(JPJK3) JABATAN PENGANGKUTAN JALAN MALAYSIA BORANG PENYATA PERTUKARAN MILIKAN KENDERAAN MOTOR SECARA SUKARELA OLEH PEMUNYA

BERDAFTAR
SILA BACA PANDUAN DI MUKA SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG INI. (CETAKAN MELALUI INTERNET))

A. BUTIR-BUTIR KENDERAAN DAN PEMUNYA BERDAFTAR 1. No. Pendaftaran 2. No. Pendaftaran (UN/DC) 3. No. KP/Pasport/Polis/Tentera/ Syarikat/Pertubuhan 5. Nama 4. Kategori Pemunya

6. Alamat 7. Poskod 9. Negeri 10. Kelas Kegunaan PENGAKUAN PEMUNYA BERDAFTAR: Saya, pemunya berdaftar kenderaan motor ini, menukar milikannya secara pindahmilik secara sukarela kepada pemilik baru tersebut di bawah. Tarikh:………………………… B. BUTIR-BUTIR PEMILIK BARU 1. No. KP/Pasport/Polis/Tentera/ Syarikat/Pertubuhan 3. Nama 4. Alamat 2. Kategori Pemunya Tandatangan……………………………………..

8. Bandar

5. Poskod 7. Negeri 8. Kelas Kegunaan 9. Nama Syarikat Insurans 10. Nombor Polisi 11. Tarikh Mula Berkuatkuasa 13. Nama Sykt Insurans Lain (Jika ada) 14. Nombor Polisi 15. Tarikh Mula Berkuatkuasa 17. Nama Pihak Menuntut (Jika ada tuntutan Hakmilik) 18. No. Siri Tuntutan

6. Bandar

Kegunaan Pejabat 12. Tarikh Luput Hari Bulan Tahun Hari Bulan Tahun

8a. 9a.

13a
16. Tarikh Luput Hari Bulan Tahun Hari Bulan Tahun

PENGAKUAN PEMILIK BARU: Saya mengaku telah menerima milikan kenderaan motor tersebut secara pindahmilik secara sukarela yang dibuat olehpemunya berdaftar di atas dan memohon unutk didaftarkan sebagai pemunya berdaftar kenderaan motor ini. Tarikh…………………………….. Tandatangan………………………………………..

Kegunaan Pejabat
Kod Pengecualian Bayaran Kod Syarat 1, 2, 3

Syarikat/Pertubuhan isikan nombor pendaftaran syarikat/pertubuhan. BUTIR-BUTIR PEMILIK BARU 1. No.Badan Berkanun 5.Tuliskan kelas kegunaan kenderaan tersebut seperti tercatatdi Perakuan Pendaftaran. No.Syarikat/Pertubuhan 5 . Contohnya . Surat pembatalan tuntutan hakmilik (pemunya berdaftar). 6. Pendaftaran (UN/DC) .Anggota Tentera 6 . Kelas Kegunaanl 13. Kategori Pemunya 2 3 4 5 6 1 0 0 9 5 6 . Siri Tuntutan Isikan seperti di BAHAGIAN A di atas Isikan seperti di BAHAGIAN A di atas Isikan seperti di BAHAGIAN A di atas Isikan seperti di BAHAGIAN A di atas Tuliskan kegunaan kenderaan bagi pemunya baru. Syarikat/Pertubuhan Bukan rakyat Malaysia isikan nombor paspot.P. Nama . isikan: 1 4. Perakuan Pendaftaran b. Alamat 8. III) Gunakan satu petak bagi setiap huruf atau angka. IV) Gunakan ejaan ringkas jika ruangan tidak mencukupi. Tuliskan nama Insurans lain jika kenderaan dilindungi oleh dua Insurans dalam satu jangkamasa lesen Kenderaan Motor.Bukan Warganegara Malaysia 3 ./Paspot/Polis/Tentera/ .Isikan nombor pendaftaran UN/DC sekiranya pertukaran milikan melibatkan kenderaan berkenaan. . BUTIR-BUTIR KENDERAAN DAN PEMUNYA BERDAFTAR 2. Polis atau Tentera isikan nombor polis atau tentera. Kelas Kegunaan BAHAGIAN B.Orang awam Malaysia isikan nombor kad pengenalan. Nama Syarikat Insuran Lain (jika ada) 17. Alamat 10.123456-10-0956. .Kerajaan 9 .Gunakan Kod seperti berikut:1 . Kad tukar alamat pemunya baru (jika perlu) BAHAGIAN A.Orang Awam Malaysia 2 . f. No. Kategori Pemilik 3.Isikan alamat kediaman/alamat berdaftar. Surat tuntutan hakmilik (pemunya baru) g.(JPJK3) (CETAKAN MELALUI INTERNET) PANDUAN MENGISI BORANG PENYATA PERTUKARAN MILIKAN KENDERAAN MOTOR SECARA SUKARELA OLEH PEMUNYA BERDAFTAR PERHATIAN : I) Gunakan SATU borang untuk SATU jenis permohonan sahaja. c.Isikan nama seperti di dalam kad pengenalan/paspot/kad polis/tentera Bagi Syarikat/pertubuhan isikan seperti di dalam sijil pendaftaran syarikat atau pertubuhan . Kad Pengenalan asal pemilik baru d. V) Sila sertakan dokumen-dokumen berikut: a. 3. KP/Pasport/Polis/Tentera/ Syarikat/Pertubuhan 2. Sila gunakan HURUF BESAR. Kad Pengenalan asal pemunya berdaftar. Tinggalkan satu petak kosong di antara perkataan. e. No. Nama Pihak Menuntut 18. Tuliskan nama SYARIKAT KEWANGAN yang berhak membuat tuntutan atau KERAJAAN jika hakmilik dituntut oleh kerajaan Tuliskan nombor siri surat tuntutan hakmilik yang dikeluarkan oleh SYARIKAT KEWANGAN atau nombor rujukan surat tuntutan hakmilik dari KERAJAAN. Nota Perlindungan Insurans atau Polisi Insurans atau Jaminan. II) Tulis dengan terang dan jelas.Anggota Polis 4 . Nama 4. K.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful