Anda di halaman 1dari 137

MLM8AnCun Cl18A CLlSl

uALAM LnAnCCuLAnCAn 1lnuAk luAnA


LLAnCCA8An LALu Lln1AS
ul CL8LS 8A1AnC

1LSlS
ulsusun ualam 8anaka Memenuhl
ersvaraLan 1uaas Akhlr pada
roaram MaalsLer llmu Pukum
lakulLas Pukum unul
Cleh
urs Ldl Suroso
nlM 84A 003 263
LM8lM8lnC

rof uraulus PadlsuprapLo SP MP
Lko SoponvonoSP MP
8CC8AM ASCA SA8!AnA
MAClS1L8 lLMu PukuM
unlvL8Sl1AS ulCnLCC8C
SLMA8AnC
2008 ll
MLM8AnCun Cl18A CLlSl
uALAM LnAnCCuLAnCAn 1lnuAk luAnA
LLAnCCA8An LALu Lln1AS
ul CL8LS 8A1AnC

1LSlS
ulsusun ualam 8anaka Memenuhl
ersvaraLan 1uaas Akhlr pada
roaram MaalsLer llmu Pukum
lakulLas Pukum unul
Cleh
urs Ldl Suroso
nlM 84A 003 263
LM8lM8lnC
erLama kedua
rof uraulus PadlsuprapLo SP MP Lko SoponvonoSP MP
8CC8AM ASCA SA8!AnA MAClS1L8 lLMu PukuM
unlvL8Sl1AS ulCnLCC8C
SLMA8AnC
2008 lll
kA1A LnCAn1A8
Seaala pu[l hanva baal Allah SW1 vana Lelah mellmpahkan rahmaL dan hldavah nva
sehlnaaa penulls dapaL menvelesalkan Lesls vana ber[udul "MLM8AnCun Cl18A
CL8l uALAM LnAnCCuLAnCAn lnuAk luAnA LLAnCCA8An
LALu Lln1AS dl CL8LS 8A1AnC"
1ersusunnva 1esls lnl Lldak dapaL dlplsahkan darl dukunaan lsLrl LerclnLa
anak anak LerclnLa orana Lua kerabaL dan semua plhak vana Lak dapaL dlsebuL saLu
per saLu
ualam kesempaLan lnl penulls sampalkan rasa Lerlma kaslh vana Lak
Lerhlnaaa kepada
1 rof ur aulus PadlsuprapLo SP MP vana Lelah memblmblna dan
memblna serLa mencerahkan pemahaman Lerhadap llmu hukum selama penulls
menvususn 1esls lnl
2 rof ur 8arda nawawl Arlef SP vana banvak menambah pamahaman llmu
hukum pldana baal penulls
3 lsLrl 1ersavana ura LlsLlanl akpahan dan anak anakku Lersavana SarLlka
Warasarl dan Seno raseLvo vana sanaaL mendukuna selama penvusunan Lesls
lnl
4 Lko Soponvono SP MP selaku pemblmblna kedua vana banvak memberl
masukan selama penvusunan 1esls lnl lv
3 lbu Anl urwanLl SP MP selaku sekreLarls bldana Akademl S2 llmu
Pukum lakulLas Pukum unul vana selalu mendorona unLuk menvelesalkan
1esls lnl
6 lbu Amalla SP MP selaku sekreLarls bldana keuanaan S2 llmu Pukum
lakulLas Pukum unul vana memberl kemudahan admlnlsLrasl selama
penvelesalan 1esls lnl
7 Seluruh personel sekreLarlaL dan keuanaan vana mendukuna proses hlnaaa
selesalnva 1esls lnl
8 kasaL LanLas Ak Perv urnomo beserLa sLaf vana denaan lkhlas membanLu
pemenuhan daLa unLuk penvusunan 1esls lnl
Akhlrnva seaala saran dan krlLlk darl semua plhak sanaaL penulls harapkan deml
kesempurnaan" 1esls lnl dan lanakah akademlk ke depan baal penulls
Semoaa Allah SW1 membalas budl luhur semua plhak vana Lelah lkhlas
membanLu selama penvusunan 1esls lnl Amln
Semarana 29 MareL 2008
enulls
Ldl Surosov
MC11C
lnaaLlah sesunaauhnva wallwall Allah lLu Lldak ada kekhawaLlran Lerhadap
mereka dan Lldak ( pula ) mereka bersedlh haLl valLu orana orana vana berlman
dan mereka selalu berLaqwa" ( ?unus 62 63 )
L8SLM8APAn
1esls lnl kupersembahkan khusus buaL lsLerlku Lersavana ura LlsLlana akpahan
anak anakku Lersavana SarLlka Waraasarl dan Seno raseLvo
Semoaa Allah SW1 senanLlasa membuka 8uP klLa aaar selalu mencarl llmu
(hukum) nva vl
A8S18Ak
kepollslan neaara 8epubllk merupakan alaL neaara vana berperan dalam
memellhara keamanan dan keLerLlban masvarakaL meneaakkan hukum serLa
memberlkan perllndunaan penaavoman dan pelavanan kepada masvarakaL dalam
ranaka Lerpellharanva keamanan dalam neaerl ualam poslsl demlklan adalah wa[ar
[lka evaluasl klner[a olrl lanasuna dlberlkan oleh masvarakaL vana amaL
berpenaaruh Lerhadap ClLra olrl
ermasalahan vana dlkemukakan dalam 1esls lnl mellpuLl 8aaalmana
respon masvarakaL Lerhadap Llndakan pollsl dalam menanaaulanal 1lndak ldana
elanaaaran Lalu LlnLas lakLor fakLor apa sa[akah vana mempenaaruhl clLra
pollsl dalam penanaaulanaan Lldak pldana pelanaaaran lalu llnLas dan 8aaalmana
sLraLeal vana perlu dlambll kepollslan unLuk membanaun clLranva dalam
menanaaulanal Llndak pldana pelanaaaran lalu llnLas
MeLodoloal penellLlan vana dlaunakan dalam penellLlan lnl adalah Soclo
Leaal" vana mellhaL hukum sebaaal sebuah LaLanan normaLlf vana
dloperaslonallsaslkan dalam kehldupan soslal LerLenLu
uarl anallsa dan pembahasan hasll penellLlan dldapaL [awaban sebaaal berlkuL
8ahwa respon masvarakaL Lerhadap Llndakan pollsl amaL poslLlf sebab harmonlsasl
ker[a sama anLara pollsl dan masvarakaL Lampak nvaLa lakLor vana mempenaaruhl
clLra pollsl dlanLaranva profeslonallsme / lnLelekLuallsme keLeladanan dan
keLaqwaan pollsl SLraLeal vana dlambll pollsl dalam ranaka membanaun clLra pollsl
dlanLaranva penlnakaLan kemlLraan" denaan masvarakaL lnLearlLas keLlaa
permasalahan dlaLas dlpakal sebaaal pl[akan penlnakaLan membanaun clLra pollsl
dalam penanaaulanaan Llndak pldana pelanaaaran lalu llnLas
kaLa kuncl ClLra olrl penanaaulanaan Llndak pldana pelanaaaran lalu
llnLas vll
A8S18AC1
1he ollce ueparLmenL of 8epubllc of lndonesla/ CL8l ls Lhe sLaLe lnsLrumenL
LhaL possesses a role upon Lhe malnLalnlna of Lhe securlLv and safeLv of Lhe socleLv Lhe
enforclna of Lhe law and Lhe provldlna of Lhe proLecLlon shelLerlna and servlce Lo Lhe
socleLv ln order Lo malnLaln securlLv of Lhe sLaLe upon Lhe recenL poslLlon lL ls normal lf
Lhe ollce ueparLmenL performance evaluaLlon ls dlrecLlv alven bv Lhe socleLv LhaL ls verv
lnfluenclna Lo Lhe ollce ueparLmenL lmaae
1he problems upon Lhe Lhesls lnclude upon how Lhe socleLv response upon Lhe
pollce acLlon aaalnsL Lhe Lrafflc vlolence crlmlnal ls whaL facLors lnfluence Lhe pollce
acLlon aaalnsL Lhe Lrafflc vlolence crlmlnal are and whaL sLraLeav should be Laken bv Lhe
ollce ln order Lo solve Lhe Lrafflc vlolence crlmlnal ls
1he research used socloleaal meLhodoloav LhaL ls conslderlna law as Lhe
normaLlve arranaemenL operaLed upon Lhe speclflc soclal llfe
upon Lhe analvsls and Lhe dlscusslon of Lhe research resulL lL ls knowledae LhaL
Lhe socleLv's response upon Lhe pollce acLlon ls conslderablv poslLlve slnce Lhe
harmonlzaLlon of Lhe cooperaLlon beLween Lhe pollce and Lhe socleLv appears obvlouslv
1he lnfluenclna facLors Lo Lhe pollce lmaae are professlonallsm/ lnLellecLuallsm
leadershlp and Lhe bellef of Lhe pollce 1he sLraLeav Laken bv Lhe pollce ln order Lo
lncrease Lhe pollce lmaae ls Lhe lncreaslna of Lhe parLnershlp wlLh Lhe socleLv
1he lnLearlLv of Lhe Lhree problems above ls used as Lhe basls of Lhe lncrease Lo
develop Lhe pollce lmaae upon Lhe pollce acLlon aaalnsL Lhe Lrafflc vlolence crlmlnal
kev words CL8l lmaae Lhe pollce acLlon aaalnsL Lhe Lrafflc vlolence crlmlnal vlll
uAl1A8 lSl
PALAMAn
PALAMAn !uuuL l
PALAMAn LnCLSAPAn ll
kA1A LnCAn1A8 lll
MC11C uAn L8SLM8APAn A8S18Ak v
lSl A8S18Ak vl
uAl1A8 lSl vlll
8A8 l LnuAPuLuAn
LA1A8 8LLAkAnC 1
L8uMuSAn MASALAP 6
1u!uAn LnLLl1lAn 6
kL8AnCkA LMlkl8An 8
ML1CuL LnLLl1lAn 23
1 MeLode endekaLan 24
2 Speslflkasl enellLlan 24
3 !enls uaLa 23
4 MeLode enaumpulan uaLa 23
3 MeLode Anallsa uaLa 26 lx
8A8 ll 1ln!AuAn uS1AkA
A Cambaran umum Menaenal ClLra olrl 27
8 kebl[akan enanaaulanaan 1lndak ldana 32
C 1lndak ldana / elanaaaran Lalu LlnLas 43
8A8 lll PASlL LnLLl1lAn uAn LM8APASAn
A 8espon MasvarakaL 1erhadap 1lndakan 1lndakan ollsl dalam
menanaaulanal 1lndak ldana dan elanaaaran Lalu LlnLas
47
8 lakLor lakLor vana Mempenaaruhl ClLra ollsl dalam
enaaaulanaan 1lndak ldana elanaaaran Lalu LlnLas
39
C SLraLeal vana erlu ulambll kepollslan unLuk Membanaun ClLranva
dalam Menanaaulanal Lldak pldana pelanaaaran lalu llnLas 73
8A8 lv Lnu1u
A keslmpulan 122
8 Saran 123
uafLar usLaka 124x
8A8 l
LnuAPuLuAn
A LA1A8 8LLAkAnC MASALAP
1erdapaL perbedaan vana mendasar dalam penvelenaaaraan pemerlnLahan dl bldana perLahanan dan
keamanan kepollslan neaara 8epubllk lndonesla berLanaauna[awab dl bldana keamanan dan keLerLlban
masvarakaL sedanakan bldana perLahanan neaara dllakukan oleh ueparLemen erLahanan keamanan
1enLara naslonal lndonesla 1u[uan uLamanva men[aaa keuLuhan dan kedaulaLan neaara keLeLapan
M8
8l novl/M8/2000 LenLana pemlsahan 1enLara naslonal lndonesla dan kepollslan neaara 8epubllk
lndonesla dan perannva maslnamaslna (dalam keLeLapan M8 8l novll/M8/2000)
uua 1ap M8 8l dl aLas merupakan landasan dlbenLuknva uu kepollslan neaara 8epubllk lndonesla
(uu 8l no2 1h 2002)
1u[uan dlbenLuknva kepollslan neaara 8epubllk lndonesla unLuk mewu[udkan keamanan dalam
neaerl vana mellpuLl Lerpellharanva keamanan dan keLerLlban masvarakaL LerLlb dan Leaaknva hukum
Lerselenaaaranva perllndunaan penaavoman dan pelavanan masvarakaL serLa Lerblnanva keLenLraman
masvarakaL denaan men[un[una Llnaal hak asasl manusla (asal 4 uu no2 1h 2002)
uenaan demlklan kepollslan neaara 8l merupakan alaL neaara vana berperan dalam memellhara
keamanan dan keLerLlban masvarakaL meneaakkan hukum serLa memberlkan perllndunaan
penaavoman
dan pelavanan kepada masvarakaL dalam ranaka Lerpellharanva keamanan dalam neaerl (asal 3 uu
no2
1h 2002)
ualam melaksanakan Luaas dan sebaaal alaL neaara memberlkan perllndunaan penaavoman dan
pelavanan kepada masvarakaL maka ekslsLensl kepollslan neaara 8l (olrl) selaku bersama dan menvaLu
denaan masvarakaL ualam poslsl demlklan adalah wa[ar [lka evaluasl klner[a olrl lanasuna dl berlkan
oleh masvarakaL Lvaluasl klner[a lanasuna oleh masvarakaL Lerhadap olrl amaL berpenaaruh Lerhadap
clLra
olrl SaaL lnl kuallLas clLra olrl dlnllal para penaamaL menaalaml kemerosoLan
kemerosoLan clLra olrl dl maLa masvarakaL merupakan sebuah persoalan penLlna vana hlnaaa saaL lnl
maslh Lerus membelenaau olrl dalam men[alankan Luaas dan wewenananva sebaaal pen[aaa
keamanan
dan keLerLlban masvarakaL melakukan peneaakan hukum dan melakukan penaavoman perllndunaan
serLa
menclpLakan keamanan keLerLlban dan kelancaran lalu llnLas dalam melavanl masvarakaL lenomena
lnl xl
Lampaknva LeLap akan men[adl slklus vana abadl dalam Lubuh olrl (kepollslan neaara 8epubllk
lndonesla) andalkaLa komlLmen profeslonallsme Lransparansl dan akunLablllLas Lldak dlwu[udnvaLakan
dalam slkap dan Llndakan aparaL kepollslan dalam men[alankan Luaas dan wewenana seharlharl
1

Pasll [a[ak pendapaL vana dllakukan oleh Parlan kompas selama beberapa Lahun Lerakhlr lnl LeruLama
Lahun 20032003 seolah membenarkan bahwa clLra olrl dl maLa masvarakaL memana belum bealLu
balk
Sekallpun secara umum hasll [a[ak pendapaL kompas Lahun 2003 memperllhaLkan bahwa clLra olrl
pada
uslanva vana ke60 Lahun menun[ukkan penlnakaLan vana klan poslLlf (31) blla dlbandlnakan denaan
Lahun sebelumnva vana hanva mencapal 40 namun dalam hal peneaakan supremasl hukum
Lampaknva
clLra olrl maslh Lerpuruk dl maLa masvarakaL ualam penausuLan kasuskasus korupsl mlsalnva
LercaLaL
seklLar 738 responden maslh memendam kekecewaan Lerhadap klner[a olrl karena
kekuranaLeaasannva
dalam menaunakap dan memproses kasus korupsl kemerosoLan clLra olrl lLu [uaa Lampak dalam
penanaanan kasuskasus PAM vana dlnllal cenderuna menaabalkan rasa keadllan masvarakaL
2

enclLraan pollsl vana berslfaL neaaLlf lLu bukan hanva dllonLarkan oleh masvarakaL melalnkan [uaa
oleh para pe[abaL Leras dl Lubuh olrl sendlrl kACL8l !endral ollsl urs SuLanLo sendlrl secara
Lransparan meneaaskan bahwa kepercavaan masvarakaL aLas klner[a olrl belum sebaaalmana vana
dlharapkan Pal lnl dlsebabkan adanva kesan vana kuaL dalam masvarakaL bahwa olrl lamban Lldak
Lanaaap dlskrlmlnaLlf dan kurana profeslonal dalam menanaanl laporan penaaduan masavrakaL
dlLambah
laal slkap perllaku anaaoLa olrl vana belum sanLun dalam memberlkan pelavanan
3
Sesepuh kepollslan neaara 8epubllk lndonesla (olrl) koesparmono lrsan [uaa secara Lerbuka
menaakul adanva prakLlk korupsl vana slsLemaLls dalam lembaaa kepollslan 1lndakan korupsl
sedemlklan
rupa menaaeroaoLl lnsLlLusl kepollslan hlnaaa keropos keberadaan hak dlskresl denaan memberl
kewenanaan pollsl dalam menaambll kepuLusan dl lapanaan menuruL koesparno membuka peluana
baal
pollsl unLuk melakukan korupsl berupa neaoslasl aLau Lawarmenawar denaan pelanaaar lalu llnLas aLau

1
lenomena vana demlklan lLu sebaaalmana pernah dlunakapkan oleh 8udavawan !asa Suprana dalam
sebuah Semlnar naslonal ollsl dl Semarana bahwa nvarls Lldak ada SuraL kabar vana Lldak memuaL
arLlkel menakrlLlk pollsl mulal darl vana beralasan llmlah sampal emoslonal prlbadl 1ldak ada muluL
vana
Lldak menaomell pollsl" (!ava Suprana ollsl dan elavanan MasvarakaL" Makalah Semlnar naslonal
ollsl l dlselenaaarakan oleh usaL SLudl kepollslan unul 1993 halaman 1)
2
SulLanl rofeslonallLas olrl dl 1enaah Membalknva amor" ArLlkel Parlan kompas 03 !ull 2006
3
kACL8l !enderal ollsl urs SuLanLo Membanaun olrl unLuk Menumbuh kembanakan kepercavaan
MasvarakaL" MA8LS kepollslan 8epubllk lndonesla !akarLa 2006 halaman2 xll
pelaku ke[ahaLan unLuk memberl lmbalan kepada oknum peLuaas 8erlkuL lnl beberapa conLoh
prakLlkprakLlk korupsl vana dllakukan oleh oknum plllsl
Sebaaal conLoh penanaanan kasus ecsLasv Seseorana vana LerLanakap memlllkl 100 buLlr ecsLasv
seharusnva memenuhl kaLeaorl sebaaal bandar namun melalul neaoslasl denaan peLuaas vana
menanakap hal lLu blsa dlaLur denaan Luduhan hanva sebaaal pemakal Caranva mudah sa[a barana
bukLl vana dlLemukan hanva dlkaLakan sebanvak 10 buLlr SaLu buLlr dlkonsumsl Lersanaka slsanva
men[adl barana bukLl SemenLara sembllan puluh buLlr ecsLasv ralb enLah ke mana lnl merupakan
conLoh kecll sebuah keblasaan dalam penanaanan kasuskasus ke[ahaLan
4

8ahkan keLlka olrl maslh berada dl dalam Lubuh A88l manLan anaab !endral 1nl lalsal 1an[una
[uaa sudah pernah menalnaaLkan bahwa profeslonallsme pollsl balk dalam pemblnaan sumber dava
manusla (personll) maupun sumber daLa maslh perlu dlLlnakaLkan
3
uemlklan pula manLan kapolrl
!endral (ol) 8anurusman [uaa secara [u[ur menaakul bahwa profeslonallsme pollsl memana belum
opLlmal namun blla dlbandlnakan denaan masamasa sebelumnva maka secara kuallLas sudah semakln
menlnakaL
6
8ahkan secara aaak Lransparan !enderal (ol) urs Puaena lmam SanLoso vana [uaa adalah
manLan kapolrl menaaLakan bahwa pollsl sekarana pavah aampana dlsoaok banvak LerllbaL denaan
cukonacukona dan kurana membanLu masvarakaL vana membuLuhkan perllndunaan dan banLuan
keamanan
7

Cupllkan pendapaL para sesepuh olrl LersebuL menun[ukkan bahwa kemerosoLan clLra olrl LersebuL
hamplr meraLa dl semua bldana Luaas dan wewenananva Lermasuk dalam prakLlk peneaakan hukum
namun Lldak dapaL dlpunaklrl pula bahwa selaln kasuskasus LersebuL LerdapaL pula banvak hal poslLlf
darl
vana dlhasllkan dan dlper[uanakan oleh korps kepollslan dan lLu berarLl maslh banvak aparaL kepollslan
vana berpredlkaL balk dan berkuallLas namun semua vana balk dan poslLlf lLu seolah Lenaaelam
berselrlnaan denaan munculnva kasuskasus krlmlnal vana dllakukan oleh oknum pollsl LersebuL Lelah

4
lwan SanLosa 8epubllk lnl 8uLuh kepasLlan Pukum" ArLlkel Parlan kompas 06 MareL 2004 (kf
Sumber hLLp//kompascom/kompasceLak/0403/06/lokus/894339hLm) CerlLacerlLa Lak sedap
LenLana
prakLlkprakLlk penanaanan kasus pelanaaaran lalu llnLas [alan rava dapaL dlcarl [uaa dalam nn 8lla
Anda ulLllana olanLas" (kf Sumber sumber hLLp//wwwLransparanslorld/ka[lan/ka[lan3_lallnhLml)
3
8aca mlsalnva dalam SarllLo Wlrawan Sarwono ClLra ollsl dalam 1eorl slkoloal Soslal" ArLlkel
Parlan kCMAS 1 !ull 1993 halaman lv)
6
nn kapolrl rofeslonallsme ollsl 8elum CpLlmal" 8erlLa Parlan kCMAS 1 !ull 1993
7
kf 1ablold Mlnaauan ueLlk 21 AausLus s/d 14 SepLember 1993 xlll
mencorena wa[ah olrl dan sekallaus menurunkan kepercavaan masvarakaL Lerhadap caracara ker[a
vana
dlmalnkan oleh olrl
lenomena seperLl lLu Lampaknva Lerpola [uaa dalam prakLlkprakLlk penanaaulanaan Llndak pldana
pelanaaaran lalu llnLas Secara khusus menaenal penanaanan kasus pelanaaaran lalu llnLas [alan rava
koesparmono lrsan meneaaskan bahwa denda damal" dalam penanaanan kasus pelanaaaran lalu llnLas
Lelah men[adl keblasaan eLuaas cenderuna bersepakaL denaan pelanaaar unLuk membavar se[umlah
uana
dl bawah keLenLuan hukum aaar pelanaaarannva Lldak dlproses dan uana damal LersebuL LenLu sa[a
Lldak
masuk kas neaara ul plhak laln clLra pollsl vna korup LersebuL dlsebabkan pula oleh slkap khalavak vana
Lerlan[ur Lldak mau repoL karena selalu dlbavanal oleh prosedur hukum vana berbellbellL sehlnaaa
mendorona khalavak unLuk leblh memlllh [alan plnLas denaan membavar denda damal
8
CerlLacerlLa
mlrlna LenLana slkap dan Llndakan olrl vana demlklan lLu dapaL dlslmak dalam penanaanan kasuskasus
Lllana (bukLl pelanaaaran) kendaraan bermoLor selama lnl
9
kemerosoLan clLra olrl dalam penanaanan kasuskasus pelanaaaran lalu llnLas LersebuL membuaL
ka[lan llmlah auna meneLapkan sLraLeal vana LepaL dalam menlnakaLkan clLra olrl merupakan sesuaLu
vana
uraen dan relevan unLuk dllakukan Cleh karena lLu Lema senLral vana dlanakaL dalam Leses lnl akan
dlarahkan unLuk membanaun clLra olrl dalam penanaaulanaan Llndak pldana pelanaaaran lalu llnLas dl
olres 8aLana

8 L8uMuSAn MASALAP
uralan vana dlpaparkan dalam laLar belakana LersebuL Lelah menun[ukkan aambaran vana relaLlf
lenakap menaenal kemerosoLan clLra olrl dalam penaaaulanaan Llndak pldana Lermasuk Llndak pldana
pelanaaaran lalu llnLas [alan rava uenaan demlklan fokus uLama darl ka[lan lnl adalah LerleLak pada
baaalmana membanaun clLra olrl dl maLa masvarakaL 8erLolak darl fokus ka[lan vana demlklan lLu
maka
permasalahan pokok vana dlanakaL dalam sLudl adalah sebaaal berlkuL
1) 8aaalmana respon masvarakaL Lerhadap LlndakanLlndakan pollsl dalam menanaaulanal Llndak pldana
pelanaaaran lalu llnLas?

8
lwan SanLosa Cp ClL 2004
9
nn 8lla Anda ulLllana olanLas" dalam hLLp//wwwLransparanslorld/ka[lan/ka[lan3_lallnhLml xlv
2) lakLorfakLor apa sa[akah vana mempenaaruhl clLra pollsl dalam penanaaulanaan Llndak pldana
pelanaaaran lalu llnLas?
3) 8aaalmana sLraLeal vana perlu dlambll kepollslan unLuk membanaun clLranva dalam menanaaulanal
Llndak pldana pelanaaaran lalu llnLas?
C 1u!uAn
8erLoleh darl fokus ka[lan dan perumusan masalah pokok LersebuL maka Lu[uan uLama vana lnaln
dlcapal dalam sLudl lnl anLara laln
1) unLuk memahaml dan men[elaskan secara leblh balk respon masvarakaL Lerhadap LlndakanLlndakan
olrl olres 8aLana dalam menanaaulanal Llndak pldana pelanaaaran lalu llnLas
2) unLuk memahaml dan men[elaskan fakLorfakLor vana mempenaaruhl clLra olrl dalam
penanaaulanaan Llndak pldana pelanaaaran lalu llnLas
3) unLuk menaembanakan sLraLeal vana LepaL auna membanaun clLra olrl dalam penanaaulanaan
Llndak
pldana pelanaaaran lalu llnLas dl olres 8aLana
Apablla semua Lu[uan rlseL LersebuL dapaL Lercapal maka secara lanasuna maupun Lldak lanasuna sLudl
lnl akan memberlkan se[umlah konLrlbusl balk pada aras LeorlLlk maupun prakLls ada aras LeorlLlk
hasll
Lemuan darl sLudl dlharapkan dapaL
a) Men[adl wacana vana menarlk baal olrl dalam menaoreksl dlrl sendlrl secara lnLernal LeruLama
berkalLan denaan slkap dan Llndakan olrl olres 8aLana dalam menanaaulanal Llndak pldana
pelanaaaran lalu llnLas
b) ulpakal unLuk merumuskan modelmodel sLraLeal vana LepaL dalam mewu[udkan clLra olrl olres
8aLana vana semakln dlpercaval oleh masvarakaL
c) Men[adl bahan lnformasl vana sanaaL uraen dalam menaembanakan llmu kepollslan dan slsLem
peradllan pldana
Sedanakan pada aras prakLls sLudl lnl dlharapkan dapaL men[adl bahan vana bermanfaaL dalam
merumuskan kebl[akankebl[akan prakLls baal olrl olres 8aLana dalam menanaaulanal Llndak pldana
secara profeslonal Lransparan dan akunLabel Secara khusus hasll Lemuan dalam sLudl lnl dlharapkan
dapaL
men[adl bahan permenunaan baal olrl olres 8aLana vana dlLuaaskan khusus unLuk menanaaulanal
Llndak xv
pldana pelanaaaran lalu llnLas aaar dapaL menampllkan slkap dan Llndakan vana dapaL menalkkan clLra
olrl olres 8aLana
u kL8AnCkA LMlkl8An
8erlkuL lnl akan dlpaparkan hasll eksplorasl Lerhadap pemlklranpemlklran LeorlLlk maupun prakLls
LenLana Luaas dan wewenana polrl secara umum maupun secara khusus dalam bldana lalu llnLas [alan
rava
aparan LenLana Luaas dan wewenana olrl LersebuL dlmaksudkan sebaaal plnLu masuk" unLuk
menaka[l
leblh [auh masalah keLerpurukan clLra olrl dl maLa masvarakaL dalam men[alankan Luaas dan
wewenananva Lermasuk dalam prakLlk penanaaulanaan Llndak pldana SeLelah lLu barulah dlpaparkan
LenLana pemlklran LeorlLlk LenLana aspekaspek vana berhubunaan eraL clLra olrl vaknl
profeslonallsme
Lransparansl dan akunLablllLas
1 Cambaran umum 1uaas dan Wewenana olrl
Secara vurldls Luaas dan wewenana olrl Lelah dlaLur dalam konsLlLusl dan berbaaal produk peraLuran
perundanaundanaan Arahan vurldls sebaaalmana LermuaL dalam asal 30 AvaL (4) uuu 1943
mlsalnva
secara Leaas menaaLur bahwa olrl sebaaal alaL neaara vana men[aaa keamanan dan keLerLlban
berLuaas
mellndunal menaavoml melavanl masvarakaL serLa meneaakkan hukum" Pal senada dlaLur pula
dalam
asal 6 keLeLapan M8 no vll/M8/2000 LenLana eran 1nl dan olrl olrl merupakan alaL neaara
vana berperan dalam memellhara keamanan dan keLerLlban masvarakaL meneaakkan hukum
memberlkan
perllndunaan penaavoman dan pelavanan kepada masvarakaL" Arahan vurldls LenLana peran olrl vana
demlklan lLu kemudlan dl[abarkan leblh lan[uL dalam uu no 2 1ahun 2002 LenLana olrl LeruLama
dalam
asal 3 asal 13 dan 14
uarl arahan vurldls LersebuL Lampak bahwa lembaaa kepollslan dl lndonesla Lldak hanva berperana
sebaaal baalan darl peneaakan hukum vana Lerpola dalam slsLem peradllan pldana (S) melalnkan
leblh
[auh darl lLu berperan [uaa sebaaal lembaaa pen[aaa keamanan dan keLerLlban masvarakaL serLa
pellnduna
penaavom dan pelavan masvarakaL
10
karakLerlsLlk peran vana dlmalnkan oleh lembaaa kepollslan lLu

10
MenuruL aul M Whlsenand !ames L Cllne sebaaalmana dlkuLlp oleh Lrlvn lndarLl pollsl beker[a
dalam Llaa kaLeaorl funaslonal peran vaknl (1) peneaakkan hukum (pemberanLasan ke[ahaLan) (2)
pemellharaan keLerLlban (pen[aaa keLenanaan) dan (3) pelavanan masvarakaL (banLuan masvarakaL) xvl
LernvaLa [auh leblh luas dalam melakukan konLrol soslal baal masvarakaL balk vana berslfaL preemprlf
prevenLlf maupun represlf
11
keLlka lembaaa kepollslan men[adl baalan darl slsLem peradllan pldana maka
Llndakannvapun harus dapaL dlkemballkan ke dalam konLeks slsLem besar LersebuL Apa vana dapaL
dllakukan dan seberapa [auh aparaL kepollslan dapaL berLlndak selalu dlLenLukan oleh LempaLnva dl
dalam
slsLem LersebuL SlnakaL kaLa aparaL kepollslan harus berLanaauna [awab Lerhadap proses beker[anva
hukum melalul slsLem peradllan pldana sebaaalmana dlaLur dalam klLab undanaundana Pukum Acara
ldana (undanaundana nomor 8 1ahun 1981)
ada dasarnva Luaas dan wewenana olrl sebaaalmana dlLeLapkan secara vurldls dalam undanaundana
kepollslan nomor 2 1ahun 2002 lLu bukan sesuaLu vana baru melalnkan sudah pernah dlaLur
dalam produk hukum sebelumnva vana sudah Lldak berlaku laal LeruLama undanaundana nomor 28
1ahun 1997
12
1uaas CL8l vana dlLeLapkan dalam undanaundana kepollslan nomor 2 1ahun 2002
adalah sebaaal berlkuL
1) 1uaas CL8l sebaaal pen[aaa keamanan dan keLerLlban masvarakaL anLara laln Melaksanakan
penaaLuran pen[aaaan penaawalan dan paLroll Lerhadap kealaLan masvarakaL dan pemerlnLah sesual
kebuLuhan menvelenaaarakan seaala kealaLan dalam men[amln keamanan keLerLlban dan kelancaran
lalu llnLas dl [alan memblna masvarakaL unLuk menlnakaLkan parLlslpasl masvarakaL kesadaran hukum
masvarakaL serLa keLaaLan waraa masvarakaL Lerhadap hukum dan peraLuran perundanaundanaan
13
2) 1uaas CL8l sebaaal peneaak hukum anLara laln 1uruL serLa dalam pemblnaan hukum naslonal
memellhara keLerLlban dan men[amln keamanan umum melakukan koordlnasl penaawasan dan
pemblnaan Leknls Lerhadap kepollslan khusus penvldlk peaawal neaerl slpll dan benLukbenLuk
keamanan swakarsa melakukan penvelldlkan dan penvldlkan Lerhadap semua Llndak pldana sesual
denaan hukum acara pldana dan peraLuran perundanaundanaan lalnnva menvelenaaarakan
ldenLlflkasl kepollslan kedokLeran kepollslan laboraLorlum forenslk dan pslkoloal kepollslan unLuk
kepenLlnaan unLuk kepenLlnaan Luaas kepollslan
14

Lrlvn lndarLl ulskresl ollsl Semarana Lembaaa enerblL undlp 2000 halaman 46
11
ualam Lradlsl erancls peran lembaaa kepollslan vana demlklan lLu kurana leblh sama denaan la
pollce admlnlsLraLlon" (SaL[lpLo 8ahar[o Cp ClL 2002 halaman 26)
12
kf asal 13 14 dan 13 undanaundana nomor 28 1ahun 1997
13
kf asal 14 avaL 1 huruf a b dan c undanaundana kepollslan nomor 2 1ahun 2002
14
kf asal 14 avaL 1 huruf d e f a dan h undanaundana kepollslan nomor 2 1ahun 2002 xvll
3) 1uaas CL8l sebaaal penaavom dan pelavan masvarakaL anLara laln Mellndunal keselamaLan [lwa
raaa harLa benda masvarakaL dan llnakunaan hldup darl aanaauan keLerLlban dan/aLau bencana
Lermasuk memberlkan banLuan dan perLolonaan denaan men[un[una Llnaal hak asasl manusla
melavanl kepenLlnaan waraa masvarakaL unLuk semenLara sebelum dlLanaanl oleh lnsLansl dan/aLau
plhak vana berwenana memberlkan pelavanan kepada masvarakaL sesual denaan kepenLlnaannva
dalam llnakup Luaas kepollslan
13

unLuk dapaL melaksanakan Luaas sebaaalmana dluralkan dl aLas (balk sebaaal pen[aaa keamanan dan
keLerLlban masvarakaL peneaakan hukum maupun perllndunaan penaavom dan pelavan masvarakaL)
CL8l dlberl wewenana sebaaal berlkuL
(a) menerlma laporan dan/aLau penaaduan (b) membanLu menvelesalkan persellslhan waraa
masvarakaL vana dapaL menaaanaau keLerLlban umum (c) menceaah dan menanaaulanal Lumbuhnva
penvaklLpenvaklL masvarakaL (d) menaawasl allran vana dapaL menlmbulkan perpecahan aLau
menaancam persaLuan dan kesaLuan banasa (e) menaeluarkan peraLuran kepollslan dalam llnakup
kewenanaan admlnlsLraLlve kepollslan (f) melaksanakan pemerlksaan khusus sebaaal baalan darl
Llndakan kepollslan dalam ranaka penceaahan (a) melakukan Llndakan perLama dl LempaL ke[adlan (h)
menaambll sldlk [arl dan ldenLlLas lalnnva serLa memoLreL seseorana (l) mencarl keLeranaan dan
barana bukLl ([) menvelenaaarakan pusaL lnformasl krlmlnal naslonal (k) menaeluarkan suraL lzln
dan/aLau suraL keLeranaan vana dlperlukan dalam ranaka pelavanan masvarakaL (l) memberlkan baLuan
penaamanan dalam sldlna dan pelaksanaan puLusan penaadllan kealaLan lnsLasl laln serLa kealaLan
masvarakaL dan (m) menerlma dan menvlmpan barana Lemuan unLuk semenLara wakLu
16

Secara khusus unLuk men[alankan Luaas dalam bldana proses pldana aLau proses peneaakan hukum
CL8l dlberl wewenana sebaaal berlkuL
(1) Melakukan penanakapan penahanan penaaeledahan dan penvlLaan melarana seLlap orana
menlnaaalkan aLau memasukl LempaL ke[adlan perkara unLuk kepenLlnaan penvldlkan (2) membawa
dan menahadapkan orana kepada penvldlk dalam ranaka penvldlkan (3) menvuruh berhenLl orana
vana dlcurlaal dan menanvakan serLa memerlksa Landa penaenal dlrl melakukan pemerlksaan dan
penvlLaan suraL memanaall orana unLuk dldenaar dan dlperlksa sebaaal Lersanaka aLau saksl (4)

13
kf asal 14 avaL 1 huruf l [ dan k undanaundana kepollslan nomor 2 1ahun 2002
16
kf asal 13 undanaundana kepollslan nomor 2 1ahun 2002 xvlll
mendaLanakan orana ahll vana dlperlukan dalam hubunaannva denaan pemerlksaan perkara (3)
menaadakan penahenLlan penvldlkan (6) menverahkan berkas perkara kepada penunLuL umum
menaa[ukan permlnLaan secara lanasuna kepada pe[abaL lmlarasl vana berwenana dl LempaL
pemerlksaan lmlarasl dalam keadaan mendesak aLau mendadak unLuk menceaah aLau menanakal orana
vana dlsanaka melakukan Llndakan pldana (7) memberl peLun[uk dan banLuan penvldlkan kepada
penvldlk peaawal neaerl slpll serLa menerrlma hasll penvldlkan penvldlk peaawal neaerl slpll unLuk
dlserahkan kepda penunLuL umum dan (8) menaadakan Llndakan laln menuruL hukum vana
berLanaauna [awab
17

Sedanakan unLuk dapaL melaksanakan LuaasLuaas laln menuruL peraLuran perundanaundanaan vana
berlaku CL8l dlberl wewenana sebaaal berlkuL
(1) Memberl lzln dan menaawasl kealaLan keramalan umum dan kealaLan masvarakaL lalnnva (2)
menvelenaaarakan realsLrasl dan ldenLlflkasl kendaraan bermoLor (3) memberlkan suraL lzln
menaemudl kendaraan bermoLor (4) menerlma pemberlLahuan LenLana kealaLan pollLlk (3)
memberlkan lzln dan melakukan penaawasan sen[aLa apl bahan peledak dan sen[aLa La[am (6)
memberlkan lzln operaslonal dan melakukan penaawasan Lerhadap badan usaha dl bldana [asa
penaamanan (7) memberlkan peLun[uk mendldlk dan melaLlh aparaL kepollslan khusus dan peLuaas
penaamanan swakarsa dalam bldana Leknls kepollslan (8) melakukan ker[a sama denaan kepollslan
neaara laln dalam menvldlk dan memberanLas ke[ahaLan lnLernaslonal (9) melakukan penaawasan
funaslonal kepollslan Lerhadap orana aslna vana berada dl wllavah lndonesla denaan koordlnasl lnsLasl
LerkalL (10) mewaklll pemerlnLah 8epubllk lndonesla dalam oraanlsasl kepollslan lnLernaslonal (11)
melaksanakan kewenanaan laln vana Lermasuk dalam llnakup Luaas kepollslan
18


17
kewenanaan CL8l dalam proses hukum aLau proses peneaakan hukum LersebuL dlaLur dan dl[abarkan
secara leblh komprehenslf dalam undanaundana nomor 8 1ahun 1981 LenLana klLab undanaundana
Pukum Acara ldana (kuPA) LeruLama dalam asal 8 avaL 1 ?ana dlmaksud denaan penvaklL
masvarakaL" anLara laln penaemlsan peraelandanaan pelacuran per[udlan penvalahaunaan obaL dan
narkoLlka pemabukan perdaaanaan manusla penahlsapan/prakLlk llnLah daraL dan punauLan llar (kf
LlhaL pen[elasan asal 13 avaL 1 huruf c undanaundana kepollslan nomor 2 1ahun 2002)
18
kf asal 14 avaL 1 huruf l vo asal 13 avaL 2 undanaundana kepollslan nomor 2 1ahun 2002
kealaLan pollLlk vana memerlukan pemberlLahuan kepada CL8l adalah kealaLan pollLlk sebaaalmana
dlaLur dalam perundanaundanaan dl bldana pollLlk anLara laln kealaLan kampanve pemlllhan umum
(emllu) pawal pollLlk penvebaran pamphleL dan penampllan aambar/luklsan bermuaLan pollLlk vana
dlsebarkan kepada umum kf en[elasan asal 13 AvaL 2 huruf d undanaundana kepollslan nomor 2
1ahun 2002 xlx
Sekallpun sudah ada arahan vurldls vana menaaLur secara Leaas LenLana peranperan vana harus
dlmalnkan oleh kepollslan namun Lldak LerLuLup kemunaklnan baal mereka unLuk berLlndak dl luar
arahan
vurldls LersebuL 8ahkan asal 18 AvaL (1) undanaundana kepollslan [usLru memberlkan peluana baal
aparaL kepollslan unLuk berLlndak seperLl lLu eneaasan asal 18 AvaL (1) undanaundana kepollslan
sebaaal berlkuL unLuk kepenLlnaan umum pe[abaL kepollslan neaara 8epubllk lndonesla dalam
melaksanakan Luaas dan wewenananva dapaL berLlndak menuruL penllalannva sendlrl"
19
namun peluana
seperLl lLu hanva dapaL dllakukan dalam keadaan vana sanaaL perlu denaan memperhaLlkan peraLuran
perundanaundanaan serLa kode LLlk rofesl kepollslan neaara 8epubllk lndonesla" (kf asal 18 AvaL 2
undanaundana kepollslan)
eneaasan vana demlklan lLu hendak menalsvaraLkan bahwa secara vurldls pollsl dlperbolehkan unLuk
melakukan dlskresl ulskresl dl slnl dlmaknakan sebaaal kemerdekaan dan/aLau kewenaaan dalam
membuaL kepuLusan unLuk menaambll Llndakan vana dlanaaap LepaL aLau sesual denaan slLuasl dan
kondlsl
vana dlhadapl secara bl[aksana dan denaan memperhaLlkan seaala perLlmbanaan maupun plllhan vana
memunaklnkan"
20
Secara leblh speslflk 1homas ! Aaron mendeflnlslkan dlskresl kepollslan" sebaaal
suaLu wewenana berLlndak vana dlberlkan kepada pollsl unLuk menaambll kepuLusan berdasarkan
perLlmbanaan sendlrl dan dalam slLuasl LerLenLu menaenal masalah moral serLa LerleLak dalam aarls
baLas
anLara hukum dan moral"
21
Parus dlakul bahwa sebenarnva dlskresl Ler[adl pada keLlaa peran vana
dlmalnkan oleh kepollslan balk dalam pemellharaan keLerLlban dan keamanan peneaakan hukum
maupun
dalam Luaas penaavoman perllndunaan dan pelavanan masvarakaL
2 1uaas dan Wewenana olrl dalam 8ldana Lalu LlnLas
Sama seperLl Luaas dan wewenana olrl dalam bldanabldana vana laln Luaas dan wewenana olrl
dalam bldana lalu llnLas [uaa dapaL dlkelompokkan ke dalam Luaas dan wewenana sebaaal pen[aaa
keamanan dan keLerLlban masvarakaL melakukan peneaakan hukum serLa melakukan perllndunaan

19
?ana dlmaksud denaan berLlndak menuruL penllalannva sendlrl" adalah suaLu Llndakan vana dapaL
dllakukan oleh anaaoLa kepollslan denaan memperLlmbanakan manfaaL serLa reslko darl Llndakannva
dan
beLulbeLul unLuk kepenLlnaan umum kf en[elasan asal 18 AvaL (1) undanaundana kepollslan
20
unLuk memahaml leblh [auh penaerLlan dlskresl baca mlsalnva ulasan Lrlvn lndarLl Cp ClL 2000
halaman 1117
21
endapaL 1homas ! Aaron LersebuL sebaaalmana dlelaborasl oleh Lrlvn lndarLl ulskresl ollsl
Semarana 8adan enerblL unlverslLas ulponeaoro 2000 halaman 13 xx
penaavoman dan perLolonaan kepada masvarakaL ualam ranaka men[aaa keamanan keLerLlban dan
kelancaran LalullnLas olrl (olanLas) dlberl Luaas dan wewenana men[aaa keamanan keLerLlban dan
kelancaran lalu llnLas seperLl menaaLur kelancaran arus lalu llnLas dan laln sebaaalnva Sedanakan
dalam
bldana peneaakan hukum olrl (olanLas) dlberl Luaas dan wewenana unLuk melakukan penvelldlkan
dan
penvldlkan Llndak pldana pelanaaaran lalu llnLas dan Llndak pldana laln vana berhubunaan lalu llnLas dan
anakuLan [alan SemenLara dalam hal penaavoman perllndunaan dan perLolonaan kepada masvarakaL
olrl
dlberl Luaas dan wewenana unLuk memberlkan serLlflkasl berupa SlM kepada penaemudl kendaraan
bermoLor aaar waraa masvarakaL dalam menaaunakan kendaraan bermoLor vana beroperasl dl [alan
unLuk
mellndunal masvarakaL darl bahavabahava vana dlLlmbulkan oleh penaendara vana Lldak Lerampll
dalam
menaemudlkan kendaraan 8oda 2 (82) dan kendaraan 8oda LmpaL (84)
ada prlnslpnva menaenal Luaas dan wewenana olrl olres 8aLana dalam bldana penvldlkan Llndak
pldana pelanaaaran lalu llnLas berbeda denaan penvldlkan unLuk Llndak pldana vana laln karena dasar
hukum vana dlaunakan adalah sama vaknl undanaundana nomor 8 1ahun 1981 LenLana klLab
undanaundana Pukum Acara ldana aLau kuPA LeruLama dalam asal 3 AvaL (1) 1uaas dan
wewenana olrl
vana demlklan lLu dlaLur [uaa asal 14 13 dan 16 undanaundana nomor 2 1ahun 2002 LenLana
kepollslan 8epubllk lndonesla namun demlklan dl dalam undanaundana nomor 14 1ahun 1992
LenLana LLA! lnl dlaLur pula masalah penvldlkan Lerhadap Llndak pldana pelanaaaran lalu llnLas dan
anakuLan [alan
MaLerl penaaLuran penvldlkan Llndak pldana pelanaaaran LLA! anLara laln berkalLan denaan
pemerlksaan kendaraan bermoLor dl [alan emerlksaan kendaraan bermoLor dl [alan LersebuL
dlmaksudkan unLuk men[aaa keselamaLan keamanan dan keLerLlban lalu llnLas dan anakuLan [alan
emerlksaan kendaraan bermoLor lLu mellpuLl (1) pemerlksaan persvaraLan Leknls dan lalk [alan (2)
pemerlksaan Landa bukLl pendafLaran aLau suraL Landa bukLl pendafLaran aLau suraL Landa coba
kendaraan
bermoLor dan suraL lzln menaemudl (SlM)
22
keLenLuankeLenLuan vana berkalLan denaan pemerlksaan
kendaraan bermoLor lLu anLara laln
(a) keLenLuan asal 13 uuLLA! menaharuskan aaar seLlap kendaraan bermoLor kereLa aandenaan
kereLa Lempelan dan kendaraan khusus vana dloperaslkan dl [alan wa[lb dlu[l dan penau[lan LersebuL

22
kf asal 16 avaL (1) dan (2) uuLLA! xxl
mellpuLl penau[lan Llpe dan/aLau u[l berkala unLuk lLu pemerlksaan dl slnl berkalLan denaan bukLlbukLl
lulus u[l darl kendaraan vana dlperlksa LersebuL
(b) keLenLuan asal 14 avaL (1) dan (2) uuLLA! menaharuskan aaar seLlap kendaraan bermoLor vana
dloperaslkan dl [alan wa[lb dldafLarkan dan sebaaal Landa bukLl pendafLaran dlberlkan bukLl
pendafLaran kendaraan bermoLor unLuk lLu pemerlksaan dl slnl berkalLan denaan bukLlbukLl vana
menun[ukkan pendafLaran kendaraan vana dloperaslkan dl [alan LersebuL
(c) keLenLuan asal 18 avaL (1) uuLLA! menaharuskan seLlap penaemudl kendaraan bermoLor wa[lb
memlllkl suraL lzln menaemudl unLuk lLu pemerlksaan dalam hal lnl berkalLan denaan suraL lzln
menaemudl (SlM) darl orana menaoperaslkan kendaraan bermoLor dl [alan
Sehubunaan denaan kealaLan pemerlksaan kendaraan bermoLor dl aLas maka kealaLan penvldlkan
Lerhadap pelanaaaran dl bldana LLA! sebaaalmana dlaLur dalam asal 32 undanaundana LLA! berkalLan
denaan Llaa keLenLuan pemerlksaan kendaraan bermoLor sebaaalmana dluralkan dl aLas kealaLan
pemerlksaan LersebuL Lldak dlserLal denaan penvlLaan kendaraan bermoLor dan/aLau suraL Landa nomor
kendaraab bermoLor kecuall dalam hal (a) kendaraan bermoLor dlduaa berasal darl hasll Llndak pldana
Lau
dlaunakan unLuk melakukan Llndak pldana (b) pelanaaaran lalu llnLas LersebuL menaaklbaLkan
menlnaaalnva orana (c) penarmudl Lldak dapaL menun[ukkan Landa bukLl lulus u[l kendaraan bermoLor
sebaaalmana dlmaksud dalam asal 13 AvaL (3)
23
(d) penaemudl Lldak dapaL menun[ukkan suraL Landa
nomor kendaraan bermoLor sebaaalmana dlmaksud dalam asal 14 AvaL (2)
24
dan (e) penaemudl Lldak
dapaL menun[ukkan suraL lzln menaemudl sebaaalmana dlmaksud dalam asal 18 AvaL (1)
23

kewenanaan penvldlk dalam pemerlksaan kendaraan bermoLor LersebuL anLara laln dapaL dlllhaL
dalam
asal 33 AvaL (2) uuLLA!
26
(a) melakukan pemerlksaan aLas kebenaran keLeranaan berkenaan denaan pemenuhan persvaraLan
Leknls
dan lalk [alan kendaraan bermoLor
(b) melarana aLau menunda penaoperaslan kendaraan bermoLor vana Lldak memenuhl persvaraLan
Leknls
dan lalk [alan

23
kf asal 13 AvaL (1) (2) dan (3) uuLLA!
24
kf asal 14 AvaL (1) (2) uuLLA!
23
kf asal 18 AvaL (1) uuLLA!
26
?ana melakukan penvldlkan menuruL keLenLuan kuPA adalah pe[abaL olrl dan pe[abaL peaawal
neaerl slpll LerLenLu dl llnakup deparLemen vana llnakup Luaas dan Lanaauna [awabnva mellpuLl
pemblnaan
dl bldana lalu llnLas dan anakuLan [alan kf asal 33 avaL (1) uuLLA! xxll
(c) memlnLa keLeranaan dan barana bukLl darl penaemudl pemlllk kendaraan aLau penausaha anakuLan
umum sehubunaan denaan Llndak pldana vana menvanakuL persvaraLan Leknls dan lalk [alan kendaraan
bermoLor
(d) melakukan penvlLaan Landa u[l kendaraan vana Lldak sah
(e) melakukan pemerlksaan Lerhadap perlzlnan anakuLan umum dl Lermlnal
(f) melakukan pemerlksaan Lerhadap beraL kendaraan beserLa muaLannva
(a) membuaL dan menandaLanaanl berlLa acara pemerlksaan
(h) menahenLlkan penvldlkan apablla Lldak LerdapaL cukup bukLl LenLana adanva Llndak pldana vana
menvanakuL persvaraLan Leknls dan lalk [alan kendaraan bermoLor serLa perlzlnan anakuLan umum

3 ClLra olrl dalam Men[alankan 1uaas dan Wewenananva
Cambaran LenLana keLerpurukan clLra ollsl sebaaalmana dluralkan pada baalan Lerdahulu seakan
membuka peluana Ler[adlnva penvlmpanaanpenvlmpanaan dalam melaksanakan Luaas dan
wewenananva
seharlharl Sebuah anallsls darl seorana pakar krlmlnoloal Amerlka SerlkaL SuLherland dalam bukunva
ber[udul Crlmlnal Pomlclde A SLudv of CulLure and ConfllcL" vana dlLerblLkan Lahun1960 dl Callfornla
membahas berbaaal kasus perllaku menvlmpana vana dllakukan oleh peneaak hukum LeruLama pollsl
MenuruL SuLLherland Luaas dan peker[aan pollsl seharlharl Lerlampau serlna beraaul denaan dunla
ke[ahaLan dan pe[ahaL sehlnaaa secara Lldak dlsadarl pollsl men[adl sanaaL akrab dan Lak aslna laal
denaan
ke[ahaLan uampak neaaLlf vana serlna Lak menaerLl adalah pollsl Lelah berada dalam llnLasan krlLls
seakanakan la Lenaah berdlrl pada sebuah perbaLasan vana sanaaL rawan anLara Luaasnva sebaaal
peneaak
hukum dan Lerhadap ke[ahaLan vana Lenaah dlLanaanlnva
27

erllaku menvlmpana vana demlklan lLu secara Lldak lanasuna menaaambarkan bahwa admlnlsLrasl
peradllan pldana serLa perllaku para penvelenaaaranva belum menun[ukkan hasll vana makslmal vana

27
Sekuranakurananva ada empaL hal menuruL SuLLherland vana mempenaaruhl menaapa oknum
peneaak
hukum seperLl pollsl berperllaku menvlmpana vaknl (1) adanva Lekanan menLal vana Lldak selmbana
pada
dlrlnva (2) kurananva perasaan bersalah (3) keberanlan menaambll reslko dan (4) sullLnva unLuk
mendapaLkan keLeladanan darl llnakunaannva (kf AnLon 1abah MenaLap denaan MaLa PaLl ollsl
lndonesla !akarLa Cramedla usLaka uLama 1991 halaman 131133) xxlll
dlharapkan 8ahkan seballknva penvelenaaaraan peradllan pldana secara poLenslla menampakkan
aspekaspek vana berslfaL krlmlnoaen SLeven 8ox dalam Lullsannva vana ber[udul ower Crlme and
MvsLlcaLlon
menaldenLlflkasl bermacammacam benLuk kebruLalan (ke[ahaLan) pollsl dalam proses penvelesalan
perkara
pldana anLara laln (1) membunuh aLau menvlksa Lersanaka (2) menaancam menahan menalnLlmldasl
dan
membuaL caLaLan hlLam" baal oranaorana vana Lldak bersalah dan (3) melakukan korupsl anLara laln
denaan cara menrlma suap supava Lldak melakukan aLau men[alankan hukum dan memalsukan daLa
aLau
fakLa aLau keLeranaan dan menahenLlkan penausuLan perkara pldana balk secara lanasuna aLau Lldak
lanasuna auna mendapaLkan sesuaLu keunLunaan
28
Senada denaan SLeven 8ox dalam buku pedoman pelaLlhan unLuk anaaoLa olrl dlsebuLkan pula
bahwa Llndakan menuLupnuLupl ke[ahaLan dan melakukan korupsl dan menerlma suap Lldak sa[a
merupakan pelanaaaran hak asasl manusla vana sanaaL serlus LeLapl [uaa berarLl melakukan Llndakan
melanaaar hukum uenaan demlklan keLlka waraa masvarakaL menaeLahul Llndakan pollsl vana
melanaaar
hukum LersebuL akan mellhaL pollsl sebaaal pelanaaar hukum dan bukan sebaaal peneaak hukum
29

erllaku pollsl vana menaarah kepada perbuaLan [ahaL dalam men[alankan Luaasnva lLu
seLldakLldaknva merupakan Llndakan penaebrlan eLlka [abaLan MenuruL Abdul Wahld Llndakan vana
demlklan lLu
sebaaal aklbaL darl kondlsl pslkoloals aLau keprlbadlan vana sedana dlkolonlsasl oleh ldeoloal
Machlavells
vana dlpopulerkan melalul prlnslp serba menahalalkan seaala cara" rlnslp lnl menaanduna penaerLlan
bahwa kebenaran vana berada dl depan maLa dan sebaaal manlfesLasl kewa[lban unLuk dlLeaakkan
dlrekavasa dan dlanaaap sebaaal penahalana clLaclLa SemenLara lLu kenalfan kebe[aLan dan ke[ahaLan
dlanaaap sebaaal Lerobosan loals unLuk memperkava dlrl membanaun ke[avaan aLau menarlk
kedudukan
vana LerhormaL dl maLa publlk
30
CrlenLasl peneaakan hukum vana demlklan lLu menuruL SaL[lpLo 8ahard[o dapaL sa[a dldorona masuk
[alur lambaL dan dalam keadaan vana serba lambaL seperLl lLu memberlkan ruana vana luas unLuk
memper[uanakan kepenLlnaankepenLlnaan kelompok dan sekallaus men[adl lahan blsnls vana subur
baal
kalanaan LerLenLu keadaan seperLl lLu Lak musLahll memunculkan perLanvaan darl masvarakaL bahwa

28
SLevan 8ox ollce Crlme" dalam ower Crlme and MvsLlflcaLlon London new ?ork 1avlsLok
ubllcaLlons 1983 halaman 8182
29
kepollslan neaara 8epubllk lndonesla erpollslan MasvarakaL 8uku edoman elaLlhan unLuk
AnaaoLa olrl !akarLa 2006 halaman 71
30
Abdul Wahld ModusModus ke[ahaLan Modern 8anduna 1 1arslLo 1993 halaman 34 xxlv
apakah hukum klLa lnl memana dlarahkan unLuk menahasllkan keadllan aLaukah sedana beker[a unLuk
menuLupnuLupl sesuaLu (coverup)?
31
Cambaran vana dlkemukakan dl aLas bukan mau menun[ukkan bahwa seluruh peker[aan vana
dl[alankan oleh pollsl adalah buruk melalnkan hanvalah sekedar menalnaaLkan bahwa prakLlk prakLlk
koLor" seperLl lLu selalu sa[a ada dalam llnakaran peker[aan pollsl Cleh sebab lLu adalah suaLu
kebohonaan belaka blla olrl kemudlan menllal dlrlnva sebaaal lnsLlLusl vana Lak bercacaL dan selalu
berhasll dalam seaala aerak lanakahnva 8ealLu pula adalah Lldak Lerlalu benar apablla klLa menllal
bahwa
Lldak ada vana blsa dlharapkan dan dlandalkan oleh olrl karena seakanakan olrl selama lnl hanva
berdlam dlrl sa[a
32

4 1ransparansl dan AkunLablllLas olrl dalam eneaakan Pukum
ClLra olrl dl maLa masvarakaL [uaa dapaL dlperbalkl denaan melaksanakan prakLlk peneaakan hukum
secara Lransparan dan akunLablllLas ul dalam 8encana SLraLeals olrl (8ensLra olrl) 20032009 secara
Leaas dlnvaLakan bahwa sLraLeal vana dlpandana LepaL unLuk menumbuhkan kepercavaan masvarakaL
Lerhadap olrl adalah denaan menaupavakan Lransparansl dan akunLablllLas dalam melakukan
peneaakan
hukum 1ransparansl peneaakan hukum LersebuL berorlenLasl pada masalah keLerbukaan (openness)
kepercavaan (LrusL) menaharaal keraaaman dan perbedaan (dlverslLv) serLa Lldak dlskrlmlnaLlf
Sedanakan masalah akunLablllLas (accounLable) olrl dalam melakukan peneaakan hukum berorlenLasl
pada slsLem vana dapaL dlLelusurl [alurnva secara loals (Lraceable) dan dapaL dlaudlL dan dlperbalkl
(audlLable) mulal darl LlnakaL lndlvldu sampal lnsLlLusl olrl
33

8erbaaal upava vana Lelah dlproaramkan auna menlnakaLkan Lransparansl dan akunLablllLas olrl
dalam men[alankan Luaas dan wewenananva anLara laln (1) menaaalana komlLmen olrl dl semua
LlnakaLan unLuk men[alankan Luaas dan wewenananva secara Lransparan akunLabel dan profeslonal
eneaasan komlLmen LersebuL secara Lldak lanasuna merupakan benLuk konLrak soslal (soclal conLracL)

31
SaL[lpLo 8ahard[o dalam karolus Medan dan lrans ! 8enaka (Ld) Slslslsl Laln darl Pukum dl
lndonesla !akarLa enerblL 8uku kompas 2003 halaman 173177 168172
32
andanaan vana demlklan sebaaalmana dlunakapkan pula oleh Ak8 urs A kamll 8azak MP
dalam arLlkelnva ber[udul rofeslonallsme erwu[udan aradlama 8aru olrl" Parlan lklran 8akvaL 3
!ull 2006
33
kepuLusan kapolrl no ol kL/200/lx/2003 Lanaaal 7 SepLember 2003 LenLana 8encana SLraLeals
olrl 20032009 (8ensLra olrl) halaman 11 xxv
anLara olrl denaan publlk (2) membuaL laporan klner[a (rapor") vana dlsampalkan secara ruLln kepada
lembaaa publlk (u8u) (3) membuaL open house secara ruLln aaar waraa masvarakaL dapaL
memberlkan
masukan deml perbalkan klner[a dan cara ker[a olrl (4) memenuhl laporan kekavaan pe[abaL olrl ke
kkn (3) membuaL slsLem penaaduan (complalnL manaaemenL) vana balk dapaL dlakses menclpLakan
slsLem komunlkasl secara efekLlf denaan waraa membuaL komlsl kepollslan dl LlnakaL daerah dan laln
sebaaalnva
34

ersoalan kruslal vana cenderuna memudarkan kepercavaan masvarakaL Lerhadap aparaL peneaak
hukum pada umumnva (Lermasuk olrl) adalah adanva kesan seolaholah olrl berLlndak dlskrlmlnaLlf
dalam melakukan peneaakan hukum Salah saLu lndlkaLor vana serlna dlpakal oleh waraa masvarakaL
unLuk
menllal Llndakan dlskrlmlnaLlf aparaL peneaak hukum adalah LenLana perlakuan Lerhadap waraa
masvarakaL
blasa denaan oranaorana vana memlllkl kekuasaan (power) vana dlduaa melakukan Llndak krlmlnal
Waraa masvarakaL serlna memperLanvakan menaapa oranaorana vana memlllkl power vana besar lLu
bealLu sullL dl[amah oleh hukum semenLara oranaorana kecll vana melakukan Llndak ke[ahaLan akan
denaan mudah dlaelandana ke hadapan peneaak hukum unLuk memperLanaauna[awabkan
perbuaLannva?
Selaln lLu adanva kewenanaan vana demlklan besar baal olrl unLuk melakukan dlskresl [uaa dapaL
men[adl bumerana baal olrl unLuk Lldak dlpercava oleh masvarakaL SlLuasl keLldakpercavaan lLu blsa
muncul andalkaLa Lldak ada Lransparansl dan akunLablllLas darl plhak olrl lLu sendlrl
33
Apalaal kalau
kewenanaan LersebuL [usLru dlmanfaaLkan unLuk menuLupnuLupl kasuskasus krlmlnal pelanaaaran lalu
llnLas LerLenLu deml mellndunal orana aLau kelompok LerLenLu Cleh karena lLu masvarakaL [uaa berhak
Lahu
menaapa dalam kasus krlmlnal aLau pelanaaaran LersebuL dllakukan dlskresl dan kalau perlu masvarakaL
[uaa dlberlkan kesempaLan unLuk menelusurl kebenaran darl dlskresl LersebuL
1ldak blsa dllnakarl bahwa penaaunaan kekuasaan secara dlskresl seperLl lLu memlllkl kecenderunaan
vana sanaaL kuaL dan peka darl penllalanpenllalan dan prasanakaprasanaka vana neaaLlf Lerhadap
kepollslan Cleh karena dlskresl vana dllakukan oleh olrl lLu leblh menaandalkan perLlmbanaan dan

34
SuraL kepuLusan kapolrl no ol SkL/360/vl/2003 Lanaaal 10 !unl 2003 LenLana Crand SLraLeals
olrl Menu[u 20032023
33
koesparmono lrsan menllal dlskresl unLuk memberlkan kewenanaan pollsl dalam menaambll
kepuLusan
dl lapanaan lLu cenderuna membuka peluana baal Ler[adlnva korupsl berupa neaoslasl aLau Lawar
menawar
denaan pelanaaar hukum aLau pelaku ke[ahaLan unLuk memberl lmbalan kepada oknum peLuaas (nn
8epubllk lnl 8uLuh kepasLlan Pukum" Cp ClL 2004) xxvl
kepuLusan prlbadl maka Lak musLahll akan muncul perLanvaan LenLana apakah dlskresl vana dlambll lLu
Leraolona sah" aLau lealLlmaLe" aLaukah Leraolona dlskresl vana Lldak adll" dan dlskrlmlnaLlf"
36

Sekallpun ada nadanada sumbana vana meraaukan prakLlkprakLlk dlskresl vana dllakukan oleh olrl
namun SaL[lpLo 8ahard[o menalnaaLkan bahwa oleh karena hukum lLu dlrumuskan secara umum dan
absLrak semenLara pemollslan bukanlah peker[aan vana absLrak sehlnaaa wa[ar blla olrl kemudlan
dlberl
kewenanaan unLuk membuaL penafslran dan plllhanplllhan hukum ln opLlma forma Salah saLu lnsLlLusl
unLuk mewadahl perllaku memlllh LersebuL adalah kekuasaan unLuk melakukan dlskresl (dlscreclonarv
power)
37
namun lanakah vana dlLempuh oleh olrl LersebuL harus dlLun[ana oleh adanva Lransparansl dan
akunLablllLas aaar Lldak menvlmpana men[adl sesuaLu vana Lldak adll" aLau dlskrlmlnaLlf
L ML1CuL LnLLl1lAn
8lseL lnl Leraolona dalam ranah socloleaal" vana mellhaL hukum sebaaal sebuah LaLanan normaLlf
vana dloperaslonallsaslkan dalam kehldupan soclal LerLenLu 1aLanan normaLlf vana dlmaksudkan dl slnl
adalah vana menaaLur Luaas dan wewenana olrl dalam penanaaulanaan Llndak pldana pelanaaaran lalu
llnLas 1uaas dan wewenana olrl (olanLas) vana Lerumus secara vurldlsformal lLu kemudlan coba
dlamaLl
dalam kehldupan soslal LerLenLu LeruLama dalam menanaaulanal pelanaaaran lalu llnLas
SLudl lnl dldlsaln dalam beberapa Lahapan vaknl (1) MeLode endekaLan (2) Speslflkasl enellLlan
(3) !enls uaLa (4) MeLode enaumpulan uaLa
38
dan (3) MeLode Anallsa uaLa unLuk kepenLlnaan rlseL lnl
berlkuL lnl akan dl[elaskan secara aarls besar fasefase rlseL LersebuL
1 MeLode endekaLan
Cleh karena fokus dan Lu[uan darl rlseL lnl leblh berorlenLasl kepada upava unLuk memahaml dan
men[elaskan efekLlvlLas Luaas dan wewenana vana dlmalnkan oleh olrl dalam menanaaulanal
pelanaaaran

36
Lrlvn lndarLl lbld 2000 halaman 61
37
SaL[lpLo 8ahard[o erLanaauna[awaban ollsl 8erkalLan denaan 1uaasnva en[ela[ahan Lerhadap eLa
ermasalahan" Makalah Semlnar naslonal ollsl lndonesla ll dlselenaaarakan oleh usaL SLudl
kepollslan lakulLas Pukum undlp 13 !ull 1993 halaman 910
38
norman k uenzln ?vonna S Llncoln lnLroducLlon LnLerlna Lhe lleld of CuallLaLlve 8esearch"
dalam norman k uenzln ?vonna S Llncoln Pandbookof CuallLaLlve 8esearch London SACL
ubllcaLlons 1994 halaman 1213 xxvll
lalu llnLas maka Lradlsl rlseL kuallLaLlf"
39
vana akan men[adl landasan sLudl lnl unLuk memahaml dan
men[elaskan LenLana lmplemenLasl Luaas dan wewenana olrl vana dlformaLkan dalam ranah sLudl
socloleaal" secara leblh balk maka penellLl harus memlllkl pemahaman vana relaLlf memadal LenLana
LaLanan
norma vana melandasl peran lembaaa kepollslan LersebuL 8erLolak darl landasan vurldls lLu lalu penellLl
mencoba menaamaLl memahaml dan kemudlan men[elaskan perllaku hukum vana dlLampllkan oleh
olrl
dalam menanaaulanal pelanaaaran lalu llnLas
2 Speslflkasl enellLlan
unLuk dapaL memahaml dan men[elaskan peran nvaLa vana dllaksanakan oleh olrl dalam
menanaaulanal pelanaaaran lalu llnLas maka sLraLeal aLau pendekaLan vana dlpakal adalah pendekaLan
LeksLual" dan pendekaLan kasus" (case sLudv) endekaLan LeksLual dlperlukan unLuk memahaml
maknamakna aLau nllalnllal vana LersuraL maupun LerslraL dalam LeksLeks peraLuran perundana
undanaan vana
menaaLur LenLana Luaas dan wewenana olrl Sedanakan pendekaLan kasus dlperlukan unLuk
memahaml
baaalmana Luaas dan wewenana olrl lLu dllmplemenLaslkan dalam penanaaulanaan kasuskasus nvaLa
pelanaaaran lalu llnLas dan anakuLan [alan unLuk dapaL melakukan sLudl kasus LersebuL maka LempaL
vana
akan dlplllh adalah wllavah hukum olres 8aLana olda !awa 1enaah
3 !enls uaLa
Sumber uLama vana memlllkl daLa vana dlperlukan dalam rlseL lnl adalah LeksLeks normaLlf" vana
menaaLur LenLana Luaas dan wewenana olrl dan para pemeaana peran (dalam hal lnl aparaL
kepollslan)
vana menanaanl pelanaaaran lalu llnLas MeLode penaumpulan daLa vana dlaunakan adalah (1) meLode
dokumenLasl unLuk mendapaLkan LeksLeks normaLlf vana menaaLur LenLana Luaas dan wewenana olrl
(2)
meLode wawancara secara mendalam denaan menaaunakan pedoman wawancara vana memuaL
aspekaspek penellLlan secara rlncl dan (3) meLode observasl merupakan meLode Lambahan unLuk
mendapaLkan
daLa penun[ana auna melenakapl daLa prlmer vana dlperoleh melalul meLode dokumenLasl dan
wawancara
secara mendalam
40

4 MeLode enaumpulan uaLa

39
!ulla 8rannen Memadukan MeLode enellLlan kuallLaLlf denaan kuanLlLaLlf ?oavakarLa dlLerblLkan
aLas
ker[a sama lakulLas 1arblvah lAln AnLasarl Samarlnda denaan enerblL usLaka ela[ar 1997 halaman
1112
40
norman k uenzln dan ?S Llncoln Cp ClL halaman 361402 xxvlll
uaLa vana Lelah dlkumpulkan lLu kemudlan dlanallsls dan dllnLerpreLasl denaan menaarLlkulaslkan dan
memprovekslkan pemahaman Lerhadap lsl darl LeksLeks normaLlf denaan Llndakan aLau perllaku aparaL
kepollslan dalam penanaaulanaan pelanaaaran lalu llnLas dl olres 8aLana Lanakahlanakah vana
demlklan lLu akan membanLu penellLl unLuk men[ernlhkan pemahaman Lerhadap obvek vana dlka[l
komponenkomponen rlseL vana perlu dllnLerpreLaslkan anLara laln lsl LeksLeks normaLlf dan Llndakan
aLau perllaku nvaLa aparaL olrl dalam penanaaulanaan pelanaaaran lalu llnLas dl olres 8aLana
lnLerpreLasl vana dllakukan lLu LenLunva akan dlarahkan aLau dlorlenLaslkan pada sLandarLsLandarL
penllalan
LerLenLu vaknl demokraLlsasl keadllan dan kebenaran serLa perllndunaan hak asasl manusla
3 MeLode Anallsa uaLa
ualam 8ab l sebaaalmana Lelah dluralkan mellpuLl LaLar 8elakana erumusan Masalah 1u[uan
enellLlan keranaka emlklran dan MeLode enellLlan
8ab ll 1u[uan usLaka mellpuLl Cambaran umum menaenal ClLra olrl kebl[akan enanaaulanaan
1lndak ldana 1lndak ldana / elanaaaran LaluLlnLas
8ab lll Pasll enellLlan dan embahasan mellpuLl 8espon MasvarakaL 1erhadap 1lndakan
1lndakan ollsl dalam menanaaulanal 1lndak ldana dan elanaaaran Lalu LlnLas lakLor lakLor vana
Mempenaaruhl ClLra ollsl dalam enaaaulanaan 1lndak ldana elanaaaran Lalu LlnLas SLraLeal vana
erlu ulambll kepollslan unLuk Membanaun ClLranva dalam Menanaaulanal Lldak pldana pelanaaaran
lalu
llnLas
8ab lv enuLup mellpuLl keslmpulan Saran dan uafLar usLaka xxlx
8A8 ll
1ln!AuAn uS1AkA
uralan dalam 8A8 ll lnl mellpuLl Cambaran umum menaenal clLra olrl kebl[akan penanaaulanaan
Llndak pldana dan Llndak pldana aLau pelanaaaran lalu llnLas
A Cambaran umum menaenal ClLra olrl
kamus 8esar 8ahasa lndonesla memberl makna kaLa clLra" sebaaal aambaran vana dlmlllkl orana
banvak menaenal prlbadl perusahaan oraanlsasl aLau produk" dlkalLkan denaan pollLlk" maka clLra
pollLlk" dlarLlkan sebaaal aambaran dlrl vana lnaln dlclpLakan oleh seorana Lokoh masvarakaL
41
slkoloa
SarllLo Wlrawan Sarwono menaemukakan bahwa dalam Leorl pslkoloal clLra vana merupakan baalan
darl
persepsl (hasll penaamaLan) menaanduna banvak unsur sub[ekLlf
42
unsur sub[ekLlf merupakan unsur laln
dl samplna unsur sarana dan prasarana vana mempenaaruhl kuallLas clLra olrl
Cambaran dlrl seorana Lokoh masvarakaL sebaaal essensl darl clLra dapaL berwu[ud klner[a
keLeladanan kedlslpllnan ke[u[uran keLeaasan dan bahkan LersanakuL kuallLas keLaqwaannva Lssensl
lnllah vana men[adl pl[akan membanaun ClLra olrl darl kondlslnva saaL lnl
1uaas olrl menvaLu denaan masvarakaL Adalah hal vana wa[ar blla klner[a olrl dlevaluasl oleh
masvarakaL Secara llmu penaeLahuan menllal sesuaLu memlllkl ukuran penllalan aLau sLandar
penllalan
ukuran penllalan lnllah vana belum LenLu dlmlllkl oleh masvarakaL dalam kuanLlLas dan kuallLas
ma[emuk
adahal keLeLapan evaluasl lnl amaL mempenaaruhl kuallLas ClLra olrl Cleh karena lLu slkap
keLeladanan
dlslplln [u[ur Leaas dllandasl kuallLas keLaqwaan men[adl svaraL uLama baal olrl dalam membanaun
ClLranva
keLeladanan menuruL u[unaldl MaskaL P merupakan slkap uLama vana perlu dlLon[olkan unLuk
melaksanakan Luaas menaembanakan lndlvldu dan membanaun kelompok
43
keLeladanan olrl dalam
klner[anva mencakup keLeladanan dalam melakasanakan keLaqwaan kepada 1uhan ?ana Maha Lsa
keLeladanan dalam memberlkan semanaaL dalam melaksanakan slsLem keamanan swakarsa
keLeladanan

41
kamus 8esar 8ahasa lndonesla ueparLemen endldlkan dan kebudavaan 8alal usLaka !akarLa 1988
halaman 169
42
SarllLo Wlrawan Sarwono ClLra ollsl dalam 1eorl slkoloal Soslal dalam Merenunal krlLlk 1erhadap
olrl oleh kunarLo ClpLa Manunaaal !akarLa 1993 halaman 288
43
u[unaldl MaskaL P kepemlmplnan LfekLlf dl llnakunaan olrl pada LlnakaL Mabes olda olwll olres
dan olsek SanvaLa Sumanasa Wlra Sespln olrl 8anduna 1993 halaman 231 xxx
dalam memberlkan doronaan ker[a keLeladanan dalam kewaspadaan Lerhadap llnakunaan keLeladanan
dalam Ambea arama ArLa" keLeladanan dalam keseLlaan pada neaara plmplnan dan Luaas
keLeladanan
dalam berhemaL keLeladanan dalam keLerusLeranaan dan keLeladanan dalam mereaenerasl dan
menvlapkan
anaaoLa ma[u
44
ualam upava penaembanaan lndlvldu u[unaldl MaskaL P menempuh [alan memberlkan pemahaman
menaenal penLlnanva rasa Lanaauna [awab dalam melaksanakan Luaas men[elaskan sasaran vana
hendak
dlcapal serLa harapan aLau peran serLa olrl dalam mensukseskan sasaran vana hendak dlcapal
memahamkan arLl penLlna nllal keadllan melaksanakan penaawasan berperan serLa dalam
memecahkan
masalah
43
ualam membanaun kelompok halhal vana dlkemukakan u[unaldl MaskaL P mencakup peran serLa
olrl menaaLasl perpecahan kelompok perhaLlan pada kese[ahLeraan anaaoLa perhaLlan pada kelakuan
anaaoLa memperhaLlkan sarana membanaun
46

Akhlrnva u[unaldl MaskaL P menaemukakan secara aarls besar pelaksanaan Luaas mencakup
berLanaauna [awab pada pelaksanaan Luaasnva meneLapkan sasaran secara [elas memasLlkan Luaas
vana
dlberlkan dan akhlrnva menaevaluasl hasll klner[a olrl
47
elaksanaan Luaas aLau klner[a olrl dlnllal oleh masvarakaL sebaaal komponen penaamaL LerLu[u pada
wa[ah pollsl dl [alan Mesklpun penllalan lnl Lolok ukurnva amaL berslfaL sub[ekLlf LeLapl menaabalkan
penllalan masvarakaL seperLl lLu [uaa kurana bl[aksana sebab baaalmanapun klner[a pollsl dl [alan[alan
adalah semacam eLalase olrl vana ada akhlrnva membanaun vana dlsebuL ClLra olrl" lLu
48
enllalan
seperLl dl aLas memberlkan makna vana sebenarnva LenLana apa vana secara fakLual Lelah dllakukan
ollsl
Lldak sekedar menaerLl landasan normaLlf Luaas mereka uenaan demlklan kuallLas clLra olrl amaL
dlLenLukan oleh evaluasl masvarakaL Lerhadap klner[a olrl dl lapanaan kuallLas clLra olrl sebaaalmana
dluralkan dl aLas sanaaL dlpenaaruhl Ler[adlnva penvlmpanaanpenvlmpanaan dalam melaksanakan
Luaas
dan wewenana seharlharl Sebuah anallsls darl seorana pakar krlmlnoloal Amerlka SerlkaL SuLherland
dalam bukunva ber[udul Crlmlnal Pomlclde A SLudv of CulLure and ConfllcL" vana dlLerblLkan

44
lbld dlsarl darl halaman 232234
43
lbld dlsarlkan darl halaman 234233
46
lbld dlsarlkan darl halaman 236237
47
lbld dlsarlkan darl halaman 237238
48
SaL[lpLo 8ahard[o emberdavaan ollsl dalam Suara embaruan 1 !ull 1993 Palaman lx kolom 1 dalam
Merenunal krlLlk 1erhadap olrl 8uku 2 oleh kunarLo ClpLo Manunaaal !akarLa 1993 halaman 43 xxxl
Lahun1960 dl Callfornla membahas berbaaal kasus perllaku menvlmpana vana dllakukan oleh peneaak
hukum LeruLama pollsl MenuruL SuLLherland Luaas dan peker[aan pollsl seharlharl Lerlampau serlna
beraaul denaan dunla ke[ahaLan dan pe[ahaL sehlnaaa secara Lldak dlsadarl pollsl men[adl sanaaL akrab
dan
Lak aslna laal denaan ke[ahaLan uampak neaaLlf vana serlna Lak menaerLl adalah pollsl Lelah berada
dalam
llnLasan krlLls seakanakan la Lenaah berdlrl pada sebuah perbaLasan vana sanaaL rawan anLara
Luaasnva
sebaaal peneaak hukum dan Lerhadap ke[ahaLan vana Lenaah dlLanaanlnva
49

erllaku menvlmpana vana demlklan lLu secara Lldak lanasuna menaaambarkan bahwa admlnlsLrasl
peradllan pldana serLa perllaku para penvelenaaaranva belum menun[ukkan hasll vana makslmal vana
dlharapkan 8ahkan seballknva penvelenaaaraan peradllan pldana secara poLenslla menampakkan
aspekaspek vana berslfaL krlmlnoaen SLeven 8ox dalam Lullsannva vana ber[udul ower Crlme and
MvsLlcaLlon
menaldenLlflkasl bermacammacam benLuk kebruLalan (ke[ahaLan) pollsl dalam proses penvelesalan
perkara
pldana anLara laln (1) membunuh aLau menvlksa Lersanaka (2) menaancam menahan menalnLlmldasl
dan
membuaL caLaLan hlLam" baal oranaorana vana Lldak bersalah dan (3) melakukan korupsl anLara laln
denaan cara menrlma suap supava Lldak melakukan aLau men[alankan hukum dan memalsukan daLa
aLau
fakLa aLau keLeranaan dan menahenLlkan penausuLan perkara pldana balk secara lanasuna aLau Lldak
lanasuna auna mendapaLkan sesuaLu keunLunaan
30
Senada denaan SLeven 8ox dalam buku pedoman pelaLlhan unLuk anaaoLa olrl dlsebuLkan pula
bahwa Llndakan menuLupnuLupl ke[ahaLan dan melakukan korupsl dan menerlma suap Lldak sa[a
merupakan pelanaaaran hak asasl manusla vana sanaaL serlus LeLapl [uaa berarLl melakukan Llndakan
melanaaar hukum uenaan demlklan keLlka waraa masvarakaL menaeLahul Llndakan pollsl vana
melanaaar
hukum LersebuL akan mellhaL pollsl sebaaal pelanaaar hukum dan bukan sebaaal peneaak hukum
31

erllaku pollsl vana menaarah kepada perbuaLan [ahaL dalam men[alankan Luaasnva lLu seLldakLldaknva
merupakan Llndakan penaebrlan eLlka [abaLan MenuruL Abdul Wahld Llndakan vana demlklan lLu

49
Sekuranakurananva ada empaL hal menuruL SuLLherland vana mempenaaruhl menaapa oknum
peneaak
hukum seperLl pollsl berperllaku menvlmpana vaknl (1) adanva Lekanan menLal vana Lldak selmbana
pada
dlrlnva (2) kurananva perasaan bersalah (3) keberanlan menaambll reslko dan (4) sullLnva unLuk
mendapaLkan keLeladanan darl llnakunaannva (kf AnLon 1abah MenaLap denaan MaLa PaLl ollsl
lndonesla !akarLa Cramedla usLaka uLama 1991 halaman 131133)
30
SLevan 8ox ollce Crlme" dalam ower Crlme and MvsLlflcaLlon London new ?ork 1avlsLok
ubllcaLlons 1983 halaman 8182
31
kepollslan neaara 8epubllk lndonesla erpollslan MasvarakaL 8uku edoman elaLlhan unLuk
AnaaoLa olrl !akarLa 2006 halaman 71 xxxll
sebaaal aklbaL darl kondlsl pslkoloals aLau keprlbadlan vana sedana dlkolonlsasl oleh ldeoloal
Machlavells
vana dlpopulerkan melalul prlnslp serba menahalalkan seaala cara" rlnslp lnl menaanduna penaerLlan
bahwa kebenaran vana berada dl depan maLa dan sebaaal manlfesLasl kewa[lban unLuk dlLeaakkan
dlrekavasa dan dlanaaap sebaaal penahalana clLaclLa SemenLara lLu kenalfan kebe[aLan dan ke[ahaLan
dlanaaap sebaaal Lerobosan loals unLuk memperkava dlrl membanaun ke[avaan aLau menarlk
kedudukan
vana LerhormaL dl maLa publlk
32
CrlenLasl peneaakan hukum vana demlklan lLu menuruL SaL[lpLo 8ahard[o dapaL sa[a dldorona masuk
[alur lambaL dan dalam keadaan vana serba lambaL seperLl lLu memberlkan ruana vana luas unLuk
memper[uanakan kepenLlnaankepenLlnaan kelompok dan sekallaus men[adl lahan blsnls vana subur
baal
kalanaan LerLenLu keadaan seperLl lLu Lak musLahll memunculkan perLanvaan darl masvarakaL bahwa
apakah hukum klLa lnl memana dlarahkan unLuk menahasllkan keadllan aLaukah sedana beker[a unLuk
menuLupnuLupl sesuaLu (coverup)?
33
Cambaran vana dlkemukakan dl aLas bukan mau menun[ukkan bahwa seluruh peker[aan vana
dl[alankan oleh pollsl adalah buruk melalnkan hanvalah sekedar menalnaaLkan bahwa prakLlk prakLlk
koLor" seperLl lLu selalu sa[a ada dalam llnakaran peker[aan pollsl Cleh sebab lLu adalah suaLu
kebohonaan belaka blla olrl kemudlan menllal dlrlnva sebaaal lnsLlLusl vana Lak bercacaL dan selalu
berhasll dalam seaala aerak lanakahnva 8ealLu pula adalah Lldak Lerlalu benar apablla klLa menllal
bahwa
Lldak ada vana blsa dlharapkan dan dlandalkan oleh olrl karena seakanakan olrl selama lnl hanva
berdlam dlrl sa[a
34
!end ol (urn) kunarLo menalnaaLkan pula bahwa Llndakan perbuaLan karva hasll
ker[a pollsl vana balk lLu maslh sanaaL besar keLlmbana vana bernllal neaaLlf 8ukLl darl pernvaLaan lLu
adalah bahwa pembanaunan vana berhasll dl[alankan dewasa lnl musLahll dapaL dlcapal Lanpa kondlsl
aman dan vana men[adl pllar uLama darl kondlsl aman LersebuL adalah olrl
3332
Abdul Wahld ModusModus ke[ahaLan Modern 8anduna 1 1arslLo 1993 halaman 34
33
SaL[lpLo 8ahard[o dalam karolus Medan dan lrans ! 8enaka (Ld) Slslslsl Laln darl Pukum dl
lndonesla !akarLa enerblL 8uku kompas 2003 halaman 173177 168172
34
andanaan vana demlklan sebaaalmana dlunakapkan pula oleh Ak8 urs A kamll 8azak MP
dalam arLlkelnva ber[udul rofeslonallsme erwu[udan aradlama 8aru olrl" Parlan lklran 8akvaL 3
!ull 2006
33
!end ol (urn) kunarLo eran SerLa MasvarakaL dalam Men[aaa Aaar 1uaas dan 1anaauna !awab
ollsl 1ldak Men[urus kepada 1lndakan neaaLlp" Makalah Semlnar naslonal ollsl ll LenLana
erLanaauna[awaban ollsl ulselenaaarakan oleh usaL SLudl kepollslan lakulLas Pukum undlp dl
Semarana pada 13 !ull 1996 halaman 7 xxxlll
8 kebl[akan enanaaulanaan 1lndak ldana
ualam kamus 8esar 8ahasa lndonesla kaLa kebl[akan" darl akar kaLa bl[ak" sebaaal ranakalan
konsep dan asas vana men[adl aarls besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suaLu peker[aan
kepemlmplnan dan cara berLlndak (LaLa pemerlnLahan oraanlsasl dan sebaaalnva)" kebl[akan [uaa
berarLl
pernvaLaan clLaclLa Lu[uan prlnslp aLau maksud sebaaal aarls pedoman unLuk mana[emen dalam
usaha
mencapal sasaran"
36

Sebaaal suaLu ranakalan konsep dan asas vana men[adl aarls besar dan dasar rencana pelaksanaan
Llndakan maka kebl[akan merupakan suaLu slsLem Sebaaal slsLem kebl[akan penanaaulanaan Llndak
pldana
merupakan sub slsLemdarl slsLem kebl[akan Soslal (Soclal ollcv) kebl[akan soslal denaan demlklan
dapaL
dlarLlkan sebaaal ranakalan konsep dan asas dalam pelaksanaan suaLu rencana berLlndak pemerlnLah
unLuk
mencapal suaLu Lu[uan kebl[akan soslal dalam berfunaslnva mempunval Lu[uan besar vaknl
kese[ahLeraan
masvarakaL" (soclal welfare) dan perllndunaan masvarakaL" (soclal defence)
kebl[akan penanaaulanaan Llndak pldana dapaL dlberl arLl laln denaan kebl[akan penanaaulanaan
ke[ahaLan (crlmlnal pollcv) ualam keranaka slsLem pollcv sub slsLem crlmlnal pollcv secara operaslonal
berupava mewu[udkan Lu[uan uLama soclal welfare dan soclal defence Sebaaal sarana penanaaulanaan
ke[ahaLan crlmlnal pollcv dapaL dlLempuh melalul sarana penal (penal pollcv) dan sarana non penal (non
penal pollcv)
8arda nawawl Arlef dalam ka[lan soclal pollcv dan crlmlnal pollcv lnl memberlkan baaan slsLemaLls
menaenal kebl[akan LersebuL
37


36
kamus 8esar 8ahasa lndonesla opclL halaman 113
37
8arda nawawl Arlef Masalah eneaakan Pukum dan kebl[akan Pukum ldana dalam enanaaulanaan
ke[ahaLan kencana renada Medla Croup !akarLa 2007 halaman 78 xxxlv

1u[uan soclal werfare (SW) dan soclal defence (Su) oleh 8arda nawawl Arlef merupakan aspek
lMMA1L8llL LeruLama nllal kepercavaan kebenaran aLau ke[u[uran aLau keadllan
ualam pelaksanaan Luaas olrl dalam masvarakaL LeruLama sebaaal peneaak hukum vana berupava
menanaaulanal Llndak pldana maka skema vana dlkemukakan 8arda nawawl Arlef dl aLas dapaL dlpakal
sebaaal acuan Luaas bahwa upava penanaaulanaan Llndak pldana dalam pelaksanaannva perlu
dlLempuh
melalul kebl[akan lnLearal (lnLearaLed appoarch) denaan memadukan anLara soclal pollcv denaan
crlmlnal
pollcv dan memadukan anLara penal pollcv dan non penal pollcv
ualam menauralkan berbaaal seal neaaLlf darl perkembanaan masvarakaL SudarLo meneaaskan bahwa
upava mlnLa banLuan" kepada hukum pldana sebaaal sarana penanaaulanaan Llndak pldana hendaknva
aLau harus dlperLlmbanakan pallna akhlr Pukum pldana mempunval funasl subsldler arLlnva baru xxxv
dlaunakan apablla upavaupava laln dlperklrakan kurana memberl hasll vana memuaskan aLau kurana
sesual Akan LeLapl kalau Loh hukum pldana akan dlllbaLkan maka hendaknva dlllhaL dalam hubunaan
keseluruhan pollLlk krlmlnal LeruLama pada Lu[uan perllndunaan masvarakaL" (sebaaal plannlna for
soclal
defence) 8envcana perllndunaan masvarakaL lnl harus merupakan baalan lnLearal darl plannlna for
naLlonal developmenL (rencana pembanaunan baslonal)
38
Sehubunaan denaan lnLearasl anLara rencana perllndunaan masvarakaL denaan rencana pembanaunan
naslonal berlkuL lnl dlsampalkan berbaaal keLeLapan lnLernaslonal vana menun[ana lnLearasl LersebuL
konares 88 ke4 LenLana revenLlon of Crlme and Lhe 1reaLmenL of Cffenders" Lahun 1970
memblcarakan masalah pokok Crlme and uevelopmenL" [uaa pernah meneaaskan
39
anv dlcLlonarv beLween a counLrv's pollcles for soclal defence and lLs plannlna for naLlonal
developmenL was unreal bv deflnlLlons"
eneaasan konares dl aLas memberlkan makna penLlnanva lnLearasl anLara kebl[akan perllndunaan
masvarakaL denaan rencana pembanaunan naslonal bahkan konares meneaaskan hal LersebuL [anaan
dldekoLomlkan
konares 88 ke3 Lahun 1973 [uaa meneaaskan
60
1he manv aspecLs of crlmlnal pollcv should be
coordlnaLed and Lhe whole should be lnLearaLed lnLo Lhe aeneral soclal pollcv of each counLrv"
Makna vana dapaL dlambll darl peneaasan konares dl aLas adalah banvak aspek darl kebl[akan
krlmlnal vana harus dlkoordlnaslkan dan dllnLearaslkan ke dalam kebl[akan soclal seLlap neaara
eneaasan konares dl aLas membukLlkan perlunva lnLearasl anLara kebl[akan soclal (soclal pollcv)
denaan
kebl[akan krlmlnal (crlmlnal pollcv)
8arda nawawl Arlef menaaLakan bahwa berLolak darl konsepsl kebl[akan lnLearal sebaaalmana
peneaasan konares 88 dl aLas maka kebl[akan penanaaulanaan ke[ahaLan (Llndak pldana penulls)
Lldak
banvak arLlnva apablla kebl[akan soslal kebl[akan pembanaunan lLu sendlrl [usLru menlmbulkan
fakLorfakLor krlmlnoaen dan vlcLlmoaen
61

38
SudarLo dlreformulasl oleh penvusun darl buku Pukum ldana dan perkembanaan masvarakaL Slnar
8aru 8anduna 1983 halaman 34
39
8arda nawawl Arlef 8unaa 8ampal kebl[akan Pukum ldana ClLra AdlLva 8akLl 8anduna 2003
halaman 3
60
lbld
61
lbld halaman 7 xxxvl
Akhlrnva SudarLo meneaaskan bahwa dlllbaLkan hanva hukum pldana dalam soclal defence plannlna
harus dllnaaL aLau harus dlakul bahwa penaaunaan hukum pldana lnl merupakan penanaaulanaan
sesuaLu
ae[ala (ku8lL8Ln AM S?M1CM") dan bukan suaLu penvelesalan denaan menahllanakan
sebabsebabnva
62

ulllbaLkannva hukum pldana sebaaal sarana penanaaulanaan Llndak pldana sebaaalmana dluralkan dl
aLas LeruLama ke masalah kemampuan hukum pldana sendlrl bahwa dla mendudukl poslsl subsldler
kemampuannva hanva pada penanaaulanaan aLas ae[ala bukan menanaaulanal penvebab
membukLlkan
slfaL LerbaLasnva kemampuan hukum pldana LersebuL1erleblh laal [lka dlhubunakan denaan masalah
blava
vana harus dlkeluarkan neaara [lka hukum pldana dlllbaLkan LenLu LeramaL besar
SudarLo menalnaaLkan bahwa upava melakukan krlmlnallsasl mencakup svaraL Lu[uan hukum pldana
peneLapan perbuaLan vana Lldak dlkehendakl perbandlnaan anLara sarana dan hasll dan kemampuan
aparaL
peneaak hukum
63

ualam kalLannva klner[a olrl maka svaraL kemampuan aparaL peneaak hukum" lavak men[adl
perhaLlan dalam pelaksanaan Luaasnva Makna kemampuan Lldak sekedar dlberl makna kuanLlLas aLau
[umlah personll olrl vana leblh uLama [usLru pada kuallLas personll olrl LersebuL kuallLas personll olrl
mencakup LlnakaL lnLekLuallLasnva moralnva klner[anva kedlslpllnannva keLeaasannva
keLeladanannva
dan keLaqwaannva Semua persvaraLan lLu amaL berpenaaruh pada clLra olrl
ualam upava kebl[akan penanaaulanaan Llndak pldana (crlmlnal pollcv) C eLer Poefnoaels
menaaambarkan ruana llnakupnva sebaaalmana dlreferenslkan oleh 8arda nawawl Arlef dan dlanallsa
oleh penulls sebaaal berlkuL
64
C eLer Poefnaaels menaaambarkan bahwa kebl[akan crlmlnal (crlmlnal pollcv) mencakup perLama
mempenaaruhl pandanaan masvarakaL menaenal ke[ahaLan dan pldana lewaL medla massa kedua
penerapan hukum pldana (krlmlnoloal prakLls) dan keLlaa penceaahan Lanpa pldana vana mellpuLl
pollLlk
soclal rencana kesehaLan menLal masvarakaL dan lalnnva
Cambaran Poefnaaels menaenal penceaahan Lanpa pldana menun[ukkan slfaL non penalnva darl
funaslonallsasl crlmlnal pollcv vana berarLl leblh menlLlk beraLkan pada slfaL prevenLlf semenLara

62
SudarLo opclL halaman 33
63
SudarLo Pukum dan Pukum ldana Alumnl 8anduna 1986 halaman 37
64
SudarLo opclL halaman 41 xxxvll
penaaunaan sarana penal leblh berslfaL represlf" SudarLo memberlkan pemahaman bahwa Llndakan
represlf pada haklkaLnva [uaa dapaL dlllhaL sebaaal Llndakan prevenLlf dalam arLl luas
63
kebl[akan penanaaulanaan Llndak pldana melalul [alur non penal lnl oleh 8arda nawawl Arlef
dlkaLakan bahwa [alur lnl leblh berslfaL penceaahan Ler[adlnva ke[ahaLan maka sasaran uLamanva
adalah
menanaanl fakLorfakLor konduslf unLuk penvebab Ler[adlnva ke[ahaLan
66
ualam bldana lalu llnLas vana
pada esenslnva adalah dlnamlka menaaunakan sarana [alan rava maka kemunaklnan Llmbulnva
pelanaaaran lalu llnLas men[adl perhaLlan uLama olrl erhaLlan uLama oleh olrl Lerhadap Llndak
pelanaaaran lalu llnLas merupakan kenlscavaan sebab Llndak pelanaaaran lalu llnLas LersebuL dapaL
men[adl
penvebab Ler[adlnva kecelakaan lalu llnLas Sebaaalmana 8arda nawawl Arlef kaLakana bahwa
fakLorfakLor konduslf penvebab Ler[adlnva ke[ahaLan anLara laln berpusaL pada masalahmasalah aLau
kondlslkondlsl soslal vana secara lanasuna aLau Lldak lanasuna dapaL menlmbulkan aLau
menumbuhsuburkan
ke[ahaLan
67
Masalah aLau kondlsl soslal LersebuL kalau dlkalLkan denaan bldana lalu llnLas dapaL berupa
kuallLas pemakal [alan dalam menaemudlkan kendaraannva kondlsl prasarana ([alan) kondlsl
kendaraannva dan perbedaan volume pemakal [alan denaan prasarana ([alan) vana Lersedla dan vana
Lldak
kalah penLlnanva adalah profeslonallsme olrl dalam upava peneaakan hukum
rofeslonallsme ollsl dalam men[alankan Luaas dan kewenanaannva merupakan dambaan semua
banasa dl dunla Lermasuk lndonesla karena peran vana dlmalnkannva sanaaL komprehenslf mencakup
perannva sebaaal pen[aaa keamanan dan keLerLlban masvarakaL penaavom dan pelavan masvarakaL
dan
sebaaal peneaak hukum
68
Sebaaal seorana profeslonal olrl dlpersvaraLkan harus mempunval keahllan
khusus vana dlperoleh melalul pennaalaman laLlhan" se[alan denaan kompeLensl lnLelekLualnva
ersvaraLan laln vana Lldak kalah penLlnanva adalah bahwa seorana pollsl profeslonal harus memlllkl
kesadaran unLuk menaabdlkan seaala kemampuan LersebuL unLuk pelavanan masvarakaL
karakLerlsLlk vana men[adl ukuran profeslonallsme sesunaauhnva sanaaL banvak (puluhan) namun
menuruL Charles P Lavlne (197733 dsL) sebaaalmana dlkuLlp oleh Muladl LerdapaL beberapa
karakLerlsLlk
dasar seperLl (1) sklll based on LheoreLlcal knowledae (2) requlred educaLlonal and Lralnlna (3) LesLlna
of

63
ulambll dalam 8arda nawawl Arlef opclL halaman 42
66
lbld
67
lbld
68
Selaln pollsl vana Lercakup pula sebaaal seorana profeslonal adalah dokLer noLarles warLawan dosen
lnslnvur penaacara pslkoloa dan laln sebaaalnva uarl seklan profesl LersebuL ada vana memlllkl kllen
secara personal LeLapl ada pula vana Lldak memlllkl kllen secara prlbadl dan dlLuaasl dl suaLu korporasl
xxxvlll
compeLence (vla exam eLc) (4) oraanlzaLlon (lnLo a professlonal assoclaLlon) (3) adherence Lo a code of
enducL and (6) alLrulsLlc servlce
69

Secara leblh speslflk menuruL M karvadl (komlsarls 8esar ollsl urnawlrawan) bahwa dalam
penaabdlannva kepada masvarakaL vana berclLaclLakan kehldupan vana LerLlb aman senLausa dan
se[ahLera
sesual denaan amanaL para leluhur unLuk menclpLakan masvarakaL vana LaLaLenLremkerLarahar[a"
maka lahlrlah dalam [lwa olrl vana lnsvaf akan pedoman hldup vana LerLuana dalam 18l88A1A" valLu
SaLu 8erbakLl kepada nusa uan 8anasa uenaan enuh keLakwaan 1erhadap 1uhan ?ana Maha Lsa
uua Men[un[una 1lnaal kebenaran keadllan uan kemanuslaan ualam Meneaakkan Pukum neaara
kesaLuan 8epubllk lndonesla ?ana 8erdasarkan ancaslla uan undanaundana uasar 1943 1laa
SenanLlasa Mellndunal Menaavoml uan Melavanl MasvarakaL uenaan kelkhlasan unLuk Mewu[udkan
keamanan uan keLerLlban keLlaa asas LersebuL dapaL dlslmpulkan sebaaal bhakLldharmawaspada"
dlharapkan dapaL dlLerapkan dl dalam Luaas profeslonal seorana anaaoLa pollsl
70
Menvadarl akan prlnslpprlnslp dasar profeslonallsme pollsl LersebuL maka Muladl berpendapaL bahwa
kredo vana sebalknva dlkembanakan adalah men[adlkan pollsl bukan sebaaal pelanaaar PAM LeLapl
berada dl aarls Lerdepan dalam memper[uanakan PAM" kredo lnl merupakan kuncl vana sanaaL
menenLukan efekLlvlLas lembaaa kepollslan vana dampak poslLlfnva akan seaera dapaL dlukur dan
dlrasakan seperLl menlnakaLkan kepercavaan dan slkap kooperaLlf masvrakaL penvelesalan konfllk
secara
damal dan proses vurldls ke penaadllan dapaL berhasll denaan balk uenaan demlklan clLra poslLlf darl
pollslpun akan melekaL dl benak masvarakaL seperLl pollsl sebaaal penaaman dan penerLlb vana
bl[aksana
sebaaal peneaak hukum vana [u[ur dan adll sebaaal Lokoh panuLan dalan menaharaal hukum dan
sebaaal
aparaL vana proakLlf dalam menahadapl persoalan dl masvarakaL
71


69
MenuruL Charles P Lavlne (197733 dsL) sebaaalmana dlkuLlp oleh Muladl bahwa vana men[adl
karakLerlsLlk professlonal anLara laln (1) sklll based on LheoreLlcal knowledae (2) requlred educaLlonal
and Lralnlna (3) LesLlna of compeLence (vla exam eLc) (4) oraanlzaLlon (lnLo a professlonal assoclaLlon)
(3) adherence Lo a code of enducL and (6) alLrulsLlc servlce (kf Muladl ke[ahaLan Llnakunaan
rofeslonal" dalam kaplLa SelekLa SlsLem eradllan ldana Semarana 8adan enerblL undlp 1993)
70
L Sumarvono LLlka rofesl Pukum normanorma 8aal eneaak Pukum ?oavakarLa enerblL
kanlslus 1993 halaman 160164
71
Muladl uemokraLlsasl Pak Asasl Manusla dan reformasl Pukum dl lndonesla !akarLa 1he Pablble
CenLer 2002 halaman 276 MenuruL Achmad All clLra pollsl dl maLa masvarakaL sebenarnva [uaa Lldak
Lerlepas darl persepsl kellru waraa masvarakaL Lerhadap karakLerlsLlk peker[aan pollsl keLlka pollsl
melakukan kekerasan dalam melaksanakan Luaasnva menahadapl pen[ahaL mlsalnva masvarakaL dan
pers
Lerlalu cepar mempersalahkan mereka Lanpa memahaml baaalmana karakLerlsLlk peker[aan pollsl vana
xxxlx
Menvadarl akan prlnslpprlnslp profeslonallsme pollsl sebaaalmana dluralkan dl aLas maka olrl
olres 8aLana dalam men[alankan profeslnva mau Lldak mau harus mampu memadukan secara
selmbana
dua dokLrln pollsl vana memlllkl Lekanan berbeda vaknl dokLrln Lhe sLrona hand of socleLv (Lanaan vana
keras/kuaL baal masvarakaL pelavan vana keras baal masvarakaL) dan Lhe sofL hand of socleLv (Lanaan
vana lembek/lembuL pelavan vana lembuL baal masvarakaL) uokLrln Lhe sLrona hand of socleLv adalah
dokLrln kekuasaan vana menun[ukkan pollsl dalam [en[ana verLlcal keLlka berhadapan denaan rakvaL
karena la dlberl se[umlah kewenanaan vana Lldak dlberlkan kepada lembaaa laln dalam masvarkaL
seperLl
menanakap meaaeledah menahan menvuruh berhenLl melarana menlnaaalkan LempaL dan
sebaaalnva
ualam konLeks demlklan lLu hubunaan anLara pollsl dan rakvaL berslfaL aLasbawah" aLau hlrarkhls dl
mana pollsl ada pada kedudukan memaksa sedanakan rakvaL wa[lb memaLuhl"
72
SemenLara dokLrln Lhe sofL hand of socleLv adalah kemlLraan" dan kese[a[aran" dl mana pollsl dan
rakvaL berada pada poslsl vana sama denaan hubunaan vana berslfaL horlzonLal" 1uaas vana dlberlkan
kepada pollsl dl slnl adalah unLuk menaavoml mellndunal memblmblna dan melavanl rakvaL ConLoh
darl
Luaas vana demlklan lLu anLara laln membanLu menvelesalkan persellslhan anLara waraa masvarakaL
memblna keLerLlban menceaah dan menanaaulanal Lumbuhnva penvaklL masvarakaL memellhara
keamanan keLerLlban lalu llnLas dan keselamaLan [lwa raaa harLa benda
uenaan demlklan sesunaauhnva peran vana dlmalnkan oleh kepollslan lLu Lldak hanva berslfaL
represlf ualam kenvaLaannva secara prosenLase peker[aan pollsl vana berslfaL represlf lLu leblh kecll
[lka
dlbandlnakan denaan vana berslfaL prevenLlf dan bahkan [auh leblh kecll laal blla dlbandlnakan denaan
peker[aan vana berslfaL preempLlf
73
erpaduan peran olrl vana demlklan lLu menalsvaraLkan bahwa cara
ker[a olrl bukan seperLl pemadam kebakaran" vana beker[a seLelah ke[adlan melalnkan harus selalu
mendahulul munculnva ke[adlan denaan menaedepankan Llndakan prefenLlf dan preemLlf keLlmbana
represlf

sebenarnva (Achmad All ollsl dan LfekLlvlLas Pukum dalam enanaaulanaan krlmlnallLas" dalam
Men[ela[ahl ka[lan Lmplrls Lerhadap Pukum !akarLa 1 ?asrlf WaLampone 1998 halaman 221)
72
SaL[lpLo 8ahard[o Membanaun ollsl lndonesla 8aru olrl dalam Lra ascaA88l" Makalah Semlnar
naslonal ollsl lndonesla lll vana dlselenaaarakan oleh usaL SLudl kepollslan lakulLas Pukum unul
Semarana Lanaaal 2223 CkLober 1998 halaman 3
73
SaL[lpLo 8ahard[o lbld 1998 halaman 36 Awaloedln u[amln dalam makalahnva ber[udul 8eberapa
Masalah dalam kepollslan neaara 8epubllk lndonesla" (1986) menaaunaka lsLllah pemblnaan
masvarakaL" (8lmnas) unLuk menun[uk LuaasLuaas kepollslan vana berslfaL preempLlf xl
MenalnaaL peran vana dlmalnkan oleh olrl secara komprehenslf seperLl lLu (represlfprevenLlf
preemLlf) maka model peradllan vana cocok dlkembanakan oleh olrl (dan LenLunva [uaa oleh
peranakaL
peneaak hukum vana laln) dalam menanaanl berbaaal kasus krlmlnal adalah 8esLoraLlve !usLlce
(peradllan
resLoraLlfe) Model peradllan vana demlklan lLu leblh menauLamakan upava pemullhan keadaan"
sehlnaaa
dapaL menlnakaLkan kepercavaan (LrusL) darl masvarakaL pencarl keadllan eran olrl dalam model
peradllan resLoraLlf adalah sebaaal faslllLaLor" dan bukan semaLa sebaaal penahukum" (peneaak
hukum)
vana men[urus ke Llndakan represlf uenaan demlklan hasll vana dlharapkan darl proses peradllan
resLoraLlf adalah menaaalana Lerwu[udnva perdamalan" anLara para plhak melalul upava wlnwln
soluLlon
74

Model peradllan resLoraLlf vana semula dlkembanakan pada masvarakaL !epana lnl Lampaknva cocok
unLuk dlkembanakan dl lndonesla karena darl kulLur masvarakaL lndonesla maslh sanaaL kuaL
dlpenaaruhl
oleh budava harmonlsasl" 8udava harmonlsasl lnl pulalah vana memlllkl andll vana sanaaL besar dalam
penaLaan polapola penvelesalan kasuskasus crlmlnal ([uaa kasuskasus senakeLa vana laln) pada
masvarakaL local dl lndonesla MasvarakaL 8aLana !awa 1enaah mlsalnva berkembana sebuah Lradlsl
peradllan vana leblh populer dlsebuL denaan peradllan mela sareka" aLau peradllan Lapan halo"
(peradllan rekonslllaLlf) vaknl peradllan vana leblh berupava unLuk membanaun kemball relasl soslal
para
plhak vana berLlkal
73
1radlsl peradllan vana demlklan lLu pun ldenLlk denaan peradllan padu" aLau
peradllan pepadun" vana berkembana cukup efekLlf pada [aman kera[aan maupun [aman pe[a[ahan
8elanda
76
Selaln sLraLeal pemanLapan cara pandana dan cara ker[a olrl dalam melakukan peneaakan hukum
[uaa dlkembanakan sLraLeal pemanLapan dan penlnakaLan kuallLas sumber dava olrl melalul
penvelenaaaraan pendldlkan/pelaLlhan dl llnakunaan olrl vana Lerpoaram secara balk roaram
pendldlkan/pelaLlhan lnl dlmaksudkan unLuk menlnakaLkan wawasan dan penaembanaan kemampuan

74
kf naskah Akademlk Crand SLraLeal olrl 20032023 polnL 122 LenLana 8esLorasl SlsLem keadllan
8esLoraLlve !usLlce" uralan leblh lan[uL menaenal 8esLoraLlve !ucLlce vana semula dlaaaas oleh !ohn
8ralLwlLe lnl dapaL dlbaca dalam aulus PadlsapuLro emberlan Malu 8elnLearaLlf sebaaal Sarana
nonpenal enanaaulanaan erllaku uellnkuensl Anak (SLudl kasus dl Semarana dan SurakarLa)"
ulserLasl roaram uokLor llmu Pukum Semarana ulP undlp 2003 halaman 3637 143133
73
karolus kopona Medan eradllan 8ekonslllaLlf konsLruksl envelesalan kasus krlmlnal MenuruL
1radlsl MasvarakaL LamaholoL dl llores nusa 1enaaara 1lmur" ulserLasl roaram uokLor llmu Pukum
Semarana ulP undlp 2006
76
8aca P Pllman Padlkusuma eradllan AdaL dl lndonesla !akarLa Cv Mlswar 1989 xll
umum/mana[erlal maupun speslallsasl baal anaaoLa olrl SLraLeal vana demlklan lLu dapaL dllakukan
melalul penvelenaaaraan ker[asama pendldlkan/pelaLlhan dalam dan luar neaerl vana dlsesualkan
denaan
kebuLuhan oraanlsasl olrl dan proaram berlaLlh sambll beker[a vana melekaL pada seLlap saLuan
oraanlsasl maupun denaan memanfaaLkan Leknoloal pendldlkan
77
Sekallpun arah penaembanaan SuM olrl vana demlklan Lldak berarLl bahwa olrl vana ldeal Lldak
hanva pedull pada persoalan kemampuan profeslonal Leknls semaLa LeLapl [uaa menlLlkberaLkan pada
rancana banaun komunlkasl vana alamlah denaan masvarakaL dalam upava unLuk menanaanl berbaaal
kasus krlmlnal vana Ler[adl Panva denaan modal vana demlklan lLu olrl dapaL menaa[ak masvarakaL
unLuk pedull dan peka Lerhadap seLlap benLuk perllaku menvlmpana aLau ke[ahaLan vana Ler[adl dalam
llnakunaannva ola penaembanaan SuM olrl vana demlklan lLu akan mampu menopana model
perpollslan vana merupakan aabunaan anLara perpollslan reakLlf (reacLlve pollce) denaan perpollslan
vana
dldasarkan pada kedekaLan denaan masvarakaL (communlLv pollclna)
78

Melenakapl upava penanaaulanaan Llndak pldana denaan sarana non enal konares 88 ke 7 1ahun
1983 dl Mllan lLalla dalam dokumen A/CCnl121/L/9 LenLana Crlme revenLlon ln Lhe ConLexL of
uevelopmenL" dlLeaaskan bahwa upava penahapusan sebabaklbaL dan kondlsl vana menlmbulkan
ke[ahaLan harus merupakan sLraLeal penceaahan ke[ahaLan vana mendasar" (Lhe baslc crlme
prevenLlon
sLraLeales)
ualam Culdlna rlclples" vana dlhasllkan konares ke 7 dlLeaaskan anLara laln bahwa
79
kebl[akankebl[akan menaenal penceaahan ke[ahaLan dan peradllan pldana harus memperLlmbanakan
sebabsebab sLrukLural Lermasuk sebabsebab keLldak adllan vana berslfaL sosloekonoml dl mana
ke[ahaLan serlna hanva merupakan ae[ala/svmpLom"
(pollcles for crlme prevenLlons and crlmlnal [usLlce should Lake lnLo accounL Lhe sLrucLural causes
lncludlna socloeconomle causes of ln[usLlce of whlch crlmlnallLv ls ofLen buL a svmpLom)

77
kepuLusan kapolrl no ol kep/200/lx/2003 Lanaaal 7 SepLember 2003 LenLana 8encana SLraLeals
olrl 20032009 (8ensLra olrl) halaman 26
78
kf Suparmln Lembaaa kepollslan dalam envelesalan konfllk endukuna AnLar arLal dl kabupaLen
!epara SLudl kasus dl uesa uonaos kecamaLan keduna" 1esls roaram MaalsLer llmu Pukum
Semarana undlp 2000 halaman 138139
79
lbld halaman 44 xlll
ualam auldlna prlnclples dl aLas dampak keharusan penaaunaan upava non penal seperLl
memperLlmbanakan fakLor sLrukLural dan fakLor keLldak adllan vana berslfaL sosloekonoml dalam
upava
penanaaulanaan ke[ahaLan/Llndak pldana

C 1lndak ldana/elanaaaran Lalu LlnLas
SudarLo dalam Lullsan erkembanaan MasvarakaL dan embenLukan Pukum ldana" dlLeaaskan
bahwa pada renLeLan [enls ke[ahaLan (Llndak pldana) vana berbarenaan denaan berkembananva
masvarakaL
(modern) lLu dapaL dlLambahkan [enls Llndak pldana vana Lldak boleh dlanaaap enLena vana pada
haklkaLnva sanaaL merualkan masvarakaL lalah pelanaaaran lalullnLas ualam Lahun 1973 menuruL
komando SamapLo ulrekLoraL LaluLlnLas Markas 8esar AnakaLan kepollslan Lelah Ler[adl 32214
kecelakaan vana menvebabkan 3123 orana menlnaaal dunla 33911 orana lukaluka serLa kerualan
benda
leblh darl 8p 2000000000 (dua mllvard ruplah)
80
uaLa vana dlkemukakan dl aLas menun[ukkan adanva korelasl anLara pelanaaaran lalullnLas denaan
kecelakaan lalullnLas envebabnva dapaL dlklaslflkasl valLu fakLor penaemudl/keLaaLan memaLuhl
peraLuran lalu llnLas prasarana [alan dan [uaa fakLor cuaca (mlsal [alan llcln karena hu[an)
1erhadap Llndak pldana/pelanaaarana lalu llLas dllakukan upava penanaaulanaan dllakukan balk secara
prevenLlf melalul operasl ruLln/razzla dan operasl khusus maupun secara represlf melalul sldana
penaadllan uarl daLa pelaku pelanaaaran dapaL dlklaslflkasl dalam usla dan [enls peker[aan
8erdasarkan
usla maka usla anLara 16 Lahun hlnaaa 30 Lahun menempaLl uruLan LeraLas dalam pelanaaaran lalu
llnLas
semenLara darl [enls peker[aan swasLa dan pela[ar menempaLl uruLan LeraLas dalam pelanaaaran lalu
llnLas
keadaan dl aLas membukLlkan kuallLas kesadaran hukum masvarakaL (pemakal [alan) belum memenuhl
hlmbauan dlslplln naslonal upava olrl dalam peneaakkan bldana lalu llnLas [uaa dllakukan denaan
melakukan Llndakan meneaur" pelaku aLas perlnaaLan" oleh olrl dl [alan
MA8LS CL8l melalul SuraL kepuLusan kapolrl no ol Skep/433/vll/2006 Lanaaal 1 !ull 2006
menaeluarkan anduan embenLukan uan Cperaslonallsasl erpollslan MasvarakaL (CLMAS) dalam
bab lll LenLana" 1uaas dan kemampuan eLuaas olmas huruf b uralan 1uaas (1) Menvelenaaarakan

80
SudarLo Pukum dan Pukum ldana opclL halaman 93 xllll
funasl deLeksl sebaaalmana uralan sub lamplran 1 buku panduan lnl Lermasuk (4) eLa lalu llnLas valLu
peLa vana meluklskan lokasl kecelakaan kemaceLan pelanaaaran dan kecelakaan lalu llnLas
ualam melaksanakan funasl blmblnaan dan penvuluhan masvarakaL LeruLama vana berkalLan Llndak
pldana/pelanaaaran lalu llnLas olrl melakukan koordlnasl dan arahan unLuk pelaksanaan slskamllna
Lermasuk penaamanan kealaLan vana mellbaLkan masvarakaL banvak dan penaaLuran keLerLlban lalu
llnLas
ualam pelaksanaan Luaas kepollslan secara umum olrl melakukan paLroll ruLln pada seluruh wllavah
penuaasan dan menaambll lanakahlanakah penaaLuran/penaamanan kealaLan publlk Lermasuk
men[amln
keLerLlban lalu llnLas xllv
8A8 lll
PASlL LnLLl1lAn dan LM8APASAn
A 8espon MasvarakaL 1erhadap 1lndakan 1lndakan ollsl ualam Menanaaulanal 1lndak
ldana elanaaaran Lalu LlnLas
8espon masvarakaL Lerhadap Llndakan pollsl dalam menanaaulanal Llndak pldana pelanaaaran lalu
llnLas merupakan hal vana wa[ar karena Luaas pokok kepollslan sebaaalmana dlrumuskan dalam asal 3
undana undana no 2 1ahun 2002 LenLana kepollslan neaara 8epubllk lndonesla huruf c dlrumuskan
Memberlkan perllndunaan penaavoman dan pelavanan kepada masvarakaL" 1uaas pokok demlklan
leblh
dlLeaaskan SaL[lpLo 8ahard[o dalam rlnclan Luaas kepollslan dlanLaranva memellhara keselamaLan
orana benda dan masvarakaL Lermasuk memberl perllndunaan dan perLolonaan"
81

upava penanaaulanaan Llndak pldana pelanaaaran lalu llnLas oleh pollsl dapaL dlarLlkan dla
berhadapan denaan masvarakaL ualam menahadapl masvarakaL menuruL AnLon 1abah perlu slkap
keramahan keluwesan dan kesabaran
82
Slkap pollsl dalam menahadapl masvarakaL sebaaalmana dlunakap
AnLon 1abah dl aLas memlcu respon poslLlf Lerhadap masvarakaL karena slkap demlklan merupakan
presLasl
ker[a pollsl resLasl ker[a pollsl dapaL dlpenaaruhl oleh fakLor keadaan sekellllnanva resLasl ker[a pollsl
berkalLan lanasuna denaan Luaasnva llnakunaannva masvarakaL dan banasanva Wakler C 8ecless
dalam
buku 1he Crlme of roblem" dluralkan LenLana slLuasl kamLlbnas suaLu neaara sanaaL dlpenaaruhl oleh
parLlslpasl masvarakaLnva
83
1er[adl hubunaan vana eraL anLara masvarakaL dan pollsl
ualam kesempaLan wawancara vana dllakukan plhak kepollslan 8aLana denaan sebaalan
masvarakaL vana berhubunaan lanasuna denaan pollsl dalam urusan perkara pelanaaaran lalu llnLas
maupun kecelakaan lalu llnLas (wawancara secara acak) dlperoleh aambaran bahwa masvarakaL
senanLlasa
menaharapkan aaar pollsl mampu mewu[udkan kondlsl kekeluaraaan dalam memberlkan pelavanan
kepada
masvarakaL Leblh [auh masvarakaL 8aLana berharap aaar pelavanan ollsl leblh berslfaL responslf
slmpaLlk
dan Lanpa membedakan slapapun vana berperkara aLau berurusan denaan ollsl

81
ulambll darl All Masvhar Menaaaaas Adanva Lembaaa envldlkan Sebuah kerlLlk ada Lembaaa
kepollslan unlverslLas Semarana 2007 hal 3
82
AnLon 1abah Sosok ollsl Maslh dlllhaL darl kullLnva ClpLa Manunaaal !akarLa dalam Merenunal
krlLlk Lerhadap olrl kunarLo hal 30
83
Maaandar Slanlpar arLlslpasl MasvarakaL dan korelaslnva Merenunal krlLlk 1erhadap olrl ClpLa
1unaaal !akarLa 1993 hal 24 xlv
ul slsl laln ollsl [uaa memlllkl harapan pada masvarakaL menaenal keLaaLan masvarakaL Lerhadap
hukum keLaaLan Lerhadap hukum lnllah vana men[adl wadah dasar baal ollsl dalam berLuaas aaar leblh
mudah dan efekLlf uarl hasll wawancara pula dlkeLahul bahwa bukan hanva respon poslLlf masvarakaL
vana dldapaL LeLapl caclan maklan masvarakaL Lerhadap klner[a ollsl MasvarakaL mencap buruk
klner[a
ollsl korup dan berLlndak dlskrlmlnaLlf lnllah sebenarnva sosol ollsl dalam poslslnva vana unlk ula
dlpu[a sekallaus dlcerca ualam meneaakkan hukum ollsl dlLunLuL melakukan kearlfan LeLapl saaL
hukum
benarbenar dlLeaakkan sebaalan masvarakaL leblh memlllh penvelesalan Lanpa hukum MasvarakaL
menalnalnkan penvelesalan prakLls Lak perlu sampal ke proses penaadllan uarl Luaasnva pelavan
masvarakaL blsa sa[a menaambll slkap dlskresl dan LenLu deml kepenLlnaan lembaaa bukan prlbadl
uaLa berlkuL lnl menaaambarkan [umlah kecelakaan Lalu LlnLas dan elanaaaran Lalu LlnLas
kabupaLen 8aLana selama Lahun 2006 dan 2007
!uMLAP LAkA LAn1AS
uAn SAlkA8A 1APun 2006 uAn 2007

1APun
!ML
LAkA
kC88An
MA1L8lAL SAlkA8A 1unCCAkAn kL1
Mu L8 L8
2006 136 34 27 99 8p 897700000 kl8lM u 13
S 16
8AC 42
1lLAnC 83

!uMLAP 136
2007 233 32 72 132 8p 1339230000 kl8lM u 14
S 19
8AC 30
1lLAnC 172 xlvl
!uMLAP 233

uaLa kecelakaan Lalu LlnLas (seLerusnva dlaunakan LAkA) koLa 8aLana Ler[adl kenalkan [umlah
vana berarLl darl Lahun 2006 ke Lahun 2007 !umlah 136 kasus LAkA dl Lahun 2006 menlnaaal dunla
(Mu) ada 34 orana luka beraL (L8) ada 27 orana dan luka rlnaan (L8) ada 99 orana denaan LoLal kerualan
maLerlal sebesar 8p 897700000 (delapan raLus sembllan puluh Lu[uh [uLa Lu[uh raLus rlbu ruplah)
?ana
menarlk perhaLlan darl daLa LersebuL adalah [umlah perkara vana dlklrlm ke enunLuL umum ada 13
kasus
kasusnva dlhenLlkan (S) ada 16 kasus vana masuk berlLa acara penvldlkan cepaL (8AC) ada 42 kasus
dan masuk proses Lllana ada 83 kasus
uemlklan halnva kasus LAkA dl Lahun 2007 se[umlah 233 kasus berarLl ada kenalkan vana cukup
Llnaal denaan korban menlnaaal dunla (Mu) ada 32 orana luka beraL 72 orana dan luka rlnaan 132
orana
serLa kerualan maLerlal sebesar 8p1339230000 (SaLu mllvar llma raLus Llaa puluh sembllan [uLa dua
raLus llma puluh rlbu ruplah) roses penvelesalan kasus se[umlah lLu (SAlkA8A) dlklrlm ke penunLuL
umum se[umlah 14 kasus dlhenLlkan (S) se[umlah 19 kasus 8AC ada se[umlah 30 kasus dan proses
Lllana ada 172 kasus
MellhaL daLa LAkA 2 (dua) Lahun dl aLas dan menahubunakannva denaan respon masvarakaL
Lerhadap penanaanan oleh ollsl 8aLana aLas kasus LersebuL dapaL dlanallsa seperLl berlkuL
8espon masvarakaL dalam penaerLlan menllal klner[a ollsl aLaupun keLerllbaLannva secara lanasuna
Lerhadap kasus LAkA pallna Lampak dalam penvelesalan perkara hlnaaa munculnva S (SuraL erlnLah
enahenLlan envldlkan)
1erhadap roses envelesalan erkara balk pada Lahap penvusunan perkara ke !aksa enunLuL
enahenLlan envldlkan 8erlLa Acara envldlkan CepaL maupun 1llana masvarakaL 8aLana
menaemukakan respon poslLlf Lerhadap klner[a ollsl karena semua kasus LAkA dapaL dlproses denaan
LepaL dan sesual denaan kuallLas kasusnva ollsl Lelah LepaL dalam memllahmllah seLlap perkara
perkara
mana vana harus masuk ke !aksa enunLuL umum S 8AC dan 1llana
khusus vana berkalLan denaan S peran ollsl sebaaal medlaLor dalam penvelesalan perkara
LAkA men[adl menarlk unLuk dlanallsa Landasan hukum baal ollsl dalam meneLapkan suaLu perkara
masuk kaLeaorl S adalah asal 16 uu no 2 1ahun 2002 LenLana kepollslan neaara 8epubllk xlvll
lndonesla bahwa ualam ranaka menvelenaaarakan Luaas sebaaalmana dlmaksud dalam asal 13 dan
14
dl bldana proses ldana kepollslan neaara 8epubllk lndonesla berwenana unLuk h" menaadakan
penahenLlan penvldlkan
Landasan hukum kepollslan dalam upava penvelesalan perkara melalul Medlasl enal ada dalam
asal 18 uu no 2 1ahun 2002 LenLana kepollslan neaara 8epubllk lndonesla bahwa unLuk kepenLlnaan
umum pe[abaL kepollslan neaara 8epubllk lndonesla dalam melaksanakan Luaas dan wewenananva
dapaL
berLlndak menuruL penllalannva sendlrl" 1uaas uLama kepollslan neaara 8epubllk lndonesla menuruL
asal 13 huruf C uu no 2 1ahun 2002 LenLana kepollslan neaara 8epubllk lndonesla bahwa
Memberlkan perllndunaan penaavoman dan pelavanan kepada masvarakaL" ualam asal 14 huruf k"
uu no 2 1ahun 2002 leblh dlLeaaskan bahwa memberlkan pelavanan kepada masvarakaL sesual
denaan
kepenLlnaan dalam llnakup Luaas kepollslan" Medlasl penal oleh kepollslan merupakan lmplemenLasl
seluruh aLuran vana dlkemukakan dalam uu no 2 1ahun 2002 LenLana kepollslan neaara 8epubllk
lndonesla (asalpasalnva dlkemukakan dl aLas)
Medlasl penal oleh kepollslan LerslraL respon masvarakaL Lerhadap klner[a ollsl dalam menanaanl
kasus LAkA karena lembaaa medlasl penal lnl [usLru merupakan upava poslLlf ollsl dalam
menvelesalkan kasus LAkA melalul [alur dl luar penaadllan / AlLernaLlf ulspuLe 8esoluLlon (Au8)
ualam proses medlasl ollsl berperan sebaaal medlaLor anLara pelaku denaan korban / anaaoLa
keluaraa korban LAkA MedlaLor menvedlakan formullr pernvaLaan kepada korban / wakllnva unLuk
Lldak
melakukan upava penunLuLan perkara karena seaala sesuaLu vana dlsepakaLl dalam formullr LersebuL
Lelah
dlpenuhl kesepakaLan anLara laln menaenal uana aanLl rual / sanLunan korban uana unLuk proses
pemakaman selamaLan dan sebaaalnva ulsakslkan oleh medlaLor (ollsl) sebaaal plhak ke Llaa formullr
pernvaLaan LersebuL men[adl dasar medlaLor unLuk menerblLkan S
MedlaLor penal dalam proses penvelesalan perkara lnl berfunasl sebaaal sarana penvelesalan konfllk
dan pemullhan keselmbanaan envelesalan konfllk dan pemullhan keselmbanaan bahkan leblh laal ke
Lu[uan Ler[adlnva perdamalan merupakan Lu[uan vana hendak dlcapal denaan pen[aLuhan pldana
sebaaalmana konsep kuP 8aru 2006 asal 34
1) emldanaan berLu[uan xlvlll
a Menceaah dllakukannva Llndak pldana denaan meneaakkan norma hukum deml penaavoman
masvarakaL
b MemasvarakaLkan Lerpldana denaan menaadakan pemblnaan sehlnaaa men[adl orana vana balk
dan berauna
c Menvelesalkan konfllk vana dlLlmbulkan oleh Llndak pldana memullhkan keselmbanaan dan
mendaLanakan rasa damal dalam masvarakaL
d Membebaskan rasa bersalah pada Lerpldana
2) emldanaan Lldak dlmaksudkan unLuk menderlLakan dan merendahkan marLabaL manusla
lnLearlLas / keLerpaduan upava kepollslan dalam medlasl penal kasus LAkA denaan Lu[uan
pemldanaan dalam konsep kuP 2006 merupakan fenomena baru bahkan paradlama baru dalam
wacana
slsLem pemldanaan SlsLem pemldanaan secara sederhana dlarLlkan sebaaal proses pen[aLuhan pldana
kepada pelaku Llndak pldana
ualam makna luas slsLem pemldanaan merupakan proses dl[aLuhkannva pldana kepada pelaku Llndak
pldana denaan mendasarkan pada peraLuran perundanaundanaan darl klLab undanaundana Pukum
Acara ldana (kuPA) sebaaal manlfesLasl darl Pukum ldana lormll klLab undanaundana Pukum
ldana (kuP) sebaaal manlfesLasl darl Pukum ldana MaLerlll dan eraLuran erundanaundanaan
ermasvarakaLan sebaaal manlfesLasl Pukum elaksanaan ldana enaaunaan konsep berplklr
demlklan
dapaL men[adl pemahaman bahwa dloperaslonallsaslkannva kuP dlkalLkan denaan uu kepollslan
neaara 8epubllk lndonesla (uu no 2 1ahun 2002) merupakan apllkasl sub slsLem pemldanaan unLuk
Lu[uan pemldanaan vana dlcananakan oleh sub slsLem pemldanaan (Pukum ldana MaLerlll) / konsep
kuP 2006
encapalan Lu[uan pemldanaan vana demlklan merupakan hal vana wa[ar karena kuP sendlrl
sebaaal sub slsLem pemldanaan Lldak ada perumusan menaenal Lu[uan pemldanaan keberadaan
kuPA
kuP maupun konsep kuP dan Pukum elaksanaan ldana merupakan subsub slsLem pemldanaan
vana Lldak pernah hllana dalam keranaka slsLemnva AparaL peneaak hukum sendlrl vana Lldak pernah
mau
menaakul dan menaapllkaslkan ekslsLensl slsLem pemldanaan vana dl dalamnva ada Lu[uan pemldanaan
8espon masvarakaL Lerhadap sarana medlasl penal dalam menvelesalkan kasus LAkA sanaaL poslLlf
8udava masvarakaL seperLl masvarakaL koLa 8aLana menuruL penaamaLan penulls selaku pe[abaL
kepollslan xllx
8esorL 8aLana dlkalLkan denaan kevaklnan aaama masvarakaL vana bersanakuLan MasvarakaL 8aLana
adalah masvarakaL aaamls LaaL beraaama SlfaL mudah memaafkan menvelesalkan kasus secara
kekeluaraaan menvadarl bahwa seaala ke[adlan Lldak lepas darl penaeLahuan ALLAP SW1 merupakan
clrrl masvarakaL aaamls seperLl masvarakaL 8aLana uenaan kondlsl seperLl LersebuL sarana medlasl
penal
vana dllakukan oleh plhak kepollslan mendapaL respon poslLlf darl masvarakaL 8aLana Seballknva darl
daLa kasus LAkA mesklpun [umlahnva relaLlf kecll [lka dlbandlnakan denaan [umlah kasus LAkA vana
Ler[adl dalam kurun wakLu 1 (saLu) Lahun kepollslan 8esorL 8aLana [uaa memproses perkara LAkA vana
dlsampalkan ke enunLuL umum
uarl seal kuanLlLas kasus LAkA ada vana berskala beraL dalam penaerLlan korban nvawa harLa
benda besar kasus LAkA vana berskala besar lLu men[adlkan perbedaan pendapaL maslnamaslna
korban
unLuk menerlma penvelesalan perkara melalul medlasl penal lhak kepollslan 8esorL 8aLana
sebaaalmana
blasa menvldlk perkara LersebuL dan meneruskannva ke !aksa enunLuL umum unLuk proses peradllan
seLerusnva
1erhadap keLeLapan kepollslan 8esorL 8aLana demlklan respon masvarakaL LeLap sa[a poslLlf karena
plhak kepollslan dlnllal dlslplln dalam menanaanl kasus LAkA vana berkuallflkasl beraL dan besar
keslmpulan lnl dlperoleh darl hasll wawancara saL LanLas olres 8aLana denaan Lokoh masvarakaL dan
para
korban LAkA vana berkuallLas besar dan beraL
8erlkuL dlsampalkan daLa elanaaaran Lalu LlnLas kepollslan 8esorL 8aLana dalam skala
perbandlnaan Lahun 2006 dan Lahun 2007 dlkelompokkan dalam usla pelanaaar dan peker[aan
pelanaaar
L88AnulnCAn LLAnCCA8An LALu Lln1AS 1APun 2006 uAn 2007

nC 8uLAn 2006 2007 kL1L8AnCAn
1 !AnuA8l 634 333 1u8un
2 L88uA8l 233 217 1u8un
3 MA8L1 149 237 nAlk
4 A8lL 118 412 nAlk l
3 MLl 181 412 nAlk
6 !unl 393 1273 nAlk
7 !uLl 282 1199 nAlk
8 ACuS1uS 236 1180 nAlk
9 SL1LM8L8 383 1179 nAlk
10 Ck1C8L8 197 284 nAlk
11 nCvLM8L8 443 487 nAlk
12 uLSLM8L8 393 2391 nAlk
!uMLAP 3910 9628 nAlk

L88AnulnCAn LLAnCCA8An LALu Lln1AS 1APun 2006 uAn 2007
ulLlPA1 uA8l uSlA LLAnCCA8

nC uSlA 2006 2007 kL1L8AnCAn
1 013 187 369 nAlk
2 1621 1403 3231 nAlk
3 2230 1778 4472 nAlk
4 3140 424 871 nAlk
3 4030 83 368 nAlk
6 31kLA1AS 33 97 nAlk
!uMLAP 3910 9628 nAlk

L88AnulnCAn LLAnCCA8An LALu Lln1AS 1APun 2006 uAn 2007
ulLlPA1 uA8l LkL8!AAn LLAnCCA8 ll

nC LkL8!AAn 2006 2007 kL1L8AnCAn
1 nS 143 122 1u8un
2 SWAS1A 1774 4371 nAlk
3 1nl 0 3 nAlk
4 MAPASlSWA 78 142 nAlk
3 LLA!A8 1316 2388 nAlk
6 LnCLMuul uMuM 130 1032 nAlk
7 LuACAnC 183 221 nAlk
8 1Anl/nLLA?An 206 626 nAlk
9 8u8uP 68 491 nAlk
10 LAlnLAln 12 12 1L1A
!uMLAP 3910 9628
uarl daLa perbandlnaan pelanaaaran Lalu LlnLas Lahun 2006 dan 2007 dapaL dlanallsa bahwa pada
bulan !anuarl 2006 LercaLaL kasus pelanaaaran Lalu LlnLas se[umlah 634 menaalaml penurunan dl bulan
vana sama pada Lahun 2007 se[umlah 333 demlklan halnva unLuk bulan ebruarl 2006 ke bulan
ebruarl
2007 ada bulan MareL 2006 sampal denaan uesember 2006 ke Lahun 2007 bulanbulan sama Ler[adl
kenalkan vana amaL berarLl ConLoh [umlah pelanaaaran Lalu LlnLas bulan !unl sampal denaan AausLus
2006 beraerak nalk dl bulan vana sama dl Lahun 2007 8ahkan bulan uesember 2006 nalk drasLls pada
bulan vana sama Lahun 2007
kenalkan vana slanlflkan lnl menuruL kasaL LanLas olresLa 8aLana amaL dlpenaaruhl oleh fakLorfakLor
menlnakaLnva [umlah kendaraan bermoLor (90 leblh pelanaaaran Lalu LlnLas lnl dllakukan oleh
penaemudl kendaraan bermoLor) kesadaran hukum berlalu llnLas penaemudl rendah kesadaran
hukum
berlalu llnLas mencakup kecakapan menaemudl pemahaman dan kesadaran akan aLuran lalu llnLas
Lermasuk kelenakapan suraLsuraL kendaraan bermoLor
kasaL LanLas olres 8aLana [uaa meneaaskan bahwa Lldak semua kasus pelanaaaran Lalu LlnLas
dlselesalkan denaan memberl bukLl pelanaaaran (1lLAnC) kepada pelaku 8anvak kasus pelanaaaran
Lalu lll
LlnLas vana dlselesalkan oleh SaL LanLas olres 8aLana denaan memberlkan Leauran pada pelaku dan
memberlkan kesadaran dalam berlalu llnLas elanaaaran lalullnLas lnl senanLlasa ada mesklpun
kepollslan secara perlodlk melakukan operasl 1lLAnC
8espon masvarakaL Lerhadap kepollslan dalam penanaanan kasus pelanaaaran lalu llnLas 8esorL
8aLana menuruL kasaL LanLas beraneka raaam ualam kuallLas poslLlf dan neaaLlf respon masvarakaL
8aLana Lerhadap klner[a kepollslan leblh besar respon poslLlf roses penceaahan da penvelesalan kasus
pelanaaaran lalullnLas vana dlLerapkan kepollslan 8esorL 8aLana denaab pendekaLan humanlsme
kemanuslaan menvanakuL respon poslLlf darl masvarakaL 8aLana
8espon masvarakaL amaL apreslaLlf Lerhadap upava kepollslan menanaanl kasus pelanaaaran LalullnLas
vana berdampak LAkA lnl upava lan[uL plhak kepollslan 8esorL 8aLana dalam membanaklLkan
kesadaran berlalullnLas masvarakaL 8aLana beker[asama denaan plhak keLlaa dalam saLu me[a
melakukan
penvuluhan masvarakaL denaan maLerl pokok kenvamanan 8erlalu LlnLas" upava lnl sampal saaL lnl
Lerus dlproaramkan 8espon masvarakaL Lerhadap upava lnl sanaaL poslLlf menuruL kasaL LanLas olres
8aLana
8espon masvarakaL Lerhadap kepollslan 8esorL 8aLana Lerhadap klner[anva menanaanl kasus
pelanaaaran LaluLlnLas LerLuLama Lerhadap pelaku rema[a poslLlf bahkan dl samplna proaram vana
sudah
dlbuaL kepollslan seperLl Lelah dluralkan dl aLas masvarakaL menalnalnkan volume paLroll lanLas
dlnalkkan
pelaksanaannva LeruLama paLroll lanLas pada malam mlnaau aLau harl llbur naslonal
enaakuan kasaL LanLas olres 8aLana menaenal respon masvarakaL Lerhadap klner[a ollsl dalam
menanaanl kasus pelanaaaran lalullnLas sebaaalmana dl aLas leblh dlkuaLkan denaan daLa
erbandlnaan
elanaaaran LalullnLas Lahun 2006 dan 2007 dlllhaL darl peker[aan pelanaaar" vana menun[ukkan
pela[ar" merupakan sub[ek pelanaaar LerLlnaal dlbandlna denaan lalnnva pada Lahun 2006 dan nalk dl
Lahun 2007 Memahaml dan menaanallsa daLa demlklan kasaL LanLas menaaLakan bahwa proaram vana
ada senanLlasa dlLlnakaLkan dan senanLlasa memadukan proaram LersebuL denaan respon masvarakaL
aaar
Ler[adl kerespodenan dalam proaram menanaanl kasus pelanaaaran lalullnLas roaram Lerpadu lLulah
vana
dlharapkan dapaL menaaLasl kasus pelanaaaran lalullnLas LeruLama kepada pelaku kalanaan rema[a
MasvarakaL bahkan menahendakl Llndakan Leaas ollsl dalam menanaanl kasus pelanaaaran lalullnLas
lnl
mensekors pela[ar vana melanaaar lalullnLas unLuk wakLu LerLenLu mlsalkan saLu mlnaau 8espon
demlklan llll
dlLanaaapl poslLlf oleh plhak kepollslan olres 8aLana (Pasll wawancara denaan kasaL LanLas olres
8aLana)
8 lakLorlakLor vana Mempenaaruhl ClLra ollsl dalam enanaaulanaan 1lndak ldana
elanaaaran LaluLlnLas
ualam menaunakap fakLorfakLor vana mempenaaruhl clLra ollsl dalam penanaaulanaan Llndak
pldana pelanaaaran lalullnLas perlu dlperkenalkan Lerleblh dahulu bahwa kuallLas clLra ollsl amaL
beraanLuna pada profeslonallsme lnLelekLuallsme dan moral/kevaklnan vana ada pada dlrl ollsl sendlrl
rofeslonallsme lnLelekLuallsme ollsl merupakan sumber dava prlbadl modal dasar dalam
pelaksanaan Luaasnva kepollslan neaara 8epubllk lndonesla dalam men[alankan Luaasnva pernak
men[alanl pelaLlhan dan pendldlkan vana menaarah pada 1lndakan ollsl vana berorlenLasl pada
kemasvarakaLan"
1lndakan ollsl vana berorlenLasl kepada permasalahan (problem orlenLal ollclna) pernah
dllakukan dalam 4 (empaL) Lahap
84
1ahap perLama Scannlna
ada Lahap lnl ollsl menaldenLlflkaslkan masalahmasalah besar seperLl pencurlan denaan
pemberaLan pencurlan kendaraan dl pusaL koLa
1ahap kedua Anallsls
ada Lahap lnl ollsl dalam Llndakannva berupa penaumpulan dan evaluasl lnformasl Lldak hanva
darl sumber umum LeLapl [uaa sumber peroranaan
1ahap keLlaa 8espon
ada Lahap lnl ollsl men[alln ker[asama denaan badanbadan neaara lalnnva aaar dapaL menaambll
Llndakan LepaL Lerhadap masalah vana dlhadapl
1ahap keempaL redlksl
ada Lahap lnl ollsl menaevaluasl efekLlflLas LlndakanLlndakan vana Lelah dllakukannva dlanallsa
dan dlpredlkslkan baaalmana upava vana seharusnva dllakukan aaar masalah vana dlhadapl dapaL
dlLanaaulanal

84
Ldward A 1hlbaulL Lawrence M Lvnch dan 8 8ruce Mc 8rlde roacLlve ollce ManaaemenL ClpLa
1unaaal !akarLa 2001 hal 283 llv
keempaL Lahapan dl aLas membukLlkan profeslonallsme / lnLelekLuallsme ollsl dalam menaaLasl
masalah vana Llmbul kemampuan ollsl dalam men[alankan Luaasnva Lermasuk bldana
penanaaulanaan
elanaaaran lalullnLas sanaaL dlLenLukan oleh kemampuan dla dalam menaapllkaslkan Lahapan LersebuL
dalam bldana Luaasnva kemampuan menaapllkaslkan Lahapan LersebuL amaL berpenaaruh merupakan
salah saLu fakLor vana mempenaaruhl clLra ollsl dalam penanaaulanaan Llndak pldana pelanaaaran
lalullnLas
uaLa vana Lelah Lersa[l dalam anallsa permasalahan perLama (al [umlah LAkA LAn1AS uAn
!AlkA8A Lahun 2006 dan 2007) men[adl bukLl apllkasl profeslonallsme / lnLelekLuallsme ollsl dalam
menanaanl masalah LAkA dan pelanaaaran lalullnLas vana dllandasl kemampuan Scannlna Anallsls
8espon dan redlksl uenaan demlklan fakLor vana mempenaaruhl clLra ollsl dalam penanaaulanaan
Llndak pldana pelanaaaran lalullnLas vana perLama adalah fakLor profeslonallsme lnLelekLuallsme ollsl
dllandasl kemampuan Scannlna Anallsls 8espond an redlksl
lmplemenLasl kemampuan profeslonallsme lnLelekLuallsme ollsl dalam menaaLasl masalah
masvarakaL denaan melakukan survev ke lokasl munculnva permasalahan mlsalkan kasus
pembunuhan
perkosaan penveranaan kepada peLuaas kepollslan menaemudlkan kendaraan (naebuL) dalam kondlsl
mabuk masalah Lawuran rema[a anLar sekolah 1lndakan seLerusnva ollsl melakukan scannlna anallsls
respond an akhlrnva mempredlksl pemecahan masalahnva
Sebaaal pelenakap kemampuan profeslonallsme lnLelekLuallsme ollsl dalam penanaaulanaan
Llndak pldana pelanaaaran lalullnLas vana melekaL dl dalam clLra ollsl berlkuL dlsampalkan denaan
pendekaLan permasalahan dalam 1lndakan ollsl" / roblem CrlenLed ollclna SvsLem llowcharL" lv
emellharaan keLerLlban
ueparLemen kepollslan
elavanan umum
erLukaran
lnformasl
lnLeraksl
roakLlf
SCLuSl
C8CAnlSASl
SWAS1A
lnS1l1uSl
ACAMA
LML8ln1AP
LCkAL
lnS1l1uSl
LnululkAn
kCMunl1AS
Sumber 8ureau lor Munlclpal ollce Albanv n? 1990 dlambll darl roakLlve ollce
ManaaemenL (Mana[emen kepollslan roakLlf)
ualam baaan Lampak baaalmana kepollslan dalam menanaanl suaLu masalah (solusl) sebaaal
publlc servlces melakukan perLukaran lnformasl lnLeraksl dan proaksl kepada komunlLas seperLl
oraanlsasl
swasLa lembaaa aaama pemerlnLah daerah dan lembaaa pendldlkan enanaanan masalah denaan
model
demlklan pernah dan maslh dllakukan oleh olresLa 8aLana dalam menanaanl masalah Llndak pldana
pelanaaaran lalullnLas LeruLama pelaku rema[a kepollslan 8esorL 8aLana beker[asama denaan Lokoh
aaama sekolahsekolah menenaah lembaaa swadava masvarakaL dan [uaa pemerlnLah uaerah
kabupaLen
8aLana
rofeslonallsme / lnLelekLuallsme ollsl vana mempenaaruhl clLranva dalam penanaaulanaan Llndak
pldana pelanaaaran lalullnLas dapaL dlunakap [uaa darl baaalmana ollsl dalam melakukan Luaasnva
berorlenLasl pada masvarakaL MasvarakaL merupakan lnsLlLusl LempaL berLemunva seaala kepenLlnaan
lndlvldu denaan lkaLan peraLuran vana menaaLur perllaku para lndlvldu aaar Ler[adl saLukesaLuan LerLlb
hldup bermasvarakaL endekaLan kemasvarakaLan (denaan sasaran masvarakaL) men[adlkan Llndakan
ollsl lvl
leblh berslfaL proakLlf ker[asama denaan anaaoLa masvarakaL (perseoranaan maupun lembaaa) ollsl
dapaL menaanLlslpasl dan menceaah Ler[adlnva Llndak pldana ualam upava penanaaulanaan Llndak
pldana
pelanaaaran lalullnLas dl [alan rava peran pollsl sebaaal peneaak hukum harus memlllkl kemampuan
dalam memahaml apa vana harus dlleaalkan Apa vana dllakukan pollsl sebenarnva Lldak sekedar
meneaakkan hukum LeLapl leblh darl lLu dan bahkan leblh luhur vaknl memblna moral banasa dl [alan
rava
upava demlklan [elas berpenaaruh Lerhadap clLra pollsl vana sampal saaL lnl maslh dan selalu
dlupavakan
kuallLasnva
Aaus 8ahar[o
83
menaaLakan bahwa hukum lLu mempunval Llaa slfaL menaaonaaona menaalalL dan
mencekam keLlaa hal LersebuL harus dlmlllkl oleh pollsl dalam men[alankan Luaasnva enauasaan
Lerhadap keLlaa slfaL hukum LersebuL akan memudahkan pollsl dalam menerapkan hukum vana LepaL
pada
momenL LerLenLu enauasaan vana balk Lerhadap maLerl dan hakekaL hukum akan membanLu pollsl
dalam
menlnakaLkan dlslplln para penaendara kendaraan bermoLor dl [alan rava MenlnakaLnva kesadaran dan
dlslplln masvarakaL dalam berlalullnLas Lldak hanva dldasarkan penaeLahuan mereka pada hukum vana
menauasl [alan rava" LeLapl masvarakaLpun lnaln memperoleh conLoh vana balk darl pollsl dl [alan rava
uenaan demlklan pollsl merupakan cermln dan Leladan baal masvarakaL dalam men[alankan peraLuran
lalullnLas dan peran vana demlklan harus dlsadarl beLul oleh pollsl ualam seLlap operasl 1lLAnC secara
Lldak
lanasuna selalu dlperLaruhkan clLra pollsl karena masvarakaL LeruLama pemakal [alan lanasuna menllal
klner[a pollsl !uaa menarlk dan senanLlasa men[adl bahan pemblcaraan masvarakaL adalah mudahnva
kasus
dlselesalkan anLara pollsl dan pelanaaar lalullnLas ualam kuanLlLas apapun pelanaaaran lLu (mlsal
kelenakapan suraL kendaraan Lldak Lerpenuhl melanaaar rambu lalullnLas aLau lalnnva) masvarakaL
sudah
Lerblasa menempuh cara prakLls dalam menvelesalkan kasusnva dan Ler[adllah perdamalan" anLara
pollsl
dan pelaku upava lnl unLuk menahlndarl prosedur hukum seLerusnva sampal sldana penaadllan olres
8aLana berkeLeLapan perdamalan hanva Ler[adl [lka kasus pelanaaarannva cukup dlberlkan Leauran oleh
pollsl kepada pelaku kasus pelanaaaran lalullnLas vana pasLl berproses ke 1lLAnC apablla kuallLas
pelanaaarannva menaarah Llmbulnva kerualan plhak laln mlsalkan menveroboL rambu lalullnLas
(LrafflcL
llahL) dl perempaLan [alan vana padaL lalu llnLas

83
Aaus 8ahar[o SLraLeal eneaakan hukum dl [alan rava ClpLa Manunaaal !akarLa 1993 hal 128 lvll
Aprlorl masvarakaL menaenal mudahnva pollsl dla[ak damal sanaaL mempenaaruhl clLra pollsl dalam
upava penanaaulanaan Llndak pldana pelanaaaran lalullnLas eran medlaLor lnl dapaL dl[adlkan fakLor
kedua seLelah profeslonallsme lnLelekLuallsme sebaaal fakLor perLama vana mempenaaruhl clLra pollsl
dalam upava penanaaulanaan Llndak pldana pelanaaaran lalullnLas dl [alan rava
lakLor keLlaa vana Lak kalah penLlnanva darl dua fakLor Lerdahulunva vana amaL berpenaaruh pada
clLra pollsl dalam klner[anva adalah moral dan kevaklnan (keLaaLan)nva dalam men[alankan aaamanva
keLaaLan seseorana dalam men[alankan aaamanva berbuah pada moral mereka SeLlap aaama
memberlkan
LunLuLan hldup saaL lnl dl dunla sampal menvonasona kehldupan kelak dl akhlraL
olresLa 8aLana memproaram kealaLan LaaL beraaama" sesual denaan aaama vana dlanuL
maslnamaslna personel ollsl roaram LersebuL pelaksananva dl awasl lanasuna oleh kapolres 8aLana
roaram
kealaLan LaaL beraaama" baal personel vana beraaama lslam mlsalkan sholaL !um'aL bersama dl mas[ld
vana dldlrlkan dl komplek olresLa 8aLana enaa[lan ruLln seLlap malam !um'aL denaan pemblcara
ulama
vana ada dl koLa 8aLana ersonel vana beraaama selaln lslam kealaLan LaaL beraaama"nva [uaa
Lerawasl
lanasuna oleh kapolres 8aLana lakLor keLlaa lnl dapaL [uaa dlsebuL denaan fakLor keLaqwaan ollsl
dalam
klner[anva menanaaulanal Llndak pldana pelanaaaran lalullnLas dan sanaaL mempenaaruhl clLranva
lakLor keempaL vana Lldak blsa dlplsahkan denaan fakLor keLlaa / keLaqwaan adalah fakLor
keLeladanan" MasvarakaL lndonesla berslfaL rellalus vana menempaLkan pada porsl LerLlnaal Lerhadap
pelaksanaan keLaaLan beraaama 8aal pe[abaL seLlnakaL olresLa (8aLana) perhaLlan serlus Lerhadap
pelaksanaan keLaaLan beraaama seLlap personel dapaL menun[ana kepemlmplnan dan keLeladanan
dalam
kepemlmplnannva keLeladanan pemlmpln berauna baal seLlap personel denaan aaama vana
dlvaklnlnva
keLeladanan pemlmpln ada pada dera[aL keLaqwaan" vana dlmlllklnva dan kondlsl demlklan amaL
berpenaaruh Lerhadap keLenanaan dan keLenLraman personel pollsl dalam melaksanakan seLlap
Luaasnva
u[unaldl MaskaL P
86
meneaaskan bahwa personel pollsl vana memlllkl kuallLas keLaqwaan
berdampak pada keLeladanan kepemlmplnannva dan pada alllrannva para personel akan berkurana
dalam
melakukan pelanaaaran penvalahaunaan wewenana dan akhlrnva menaanakaL clLra pollsl dl maLa
masvarakaL keLeladanan pemlmpln dlLun[ukkan oleh perllakunva dalam men[alankan perlnLah
aaamanva
maupun dalam kebersamaannva melaksanakan kealaLan denaan personelnva

86
u[unaldl MaskaL P opclL hal 199 lvlll
keLeladanan seorana pemlmpln dapaL memberlkan semanaaL personel dalam melaksanakan
Luaasnva keLeladanan pemlmpln berupa semanaaL kelnalnan nafsu ker[a SemanaaL demlklan blsa
Ler[adl blla pemlmpln vana memlllkl keLeladanan LepaL dalam memberlkan moLlvasl kepada personel
vana
sedana men[alankan Luaasnva
keLeladanan pemlmpln Lerhadap personelnva dapaL dlLempuh melalul upava
a) MemperhaLlkan lanasuna keLlka personel melakukan aLau men[alankan Luaasnva
emlmpln dlkaLakan memlllkl keLeladanan blla dla seLlap saaL melakukan lnspeksl mendadak ke lokasl
personel berLuaas 8ukan mencarl kesalahan LeLapl memberl arahan baaalmana sebalknva Luaas
dlkembanakan dan baaalmana men[alln ker[asama denaan masvarakaL
b) Memahaml kebuLuhan personel
keLeladanan pemlmpln Lerwu[ud kalau pemlmpln memahaml benar kebuLuhan personelnva mesklpun
kebuLuhan LersebuL amaL kecll nllalnva ConLoh nvaLa pemlmpln dalam wakLu Lerproaram secara
prlbadl
bersllaLurahml ke rumah personel anaaoLa polres kepada lsLrl aLau keluaraa personel anaaoLa sana
pemlmpln menanvakan kebuLuhan apa vana belum dapaL memenuhl keperluan selama saLu bulan 8aal
anaaoLa baru aLau peaawal slpll dl llnakunaan olres blasanva pemenuhan kebuLuhan saLu bulan cukup
sullL Lerpenuhl kedaLanaan pemlmpln ke rumah personel anaaoLa dlsamplna membuaL kebahaalaan
Lersendlrl apalaal dlLambah pemenuhan kebuLuhan [uaa dlperhaLlkan lnllah keLeladanan MasvarakaL
[uaa
memlllkl keperluan vana Lldak selalu Lerpenuhl apalaal kalau kenuLuhan lLu menvanakuL soal keadllan
dalam berurusan denaan pollsl dan pemlmpln denaan keLeladannva menaerLl asplrasl masvarakaLnva
vana
bakal Ler[adl adalah suasana harmonls kehldupan dalam masvarakaL dan klner[a ollsl
c) Mencukupl kebuLuhan Luaas
1erpenuhlnva sarana kelancaran pelaksanaan Luaas serlna men[adl masalah vana banvak dlbacarakan
masvarakaL Mlsal menaenal pemenuhan bahan bakar kendaraan dlnas vana [auh darl kurana [lka
dlbandlnakan denaan volume Luaas ruLln
keLeladanan pemlmpln paham akan kesullLan lLu dan dla bukLlkan denaan memenuhlnva 1erhadap
personel anaaoLa pollsl vana presLasl ker[anva baaus pemlmpln Lak seaanseaan memberlkan Lambahan
perlnakaL aaar presLasl selalu dlLlnakaLkan 8aal personel anaaoLa vana berperllaku menvlmpana
pemlmpln [uaa Lak seaanseaan memberlkan sanksl mesklpun Leauran keras sampal ke sanksl
pemecaLan llx
8erbaaal keLeladanan lalnnva vana amaL berpenaaruh pada clLra pollsl mellpuLl keLeladanan dalam
memberlkan doronaan ker[a dapaL melalul suraL penalrlman barana keLeladanan dalam kewaspadaan
Lerhadap llnakunaan balk dalam olres maupun dl luar olres keLeladanan dalam kesederhanaan dan
keLeladanan dalam keseLlaan kepada neaara plmplnan dan Luaas vana dlembannva keLeladanan
dalam
ke[u[uran keLeladanan dalam membenLuk aenerasl penerus
lakLor kellma vana berhubunaan denaan klner[a pollsl dan berpenaaruh kepada clLranva dalam
penanaaulanaan Llndak pldana pelanaaaran lalullnLas adalah penaembanaan lndlvldu / personel pollsl
oleh pe[abaL LerLlnaal dl olres (8aLana)" upava penaembanaan lndlvldu personel pollsl lnl dapaL
dlLempuh melalul berbaaal cara valLu
a MeneLapkan Lanaauna [awab dan wewenana kepada anaaoLa
ualam LlnakaLan olres dapaL dlsusun wewenana dan Lanaauna [awab seLlap pe[abaL dan dllenakapl
denaan prosedur pen[abarannva konsulLasl denaan [a[aran vana leblh Llnaal seperLl olwllLabes bahkan
olda amaL dlperlukan dalam upava men[abarkan Luaas dan wewenana seLlap pe[abaL kepollslan
b Memberlkan caLaLan LaraeL vana lnaln dlcapal
Sasaran vana akan dlcapal dlsusun secara perlodlk mlsalkan unLuk kurun wakLu saLu Lahun Sasaran
Lahunan lnl blsa dlbreakdown dan sasaran Lrlwulan dan dl[abarkan leblh lan[uL dalam sasaran LaraeL
seLlap
bulan
ualam upava penanaaulanaan Llndak pldana pelanaaaran lalullnLas olres 8aLana Lelah meneLapkan
sasaran Llap bulan seperLl operasl Lllana seLlap mlnaau pada daerah rawan kecelakaan lalullnLas
Cperasl
mlnaauan [uaa dllakukan LeruLama pada malam mlnaau dl [alur cepaL unLuk menceaah acara kebuL
kebuLan
vana dllakukan para rema[a
c Menvelenaaarakan laLlhan unLuk menlnakaLkan kemampuan
elaLlh vana lanasuna dlpeaana oleh kapolres amaL berpenaaruh pada kuallLas klner[a personel
anaaoLa pollsl olres 8aLana dlbawah asuhan pelaLlh kapolres lanasuna memlmpln pelaLlhan seperLl
penanakalan huruhara pelaLlhan menanaanl korban kecelakaan lalullnLas pelaLlhan bela dlrl unLuk
seaala
[enls Semua benLuk pelaLlhan dllakukan oleh olres 8aLana dan hasllnva sanaaL efekLlf menlnakaLkan
kuallLas personll pollsl dalam melakukan Luaasnva LeruLama Luaas bldana lalullnLas
d Meneaakkan keadllan lx
keadllan dapaL dlarLlkan sebaaal memberlkan sesuaLu apa vana men[adl hak personel anaaoLa pollsl
enaharaaan aLas presLasl ker[a personel anaaoLa merupakan hak dan harus dlberlkan oleh pe[abaL
olres
1lndakan berupa sanksl aLas pelanaaaran personel anaaoLa pollsl [uaa harus dlberlkan Lanpa pandana
bulu
slapa dan berpanakaL apa dla
unLuk berbuaL adll sanaaLlah sullL karena seLlap anaaoLa dlLenLukan [uaa oleh persepsl maslnamaslna
Lerhadap apa vana dlllhaL dan dlalamlnva ersepsl anaaoLa Lerhadap suaLu masalah sanaaL dlpenaaruhl
oleh
penaalaman penaeLahuan dan lnLeres dlrlnva unLuk lLulah upava menahlndarl persepsl vana kurana
LepaL
Lerhadap suaLu masalah dlperlukan lnformasl sebanvak munakln karena seLlap lnformasl mempunval
nllal
kebenaran dan keLepaLan sendlrl unLuk mendapaL lnformasl vana benar LepaL dan banvak dlperlukan
slsLem mana[emen lnformasl" ul olres 8aLana slsLem mana[emen lnformasl dlserahkan koordlnaslnva
kepada Wakapolres dan dlrlnva menuaaskan kasaL lnLel / Serse sebaaal pe[abaL pelaksananva
e 8erperan serLa dalam penaambllan kepuLusan
kapolres sebaaal flaur Lhe lasL declslon maker dalam memuLuskan harus mempunval boboL cepaL LepaL
dan memlllkl nllal manaaerlal dan Leknlk selmbana Lerhadap permasalahan vana dlhadapl maka peran
serLa
anaaoLa berupa saran masukan amaL dlperlukan 8aal anaaoLa vana dlmlnLal saran merupakan
kebanaaaan
pada dlrlnva karena hal lLu merupakan esLeen needs" (merupakan kebuLuhan unLuk dlharaal)
uampaknva
mendorona pemberl saran unLuk beker[a leblh balk karena dla merasa dlmanuslakan oleh plmplnannva
olres 8aLana senanLlasa menerapkan slkap demokraLls mesklpun LeLap dalam kedlslpllnan dalam hal
penahormaLan kepada aLasan / senlor ConLoh nvaLa kapolres mencarl solusl penaallhan arus lalullnLas
dalam menahadapl mudlk lebaran Saran dlmlnLakan kepada kabaa kasaL LanLas dalam menaambll
kepuLusan vana hendak dlbuaL LenLana penaallhan [alur lalullnLas 8aal kapolres manfaaL vana
dlperoleh
dalam menverLakan saran bawahan adalah dukunaan poslLlf semua sLaf akan dlperoleh
f MenaeLahul presLasl anaaoLa
kapolres dan slneral ker[asama denaan seluruh sLaf dan [a[aran olres leblh menauLamakan presLasl
anaaoLa darlpada kekuranaan anaaoLanva 1ldak berarLl kapolres menaabalkan kelemahan anaaoLa
LeLapl
penaharaaan Lerhadap anaaoLa berpresLasl dapaL berdampak penlnakaLan presLasl ker[a anaaoLa
a 1epaL dalam 1he 8lahL man on Lhe 8lahL !ob" lxl
kuallLas anaaoLa vana dlwu[udkan pada presLasl vana dlcapal anaaoLa memudahkan kapolres
menempaLkan pada [abaLan LerLenLu vana LepaL denaan presLaslnva kepuLusan demlklan men[adl
moLlvaLor
anaaoLa unLuk leblh ma[u laal
h Memahaml kebuLuhan anaaoLa
kapolres selaku plmplnan berupava keras unLuk menaeLahul kebuLuhan anaaoLa dan pemenuhan
kebuLuhannva akan memacu dlrlnva unLuk beker[a vana leblh balk olres 8aLana berupava memenuhl
kebuLuhan anaaoLa mesklpun nllalnva kecll mlsal soal kebuLuhan menvambuL Parl 8ava ldul llLrl dapaL
menlnakaLkan anLuslas anaaoLa pada plmplnannva
lakLor kellma vana mempenaaruhl clLra pollsl dalam penanaaulanaan Llndak pldana pelanaaaran
lalullnLas adalah meneaakkan dlslplln dan keLaaLan MasvarakaL bersama ollsl
Ada sebuah unakapan kemlLraan masvarakaL dan olrl akan mewu[udkan dlslplln prlbadl dlslplln
masvarakaL dan dlslplln naslonal" AparaL peneaak hukum pollsl [aksa haklm dan [uaa penaacara
LernvaLa pollsl mendudukl poslsl vana populer !aksa haklm dan penaacara dapaL dlkaLakan sebaaal
peneaak hukum aedonaan sedana pollsl adalah peneaak hukum [alanan redlkaL demlklan karena pollsl
dalam klner[anva selalu berlnLeraksl lanasuna denaan masvarakaL sehlnaaa sullL menaaLakan bahwa
ada
[arak anLara pollsl dan masvarakaL uenaan demlklan klner[a pollsl leblh cepaL dlrespon masvarakaL dan
vana pallna mudah Ler[adl adalah munculnva krlLlk pada pollsl klner[a buruk leblh Lampak oleh
masvarakaL klner[a balk serlna dlanaaap blasa oleh masvarakaL oslsl vana Lldak nvaman lnl akan
men[adl
suaLu kenlkmaLan apablla pollsl denaan bl[ak menslkapl krlLlk masvarakaL krlLlk lnl amaL berpenaaruh
pada kuallLas clLra pollsl eneaakan hukum lalullnLas dlperlukan LlnakaL kedlslpllnan Llnaal baal
masvarakaL dan pollsl vana selmbana dlsamplna samasama menLaaLl peraLuran
eraLuran dlsusun dlalamaLkan bukan sa[a kepada masvarakaL LeLapl Lermasuk [uaa pollsl sebaaal
aparaL peneaak hukum 1ldak munakln sebuah rambu vana berLanda semua kendaraan dllarana
masuk"
hanva berlaku unLuk pemakal [alan berkendaraan bermoLor oleh masvarakaL LeLapl rambu demlklan
[uaa
harus dlLaaLl oleh pollsl ulslplln dan LaaL pada peraLuran oleh masvarakaL dan pollsl merupakan slkap
Lerpu[l baal kedua plhak
eneaakan hukum berlandaskan slkap dlslplln dan LaaL pada peraLuran selalu dlprlorlLaskan oleh
olres 8aLana ulslplln dan LaaL peraLuran dl [alan rava dlmulal darl halhal Lampak sepele sekall seperLl
lxll
menveberana [alan lewaL zebra cross baal pe[alan kakl aLau lewaL [embaLan penveberanaan berhenLl
dlLempaL vana rawan maceL menaanakuL penumpana berleblhan merupakan conLoh vana
dlprlorlLaskan
peneaakannnva oleh olres 8aLana
ulslplln dan LaaL peraLuran lnllah vana amaL berpenaaruh pada clLra pollsl dalam upava
penanaaulanaan Llndak pldana pelanaaaran lalullnLas eneaakan dlslplln dan LaaL peraLuran
menlmbulkan
slkap konslsLen konsekuen dan berkeslnambunaan berdasar nllal kaldah LerLenLu
Semua persvaraLan peneaakan dlslplln dan LaaL peraLuran adalah melalul penaabdlan Lerbalk pollsl
perlu memlllkl Llnakah laku penuh hormaL dan respek berLlndak denaan plklran sehaL selalu sopan
LeLapl
Leaas dan mampu menclpLakan keselarasan unLuk menaa[ak masvarakaL berparLlslpasl meneaakkan
dlslplln
ClLra pollsl akan balk [lka masvarakaL dan pollsl Ler[alln sallna penaerLlan dan sallna memahaml
lakLor Lerakhlr (keenam) merupakan kumulasl kellma fakLor Lerdahulu vana kemudlan menakrlsLal
dalam dlrl seorana pollsl lakLor profeslonallsme / lnLelekLuallsme fakLor keLeladanan fakLor
keLaqwaan
dan fakLor dlslplln dan LaaL peraLuran kecuall fakLor kedua medlaLor" membenLuk slkap kewlbawaan
pada
dlrl seorana pollsl lnllah fakLor keenam kewlbawaan" vana melandasl seaala Llndakan pollsl dalam
upava
penanaaulanaan Llndak pldana pelanaaaran lalullnLas kewlbawaan lnl pula vana amaL menenLukan
clLra
pollsl bahkan kuallLas clLra pollsl 8aaalmana seorana medlaLor (fakLor kedua) dapaL dlpercava para
plhak
anLara pelaku dan korban kecelakaan lalullnLas kalau sana medlaLor Lldak memlllkl kewlbawaan
kewlbawaan ada pada dlrl pollsl bukan karena dla dlLakuLl masvarakaL karena dla lambana kekerasan
LeLapl dla dlseaanl masvarakaL karena smarL [u[ur Leladan dan dlslplln !u[ur merupakan buah darl
dera[aL
keLaqwaan pollsl 8aaalmana kewlbawaan pollsl Lldak men[adl fakLor penLlna dalam men[alankan
funaslnva dl bldana pemerlnLahan neaara memellhara keamanan dan keLerLlban masvarakaL peneaak
hukum pellnduna penaavom dan pelavan kepada masvarakaL (asal 2 uu no 2 1ahun 2002) Akhlrnva
fakLor keenam (kewlbawaan) lnllah vana sanaaL memunaklnkan suksesnva Luaas dan wewenana pollsl
sebaaalmana dlrumuskan dalam asal 13 14 dan 13 serLa asal 16 uu no 2 1ahun 2002 LenLana
kepollslan neaara 8epubllk lndonesla
asal 13
1uaas pokok kepollslan neaara 8epubllk lndonesla adalah
a Memellhara keamanan dan keLerLlban masvarakaL
b Meneaakkan hukum dan
c Memberlkan perllndunaan penaavoman dan pelavanan kepada masvarakaL lxlll
asal 14
1) ualam melaksanakan Luaas pokok sebaaalmana dlmaksud dalam asal 13 kepollslan neaara
8epubllk lndonesla berLuaas
a Melaksanakan penaaLuran pen[aaaan penaawalan dan paLroll Lerhadap kealaLan masvarakaL dan
pemerlnLah sesual kebuLuhan
b Menvelenaaarakan seaala kealaLan dalam men[amln keamanan keLerLlban dan kelancaran lalullnLas
dl [alan
c Memblna masvarakaL unLuk menlnakaLkan parLlslpasl masvarakaL kesadaran hukum masvarakaL
serLa keLaaLan waraa masvarakaL Lerhadap hukum dan peraLuran perundanaundanaan
d 1uruL serLa dalam pemblnaan hukum naslonal
e Memellhara keLerLlban dan men[amln keamanan umum
f Melakukan koordlnasl penaawasan dan pemblnaan Leknls Lerhadap kepollslan khusus penvldlk
peaawal neaerl slpll dan benLukbenLuk penaawasan swakarsa
a Melakukan penvelldlkan dan penvldlkan Lerhadap semua Llndak pldana sesual denaan hukum
acara pldana dan peraLuran perundanaundanaan lalnnva
h Menvelenaaarakan ldenLlflkasl kepollslan kedokLeran kepollslan laboraLorlum forenslk dan
pslkoloal kepollslan unLuk kepenLlnaan Luaas kepollslan
l Mellndunal keselamaLan [lwa raaa harLa benda masvarakaL dan llnakunaan hldup darl aanaauan
keLerLlban dan/aLau bencana Lermasuk memberlkan banLuan dan perLolonaan denaan men[un[una
Llnaal hak asasl manusla
[ Melavanl kepenLlnaan waraa masvarakaL unLuk semenLara sebelum dlLanaanl oleh lnsLansl
dan/aLau plhak vana berwenana
k Memberlkan pelavanan kepada masvarakaL sesual denaan kepenLlnaannva dalam llnakup Luaas
kepollslan
l Melaksanakan Luaas laln sesual denaan peraLuran perundanaundanaan
2) 1aLa cara pelaksanaan keLenLuan sebaaalmana dlmaksud dalam avaL (1) huruf f dlaLur leblh lan[uL
denaan eraLuran emerlnLah
asal 13
1) ualam ranaka menvelenaaarakan Luaas sebaaalmana dlmaksud dalam ranaka pasal 13 dan 14
kepollslan neaara 8epubllk lndonesla secara umum berwenana
a Menerlma laporan dan/aLau penaaduan
b MembanLu menvelesalkan persellslhan waraa masvarakaL vana dapaL menaaanaau keLerLlban
umum
c Menceaah dan menanaaulanal Lumbuhnva penvaklL masvarakaL
d Menaawasl allran vana dapaL menlmbulkan perpecahan aLau menaancam persaLuan dan kesaLuan
banasa
e Menaeluarkan peraLuran kepollslan dalam llnakup kewenanaan admlnlsLraLlf kepollslan
f Melaksanakan pemerlksaan khusus sebaaal baalan darl Llndakan kepollslan dalam ranaka
penceaahan
a Melakukan Llndakan perLama dl LempaL ke[adlan
h Menaambll sldlk [arl dan ldenLlLas lalnnva serLa memoLreL seseorana
l Mencarl keLeranaan dan barana bukLl
[ Menvelenaaarakan usaL lnformasl krlmlnal naslonal
k Menaeluarkan suraL lzln dan/aLau suraL keLeranaan vana dlperlukan dalam ranaka pelavanan
masvarakaL
l Memberlkan banLuan penaamanan dalam sldana dan pelaksanaan puLusan penaadllan kealaLan
lnsLansl laln serLa kealaLan masvarakaL
m Menerlma dan menvlmpan barana Lemuan unLuk semenLara wakLu
2) kepollslan neaara 8epubllk lndonesla sesual denaan peraLuran perundanaundanaan lalnnva
berwenana
a Memberlkan lzln dan menaawasl kealaLan keramalan umum dan kealaLan masvarakaL lalnnva
b Menvelenaaarakan realsLrasl dan ldenLlflkasl kendaraan bermoLor
c Memberlkan suraL lzln menaemudl kendaraan bermoLor
d Menerlma pemberlLahuan LenLana kealaLan pollLlk
e Memberlkan lzln dan melakukan penaawasan sen[aLa apl bahan peledak dan sen[aLa La[am lxlv
f Memberlkan lzln operaslonal dan melakukan penaawasan Lerhadap badan usaha dlbldana [asa
penaamanan
a Memberlkan peLun[uk mendldlk dan melaLlh aparaL kepollslan khusus dan peLuaas penaawasan
swakarsa dalam bldana Leknls kepollslan
h Melakukan ker[asama denaan kepollslan neaara laln dalam menvldlk dan memberanLas ke[ahaLan
lnLernaslonal
l Melakukan penaawasan funaslonal kepollslan Lerhadap orana aslna vana berada dl wllavah
lndonesla denaan koordlnasl lnsLansl LerkalL
[ Mewaklll pemerlnLah 8epubllk lndonesla dalam oraanlsasl kepollslan lnLernaslonal
k Melaksanakan kewenanaan laln vana Lermasuk dalam llnakup Luaas kepollslan
3) 1aLa cara pelaksanaan keLenLuan sebaaalmana dlmaksud dalam avaL (2) huruf a dan d dlaLur leblh
lan[uL denaan eraLuran emerlnLah
asal 16
1) ualam ranaka menvelenaaarakan Luaas sebaaalmana dlmaksud dalam asal 13 dan 14 dlbldana
proses
pldana kepollslan neaara 8epubllk lndonesla berwenana unLuk
a Melakukan penanakapan penahanan penaaeledahan dan penvlLaan
b Melarana seLlap orana menlnaaalkan aLau memasukl LempaL ke[adlan perkara unLuk kepenLlnaan
penvldlkan
c Membawa dan menahadapkan orana kepada penvldlk dalam ranakan penvldlkan
d Menvuruh berhenLl orana vana dlcurlaal dan menanvakan serLa memerlksa Landa penaenal dlrl
e Melakukan pemerlksaan dan penvlLaan suraL
f Memanaall orana unLuk dldenaar dan dlperlksa sebaaal Lersanaka aLau sebaaal saksl
a MendaLanakan orana ahll vana dlperlukan dalam hubunaannva denaan pemerlksaan perkara
h Menaadakan penahenLlan penvldlkan
l Menverahkan berkas perkara kepada penunLuL umum
[ Menaa[ukan permlnLaan secara lanasuna kepada pe[abaL lmlarasl vana berwenana dl LempaL
pemerlksaan lmlarasl dalam keadaan mendesak aLau mendadak unLuk menceaah aLau menanakal
orana vana dlsanaka melakukan Llndak pldana
k Memberl peLun[uk dan banLuan penvldlkan kepada penvldlk peaawal neaerl slpll serLa menerlma
hasll penvldlkan penvldlk peaawal neaerl slpll unLuk dlserahkan kepada penunLuL umum
l Menaadakan Llndakan laln menuruL hukum vana berLanaauna [awab
2) 1lndakan laln sebaaalmana dlmaksud dalam avaL (1) huruf l adalah Llndakan penvelldlkan dan
penvldlkan vana dllaksanakan [lka memenuhl svaraL sebaaal berlkuL
a 1ldak berLenLanaan denaan suaLu aLuran hukum
b Selaras denaan kewa[lban hukum vana menaharuskan Llndakan LersebuL dllakukan
c Parus paLuL masuk akal dan Lermasuk dalam llnakunaan [abaLannva
d erLlmbanaan vana lavak berdasarkan keadaan vana memaksa
e MenahormaLl hak asasl manusla
C SLraLeal vana perlu dlambll kepollslan unLuk membanaun clLranva dalam menanaaulanal Llndak
pldana pelanaaaran lalullnLas
SLraLeal membanaun clLra pollsl sama denaan upava kepollslan menaemballkan clLra balknva dalam
pandanaan masvarakaL korrv
87
dalam salah saLu Lullsan dalam Anallsa Medan 22 !unl 1993 Palaman lv
kolom 19 LenLana Memacu kemlLraan olrl dan MasvarakaL Menanakal Canaauan kamLlbnas" dapaL

87
korrv Memacu kemlLraan CL8l dan MasvarakaL Menanakal Canaauan kamLlbnas dalam Merenunal
krlLlk Lerhadap CL8l kunarLo ClpLa Manunaaal !akarLa 1993 hal 42 lxv
dl[adlkan sLarLeal kepollslan (Lermasuk olres 8aLana) unLuk membanaun clLranva dalam menanaaulanal
Llndak pldana pelanaaaran lalullnLas
uralan berlkuL lnl merupakan anallsls Lullsan korrv sebaaal berlkuL
Membanaun clLra balk kepollslan merupakan persoalan penLlna vana dapaL menlmbulkan parLlslpasl
masvarakaL arLlslpasl / peran serLa masvarakaL dalam Luaas pollsl menanaaulanal Llndak pldana
pelanaaaran lalullnLas Lldak cukup hanva denaan hlmbauan semaLa Plmbauan akan berubah hanva
nvaLa
blla dllmbanal denaan presensl unLuk menaakLuallsaslkan hlmbauan LersebuL karva nvaLa lnllah vana
dapaL merlnaankan beban penderlLaan masvarakaL
olres 8aLana senanLlasa menahlmbau waraa masvarakaL aaar para orana Lua auru Lokoh aaama
senanLlasa menalnaaLkan para rema[anva unLuk mewu[udkan keselamaLa" dl [alan akallah
kelenakapan
berkendaraan (seperLl helm unLuk sepeda moLor sabuk keselamaLan unLuk mobll) paLuhl semua
peraLuran
lalullnLas hormaLl semua pemakal [alan dan lalnnva Plmbauan lnl oleh olres 8aLana dlslkapl denaan
Llndakan nvaLa berupa paLroll perlodlc Lerproaram
lnllah upava pemecahan Lerpadu dalam penanaaulanaan Llndak pldana pelanaaaran lalullnLas
lnLearaLed prevenLlon efforL anLara waraa masvarakaL (Lermasuk rema[a) dan olres 8aLana sanaaL
berdampak pada Lurunnva volume pelanaaaran lalullnLas uaLa Lersa[l Lerdahulu dapaL dl[adlkan ukuran
keberhasllan upava penceaahan Lerpadu lnl uaLa pelanaaaran lalullnLas bulan !anuarl lebruarl 2007
vana
menaalaml penurunan roaram Lerpadu Lerus hlnaaa klnl ber[alan dan ada fakLor laln vana men[adl
salah
saLu penvebab nalknva volume pelanaaaran Salah saLunva adalah kesadaran berlalullnLas sanaaL
rendah
LerbukLl keLaaLan berlalullnLas Ler[adl keLlka peLuaas kepollslan ada eluana pelanaaaran Ler[adl saaL
pollsl
sedana Lldak slaaa dan pollsl hanva berslaaa dl LempaL LerLenLu denaan wakLu LerLenLu pula mlsal dl
os
ollsl MenaanLlslpasl kemunaklnan Llmbulnva pelanaaaran lalullnLas pollsl mampu menampllkan
kewlbawaan slmpaLlk dan rela menaesamplnakan kepenLlnaan prlbadl deml unLuk kepenLlnaan waraa
masvarakaL
korrv dalam Lullsannva bahwa pollsl harus menenLukan poslslnva apakah sebaaal Lokoh proLaaonls
aLaukah Lokoh anLaaonls Sebaaal Lokoh proLaaonls berarLl pollsl harus menaambll poslsl dalam
masvarakaL
aLau melebur ke dalam akLlvlLas masvarakaL sehlnaaa leblh mudah melakukan pendekaLan denaan
masvarakaL melakukan lnLrospeksl dlrl dan menaanLlslpasl perubahanperubahan vana Ler[adl dalam
lxvl
dlnamlka masvarakaL kemampuan beradapLasl dan menvaLu denaan masvarakaL akan memudahkan
peker[aan pollsl keakraban Ler[adl karena bersaLunva pollsl dan masvarakaL kondlsl demlklan membuaL
masvarakaL menllal pollsl sebaaal sosok penaavom pellnduna penclpLa keamanan dan peneaak
keadllan
enllalan masvarakaL Lerhadap pollsl vana demlklan lLulah vana dapaL membanaun clLra balk pollsl dl
maLa
masvarakaL 1okoh anLaaonls pollsl hanva dllakukan saaL dla harus menvamar sebaaal preman karena
Luaas
menaharuskan dla menanakap seorana preman vana buron Wa[ah anaker dan rambuL Lak LeraLur
merupakan sosok anLaaonls vana harus dl[alanl seorana pollsl unLuk suaLu Luaas vana berreslko Llnaal
8anvaknva kasus krlmlnallLas vana Ler[adl membuaL pollsl semakln menlnakaLkan kewaspadaan dan
Lerauaah unLuk men[adl pollsl" baal dlrl sendlrl Pal lnl sesual denaan sLraLeal vana sedana dlaullrkan
oleh olrl melalul kemlLraan anLara pollsl denaan masvarakaL (olmas) ollsl sedana mereformasl dlrl
balk sLrukLural lnsLrumenLal maupun kulLural 8eformasl vana dlcananakan lnl Lldak serLa merLa dapaL
ber[alan denaan mudah karena dl dalam Lubuh olrl sendlrl maslh belum secara opLlmal beradapLasl
menerlma reformasl vana Ler[adl khususnva reformasl kulLural kapolwllLabes Semarana kombes ollsl
CurlLno SlalL W
88
berharap aaar reformasl ber[alan secara berLahap Lapl pasLl kemampuan men[adl
pellnduna serLa penaavom masvarakaL (serve and proLecL) vana bereLlka serLa men[alankan Luaas
berdasarkan haLl nuranl akan mampu merubah clLra pollsl 8eformasl vana dlaullrkan olrl denaan
melakukan berbaaal pembenahan unLuk membanaun clLra vana pada u[unanva pollsl akan men[adl
Leladan
rlll baal masvarakaL 8eformasl sLrukLural denaan melakukan perombakan oraanlsasl reformasl
lnsLrumenLal berkalLan denaan peneaakan peraLuran perundanaundanaan dan reformasl kulLural
denaan
melakukan perubahan budava dan vana Lerakhlr lnl merupakan reformasl vana Lldak mudah dllakukan
dalam wakLu dekaL erubahan kulLur darl mlllLer ke slpll Lldak serLa merLa merubah kulLur vana ada
sebelumnva Cleh karena lLu perubahan lLu akan berLahap
ollsl harus menvadarl dlrlnva sebaaal pellnduna dan penaavom masvarakaL vana bereLlka karena
dla merupakan baalan darl masvarakaL ollsl saaL lnl Lldak munakln laal menerapkan prlnslp mlllLer klll
or Lo be kllled" namun pollsl harus flahL crlme vana pada lnLlnva memeranal ke[ahaLan denaan LeLap
memperLahankan hak asasl manusla Lermasuk memberlkan [amlnan perllndunaan baal korban maupun
saksl

88
MlLra olmas Membanaun ClLra ollsl Semarana 2007 hal 1 lxvll
aradlama aroaansl vana kadana maslh muncul harus dlhllanakan unLuk lLu sembovan Lo serve
and proLecL" benarbenar dllaksanakan dl awal secara unlversal roses rekrulLmen vana leblh Lerbuka
darl
Lransparan baal masvarakaL (dapaL dlawasl) perklraan karlr vana balk dalam masa dlnas sehlnaaa
penerapan reward and punlshmenL dapaL sesual denaan peraLuran vana ada
klaL reformasl vana dlaullrkan Lldak blsa dlplsahkan darl keLeladanan personel pollsl sendlrl
dlsamplna kedlslpllnannva kedlslpllnan harus men[adl slkap dasar dalam kehldupan kedlnasan keluaraa
dan masvarakaL embenLukan llnakunaan soslal vana menvadarl penLlnanva dlslplln dalam
konLrlbuslnva
pada kamLlbnas sanaaL vlLal dalam memberlkan andll pada makna dlslplln lLu sendlrl keLerlkaLan anLara
pollsl dan masvarakaL berdampak pada clLra pollsl dl masa depan Menaaunakan konsep berplklr
demlklan
denaan Lu[uan mewu[udkan kondlsl konduslf maka upava pembenahan secara berkelan[uLan men[adl
baalan Lak Lerplsahkan darl upava reformasl upava lalnnva melalul pemblnaan rohanl secara perlodlk
dalam ranaka menlnakaLkan kelmanan dan moral anaaoLa sehlnaaa dalam seaala akLlflLas selalu
dllandasl
slkap [u[ur adll dan bl[aksana dlslplln denaan kesadaran sendlrl Lanpa harus dlawasl sehlnaaa memlllkl
eLos ker[a vana balk sehlnaaa LerbenLuk slkap menLal Lerpu[l lnllah vana dlLu[u reformasl uLamanva
budava valLu keLeladanan pollsl baal waraa masvarakaL vana beru[una pada LerbenLuknva clLra pollsl
vana
Lerpu[l
SLraLeal membanaun clLra dalam menanaaulanal Llndak pldana pelanaaaran lalullnLas dapaL [uaa
dllakukan denaan melakukan berbaaal pembenahan Lerhadap pollsl vana berkalLan denaan
keLeladanan
pollsl profeslonallsme pollsl
ollsl merupakan cermln hukum vana hldup dalam masvarakaL ollsl Lldak pernah Lerplsah denaan
masvarakaLnva karenanva wa[ar kalau masvarakaL senanLlasa menaruh perhaLlan pada klner[a pollsl
Cleh
karenanva keLeladanan pollsl men[adl fakLor penenLu dlbanaunnva clLra pollsl rofeslonallsme pollsl
dapaL
dlkalLkan denaan hak penvldlkan vana menuruL asal 2 no 27 Lahun 1983 pe[abaL polrl vana berhak
men[adl penvldlk adalah embanLu LeLnan uua ollsl / AluA blla dalam lnsLlLusl kepollslan panakaL
LersebuL Lldak ada maka dlLeLapkan vana berpanakaL blnLara embenahan vana perlu dllakukan
LenLana
kepanakaLan penvldlk olrl dlkalLkan denaan profeslonallsme / lnLelekLullsme valLu penvldlk sar[ana
hukum Alasannva sebaaal baalan darl slsLem peradllan pldana dlsamplna [aksa dan haklm hanva pollsl
vana Lldak mensvaraLkan kuallLas pendldlkan / lnLelekLuallsme lxvlll
!aksa sebaaal pe[abaL penunLuL umum beraelar sar[ana hukum demlklan [uaa haklm !adl merupakan
hal vana wa[ar blla sebaaal upava pembenahan pollsl unLuk membanaun clLra pollsl dlsarankan baal
penvldlk polrl [uaa beraelar sar[ana hukum ollsl merupakan u[una Lombak slsLem peradllan pldana
LenLu
masalah profeslonallsme / lnLelekLuallsme men[adl perhaLlan uLama
ersepsl pollsl menaenal hukum pldana [uaa perlu pembenahan sebab pollsl harus paham benar
bahwa hukum pldana bukan saLusaLunva sarana penanaaulanaan Llndak pldana Pukum pldana
baaalkan
pedana bermaLa dua (pldana) dl saLu mellndunal kepenLlnaan hukum dl slsl laln melukal kepenLlnaan
hukum karenanva harus eksLra haLlhaLl menaaunakan hukum pldana erlu dlpahamkan bahwa
penaaunaan hukum pldana hanva berslfaL svmpLomaLlk / menanaaulanal ae[ala bukan menanaaulanal
penvebab Ler[adlnva Llndak pldana envebab Ler[adlnva Llndak pldana dl luar [anakauan hukum pldana
SLraLeal membanaun clLra pollsl Lldak dapaL dlplsahkan denaan bldana lalullnLas Anallsa berlkuL lnl
dapaL men[adl perLlmbanaan dalam membanaun clLra pollsl eneaakan lalullnLas selalu merupakan
salah
saLu funasl kepollslan karena LerkalL denaan peran pollsl unLuk menllndunal [lwa dan harLa
enlnakaLan
produksl kendaraan bermoLor seLelah u l vana dllkuLl denaan kenalkan anaka kemaLlan dan lukaluka
aklbaL penaaunaan kendaraan vana Lldak semesLlnva mendorona banvak neaara baalan unLuk
memberlakukan undanaundana LenLana penaaunaan kendaraan vana akan dlLeaakkan oleh plhak
kepollslan ada saaL lnl walaupun ada peraLuran pollsl LeLapl anaka kemaLlan dan lukaluka aklbaL
kecelakaan lalullnLas Lerus menlnakaL seLlap Lahun
MellhaL laLar belakana lnl peranan kepollslan dalam funasl lnl beraaam Lermasuk
1 enauranaan sebabsebab kecelakaan dan kemaceLan
2 ldenLlflkasl masalah dan ancaman poLenslal berlalu llnLas
3 eraLuran perparklran dl [alan dan faslllLas koLa
4 envldlkan kerusakan harLa dan kecelakaan vana menvebabkan lukaluka dan kemaLlan
3 envuluhan kepada masvarakaL LenLana kesadaran penaaunaan sepeda dan kendaraan bermoLor
secara
benar
6 enahanan pelaku lxlx
uarl seluruh funasl pollsl peneaakan berlalu llnLas dlanaaap oleh banvak peLuaas merupakan hal
vana pallna menlmbulkan frusLasl ualam pandanaan masvarakaL pelaku pelanaaaran lalu llnLas bukan
merupakan pelaku ke[ahaLan sama sekall Cleh karena lLu orana vana mendapaL suraL Lllana Lldak
menaanaaap dlrlnva sebaaal pelaku ke[ahaLan dan seballknva acapkall kemarahan LerLu[u ke peLuaas
dan
plhak kepollslan pada umumnva eneaakan undanaundana lalu llnLas vana kompleks lLu menvebabkan
Llmbulnva banvak alas an darl pelanaaar lalu llnLas
ollsl lalu llnLas akan LeLap merupakan peneaak uLama undanaundana lalu llnLas dan kendaraan
bahkan dl masa depan Masalah vana LerkalL denaan lalu llnLas akan LeLap men[adl hal vana pallna
umum
vana dlproses oleh seluruh lnsLansl kepollslan 8anvak peLuaas [uaa menaanaaap bahwa ke[ahaLan
Lerunakap dan bahkan Lerpecahkan melalul proses peneaakan lalu llnLas seharlharl dab Lrafflc sLop
!umlah sumber dava dan personll vana dlperlukan unLuk peneaakan peraLuran lalu llnLas akan
dlLenLukan oleh kebuLuhan masvarakaL eLun[uk berlkuL lnl perlu dlpedomanl
1) eneaakan peraLuran perparklran seharusnva dllakukan oleh waraa slpll aLau Lukana parklr
kebuLuhan
akan peLuaas pollsl vana LerlaLlh Lldak Lerlalu besar karena keLerllbaLan mereka hanva LerkalL denaan
menaeluarkan suraL Lllana dan menaarahkan arus lalu llnLas lunasl lnl sebaalan besar berslfaL
mekanls dan Lldak membuLuhkan keahllan vana Llnaal
2) eLuaas paLroll seharusnva dllaLlh pada seluruh bldana peneaakan peraLuran dlslplln lalu llnLas
Lermasuk penvldlkan kecelakaan pendahuluan penaaunaan alaL deLeksl alkohol dan kecepaLan
penaeLahuan LenLana undanaundana kendaraan dan lalu llnLas Aspek pelaLlhan pollsl lnl sanaaL
penLlna karena Llnaalnva [umlah kasus lalu llnLas vana dla[ukan ke depan penaadllan pldana dan
perdaLa vana menahendakl evaluasl Llndakan peLuaas penvldlk dan kebl[akan ueparLemen kepollslan
3) eLuaas LerLenLu menuruL mlnaLnva seharusnva dllaLlh dalam Loplk khusus seperLl perencanaan lalu
llnLas penvldlkan kemaLlan aklbaL kecelakaan lalu llnLas dan proaram penvuluhan masvarakaL
Lalu llnLas pada dasarnva merupakan funasl paLroll karena peLuaas dl [alan dan unlL [alan rava
mempunval kedudukan vana pallna LepaL unLuk menaawasl dan menanaaulanal pelanaaaran serLa
bahava
berlalu llnLas eLuaas menaaunakan keLrampllan penvldlkannva dalam Luaas vana LerkalL denaan
sebabsebab kecelakaan pelanaaaran undanaundana lalu llnLas dan ldenLlflkasl korban/ Lersanaka
eneaakan lxx
peraLuran lalu llnLas acapkall menaunakapkan akLlflLas pldana lalnnva eneaakan peraLuran lalu llnLas
acapkall menaunakap kendaraan curlan buronan dan penveludupan
Sebelum menuLup anallsa sLraLeal vana perlu dlambll kepollslan unLuk membanaun clLranva dalam
menanaaulanal Llndak pldana pelanaaaran lalullnLas" dlkemukakan hasll Semlnar naslonal menaenal
enlnakaLan Wlbawa eneaakan Pukum" oleh unlverslLas Lampuna beker[asama denaan CLuA
SuM8ACSLL pada Lahun 1987 Pasll semlnar lnl senaa[a dlanakaL dalam Lesls lnl karena berkalLan
lanasuna denaan upava olrl membanaun ClLranva dlLenaah ae[olak masvarakaL Pasll semlnar vana
dlkemukakan dl bawah lnl mellpuLl berbaaal pandanaan Curu 8esar Pukum (ldana) valLu 8arda
nawawl
Arlef Muladl Soer[ano SoekamLo dan kepala kepollslan 8epubllk lndonesla
uruLan penva[lan hasll Semlnar naslonal LersebuL dlsusun sebaaal berlkuL
1) 1u[uan dan Sasaran Semlnar
a) 1u[uan Semlnar
1 unLuk menaeLahul se[auhmana kedudukan dan kalLannva sub slsLem dalam penlnakaLan
wlbawa peneaakan hukum menalnaaL masalah penlnakaLan wlbawa peneaakan hukum
merupakan suaLu slsLem vana pendekaLannva Lldak berslfaL komparLemenLalls
2 Men[adlkan sarana llmlah baal upava peran serLa prakLlsl dan LheorlLlsl hukum dalam
menvumbanakan pemlklrannva baal penlnakaLan wlbawa peneaakan hukum
3 Mencarl alLernaLlfalLernaLlf usaha penlnakaLan wlbawa peneaakan hukum auna Lercapalnva
keamanan dan keLerLraman masvarakaL
b) Sasaran Semlnar
1 Menalnformaslkan pada masvarakaL bahwa Luaas peneaakan hukum dalam menclpLakan
kamLlbnas adalah kewa[lban peneaak hukum dan masvarakaL
2 MenlnakaLkan kesadaran masvarakaL LenLana kewa[lbannva unLuk LuruL serLa dalam
peneaakan hukum
3 MenlnakaLkan peranan masvarakaL kampus dalam ranaka usaha mempercepaL proses
penlnakaLan kamLlbnas
4 MenlnakaLkan kesaLuan pandana aparaL peneaak hukum sesual denaan funaslnva dalam
ranaka peneaakan hukum
2) andanaan kapolrl menaenal ke[ahaLan dan upava penanaaulanaan
uarl suduL pandanaan olrl ke[ahaLan dewasa lnl vana sanaaL perlu dlwaspadal denaan
memperhaLlkan fakLorfakLor poLenslalnva (fakLor korelaLlf krlmlnoaen) adalah
1) ke[ahaLan vana Leroraanlslr
2) ke[ahaLan vana berskala lnLernaslonal seperLl pemalsuan/peredaran uana palsu peredaran aelap
narkoLlk penvelundupan saboLase dan Lerorlsme
3) ke[ahaLan denaan penerapan Leknoloal canaalh
4) ke[ahaLan denaan penaaunaan peranan massa dalam melancarkan akslnva
3) ke[ahaLan denaan kekerasan seperLl pencurlan ranmor pembunuhan penaanlavaan dan lalnlaln
6) kekerasan denaan penaaunaan Leror aLau pemerasan (black mall)
7) kebakaran/pembakaran
8) envalahaunaan sen[aLa apl
9) kenakalan rema[a
unLuk menahadapl/menanaaulanal ke[ahaLanke[ahaLan LersebuL maka dlperlukan upavaupava
penanaaulanaan
upava penanaaulanaan krlmlnallLas pada dasarnva Lldak dapaL dllepaskan darl sLraLeal 8lnkamLlbnas
olrl vana pada aarls besarnva menauLamakan funasl blmblnaan masvarakaL sebaaal sen[aLa Lerdepan
lxxl
1uaas funasl 8lmnas lnl anLara laln memblmblna dan memblna masvarakaL aaar Lerwu[udnva kesadaran
hukum dan kepuLusan hukum unLuk mencapal LerLlb hukum
Apablla funasl 8lmnas lnl Lelah ber[alan dan LernvaLa maslh LerdapaL ae[alaae[ala Ler[adlnva
krlmlnallLas maka dlLer[unkan kemudlan funasl SamapLa vana berLuaas men[aaa menaamaLl aaar Lldak
Ler[adl krlmlnallLas 8erperannva funasl SamapLa lnl Lelah menun[ukkan bahwa fakLor korelaLlf
krlmlnoaen
vana ada Lelah berubah men[adl hazard kepollslan
Apablla LernvaLa denaan berperannva kedua funasl LersebuL maslh [uaa Ler[adl krlmlnallLas maka
funasl reserse akan beroperasl dalam melaksanakan penvelldlkan dan penvldlkan Lerhadap Llndak
pldana
vana Ler[adl hlnaaa kasus LersebuL LunLas sampal dl enaadllan
ualam hal krlmlnallLas vana Ler[adl aelaaaL perkembanaan cukup Llnaal darl seal kwanLlLas dan
kwallLas maka sLraLeal olrl vana harus dllaksanakan adalah
1) Menaembanakan pola kemampuan olrl (khususnva reserse) vana kwaLlLaLlp cukup dan kwallLaLlf
Llnaal
2) Menaembanakan dava Lanakal masvarakaL anLara laln melalul slsLem keamanan swakarsa
3) Melakukan penlndakan cepaL LepaL dan LunLas Lerhadap seLlap ke[ahaLan aaar dlperoleh deLerenL
effecL (efek [era) baal pelakunva
Adapun sLraLeal LersebuL dllaksanakan kemunaklnan melalul kealaLankealaLan sebaaal berlkuL
1) Melaksanakan deLeksl dlnl Lehadap kemunaklnan munculnva fakLorfakLor korelaLlf krlmlnoaen
2) MenlnakaLkan blmblnaan masvarakaL dalam ranaka menaaarap fakLorfakLor korelaLlf krlmlnoaen
aaar Lldak muncul men[adl krlmlnallLas vana nvaLa serLa menlnakaLkan parLlslpasl masvarakaL
dalam menanakal seLlap LunLuLan krlmlnallLas
3) MenlnakaLkan proses penvelesalan perkara secara cepaL LepaL dan LunLas
4) enaendallan dan penekanan krlmlnallLas melalul penaelaran kekuaLan 8eserse dalam krlnakrlna
8eserse dlsamplna unLuk menlndak secara Leaas LunLas efekLlf dan eflslen seaenap benLuk
krlmlnallLas vana muncul sebaaal aklbaL belum berhasllnva upava prevenLlf
3) khusus unLuk krlmlnallLas vana men[adl sasaran selekLlp denaan prlorlLas dlhadapl denaan
melaksanakan operasl khusus kepollslan balk oleh kesaLuan ke wllavahan maupun dllaksanakan
secara LerpusaL
unLuk melaksanakan kealaLankealaLan LersebuL dlbuLuhkan kemampuankemampuan olrl vana
dlsesualkan denaan kadar ancaman krlmlnallLas vana dlhadapl valLu
a) kemampuan penalndraan dlnl unLuk mendeLeksl seLlap ae[alaae[ala vana dapaL menlmbulkan
krlmlnallLas
b) kemampuan penerLlban masvarakaL vana mellpuLl Llndakan prevenLlf pemellharaan keamanan
umum dan keLerLlban masvarakaL
c) kemampuan peneaakan hukum vana mellpuLl penceaahan Lerhadap kemunaklnan Ler[adlnva
krlmlnallLas kemampuan penlndakan serLa kemampuan pembukLlan krlmlnallLas
d) kemampuan blmblnaan masvarakaL auna Lerwu[udnva kesadaran hukum kepaLuhan hukum dan
Lerblnanva peran serLa masvarakaL dalam slsLem keamanan swakarsa
e) kemampuan pelavanan masvarakaL vana mellpuLl kemampuan unLuk menanaaapl memberlkan
banLuan perllndunaan memberl peLun[uk aLas laporan penaaduan dan permlnLaan vana
dlsampalkan oleh waraa masvarakaL
uenaan sLraLeal pemblnaan kemampuan dan pola pelaksanaan sebaaalmana dluralkan dl aLas
dlharapkan seLlap benLuk dan [enls krlmlnal vana Ler[adl aLau akan Ler[adl dapaL dlLanaaulanal secara
efekLlf dan eflslen
khusus unLuk [enls[enls ke[ahaLan vana menaaunakan aspek Leknoloal maka olrl pun Lelah slap
pula denaan laboraLorlum krlmlnalnva vana memana berLuaas dlbldana pembukLlan ke[ahaLan secara
llmlah uenaan berfunaslnva LaboraLorlum krlmlnal maka deLeksl laboraLorls Lerhadap seLlap ke[ahaLan
vana menaaunakan aspek Leknoloal akan dlperoleh dera[aL kepasLlan vana Llnaal (hlah dearee of
cerLalnLv)
auna kepenLlnaan pembukLlan
3) andanaan 8arda nawawl Arlef
1 Aspek kepercavaanlxxll
Pukum merupakan Lumpuan harapan dan kepercavaan masvarakaL unLuk menaaLur peraaulan
hldup bersama Pukum merupakan wu[ud aLau manlfesLasl darl nllal kepercavaan Cleh karena lLu
wa[ar apablla peneaak hukum dlharapkan sebaaal orana vana sepaLuLnva dlpercava dan meneaakkan
wlbawa hukum berarLl meneaakkan nllal kepercavaan dl dalam masvarakaL
nllal kepercavaan merupakan salah saLu nllal aLau kepenLlnaan masvarakaL vana perlu dlpellhara
dlLeaakkan dan dlllndunal MasvarakaL vana aman LerLlb dan damal hanva dapaL Lercapal apablla ada
Sallna kepercavaan" dl dalam kehldupan bermasvarakaL nllal kepercavaan lnllah vana [usLru
men[alln hubunaan harmonls kehldupan bermasvarakaL dan berneaara dan seballknva akan Llmbul
kekacauan keLldak LenLraman dan keLldak damalan apablla nllal kepercavaan lLu Lelah hllana aLau
menaalaml erosl dalam kehldupan bermasvarakaL
uapaL dlbavanakan beLapa kacau dan Lldak LenLramnva kehldupan bermasvarakaL apablla
masvarakaL Lldak laal mempercavakan penvelesalan masalahmasalah mereka kepada
aparaLaparaL/badanbadan peneaak hukum LeLapl [usLru mencarl penvelesalan lal kepada oranaorana
aLau
plhak dl luar hukum" vana merela percaval
Ce[ala erosl kepercavaan" semacam lnllah vana [usLru harus dlceaah uenaan perkaLaan laln
meneaakkan wlbawa peneaakan hukum berarLl meneaaakkan kemball wlbawa kepercavaan sehlnaaa
waraa masvarakaL Lldak menahlndarl/men[auhl aparaLaparaL peneaak hukum LeLapl [usLru
mempercavakan masalahnva kepada aparaLaparaL/badanbadan peneaak hukum ualam hubunaan
lnllah klranva konares 88 ke v dl Ceneva pernah menahlmbau ollsl Lldak men[adlkan dlrlnva
sebaaal Cold and dlsLanL represenLaLlves of auLhorlLv" (anaaoLa penauasa vana acuh dan Lldak ramah)
LeLapl [usLru harus men[adlkan dlrlnva sebaaal frlends parLners and defenders of clLlzens" uan pada
konares ke vl dl Caracas sewakLu memblcarakan masalah recrulLmen and Lralnlna" aparaL peneaak
hukum anLara laln dlnvaLakan perlunva menlnakaLkan muLual LrusL beLween pollce and Lhe publc"
2 Aspek uukunaan MasvarakaL
Pamplr dalam seLlap perLemuan llmlah menaenal peneaakan hukum balk secara naslonal maupun
lnLernaslonal selalu dlkemukakan bahwa keberhasllan usaha peneaakan hukumm samaaL LeraanLuna
pada kondlsl dan dukunaan parLlslpas masvarakaL secara luas uemlklan penLlnanva masalah lnl
sehlnnaa darl berbaaal perLemuan lLu dapaL dlslmpulkan bahwa keberhasllan sLraLeal peneaakan lxxlll
hukum dan sLraLeal penanaaulanaan ke[ahaLan [usLru LerleLak pada keberhasllan menanaanl kondlsl dan
dukunaan masvarakaL lnl
Sehubunaan denaan sanaaL senLral dan sLraLealsnva masalah lnl Ldaklah berleblhan klranva
apablla dalam kesempaLan lnl kaml menaunakapkan dan menekankan kmeball halhal vana pernah
dlkemukakan dalam berbaaal konares 88 menaenal 1he revenLlon of Crlme and 1he 1reaLmenL oh
Cffenders khususnva vana berkalLan denaan Luaas ollsl sebaaal berlkuL
a erLamaLama dlLeaaskan oleh konares bahwa dukunaan masvarakaL sanaaL dlperlukan
unLuk keberhasllan LuaasLuaas ollsl keLldak pahaman masvarakaL akan Lu[uan dan funasl
ollsl dlsebabkan oleh adanva penaaruh aLau hubunaan neaaLlf anLara ollsl dan
MasvarakaL
b Sehubunaan denaan hal lLu perlu dlkembanakan proaramproaram dlaloa vana leblh luas
anaLar pollsl denaan anaaoLa masvarakaL mulal darl penvebarluasan pollsl ke [alan[alan
(ke LenaahLenaah masvarakaL) sampal pada usahausaha pendldlkan masvarakaL denaan
penekanan pada mlsl bahwa ollsl merupakan baalan Lak Lerplsahkan darl masvarakaL dan
bahwa sebaalan besar pollsl dlaunakan unLuk LuaasLuaas vana berorlenLasl pada pelavanan
darlpada LuaasLuaas peneaakan hukum" (Lhe pollce were a parL of and noL separaLe from
Lhe communlLv and LhaL Lhe ma[orlLv of a pollceman's Llme was spenL on servlceorlenLed"
Lask raLher Lhan on law enforcemenL duLles) perlunva dkembanakan panel bersama anLara
pollsl denaan berbaaal laplsan masvarakaL menaenal usahausaha penceaahan ke[ahaLan dl
samplna adanva suaLu badan/lembaaa bersama vana mendlskuslkan masalahmasalah vana
berhubunaan denaan kepenLlnaan bersama anLara pollsl dan waraa masvarakaL
c usahausaha khusus hendaknva [uaa dllakukan unLuk membuaL peka masvarakaL akan
keberadaan oraanoraan peneaak hukum dan se[auh munakln dllakukan usaha unLuk
menauranal aLau merlnaanl prosedur peneaak hukum baal waraa masvarakaL denaan
melakukan kun[unaan ke rumahrumah aLau LempaLLempaL mereka beker[a darlpada
memanaall aLau memlnLa mereka unLuk daLana melapor ke kanLor ollsl
d ualam memblna hubunaan balk anLara ollsl dan MasvarakaL konares [uaa menekankan
penLlnanva hubunaan ker[a sama anLara pollsl dan medla komunlkasl namun konares [uaa lxxlv
menvoroLl kelemahan medla komunlkasl vana dalam pemberlLaannva leblh dramaLls dan
aspek kekerasan darl funasl pollsl darlpada menekankan pada LuaasLuaas vana
berorlenLasl pada pelavan (Lhe servlceorlenLed duLles") vana dllakukan oleh pollsl
ulLeaaskan pula oleh konares 8ahwa pendekaLan represslf semaLamaLa akan
menaaslnakan aLau men[auhkan masvarakaL dan menvebabkan sl pelanaaar hukum
melawan usahausaha persuaslf dan perubahan
e MenalnaaL sanaaL senLralnva kedudukan dan peranan masvarakaL konares [uaa
menekankan bahwa Lhe oval all oraanzaLlon of socleLv should be consldered as anLl
crlmlnoaenlc" dan meneaaskan bahwa communlLv relaLlons were Lhe basls for crlme
prevenLlon proarammes" Cleh karena lLu dlpandana perlu unLuk memblna dan
menlnakaLkan efekLlvlLas exLra leaal svsLem" aLau lnformal svsLem" vana ada dl
masvarakaL dalam usahausaha peneaakan hukum dan peceaahan ke[ahaLan anLara laln
denaan oraanlsasl (lembaaa/vavasanvavasan) soslal dan keaaamaan lembaaalembaaa
pendldlkan dan oraanlsasloraanlsasl volunLeer vana ada dl dalam masvarakaL !adl
dlperlukan usahausaha unLuk mendorona dan menumbuhkan kesadaran dan Lanaauna
[awab masvarakaL akan Lu[uan peneaakan hukum dan penceaahan ke[ahaLan
f ul samplna lLu konares [uaa memandana perlu unLuk menellLl memakslmumkan dan
menaefekLlfkan benLukbenLuk Lradlslonal vana dapaL dlaunakan sebaaal sarana
penaendallan soslal dan khususnva sebaaal sarana penceaahan ke[ahaLan ulLeaaskan oleh
konares bahwa Crlme prevenLlon and Crlmlnal !usLlce" [anaan dlpandana sebaaal suaLu
masalah vana Lerlsollr (lsolaLed problems) vana dlLanaanl denaan caracara aLau meLode
penanaaulanaan vana slmpllsLls dan fraamenLer LeLapl hendaknva dlllhaL sebaaal
seranakalan kealaLan vana kompleks dan sanaaL luas (complex and wlderanalna acLlvlLles)
a Selaln masvarakaL harus dlpandana sebaaal anLl crlmlnoaenlc" konares [uaa menaakul
bahwa kecepaLan perubahan masvarakaL saaL lnl dapaL men[adl fakLor krlmlnoaen (Lhe
currenL raLe of soclal chane mlahL be ln lLself crlmlnoaenlc") ArLlnva Llmbul dan
berubahnva benLukbenLuk krlmlnallLas baru serlna Ler[adl karena cepaLnva perubahanperubahan soslal
dan lnllah vana dlharapkan oleh pollsl saaL lnl Sehubunaan denaan hal lxxv
lnl dalam laporan konares dlnvaLakan bahwa pada umumnva pollsl menanaanl masalah lLu
sebaaalmana Ler[adl (apa adanva) dan pada saaL Ler[adl [adl leblh merupakan Llndakan
sesaaL MenuruL konares adalah leblh balk apablla dllakukan penllalan vana leblh luas
Lerhadap problem semacam lLu dan usahausaha vana dlambll unLuk menanaanl masalah lLu
hendaknva dalam skala dan ruana llnakup vana leblh luas !adl sLarLeal vana dlambll aLau
dlrencanakan Lldak unLuk slLuasl sesaaL aLau [anaka wakLu dekaL LeLapl unLuk slLuasl sesaaL
aLau [anaka wakLu dekaL LeLapl unLuk proaram pemecahan [anaka pan[ana
3 Aspek Sasaran erllndunaan eneaakan Pukum
uarl Lhema semlnar LerllhaL bahwa sasaran darl penlnakaLan wlbawa hukum lalah keamanan dan
perllndunaan masvarakaL darl ke[ahaLan"
8eberapa caLaLan vana dapaL dlkemukakan menaenal sasaran perllndunaan darl peneaakan hukum
lLu lalah
a ulkalLkannva peneaakan hukum denaan perllndunaan masvarakaL Lerhadap ke[ahaLan hal lnl [elas
berkalLan denaan peneaakan hukum pldana Memana serlna dlkemukakan bahwa Lu[uan
dlLeLapkannva hukum pldana sebaaal salah saLu sarana darl pollLlk krlmlnal lalah perllndunaan
masvarakaL" vana serlna pula dlkenal denaan lsLllah soclal defence" lsLllah lnl sanaaL umum dan
luas sehlnaaa menuruL Marc Ancel Lldak semua orana memberlkan arLl vana sama Malahan
menuruL Marlano 8ulz lunes lsLllah soclal defence" lnl sanaaL samar dan kurana Leaas karena
serlna kall menaabalkan baLasbaLas vana dlLeLapkan oleh hakhak asasl manusla kekaburan
penaerLlan lnllah vana serlna memberl kesan bahwa LlndakanLlndakan aLau lanakahlanakah
kebl[akan vana berdallh deml perllndunaan masvarakaL" sebenarnva hanva merupakan
kamuflase
b Sehubunaan denaan hal dl aLas perlu klranva dlLekankan makna perllndunaan masvarkaL seperLl
vana pernh dlLeaaskan dalam Semlnar krlmlnoloal ke lll Lahun 1976 bahwa Pukum ldana
hendaknva dlperhaLlkan sebaaal salah saLu sarana unLuk soclal defence" dalam arLl mellndunal
masvarakaL Lerhadap ke[ahaLan denaan memperbalkl aLau memullhkan kemball (rehablllLas)
slpembuaL Lanpa menauranal keselmbanaan kepenLlnaan peroranaan (pembuaL) dan masvarakaL" lxxvl
ALau seperLl vana pernah dlrumuskan dalam Semlnar embaharuan Pukum ldana naslonal Lahun
1980 vana menvaLakan
Sesual denaan ollLlk Pukum ldana maka Lu[uan pemldanaan (dapaL dlbaca Lu[uan
peneaakan hukum pldana" pen) harus dlarahkan kepada perllndunaan masvarakaL darl
ke[ahaLan serLa keselmbanaan dan kelarasan hldup dalam masvarakaL denaan
memperhaLlkan kepenLlnaankepenLlnaan masvarakaL/neaara korban dan pelaku"
Sehubunaan denaan Lu[uan LersebuL dalam Semlnar Lahun 1980 lLu dlLeaaskan pula aaar
pemldanaan (baca peneaakan hukum pldana" pen) harus menaanduna unsurunsur
kemanuslaan edukaLlf dan keadllan 8erslfaL kemanuslaan dalam arLl men[un[una Llnaal harkaL
dan marLabaL seseorana berslfaL edukaLlf dalam arLl mampu menlmbulkan kesadaran [lwa vana
plslLlf dan konsLrukLlf pada dlrl slpelanaaar hukum dan berslfaL keadllan dalam arLl dlrasakan adll
balk oleh slpelaku maupun oleh korban aLau masvarakaL
c eneaasan makna perllndunaan masvarakaL seperLl dlkemukakan dlaLas sanaaLlah perlu aaar
penaerLlan perllndunaan masvarakaL darl ke[ahaLan Lldak dlllhaL semaLamaLa darl aspek formalnva
sa[a valLu sekedar berLu[uan menekan aLau menauranal [umlah (frekuensl) ke[ahaLan LeLapl harus
pula menauLamakan aspek maLerlll aL au aspek kuallLasnva enekanan pada aspek formal sa[a
akan cenderuna pada konsepsl aLau lnLerpresLasl Lradlslonal menaenal perllndunaan masvarakaL
(memln[am lsLllah Marc Ancel Lhe old/LradlLlonal concepLlon or lnLerpreLaLlon of soclal
defence) vana membaLasl penaerLlannva pada Lhe proLecLlon of socleLv aaalnsL crlme
ulsamplna penaerLlan Lradlslonal lLu menuruL Marc Ancel ada pula konsepsl modern (Lhe
new/modern concepLlon or lnLerpreLaLlon of soclal defence) vana menafslrkan perllndunaan
masvarakaL dalam arLl Lhe prevenLlon of crlme and Lhe LreaLmenL of offenders andanaan
modern lnl dldasarkan pada premls bahwa ke[ahaLan merupakan a soclal facL and human acL
dan oleh karena lLu harus dlpahaml sebaaal a soclal and lndlvldual phenomenon
d uarl uralan dl aLas dapaLlah dlLeaaskan bahwa sekuranakurananva ada empaL
aspek darl perllndunaan masvarakaL vana harus [uaa mendapaL perhaLlan dalam
peneaakan hukum pldana lxxvll
keempaL aspek lLu lalah
1 MasvarakaL memerlukan perllndunaan Lerhadap perbuaLanperbuaLan anLl
soslal vana merualkan dan membahavakan masvarakaL
8erLolak darl aspek lnl maka wa[ar apablla peneaakan hukum pldana
berLu[uan unLuk unpenanaaulanaan ke[ahaLan
2 MasvarakaL memerlukan perllndunaan Lerhadap slfaL berbahavanva seseorana
Cleh karena lLu wa[ar pulalah apablla peneaakan hukum pldana berLu[uan
memperbalkl slpelaku ke[ahaLan aLau berusaha merubah dan mempenaaruhl
Llnakah lakunva aaar kemball paLuh pada hukurn dan men[adl waraa
masvarakaL vana balk dan berauna
3 MasvarakaL memerlukan pula perllndunaan Lerhadap penvalah aunaan sanksl
aLau reaksl darl peneaak hukum maupun darl waraa masvarakaL pada
umumnva Cleh karena lLu wa[ar pula apablla peneaakan hukum pldana harus
menceaah Ler[adlnva Llndakan aLau perlakuan vana sewenanawenana dl luar
hukum
4 MasvarakaL memerlukan perllndunaan Lerhadap keselmbanaan aL au
keselarasan berbaaal kepenLlnaan dan nllal vana Leraanaau sebaaal aklbaL darl
adanva ke[ahaLan Cleh karena lLu wa[ar pula apablla peneaakan hukum
pldana harus dapaL menvelesalkan konfllk vana dlLlmbulkan oleh Llndak
pldana dapaL memullhkan keselmbanaan dan mendaLanakan rasa damal
dalam masvarakaL
e khususnva menaenal perllndunaan masvarakaL darl ke[ahaLan usaha peneaakan
hukum hendaknva Lldak hanva dlLu[ukan pada ke[ahaLanke[ahaLan Lradlslonal lxxvlll
LeLapl [uaa memperhaLlkan perkembanaan ke[ahaLan vana Lerus Lumbuh sesual
denaan perkembanaan masvarakaL lndusLrl dan kema[uan l1Lk (llmu
enaeLahuan dan 1eknoloal) ualam hubunaan lnl konares 88 ke vll Lahun
1983 dl Mllan memohonkan perhaLlan dan perllndunaan khusus Lerhadap
lndusLrlal Crlme valLu perllndunaan Lerhadap halhal vana berhubunaan denaan
kesehaLan masvarakaL (ubllc PealLh) kondlsl para buruh (Labour CondlLlons)
eksplolLasl Lerhadap sumbersumber alam dan llnakunaan (LxplolLaLlon of naLural
8esources and LnvlronmenL) persvaraLan kuallLas barana (1he provlslon of
aoods) dan pelavanan Lerhadap konsumen (Servlces of Consumers) 1erhadap
ke[ahaLanke[ahaLan seperLl lLu vana serlna pula dlsebuL sebaaal Lconomlc
Crlmes aLau Lconomlc Abuses khususnva dl lndonesla dlmohonkan perhaLlan
pula akan adanva penvalahaunaan kompuLer aLau ke[ahaLanke[ahaLan ekonoml
vana berhubunaan denaan kompuLer (compuLerrelaLed economlc crlmes) aLau
vana dlkenal pula denaan PlLech Crlme
f erllndunaan Lerhadap korban Lermasuk [uaa salah saLu peneaakan hukum vana
paLuL mendapaL perhaLlan karena hakhak korban harus dlllhaL sebaaal baalan
vana lnLearal darl keseluruhan slsLem peneaakan hukum pldana (menuruL lsLllah
konares 88 ke vll dl Mllan dlsebuL sebaaal an lnLearal aspecL of Lhe LoLal
crlmlnal [usLlce svsLem)
enaerLlan korban hendaknva Lldak dlllhaL semaLamaLa darl suduL lndlvldual aLau
menuruL perumusan absLrak dalam perundanaundanaan vana berlaku LeLapl
dlllhaL [uaa dalam konLeks vana leblh luas ualam konares 88 ke vll
dlmohbnkan perhaLlan Lerhadap korban darl adanva perubahan perundanalxxlx
undanaan korban darl penvalah aunaan kekuasaan (Lermasuk penvalah aunaan
kekuasaan eklnoml dan penvalah aunaan kewenanaan hukum) dan korban darl
pelanaaaranpelanaaaran Lerhadap sLandarsLandar vana dlakul secara
lnLernaslonal Secara khusus konares memohon pula perhaLlan Lerhadap wanlLa
sebaaal korban darl ke[ahaLan karena mereka mudah men[adl korban eksplolLasl
korban perampasan hak dan LlndakanLlndakan kekerasan khususnva dalam
masalah seksual (sexsual assaulL) dan dalam rumah Lanaaa (domesLlk veolence)
ulLeaaskan dalam konares lLu bahwa kekerasan Lerhadap wanlLa balk secara
nvaLa maupun Lersembunvl akan membahavakan secara serlus perkembanaan
soslal darl wanlLa Cleh karena lLu dlLeaaskan pula bahwa menanaaulanal
masalah lnl merupakan Lhe besL lnLeresL of socleLv aenerallv
4) andanaan Muladl
Masalah peneaakan hukum wlbawa peneaakan hukum men[adl semakln
menarlk perhaLlan sehubunaan denaan perbaaal perkembanaan balk vana Ler[adl
dalam prakLek peneaakan hukum vana dlamaLl oleh kalanaan akademls maupun
perkembanaan llmu vana menvanakuL ekses peneaakan hukum dapaL dlkemukakan
dlslnl apa vana dlsebuL now offenders/now Crlmes dl neaaraneaara ma[u vaknl
pelanaaaran hukum oleh oknumoknum aparaLur pemerlnLah (CovermenLal offlclal
law breaklna)
uarl perkembanaan llmu dapaL dlcaLaL dlslnl munculnva now vlcLlmoloal
vana obvek sLudlnva adalah korban penvalahaunaan kekuasaan dan pelanaaaran hakhak azasl manusla
Palhal dlaLas akan menvadarkan klLa Lerhadap hakekaL slapa sebenarnva vana lxxx
dlsebuL adresaL hukum vana da!am hal lnl Lldak hanva anaaoLa masvarakaL LeLapl
[uaa para peneaak hukum !usLru dalam hal lnl dapaL dlkaLakan bahwa Luaas vurldls
hukum pldana Lldak hanva menaonLrol masvarakaL LeLapl menaonLrol Llndakan aparaL
peneaak hukum apakah berLlndak sesual denaan hukum aLau [usLru berLenLanaan
denaan hukum
uarl pemahaman lnl Lampak bahwa wlbawa peneaakan hukum pada
hakekaLnva merupakan hasll proses lnLerface (unsurnva lnLeraksl lnLerkoneksl
dan lnLerdependensl) anLar adresaL hukum ?aknl para peneaak hukum dan
masvarakaL dlsamplna fasL or hukumnva sendlrl dan sarana penun[ananva ualam
hal lnl ruana llnakup peneaakan hukum harus dlllhaL secara luas vana mencakup balk
onrechL ln acLuonrechL ln poLenLle Mencakup Llndakan prefenLlf 8epreslf dan
kuraLlf
uarl slsl laln uralan dlbawah lnl mencoba unLuk menaamaLl ruana llnakup
peneaakan hukum balk vana berslfaL ln absLracLo maupun peneaak hukum ln
concreLo vaknl peneaakan hukum vana senvaLanva Ler[adl secara konLeksLual denaan seaala
komplekslLasnva
ualam hal lnl peneaakan hukum akan dlbaLasl ruana llnakupnva vaknl
peneaakan hukum pldana (crlmlnal law enforcemenL) dalam konLeks Lldak LerbaLas
pada sub slsLem kepollslan sa[a LeLapl mencakup [uaa sub slsLem laln slsLem peradllan
pldana
uarl seklan banvak varlable bebas vana mempenaaruhl penlnakaLan wlbawa
peneaakan hukum anallsls akan dlbaLasl pada halhal sebaaal berlkuL
1 eneaakan hukum akLual lxxxl
2 MorallLas dalam menaaunakan hukum pldana
3 Model peneaakan hukum pldana vana berprlkemanuslaan
Sebaaal konsekwensl Ler[adlnva proses krlmlnallsasl (meneLapkan suaLu
perbuaLan sebaaal Llndak pldana) maka para peneaak hukum (penauasa) dlLunLuL
unLuk mellndunal seaala kepenLlnaan hukum vana berada dalam ruana llnakup
hukum pldana subsLanLlf ualam hal lnl klLa berada dalam keranaka vana dlsebuL
peneaakan hukum vana menveluruh (LoLal enforcemenL) 1unLuLan unLuk melakukan
LoLal enforcemenL lnl Lldak munakln Lerlaksana sehubunaan denaan adanva noenforcemenL area
uldalam area lnl Llndakan para peneaak hukum dlbaLasl oleh balk
hukum pldana maLerlll (mlsalnva svaraL penaaduan pada dellk aduan) maupun
hukum pldana formll (mlsalnva svaraLsvaraL penahanan penaaeledahan penvlLaan
lnLeroaasl dan sebaaalnva)
Sesudah LoLal enforcemenL dlkuranal denaan noenforcemenL area maka vana
Llnaaal adalah ruana llnakup peneaakan hukum secara penuh (area of full
enforcemenL) ualam ruana llnakup lnl pollsl dlLunLuL unLuk melakukan secara
sunaauhsunaauh lnvesLlaasl menemukan pelaku Llndak pldana dan memberlkan
lnformasl selenakaplenakapnva pada [aksa unLuk menaa[ukan perkara LerLenLu
keproses penaadllan
namun demlklan penaka[lan secara emplrls membukLlkan bahwa apa vana
dlnamakan full enforcemenL pada hakekaLnva merupakan harapan vana Lldak
reallLas (non reallsLlc expecLaLlon Pal lnl dlsebabkan adanva kenvaLaan bahwa
para peneaak hukum dlhadapkan pada kenvaLaankenvaLaan dllapanaan Lerpaksa
melakukan dlskresl berupa declslons noL Lo enforce lakLor penvebab lxxxll
dllakukannva dlskresl anLara laln adalah keLerbaLasan personll dan alaLalaL
penvldlkan keLerbaLasan budaeL vana memaksa dllakukannva skala prlorlLas dan
sebaaalnva
uenaan demlklan nampak bahwa area of full enforcemenL men[adl
menvusuL karena dlkuranal oleh area of declslon noL Lo enforce sehlnaaa vana
Llnaaal adalah area of acLual enforcemenL
Pal lnl dlaklbaLkan oleh kondlslkondlsl nvaLa vana LerdapaL dllapanaan
vana serlnakall menlmbulkan poslsl vana sullL baal para peneaak hukum dalam
men[alankan Luaasnva 1lndakanLlndakan dlskresl men[adl under covered
karena pollsl dan peneaak hukum laln dlLunLuL unLuk melakukan full
enforcemenL Pal lnl apablla berlan[uL akan menlmbulkan bahava baal
peneaakan hukum lLu sendlrl khususnva Lerhadap admlnlsLrasl peradllan pldana
namun harus dlakul sekallpun para peneaak hukum dllapanaan Lldak
dlberl wewenana vana luas unLuk melakukan dlskresl dalam benLuk Lldak
menerapkan hukum pldana akan LeLapl selama hal lLu mellbaLkan manusla
denaan slfaLslfaL kemanuslaanva dlskresl lnl Lldak dapaL dlhlndarkan ualam
kondlslkondlsl keLerbaLasan maka pemaksaan para peneaak hukum unLuk
melakukan full enforcemenL akan menlmbulkan penderlLaanpenderlLaan dan
kesullLan balk baal para peneaak hukum maupun baal waraa masvarakaL
ulberbaaal neaara dlkaLakan bahwa apa vana dlnamakan full
enforcemenL pada hakekaLnva adalah 1he proaram for Lhe fuLure dan unLuk
lLu vana dlbuLuhkan adalah pemanLauan vana LellLl Lerkoordlnaslkan sehlnaaa
menumbuhkan usaha efekLlf unLuk melakukan Llndakan lealslaLlf lxxxlll
8ahava Lerhadap wlbawa peneaakan hukum akan Ler[adl apablla Llndakan
dlskresl LersebuL berkembana men[urus pada penvalahaunaan kekuasaan dan
pelanaaaran Lerhadap azasazas hukum Sebaaal conLoh anLara laln dapaL
dlkemukakan penvamplnaan perkara psl 339 kuP dalam bldana lalu llnLas
karena perdamalan padahal psl 339 adalah ke[ahaLan vana Lldak Lermasuk dellk
aduan
ConLoh vana laln adalah penaaunaan lembaaa kepalllLan dalam hukum perdaLa
unLuk menahlndarkan penunLuLan aLas dasar psl 379 a kuP (Llndak pldana
naemplana) dll
nllalnllal profeslonallsme vana harus dlfahaml dan dlhavaLl oleh para peneaak
hukum anLara laln adalah nllalnllal phllosofls vana merupakan benana merah
vana menahubunakan para peneaak hukum dalam suaLu slsLem vaknl slsLem peradllan pldana 8enana
merah vana merupakan baalan aspek morallLas hukum
pldana lnl harus dlhavaLl karena slsLem peradllan pldana pada dasarnva Lldak hanva
merupakan suaLu slsLern phlslk berupa ker[asama anLar subslsLem sLrukLural secara
Lerpadu unLuk meneapal saLu Lu[uan LerLenLu namun [uaa merupakan slsLem absLrak
vaknl ranakalan pemlklranpemlklran nllalnllal dan falsafah vana konslsLen unLuk
mencapal saLu Lu[uan LerLenLu
8enana merah perLama adalah penahavaLan bahwa hukum pldana mempunval
funasl subsldlalr vaknl [anaan menaaunakan hukum pldana kalau maslh ada sarana
laln vana leblh effekLlf menalnaaL bahwa penaaunaan hukum pldana akan menlmbulkan proses
sLlamaLlsasl dan proses prlsonlsasl vana memaLlkan hakhak
seseorana vana dlkenal pldana lxxxlv
?ana kedua adalah berupa azasazas pembaLas (llmlLlna prlnclple) dalam
penaaunaan hukum pldana balk dalam Llndakan lealslaLlp maupun peneaakan hukum
Azasazas LersebuL anLara laln

(a) Pukum pldana sebalknva dlaunakan unLuk Lu[uan pembalasan vana berslfaL
Lunaaal
(b) Pukum pldana seharusnva Lldak dlaunakan Lerhadap perbuaLan vana Lldak
menlmbulkan korban aLau kerualan
(c) Pukum pldana hendaknva dlaunakan unLuk mencapal suaLu Lu[uan vana
maslh dapaL dlcapal denaan cara laln vana sarna effekLlfnva denaan blava
vana leblh sedlklL
(d) Pukum pldana [anaan dlaunakan bllamana kerualan dlaklbaLkan oleh pldana
1eblh besar dlbandlnakan denaan kerualan aklbaL Llndak pldana
(e) Pukum pldana Lldak dlaunakan bllamana hasll samplnaannva 1eblh
merualkan dlbandlnakan denaan perbuaLan vana hendak dlaLur/dlkendallkan
(f) Pukum pldana hendaknva [anaan dlaunakan apablla Lldak mendapaL
dukunaan publlk aLau dlperklrakan Lldak dapaL dlLeaakkan
?ana keLlaa adalah perlunva lanakahlanakah anLlslfasl berupa keberanlan
pada peneaak hukum unLuk menaka[l dan menerapkan nllalnllal vana Llmbul
dlkalanaan masvarakaL mlsalnva berupa konsensuskonsensus dalam pelbaaal perLemuan llmlah dalam
prakLek peneaakan hukum Sebaaal conLoh dalam hal lnl dapaL
dlkemukakan nllalnllal bahwa pldana bukan merupakan penderlLaan dan Lldak boleh lxxxv
merendahkan bahwa pldana bukan merupakan penderlLaan dan Lldak boleh
merendahkan marLabaL manusla da1am men[aLuhkan pldana haklm harus
memperhaLlkan pedoman pemberlan pldana vana memperhaLlkan aspek perbuaLan
aspek pelaku aspek korban aspek masvarakaL dan aspek predlksl dalam kalLannva
denaan Lu[uan pemldanaan lnl dlsebuL peneaakan hukum vana fuLuroloals (luLurlsLlc
law enforcemenL) Pal lnl penLlna karena perundanaundanaan selalu LerLlnaaal oleh
perkembanaan masvarakaL
enerapan hukum pldana sebaaal sarana vana uLama (prlmum remedlum)
penalnakaran Lerhadap asasasas penaaunaan hukum pldana dan penerapan nllalnllal
serLa normanorma hukum pldana vana sudah Lldak sesual denaan perkembanaan zaman akan
merendahkan wlbawa peneaakan hukum
uarl pelbaaal neaara dl dunla klLa menaenal aneka raaam model peradllan
pldana uarl Amerlka SerlkaL klLa menaenal perLumbuhan Crlma conLrol Model
vana berLumpu pada efflslensl men[adl uue rocess Model vana melenakapl
efflslensl denaan perllndunaan hakhak asasl manusla Adapun hasll perkembanaan
modelmodel LersebuL berada dalam keranaka WresLllnaMaLch Model (Adversarv
svsLem) vana berLumpu pada perLenLanaan vana berlan[uL anLara neaara pelaku Llndak
pldana
uarl !epana klLa menaenal model lnLearaLlf vana dlsamplna berLumpu pada
efflslensl profeslonallsasl slsLem pendldlkan vana Lerpadu [uaa berLumpu pada
parLlslpasl akLlf masvarakaL vana membudava
8aal lndonesla peraeseran hukum poslLlf kearah uue rocess harus
mempunval warna Lersendlrl Lfflslensl profeslonallsasl slsLem pendldlkan Lerpadu lxxxvl
parLlslpasl masvarakaL dan aerakan kemanuslaan Seandalnva nanLl blsa Lercapal dl
lndonesla belum cukup manLap apablla nllal kemanuslaan LersebuL Lldak dl[abarkan
men[adl leblh operaslonal
SlsLem peradllan pldana vana berkemanuslaan dlsamplna halhal dlaLas harus
mencermlnkan nllalnllal sebaaal berlkuL
(a) MenauLamakan penceaahan
(b) 8erslfaL 1aL1aLer sLrafrechL (berorlenLasl balk pada perbuaLan maupun pada
orana)
(c) Parmonl dan kese[ahLeraan soslal sebaaal Lu[uan akhlr
(d) 8erorlenLasl kemasa depan
(e) enaaunaan llmu penaeLahuan balk llmu penaeLahuan soslal maupun llmu
penaeLahuan alam
erpaduan nllalnllal poslLlf dlaLas akan menlnaka Lkan penaharaaan
masvarakaL Lerhadap peneaakan hukum
3) andanaan Soer[ano SoekanLo
lakLorfakLor vana mempenaaruhl peneaakan hukum dan kewlbawaannva
Sebaaalmana dlkaLakan dlmuka maka peneaakan hukum merupakan suaLu
proses penveraslan anLara nllalnllal kaldahkaldah dan pola perllaku aLau slkap
Llndak vana berLu[uan meneaakkan keadllan
uenaan demlklan dapaL dlkaLakan bahwa secara konsepslonal kewlbawaan
peneaakan hukum sanaaL LeraanLuna pada hasllnva vaknl adll aLau Lldak adll lxxxvll
eneaakan hukum vana menahasllkan keadllan dlanaaap berwlbawa dan
seballknva roses peneaakan hukum vana hasllnva adl aLau Lldak adll senanLlasa LeraanLuna pada
fakLorfakLor
a Pukumnva sendlrl
b keprlbadlan aLau menLallLas peneaak hukum
c laslllLas pendukuna peneaakan hukum vana mencakup peranakaL lunak dan
keras
d 1araf kesadaran hukum dan kepaLuhan hukum masvarakaL
e kebudavaan hukum vana dlanuL oleh masvarakaL vana bersanakuLan
Apablla fakLorfakLor LersebuL dlasumslkan mempenaaruhl proses
peneaakan hukum maka dapaL dlkaLakan bahwa Laraf kewlbawaan peneaakan
hukum LeraanLuna pada fakLorfakLor LersebuL ArLlnva apablla fakLorfakLor Ladl
mempunval penaaruh poslLlf (karena secara subsLanslal poslLlf) maka Laraf
kewlbawaan peneaakan hukum relaLlf Llnaal namun apablla penaaruhnva
neaaLlf (oleh karena secara subLanslal menaanduna dampak) maka Laraf
kewlbawaan peneaakan hukum akan rendah aLau menurun Cleh karena lLu
penaaruhpenaaruh poslLlf senanLlasa harus dlperkuaL (dan dlkembanakan) sedanakan penaaruh
neaaLlf aLau dampaknva dlneLrallsasl (kalau Lldak munakln
dlhapuskan secara LunLas) Sehubunaan denaan lLu maka dlbawah lnl akan
dl[elaskan secara aarls besar perlhal fakLorfakLor LersebuL
lakLor Pukum
Sebaaalmana Lelah dlslnaauna dlaLas maka hukum mencakup unsurunsur lxxxvlll
sebaaal berlkuL
a Pukum perundanaundanaan
b Pukum adaL
c Pukum vurlsprudensl
d Pukum LrakLaL
e Pukum llmuwan aLau dokLrln
Secara ldeal unsurunsur lLu harus harmonls arLlnva Lldak sallna berLenLanaan
ulsamplna lLu maka dalam seLlap unsurpun seharusnva Lldak berLenLanaan
Mlsalnva hukum perundanaundanaan menaenal suaLu bldana sevoalanva Lldak
sallna berLenLanaan dan demlklan pula halnva denaan perundanaundanaan vana
menaaLur masalah laln vana ada kalLannva Mlsalnva unLuk masalahmasalah lalu
llnLas vana Lldak boleh sallna berLenLanaan adalah an Lara laln
aundanaundana nomor 3 Lahun 1963
bundanaundana nomor 13 Lahun 1980
cundanaundana nemor 8 Lahun 1981
dundanaundana nomor 4 Lahun 1982
eundanaundana nomor 20 Lahun 1982 dan seLerusnva
kalau conLoh perundanaundanaan dapaL dl[adlkan peaanaan semenLara maka
sevoalanva perundanaundanaan mempunval bahasa vana [elas Sebenarnva bahasa
perundanaundanaan lLu dlsamplna ke[elasannva harus sederhana dan LepaL oleh
karena lslnva merupakan pesan kepada waraa masvarakaL vana Lerkena perundanaundanaan lLu SeLlap
perundanaundanaan seharusnva merupakan pencermlnan
pelbaaal pasanaan nllalnllal mlsalnva lxxxlx
anllal kebebasan dan keLerLlban
bnllal perllndunaan dan pembaLasan
cnllal kekhususan dan keumuman
dnllal keluwesan dan kekeLaLan
e nllal kesebandlnaan dan kepasLlan
Pukum adaL hukum vurlsprudensl dan hukum llmuwan dlharapkan menalsl
kekosonaankekosonaan vana ada 1ldak munakln hukum perundanaundanaan
menaaLur semua seal kehldupan dan Lldak munakln pula seLlap perundanaundanaan
menalkuLl aLau mendahulul perkembanaan vana ada dalam masvarakaL
keLerLlnaaalankeLerLlnaaalan lnl sevoalanva dan munakln [uaa hukum LrakLaL
(khususnva pada nubunaanhubunaan lnLernaslonal)
uenaan demlklan kesan salah vana Llmbul dalam masvarakaL bahwa hukum
hanva Lerdlrl darl perundanaundanaan belaka seharusnva dllnLerallsasl unLuk
menceaah merosoLnva wlbawa peneaakan hukum Pal lnl dlsebabkan oleh karena
dewasa lnl ada anaaapan kuaL bahwa Lanpa perundanaundanaan halhal LerLenLu
harus dlaLur Lanpa upava hukum Pal lLu Lercermln dalam kenvaLaan denaan adanva
proses dereaulasl deblrokraLlsasl dan seLerusnva keadaan demlklan malahan akan
menahasllkan anoml dan dlsoraanlsasl uenaan demlklan dlkaLakan bahwa
kewlbawaan peneaakan hukum darl suduL hukumnva sendlrl akan daLa perLahankan
aLau dlLlnakaLkan apablla
aPukum perundanaundanaan sederhana [elas dan LepaL
bPukum perundanaundanaan Lldak sallna berLenLanaan balk secara verLlkal
maupun horlsonLal xc
cerlnakaL perundanaundanaan adalah Leaas sehlnaaa menuLup kemunaklnan
adanva produk perundanaundanaan vana menvelewena
denlnakaLan peranan hukum adaL hukum vurlsprudensl hukum llmuwan maupun
hukum LrakLaL unLuk menalsl kekosonaan dalam perundanaundanaan
keprlbadlan aLau menLallLas peneaak hukum
kuncl peneaakan hukum vana adll dan kewlbawaannva unLuk lndonesla
khususnva adalah menLallLas aLau keprlbadlan peneaak hukum Pal lnl dlsebabkan
oleh karena ada kecenderunaan vana kuaL dlkalanaan masvarakaL unLuk menaarLlkan
hukum sebaaal peLuaas aLau peneaak hukum ArLlnva hukum dlldenLlkan denaan
Llnakah laku nvaLa peLuaas aLau peneaak hukum Apablla slkap Llndaknva hukumnva
[uaa kurana balk (walaupun mlsalnva perundanaundanaannva sudah cukup lenakap
dan balk) Seballknva apablla slkap Llndak peLuaas aLau peneaak hukum dlanaaap
adll maka denaan sendlrlnva [uaa berkembana suaLu persepsl bahwa hukumnva
sudah cukup balk (dan benar)
Secara konsepslonal maka menLallLas aLau keprlbadlan mencakup
unsurunsur sebaaal berlkuL
a ola lnLeraksl soslal
b SlsLem nllalnllal vana dlanuL
c oLa berplklr
d Slkap
e ola perllaku
f SlsLem kaldahkaldah aLau normanorma xcl
kalau slsLem nllalnllal dlperaunakan sebaaal Lolok ukur maka
pasanaan nllalnllal vana dapaL menlnakaLkan kewlbawaan peneaak hukum
adalah usaha unLuk menveraslkan
a keahlakan denaan kebendaan
b kesendlrlan denaan kebersamaan
c kerahaslaan denaan keLerbukaan
d kemampuan denaan kesempaLan
e kepenLlnaan karler denaan kedlnasan
ualam kenvaLaan serlna Ler[adl bahwa salah saLu nllal menaaanLlkan
nllal lalnnva umpamanva ada kecenderunaan bahwa nllal kebendaan leblh
menon[ol dan dlusahakan unLuk dapaL menaaanLlkan nllal keahlakan Apablla
hal lLu Ler[adl maka sebelum men[adl perllaku nvaLa kecenderunaan lLu merupakan suaLu hazard
(endapan bahava) vana beraasal darl llnakunaan
peneaak hukum sendlrl vana dlsaLu plhak membahavakan profesl peneaak
hukum dan dllaln plhak [uaa akan menaaanaau pencarl keadllan
Apablla dlperhaLlkan pola lnLeraksl para peneaak hukum denaan
sesamanva maupun denaan masvarakaL maka ada kecenderunaan kuaL unLuk
memberlkan Lekanan vana besar pada halhal sebaaal berlkuL
a kekavaan maLerlel
b kekuasaan vana kadanakadana Lldak resml
c lmpulslvlLas dan emosl
d opularl Lasdenaan memenLlnakan pencapalan LaraeL secara kaku
ola lnLeraksl demlklan kalau dlpandana secara sosloloals menlmbulkan xcll
absLraksl vana memenLlnakan nllalnllal sebaaal ber lkuL
a kebendaan
b kebersamaan
c kerahaslaan
d kesempaLan dan
e kepenLlnaan kedlnasan
1ekanan pada nllalnl1al LersebuL menlmbulkan kecenderunaan unLuk
menuLup kemunaklnan berkembananva nllalnllal vana leblh kreaLlf dan poslLlf
enaaruhnva Lerasa pada pola berflklr dan slkap vana kadanakadana muncul
apablla harus dllaksanakan dlskresl dllapanaan dan dlmuka masvarakaL banvak
ulsamplna fakLorfakLor LersebuL dlaLas maka salah saLu hal vana
menvebabkan Lurunnva kewlbawaan peneaakan hukum apablla dlLln[au darl
suduL peneaaknva adalah kenvaLaan bahwa masvarakaL lndonesla merupakan
masvarakaL ma[emuk aLau plurallsLls Ada kecenderunaan kuaL darl peneaak
hukum unLuk senanLlasa menausahakan keseraaaman dalam peneaakan
hukum vana kadanakadana dllakukan Lanpa memperhlLunakan varlaslvarlasl
prlnslplel vana merupakan kenvaLaan eneaakan hukum dl wllavah perkoLaan
sudah pasLl laln denaan vana slfaLnva dllakukan dl pedesaan ul wllavah perkoLaan karena slfaLnva vana
sanaaL heLeroaln kadanakadana dlperlukan
varlaslvarlasl keseraaaman memana memudahkan peker[aan akan LeLapl
keseraaaman (mlsalnva dalam wu[ud kepasLlan hukum) belum LenLu
menahasllkan keadllan adahal keadllan merupakafl lnLl peneaakanhukum
vana berwlbawa (Lermasuk kewlbawaan para peneaaknva) xclll
kecenderunaan laln vana Lampak dalam kenvaLaan adalah bahwa para
peneaak hukum leblh memenLlnakan kedudukan darlpada peranannva
kenvaLaan demlklan menlmbulkan kesullLankesullLan besar unLuk meneaakan
hukum vana adll secara Lerpadu 1ekanan pada kedudukan dlsandana oleh para
peneaak hukum konsekuenslnva adalah penaaruh dan persepsl neaaLlf (darl
waraa masvarakaL Lerhadap pola perllaku peaak hukum)
laslllLas endukuna
Sebaaalmana Lelah dlslnaauna dlmuka maka faslllLas mencakup peranakaL
lunakdan keras SuaLu conLoh darl perlnakaL lunak adalah mlsalnva soal
pendldlkan endldlkan vana dlLerlma oleh para peneaak hukum dewasa lnl
cenderuna pada halhal vana prakLlskonvenslonal sa[a endldlkan hukum pada
Laraf kesar[anaan mlsalnva banvak dlkrlLlk oleh plhakplhak dlluar erauruan
1lnaal oleh karena Lldak menahasllkan sar[ana hukum slap pakal 1u[uan
pendldlkan hukum dewasa lnl bukanlah unLuk menahasllkan sar[ana hukum slap
pakal akan LeLapl sar[ana hukum vana memlllkl penaeLahuan LeorlLls vana cukup
vana kemudlan dapaL dlLerapkan dalam prakLek endldlkan prakLls dlperoleh dl
Laraf laln mlsalnva pada pendldlkan pasca sar[a aLau speslalls Sebaaal
reakslnva maka dlbenLuk lembaaa pendldlkan formal vana Lekanannva hanva
pada soalsoal prakLls belaka lembaaa mana Lerplsah denaan erauruan 1lnaal
Ce[ala lnl akan menlmbulkan kerancuan oleh karena dalam profesl hukum ada
pembaalan ker[a 1ldak semua sar[ana hukum menaruh mlnaL pada prakLek dan
Lldak semua sar[ana hukum menaruh mlnaL unLuk menaembanakan LeorlLeorl
belaka xclv
?ana sebenarnva dlperlukan adalah suaLu proaram pendldlkan vana khusus
baal peneaakan hukum roaram lLu menaaabunakan sealseal LeorlLls dan praLls
roaram demlklan Lldak harus dllakukan dalam keranaka pendldlkan
kesar[anaan akan LeLapl cukup sebaaal pendldlkan nonaelar aLau dlploma sa[a
Masalah peranakaL keras merupakan persoalan vana dewasa lnl merupakan suaLu
llnakaran seLan laslllLas flslk vana cukup Lldak munakln ada apablla Lldak
anaaaran vana cukup pula 8ahkan slap berfunasl apablla dlperlukan unLuk
lLupun dlperlukan anaaaran vana cukup kenvaLaan demlklan menumbuhkan
suaLu [urana pemlsah vana semakln lebar anLara harapan denaan kenvaLaan vana
dlhadapl keadaan demlklan raLaraLa menlmbulkan clLra vana buruk dlplhak
peneaak hukum
1araL kesadaran Pukum dan kepaLuhan Pukum
SeLlap waraa masvarakaL aLau kelompok pasLl mempunval kesadaran hukum
Masalah vana Llmbul adalah soal Larafnva vaknl apakah Larafnva Llnaal sedanasedana aLau rendah
kesadaran hukum sebenarnva merupakan suaLu proses vana
mencakup unsurunsur sebaaal berlkuL
a enaeLahuan hukum
b emahaman hukum
c Slkap hukum dan
d erllaku hukum
ara sosloloa dan pslkoloa beranaaapan bahwa LlnakaL kesadaran hukum vana
Llnaal Lercapal apablla waraa masvarakaL memaLuhl hukum sehlnaaa perllakunva
merupakan Llnakah laku hukum Sebenarnva pendapaL demlklan ada benarnva akan xcv
LeLapl dlperlukan perLlmbanaan Lerhadap fakLor lalnnva vaknl fakLor vana
menvebabkan waraa masvarakaL memaLuhl hukum kepaLuhan hukum lLupun darl
suduL penvebabnva ada dera[aLnva kemunaklhan adalah bahwa waraa masvarakaL
memaLuhl hukum karena
a 8asa LakuL pada sanksl neaaLlf vana dl[aLuhkan apablla hukum dllanaaar
b kepaLuhan hukum Ler[adl karena waraa masvarakaL lnaln memellhara hubunaan
balk denaan sesamanva
c kepaLuhan hukum Llmbul unLuk memellhara hubunaan balk denaan penauasa
d kepenLlnaan prlbadl Ler[amln oleh hukum
e Pukum vana berlaku sesual denaan nllalnllal vana dlanuL
8erdasarkan konsepkonsep LersebuL maka darl suduL kepaLuhan hukum
masvarakaL dapaL dlbaal dalam aolonaanaolonaan sebaaal berlkuL
a Colonaan vana memaLuhl hukum kepaLuhan LersebuL seharusnva dlperkuaL
mlsalnva denaan menaadakan penvuluhan hukum pemberlan lmbalan pada
panuLan hukum dan seLerusnva
b Colonaan vana merupakan pelanaaar hukum poLenslal oLensl lLu seharusnva
dlneLrallsasl sehlnaaa Lerceaah slkap Llndaknva vana nvaLa
c Colonaan pelanaaar hukum vana harus dlLlndak munakln denaan pen[aLuhan
hukum aLau penerapan maaLreae LerLenLu
d Colonaan vana sedana men[alanl hukum 8aal mereka harus dladakan proaramproaram vana
bermanfaaL aaar [era namun dlperslapkan unLuk kemball ke xcvl
masvarakaL seLelah masa hukumannva habls
e Colonaan bekas hukum mereka harus mendapaL LempaL kemball dalam
masvarakaL MasvarakaL harus dlslapkan aaar bekas hukuman lLu Lldak
mendapaLkan doronaandoronaan unLuk menaulanal perbuaLanperbuaLan neaaLlf
vana pernan dllakukannva dl masa lampau
_Secara seplnLas Lampaknva wlbawa peneaakan hukum relaLlf Llnaal apablla
dera[aL kesadaran hukum dan kepaLuhan hukum [uaa Llnaal endepaL demlklan
hanva sebaalan benar oleh karena kepaLuhan hukum mlsalnva merupakan
keslmpulan vana dlLarlk darl perllaku nvaLa namun apa vana ada dlballk perllaku
nvaLa LersebuL belum dlkeLahul denaan pasLl kepaLuhan hukum karena rasa LakuL
pada sankslnva (apablla melanaaar) memerlukan penaawasan peneaakan hukum
vana keLaL sekall enaawasan vana keLaL memerlukan manusla blava dan wakLu
vana Lldak sedlklL kewlbawaan peneaakan hukum dlukur dad kehadlran peneaak
hukum secara flslk (Lermasuk pola Llnakahlakunva)
kebudavaan
Secara anallLlskonsepslonal LerdapaL pelbaaal [enls kebudavaan apablla dlllhaL
darl perkembanaannva dan ruana llnakupnva ul lndonesla mlsalnva dlkenal
a SuperculLure valLu kebudavaan naslonal vana Lerwu[ud anLara laln dalam benLuk
andanaan Pldup undanaundana uasar bahasa dan seLerusnva Munakln
ae[ala lnl dapaL dlsebuL kebudavaan naslonal
b CulLure valLu kebudavaan sukusuku banasa vana [umlahnva seklLar
llmaraLusan suku SeLlap suku mempunval kebudavaan Lersendlrl vana xcvll
merupakan ldenLlLasnva unsurunsur LerLenLu kebudavaan suku lnl mempunval
peranan dalam pembenLukan kebudavaan naslonal Munakln ae[ala lnl dapaL
dlsebuL kebudavaan suku aLau kebudavaan daerah
c SubculLure vaknl kebudavaan khusus vana Llmbul dalam kebudavaan suku aLau
daerah vanaserasl denaan kebudavaan lnduknva
d CounLerculLure valLu kebudavaan khusus vana berLenLanaan denaan
kebudavaan lnduk aLau kebudavaan naslonal Ce[ala lnl dapaL dlsebuL sebaaal
kebudavaan Landlnaan
varlasl kebudavaan vana demlklan besarnva dl lndonesla menlmbulkan
perseslpersepsl LerLenLu Lerhadap kewlbawaan peneaakan hukum varlaslvarlasl
persepsl lLu sanaaL sullL unLuk dlseraaamkan karena sudah melembaaa dan
membudava Cleh karena lLu sevoalanva pola peneaakan hukum senanLlasa
dlsesualkan denaan konsepsl seLempaL sehlnaaa akan memperkuaL wlbawanva
kecuall varlasl kebudavaan berdasarkan perkembanaan dan ruanallnakupnva
maka hakekaL kebudavaan vana melembaaa denaan kuaLnva [uaa perlu
dlperLlmbanakan PakekaL lLu (unLuk lndonesla) adalah apa vana dlsebuL budava rasa
malu (shameculLure) uarl suduL Lanaauna [awab hukum budava rasa malu lnl
merupakan suaLu masalah vana sanaaL sullL unLuk dlaLasl 8udava rasa malu lnl
Llmbul alen karena pola saslallsasl pada anakanak memana leblh menekankan pada
rasa malu (kalau berbuaL salah) darlpada rasa bersalah 8asa bersalah baru Llmbul
seLelah ada rasa malu sedanakan rasa malu baru muncul apablla keLahuan oleh
orana banvak
8udava rasa malu lnl denaansendlrlnva [uaa merupakan ae[ala pada xcvlll
peneaak hukum !usLeru budava rasa malu lnllah vana kadanakadana
menurunkan dera[aL kewlbawaan peneaakan hukum oleh karena adanva
kecenderunaan unLuk menahlndarkan dlrl darl Lanaauna [awab
Palhal vana dl[elaskan dlaLas sedlklL banvak (munakln) menlmbulkan
peslmlsme LerLenLu LeruLama pada pencarl keadllan Akan LeLapl kenvaLaannva
memana demlklan unLuk menaaLasl fakLorfakLor vana menurunkan kewlbawaan
peneaakan hukum dlperlukan kesadaran dan LlndakanLlndakan vana nvaLa
kesadaran dan Llndakan lLu bukan selalu berasal darl masvarakaL luas (pencarl
keadllan) akan LeLapl [usLeru darl para peneaakan hukum sendlrl encarl keadllan
adalah oranaorana vana Lldak berdava dalam soal lnl Mereka hanva dapaL
menun[ukkan bahwa halhal LerLenLu dlrasakan Lldak adll
6) keslmpulan hasll semlnar
embahasan dan musvawarah dalam rapaL anlLla enaarah akhlrnva
sampal pada keslmpulankeslmpulan sebaaal berlkuL
uarl Loplk enlnakaLan Wlbawa eneaakan Pukum (SuaLu Lln[auan
Soslo?urldls)" dlperoleh keslmpulan
1 Masalah penlnakaLan wlbawa peneaakan hukum sevoavanva dlllhaL dad
hubunaan anLar sub slsLem dalam slsLem kemasvarakaLan dlmana hukum
merupakan subslsLem senLral vana sallna LerkalL denaan subslsLemsub
slsLem lalnnva
2 eneaakan hukum Lldak hanva mencakup lawenforcemenL LeLapl [uaa
peacemalnLenance karena pada hakekaLnva peneaakan hukum merupakan
proses penveraslan nllalnllal dan kaldahkaldah denaan pola prllaku kearah
pencapalan kedamalan Cleh karena lLu Luaas uLama peneaakan hukum adalah
keadllan
3 eneaakan hukum dan kewlbawaannva dlpenaaruhl oleh fakLorfakLor
hukum sendlrl keprlbadlan aLau menLallLas peneaak hukum faslllLas
pendukuna peneaakan hukum vana mencakup peranakaL lunak dan keras
Laraf kesadaran hukum dan kepaLuhan masvarakaL dan kebudavaan hukum
dlanuL oleh masvarakaL vana bersanakuLan uenaan kaLa laln adllLldaknva xclx
hasll peneaakan hukum LeraanLuna pada fakLorfakLor LersebuL
4 8aal lndonesla vana men[adl kuncl peneaakan hukum dan kewlbawaannva
adalah menLallLas aLau keprlbadlan peneaak hukum vana secara konsepslonal
mencakup unsurunsur pola lnLeraksl soslal slsLem nllal vana dlanuL pola
berflklr slkap pola prllaku dan slsLem kaldahkaldah aLau normanorma
3 1araf kesadaran hukum dan kepaLuhan masvarakaL vana merupakan proses
vana secara esenslel mencakup unsurunsur penaeLahuan pemahaman
slkap dan prllaku hukum memlllkl kalLan vana eraL denaan Laraf wlbawa
peneaakan hukum Cleh karena lLu ka[lan Lerhadap masalah wlbawa
peneaakan hukum menunLuL parLlslpasl bldana llmu soslal dan prllaku
6 Secara anallLls peneaakan hukum khususnva dalam bldana hukum pldana
eraL kalLannva denaan proses lnLerrelasl anLar adress hukum ALau darl seal
laln hal lLu dapaL dlllhaL darl konsepsl peneaakan hukum balk vana berslfaL
absLrak maupun konkrlL
7 eneaakan hukum dapaL pula dlllhaL darl konsepsl enforcemenL vana
dldalamnva menaanduna adanva konsepsl LoLal enforcemenL area of no
enforcemenL adalah LoLal enforcemenL dlkuranal area of no enforcemenL Cleh
karena dalam area full enforcemenL lLu sendlrl adanva deClslon no Lo
enforce maka vana senvaLanva adalah acLual enforcemenL dlmana para peneaak hukum LerllbaL
uarl Loplk eranan ollsl 8epubllk lndonesla Sebaaal eneaak Pukum
ualam 8anaka menanaaulanal ke[ahaLan" dlperoleh keslmpulan
1 ermasalahan okok
upavaupava vana dlperlukan unLuk menanaaulanal ke[ahaLan secara
konsepslonal dan secara operaslonal sehlnaaa dapaL mendukuna penlnakaLan
wlbawa peneaakan hukum
2 endekaLan permasalahan dllakukan secara konsepslonal dan secara prakLls
operaslonal
a Secara konsepslonal
1 Memupuk dan menlnakaLkan slkap masvarakaL unLuk
percava dan menaharaal olrl sebaaal alaL peneaak hukum
pellnduna masvarakaL dan baalan darl masvarakaL
2 Memblna dan menlnakaLkan profeslonallsme kepollslan
sebaaal peneaak hukum pellnduna masvarakaL
3 MemanLapkan Luaas dan funasl olrl sebaaal peneaak hukum
dan sebaaal baalan darl A88l dlbldana PankamraLa
4 MenlnakaLkan koordlnasl denaan peneaak hukum ke[aksaan
dalam penvldlkan perkara pldana berdasarkan perundanaundanaan vana berlaku
b Secara Cperaslonal
1 CpLlmasl dan dlnamlsasl pelaksanaan Luaas olrl selaku alaL
neaara peneaak hukum menuruL funasl prevenLlf represlf dan bln
mas
2 ker[asama dan koordlnasl olrl denaan alaL peneaak hukum
lalnnva dalam menaemban LuaasLuaas vusLlslal darl oraanlsaslc
oraanlsasl kemasvarakaLan dan pendldlkan dalam menaemban
Luaas non vusLlslal dlbldana PankamraLa
uarl Loplk 8elevansl kesaLuan andana eneaak Pukum ualam
enanaaulanaan ke[ahaLan" dlperoleh keslmpulan
1 kesaLuan andana valLu kesaLuan pandana dlanLara para peneaak hukum
Lerhadap peranakaL hukum sebaaal suaLu slsLem kesaLuan andana dalam
hal lnl adalah kesaLuan pandana dalam memahaml menafslrkan dan
menLer[emahkan kelnalnankelnalnan hukum vana LerLuana dalam
peraLuranperaLuran Sevoavanva [anaan dlarLlkan sebaaal usaha
persekonakolan aLau adanva saLu komando dalam mencapal Lu[uan
bersama vana Lelah dlsepakaLl
2 unLuk mencapal kesaLuan pandana dlperlukan penaeLahuan (knowlna)
vana memadal baal para peneaak hukum sehlnaaa LerdapaL kesesualan
anLara penaeLahuan dan pelaksanaan Luaas
3 eneaakan hukum bukan hanva Lanaauna [awab darlpada para peneaak
hukum LeLapl [uaa masvarakaL dan plhakplhak vana LerkalL Cleh karena lLu
pendldlkan hukum perlu dllaksanakan secara dlnl
4 Slkap dan prllaku para peneaak hukum harus dapaL menampllkan LlndakanLlndakan vana paLuL dl
Leladanl oleh masvarakaL 1lndakan LersebuL
dlharapkan akan mendorona masvarakaL unLuk berparLlslpasl dalam
meneaakkan hukum
3 ara peneaak hukum dalam melaksanakan Luaasnva harus mempunval
Lanaauna [awab moral dan soslal secara lnLernal dan eksLernal
6 Aaar kesaLuan pandana anLara peneaak hukum dapaL Lerlaksana denaan balk
perlu adanva forum komunlkasl seperLl semlnar dlskusl dan sebaaalnva
vana mellbaLkan prakLlsl LeorlLlsl maupun masvarakaL
uarl Loplk Aspek Sobural ualam enlnakaLan Wlbawa eneaakan Pukum"
dlperoleh keslmpulan
1 ualam menaka[l sesuaLu masalah sevoavanva klLa selalu menakalLkannva
denaan aspek sobural dl lndonesla
2 ualam mellhaL wlbawa peneaakan hukum [anaan hanva dlllhaL darl
ollsl aLau !aksa sa[a LeLapl benLena Lerakhlr ada pada penaadllan sebaaal
plhak vana menaambll kepuLusan
3 eneaak hukum dalam arLl luas adalah para pelaksana hukum pembenLuk
hukum dan masvarakaL
4 Pukum hendaknva dlrumuskan dalam benLuk aLuranaLuran vana sesual
denaan sobural dl lndonesla
3 ualam menlnakaLkan wlbawa peneaakan hukum lembaaa konLrol sosla1
merupakan lembaaa vana sanaaL domlnan
6 Wlbawa peneaakan hukum haruslah dlmulal se[ak dlnl dan dan dlrl cl
prlbadl
uarl Loplk arLlslpasl rofesl Pukum Sebaaal eneaak Pukum ualam
enlnakaLan Wlbawa eneaakan Pukum" dlperoleh keslmpulan
1 enaerLlan profesl hukum adalah profesl peneaakan hukum vana memenuhl
svaraLsvaraL LerLenLu (pendldlkan) mempunval Lanaauna[awab dan bermoral
balk (eLlka) dalam men[alankan funaslnva 1enLana hal profesl hukum belum
ada keLenLuan resml dan belum ada kesaLuan pendapaL
2 rofesl hukum mempunval penaerLlan dan ldenLlLas LerLenLu vana dalam
slsLem proses peneaakan hukum bukan men[adl saLusaLunva lnsLrumen
slsLem
3 rofesl hukum hanvalah salah saLu baalan darl peLuaas peneaak hukum dan
profesl laln vana sudah cukup berpenaeLahuan hukum dapaL dlserahl Luaas
ker[aan meneaakkan hukum oleh karena lLu perlu dlLumbuhkan slkap
berlnLearasl unLuk memperlancar peneaakan hukum
4 eran serLa profesl hukum hanva dapaL dllakukan denaan balk apablla
mendapaL dukunaan pemanLapan kode eLlk profesl hukum vana sampal
sekarana kabur unLuk menahlndarkan malprakLls peneaakan hukum
3 Anallsa usaha penlnakaLan parLlslpasl profesl hukum (penaacara [aksa dan
haklm) dalam menlnakaLkan wlbawa peneaakan hukum harus dllakukan
denaan pendekaLan slsLemlk vana berarLl mellhaL permasalahannva dad seal
keLerkalLan (seperLl be[ana berhubunaan) anLara subslsLem profesl
penaacara subslsLem profesl [aksa dan subslsLem profesl haklm
6 unakapan (klasaan) enaadllan sebaaal benLena Lerakhlr keadllan bukanlah
khava!an LeLapl suaLu ldeal (clLaclLa) vana memerlukan svaraLsvaraL
Adanva sldana penaadllan vana bebas
Adanva haklm vana Lldak memlhak
7 erlu adanva kesepahaman LenLana penaerLlan svaraLsvaraL dlaLas anLara
keLlaa profesl LersebuL vana akan merupakan kesaLuan dalam Lu[uan
bersama keLlaa subslsLem profesl lnl (unlLv ln snared aoals) Lanpa
menahllanakan dasar pemlklran bahwa seLlap subslsLem mempunval
peranan vana berbeda dalam melaksanakan Lu[uan slsLem
8 kesaLuan dalam Lu[uan bersama lnl akan memunaklnkan oraanlsasl profesl
menlndak anaaoLaanaaoLanva vana melakukan perbuaLan uneLhlcal dan
aLau llleaal vana dlharapkan akan memullhkan kemball kepercavaan
masvarakaL pada penaadllan dan hukum vana berarLl pula kemballnva
wlbawa peneaakan hukum
9 eneaakan hukum pldana sanaaL LeraanLuna denaan perkembanaan pollLlk
hukum pollLlk krlmlnll dan pollLlk soslal oleh karena lLu peneaakan
hukum Lldak hanva memperhaLlkan hukum vana oLonom melalnkan
memperhaLlkan [uaa masalah kemasvarakaLan dan llmu prllaku soslal
10 eneaakan hukum pldana harus dlselenaaarakan menu[u kearah model
admlnlsLrasl vana slsLemlk [lka dlkehendakl proses peneaakan hukum
dapaL ber[alan denaan balk
11 ualam melaksanakan Leaaknva hukum vana penLlna adalah pemullhan cll
kemball kepercavaan masvarakaL kepada hukum seh[naaa membawa
wlbawa hukum kepada proporsl vana sebenarnva
Aaar seaera dladakan keLenLuan resml menaenal
1 rofesl Pukum
2 8anLuan Pukum
uarl Loplk SlfaL/WaLak rllaku/WaLak rllaku Crana Lampuna ualam
kalLan uenaan ke[ahaLan" dlperoleh keslmpulan
1 Menllal adaL/keblasaan masvarakaL vana Lerpencar darl slkap/waLak
subculLure Lldak dapaL Lerplsah darl perasaan rellalus lmaalnasl mlsLlk
pemlklran mlsLlk dan raslonal ua!am hal lnl Lermasuk penln[auan
pslkoloal soslal dan sosloloal pada umumnva
2 lll esenaalrl sebaaal salah saLu dasar keprlbadlan sub culLure budava
Lampuna sebaaal baaalan masvarakaL lndonesla vana berbhlneka
sebeLulnva menaanduna nllalnllal luhur dalam ranaka budava malu dan
sebaaal mahkoLa darl harkaL manusla pada umumnva dan oleh karena lLu
ekslsLensl vana berhubunaan dalclm ranaka peneaakan wlbawa hukum
dlperlukan adanva penaerLlan vana mendalam
a SlsLem ldeal
b Lxpansl dan ref1eksl cara beraaul dan Llnakah 1aku
c MenaeLahul nllal soslal dan moral
d Pasll lnLeraksl soslal
e roses hubunaan dl dalam masvarakaL

3 ualam ranaka menaeLahul laLar belakana pll1 pesenaalrl dlhubunakan
denaan perbuaLan ke[ahaLan denaan kekerasan dlperlukan sLudl dan clll
penellLlan 1eblh lan[uL khususnva dlLuaaskan kepada unlla
4 erlu adanva penvuluhan hukum kepada masvarakaL denaan menaaunakan
kesempaLan dlsamplna secara formal vana sudah berlaku penvuluhan
LersebuL dlber lkan kepada aparaL dan peneaak hukum vana lanasuna berhubunaan denaan
masvarakaL ulsamplna lLu [uaa dlperlukan adanva
pendekaLan kepada pemukapemuka masvarakaL adaL
Akhlr darl anallsa permasalahan sLraLeal membanaun clLra ollsl dlLemukan
proses penvusunan 8encana SLraLeal ollsl sebaaal berlkuL
SLraLeal adalah konsepsl unLuk mencapal sasaran LerLeLu vana blla sasaran LersebuL Lercapal
akan memudahkan Lercapalnva Lu[uan umum denaan menaaunakan sumber dava LerLenLu
SLraLeal lnl [uaa memerlukan wakLu vana cukup pan[ana (10 Lahun)
roses penvusunan 8encana SLraLeal
roses erencanaan SLraLeal kepollsla
unLuk leblh mudahnva proses pefencanaan sLraLealk dl kepollslan vana mempunval
speslflkasl Luaas men[aaa keamanan dan keLerLlban uenaan demlklan harus berusaha
menaenall perkembanaan slLuasl pada masa vana akan daLana apa sa[a vana
berubah ke[ahaLan apa vana Ler[adl dan baaalmana cara menaendallkannva denaan
memperLlmbanakan kekuaLan dan kelemahan klLa sendlrl
Adapun prosesnva adalah
(1) MenenLukan Lu[uan vana akan dlcapal pada perlode LerLenLu
(2) Menaumpulkan daLa LenLana
(a) erkembanaan slLuasl ada masa vana lampau denaan [anaka wakLu vana sama
denaan perlode LerLenLu vana akan daLana perlu mencarl daLa perkembanaan slLuasl
10 Lahun vana lall sampal saaL pembuaLan rencana Pal lnl dlaunakan unLuk clv
menaeLahul perklraan apa vana akan Ler[adl pada masa vana akan daLana
(b) MenaldenLlflslr daLa vana menaaklbaLkan halhal vana Lldak blsa dlhlndarl pasLl
akan Ler[adl Mlsalnva urbanlsasl vana dapaL menaaklbaLkan adanva kerawanan
soslal pada LempaLLempaL LerLenLu ALau [uaa adanva pembanaunan koLa dan [alan[alan vana dapaL
menaaklbaLkan berLambahnva arus lalullnLas vana blsa
menlmbulkan kemaceLan pada LempaLLempaL LerLenLu
(c) MenaldenLlflslr daLa vana dapaL menaaklbaLkan sanaaL munakln Ler[adl Mlsalnva
adanva pembanaunan dl perkoLaan dapaL menaaklbaLkan ke[ahaLan LerLenLu
menlnakaL
(d) MenaldenLlflslr daLa vana dapaL memunaklnkan Ler[adl LeLapl blla Ler[adl dapaL
menaaklbaLkan slLuasl keamanan dan keLerLlban benarbenar Lerancam Mlsalnva
kebakaran pada kompleks vana padaL penduduknva [ebolnva Lanaaul sunaal besar
pada LempaL vana seklLarnva banvak pemuklman
(e) MenaldenLlflslr daLa vana dapaL memunaklnkan akan Llmbulnva ke[ahaLan
(3) uenaan daLa LersebuL dlanallsa unLuk menaeLahul apa sa[a vana akan berubah dan
apa vana pallna besar dan mendasar perubahannva (blachanae)
(4) MembuaL skenarlo perubahan slLuasl sampal pada perlode LerLenLu vana akan dlLu[u
(3) uarl scenarlo perubahan slLuasl LersebuL kemudlan ldenLlflser peluanapeluana vana dapaL
dlmanfaaLkan dan ancaman apa vana harus klLa hadapl aLau Lanaaulanal
(6) MenaldenLlflslr daLa kekuaLan dan kelemahan sendlrl
(7) Menvusun alLernaLlfalLernaLlf umuk mencapal Lu[uan vana Lelah dlLeLapkan ALau
berusaha menaendallkan skenarlo perubahan slLuasl men[adl skenarlo vana dllnalnkan
unLuk mencapal Lu[uan vana dlkehendakl dalam menvusun alLernaLlf lnl perlu menvusun
penambahan kekuaLan dan penekanan kelemahan sendlrl serLa pemanfaaLan peluanacv
peluana unLuk menahadapl ancaman
(8) Memlllh alLernaLlf vana pallna balk denaan memperhaLlkan efekLlflLas
(Lercapalnva Lu[uan) dan eflslensl (penaaunaan sumber dava vana relaLlf kecll)
(9) Menvusun rencana sLraLealk valLu men[abarkan alLernaLlf Lerplllh men[adl rencanl
vana balk
8erbaaal hal vana dapaL dlkemukakan seLelah menaanallsa Pasll Semlnar
enlnakaLan Wlbawa eneaak Pukum" sebaaal berlkuL
1 8ahwa upava penanaaulanaan Llndak pldana (pelanaaaran lalullnLas) Lldak dapaL
dlplsahkan darl sLraLeal pemblnaan keamanan dan keLerLlban naslonal denaan
menauLamakan blmblnaan kepada masvarakaL
2 unLuk menun[ana upava sebaaalmana no1 olrl perlu memperhaLlkan berbaaal
fakLor seperLl nllal kepercavaan aspek dukunaan masvarakaL
3 bahwa alamaL vana dlLu[u oleh hukum Lldak hanva masvarakaL LeLapl Lermasuk
[uaa aparaL peneaak hukum LeruLama olrl karena bldana Luaasnva berada dl
anLara masvarakaL
4 Wlbawa olrl / clLra olrl amaL dlpenaaruhl oleh aparaL peneaak hukumnva
morallLasnva dan model peneaakan hukum vana humanlLls dan profeslonallsme
3 8ahwa fakLor peneaakan hukum mellpuLl Pukumnva keprlbadlan / menLallLas
aparaL peneaak hukum faslllLas pendukuna Laraf kesadaran hukum dan
kepaLuhan masvarakaL dan budava hukum vana dlanuL masvarakaL Semua lnl
amaL berpenaaruh pada menlnakaLnva clLra olrl dalam upava penanaaulanaan
Llndak pldana (uLamanva pelanaaaran lalullnLas) cvl
8A8 lv
Lnu1u
kLSlMuLAn
uarl Llaa (3) permasalahan vana dlrumuskan dldapaL keslmpulan sebaaal berlkuL
1 8espon masvarakaL Lerhadap Llndakan pollsl dalam menanaaulanal Llndak pldana pelanaaaran
lalullnLas pollsl mampu mewu[udkan kondlsl kekeluaraaan dalam memberlkan pelavanan kepada
masvarakaL dan leblh responslve slmpaLlk dan Lldak membedakan slapapun vana berurusan denaan
pollsl 8espon masvarakaL Lerhadap klner[a pollsl dalam menanaanl kasus LAkA lalullnLas amaL
poslLlf karena sebaaal medlaLor anLara pelaku dan korban pollsl berLlndak dlslplln dalam medlasl
penal 8espon masvarakaL Lerhadap pollsl dalam menanaaulanal pelanaaaran lalullnLas poslLlf karena
landasan penanaaulanaan denaan asas
2 lakLorfakLor vana mempenaaruhl clLra pollsl dalam penanaaulanaan Llndak pldana pelanaaaran
lalullnLas dapaL dlkemukakan adanva enam fakLor valLu profeslonallsme/lnLelekLullsme medlaLor
keLaqwaan keLeladanan dlslplln dan LaaL peraLuran dan fakLor Lerakhlrnva adalah kewlbawaan cvll
keenam fakLor LersebuL sanaaL berpenaaruh baal Lumbuhnva clLra pollsl dalam penanaaulanaan Llndak
pldana pelanaaaran lalullnLas
3 SLraLeal vana perlu dlambll kepollslan unLuk membanaun clLranva dalam menanaaulanal rlndak
pldana
pelanaaaran lalullnLas melalul lnLearaLed prevenLlon efforL anLara waraa masvarakaL dan pollsl ul slsl
laln reformasl dlrl merupakan upava pollsl dalam membanaun clLranva 1ermasuk reformasl
profeslonallsme/lnLelekLuallsme keLeladanan pollsl !adl reformasl dlrl pollsl vana uLama adalah
reformasl culLural
SA8An
Membanaun clLra pollsl Lldak munakln dllakukan Lanpa ker[asama denaan waraa masvarakaL denaan
musvawarah merupakan sarana efekLlf vana dlrasa mampu membanaun clLra pollsl ke depan leblh balk
cvlll
uAl1A8 uS1AkA
All Achmad ollsl dan LfekLlflLas Pukum dalam enanaaulanaan krlmlnallLas" dalam
Men[ela[ahl ka[lan Lmplrls Lerhadap Pukum !akarLa 1 ?aslf WaLampone1998
Aslan Puman 8lahLs Comusslon lndonesla"envlksaan Lerhadap 2 penduduk desa oleh pollsl dl
SumaLera SelaLan berkalLan denaan suraL [ual bell pembellan sapl 12 !anuarl
2006 (Sumber hLLp//lndonesla ahrckneL/news/malnfllephp/ua2006/43)
8ox SLevan ollce crlme" dalam ower Crlme and MvsLlflcaLlon London new ?ork 1avlsLok
ubllcaLlons 1983
8rannen !ulla Memadukan MeLode enellLlan kuallLaLlf denaan kuanLlLaLlf ?oavakarLa
dlLerblLkan aLas ker[a sama lakulLas 1arblvah lAln AnLasarl Samarlnda denaan
penerblL usLaka ela[ar 1997
8awenaan Cerson W envldlkan erkara ldana dan 1eknlk lnLeroaasl !akarLa radnva
aramlLa 1977
uenzln norman k Llncoln ?vonna S Pandbook of CuallLaLlve 8esearch London SACL
ubllcaLlons 1994
u[amln Awaloedln 8eberapa Masalah dalam kepollslan neaara 8epubllk lndonesla" (1986)
menaaunakan lsLllah pemblnaan masvarakaL" (8lMAS) unLuk menun[uk
Luaas Luaas kepollslan vana berslfaL preempLlf
CoslLa Arlef Masalah korban ke[ahaLan !akarLa Akademlk reslndo 1993
Pablb A Pasln 8eberapa CaLaLan Menaenal kepollslan Makalah Semlnar naslonal ollsl
lndonesla lll usaL SLudl kepollslan lakulLas Pukum unlverslLas ulponeaoro
Semarana 1998
Padlkusuma P Pllman eradllan AdaL dl lndonesla !akarLa Cv Mlswar 1989
PadlsapuLro aulus emberlan Malu 8elnLearaLlf Sebaaal Sarana nonpenal enanaaulanaan
erllaku roaram uellkuensl Anak (SLudl kasus dl Semarana dan
SurakarLa) ulserLal roaram dokLor llmu Pukum Semarana ulP undlp 2003
Pendradl Meneaakkan Supremasl nllal nllal Slpll eran kepollslan dalam erspekLlf PAM
Makalah Semlnar naslonal ollsl lndonesla lll usaL SLudl kepollslan lakulLas
Pukum unlverslLas ulponeaoro Semarana 1998 clx
lndarLl Lrlvn ulskresl ollsl Semarana Lembaaa enerblL unlverslLas ulponeaoro 2000
kepollslan neaara 8epubllk lndonesla erpollslan MasvarakaL 8uku edoman elaLlhan unLuk
AnaaoLa olrl !akarLa 2006
kepuLusan kapolrl no ol kL/200/lx/2003 Lanaaal 7 SepLember 2003 LenLana 8encana
SLraLeals olrl 2003 2009 (8ensLra olrl)
kopona Medan karolus "eradllan 8ekonslllaLlf konsLruksl envelesalan kasus krlmlnal
MenuruL 1radlsl MasvarakaL LamohoL dl llores nusa 1enaaara Llmur" ulserLal
roaram uokLor llmu Pukum Semarana ulP undlp 2006
kunarLo Merenunal krlLlk 1erhadap ollsl ClpLo Manunaaal !akarLa 1993 8uku 1
___________ Merenunal krlLlk 1erhadap ollsl ClpLo Manunaaal !akarLa 1993 8uku 2
___________"eran serLa MasvarakaL dalam Men[aaa 1uaas dan 1anaauna !awab ollsl
1ldak Men[urus kepada 1lndakan neaaLlp" Makalah Semlnar naslonal ollsl
ll LenLana erLanaauna[awaban ollsl ulselenaaarakan oleh usaL SLudl
kepollslan lakulLas Pukum undlp dl Semarana pada 13 !ull 1996
Laporan WALPl 2003 dalam 1empo lnLerakLlf 03 desember 2003
Malaranaena Andl A ollsl Slpll dalam emerlnLahan ualam nearl Makalah semlnar naslonal
ollsl lndonesla lll usaL SLudl kepollslan lakulLas Pukum unlverslLas
ulponeaoro semarana 1998
Muladl dan 8arda nawawl Arlef 1eorl 1eorl dan kebl[akan ldana enerblL Alumnl banduna
1983
______ ke[ahaLan dl llnakunaan rofesl Makalah Semlnar naslonal S kk ul unul
Semarana 1992
_______ ollsl dan Pak Asasl Manusla Makalah Semlnar naslonal lndonesla 3 usaL SLudl
kepollslan lakulLas Pukum unlveslLas ulponeaoro Semarana 1993
_______ kaplLa SelekLa eradllan ldana 8adan enerblL unlverslLas ulponeaoro Semarana
1993
_______ ker[asama lnLernaslonal dalam 8ldana enceaahan ke[ahaLan dan eradllan ldana
Makalah enaLaran naslonal Pukum ldana dan krlmlnoloal fakulLas Pukum unul semarana
1993 cx
_______" ke[ahaLan Llnakunaan rofeslonal" dalam kaplLa SelekLa SlsLem eradllan ldana
Semarana 8adan enerblL undlp 1993
nawawl Arlef 8arda kebl[akan LealslaLlf dalam enanaaulanaan ke[ahaLan denaan ldana
en[ara Cv AnanLa Semarana 2000
___________ 8arda kepollslan dalam perspekLlf kebl[akan krlmlnal dan SlsLem eradllan
ldana Makalah Semlnar naslonal ollsl lndonesla lll usaL SLudl kepollslan lakulLas Pukum
unlverslLas ulponeaoro Semarana 1998
____________ 8eberapa Aspek kebl[akan eneaakan darl enaembanaan hukum ldana
1 ClLra AdlLva 8akLl 8anduna 1998
___________ 8unaa 8ampal kebl[akan Pukum ldana ClLra AdlLva 8akLl 8anduna 1996
Masalah eneaakan Pukum dan kebl[akan enaaaulanaan ke[ahaLan ClLra AdlLva 8akLl
__________ Medlasl ldana ( enal MedlaLlon ) dalam envelesalan SenakeLa / Masalah
perbankan beraspek ldana dlluar enaadllan ulaloa lnLerakLlf Medlasl erbankan dl 8ank
lndonesla Semarana 2006
nn kasus vCu ollsl MeaawaLl anwas nlla elanaaaran sanaaL serlus oleh ollsl dalam
Parlan kompas !akarLa 2004
_____"8lla Anda ulLllana olanLas" sumber
hLLp//wwwLransparanslorld/ka[lan/ka[lan3_lallnhLml)
_____" kapolrl rofeslonallsme ollsl 8elum CpLlmal" 8erlLa Parlan kCMAS 1 !ull 1993
naskah Akademlk Crand SLaLeal olrl 2003 2023 polnL 122 LenLana 8esLorasl SlsLem
keadllan 8esLorasl SlsLem keadllan 8esLoraLlve !usLlce
amunakas Srl 8lnLana olrl sebaaal enaembanaan kebl[akan kAMuAC8l Makalah
Semlnar naslonal ollsl lndonesla lll usaL SLudl kepollslan lakulLas Pukum unlverslLas
ulponeaoro Semarana 1998
u[lvono 8ambana" SLraLeal MenaanakaL kemball ClLara olrl" ArLlkel
Parlan Suara karva 1 !ull 2003 (kf Suara karva Cnllne 23 !anuarl 2007
hLLp//wwwsuarakarvaonllnecom/newshLml? ld113664)
8ahard[o SaL[lpLo dalam kopona Medan karolus dan renaka lrans !(Ld) Slsl slsl Laln darl
Pukum dl lndonesla !akarLa enerblL 8uku kompas 2003 cxl
______________erLanaauna[awaban ollsl 8erkalLan denaan 1uaasnva en[ela[ahan
Lerhadap eLa ermasalahan" Makalah Semlnar naslonal ollsl lndonesla ll dlseleaaarakan oleh
usaL SLudl kepollslan lakulLas Pukum undlp 13 !ull 1993
_______________" Membanaun ollsl lndonesla 8aru olrl dalam Lra pascaA88l"
Makalah Semlnar naslonal ollsl lndonesla lll vana dlselenaaarakan oleh usaL SLudl kepollslan
lakulLas Pukum unul semarana Lanaaal 2223 CkLober 1998
_________________ Pasvlm Asvarl (Ld) ollsl Slpll dalam erubahan Soslal dl lndonesla
!akarLa enerblL 8uku kompas 2002
8azak A kamll" rofeslonallsme erwu[udan aradlama 8aru olrl" Parlan lklran
8akvaL 3 !ull 2006
8eksodlpuLro Mard[ono" llmu kepollslan dan perkembanaannva dl lndonesla" Makalah
Semlnar llmu kepollslan dan rofeslonallsme olrl dalam 8anaka Sewlndu ka[lan llmu kepollslan
unlverslLas lndonesla 2 SepvLember 2004
SanLosa lwan" 8epubllk lnl 8uLuh kepasLlan Pukum" ArLlkel Parlan kompas 06 MareL
2004
Sarwono SarllLo Wlrawan"ClLra ollsl dalam Leorl slkoloal Soslal" ArLlkel Parlan
kCMAS 1 !ull 1993
Sumarvono L LLlka rofesl Pukum normanorma 8aal eneaak Pukum ?oavakarLa
enerblL klnlslus 1993
SulLanl"rofelonallsme olrl dl Lenaah Membalknva amor" ArLlkel PaLlan kompas 03 !ull
2006
Suparmln" Lembaaa kepollslan dalam envelesalan konfllk endukuna AnLar arLal dl
kabupaLen !epara SLudl kasus dl uesa uonaos kecamaLan keduna" 1esls roaram MaalsLer llmu
Pukum Semarana undlp 2000
Suprana !ava" ollsl dan elavanan MasvarakaL" Makalah Semlnar naslonal ollsls l
dlselenaaarakan oleh usaL sLudl kepollslan unul 1993
SuraL kepuLusan kapolrl nopol SkL/360/vl/2003 Lanaaal 10 !unl 2003 LenLana Crand
SLraLeals olrl Menu[u 20032023
SuLanLo" Membanaun olrl unuLk menumbuhkembanakan kepercavaan MasvarakaL"
MA8LS kepollslan 8epubllk lndonesla !akarLa 2006
1abah AnLon MenaLap denaan MaLa PaLl ollsl lndonesla !akarLa Cramedla usLaka uLama
1991 cxll
1ablold Mlnaauan ueLlk21 AausLus s/d 14 SepLember 1993
undana undana nomor 8 1ahun 1981 LenLana klLab undana undana Pukum Acara
ldana (kuP)
Wahld Abdul Modus modus ke[ahaLan Modern 8anduna 1 1arslLo 1993
Walhl"kekerasan ollsl Lerhadap Waraa 8o[ona" (Sumber WALPl
hLLp//wwwwalhlorld/kampanve /cemar/sampah/041123 kekeraspol bo[ona