Anda di halaman 1dari 7

www.gemaislam.net/...pendidikan_islam/pembangunan_perisian_pengajaran_dan_pembelaja ran_berbantukan_komputer_ppbk_adab_me...

- Cached - Similar

Matlamat kajian ini adalah untuk membangunkan satu perisian pengajaran dan pembelajaran bantuan komputer (PPBK) yang bertajuk Adab Menjaga Fitrah Lelaki dan Perempuan. Pengguna sasaran primer perisian PPBK ini adalah pelajar-pelajar Tingkatan Satu. Metodologi pembangunan perisian PPBK ini adalah berasaskan model rekabentuk pengajaran Hannafin dan Peck (1988) yang mempunyai tiga fasa iaitu fasa analisa keperluan, fasa rekabentuk dan fasa pelaksanaan dan penilaian. Perisian PPBK ini dibangunkan menggunakan perisian pengarangan Micromedia Flash MX dan perisian sokongan lain seperti Adobe Photoshop 6.0, Micromedia Fireworks MX dan Swish 2.0. Pendekatan pedagogi PPBK yang digunakan ialah pendekatan tutorial Alessi dan Trollip 2001. 30 orang pelajar Tingkatan Satu dan lima orang guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Victoria Kuala Lumpur terlibat dalam menjalankan penilain formatif dan penilaian sumatif terhadap perisian PPBK yang dibangunkan ini. Penilaian perisian PPBK ini juga melibatkan beberapa aspek antaranya penilaian kandungan, penilaian teknikal dan penilaian keseluruhan oleh penilai pakar yang terdiri daripada pelajar Sarjana Pendidikan Komputer. Dapatan kajian melalui penilaian sumatif menunjukkan perisian PPBK ini dapat membantu pelajar memahami dengan lebih jelas dan cepat mengenai Adab Menjaga Fitrah Lelaki dan Perempuan, mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih bermotivasi dan menyeronokkan, pelajar dapat menggunakan mengikut tahap penguasaan masing-masing. Dapatan kajian juga menuqjukkan pensian PPBK ini berjaya memberikan maklumat mengenai Adab Menjaga Fitrah Lelaki dan Perempuan dengan baik dan dapat membantu pelajar dan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran topik ini.

www.scribd.com/doc/6261126/pembelajaran-berbantukan-komputer - Cached

Pengenalan Kepada Artikel Artikel yang hendak diulas ini berkaitan dengan kajian terhadap Pembelajaran Berbantukan Komputer: Aras Penguasaan Kemahiran Pelajar Dalam Penyelesaian Masalah yang ditulis oleh Saifullizam Puteh, Mohd Zairulniza Jaludin dan Ahmad Rizal Madar dari Jabatan Pendidikan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan Teknikal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Secara umumnya artikel ini menyentuh berkaitan dengan penggunaan kaedah pembelajaran berbantukan komputer (PBK) yang dapat meningkatkan prestasi pelajar. Di samping itu juga, maklumat yang terdapat dalam artikel ini boleh digunakan bagi membimbing tenaga pengajar dalam mengaplikasikan pembelajaran berbantukan komputer dalam proses pengajaran mereka.

Ilmu yang hendak disampaikan tidak diterima sepenuhnya oleh pelajar. Menurut kajian Menn (1993) hanya 30% sahaja ilmu yang diperolehi oleh pelajar daripada kuliah yang di sampaikan oleh pengajar di dalam kuliah. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran kaedah tradisional. Penulis mengkaji samaada penggunaan PBK memberi kesan terhadap keupayaan pelajar dalam penyelesaian masalah dalam pembelajaran mata pelajaran . penggunaan simulasi komputer boleh membantu dalam penjanaan kemahiran penyelesaian masalah. Terdapat beberapa masalah yang telah digariskan oleh penulis berkaitan kaedah pengajaran tidak menggunakan komputer dalam menjana kemahiran menyelesaikan masalah terutamanya dalam bidang kejuruteraan elektrik. Antaranya ialah pelajar mengambil masa yang lama semasa membuat pendawaian dan kadangkala berlaku masalah pada komponen. kaedah tradisional lebih berpusatkan pengajar. pengajar memberikan soalan kepada pelajar dan meminta pelajar menyelesaikannya dimana ianya menyukarkan proses penjanaan kemahiran penyelesaian masalah kerana pelajar bergantung kepada pengajar untuk mendapatkan jawapan. ianya juga mengenai pasti penggunaan PBK sebagai satu alat kognitif yang boleh digunakan dalam penjanaan kemahiran penyelesaian masalah. Selain daripada itu. Ini menyebabkan proses pembelajaran terbantut. Selain daripada itu. kemahiran penyelesaian masalah di kalangan pelajar dijana melalui perbincangan soalan-soalan berkaitan dengan topik yang dipelajari atau dengan kata lain. Kemahiran itu boleh diperolehi oleh pelajar dengan menggunakan simulasi komputer kerana pembelajaran menggunakan simulasi membawa pelajar ke arah pembelajaran menggunakan kaedah penemuan. objektif yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui aras kemahiran yang dikuasai oleh pelajar dalam menggunakan kaedah PBK dengan kumpulan pelajar yang tidak menggunakannya. Salah satu alat yang boleh membantu proses kognitif dan penerimaan ilmu yang disampaikan oleh pengajatr ialah simulasi komputer. Oleh itu.Berdasarkan artikel ini.

my/km/24-06/KM%20ART%2011. Kaedah kajian yang dijalankan adalah dengan membahagikan sampel kajian yang terdiri daripada pelajar diploma kejuruteraan elektrik.pd PENGENALAN Faharol Razi (1998) menyatakan istilah Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran diambil daripada istilah asalnya dalam Bahasa Inggeris iaitu Computer-Based Instruction (CBI) yang bermaksud pengajaran terancang berasaskan komputer. Criswell (1989) pula . web. Soal selidik dibangunkan berdasarkan model ARCS yang berkaitan dengan motivasi.usm.Teknologi Elektrik 1 berdasarkan daripada latar belakang masalah yang digariskan. Terdapat tiga persoalan kajian telah dibangunkan oleh penulis iaitu mengenai aras kemahiran yang dikuasai oleh kumpulan pelajar yang menggunakan simulasi komputer Electronic Workbench berbanding dengan kumpulan pelajar yang tidak menggunakannya.Data-data dianalisis menggunakan ujian t dan ujian skor min. Kajian yang dijalankan bertujuan untuk melihat kesan penggunaan simulasi komputer melalui perisian elektronik workbench untuk menyelesaikan masalah analisis litar. Politeknik Ungku Omar kepada dua kumpulan iaitu kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. kesan penggunaan simulasi komputer Electronic Workbench terhadap kumpulan pelajar yang menggunakannya berbanding dengan kumpulan pelajar yang tidak menggunakannya dan kesan terhadap keupayaan pelajar dalam penyelesaian masalah. Instrument kajian pertama adalah satu set soalan matapelajaran elektrik sebagai ujian pos dan soal selidik untuk menyokong hasil dapatan instrumen pertama.

Aras Kemahiran Yang Dikuasai Oleh Pelajar Yang Menggunakan Simulasi Komputer Menurut artikel ini. . Aktiviti pengulangan amat memerlukan kebebasan dan kreativiti daripada para pelajar (Clements. Menurut Gagne dan Briggs dalam Rosenberg (2000). Antara keistimewaan tersebut adalah seperti berikut: Hubungan Interaktif : Komputer membolehkan wujudnya hubungan di antara rangsangan dengan jawapan. terdapat perbezaan yang signifikan tahap penguasaan aras kemahiran di antara kumpulan pelajar yang menggunakan simulasi komputer Electronic Workbench dengan kumpulan pelajar yang tidak menggunakan simulasi komputer Electronic Workbench. Maklum Balas Dan Peneguhan: Media komputer membolehkan pelajar memperoleh maklum balas terhadap pembelajaran secara serta merta. 1995). Pengulangan: Komputer membolehkan pengguna mengulangi apabila perlu untuk memperkuatkan lagi pembelajaran dan memperbaiki ingatan. Peneguhan positif yang diberi apabila pelajar memberikan jawapan dapat memotivasikan pelajar. Terdapat beberapa kajian yang membuktikan bahawa bahan multimedia interaktif mampu mempertingkatkan kadar penerimaan pelajar mengenai sesuatu bahan yang diajar sebanyak 30% lebih daripada pelajar yang menggunakan kaedah pengajaran tradisional (Crowe dan Palmera-Leynes. Bahkan komputer dapat menggalakkan inspirasi dan meningkatkan minat. 1995). 3. komputer dapat digunakan sebagai media pembelajaran kerana komputer memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh media pembelajaran yang lain sebelum zaman komputer.mendefinisikan Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) sebagai penggunaan komputer dalam menyampaikan bahan pengajaran dan melibatkan pelajar secara aktif serta membolehkan maklum balas.

Langkah ini mungkin tidak dilakukan satu persatu tetapi mungkin dengan menyeluruh secara interaktif. Pakej CERDIK IT. terdapat empat langkah dalam penyelesaian masalah iaitu mengenalpasti. Antara lain. Pengajaran dan pembelajaran melalui sistem komputer telah berjaya menarik minat ramai pihak dan dijangkakan ianya akan memberi kesan terhadap corak pendidikan pada masa akan datang. Menurut Lockard. membuat kerja dan melaksana. merancang. Dalam penyelesaian masalah. Kesimpulan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang berasaskan model pendidikan yang berkisar pada persekitaran pembelajaran secara konstruktivisme (Jonassen. Canada (Barrow & Tamblyn. pelajar diberi masalah untuk diselesaikan. Dalam penilaian sumatif pakej ini. 5. Terdapat kemungkinan di . terdapat peningkatan dari segi pengetahuan pelajar mengenai komputer dan teknologi maklumat serta aplikasinya dalam pendidikan selepas mereka menggunakan pakej tersebut. Dalam PBM. Abrams dan Many (1990). PBM mula diperkenalkan dalam pembelajaran tradisional sekitar tahun 1960-an di McMaster University. 1978) untuk mengkaji kesannya. Kesan Terhadap Keupayaan Pelajar Dalam Penyelesaian Masalah Data-data yang diperolehi di dalam artikel menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap keupayaan dalam penyelesaian masalah di antara kumpulan pelajar yang menggunakan simulasi komputerElectronic Workbench dengan kumpulan pelajar yang tidak menggunakan simulasi komputer Electronic Workbench. terdapat perbezaan yang signifikan pencapaian markah ujian di antara kumpulan pelajar yang menggunakan simulasi komputer Electronic Workbench dengan kumpulan pelajar yang tidak menggunakan simulasi komputer Electronic Workbench. 1980). akronim untuk Computer Based Education Resource dan Development In Information Technology. 1999). Ianya seperti simulasi dengan proses kognitif yang tinggi seperti pemikiran logik dan kritikal serta penaakulan diperlukan. Appel dan Murphy. penemuan masalah merupakan langkah pertama dalam proses pembelajaran.Kesan Penggunaan Simulasi Komputer Terhadap Pelajar Berdasarkan hasil analisis data. terdapat sikap yang positif terhadap penggunaan pakej sebagai bahan bantuan pembelajaran kendiri. 4. Di universiti Teknologi Malaysia. dihasilkan dan melalui penilaian formatif dan sumatif (Alderman. Baharuddin (1999) telah berusaha membangunkan perisian multimedia untuk pelajar yang mengambil jurusan pendidikan. Dan masalah seterusnya menjadi penggalak atau fokus pada penggunaan kemahirankemahiran dalam menyelesaikan masalah dan mendorong kepada pencarian maklumat baru dan menyusun pengetahuan yang sedia ada agar masalah itu dapat diselesaikan.

sikap. Fakulti Sains dan Teknologi. personaliti guru. umur dan mata pelajaran major yang diajar didapati tidak mempengaruhi penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Fakulti Pendidikan Teknikal. ³Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) Melalui Web :Kajian Perbandingan Antara Jantina´. dan sokongan organisasi amat mempengaruhi penerimaan dan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru-guru.Universiti Teknologi Malaysia. Noraffandy Yahaya. Sekiranya kebolehcubaan adalah faktor utama penolakan. Universiti Tun Husseim Onn Malaysia. maka adalah wajar untuk mengadakan perancangan yang lebih teliti dan mencari jalan yang berkesan demi meningkatkan tahap keramahan penggunaan komputer dalam kalangan . Saifullizam Puteh. Skudai: Fakulti Pendidikan. Skudai. Siti Salbiah Ahmad (2007).mana pengajaran tradisi yang selama ini hanya menggunakan buku. ³Pembangunan Laman Web Mata Pelajaran Mekanik´. Mohd Zairulniza Jaludin & Ahmad Rizal Madar (2005). Tesis Projek Sarjana Muda. 222 Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran-Pembelajaran Pengkaji-pengkaji di masa hadapan dicadangkan menjalankan kajian yang lebih mendalam mengenai sikap guru terhadap sifat-sifat komputer dan faktor-faktor yang menyebabkan penolakan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu faktor demografi seperti jantina. ³Pembelajaran Berbantu Komputer: Aras Penguasaan Kemahiran Pelajar Dalam Penyelesaian Masalah´. Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke-18. Rujukan Baharuddin Aris. sifat-sifat inovasi. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. kapur dan papan hitam akan diambil alih fungsinya oleh komputer. PENUTUP Secara umumnya dapatlah dirumuskan bahawa faktor pengetahuan. Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke-18. ³Siri Modul Pembelajaran Teknologi Pendidikan´. Fauziah Sulaiman & Hanafi Atan (2005). Universiti Malaysia Sabah. Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir (2000).

guru-guru perlu bersedia menerima penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya dapat melahirkan generasi yang celik komputer. kaedah temuduga juga boleh dijalankan untuk mengukuhkan serta mendapatkan maklumat tambahan mengenai keputusan kajian. Oleh itu. pengkaji seterusnya juga perlu mengenal pasti terlebih dahulu apakah faktor-faktor utama yang menyebabkan guru-guru menerima atau menolak penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran supaya dapat dijadikan pandangan serta panduan untuk menjalankan kajian. Selain itu. Kajian terhadap guru-guru adalah penting berikutan dasar kerajaan ketika ini untuk menuju ke era e-pembelajaran dan e-kerajaan. internet dan lain-lain lagi.edu.guru dalam pengajaran dan pembelajaran dan disesuaikan mengikut keperluan individu yang berbeza.oum. selain daripada kaedah tinjauan melalui soal selidik. Tambahan pula. skop kajian juga mungkin boleh diperluaskan bukan sahaja terhadap guruguru di Daerah Timur Laut tetapi guru-guru di daerah-daerah mahupun di negeri lain juga.my/173/1/Konsep_sains. Di samping itu. eprints. kajian-kajian akan datang boleh menggunakan bentuk inovasi yang lain seperti e-mel. Selain itu.pd . Ini bagi melahirkan generasi yang akan datang tidak kekok dengan perkembangan teknologi yang berlaku saban hari secara berterusan.