Anda di halaman 1dari 1

K A L E N D A RA K A D E M I KT A H U N2 0 1 1

POL IT E K N IKK E ME N TERIAN
PENGAJIANTINGGIMALAYSIA
TARIKH
POLIMAS,PKB, PKKT,
PSMZA,PTSB,PJK,PHT

PUO, POLISAS, PKS, PPD.
PKK, PSA, PJB, PSP, PKM,
PMM, PSAS, PSIS, PTSS, PMS,
PMU.
P8U, PNS, PBS, PMJ, PSS

MINGGU

LATIHAN
INDUSTRI

AKTIVITI

S E S ID I S E M B E R
2O1O

b

28-12-10 - 02-12-10 2 9 - 11 - 1 0 - 0 3 - 1 2 - 1 0

1 Minggu

Aktivitibuaikenal

05-12-10 - 27-41-11 06-12-10 -

28-01-11

B Minggu

Perkuliahan

3 0 - 0 1 - 1 1- 0 3 - 0 2 - 1 1 3 1 - 0 1 - 1 1 -

04-02-11

1 Minggu

Cuti Pertengahan
Semester

06-02-11 - 31-03-11 07-02-11 -

01-04-11

BMinggu

Perkuliahan

03-04-11 - 14-04-11 a 4 -o 4 -1 1 -

1 5 -04- 11 2 M i n g g u

17-04-11 - 28-04-11 1B-04-11 -

29-04-ii

0 1 - 0 5 - ' 1 1- 3 0 - 0 6 - 1 1 0 2 - 0 5 - 1 1 -

01-07-11 9 Minggu

2g-11-10
sehingga
29-04-11

MingguUlangkaji

2 iviinggu

Peperiksaan

CutiSemester,/Semester
Pendek

S E S IJ U N 2 0 1 1
03-07-11 - 07-07-11 04-07-11 -

08-07-11

1 Minggu

AktivitiSuaikenal

10-07-11 - 25-08-11

11-47-11 -

26-08-11

7 Minggu

Perkuliahan

28-08-11 - 01-09-11

29-08-1 -

02-09-11

1 Minggu

Cuti PertenEahan
Semester

04-11-11

9 Minggu

Perkuliahan

04-09-11 - 03-11-11 05-09-1
0 6 - .11- 11 - 1 0 - 11 - 11

-

a7-11-11 -

13-11-11 - 24-11-11 14-11-11 -

11-11-11 1 Minggu

o4-o7-11
sehingga

MingguUlangkaji

25-11-11

2 Minggu

Peperiksaan

27.11-11 - 1'5=12',1'128-11,11 - 16-12-11

3 Minggu

CutiSemester:

o2-12-11

S E S ID I S E M B E R2 0 1 1
1 8 - 1 2 - 1 1 - 2 2 - 1 2 - 1 1 19-12-11 -

23-12-11

1 Minggu

RINGKASAN:
.
.
.
.
'
.

P e r k u l i a h a- n1 6 M i n g g u
TahunBaruCina-3 & 4 Februari2All
HariRayaAidilFitri- 30 & 31 Ogos 2011
HariDeepavali-26 Oktober2011
HariRayaAidilAdha- 6 November2011
Peperiksaan
LisanMUET
l 0 1 1d a n 1 1 , 1 2 , 1A3 p r i 2
i . 4 , 5 , 6A p r i 2
l 011
3 k t o b e2
r O 1 1d a n 1 8 . 1 9 . 2 O
i i . 1 1 . 1 2 . 1O
0 k t o b e 2r 0 . 1

AktivitiSuaikenal

Diluluskan
oleh:

A
f !r.

| 'tru
\

1,7

M e j a r( K ) H a j i M d . N o r B i n Y u s o f
K e t u aP e n g a r a h
J a b a t a nP e n g a j i a nP o l i t e k n i k

rarikh

, )'+- t?- }alo