(JPJK3) JABATAN PENGANGKUTAN JALAN MALAYSIA BORANG PENYATA PERTUKARAN MILIKAN KENDERAAN MOTOR SECARA SUKARELA OLEH PEMUNYA

BERDAFTAR
SILA BACA PANDUAN DI MUKA SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG INI. (CETAKAN MELALUI INTERNET))

A. BUTIR-BUTIR KENDERAAN DAN PEMUNYA BERDAFTAR 1. No. Pendaftaran 2. No. Pendaftaran (UN/DC) 3. No. KP/Pasport/Polis/Tentera/ Syarikat/Pertubuhan 5. Nama 4. Kategori Pemunya

6. Alamat 7. Poskod 9. Negeri 10. Kelas Kegunaan PENGAKUAN PEMUNYA BERDAFTAR: Saya, pemunya berdaftar kenderaan motor ini, menukar milikannya secara pindahmilik secara sukarela kepada pemilik baru tersebut di bawah. Tarikh:………………………… B. BUTIR-BUTIR PEMILIK BARU 1. No. KP/Pasport/Polis/Tentera/ Syarikat/Pertubuhan 3. Nama 4. Alamat 2. Kategori Pemunya Tandatangan……………………………………..

8. Bandar

5. Poskod 7. Negeri 8. Kelas Kegunaan 9. Nama Syarikat Insurans 10. Nombor Polisi 11. Tarikh Mula Berkuatkuasa 13. Nama Sykt Insurans Lain (Jika ada) 14. Nombor Polisi 15. Tarikh Mula Berkuatkuasa 17. Nama Pihak Menuntut (Jika ada tuntutan Hakmilik) 18. No. Siri Tuntutan

6. Bandar

Kegunaan Pejabat 12. Tarikh Luput Hari Bulan Tahun Hari Bulan Tahun

8a. 9a.

13a
16. Tarikh Luput Hari Bulan Tahun Hari Bulan Tahun

PENGAKUAN PEMILIK BARU: Saya mengaku telah menerima milikan kenderaan motor tersebut secara pindahmilik secara sukarela yang dibuat olehpemunya berdaftar di atas dan memohon unutk didaftarkan sebagai pemunya berdaftar kenderaan motor ini. Tarikh…………………………….. Tandatangan………………………………………..

Kegunaan Pejabat
Kod Pengecualian Bayaran Kod Syarat 1, 2, 3

. Pendaftaran (UN/DC) .(JPJK3) (CETAKAN MELALUI INTERNET) PANDUAN MENGISI BORANG PENYATA PERTUKARAN MILIKAN KENDERAAN MOTOR SECARA SUKARELA OLEH PEMUNYA BERDAFTAR PERHATIAN : I) Gunakan SATU borang untuk SATU jenis permohonan sahaja. No. Kelas Kegunaanl 13. BUTIR-BUTIR KENDERAAN DAN PEMUNYA BERDAFTAR 2. Perakuan Pendaftaran b. Tuliskan nama SYARIKAT KEWANGAN yang berhak membuat tuntutan atau KERAJAAN jika hakmilik dituntut oleh kerajaan Tuliskan nombor siri surat tuntutan hakmilik yang dikeluarkan oleh SYARIKAT KEWANGAN atau nombor rujukan surat tuntutan hakmilik dari KERAJAAN.Anggota Polis 4 . Sila gunakan HURUF BESAR. Kelas Kegunaan BAHAGIAN B. K. Alamat 10. 6. Kategori Pemilik 3. KP/Pasport/Polis/Tentera/ Syarikat/Pertubuhan 2. Siri Tuntutan Isikan seperti di BAHAGIAN A di atas Isikan seperti di BAHAGIAN A di atas Isikan seperti di BAHAGIAN A di atas Isikan seperti di BAHAGIAN A di atas Tuliskan kegunaan kenderaan bagi pemunya baru. Nama Pihak Menuntut 18. II) Tulis dengan terang dan jelas.Gunakan Kod seperti berikut:1 . Nota Perlindungan Insurans atau Polisi Insurans atau Jaminan.P. 3. Polis atau Tentera isikan nombor polis atau tentera. f.Bukan Warganegara Malaysia 3 . Kad tukar alamat pemunya baru (jika perlu) BAHAGIAN A.Syarikat/Pertubuhan 5 . Surat tuntutan hakmilik (pemunya baru) g. Nama Syarikat Insuran Lain (jika ada) 17. Tuliskan nama Insurans lain jika kenderaan dilindungi oleh dua Insurans dalam satu jangkamasa lesen Kenderaan Motor. IV) Gunakan ejaan ringkas jika ruangan tidak mencukupi./Paspot/Polis/Tentera/ . Surat pembatalan tuntutan hakmilik (pemunya berdaftar). e.123456-10-0956. No.Isikan nombor pendaftaran UN/DC sekiranya pertukaran milikan melibatkan kenderaan berkenaan. Contohnya . Alamat 8. Tinggalkan satu petak kosong di antara perkataan. Kad Pengenalan asal pemilik baru d.Tuliskan kelas kegunaan kenderaan tersebut seperti tercatatdi Perakuan Pendaftaran.Orang awam Malaysia isikan nombor kad pengenalan. . Nama . Nama 4. isikan: 1 4. BUTIR-BUTIR PEMILIK BARU 1. c.Isikan nama seperti di dalam kad pengenalan/paspot/kad polis/tentera Bagi Syarikat/pertubuhan isikan seperti di dalam sijil pendaftaran syarikat atau pertubuhan . No. III) Gunakan satu petak bagi setiap huruf atau angka. Kategori Pemunya 2 3 4 5 6 1 0 0 9 5 6 . No.Orang Awam Malaysia 2 .Badan Berkanun 5. Kad Pengenalan asal pemunya berdaftar. V) Sila sertakan dokumen-dokumen berikut: a. Syarikat/Pertubuhan Bukan rakyat Malaysia isikan nombor paspot.Anggota Tentera 6 .Kerajaan 9 .Isikan alamat kediaman/alamat berdaftar. Syarikat/Pertubuhan isikan nombor pendaftaran syarikat/pertubuhan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful