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. 4.3.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.3.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab. 4.3.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4.3.4 Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD). 4.3.5 Laporan ke JPS

5.

Ulasan dan syor ketua jabatan

5.1 5.2 5.3

Pandangan terhadap prestasi kerja pegawai terjejas Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (2) PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, beliau dianggap telah :(a) Berkelakuan dengan sedemikian sehingga sedemikian sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam;

Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Sekian, terima kasih.

67.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

( Pengetua/ Guru Besar s.k. Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah, Pulau Pinang.

Lampiran Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) (e) salinan laporan/aduan mangsa gangguan seksual. salinan laporan teguran bertulis yang telah dikeluarkan. salinan surat tunjuk sebab. salinan perakuan/perjanjian pegawai. salinan laporan yang telah dihantar ke PPD/JPN.

68.

13.

MEMBUAT KERJA LUAR SEMASA BERTUGAS


Definisi Mengikut Peraturan 5 (3) (a) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 5 (3) Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa perkerjaan luar itu (a) tidak dilakukan semasa waktu pejabat dan semasa pegawai itu dikehendaki menjalankan tugas rasminya. Waktu Bertugas : Kakitangan Guru Kakitangan Bukan Guru _ Waktu persekolahan mengikut sesi Waktu-waktu yang diarahkan oleh pentadbir Waktu pejabat

Perlanggaran Tatakelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ----

(a) membelakangkan tugas awamnya demi demi kepentingan peribadi

69.

Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes guru membuat kerja luar semasa bertugas : Bil Proses 1. Menerima aduan/laporan tentang kegiatan Membuat kerja luar semasa bertugas (a) Membuat siasatan (b) Memantau dan menyelia tugas rasmi staf berkenaan di sekolah (c) Staf dipanggil untuk membuat penjelasan (d) Memberi nasihat dan peringatan tentang etika kerja dan peraturan perkhidmatan secara lisan tetapi direkodkan 2. Kes Berulang Kali ke-2 (a) Ulangi proses (a), (b) dan (c) (b) Staf dipanggil untuk memberi keterangan (c) Mengeluarkan surat tunjuk sebab. (d) Sesi kaunseling di PPD/JPS Tindakan Pengetua, Guru Besar, GPK Catatan Pemantauan tugasan kehadiran tingkahlaku direkod dalam fail displin guru

Pengetua, Guru Besar, GPK

s.k. PPD Rekod dalam fail disiplin guru

3.

Kes Berulang Kali ke-3 (a) Staf dipanggil untuk memberi penjelasan (b) Surat amaran pentadbiran Kes Berulang Kali ke-4 (a) Menghantar laporan ke JPN dan mencadangkan tindakan tatatertib

Pengetua, Guru Besar

s.k. PPD/JPN Direkod dalam fail disiplin guru Rekod dalam fail disiplin guru. Contoh laporan seperti pada halaman 73, 74, dan 75

4.

Pengetua, Guru Besar, JPN

70.

Carta Aliran

Mula

Menerima aduan/ Laporan kes

(a) Menyiasat/ Staf dipanggil untuk memberi keterangan (b) Memantau (c) Menasihat secara lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 Tamat Ya (a) Ulangi proses (a),(b) dan (c) di atas (b) Mengeluarkan surat tunjuk sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN Kes berulang kali ke-3

Tamat

Ya (a) Ulangi proses (a), (b) dan (c) (b) Mengeluarkan surat amaran pentadbiran

Kes Berulang kali ke-4 Tamat Ya Membuat laporan ke JPN untuk Tindakan tatatertib Membuat laporan ke JPN untuk tindakan tatatertib

Tamat

71.

Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil.( Tarikh ) dlm ..

: ..

(Bagi Kes-Kes membuat kerja luar semasa bertugas) SULIT Pengarah, Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang, (U.P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan, Laporan Tentang Tata Kelakuan En./Puan/Cik ..

Jawatan .. Di Sekolah .. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik .

berjawatan Gred . yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. 3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Nama No. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : :

72.

3.6 3.7 3.8 3.9

Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji sekarang

: : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP)

4.

Latar Belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.1 Latar belakang pegawai tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. 4.2 Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas . 4.3 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. 4.3.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.3.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab. 4.3.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4.3.4 Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD). 4.3.5 Laporan ke JPS

5.

Ulasan dan syor ketua jabatan 5.1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat menjalankan kerja luar Semasa waktu bertugas 5.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5.3 Pegawai ini telah melanggar Peraturan 5 Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, beliau boleh dianggap telah melanggar Peraturan 4 (2) dan (g) peraturan yang sama iaitu ; 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi; (b) tidak bertanggungjawab;

Maka adalah wajar Pengetua/ Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Sekian, Terima Kasih

73.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

.. ( ) Pengetua/ Guru Besar s.k. Pegawai Pelajarn Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Lampiran Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) 2 salinan maklumat/butir-butir perkerjaan yang dilakukan; 2 salinan laporan yang diterima daripada mana-mana pihak; 2 salinan teguran/amaran 1, amaran 2 dan amaran 3; 2 salinan jawapan/surat tunjuk sebab;

(e) 2 salinan pengakuan/ perjanjian antara pegawai dengan Pengetua/Guru Besar.

74.

14.

PERKERJAAN LUAR
Definisi Peraturan 5 (1) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993, Telah menggariskan 5 (1) kecuali setakat yang ia dikehendaki dalam perjalanan tugasnya Atau Diberi kuasa dengan nyata oleh Ketua Jabatannya untuk berbuat demikian seseorang pegawai tidak boleh (a) (b) (c) Mengambil bahagian secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan atau perjalanan apa-apa perusahaan komersial, pertanian atau perindustrian. Mengusahakan bagi mendapatkan upah apa-apa kerja bagi mana-mana institusi, syarikat, firma atau individu persendirian; Sebagai seorang pakar, memberi apa-apa laporan atau keterangan pakar, sama ada dengan percuma atau dengan mandapat upah; Atau

(d)

Bertugas sebagai seorang pentadbir atau penerima

Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 :5 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi;

75.

Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib yang perlu diambil bagi kes membuat pekerjaa luar tanpa kebenaran Bil Proses 1. Menerima aduan/laporan tentang kegiatan membuat kerja luar (a) Membuat siasatan (b) Memantau dan menyelia tugas rasmi staf berkenaan di sekolah (c) Staf dipanggil untuk membuat penjelasan (d) Memberi nasihat dan peringatan etika kerja dan peraturan perkhidmatan secara lisan tetapi direkodkan. 2. Mengarahkan supaya pegawai memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar dengan serta merta. Tindakan Pengetua, Guru Besar, GPK Catatan Pemantauan - tugasan kehadiran tingkahlaku - Direkod dalam fail displin guru.

Pengetua, Guru Besar

Pastikan pekerjaan luar yang dilakukan bukan daripada jenis-jenis pekerjaan

yang dilarang. 3. Sekiranya pegawai ingkar mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, laporkan ke JPN dan cadangkan tindakan tatatertib. Pengetua, Guru Besar Laporan yang dikemukan berserta dengan dokumen sokongan.

76.

Carta Aliran

Mula

Menerima aduan/ Laporan kes

(a) Menyiasat/ Staf dipanggil untuk memberi keterangan (b) Memantau (c) Menasihat secara lisan Mengarahkan pegawai memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar dengan serta merta

Ya Tidak

Tidak

Sokong

Sokong

Membuat laporan ke JPN Untuk tindakan tatatertib

Tamat

Kemukakan Boring ke JPN

Tamat

77.

Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil.( )dlm.SK.TT/35352

Februari 2006 Pengarah, Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. Tuan, Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Man Bin Mat (KP: 1234561) PPP.Siswazah Gred DG41 SMK Bunga Raya, Pulau Pinang. . Saya dengan hormatnyamerujuk kepada perkara tersebut di atas.

2.

Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Man bin Mat yang bertugas sebagai PPP Siswazah Gred DG41 di SMK Bunga Raya, Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut:

3.

3.1 Butir-butir pegawai (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Nama pegawai No.kad pengenalan Tarikh lahir dan umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan kerajaan Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Jawatan sekarang dan Gred Tempat bertugas sekarang Gaji dan tangga gaji sekarang : : : : :

Tarikh disahkan dalam jawatan : : : :

78.

4.

Latar belakang kes 4.1 Encik Man bin Mat, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 telah mula berkhidmatn di SMK Bunga Raya, Pulau Pinang semenjak 2000 hingga sekarang. Sepanjang perkhidmatan di sekolah ini, prestasi beliau adalah baik.

4.2 Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh tentang penglibatan Encik Man bin Mat yang dilaporkan melakukan pekerjaan sebagai agen insuran, Syarikat Insuran Jati. 4.3 Selaku Ketua Jabatannya, saya telah berhubung dengan Syarikat Insuran Jati melalui surat bertarikh . untuk mendapatkan pengesahan sama ada aduan yang diterima adalah benar atau sebaliknya. Pihak Insuran Jati melalui suratnya bertarikh .. telah mengesahkan bahawa pegawai ini sememangnya telah dilantik sebagi Agen Insuran Syarikat Jati hingga sekarang. 4.4 Pada . pegawai berkenaan telah dimaklumkan bahawa adalah menjadi satu kesalahan bagi pegawai awam melakukan pekerjaan luar sebagai agen

insuran dan boleh diambil tindakan tatatertib kerana melanggar Peraturan 5, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 4.5 Pegawai telah diberi nasihat supaya memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar. Walau bagaimanapun pegawai ingkar untuk mematuhi arahan yang diberi. 5. Cadangan dan syor ketua jabatan 5.1 Memandangkan pegawai ini masih tidak mahu berganjak dengan keputusannya, Saya selaku Ketua Jabatannya, mendapati pegawai ini ingkar untuk mematuhi Peraturan 5, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Sehubungan dengan ini, saya dengan ini mencadang dan mengesyorkan supaya pegawai ini diambil tindakan tatatertib dengan hukuman yang sewajarnya.

5.2 6.

Bersama-sama ini dikemukan dokumen-dokumen berkaitan bagi rujukan dan tindakan tuan selanjutnya. (a) (b) (c) Salinan surat aduan bertarikh Surat pengesahan dari syarikat Insuran . ..

Sekian, terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

79.

Saya yang menurut perintah,

( ALI BIN ABU ) Pengetua, SMK Bunga Raya, Pulau Pinang s.k. Pegawai Pelajaran Daerah; Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.

Jenis-jenis Pekerjaan Luar Yang Pernah Diluluskan Oleh Kementerian. 1. 2. 3. 4. Guru tuisyen Pensyarah sambilan Tutor sambilan Penulis buku

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Penterjemaah kamus Penceramah Jurulatih teater/sukan Jurulatih senamrobik Pembantu teknik sambilan Warden lalu lintas Penolong pendaftar perkahwinan Penulis skrip audir sambilan Jurulatih renang Pemandu pelancong Pendemonstrasi sambilan Jenis-jenis Pekerjaan Luar Yang Dilarang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Wartawan sambilan Berniaga Jurujual jualan langsung Agen insuran Ahli lembaga pengarah syarikat Ketua kampong Pelakon iklan

80.

15. KEGAGALAN MENYERAHKAN WANG KUTIPAN YURAN


Definisi Mengikut Arahan Perbendaharaan 78 (a) Bila Pungutan mesti dibayar di Perbendaharaan Semua pemungut yang menerima wang awam sama ada wang itu kena diperakui sebagai hasil atau tidak adalah dikehendaki jika : (i) (ii) Pungutan wang kertas dan duit syiling RM 500.00 DAN Jumlah pungutan (termasuk wang kertas, duit syiling, cek, wang pos dan kiriman wang) melebihi RM 2000.00

Atau apa-apa jumlah yang lebih kecil dibankkan kesemua pungutan yang ada dalam tangan sama pada hari itu juga atau jika lewat diterima, pada hari kerja yang berikutnya dengan syarat bahawa tiap-tiap cek mestikan dibankkan dalam tempoh seminggu selepas diterima.

Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) (b) tidak jujur atau tidak amanah tidak bertanggungjawab

81.

Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan yang perlu diambil bagi kes kegagalan menyerahkan kutipan yuran Bil Proses 1. Mengenalpasti staf yang terlibat melalui semakan a) Laporan audit b) Buku tunai c) Buku resit d) Daftar kutipan kelas e) Aduan Tindakan Pengetua, Guru Besar, Penyelia Petang Catatan

2.

Membuat siasatan Memanggil staf yang terlibat a) Dapatkan penjelasan b) Tunjukkan butiran menunjukkan kutipan yuran yang tidak diserahkan Mengeluarkan arahan bersurat membayar semula kutipan yang belum dijelaskan dalam 14 hari. Sekiranya ingkar a) Melaporkan ke JPN b) Membuat laporan Polis Pengetua, Guru Besar, Penyelia Petang

Rekod dalam fail diri guru.

3.

Pastikan staf menandatangi surat akuan terima. Contoh laporan Seperti pada halaman 85, 86 dan 87.

4.

82.

Carta Aliran Mula

Mengenalpasti staf yang terlibat Melalui semakan; a) Laporan audit b) Buku tunai c) Buku resit d) Daftar kutipan kelas e) Aduan

Membuat siasatan memanggil Pegawai terlibat a) Dapatkan penjelasan b) Tunjuk butiran menunjukkan kutipan yang tidak diserahkan Mengeluarkan arahan bersurat membayar semula kutipan yang belum dijelaskan dalam tempoh 14 hari.

Sekiranya ingkar ; a) Melaporkan ke JPN b) Membuat Laporan polis

Tamat

83.

Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan : Bil. ( ) dlm

Tarikh : (Bagi Kes-kes Kegagalan Menyerahkan Kutipan Yuran) SULIT Pengarah,

Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. (U.P. Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan, Laporan Tentang Tata Kelakuan En./ Puan/ Cik . Jawatan Di Sekolah . Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik .. berjawatan . Gred .. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. 3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.1 3.2 3.3 3.4 Nama No. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan : : : :

84.

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

Tarikh lantikan ke jawatan sekarang Tarikh san jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang

: : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP)

4.

Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi:4.1 Latar belakang pegawai tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. 4.2 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. 4.2.1 Nasihat secara lisan (direkodkan). 4.2.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab. 4.2.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4.2.4 Amaran terakhir dan menandatangi surat perjanjian (salinan ke PPD) 4.2.5 Laporan ke JPS

5.

Ulasan dan syor ketua jabatan 4.1 Kesan kesalahan pegawai terhadap akuan/ audit sekolah. 4.2 Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (f) dan (g) PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, iaitu :4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) tidak jujur dan tidak amanah; (b) tidak bertanggungjawab

Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Sekian, terima kasih.

85.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

( Pengetua/ Guru Besar s.k. Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah,

Pulau Pinang. Lampiran Dokumen-Dokumen Sokongan (f) (g) (h) (i) (j) salinan laporan/aduan kegagalan menyerahkan kutipan yuran. salinan laporan teguran bertulis yang telah dikeluarkan. salinan surat tunjuk sebab. salinan perakuan/perjanjian pegawai. salinan laporan yang telah dihantar ke PPD/JPN.

86.

Rujukan: Bil.( Tarikh (Bagi Kes-kes Kebankrapan) SULIT Pengarah, Pelajaran Pulau Pinang,

) dlm

: .

Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. (U.P. Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan, Laporan Tentang Tata Kelakuan En./ Puan/ Cik . Jawatan Di Sekolah . Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas 2. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik .. berjawatan . Gred .. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. 3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.1 3.2 3.3 3.4 3.6 Nama No. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : :

87.

3.6 3.7 3.8 3.9

Tarikh san jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang

: : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP)

4.

Latar belakang kes

4.1 Adalah dimaklumkan bahawa (nyatakan nama pegawai, jawatan, gred dan tempat bertugas sekarang) telah diisytiharkan bankrap oleh Mahkamah (nyatakan Mahkamah) pada (nyatakan tarikh berkaitan) Perintah Penerimaan dan Perintah Penghukuman tersebut telah dibuat atas permohonan (nyatakan syarikat kewangan berkenaan) dan Pegawai Pemegang Harta Malaysia adalah pentadbir bagi perihal harta dan tanggungannya. 4.2 Berdasarkan laporan Pegawai Pemegang Harta Jumlah tanggungan hutang pegawai berkenaan adalah sebanyak RM (Nyatakan jumlahnya) kepada (nyatakan juga sama ada hutang tersebut bercagar atau tidak bercagar). Pegawai tersebut telah diarah membayar RM (Nyatakan jumlah) sebulan kepada pegawai Pemegang Harta Mulai (Nyatakan tarikh pembayaran) 4.3 Laporan tersebut juga menyatakan sebab utama beliau dijatuhkan bankrap kerana (Nyatakan sebab pegawai dihukum bankrap). Selain itu menurut pendapat Pegawai Pemegang Harta (Nyatakan pendapat Pegawai Pemegang Harta sekiranya terdapat dalam laporan) 4.4 Pegawai Pemegang Harta juga (Nyatakan sama ada Pegawai Pemegang Harta bercadang untuk atau tidak bercadang untuk mengambil apa-apa tindakan lagi). Dikepilkan laporan Pegawai Pemegang Harta sebagai Lampiran B. 4.5 Saya selaku Ketua Jabatan telah mengemukakan surat meminta penjelasan Encik (Nyatakan nama pegawai melalui surat (Rujukan surat) berhubung dengan perkara tersebut, Dikepilkan salinan surat tersebut sebagai Lampiran C. 4.6 Penjelasan pegawai terhadap perkara tersebut adalah seperti berikut: (a) (Nyatakan alasan pegawai) (b) (c)

88. Salinan surat penjelasan pegawai bertarikh bertarikh (Nyatakan tarikh) disertakan sebagai Lampiran D. 4.7 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai tersebut telah melanggar Peraturan 4(2)(d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, iaitu berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. 4.8 (Nyatakan ulasan serta syor tuan selaku Ketua Jabatan terhadap salah laku pegawai selain daripada itu nyatakan juga prestasi semasa pegawai).

5.

Dikemukan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya.

Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

( Pengetua/ Guru Besar s.k. Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah, Pulau Pinang.

CONTOH LAPORAN SALAH LAKU OLEH KETUA JABATAN

CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Bagi Kumpulan Sokongan (No.2), Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. : :

Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA, NO. KP, JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai, Jawatan, Gred dan Tempat Bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, dan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadap beliau. 3. Butir-butir pegawai 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 Nama : No. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji :RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : ,

-1Bersama-sama ini disertakan sesalinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini sebagai Lampiran A. Latar belakang 4.1 Adalah dimaklukan bahawa [Nama Pegawai, Jawatan, Gred dan Tempat Bertugas] telah hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran mulai dari 28.09.2007 hingga sekarang. Dikepilkan salinan jadual kedatangan bagi tarikh-tarikh tersebut.

4.2

Berikutan itu selaku Ketua Jabatan saya telah pergi ke rumah pegawai. Pegawai berkenaan ada di rumah ketika itu. Saya telah mengemukakan surat arahan panggil balik bertugas di samping mengarahkan beliau secara lisan supaya kembali bertugas semula dengan serta merta. Secara lisan pegawai berkenaan ada memaklumkan beliau menghadapi masalah kewangan. Dikepilkan salinan surat Bil(22)SKPP/02/12/003 bertarikh 4.10.2007 sebagai Lampiran C. Walaupun begitu pegawai berkenaan masih juga kembali bertugas, Berikutan itu saya telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas bagi mengarahkan beliau kembali bertugas serta mengemukakan penjelasan berhubung dengan ketidakhadirannya seperti berikut : Bil i. Rujukan Bil(23)dlm.SKPP/02/12/003 bertarikh 5.10.2007 sebagai Lampiran D. Surat tersebut telah dikemukakan secara berdaftar biasa.

4.3

ii.

Bil(03)dlm.SKSA/09/06/009 bertarikh 11.10.2007 sebagai Lampiran E. Surat tersebut dikemukakan secara serahan tangan melalui PRA sekolah. iii. 4.4 Surat peribadi saya selaku Ketua Jabatan bertarikh 23.10.2007 sebagai Lampiran G. Surat tersebut dikemukakan secara berdaftar biasa.

Pada 1.11.2007, jam 8.30 pagi pegawai berkenaan ada hadir ke sekolah. Walaupun begitu beliau hanya hadir sekejap sahaja dan memberitahu hendak pergi ke Pejabat Pelajaran berjumpa dengan Pegawai Eksekutif. Namun begitu difahamkan beliau tidak pergi ke Pejabat Pelajaran Daerah . Ketika hadir ke sekolah pada 1.11.2007, pegawai berkenaan ada memaklumkan beliau menghadapi masalah sejak bertugas di SMK Beliau bertukar ke sekolah ini mulai dari 1.07.2007. Dikepilkan salinan surat pertukaran sebagai Lampiran H.

4.5

4.6

-2Beliau juga memaklumkan menghadapi masalah kewangan yang serius seperti berikut : i. Senaraikan masalah beliau sepertimana di para 4.5.1 hingga 4.5.8 dalam perakuan tuan. Berikutan itu beliau menjadi buntu, sedih, kecewa serta runsing hingga menyebabkan tidak dapat berfikir dan bertindak dengan rasional.

4.7

Pihak sekolah juga ada menerima salinan surat daripada sekolah lama beliau yang dikemukakan ke Jabatan Pelajaran Pulau Pinang memaklumkan

pegawai telah tidak hadir bertugas selama 20 hari dan tempoh tersebut diperakukan pemotongan emolumen. Dikepilkan salinan surat Pengetua, SMK , Pulau Pinang , SMKBT.TPG.(P) bertarikh 20.11.2007 sebagai Lampiran I 4.8 Memandangkan beliau masih juga tidak hadir maka saya selaku Ketua Jabatan telah mengeluarkan sekali lagi surat arahan panggil balik bertugas kepada pegawai berkenaan secara A. T. Berdaftar serta secara serahan tangan yang dikemukakan melalui PRA sekolah. Kedua-dua surat tersebut telah diakui terima oleh pegawai. Salinan surat Bil(17)dlm.SKPP/02/12/005 sebagai Lampiran J, salinan kad A. T. sebagai Lampiran K dan salinan akuan terima serahan tangan sebagai Lampiran L.

4.9 Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada daripada hospital kerajaan ataupun swasta yang mengesahkan bahawa beliau menghidap masalah mental atau jiwa. 4.10 Sehubungan dengan itu, perbuatan pegawai berkenaan yang tidak hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran adalah melanggar Peraturan 4(2)(g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, iaitu tidak bertanggungjawab. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat pegawai sebenarnya menghadapi masalah kewangan dan peribadi yang agak berat. Walaupun begitu tanggungjawab beliau sebagai seorang kakitangan kerajaan tidak harus diabaikan dan beliau perlu menjalankan tugas dengan dedikasi. Saya juga telah berusaha menasihati beliau tetapi tidak berkesan. Sehubungan itu, memandangkan pegawai berkenaan masih juga tidak kembali bertugas sekarang maka saya mengesyorkan supaya beliau dikenakan hukuman yang setimpal kesalahannya.

4.11

4.12

Sekian, terima kasih. .. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) -3CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Bagi Kumpulan Sokongan (No.1), Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Sumber Manusia, : :

Aras 1-5, Blok E12, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN PERWARTAAN BUANG KERJA MENGIKUT PERATURANPERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993, TERHADAP [NAMA DAN NO. KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Adalah dimaklumkan bahawa (nama pegawai, jawatan, gred dan tempat bertugas) telah didapati tidak bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah mulai dari (tarikh sebenar pegawai mula tidak hadir bertugas) hingga sekarang. Oleh yang deminian tata kelakuan pegawai berkenaan adalah melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. ,

-43. Butir-butir pegawai 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Nama : No. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib :

3.10 3.11 3.12 3.13 3.14

Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib :

Dikepilkan salinan kenyataan perkhidmatan pegawai sebagai Lampiran A. 4. Latar Belakang Kes 4.1 Adalah dimaklumkan bahawa [Nama pegawai, jawatan, gred dan tempat bertugas] ada mengemukakan permohonan utuk penangguhan sementara kontrak perkhidmatan pendidikan guru/cuti belajar separuh gaji ke Kementerian Pelajaran Malaysia melalui surat [rujukan surat-surat yang berkaitan dan tarikh] kerana ingin melanjutkan pelajaran di [tempat menyambung belajar] selama [jumlah] tahun mulai dari [tarikh] hingga [tarikh]. Dikepilkan surat-surat yang berkaitan. 4.2 Walau bagaimanapun sebelum kelulusan permohonan diketahui, [nama pegawai] telah meninggalkan tugasnya. Dikepil salinan Jadual Kedatangan [nama sekolah] mulai dari [nyatakan tarikh sebenar pegawai telah meninggalkan tugasnya tanpa cuti atau tanpa kebenaran] hingga sekarang. Catatan : Sila pastikan nama pegawai dan catatan tidak hadir bertugas tanpa cuti dan kenaran Ketua Jabatan dicatatkan pada setiap hari bekerja di jadual kedatangan berkaitan iaitu mulai dari tarikh sebenar pegawai tidak hadir bertugas hingga sekarang. Rekod jadual kedatangan haruslah dipastikan ada tandatangan haruslah dipastikan ada tandatangan pengesahan oleh Ketua Jabatan.

-54.3 Selaku Ketua Jabatan, saya telah mengemukakan surat kepada [nama pegawai] melalui surat [rujukan dan tarikh] bagi mengarahkan beliau untuk kembali bertugas dengan serta merta memandangkan masih tiada sebarang jawapan dan kelulusan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. [nama pegawai] masih juga tidak kembali bertugas. Dikepilkan surat yang berkaitan. 4.4 Nyatakan sama ada surat tersebut telah diakui terima oleh pegawai berkenaan ataupun sebaliknya dan kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan jika ada.

4.5 Saya sekali lagi telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas secara A. T. Berdaftar dengan catatan HANYA DITERIMA OLEH PENAMA SAHAJA di luar sampul surat terhadap pegawai berkenaan melalui surat [rujukan dan tarikh). Namun tiada sebarang maklumbalas yang diterima. Dikepilkan salinan surat tersebut. 4.6 Pertanyaan secara bertulis telah dibuat oleh pihak sekolah kepada Pos Malaysia Berhad pada [tarikh] bagi mengetahui kedudukan surat tersebut sama ada telah diakui terima oleh pegawai ataupun sebaliknya. Dikepilkan salinan borang Pos (nyatakan nombor rujukan) 4.7 Menurut Pos Malaysia melalui surat [rujukan dan tarikh] satu siasatan sedang dijalankan bagi mengesan surat tersebut. Dikepilkan salinan surat tersebut. 4.8 Kemudiannya Pos Malaysia melalui surat [rujukan dan tarikh] memaklumkan pihak [Negara berkaitan] tidak memberi sebarang jawapan atas pertanyaan yang telah dibuat oleh pihak pos. Dikepilkan salinan surat tersebut. 5. Nyatakan juga inisiatif lain yang telah dilakukan untuk mengesan pegawai. Contoh : i. ii. iii. iv. Pergi ke alamat rumahnya di (tempat) Bertanya hal ehwal pegawai dengan saudara mara beliau Bertanya dengan kawan-kawan rapat pegawi ATAU Apa juga usaha yang telah dilakukan untuk mengesan pegawai

6. Oleh yang demikian tata kelakuan [nyatakan nama pegawai] adalah melanggar Peraturan 4(2)(g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu tidak bertanggungjawab.

-67. Nyatakan ulasan dan syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai. 8. Sehubungan itu, memandangkan surat-surat yang dikemukakan kepada pegawai telah dikembalikan semula kerana tidak terserah serta tidak dapat dikesan maka adalah diperakukan kes pegawai berkenaan bagi tujuan pewartaan buang kerja. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

.. KETUA JABATAN/ PEGAWAI PELAPOR DAN COP RASMI JAWATAN

-7CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Bagi Kumpulan Sokongan (No.2), Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. : :

Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA DAN NO. KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai, Jawatan, Gred dan Tempat Bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, 3. Butir-butir pegawai 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 Nama dan No. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : ,

Bersama-sama ini disertakan Salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini sebagai Lampiran A. -84. Latar Belakang Kes 4.1 Adalah dimaklumkan bahawa [nama pegawai, jawatan, gred dan tempat sekarang] telah didapati melakukan kesalahan yang bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993, seperti berikut: 4.1.1 Tidak Hadir bertugas Tanpa Cuti Dan Kebenaran 4.1.1.1 [nama pegawai, jawatan, gred dan tempat bertugas sekarang]

Telah didapati tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh berikut : Tarikh-tarikh ketidakhadiran Tahun 2003 Jumlah hari

Tahun 2004

JUMLAH Salinan jadual kedatangan bagi tempoh ketidakhadiran tersebut sebagai Lampiran . 4.1.1.2 Berikutan itu, selaku Ketua Jabatan saya telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas secara A.T. Berdaftar kepada pegawai berkenaan bagi mengarahkan beliau kembali bertugas dengan serta merta mengemukakan penjelasan berhubung ketidakhadirannya melalui surat-surat berikut : 3.1.1.2.1 Salinan surat [rujukan surat] bertarikh [tarikh] s sebagai Lampiran . dan salinan kad A. T. sebagai Lampiran .

4.1.1.3

Pegawai berkenaan telah hadir untuk bertugas semula pada [tarikh] Memandangkan beliau telah hadir bertugas semula saya telah mengadakan perjumpaan dengannya untuk mengetahui sebab-sebab ketidakhadirannya di samping turut mengemukakan surat kepadanya meminta penjelasan. Salinan surat tersebut sebagai Lampiran .

4.1.1.4

-9Pegawai ada mengemukakan surat penjelasan berhubung dengan ketidakhadirannya seperti berikut : Salinan surat penjelasan pegawai sebagai Lampiran .

4.1.1.5

Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai berkenaan yang telah tidak hadir bertugas tanpa kebenaran terlebih dahulu atau sebab yang munasabah adalah melanggar Peraturan 4(2)(g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu tidak bertanggungjawab.

4.1.2

Datang Lewat Dan Keluar Awal Ketika Bertugas 4.1.2.1 [nama pegawai, jawatan, gred dan tempat bertugas sekarang] juga telah didapati keluar awal dari waktu yang telah ditetapkan iaitu 8.00pagi hingga 5.00 petang bagi hari Isnin hingga Jumaat tarikh berikut : Tarikh Waktu Hadir Waktu Keluar Jumlah

JUMLAH Tidak termasuk waktu rehat : Isnin Sabtu (Kecuali Jumaat) 1.00 tengahari 2.00 petang Jumaat - 12.15 tengahari 2.45 petang Salinan jadual kedatangan seperti mana di Lampiran . 4.1.2.2 Berikutan itu, selaku Ketua Jabatan saya telah mengeluarkan surat meminta penjelasan pegawai berhubung perkara tersebut melalui surat-surat berikut : 3.1.2.2.1 Salinan surat [rujukan surat] bertarikh [tarikh] Sebagai Lampiran . 4.1.2.3 Saya telah mengadakan perjumpaan dengan pegawai berkenaan bagi mendapatkan penjelasannya. Pegawai berkenaan ada mengemukakan penjelasan secara lisan Pegawai memaklumkan seperti berikut : Salinan peraturan sekolah sebagai Lampiran .

- 10 4.1.2.4 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai berkenaan yang telah didapati datang lewat serta keluar awal adalah melanggar Peraturan 4(2)(i), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu ingkar perintah atau kelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. 5. Selain itu, sepanjang pegawai bertugas di [nama sekolah] saya tidak pernah menerima sebarang rekod perubatan dari mana-mana hospital kerajaan atau swasta yang menyatakan bahawa pegawai berkenaan ada mengalami masalah mental atau jiwa.

6. [sila berikan ulasan tuan terhadap prestasi menyeluruh pegawai termasuklah prestasi kerja semasa, penglibatan dalam aktiviti luar atau sumbangannya, kesungguhan kerja, perubahan sikap serta tingkah laku dan sebagainya.] 7. Memandangkan pegawai sering melakukan kesalahan-kesalahan tersebut walaupun telah dinasihat supaya berubah maka selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya pegawai diambil tindakan tatatertib dan dikenakan hukuman [nyatakan hukuman yang disyorkan.] 8. Selain itu, pegawai berkenaan juga sering mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Pembantu Tadbir seperti [kata-kata yang diucap oleh pegawai kepada Pembantu Tadbir.] Sekian, terima kasih.

[tandatangan Pengetua dan cop rasmi]

- 11 CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Bagi Kumpulan Sokongan (No.2), Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. : :

Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 ENCIK..[KP:] PPP LEPASAN DIPLOMA GRED DGA29 Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa Encik , PPP Lepasan Diploma Gred DGA29 di SK, Pulau Pinang telah didapati berkelakuan yang melanggar tata kelakuan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, yang membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya. 3. Butir-butir pegawai 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 Nama : No. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji :RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : - 12 Salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kini seperti di Lampiran A. 4. Latar Belakang Kes 4.1 Dimaklumkan bahasa Encik .. PPP Bukan Siswazah Gred DGA29 telah ditukarkan ke sekolah ini dari SK Mulai .. Sepanjang tempoh beliau bertugas di Sekolah ini, beliau telah yang didapati melakukan perkara-perkara yang melanggar peraturan-peraturan penjawat awam berikut :,

4.1.1

Lambat Mengemukakan Sijil Sakit Klinik Kerajaan 4.1.1.1 Dimaklumkan bahawa Encik dilaporkan melakukan kesalahan tidak hadir bertugas dengan mengambil Sijil Sakit daripada merata-rata Klinik Kerajaan dan lewat memaklumkan Ketua Jabatannya. Tarikh-Tarikh yang terlibat adalah seperti berikut :-

Tarikh 03.11.2007 04.11.2007 05.09.2007 06.10.2007 07.11.2007 11.11.2007 12.11.2007 17.11.2007 20.11.2007 21.11.2007 25.11.2007

Jumlah Hari 2 2 1 2 1 2 1

No.Sijil Sakit MCPP 456364 MCPP 578997 MCPP 555141 MCPP 234567 MCPP 875633 MCPP 975864 MCPP 567248

Nama Klinik Klinik Kesihatan Bersatu,Pulau Pinang Klinik Kesihatan Azhar, Pulau Pinang. Klinik Kesihatan, Balik Pulau. Klinik Kesihatan, Gelugor, Pulau Pinang. Klinik Kesihatan Bersatu,Pulau Pinang. Klinik Kesihatan, Bukit Jambul, Pulau Pinang. Klinik Kesihatan, Balik Pulau.

Tarikh Diserah 12.11.2007 12.11.2007 12.11.2007 12.11.2007 12.11.2007 12.11.2007 12.11.2007

Salinan sijil-sijil sakit berkaitan disertakan di Lampiran G.

- 13 4.1.1.2 (Nyatakan apakah tindakan pihak sekolah usaha bagi mencegah perbuatan tersebut berulang seperti memberi teguran secara lisan atau bertulis atau dalam mesyuarat guru dan salinan dokumen yang berkaitan) 4.1.1.3 Perbuatan pegawai tersebut gagal atau lewat menyerahkan sijil sakit atau gagal memaklumkan perkara tersebut kepada Ketua Jabatan boleh disifatkan sebagai kurang cekap atau kurang berusaha dan tidak bertanggungjawab iaitu melanggar tata kelakuan di bawah Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

4.1.2

Tidak masuk kelas mengajar 4.1.2.1 Encik .telah didapati tidak masuk Kelas mengajar di kelas-kelas yang sepatutnya mengajar pada tarikh-tarikh dan waktu sepeti berikut :Tarikh Kelas Kelas Waktu Subjek Dokumen Bukti

Salinan Jadual Waktu Peribadi Pegawai dikepilkan sebagai Lampiran H. 4.1.2.2 Selaku Ketua Jabtan saya telah beberapa kali memberi teguran secara lisan supaya beliau lebih bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan terhadapnya. Walau bagaimana tidak diendahkan, malah sering mengulangi perbuatan tersebut.

4.1.2.3 Perbuatan beliau ini dapatlah diifatkan sebagai tidak bertanggungjawab iaitu melanggar Peraturan 4(2)(g) Peraturan Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

- 14 5. Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini, saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada saripada Hospital Kerajaan atau Swasta yang mengesahkan bahawa beliau mengidap masalah mental atau jiwa. 6. (nyatakan ulasan serta syor pelanggaran tatatertib yang dilakukan pegawai berkenaan). Sekian, Terima Kasih.

............ (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan)

- 15 CONTOH KES BANKRAP SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Bagi Kumpulan Sokongan (No.2), Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, : :

11700 Pulau Pinang. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN TINDAKAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURANPERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA, NO.KP, JAWATAN, GRED DAN TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa (Nyatakan, nama pegawai, jawatan, Gred dan tempat bertugas) telah didapati berkelakuan yang melanggar tata kelakuan pegawai awam dan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya. 3. Butir-Butir Pegawai 3.1 Nama : 3.2 No. Kad Pengenalan : 3.3 Tarikh Lahir/Umur : 3.4 Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : 3.5 Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : 3.6 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : 3.7 Jawatan Sekarang : 3.8 Taraf Jawatan : 3.9 Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3.10 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM 3.11 Tarikh Pergerakan Gaji : 3.12 Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3.13 Jabatan Sekarang : 3.14 Rekod Tindakan Tatatertib : Salinan kenyataan perkhidmatan pegawi berkenaan yang lengkap dan kemas kini seperti di Lampiran A. - 16 4. Latar belakang kes 4.1 Adalah dimaklumkan bahawa (nyatakan nama pegawai, jawatan, gred dan tempat bertugas sekarang) telah diisytiharkan bankrap oleh Mahkamah (nyatakan Mahkamah) pada (nyatakan tarikh berkaitan) Perintah Penerimaan Perintah Penghukuman tersebut telah dibuat atas permohonan (nyatakan syarikat kewangan berkenaan) dan Pegawai Pemegang Harta Malaysia adalah pentadbir bagi perihal harta dan tanggungannya. ,

4.2

Berdasarkan laporan Pegawai Pemegang Harta jumlah tanggungan hutang pegawai berkenaan adalah sebanyak RM (Nyatakan jumlahnya) kepada (nyatakan juga sama ada hutang tersebut bercagar atau tidak bercagar) Pegawai tersebut telah diarah membayar RM (Nyatakan jumlah) sebulan kepada pegawai Pemegang Harta mulai (nyatakan tarikh pembayaran). Laporan tersebut juga menyatakan sebab utama beliau dijatuhkan bankrap kerana (Nyatakan sebab pegawai dihukum bankrap). Selain itu menurut pendapat Pegawai Pemegang Harta (nyatakan pendapat Pegawai Pemegang Harta sekiranya terdapat dalam laporan) Pegawai Pemegang Harta juga (nyatakan sama ada Pegawai Pemegang Harta bercadang untuk atau tidak bercadang untuk mengambil Harta sebagai Lampiran B. Saya selaku Ketua Jabatan telah mengemukakan surat meminta penjelasan Encik (Nyatakan nama pegawai melalui surat (Rujukan surat) berhubung dengan perkara tersebut. Dikepilkan salinan surat sebagai Lampiran C. Penjelasan pegawai terhadap perkara tersebut adalah seperti berikut : (a) (b) (c) (Nyatakan alas an pegawai)

4.3

4.4

4.5

4.6

Salinan surat penjelasan pegawai bertarikh (nyatakan tarikh) disertakan sebagai Lampiran D. 4.7 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai tersebut telah melanggar Peraturan 4(2)(d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. (Nyatakan ulasan serta syor tuan selaku Ketua Jabatan terhadap salah laku pegawai. Selain daripada itu nyatakan juga prestasi semasa pegawai.)

4.8

- 17 5. Dikemukakan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya.

Sekian, Terima Kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

(Nama: Guru Besar SK ..

- 18 CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Bagi Kumpulan Sokongan (No.2), Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, : :

Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA, NO. KP, JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa (nama, jawatan, gred, tempat bertugas) telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Butir-butir pegawai 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 Nama : No. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : ,

3.

- 19 Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kii sebagai Lampiran A. 4. Latar Belakang Kes 4.1 Adalah dimaklumkan bahawa [nama pegawai, jawatan, gred dan tempat bertugas sekarang] telah didapati melakukan kesalahan yang bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

4.2 [Nyatakan salah laku pegawai seperti apakah bentuk salah laku tersebut terutama punca kejadian itu berlaku, tempat berlaku, masa dan tarikh berlaku.] 4.3 [Nyatakan akibat daripada kejadian tersebut.] 4.4 [Nyatakan apakah tuntutan kecuaian oleh plaintif terhadap pegawai.] 4.5 [Nyatakan penjelasan pegawai jika ada.] 4.6 [Nyatakan peraturan-peraturan yang telah dilanggar] 5. Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada daripad hospital kerajaan ataupun swasta yang mengesahkan bahawa beliau menghidap masalah mental atau jiwa. 6. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat [nyatakan ulasan serta syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai berkenaan] Sekian, terima kasih. .. [Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan]

CONTOH Ruj. Kami Tarikh Pengerusi, Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Bagi Kumpulan Pengurusan (No.2), Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Sumber Manusia, Aras 1 5 , Blok E12, Kompleks Kerajaan Parcel E, : :

20

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 PUTRAJAYA Melalui dan salinan; Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Tuan, PERAKUAN TINDAKAN SURCAJ TERHADAP PUAN KP: PPP SISWAZAH GRED DG41 SMK Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklukan bahawa Puan , PPP Siswazah Gred DG41 di SMK , telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan membolehkan tindakan diambil terhadap beliau. 3. Butir-butir pegawai 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 Nama : No. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib :

- 21 Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini di Lampiran 1. 4. Latar belakang Kes 4.1 Dimaklumkan bahawa Puan , PPP Siswazah Gred DG41, SMK telah dibekalkan dengan 1 unit Computer Note Book jenama Dell C640 untuk program pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Beliau telah ditugaskan untuk mengajar subjek Matematik bagi Tingkatan 1

dan 2. 4.2 Bagi tujuan tersebut, pihak sekolah telah mengamanahkan agar pegawai menjaga dan menyimpan komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH371S (38038412656). Pegawai telah membuat aku janji penerimaan komputer tersebut pada 20.12.2003 dengan disahkan oleh Pengetua SMK . Salinan surat kebenaran oleh Pengetua, SMK Bil( ) Bertarikh 20.12.2003 di Lampiran 2 dan Salinan surat aku janji rujukan 78458 bertarikh 20.12.2003 di Lampiran 3. 4.3 Pada 27.09.2003 jam lebih kurang jam malam 8.30 malam Puan menerima panggilan dari jiran beliau mengatakan rumahnya telah pecah masuk. Ketika itu beliau sedang menjalani Kursus Kesedaran Keselamatan Fasa 2 di Langkawi. Seterusnya pada 28. jam 7.00 petang beliau balik semula ke rumahnya beralamat di No. 22, Pintu kayu rumah beliau dikopak dan Komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH3715 (38038412656) berharga RM 5800.00 yang dismpan dalam bilik tidur beliau telah dicuri. Anggaran nilai semasa komputer berkenaan ialah RM5000.00. Kecurian tersebut telah dilaporkan oleh suami Puan Pada 28.09.2003. Salinan report polis 1345/2003 di Lampiran 4. 4.5 Laporan awal mengenai kehilangan tersebut telah dikemukakan oleh pihak sekolah sekolah kepada Pengarah Pelajaran Pulau Pinang melalui surat bertarikh 16.6.2004. Salinan laporan awal bertarikh 16.06.2004 di Lampiran 5.

4.4

4.6

- 22 Pegawai Pelajaran Daerah telah menyiasat kes kehilangan tersebut ( di lampiran K) pada 28.10.2004. Hasil rumusan akibat kehilangan tersebut bahawa pihak sekolah sewajarnya mengambil inisiatif supaya perkara yang sama tidak berulang lagi. Semua peralatan PPSMI mestilah disimpan di sekolah semasa cuti ataupun jika guru sedang bercuti. Pegawai yang dipertanggungjawabkan mestilah sentiasa menjaga keselamatan peralatan dengan lebih berwaspada. Salinan laporan siasatan Lampiran K di Lampiran 6.

4.7

Sehubungan itu, pihak perbendaharaan melalui suratnya KK/BKP 12/291/20 Jld (sk5) (2) bertarikh 29.03.2006 memutuskan bahawa Puan dikenakan tindakan surcaj kerana kecuaiannya hingga menyebabkan kehilangan sebuah komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH371S (38038412656). Setelah kes ini disemak dan diteliti ternyata terdapat elemen-elemen kecuaian dari segi penyimpanan dan keselamatan Note Book tersebut. Sepatutnya pegawai lebih bertanggungjawab dalam menyimpan serta menjaga keselamatan barang awam untuk mengelak dari kecurian. Akibat kehilangan tersebut, Kerajaan Malaysia terpaksa menanggung kerugian wang bernilai RM5800.00. Salinan surat Kementerian Kewangan KK/BKP 12/291/20 Jld.2 (sk5) (2) bertarikh 29.03.2006 di Lampiran 7.

4.8

4.9

- 23 Pengetua SMK mengesahkan bahawa prestasi kerja semasa pegawai amat memuaskan. Beliau telah melaksanakan tanggungjawab dengan memuaskan. Beliau telah melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi serta menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan sempurna. Selain itu, pegawai mempunyai hubungan yang baik dengan pentadbir, rakan sekerja serta pelajar. Beliau telah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2003. Markah prestasi 3 tahun terakhir adalah seperti berikut :

i) ii) iii)

Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005

95.4 90.4 95.6 Bil ( )

Salinan pengesahan Pengetua SMK bertarikh 16.5.2006 di Lampiran 8. 5.

Sehubungan itu, saya berpendapat bahawa kehilangan Note Book berkenaan adalah disebabkan oleh kecuaian pegawai terhadap penyimpanan dan keselamatan barang tersebut. Walaupun kehilangan tersebut tidak disengajakan, tetapi adalah menjadi tanggungjawab pegawai untuk menjaga Note Book yang diamanahkan kepadanya untuk disimpan dengan sebaik Kewangan 1957 (Pindaan 1972). Seterusnya, saya bersetuju dengan syor perbendaharaan supaya pegawai dikenakan tindakan surcaj kerana mengakibatkan kehilangan sebuah komputer Note Book jenama DELL bernilai RM5800.00. Dikemukakan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya.

Sekian, terima kasih. Saya yang menurut perintah,

(Nama: Pengetua SMK

- 24 CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Bagi Kumpulan Sokongan (No.1), Kementerian Pelajaran Malaysia, : :

Bahagian Sumber Manusia, Aras 1-5, Blok E12, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN PERINTAH TAHAN KERJA TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO.KP JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa Encik [nama pegawai, jawatan, gred dan tempat bertugas] telah ditangkap polis pada [tarikh pegawai ditangkap] dan ditahan reman selama [jumlah] hari mulai dari [tarikh] hingga [tarikh]. Beliau telah dibebaskan pada [tarikh] oleh mahkamah dengan ikat jamin sebanyak RM [jumlah]. Seterusnya beliau telah dihadapkan di mahkamah [nama mahkamah] pada [tarikh] atas pertubuhan berikut: Nyatakan pertuduhan/ pertuduhan-pertuduhan Yang dihadapkan ke atas pegawai berkenaan. ,

3.

- 25 Berdasarkan Peraturan 32(3), Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya Encik [nama] dikenakan Perintah Tahan Kerja berkuatkuasa mulai dari tarikh beliau ditangkap iaitu [tarikh] dengan dibayar separuh daripada emolumen bulanannya. Ini adalah kerana [ NYATAKAN ALASAN-ALASAN TUAN MENGAPA PEGAWAI BERKENAAN DISYORKAN PERINTAH TAHAN KERJA SELARAS DENGAN PERATURAN 44)2), PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 ] ATAU

4.

Berdasarkan Peraturan 32(3), Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya Encik [nama] tidak dikenakan Perintah Tahan Kerja. Ini adalah kerana [NYATAKAN ALASANALASAN TUAN MENGAPA PEGAWAI BERKENAAN DISYORKAN TIDAK DIKENAKAN PERINTAH TAHAN KERJA] Bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen yang berkaitan seperti berikut : 5.1 5.2 5.3 5.4 Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang kemas kini. Salinan surat pertuduhan mahkamah Salinan surat mahkamah [ Lain-lain maklumat yang berkaitan]

5.

Sekian, Terima Kasih

.. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan)

- 26 CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Bagi Kumpulan Sokongan (No.1), : :

Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Sumber Manusia, Aras 1-5, Blok E12, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN TIDAK DIKENAKAN PERINTAH GANTUNG KERJA MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO. KP JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai, Jawatan, Gred dan Tempat Bertugas] telah dituduh di bawah Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pin 1999) di Mahkamah Majistret Pulau Pinang pada 18.10.2004 atas pertuduhan berikut : Bahawa kamupada 9.1.2003 lebih kurang 2.00 petang bertempat di KM 102 Jalan Perak Pulau Pinang kawasan di dalam daerah Di dalam negeri Pulau Pinang, telah memandu kenderaan motokar No. jenis Proton 1.3 GL (A) di atas jalan tersebut dengan melulu, setelah mengambil perhatian tentang segala hal keadaan jalan itu (termasuk jenis keadaan dan berada di atas jalan itu) adalah berbahaya kepada orang awam dan telah - 27 Menyebabkan kematian kepada seorang bernama RF/78743, oleh yang demikian itu, kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 41(1) Akta pengangkutan jalan 1987 (Pindaan 1999). 3. Mahkamah Majistret Pulau Pinang pada 25.04.2005 telah membuat keputusan pegawai dikenakan denda RM900.00 tidak bayar penjara 21 hari. Adalah difahamkan pegawai berkenaan telah membayar denda tersebut. Namun begitu pertuduhan di bawah Seksyen 41 (1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pin 1999) dipinda kepada Seksyen 46 Akta ,

Pengangkutan Jalan 1987 dan telah dibaca dan diterangkan kepada pegawai oleh pihak mahkamah seperti berikut : Bahawa kamu 9.1.2003 lebih kurang jam 2.00 petang bertempat di KM 102, Jalan Perak Pulau Pinang kawasan , di dalam daerah Di dalam negeri Pulau Pinang, telah didapati memandu motokar No. di dalam keadaan yang tidak normal dan di dapati tidak mempunyai keupayaan fizikal untuk memandu kenderaan tersebut dalam keadaan tersebut dalam keadaan mengidap penyakit kencing manis (kekurangan gula dalam darah), oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 46 Akta Pengangkutan Jalan 1986 (Akta 333/87). 4. Sehubungan itu, selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, saya mengesyorkan supaya [nama pegawai] tidak dikenakan Perintah Gantung Kerja. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat walaupun pegawai telah melakukan kesalahan jalan raya namun ianya bukan melibatkan bidang tugas beliau. Selain itu, kemalangan tersebut juga adalah di luar jangkaan pegawai serta sudah pasti beliau juga cuba mengelak dari ianya berlaku. Oleh yang demikian, saya mengesyorkan agar pegawai tidak dikenakan hukuman tatatertib. Bersama-sama ini, disertakan dokumen-dokumen berikut untuk tindakan tuan selanjutnya.

5.

6. 6.1 6.2 6.3 6.4

Salinan laporan polis Cawangan Trafik Balai Polis Pulau Pinang Salinan surat pertuduhan mahkamah SMT:82-1-2004 Salinan surat pertuduhan mahkamah SMT:82-1-2005 Salinan laporan (LAMPIRAN A) dan keputusan mahkamah (LAMPIRAN B) Sekian, terima kasih. . (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) - 28 CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, : :

Bagi Kumpulan Sokongan (No.1), Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Sumber Manusia, Aras 1-5, Blok E12, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN PERINTAH GANTUNG KERJA MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993, TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO. KP JAWATAN, GRED DAN TEMPAT BERTUGAS Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai, Jawatan, Gred dan Tempat Bertugas] telah dituduh melakukan kesalahan [Nyatakan Kesalahan] di bawah Seksyen [kod Seksyen] Enakmen Jenayah Syariah Pulau Pinang 1992 di Mahkamah Rendah Syariah .. atas pertuduhan berikut : Nyatakan pertuduhan Mahkamah Rendah Syariah tersebut. Disertakan salinan surat pertuduhan tersebut. ,

- 29 3. Dalam perbicaraan yang telah diadakan pada [tarikh], Mahkamah Rendah Syariah .. berkeputusan [nama pegawai] telah disabitkan atas kesalahan tersebut dan didenda [nyatakan keputusan mahkamah]. Disertakan salinan surat keputusan mahkamah. 4. Sehubungan itu, selaras dengan Peraturan 45, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya [nama pegawai] dikenakan Perintah Gantung Kerja berkuat kuasa mulai dari tarikh beliau disabitkan kesalahan iaitu pada [tarikh keputusan mahkamah].

5. Selain itu, selaku Ketua Jabatan [nyatakan ulasan tuan terhadap keseriusan kesalahan yang telah dilakukan berbanding dengan disabitkan itu telah memburukkan nama perkhidmatan awam] Sekian, terima kasih. . (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan)

- 30 -

CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi, Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Kumpulan Pengurusan (No.2), Kementerian Pelajaran Malaysia, : :

Aras 1 5, Blok E12, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 PUTRAJAYA. Melalui dan Salinan : Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA DAN NO.KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa [nama, jawatan, gred, tempat bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993. 3. Butir-Butir Pegawai

3.1 Nama : 3.2 No. Kad Pengenalan : 3.3 Tarikh Lahir/Umur : 3.4 Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : 3.5 Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : 3.6 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : 3.7 Jawatan Sekarang : 3.8 Taraf Jawatan : 3.9 Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3.10 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM 3.11 Tarikh Pergerakan Gaji : 3.12 Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3.13 Jabatan Sekarang 3.14 Rekod Tindakan Tatatertib - 31 Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kini sebagai Lampiran A. 4. Latar Belakang Kes 4.1 Adalah dimaklumkan bahawa satu laporan telah diterima daripada Badan Pencegah Rasuah Pulau Pinang melalui surat BPR/PK:30/5/11.9 bertarikh 7.10.2005 seperti mana di Lampiran B berkaitan dengan tindakan

[nama, jawatan, gred, tempat bertugas] yang telah didapati keluar negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan terlebih dahulu seperti berikut : Bil 1. 2. 3. 4. 4.2 Tarikh 17.12.2001 hingga 24.12.2001 19.07.2002 hingga 20.07.2002 13.12.2002 hingga 18.12.2002 7.11.2005 hingga 5.12.2005 Negara Korea Sadao, Thailand Taipie Virtnam

Saya telah mengemukakan surat kepada pihak Imigresen bagi mendapatkan pengesahan jabatan tersebut berkaitan dengan tarikh-tarikh serta negara yang dilawati oleh pegawai melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh]. Salinan surat tersebut sebagi Lampiran C. Pihak Imigresen melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh] telah memaklumkan bahawa [nyatakan perkara yang terdapat dalam surat Imigresen] Salinan surat tersebut sebagai Lampiran D. Berikutan itu pada [nyatakan tarikh] selaku Ketua Jabatan saya telah mengadakan perjumpaan dengan pegawai, serta mengemukan surat bagi mendapatkan penjelasan beliau secara bertulis berhubung perkara tersebut melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh]. Salinan surat tersebut sebagai Lampiran E. Pegawai berkenaan ada mengemukakan penjelasan berhubung perkara tersebut. Beliau memaklumkan ..[nyatakan penjelasan yang diberikan pegawai. Nyatakan sama ada penjelasan tersebut secara lisan/betulis] Salinan surat tersebut sebagai Lampiran F dan salinan passport bertulis Lampiran G.

4.3

4.4

4.5

4.6

- 32 Oleh yang demikian tindakan pegawai berkenaan yang keluar negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan terlebih dahulu adalah tidak mematuhi Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 1984.Perbuatan beliau itu telah melanggar Peraturan 4(2)(i), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu ingkar perintah atau kelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah.

5. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat .[Nyatakan ulasan serta syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai berkenaan] Sekian, terima kasih.

.. [Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan] s.k Pengarah, Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. Pengarah, Badan Pencegah Rasuah Pulau Pinang, Jalan 11700 Pulau Pinang. Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang

- 33 CONTOH SURAT PERAKUAN PENAMATAN PERKHIDMATAN Ruj. Kami Tarikh Ketua Pengarah Pelajaran Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia, : :

Bahagian Perkhidmatan, Aras 6 7, 3 Blik C2, Parcel C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 Putrajaya Melalui: Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Sumber Manusia, Aras 1-5, Blok E12, Kompleks Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya (U.P: Puan Himedah Bt. Abdul Samat) Melalui: Pengarah Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. Tuan, Cadangan Perakuan Penamatan Perkhidmatan Demi Kepentingan Awam Di Bawah Peraturan 49 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Terhadap EN No.KP: Pekerja Rendah Awam Gred R1 SMK .. Dengan hormatnya saya diarah perhatian tuan mengenai di atas. 2. Dimaklumkan bahawa En . Pekerja Rendah Awam Gred R1 di SMK .. merupakan seorang pegawai yang bermasalah. Selain dari itu, beliau juga sering kali tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab-sebab yang munasabah pada tempoh tertentu mulai thun 1982 hingga sekarang. - 34 3. Butir-Butir Diri Pegawai 3.1 3.2 3.3 3.4 Nama dan No Kad Pengenalan Tarikh Lahir dan Umur Jawatan/ Gred Tarikh mula dilantik dalam Perkhidmatan Kerajaan : : : :

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

Jawatan Sekarang Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang Taraf perkhidmatan pegawai Memilih KWSP/ Pencen Jawatan semasa pelanggaran Tatatertib dilakukan Gaji sekarang dan mata gaji Tarikh Pergerakan Gaji

: : : : : : : :

Bersama-sama ini dikemukan salinan kenyataan perkhidmatan pegawai yang kemas kini seperti di Lampiran A. 4. Latar Belakang Kes En . telah dilantik sebagai Pekerja Rendah Awam Gred R1 1.6.1979. Pada 1.6.1980 beliau telah disahkan dalam jawatan sebagai Pekerja Rendah Awam Gred R1. En.telah berkhidmat di SMK .. pada 1.6.1979 hingga sekarang. 4.1 Masalah Kesihatan En didapati menghidap penyakit psikiatrik (schizophrania).Tempoh yang dikenal pasti beliau menhidapi penyakit tersebut ialah pada Mei 1982 hingga sekarang. Beliau telah menerima rawatan di Hospital Daerah dan juga Hospital Bahagia, Tanjong Rambutan. Biasanya walaupun pekerja ini tidak menunjukkan prestasi kerja yang tinggi, namun beliau masih mampu untuk menjalankan tugastugas minimum di bawah pengawasan pentadbiran sekolah. Bagaimanapun ciri kelakuan yang membimbangkan pihak sekolah. 4.2 Prestasi Kerja Merosot 4.2.1 Dimaklumkan bahawa En. .. telah menunjukkan prestasi kerja yang merosot sejak tahun 1982. Beliau tidak menjalankan tugas-tugas yang diarahkan malah akan bersikap agresif dan marah-marah apabila ditegur oleh pihak pentadbir. En juga lebuh suka duduk bersendirian dan kadangkala tersenyum seorang diri. - 35 Semasa datang bertugas beliau tidak mengenakan pakaian yang sesuai. Beliau datang ke sekolah dengan rupa diri yang tidak terurus. Beliau juga pernah datang ke sekolah dengan memakai kain sarung dan seluar pendek. Keadaan En semakin merosot apabila beliau mula meninggalkan tugas. Beliau tidak mengikut peraturan waktu

4.2.2

4.2.3

bekerja dan datang ke sekolah secara otomatik termasuk hari Ahad dan Kelepasan Am. En berada di kawasan sekolah hanya beberapa jam sahaja dan biasanya beliau akan balik awal. Beberapa surat amaran dan peringatan telah dikeluarkan kepada En. Mengenai perkara di atas tetapi keadaan beliau masih tidak berubah. Dikepilkan surat-surat amaran dan teguran yang telah dikeluarkan kepada Beliau berkenaan sebagai Lampiran B. 4.3 Tidak Hadir Bertugas Pada Tahun 2003 4.3.1 Dimaklumkan bahawa En telah didapati tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab-sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh berikut : Tahun 2003 Bulan Jun Julai Ogos September : : : : Tarikh 16/6, 17/6, 18/6, 19/6, 20/6, 23/6, 24/6, 25/6, 26/6, 27/6, 28/6, 30/6 1/7 hingga 31/7 (1 bulan) 1/8 hingga 31/8 (1 bulan) 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 8/9, 9/9, 10/9, 11/9, 12/9

Disertakan salinan fotostat Rekod Jadual Kedatangan Pekerja Sekolah SMK . Bagi tahun 2003 sebagai Lampiran C. 4.3.2 Sehubungan itu, dua pucuk surat arahan panggil balik bertugas secara A.T Berdaftar telah dikemukakan beliau: I) II) Ruj. Bil. yang bertarikh ........sebagai Lampiran D Ruj. Bil..yang bertarikh sebagai Lampiran E

4.3.3

- 36 Pengetua SMKtelah berusaha menangani masalah ketidakhadiran pegawai tersebut dengan pelbagai cara seperti memberikan nasihat serta teguran supaya pegawai lebih bertanggungjawab terhadap tugasnya sebagai seorang kakitangan Kerajaan. Mulai dari 13.10.2003 pegawai telah kembali bertugas ke sekolah tetapi hanya duduk di atas tangga bangunan sekolah tanpa membuat kerja.

4.4

Kesihatan Yang Tidak Memuaskan 4.4.1 Selain itu kesihatan pegawai adalah di dalam keadaan yang tidak memuaskan. Dalam tahun-tahun tertentu En.. telah mengambil cuti sakit panjang kerana mendapat rawatan di Hospital Daerah dan Hospital Bahagian Tanjung Rambutan. Tahun 1987 Bulan April November Bulan Jan/Feb Mac : : Tahun 1997 Bulan Mei : Tahun 2002 Bulan Jun/Julai : Tarikh 3/6 hingga 3/7 (30 hari) Tarikh 19/5 hingga 10/6 (23 hari) : : Tarikh 23/4 hingga 14/5 (22 hari) Sijil Sakit Kerajaan 13/11 hingga 30/11 (18 hari) S.S.K Tarikh 31/1 hingga 14/2 (15 hari) 15/2 hingga 25/2 (17 hari) 26/2 hingga 8/3 (10 hari) 9/3 hingga 16/3 (8 hari)

Tahun 1988

Tahun 2003 Bulan September : Tarikh 13/9 hingga 29/9 (13 hari)

- 37 5. Pihak sekolah telah merujuk ke Jabatan Pelajaran Pulau Pinang supaya Lembaga Perubatan untuk memeriksa kesihatan bagi Persaraan Atas Sebab Kesihatan Di Bawah Sekyen 10(5), Akta Pencen 1980 (Akta 227), melalui surat yang bertarikh . tetapi pihak sekolah menghadapi kesukaran untuk membawa En untuk menjalani pemeriksaan perubatan bagi tujuan di atas. Surat temujanji juga telah di keluarkan sebanyak tiga kali untuk pemeriksaan ke atas En.tetapi pegawai

ini gagal untuk ke hospital berkenaan. Dikemukan salinan surat berkaitan sebagai Lampiran F. 6. Sehubungan itu, berdasarkan kuasa di baeah Peraturan 49, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, saya dengan ini memperakukan supaya En ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam. Dengan yang demikian, kes En.. dikemukakan untuk pertimbangan tuan sewajarnya. 7. Sekian. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, Pertimbangan dan kelulusan tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

(Nama:

Pengetua SMK

- 38 -

Anda mungkin juga menyukai