Anda di halaman 1dari 1

Yang Dihormati Tuan PengerusiMajlis, Guru Besar, para hakim yang ariflagibijaksana, guru-guru seterusnyarakan-rakan yang dikasihisekalian.

Tajuksyarahansayapadapagiiniialah "Langkah langkahuntukMengatasiPencemaranAlamSekitar". Hadirinsekalian, Antaralangkahlangkahuntukmengatasipencemaranalamsekitarialahmenguatkuasakanundang undangdanperaturanalamsekitar yang telahdiperuntukkan. Pihakberkuasamestilahmengenakantindakan yang tegasdanberatterhadappencemaralamsekitarsupayamerekaserikuntukmelakukanperbua tanitulagi. Selainitu, kempenpenjagaanalamsekitarharuslahdipergiatkan.Kempeninibolehdisiarkanmelalui media massasepertisuratkhabar, televisyendan radio. Kempen kempeniniakanmenyedarkan orang ramaitentangkepentinganmenjagaalamsekitar. Hadirinsekalian, Masyarakatmestilahdiberikankesedaransecaraberterusanakantanggungjawabmenjagaal amsekitar. Aktivitiseperticeramahdangotong -royongdapatmembantu orang ramaimenjadilebihbertanggungjawabterhadappenjagaanalamsekitar. Di sampingitu, masyarakatjugaperlulahbersikapper ihatindanbertanggungjawab.Jikamendapatiadapihak yang mencemarkanalamsekitar, merekaperlulahmelaporkankepadapihakberkuasasupayatindakan yang sewajarnyadapatdiambil. Hadirinsekalian, Tanggunjawabmenjagaalamsekitaradalahtanggungjawabkitabersama. Alamsekitar yang terpeliharaataudijagadenganbaikakanmenjadikanhidupkitalebihselesadansihat. Sekian, terimakasih.