Anda di halaman 1dari 3

SEJARAH TINGKATAN 4 Bab 1 : Tamadun Awal Manusia 1.

Apakah maksud tamadun dan jelaskan maksud tamadun menurut pandangan Islam. 2. Huraikan ciri-ciri tamadun awal manusia. 3. Mengapakah petempatan kekal menjadi ciri penting dalam proses pembentukan tamadun? 4. Huraikan ciri-ciri tamadun Mesir Purba. 5. Pemerintahan dan agama merupakan dua aspek kehidupan firaun yang tidak dapat dipisahkan dalam Tamadun Mesir. Jelaskan peranan firaun dalam kedua-dua aspek kehidupan tersebut. 6. Perihalkan kepentingan ahli perubatan Mesir Purba dan kedudukan mereka dalam masyarakat Mesir. 7. Nyatakan pembinaan bandar terancang dalam tamadun Indus. 8. Apakah pencapaian tamadun Indus dalam bidang seni bina? 9. Apakah ciri-ciri utama Tamadun Hwang Ho? 10. Huraikan sistem pemerintahan Dinasti Shang dalam tamadun tersebut. 11. Halkan sumbangan Tamadun Hwang Ho kepada masyarakat hari ini. Bab 2 : Peningkatan Tamadun 1. Terangkan ciri-ciri pemerintahan negara kota yang terdapat dalam Tamadun Yunani. 2. Huraikan ciri-ciri pemerintahan yang diamalkan di Rom. 3. Dari segi pentadbiran bandar, apakah peranan majlis perbandaran dalam Tamadun Rom? 4. Terangkan tentang kemunculan Empayar Maurya. 5. Huraikan tentang zaman kegemilangan Dinasti Maurya. 6. Jelaskan faktor-faktor yang membawakan kepada keruntuhan Empayar Maurya. 7. Apakah sumbangan Dinasti Chin dan Dinasti Han dalam bidang pendidikan dan falsafah? 8. huraikan bentuk seni bina dalam Tamadun China. 9. Jelaskan teknologi membuat kertas dalam Tamadun China. Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara 1. Mengapakah kedua-dua jenis kerajaan agraria dan maritim dikatakan saling bergantung dan melengkapi? 2. Kerajaan Kedah Tua turut dikenal dengan nama Chieh-cha dan Kataha. Terangkan ciri-ciri kerajaan tersebut. 3. Sejauh manakah sistem pengairan membantu kemajuan pertanian kerajaan agraria? 4. Bagaimanakah pengaruh India dibawa ke Asia Tenggara? 5. Terangkan bagaimana agama Hindu mempengaruhi sistem

pemerintahan kerajaan Angkor. 6. Jelaskan pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan Srivijaya. 7. Halkan peranan bahasa Sanskrit dalam masyarakat Asia Tenggara. 8. Jelaskan bagaimana bahasa Sanskrit mempengaruhi bidang kesusasteraan Asia Tenggara. 9. Berikan beberapa perkataan Sanskrit yang mengalami perubahan dalam bahasa Melayu. Nyatakan perkembangan yang membawa terbentuknya pelabuhan entreport 10. Apakah faktor-faktor masyarakat maritim menjadi pelaut yang handal ? 11. Huraikan cara-cara kedatangan pengaruh India ke Asia Tenggara 12. Jelaskan pengaruh Hindu dan Buddha yang terdapat pada candi Angkor Wat dan Borobodur. Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembanganya di Makkah 1. Apakah yang anda faham tentang konsep jahiliah? 2. Huraikan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah. 3. Apakah nilai-nilai positif yang dimiliki oleh masyarakat jahiliah? 4. Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w. menyebarkan ajaran Islam pada peringkat awal di Makkah? 5. Terangkan penerimaan terhadap Islam pada peringkat awal di kota Makkah. 6. Mengapakah kaum Quraisy Makkah menentang penyebaran agama Islam? 7. Apakah cara yang digunakan oleh orang Arab Quraisy untuk menentang Nabi Muhammad s.a.w. dalam penyebaran Islam? 8. Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w. mengatasi masalah penentangan kaum Quraisydi Makkah? 9. Mengapakah masyarakat Arab Quraisy menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammmad s.a.w. 10. Huraikan cara-cara penentangan yang dilakukan oleh masyarakat Arab Quraisy terhadap Nabi Muhammad s.a.w. 11. Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w. menghadapi penentangan yang dilakukan oleh masyarakat Arab Quraisy 12. Jelaskan kehidupan masyarakat Arab Quraisy dari dalam aspek sosial dalam Zaman Jahiliyah Bab 5 :Kerajaan Islam di Madinah. 1. Konsep hijrah dan peristiwa hijrah Nabi Muhammad s.a,w. dari Makkah ke Madinah pada tahun 622M. 2. Kepentingan hijrah dari Makkah ke Madinah terhadap perkembangan Islam

Bab 7 : Islam di Asia Tenggara 1. Dengan menggunakan bukti-bukti yang tertentu, jelaskan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara, 2. Huraikan faktor-faktor yang membawa kepada penyebaran Islam ke Asia Tenggara. Bab 8 : Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat 1. Huraikan pengaruh Islam terhadap institusi Kesultanan Melayu dan sistem pendidikan di Tanah Melayu sejak abad ke 15M.

Bab 9 : Perkembangan di Eropah 1 Huraikan ciri-ciri Zaman Renaissance yang berlaku di Itali 2. Bagaimanakah Revolusi Pertanian dan enjin berkuasa wap membantu dalam perkembangan Revolusi Perindustrian di Britain. 3. Apakah kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian terhadap kegiatan perdagangan antarabangsa dan sistem pengangkutan di Eropah. Bab 10 : Dasar British dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara 1. Mengapakah pada awal abad ke 20, penguasaan pembesar Melayu dalam kegiatan periombongan bijih timah mulai merosot. 2. Nyatakan faktor-faktor yang mendorong imigran meninggalkan negara mereka untuk datang ke Tanah Melayu pada abad ke 19 3. Huraikan cara-cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu.

Anda mungkin juga menyukai