Dasar Pelaksanaan PBS

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 67 – Penilaian Murid

Kuasa Pengarah Peperiksaan Dengan Persetujuan Menteri

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 68 – Peperiksaan

Seksyen 69 – Larangan Tentang Pengendalian Peperiksaan dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997,
COMPANY LOGO

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 Bahagian II, Perkara 3 iaitu: b
untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturanperaturan, garis panduan dan arahan tentang peperiksaan; dan

a
untuk memberi nasihat, memantau dan membuat analisis tentang penilaian berasaskan sekolah;

c
untuk mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan dan menguatkuasakan peraturanperaturan, garis panduan dan arahan tentang peperiksaan
COMPANY LOGO

Latar Belakang
14 Mei 2009
Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bil . 3 / 2009 telah bersetuju SPPK dilaksanakan

20 Jun 2010
Pengumuman YAB Menteri Pelajaran KPM mencadangkan kemungkinan pemansuhan UPSR dan PMR

18 SEPT 2008
Mesyuarat JPP 4 OGOS 2008 meluluskan pelaksanaan Mesyuarat SPPK dengan JKP melaksanakan meluluskan projek cadangan PBS rintis ke dalam atas 500 transformasi sekolah pentaksiran terlebih dahulu .

2005 – 2006
•International Colloquium September 2005 •Kuala Lumpur International Conference On Assessment ( KLICA ) “ Memperkasa PBS Humanising Assessment ”

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS ) telah menjadi teras strategik PIPP ( 2006 – 2010 ) ; •Teras 2 dalam PIPP ( Membangunkan Modal Insan ) •Teras 6 dalam PIPP ( Melonjakkan 3

COMPANY LOGO

Latar Belakang
24 Sept 2010
18 Ogos 2010 27 Julai 2010 19 Julai 2010

20 Jun 2010 Pengumuman YAB Menteri Pelajaran mencadangkan pemansuhan UPSR dan PMR

Meja Bulat Pertama

Meja Bulat Kedua

Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri BIL.10/2010 mencadangkan satu perbincangan khas diadakan

Mesyuarat Cadangan Penambahbaik an Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan diadakan

COMPANY LOGO

Mengapa perlu
3

berubah?

Penekanan kepada JERI - aspirasi Falsafah Pendidikan Negara tidak tercapai Pendidikan berorientasikan peperiksaan - penglibatan dalam kokurikulum sangat kurang

3 4 3 4 3

Pengiktirafan keterlaluan kepada pencapaian akademik sematamata - tekanan kepada guru, murid & ibu bapa Menilai produk akhir berbanding proses pembelajaran - pengabaian pembentukan modal insan yang seimbang Tekanan ke atas guru-guru untuk menghabiskan sukatan pelajaran Assessment for learning diabaikan - kurang membantu dalam proses pembelajaran sebenarnya Meningkatkan martabat profesyen keguruan – guru lebih dihormati, peningkatan integriti dan keberkesanan guru Sistem Pentaksiran Sesetengah Negara Maju telah Berubah – tiada peperiksaan awam di sekolah rendah dan menengah rendah
COMPANY LOGO

PBS

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

PS

Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Pusat

PP

Pentaksiran Aktiviti PAJSK Jasmani, Sukan dan Kokurikulum
PPsi

Pentaksiran Psikometrik
COMPANY LOGO

PBS
Akademik 1.Pentaksiran Sekolah 2.Pentaksiran Pusat Bukan Akademik 1.Pentaksiran Psikometrik 2.PAJSK

COMPANY LOGO

1

Penambahbaikan UPSR
Peralihan UJI Persedia AN an / Tingkatan 1

Tahun Tahun Tahun Mel Tahun Tahun Tahun 6 1 2 3 5 epa 4

si asa DIAGNOSTIK LINUS s kem PBS ahir an 100% liter asi dan PEMULIHAN num eras i

UPSR
B.Melayu B.Inggeris

APT ITU B.Cina/B.Tamil D Tidak SJKC/SJK Arus Perdana Sains melepa T Matematik Sukan PBP/PBS 60:40

Penguku han

PBS

Agama/Moral Kemahiran Hidup Pend.Jasmani Kesihatan PBS 100%

si Tidak standar memenuhi d standard minimu minimum Seni m Bahasa Melayu

Kemahiran dan vokasional

ntaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasman
COMPANY LOGO

UPSR

60:40 mulai 2016
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
Pentaksiran Dilaksanakan sekolah sepenuhnya MP Teras & elektif oleh sekolah

PENTAKSIRAN BERASASKAN PUSAT (PBP)
Dilaksanakan oleh LP seperti UPSR sekarang

Peperiksaan Pentaksiran Pusat Pusat

60%
BM BI M’MATIK SAINS BC BT

UPSR 60:40
Kerja Kursus Projek Lisan

40%
PAJSK

UJIAN APTITUD

Pentaksiran Psikometrik

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan dari LP
COMPANY LOGO

2

Penambahbaikan PMR dengan PBS 100 %
Ting 2 Ting 3

Ting 1

Pentaksiran Pentaksira Menengah n Menengah Rendah Rendah PBS 100 % PBS 100 %

Pentaksiran Menengah Rendah PBS 100 %

ran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Ja

COMPANY LOGO

PMR 100% PBS mulai 2014

Pentaksiran Pusat Ujian Bertulis (MP Teras) Kerja Kursus Projek Lisan (Teras & Elektif)

Pentaksiran Sekolah Ujian Bertulis (MP Teras & Elektif PAJSK

UJIAN APTITUD

Pentaksiran Psikometrik

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen & garis panduan dari LP

Dilaksanakan sepenuhnya di peringkat sekolah
COMPANY LOGO

PENTAKSIRAN SEKOLAH

Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran fo

COMPANY LOGO

Formatif
Apabila makanan sedang dimasak, tukang masak melaksanakan pentaksiran formatif

Sumatif
Apabila makanan telah dihidang, tetamu atau hakim melaksanakan pentaksiran sumatif

COMPANY LOGO

Peranan Guru Dalam Pentaksiran Sekolah
Mem b mem antu pem perbaik i b mur elajara id n b er d a ma k sa r k a n lu yan mat g dipe role h

Memberi maklum balas Mendapatkan maklumat

Membuat pemerhatian Menjadi pemudahcara

COMPANY LOGO

Peranan Murid Dalam Pentaksiran Sekolah

Mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari

Mengetahui bagaimana standard Kejayaan dalam mendapatkan ilmu, kemahiran dan ama hendak dicapai Melaksanakan tugasan yang diberikan supaya apa yang diketahui dan boleh dibuat boleh ditaksir

COMPANY LOGO

Peranan Pentaksiran Sekolah

1

2

3

4

Memperbaiki kelemahan/ masalah murid dalamkepada murid untuk belajar Meningkatkan pencapaian Meningkatkan keyakinan pembelajaran strategi penga Mengubahsuai

COMPANY LOGO

CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH
1 2 3 4 5 6
COMPANY LOGO

Ciri Pentaksiran Sekolah
5

dipelajari berdasarkan pernyataan standard prest

6
COMPANY LOGO

STANDARD PRESTASI (Performance Standard) 6 5 4 3 2 1
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu, Faham dan Boleh Buat Tahu dan Faham Tahu
COMPANY LOGO

Asas

CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS A B

Kesediaan dan kemahiran guru melaksanakan PBS

Guru rasa terbeban dengan tugas ‘tambahan’

Integriti guru diragui

C

Penyelesaian Program latihan dan penataran yang menyeluruh

Penyelesaian • •Penerangan •Automasikan pelaporan

Penyelesaian •Pemantauan •Pementoran •Pengesanan •Penyelarasan
COMPANY LOGO

PENJAMINAN KUALITI
Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur Keseragaman pemberian skor berdasarkan standard prestasi

Pemantauan

Penyelarasan

Pementoran
Membantu , memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran

Pengesanan
Memastikan kekuatan & keberkesanan instrumen pentaksiran 21
COMPANY LOGO

KERJASAMA SEMUA PIHAK UNTUK PENJAMINAN KUALITI
PBS BERJAYA DILAKSANAKAN

PENYELARASAN PEMANTAUAN PENGESANAN PEMENTORAN
LATIHAN UNTUK GURU DILAKSANAKAN

LP

BPG dan BPI

BPK

JNJK

MELAKSANAKAN PBS
COMPANY LOGO

Sistem Aplikasi Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

SPPBS

Lembaga Peperiksaan

COMPANY LOGO

SPPBS

Tujuan :

ah pencapaian, pemprosesan data dan pelaporan b

COMPANY LOGO

Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

SPPBS

Dua (2) sistem aplikasi telah dibangunkan :
Komponen Akademik – 17 Mata Pelajaran PAJSK – 5 elemen PAJSK Kaedah SPPBS Web-Based Standalone

Lembaga Peperiksaan

COMPANY LOGO

SPPBS
Akademik : Web-based

COMPANY LOGO

SPPBS
PAJSK - Standalone

COMPANY LOGO

PANDUAN DAN PERATURAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

RENDAH DAN MENENGAH RENDAH
COMPANY LOGO

Tujuan diadakan Buku Panduan
Guru berkeyakinan 4. Guru terpandu PPD dan JPN tahu fungsi 3. JPN dan PPD terpandu Semua petugas maklum 2. Prosedur terselaras Maklumat tersebar 1. Sumber Maklumat
COMPANY LOGO

Pelaksanaan PBS

Surat Pekeliling Peperiksaan
vPenambahbaikan UPSR vPenambahbaikan PMR

COMPANY LOGO

PBS Tahun 1, 2 dan 3

BIL

KO M

COMPANY LOGO

PBS Tahun 4, 5 dan 6

BI L

KM OP

COMPANY LOGO

Thank You

Terima Kasih

COMPANY LOGO