RANCANGAN PENGAJARAN (L2

)
Nama Jabatan dan Fakulti : Nama dan Kod Mata Pelajaran: Jumlah Jam Pertemuan: Jabatan Pendidikan Sains dan Matematik, Fakulti Pendidikan Kurikulum Sains dan Matematik (SPN 1012) 2 jam x 14 minggu = 28 Jam Mukasurat : 1 daripada 13 Semester: Sesi: 1 2005/2006

Minggu 1

Tajuk / Rangka Isi Pelajaran •Pengenalan kursus kurikulum sains •Pengertian, objektif dan jenis-jenis kurikulum −Pengertian kurikulum −Komponen kurikulum: −Kurikulum pendidikan sains −Jenis Kurikulum −Model kurikulum

Hasil Pembelajaran 1.Mengenalpasti dan membincangkan konsep kurikulum. 2.Menyedari faktor-faktor yang memepengaruhi perkembangan kurikulum sains di sekolah 3.Membandingkan pelbagai jenis model kurikulum

Kemahiran Generik CS1 & CS2 PS1 & PS2

Kaedah P & P 1. Kuliah 2. Perbincangan 3. Soal jawab

Rujukan Abu Hassan (2003) Ee Ah Meng (1994) Kelly (1989)

2

•Pengertian sains: Sains sebagai hasil, proses dan sikap −Pengertian sains −Kaedah saintifik −Komponen sains −Proses yang terlibat dalam kemahiran asas −Hasil yang melibatkan maklumat dan pengetahuan

1.Menyatakan maksud sains 2.Membezakan komponen sains (kemahiran asas dan kemahiran bersepadu) dengan hasil. 3.Membincangkan sikap terhadap sains (intelek dan emosi).

CS1 & CS4 PS2 & PS3 AD1 & AD3

1. Kuliah 2. Perbincangan 3. Soal jawab

Abu Hassan (2003, 2004) Abruscato (2000)

RANCANGAN PENGAJARAN (L2)
Nama Jabatan dan Fakulti : Nama dan Kod Mata Pelajaran: Jumlah Jam Pertemuan: Jabatan Pendidikan Sains dan Matematik, Fakulti Pendidikan Kurikulum Sains dan Matematik (SPN 1012) 2 jam x 14 minggu = 28 Jam Mukasurat : 2 daripada 13 Semester: Sesi: 1 2005/2006

3

•Sejarah perkembangan kurikulum sains - Sejarah kurikulum sains, bermula dari era Babylon - Perkembangan sains dalam tamadun Arab, Greek, Romans dan Eropah - Kajian sains dalam bidang astronomi, kimia, biologi, fizik, geologi dan matematik - Kurikulum sains di Malaysia, bermula dari zaman British •Falsafah dan matlamat pendidikan sains di sekolah Malaysia.

1. Memahami proses penggubalan dan perubahan yang berlaku dalam kurukulum sains 2. Menghuraikan proses perubahan kurikulum sains dari masa lalu sehingga masa kini. 3. Membincangkan perkembangan kurikulum sains di sekolah Malaysia.

CS1 – CS3 AD1 SE1 & SE3

1. Kuliah 2. Perbincangan 3. Soal jawab

Abu Hassan (2003. 2004) Ee Ah Meng (1994) PPK (2001a, 2001b)

4

•Falsafah Pendidikan Kebangsaan •Falsafah Pendidikan Sains Negara

1. Memahami falsafah kurikulum sains kebangsaan 2. Menggalakkan setiap warganegara mempertingkatkan tanggugjawab mereka kepada negara 3. Membincangkan objektif kurikulum sains kebangsaan terhadap kurikulum kebangsaan

CS1 - CS3 AD1 SE1 - SE3

1.Kuliah 2.Perbincangan 3.Soal jawab

Abu Hassan (2003, 2004) Ee Ah Meng (1994) PPK (2001a, 2001b)

RANCANGAN PENGAJARAN (L2)
Nama Jabatan dan Fakulti : Nama dan Kod Mata Pelajaran: Jumlah Jam Pertemuan: Jabatan Pendidikan Sains dan Matematik, Fakulti Pendidikan Kurikulum Sains dan Matematik (SPN 1012) 2 jam x 14 minggu = 28 Jam Mukasurat : 3 daripada 13 Semester: Sesi: 1 2005/2006

5

•Perkembangan kurikulum sains di sekolah Malaysia - Perkembangan kurikulum sains di sekolah Malaysia, bermula dari zaman British - Kronologi perubahan kurikulum sejak 1931 sehingga ke hari ini - Reformasi kurikulum sains selepas Perang Dunia II, pada zaman penjajahan British dan selepas kemerdekaan - Laporan / Penyata penting yang terlibat dalam sistem pendidikan di Malaysia •Rasional perubahan kurikulum

1.Menghuraikan perkembangan kurikulum sains di sekolah 2.Membincangkan kronologi perubahan kurikulum sains dari tahun 1931 sehingga ke hari ini 3.Memahami dan membincangkan Penyata Razak (1956), Penyata Rahmasn Talib (1960) Penyata Mahathir / Jawatankuasa Kabinet (1979) dan Wawasan 2020 4.Menyatakan peranan penting reformasi demi membentuk pendidikan sains yang diamal-kan di sekolah masa kini 5.Menyatakan rasional perubahan kurikulum di sekolah Malaysia

CS1 – CS3 AD1 SE1 & SE

1.Kuliah 2.Perbincangan 3.Soal jawab

Abu Hassan (2003, 2004) Ee Ah Meng (1994) PPK (2001a, 2001b)

RANCANGAN PENGAJARAN (L2)
Nama Jabatan dan Fakulti : Nama dan Kod Mata Pelajaran: Jumlah Jam Pertemuan: Jabatan Pendidikan Sains dan Matematik, Fakulti Pendidikan Kurikulum Sains dan Matematik (SPN 1012) 2 jam x 14 minggu = 28 Jam Mukasurat : 4 daripada 13 Semester: Sesi: 1 2005/2006

6

•Kurikulum Sains KBSR dan KBSM

1. Menghuraikan perkembangan kurikulum sains di sekolah 2.Membincangkan kronologi perubahan kurikulum sains dari tahun 1931 sehingga ke hari ini 3.Memahami dan membincangkan Penyata Razak (1956), Penyata Rahmasn Talib (1960) Penyata Mahathir / Jawatankuasa Kabinet (1979) dan Wawasan 2020 4.Menyatakan peranan penting reformasi demi membentuk pendidikan sains yang diamal-kan di sekolah masa kini 1. Menyatakan persamaan dan perbezaan matlamat pendidikan sains di sekolah Malaysia dengan beberapa negara lain 2. Menyatakan peranan yang perlu dimainkan oleh kita sebagai warga dunia dalam era globalisasi sains & teknologi -

CS1 - CS5 AD1 SE1 & SE3 TW1 - TW5

1.Kuliah 2.Perbincangan 3.Soal jawab

Abu Hassan (2003, 2004) Ee Ah Meng (1994) PPK (2001a, 2001b)

7

•Perkembangan kurikulum sains luar negara •Perbandingana kurikulum sains dibeberapa buah negara: UK, USA, Jepun, Korea dsb.

CS1 – CS3 AD1 SE1 & SE3

1.Kuliah 2.Perbincangan 3.Soal jawab

Abu Hassan (2003, 2004) Ee Ah Meng (1994) PPK (2001a, 2001b)

8

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

-

-

-

RANCANGAN PENGAJARAN (L2)
Nama Jabatan dan Fakulti : Nama dan Kod Mata Pelajaran: Jumlah Jam Pertemuan: Jabatan Pendidikan Sains dan Matematik, Fakulti Pendidikan Kurikulum Sains dan Matematik (SPN 1012) 2 jam x 14 minggu = 28 Jam Mukasurat : 5 daripada 13 Semester: Sesi: 1 2005/2006

9

•Pengenalan kursus kurikulum Matematik - Falsafah matematik dan Falsafah Pendidikan Matematik mengikut beberapa perspektif - Sejarah perkembangan matematik - Perubahan kurikulum matematik tempatan semenjak zaman penjajahan hingga masa kini - Kurikulum matematik KBSR dan KBSM - . Perbandingan kurikulum matematik di beberapa buah negara: Jepun, Amerika Syarikat dan England. - Pengaruh faktor sejarah, falsafah, ekonomi, masyarakat dan politik terhadap perkembangan kurikulum matematik di Malaysia

1.Menjelaskan sejarah, falsafah. dan perkembangan kurikulum maematik di sekolah Malaysia. 2.Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum matematik 3.Menghuraikan faktor sejarah, falsafah, ekonomi, masyarakat dan politik terhadap perkembangan kurikulum mate-matik di sekolah Malaysia

SE1 - SE3 TW1 - TW5 CS1 - CS5 PS1 - PS3 AD1 - AD5 LL1 - LL4

1. Kuliah 2.Perbincangan 3. Soal jawab 4. e-Forum 5. Self-learning .

Cassell (1994)

.

RANCANGAN PENGAJARAN (L2)
Nama Jabatan dan Fakulti : Nama dan Kod Mata Pelajaran: Jumlah Jam Pertemuan: Jabatan Pendidikan Sains dan Matematik, Fakulti Pendidikan Kurikulum Sains dan Matematik (SPN 1012) 2 jam x 14 minggu = 28 Jam Mukasurat : 6 daripada 13 Semester: Sesi: 1 2005/2006

10 & 11

•Falsafah matematik dan Falsafah

Pendidikan Matematik: Perspektif, pengertian pengetahuan dan aktiviti matematik - Maksud matematik dan pengetahuan matematik - Tujuan mempelajari matematik - Prinsip asas dalam Mazhab Postulat, Mazhab logik, Mazhab intuitif dan Mazhab Formal. 12 •Sejarah perkembangan pengetahuan matematik - Kontroversi pengiktirafan sarjana Islam di kalangan sarjana Barat - Sumbangan sarjana Islam dalam bidang .pengiraan, algebra, geometri, geometri analisis dan trigonometri - Budaya ilmu di zaman kegemilangan Islam - Sumbangan pelbagai tamadun dalam perkembangan matematik

1.Membezakan beberapa pandangan mengenai apa itu matematik 2.Membina pandangan konstruktif mengenai apa itu matematik 3.Menghuraikan empat jenis mazhab matematik yang berbeza. 4.Menerangkan perbezaan pandangan tujuan mengajar matematik .

CS1 - CS5 TW1 - TW5 PS1 - PS3 AD1 - AD5 LL1 - LL4

1. Kuliah 3.Perbincangan 3. Soal jawab 4. e-Forum 5. Self-learning

Nik Azis Nik Pa (1996). Roper & Cater (1994)

.
1.Menyatakan proses pertumbuhan pengetahuan matematik dalam tamadun Islam dan lain-lain. 2.Menerangkan hubungan tamadun Islam dan tamadun lain dalam konteks perkembangan pengetahuan matematik. 3.Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kecemerlangan tamadun Islam.. 4.Memahami sumbangan pelbagai tamadun dalam perkembangan matematik SE1 - SE3 TW1 - TW5 CS1 - CS5 PS1 - PS3 AD1 - AD5 LL1 - LL4 1. Kuliah 4.Perbincangan 3. Soal jawab 4. e-Forum 5. Self-learning Mohaini .(2000) Al-Daffa (1977) Mok Soon Sang (1996)

RANCANGAN PENGAJARAN (L2)
Nama Jabatan dan Fakulti : Nama dan Kod Mata Pelajaran: Jumlah Jam Pertemuan: Jabatan Pendidikan Sains dan Matematik, Fakulti Pendidikan Kurikulum Sains dan Matematik (SPN 1012) 2 jam x 14 minggu = 28 Jam Mukasurat : 7 daripada 13 Semester: Sesi: 1 2005/2006

13

•Perubahan kurikulum matematik di sekolah Malaysia - Matematik sekolah rendah dan menengah sebelum Perang Dunia Kedua - Pendidikan Matematik dalam Tahun Lima Puluhan ke Tujuh Puluhan - Pendidikan Matematik dalam Tahun Lapan Puluhan - Masa Depan Pendidikan Matematik: Ke mana arahnya?

1.Menghuraikan faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan matematik sebelum Perang Dunia Kedua dan selepasnya. 2.Membezakan amalan dan prinsip di zaman yang berbeza

SE1 - SE3 TW1 - TW5 CS1 - CS5 PS1 - PS3 AD1 - AD5 LL1 - LL4

1. Kuliah 5.Perbincangan 3. Soal jawab 4. e-Forum 5. Self-learning

Asiah (1982) Noor Azlan (1995)

14

•Kurikulum matematik KBSR dan KBSM - Matlamat program Matematik KBSR dan KBSM - Sukatan pelajaran Matematik KBSR dan KBSM - Strategi pengajaran-pembelajaran Matematik KBSR dan KBSM - Kaedah penilaian program Matematik KBSR dan KBSM

1.Menghuraikan program Mate-matik KBSR dan KBSM yang dilaksanakan di sekolah Malaysia. 2.Menggunakan strategi, kaedah dan penilaian yang sesuai dalam pengajaran-pembelajaran matematik berkesan 3.Mengenalpasti dan menyatakan perkaitan antara kurikulum Matematik KBSR dan KBSM serta kaedah untuk melaksana-kannya dengan berkesan.

SE1 - SE3 TW1 - TW5 CS1 - CS5 PS1 - PS3 AD1 - AD5 LL1 - LL4

1. Kuliah 2.Perbincangan 3. Soal jawab 4. e-Forum 5. Self-learning

Asiah (1982) Shaharir Cangelosi (1996) Ernest (1991) Greer and Mulhen . (1989). Nik Azis (1995) Roper and Cater . (1994)

RANCANGAN PENGAJARAN (L2)
Nama Jabatan dan Fakulti : Nama dan Kod Mata Pelajaran: Jumlah Jam Pertemuan: Jabatan Pendidikan Sains dan Matematik, Fakulti Pendidikan Kurikulum Sains dan Matematik (SPN 1012) 2 jam x 14 minggu = 28 Jam Mukasurat : 8 daripada 13 Semester: Sesi: 1 2005/2006

15

•Perbandingan kurikulum matematik dibeberapa buah negara: UK, US, Jepun, dsb. - Kurikulum Kebangsaan Matematik di England - Kurikulum matematik di Amerika Syarikat - Kurikulum matematik sekolah menengah di Jepun

Selepas membincangkan topik ini, pelajar dapat memahami, mengenalpasti dan menghuraikan 1.Aspek utama sistem pendidikan negara Jepun, Amerika Syarikat dan England. 2. Perbezaan antara sistem pendidikan Malaysia, Jepun, Amerika Syarikat dan England.

SE1 - SE3 TW1 - TW5 CS1 - CS5 PS1 - PS3 AD1 - AD5 LL1 - LL4

1. Kuliah 3.Perbincangan 3. Soal jawab 4. e-Forum 5. Self-learning

Cangelosi (1996) Fujita (1996). Roper and Cater (1994).

RUJUKAN: Abu Hassan bin Kassim (2003). Kurikulum Sains Sekolah Malaysia, UTM. Asiah Abu Samah (1982). Perkembangan kurikulum matematik di Malaysia sejak zaman penjajah. Kebangsaan Matematik. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Shaharir Mohamad Zain (Ed.). Prosiding Simposium

Cangelosi, J. S. (1996). Teaching Mathematics in Secondary and Middle School. (Edisi kedua). London: Prentice Hall. Ee Ah Meng (1994). Perkembangan dan Perlaksanaan Kurikulum. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Ernest, P. (1991). The Philosophy of Mathematiacs Education. Fujita, H. (1996). Highlights and shadows of current Japenese National Curriculum of Matemathics for Secondary Schools. Matematical Education. 181 – 193. Greer, B. dan Mulhen, G. (1989). New Direction in Mathematics Education. London: Biddles Ltd. 8th International Congress on

RANCANGAN PENGAJARAN (L2)
Nama Jabatan dan Fakulti : Nama dan Kod Mata Pelajaran: Jumlah Jam Pertemuan: Jabatan Pendidikan Sains dan Matematik, Fakulti Pendidikan Kurikulum Sains dan Matematik (SPN 1012) 2 jam x 14 minggu = 28 Jam Mukasurat : 9 daripada 13 Semester: Sesi: 1 2005/2006

Mohaini Mohamed (2000). Great Muslim Mathematicians. Skudai: UTM. Nahid, H. (1996). Highlights and shadows of current Japanese National Curriculum of Mathematics for Secondary Schools. Mathematics Education. 181 – 198. Nik Azis Nik Pa (1995). Agenda Tindakan: Penghayatan Matematik KBSR & KBSM. Kuala Lumpur: DBP. Nik Azis Nik Pa (1996). Proses Kesepaduan dalam Pendidiian Matematik di Malaysia: Satu analisis tentang konsep dan realiti. Prosiding Seminar Kebangsaan Sains dan Matematik. 46 – 61. Roper, T. and Cater, D. (1994). The National Curriculum in Mathematics. Dalam Orton and Wain: Issues in Teaching Mathematics. Redwood Books. PENILAIAN KURSUS: a. Kerja Kursus (60%) i. Kuiz (2 x 10 %) ii. Tugasan 1 (Kurikulum Sains) iii. Tugasan 2 (Kurikulum Matematik) b. Peperiksaan Akhir (40%) (60 soalan objektif) = = = = 20 % 20 % 20 % 40 % (Minggu 5 & 12) (Minggu 7) (Minggu 15) (Minggu 18 - 20) Eight International Congress on

HURAIAN KEMAHIRAN GENERIK YANG PERLU DITERAPKAN KEPADA PELAJAR

GENERIC SKILLS

CODE

DESCRIPTION

RANCANGAN PENGAJARAN (L2)
Nama Jabatan dan Fakulti : Nama dan Kod Mata Pelajaran: Jumlah Jam Pertemuan: Jabatan Pendidikan Sains dan Matematik, Fakulti Pendidikan Kurikulum Sains dan Matematik (SPN 1012) 2 jam x 14 minggu = 28 Jam Mukasurat : 10 daripada 13 Semester: Sesi: 1 2005/2006

1. Communication Skills (CS) Communication skills incorporate the abality to communicate effectively in Bahasa Melayu and English across a range of contexts and audiences.

CS1 CS2 CS3 CS4 CS5

To present information and express ideas dearly, effective and confidently through written and oral modes. To actively listen and respond to the ideas of other people. To negotiate and reach agreement. To make clear and confident presentation appropriate to audience. To use technology in presentation. To establish good rapport, interact with others and work effectively with them to meet common objectives. To comprehend and assume the interchangeable role of leaders and followers. To recognise and respect the attitudes, actions and beliefs of others. To contribute the planning and coordination of the group’s endeavour. Commitment to collective dicision. DESCRIPTION
To define and analyse problems in complex, overlapping, ill-defines domains and make well-supported judgement.

2. Teamworking (TW) Teamworking incorporates the ability to work with other people with different background to chieve a common goal.

TW1 TW2 TW3 TW4 TW5

GENERIC SKILLS 3. Problem Solving (PS) Problem solving incorporates the ability to think critically, logically, creatively and analytically.

CODE PS1 PS2 PS3 PS4

To visualize and conceptualize. To look for alternative ideas and solution. To “think outside the box”.

RANCANGAN PENGAJARAN (L2)
Nama Jabatan dan Fakulti : Nama dan Kod Mata Pelajaran: Jumlah Jam Pertemuan: Jabatan Pendidikan Sains dan Matematik, Fakulti Pendidikan Kurikulum Sains dan Matematik (SPN 1012) 2 jam x 14 minggu = 28 Jam Mukasurat : 11 daripada 13 Semester: Sesi: 1 2005/2006

4. Adaptability (AD) Adaptability incorporates the ability to respond readily to changing situations and priorities.

AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6

To recognize potential for improvement. To apply known solutions to new situations. To initiate and implement change. To work and remain effective under pressure. To comprehend and adopt to the culture of a new community and work environment. To be resilient and persistent, and stay focused on the task. To seek relevant information from a variety of source. Opponness to new ideas and capacity for self-directed or autonomous learning. Passion for learning. To recognize potential for improvement.

5. Lifelong Learning (LL) Lifelong learning incorporates the ability to continue learning independently in the acquisition of new knowledge and skills.

LL1 LL2 LL3 LL4

GENERIC SKILLS 6. Self-Esteem (SE) Self-esteem incorporates the following traits.

CODE SE1 SE2 SE3 SE4 SE5 Positive thinking. Commitment to uphold dignity and honour. Self-confidence. Assertive qualities. Emotional and spiritual balance.

DESCRIPTION

RANCANGAN PENGAJARAN (L2)
Nama Jabatan dan Fakulti : Nama dan Kod Mata Pelajaran: Jumlah Jam Pertemuan: Jabatan Pendidikan Sains dan Matematik, Fakulti Pendidikan Kurikulum Sains dan Matematik (SPN 1012) 2 jam x 14 minggu = 28 Jam Mukasurat : 12 daripada 13 Semester: Sesi: 1 2005/2006

7. Ethics (ET) Ethics incorporates the ability to apply high ethical standards in professional practice and social interactions.

ET1 ET2 ET3

Act ethically, with integrity and social responsibility. Understand the economic, environmental and socio-cultural impacts of professional practice. Analyse and make decisions to solve problems involving ethical issues.

RANCANGAN PENGAJARAN (L2)
Nama Jabatan dan Fakulti : Nama dan Kod Mata Pelajaran: Jumlah Jam Pertemuan: Jabatan Pendidikan Sains dan Matematik, Fakulti Pendidikan Kurikulum Sains dan Matematik (SPN 1012) 2 jam x 14 minggu = 28 Jam Mukasurat : 13 daripada 13 Semester: Sesi: 1 2005/2006

Disediakan oleh Nama: PM Dr Abu Hassan bin Kassim Prof Dr Sulaiman bin Yamin PM Dar Zaleha bte Ismail Muslim bin Jonid Mohd Ali bin Ibrahim Tandatangan: Tarikh: 4 Julai 2005

Disahkan oleh Nama: Tandatangan: Tarikh: