Anda di halaman 1dari 5

BAHAGIAN A: SOALAN OBJEKTIF Pilih jawapan yang paling tepat bagi setiap soalan. 1.

Apakah yang dimaksudkan dengan kelayakan akademik? A Potensi diri seseorang ndividu B Kejayaan yang dicapai oleh seseorang C Kemahiran khusus dalam sesuatu bidang D Pendidikan yang diperoleh secara formal 8. Apakah kesan sekiranya seseorang pelajar mengikuti jurusan yang bukan menjadi pilihannya? A Sukar untuk menumpukan perhatian B Mudah terlibat dalam masalah disiplin C Sukar untuk menentukan matlamat hidup D Proses pembelajaran dalam kelas terganggu Pelajar yang ingin menceburi bidang sains haruslah I mempunyai kemahiran menganalisis II rajin membaca dan melakukan rujukan III mempunyai daya imaginasi yang tinggi IV mempunyai minat dalam melakukan penyelidikan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Berikut merupakan cara-cara mengeratkan hubungan kekeluargaan, kecuali A memantau pergerakan ahli keluarga B mengambil berat kebajikan keluarga C meraikan hari istimewa ahli keluarga D membantu menyelesaikan masalah keluarga Yang manakah antara berikut merupakan tanggungjawab anak terhadap keluarga? I memberikan kasih sayang II menyediakan keperluan asas seperti tempat tinggal, makanan, pakaian dan sebagainya III mengkritik kelemahan anak-anak IV memberikan pendidikan agama dan akademik A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

2.

Pemilihan kerjaya seseorang individu berkait rapat dengan 9. I bakat semula jadi II kelayakan akademik III latar belakang keluarga IV keyakinan diri yang tinggi A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Azim berminat dengan tugas menyelidik dan menganalisis yang memerlukan dia berfikir secara kreatif dan kritis. 10. Apakah kerjaya yang sesuai dengan Azim? A Guru B Jururawat C Peguam D Kaunselor Individu yang ingin menceburi bidang sastera seharusnya A mahir dalam membuat penyelidikan B mempunyai daya imaginasi yang tinggi C bijak berhujah dan mengeluarkan pendapat D mempunyai kemahiran komunikasi yang baik Dalam memilih sesuatu kerjaya, perkara utama yang perlu dititikberatkan ialah A gaji yang lumayan B masa bekerja yang fleksibel C bidang tugas kerjaya pilihan D bilangan pekerja yang menceburi bidang tersebut

3.

4.

11.

5.

6.

7.

_______ ialah kecekapan menggunakan alat dan perkakas dengan ketangkasan tangan, ketajaman 12. Dengan mengamalkan sikap yang mulia sepert bertolak penglihatan dan koordinasi anggota yang baik. ansur, dapat mengelakkan ______ dalam kalangan A Bakat B Potensi anggota keluarga. C Kemahiran D Peribadi A pertelingkahan B kemiskinan Fazura menghadapi masalah untuk memilih jurusan yang C kesusahan akan diambilnya apabila melangkah ke tingkatan empat. D kebahagian Apakah tindakan yang harus diambil oleh Fazura? A Meminta pandangan rakan-rakan B Meminta nasihat daripada kaunselor C Memilih jurusan yang ditentukan oleh ibu bapa D Memilih jurusan yang dipilih oleh rakan-rakan

III dan IV 19. Apakah punca yang menyebabkan sesebuah keluarga porak-peranda? I Kemiskinan hidup II Pergaulan dalam masyarakat III Sikap pilih kasih antara ahli keluarga IV Tiada kesedaran tentang tanggungjawab A I. II dan III B I. bagaimanakah anda dapat membantu mencantikkan kawasan sekolah? I menganjurkan gotong-royong II membina landskap menarik III menanam pelbagai jenis pokok hiasan IV membuat kajian tentang tumbuh-tumbuhan A I. Adik anda berasa sedih kerana gagal dalam ujian bulanannya. Sebagai pelajar. Antara berikut. Bhd. III dan IV 17. II dan III B I.13. Apakah yang harus anda lakukan? A Meminta bapa menasihati adik B Memaksa adik mengulang kaji pelajaran C Memberikan semangat agar adik terus berusaha D Menceritakan kejayaan ahli keluarga yang lain kepada adik 14. III dan IV C II. Jerebu berpunca daripada I aktiviti perikanan laut dalam II pelepasan asap dari kilang III pembakaran secara terbuka IV tumpahan minyak dari kapal A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 21. Sikap bertanggungjawab terhadap alam sekitar dapat ditunjukkan melalui A pembakaran sampah sarap B pembinaan teres di cerun bukit C penggunaan baja kimia dalam pertanian D penebangan hutan 24. II dan IV D II. Apakah yang diperoleh dengan menjalinkan hubungan yang erat antara keluarga? A Menambahkan pendapatan keluarga B Menghindarkan ahli keluarga daripada sebarang masalah C Mengelakkan ahli keluarga terjebak dalam gejala sosial D Ahli keluarga akan Berjaya dalam hidup 15. yang manakah bukan cara untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan? A Meraikan hari istimewa keluarga B Mengambil berat kebajikan keluarga C Memantau pergerakan ahli keluarga D Menyelesaikan masalah ahli keluarga 16. yang manakah kesan daripada aktiviti pembalakan secara berleluasa? A Jerebu B Banjir C Ribut taufan D Tanah runtuh 20. Apakah tujuan utama kempen di atas dilaksanakan? A mengelakkan kejadian tanah runtuh B mengurangkan jumlah sampah C mengurangkan kos pemuliharaan alam sekitar D menggalakkan masyarakat menghargai alam sekitar 23. D Syarikat Indah Water Konsortium Kempen Kitar Semula 22. II dan IV C I. Pihak yang manakah yang bertanggungjawab mengendalikan kerja pelupusan sampah? A Jabatab Kaji Cuaca B Jabatan Alam Sekitar C Syarikat Alam Flora Sdn. Antara berikut. Antara berikut. yang manakah bukan cara mengekalkan keseimbangan ekosistem? A mengurangkan aktiviti pembangunan B menanam semula pokok-pokok C membanteras pembalakan haram D mengadakan kempen alam sekitar 18. III dan IV C I. Apakah bencana besar yang terjadi akibat letupan gunung berapi di bawah laut? A Banjir B Tsunami C Ribut taufan D Tanah runtuh .

kecuali A Vasakhi B Deepavali C Thaipusam D Thaiponggal. 23. 22. 15. 30. 26. Berikut merupakan perayaan yang dirayakan oleh kaum India. 5. 20. Rais Yatim D Tun Dr. 13. 27. 25. nanti ditumbuhi bisul. 6. Jangan duduk di atas bantal. dikenali sebagai A pantang larang B warisan C adat resam D budaya 29. 3. 11. 8.25. Mengapakah sistem kehakiman diwujudkan? A menakutkan penjenayah B membanteras jenayah berat C menyelesaikan masalah dunia D menyelesaikan konflik secara adil Siapakah Menteri Pelajaran dalam Kabinet baru 2011? A Tan Sri Muhyiddin Yassin B Datuk Mustapa Mohamed C Datuk Seri Dr. 14. 10. 19. A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D 16. 26. 12. 18. A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D . Apakah pengajaran di sebalik pantang larang di atas? A perbuatan tersebut adalah kurang sopan B perkara yang mulia tidak boleh dihina C bantal akan mudah rosak jika diduduki Dperbuatan tersebut akan menghalau roh nenek moyang 27. mengikut nombor soalan yang betul. 2. 24. 1. 4. 29. 9. Kebiasaan dan amalan turun-temurun sesuatu masyarakat 28. Yang manakah program yang dibentuk untuk memupuk perpaduan dalam kalangan remaja pelbagai kaum? A Program Latihan Perpaduan B Program Latihan Perkhemahan C Program Latihan Rakyat Bestari D Program latihan Khidmat Negara Sila hitamkan jawapan anda di sini. 28. 21. 7. 17. Mahathir Mohamad 30.

6. Pernyataan 1. 3. berikan empat faktor pemilihan kerjaya seseorang individu. Ibu bapa mempunyai hak yang sepenuhnya terhadap pemilihan jurusan anak-anak semasa di tinbgkatan empat. ( 6 markah ) II. Tanggungjawab menjaga keselamatan ahli keluarga hanya dipikul oleh ibu bapa sahaja. 5. Amalan kitar semula dapat mengurangkan jumlah sampah yang dibuang setiap hari. Berdasarkan rajah di bawah. Pantang larang digunakan sebagai kaedah untuk menyampaikan pengajaran kepada masyarakat. Tandakan ( ) pada pernyataan yang betu dan tandakan ( X ) pada pernyataan yang salah. Ahli Dewan Rakyat dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Jentera pentadbiran Negara diketuai oleh Perdana Menteri. 4.BAHAGIAN B: SOALAN SUBJEKTIF I. Jawapan Faktor-faktor pemilihan Kerjaya (4 markah) . 2.

b. 5. Isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat daripada pilihan yang diberikan. (4 markah) . Pencemaran alam sekitar yang semakin berleluasa« d. c. Sikap manusia yang mementingkan diri« b. Padankan pernyataan yang sesuai. Usaha mendidik masyarakat untuk menghargai alam sekitar« c. Merupakan punca utama berlakunya pencemaran alam. Projek penghijauan sekolah menggalakkan pelajar« f. Haruslah dimulakan sejak di bangku sekolah lagi. Melibatkan diri dalam usaha memelihara alam sekitar. ____________ merupakan peraturan yang diamalkan oleh sesuatu masyarakat secara turuntemurun. Pantang larang adat resam Hindu budaya a. a. ____________ berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan sesuatu masyarakat agar pergerakan anggotanya terkawal. 6. Tidak ternilai dan perlu dijaga dengan rapi. 3. 4. Persekitaran sekolah yang bersih dan menarik« e. adat resam dan pantang larang yang unik. Alam sekitar merupakan anugerah Tuhan yang« 2. d. Adat bersanding dan berinai yang diamalkan oleh masyarakat Melayu mempunyai pengaruh agama_________. Kehadiran masyarakat pelbagai kaum di Malaysia mewujudkan unsur-unsur _________ .III. Sering kali menyebabkan berlakunya bencana alam. (6 markah) IV. 1. Dapat melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran.