Buku Panduan Proses Nikah, Cerai dan Ruju

'

Disediakan dengan kerjasama:Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Y.B Mejar Jeneral Dato' Seri Jamil Khir Bin Haji Baharom (B) Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia

PENDAHULUAN

Pengurusaninstitusi

kekeluargaan yang cemerlang rnerupakan nadi dalam pembangunan modal insan

dalarn kemajuan sesebuah masyarakat. Bidang ini, mencakupi urusan pemantapan ilmu dan kemahiran menjadi suami isteri yang cemerlang, pengurusan sumber tenaga sokongan berbentuk kewangan dan fizikal yang sistematik, Di sampingitu juga, khidmat sokongan proses pernikahan, kaunseling dan kehakiman Islam yang cekap amatlah diperlukan bagi mewujudkan sistem penyampaian yang berkesan serta berupaya mewujudkan pen gurusan rekod yang efisyen. BuleuPanduan Proses Nikah, Cerai dan Ruju' ini merupakan salahsatu usaha pemantapan bidang khidmat sokongan proses pemikahan, kaunseling dan mahkamah serta pengurusan rekod. Keberhasilan yang diharapkan juga adalah agar agensi bukan kerajaan yang berada bersama masyarakat dapat mengambil manfaat dan rujukan ketika memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Sasaran utama Buku Panduan ini adalah untuk, dijadikan sebagai satu dokumen panduan awal yang jelas dan mudah kepada masyarakat yang memerlukan perkhidmatan di Jabatan Agama Islam dan juga di Mahkamah Syariah, Di samping itu juga, ia boleh dijadikan penanda aras keberkesanan proses penyampaian perkhidmatan oleh kedua-dua agensi berkenaan. Akhirnya, maklumbalas masyarakat yang lebih membina boleh diperolehi dan aktiviti penambahbaikan proses penyampaian perkhidmatan boleh dilaksanakan secara lebih efisyen.

PERUTUSAN MENTER! DI JABATAN PERDANA MENTER!
~.

Alhamdulillah, dengan limpah inayabNya, Buku Panduan Proses Nikah, Cerai dan Ruju' di Iabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Mahkamah Syariah ini telah berjaya diedarkan sebagai garis panduan asas kepada masyarakat. Allah S.W.T. telah berfirman: "Kemudian, apabila mereka (hampir) habis tempoh idahnya, maka bolehlah kamu pegang mereka (ruju') dengan cara yang baik atau lepaskan mereka dengan cara yang baik dan adakanlab dua orang saksi yang adil di antara kamu (semasa kamu merujukkan atau melepaskannya) dan hendaklah kamu (yang menjadi saksi) menyempurnakan persaksian itu kerana Allah semata-mata. Dengan hukum-hukurn yang tersebut diberi peringatan dan pengajaran kepada sesiapa yang berirnan kepada Allab dan hari akhirat dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhanNya dan meninggalkan laranganNya), nescaya Allah akan mengadakan baginya jalankeluar (dari segala perkara yang menyusahkannya)", (At- Talaq 65 :2) Ayat suci di atas telah memaparkan satu proses dan prosedur asas kepada salab satu urusan munakahat, iaitu masalah talak dan ruju'. Ini dengan jelas, walaupun tanpa memerlukan kita menyemak sebarang kitab-kitab tafsir, menunjukkan betapa pentingnya sesuatu urusan munakabat itu mempunyai proses dan prosedur yang teratur. Munakahat mempunyai dua sisi, iaitu sisihukum dan sisi peraturan perundangan. Hukum adalah perkara asas sah dan batal, halal dan haram sesuatu urusan munakahat. Manakala sudut perundangan pula adalah pelengkap kepada pentadbiran hukum tadi, dan termasuk dalam tuntutan taat kepada Ulul-Amri (pemerintab). Buku Panduan Proses Nikab, Cerai dan Ruju' ini, diterbitkan atas maksud bagi memudahkan masyarakat Islam untuk bernrusan dengan ehwal mnnakahat: nikab, talak dan ruju'. Buku ini mendokong kornitmen bagi menjunjung hukurn hakam agama dan memantapkan lagi proses munakahat berkenaan sarna ada di peringkat jabatan agama mahupun di peringkat mahkamah syariah. Tahniab dan terima kasih saya ucapkan kepada Jabatan Kehakiman Syariab Malaysia (IKSM) dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (IAWI) di atas daya usaba untuk menyediakan kandungan buku ini. Tidaklupa juga kepada pihak Majlis Agama Islam Wilayab Persekutuan (MAIWP) yang telah membiayai penerbitan dan percetakannya. Akhirnya, dengan izinAllah S.w.T., buku ini tersedia untuk dimanfaatkan oleh masyarakat seluruhnya.

"Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan adak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepadaAllah aku bertawakal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali", Sekian, terima kasih. Y.B. MEJAR JENERAL DATO' SERI JAMIL KHIR BIN HJ BAHAROM (B) ii
(Hud 11:88)

PERUTUSAN KETUA PENGARAHIKETUA HAKIM SYARIE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA

Alhamdulillah dan syukur Icepada Allah S.W. T. diatas anugerah kelangsungan hidup yang dikurniakan Iceatas semua dapat meneruslcan usaha-usaha yang diamanahkan serta tanggungjawab kita setakat ini dengan baik dan berkesan. Buku Panduan Proses Nikah, Cerai dan Ruju' ini diterbitkan khusus sebagai panduan kepada orang ramai untuk mengetahui aliran pengurusan kes-kes perceraian di Mahkamah Syariah serta tempoh masa proses-proses yang terlibat dari mula hingga kes diselesaikan. Saya percaya dengan adanya buku panduan ini orang ramai akan lebih mengenali secara lebih dekat mengenai pengurusan kes di Mahkamah Syariah. Usaha yang dilakukan ini adalah bagi menyahut aspirasi negara serta rakyat melalui gagasan 1 Malaysia Rakyat Didahulukan,Pencapaian penangguhannya. Dalam kesempatan ini sukacita juga saya mengucapkan tahniah kepada Jawatankuasa Penyediaan Panduan ini yang telah berjaya menghasilkan buku panduan ini. Semoga Allah S.w.T. memberikan petunjuk serta hidayah dan seterusnya memberkati usaha kita ini.

Diutamakan, Saya percaya usaha kita untuk mengurangkan tunggakan kes akan beroleh

kejayaan seandainya semua pihak memberikan kerjasama untuk melicinkan pengurusan kes serta mengelakkan

Y.A.A TAN SRI IBRAHIM LEMBUT

iii

PERUTUSAN PENGARAH JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

Alhamdulillah, Panduan Antara kepada

bersyukur

kita ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah dan Inayah-Nya dibukukan. kefahaman

maka terhasillah

Buku

Proses Nikah,

Cerai dan" Ruju' yang secara rasminya penghasilan

tujuan dan matlarnat masyarakat

Carta ini adalah untukmemberikan Persekutuan berkaitan dengan

dan maklumat Kebenaran

yang tepat Berkahwin itu,

di Wilayah-wilayah Nikah,

prosespermohonan

dan Proses Pendaftaran denganpendedahan

Cerai dan Ruju' di Jabatan Agama Islam Wilayah

Persekutuan,

Selain daripada

yang dibukukan

.ini,

akan memudahkan

serta mempercepatkan

proses pengeluaran

Sijil Nikah,

Cerai dan Ruju' kepada masyarakat, Denganmenjadikan maklumat peringkat buku ini sebagai panduan, dengan kehendak masa pelanggan dan keinginan dapat ditingkatkan mereka sebelum dimana pelanggan meneruskan akan mendapat tersebut .ke

yang bertepatan seterusnya.

kehendak

Di samping itu, menj adi hasrat murni J abatan rnembantu dengan pihak Jabatanseterusnya dapat membantu

memenuhi

kehcndak

dan keinginanpelanggan

yang berurusan oleh

dalam memastikan semasa.

mutu perkhidmatan

yang dilaksanakan

Jabatan ditingkatkan Menyedari Persekutuan, bahawa

ke tahap yang terbaik dari semasake masjid adalah merupakan dibukukan masyarakat

tempat 'tumpuan

dan pus at kegiatan. masyarakat selutuh masjid

Islam di Wilayah Persekutuan

maim setiap carta yang dan panduan kepada

ini akan dipamerkandi

di Wilayah

sebagai rujukan

Islam seeara keseluruhannya, penghargaan kepada semua pihak yang terlibat secara

Saya juga mengambil langsung Akhimya, mahupun

kesempatan

ini untuk mengueapkan dalarn menyediakan

tidak langsung

Buku Panduan daripada Rabbul

Proses Nikah, Cerai dan Ruj u' ini. Carta yang dibukukan ini dan semoga segala

saya harapkan

agar semua pihak mendaparrnanfaat mendapat keredaan

usaha yang dilakukan

dan dilaksanakan

'Alamin,

Sekian, Wassalam.

DATO' CHE MAT BIN CHE ALI

iv

PERKARA

MUKA SURAT

1. 2.

Pendahuluan Perutusan Y.B. Mejar Jeneral Dato' Seri Jamil Khir Bin Haji Baharom Perdana Menteri
>

(B)

ii

Menteri diJabatan 3. Perutusan

Ketua Pengarah/Ketua

Hakim Syarie Jabatan Kehakiman

iii

1

Syariah Malaysia 4. 5. Perutusan Carta 1 Pengarah jabaran Agama Islam Wilayah Persekutuan Proses Permohonan Kebenaran Berkahwin/Poligami di Dalam iv 2

..

dan Luar Wilayah Persekutuan 6. 7. 8. 9. Carta 2 Carta 3 Carta 4 Carta 5 : Proses Permohonan Proses Permohonan Proses Permohonan Proses Permohonan Kebenaran 10. 11. Carta 6 Carta 7 Carta 8 Carta.9 Wali Hakim Wali Enggan Pendaftaran Pendaftaran Pernikahan Perkahwinan Luar Negara Poligami Tanpa 3 4 5 6

(Dalam dan Luar Negara) Kad Nikah Rundingcara Pendaftaran Ruju' Cerai (Secara Talaq dengan Persetujuan Keluarga Cerai 7 8 11 12 14

: Proses Permohonan Proses Perkhidmatan Proses Permohonan Proses Pendaftaran

12. 13.
14.

Carta 10 : Proses Kes Permohonan Bersama)

15. 16. 17. 18. 19.

Carta 11 : Proses Kes Permohonan Carta 12 : Proses Kes Perceraian Carta 13: Cartal4: Proses Perceraian Proses Pengesahan

Cerai (Tanpa Persetujuan Secara Ta'liq atau Fasakh

Bersama)

15 17 19

Secara Tebus Talaq Lafaz Perceraian di Luar Mahkamah Syariah Malaysia

20 21

Senarai Nama dan Alamat Jabatan Kehakiman

v

CARTA ALlRAN PROSES NIKAH, CERA! DAN RUJU' JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

....

Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan kompleks Pusat Islam, Jalan Perdana, 50676 KUALA LUMpUR. Tel: 03-22749333 Faks: 03-2273 1575 Email: webmaster@jawi.gov.my website: www.jawi.gov.my

1

CARTAl PROSES PERMOHONAN KEBENARAN BERKAHWIN / POLIGAMI DI DALAM DAN LUAR WILAYAH PERSEKUTUAN
a. Pemohon serah:
1.

KAUNTER
BPPK

Borang 1; Ii. Dokumen sokongan; dan iii. Perintah/Penghakiman daripada Mahkamah Syariah (bagi permohonan perkahwinan poligami)

.~ BPPK

KAUNTER

b. Semakan oleh pegawai

10 minit

KAUNTER
BPPK

c. Pemohon membuat bayaran: 1. RM25.00 bagi pernikahan Persekutuan; atau 11. RM5.00 bagi pernikahan Persekutuan

15 minit dalam luar Wilayah Wilayah

d. Serah surat kebenaran berkahwin

kepada pemohon

5 minit

Notat1. Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK) 2. Bayaran mengikut kadar semasa yang dikuatkuasakan. 3. Borang dan niaklumat diperlukan boleh didapati di laman sesawang (website) JAW! di: wwwjawi.gav.my

2

CARTA 2 PROSES PERMOHONAN WALl HAKIM

a.

Pemohon serah: i. Borang 1; ii. Borang Permohonan Wali Hakim; dan iii. dokumen berkaitan

b. Semakan oleb pegawai

10 minit

BILIKPENDAFTAR NCR

c. Soal selidik dijalankan Ruju' (NCR)

oleh Pendaftar Nikah Cerai

20 minit

d. Pendaftar NCR menyediakan laporan untuk pemohon bawa kc Mahkamah Syariah

10 minit

e. Pemohon memperoleh Kebenaran daripada Mahkamah Syariah

Berkahwin

KAUNTER BPPK

f. Pemohon menyerahkan Kebenaran daripada Mahkamah Syariah

Berkahwin

5 minit

g. Pemohon membuat bayaran: 1. RM25.00 bagi pernikahan Persekutuan; atau ii. RM5.00 bagi pemikahan Persekutuan

dalam luar

Wilayah Wilayah

15 minit

h. Serah surat kebenaran berkahwin kepada pemohon

5 minit

Nota:i. 2. 3. Nikah, Cerai, Ruju'(NCR). Permohonan Wah Hakim bagi kes saudara baru, anak tak sah taraf, tiada wali nasab dan wali ghaib. Bayaran mengikut kadar semasa yang dikuotkuasakan.

3

CARTA 3 PROSES PERMOHONAN WALIENGGAN

a. Pemohon mendapatkan perintah/penghakiman kebenaran berkahwin daripada Mahkamah Syariah

b. Pemohon serah: 1. Borang 1; ii. Perintah kebenaran berkahwin daripada Mahkamah Syariah; dan iii. dokumen berkaitan

C.

Semakan oleh pegawai

10 minit

d. Pemohon membuat bayaran: 1. RM2S.OO bagi pernikahan dalam Wilayah Persekutnan; atau ii. RMS.OO bagi pernikahan luar Wilayah Persekutnan

IS minit

e. Serah surat kebenaran berkahwin kepada pemohon

5 minit

Nota:Bayaran mengikut kadar semasa yang dikuatkuasakan.

CARTA 4

PROSES PERMOHONAN PENDAFTARAN PERNlKAHAN LUARNEGARA

a. Pemohon melengkapkan boraag clan serah: 1. borang pendaftaran pernikahan luar negara; Il. dokumen berkaitan; dan Ill. Boning 5 daripada Bahagian Penguatkuasa J AWI (bagi.perkahwinan tanpa.kebenaran) b. Semakan oleh pegawai

10 minit

....
15.niinit

c. Tetapkan tarikhpanggilan seal selidik dalam tempoh adak melebihi 7 hari bekerja

5 minit

d. Soal selidik dijalankan pada tarikh yang ditetapkan

30 minit

Pemohon mendapatkan perintah ? penghakiman sah nikah dan perintah daftar daripada Malikarnah Syariah dan menyerahkan Ice Kaunter BPPK.

e.. Pasangan melafazkan ta'Iiq di hadapauPendaftar Nikah Cerai Ruju' (NCR)

10minit

Kelulusan/pengesahanpermohonan PendaftarNCR

oleh Ketua

5 minit

g. Bayaran RM20.00 untuk Sijil Nikah

15 minit

h. Serahan Sijil Nikah dengan kadar segera dalam masa tidak melebihi 7 hari bekerja

CARTA 5

PROSES PERMOHONAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN POLIGAMI TANPA KEBENARAN (DALAM DAN LUAR NEGARA)

MAHKAMAH SYARIAH

a. Pemohon mendapatkan perintah/penghakiman sah nikah dan perintah daftar daripada Mahkamah Syariah b. Pemohon melengkapkan borang dan serah: borang pendaftaran yang disediakan; dokumen berkaitan; iii. perintabJpenghakiman daripada Mahkamah Syariah; dan IV: Borang 5 daripada Bahagian Penguatkuasa JAWI (bagi perkahwinan poligami tanpa kebenaran)
1. ll.

KAUNTER
.~ ,BPPK

10 minit

KAUNTER
BPPK

C.

Semakan oleh pegawai

15 minit

d. Pasangan melafazkan ta'liq di hadapan Pendaftar Nikah Cerai Ruju' (NCR)

10 minit

KAUNTER

e, Bayaran RM2S.00 untuk SijilNikah

15 minit

~~~

+

f. Serahan Sijil Nikah dengan kadar segera dalam mas a tidak melebihi 7 ha.ri bekerja

6

CARTA 6

PROSES PERMOHONAN KADNlKAH

a. Suami dan isteri hadir melengkapkan borang yang disediakan

5 minit

KAUNTER
BPPK

b. Semakan oleh pegawai

5 minit

YA

KAUNTER
BPPK

c. Proses mengambiI gambar pasangan

10 minit

KAUNTER
BPPK

d. Terima bayaran RM28.00, pengeluaran kemaskini rekod bayaran

resit dan

15 minit

e. Memasukkan pasangan

data dan serah Kad Nikah kepada

30 minit

7

CARTA 7

PROSES PERKHIDMATAN RUNDINGCARAKELUARGA

A. Suami dan isteri bersetuju untuk bercerai (makluman). Pasangan dinasihatkan terus ke Mabkamah Syariah untuk mendaftarkan pennohonan perceraian. Pasangan perIu membawa dokumen berikut:
1. 11.
111.

kad pengenalan dan salinan; surat nikah asal dan salinan; dan dokumen-dokumen berkaitan

PenjeIasan lanjut berkenaan dokumen-dokumen Persekutuan (MSWP):
1.

berkaitan boleh merujuk kepada Mahkamah Syariah Wilayah

ii.
ill.

iv.

MSWP Kuala Lumpur di talian: 03-2273 3788; MSWP Puttajaya di talian: 03-88804500; MSWP Labuan di tali an: 087-410857; atau Melayari laman sesawang (website) di www.mswp.gov.my

8

B. Suami atau isteri ingin bercerai

a. Terima aduan daripada suami atau isteri dengan melengkapkan borang yang disediakan dan disertakan sijil nikah asal serta kad pengenalan b. Semakan borang dan mengenalpasti inasalah oleh pegawai

5 minit

/

10 minit

'.

c. Rundingcara dijalankan

40 minit

d. Tetapkan tarikh rundingcara ulangan

5 minit

e. Rundingcara ulangan dijalankan pada tarikh yang ditetapkan

40 minit

TUTUP- '"AIL

f: Pegawai rundingcara sediakan laporan rundingcara untuk suami atau isteri bawa ke Mahkamab Syariah
, I _'

20 minit

MAHKAMAH SYARIAH

g. Suami atau isteri mohon penceraian

9

C. Pasangan ingin mendapatkan khidmat nasihat keluarga

a. Terima aduan daripada suami atau isteri serta melengkapkan borang yang disediakan dan bawa bersama sijil nikah asal serta kad pengenalan b. Semakan borang dan mengenalpasti masalah oleh pegawai

5 minit

15 minit

YA c. Rundingcara dijalankan 40 minit

TUTUP

~AIL

d. Tetapkan tarikh rundingcara ulangan

5 minit

TUTU.P FAIL

e. Rundingcara ulangan dijalankan pada tarikh yang ditetapkan

40 minit

f. Pasangan tidak mahu bercerai (masalah keluarga dapat diselesaikan) dan tutup fail

10

CARTA 8

PROSES PERMOHONAN PENDAFTARAN CERAI

MAHKAMAH SYARIAH

r----

J

a. Pemohon mendapatkan Rekod Perceraian daripada .Mahkamah Syariah

KAUNTER
BPPK

b. Pernohon serah: 1. Rekod Perceraian daripada Mahkamah Syariah; n. Sijil Nikah asal; Ill. Kad pengenalan; dan IV. Borang 5 daripada Bahagian Penguatkuasa JAWI (bagi perceraian berlaku di luar mahkamah)

KAUNTER
BPPK

c. Semakan oleh pegawai

5 minit

YA KAUNTER
BPPK

d. Pemohon membuat bayaran RM20.00 untuk mendapatkan Sijil Cerai

20 minit

KAUNTER
BPPK

e. Serahan Sijil Cerai dengan kadar segera dalam masa tidak melebihi 7 hari bekerja

11

CARTA 9 PROSES PENDAFTARAN

RUJU'

a. Pemohon mendapatkan Rekod Perceraian daripada Mahkamah Syariah

b. Pemohon melengkapkan borang dan serah: 1. Borang Permohonan Ruju'; ii. Rekod Perceraian daripada Mahkamah Syariah; iii. Sijil Nikah Asal; dan IV. Borang 5 daripada Bahagian Penguatkuasa JAWI (bagi perceraian yang berlaku di luar mahkamah) c. Semakan oleh pegawai

5 minit

5 minit .

d. Sesi soal selidik oleh Pendaftar Nikah Cerai Ruju' (NCR)

10 minit

MAHKAMAH SYARIAH e. Pastikan sama ada pemohon boleh ruju' dalam tempoh edah 5 minit

PERMOHONAN NIKAH BARU

f. Lafaz ruju' di hadapan Pendaftar NCR

5 minit

Pemohon serah Perintah I Penghakirnan daripada Mahkamah Syariah ke kaunter BPPK

g. Pemohon buat bayaran: i. RM20.00 untuk Pendaftaran Cerai; dan ii. RM20.00 untuk Pendaftaran Ruju' h. Serahan Surat Ruju' dengan kadar segera dalam mas a tidak melebihi 7 hari bekerja

15 minit

NotatPemohon perlu mendapat pengesahan Mahkamah Syariah sekiranya ruju' dilakukan di luar pejabat Pendaftar NCR

12

"'.

CARTA ALlRAN PROSESPERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIAH

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Aras 2,3 &4, Blok D7, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62677 PUTRAJAYA Tel: 03-88864800 Faks: 03-8889 1627 www.jksm.gov.my

13

CARTA 10

PROSES KES PERMOHONAN CERA! (SECARA TALAQDENGAN PERSETUJUAN BERSAMA)

Tempoh Masa Mahkamah a. Suami atau isteri:i) Serah Borang Permohonan Perceraian yang telah dilengkapkan (mengikut format borang negeri masing-masing). ii) bayar yuran pendaftaran (mengikut kadar ketetapannegeri masing-masing). iii) daftar kes cerai di kaunter, iv) terima tarikh dan masa hadir ke Mahkamah. (Tarikh untuk suami dan isteri hadir ke mahkamah hendaklah tidak melebihi 21 hart dari tarikh lees didaftarkany . b. Suami dan isteri:i) hadir pada tarikh dan masa yang ditetapkan ii) bawa bersama dokumen asal seperti berikut: • Sijil Nikah atau Sijil Ruju' • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri atau Pasport. c. Mahkamah mendapatkan persetujuan perceraian daripada suami dan isteri d. Suami melafazkan cerai talaq satu (1) e. Mahkamah:i) sahkanlafaz cerai suami. ii) keluarkan perintah perceraian f. Suami dan isteri terima rekod perceraian g. Suami dan isteri bawa rekod perceraian dengan SEGERA ke Jabatan Agama Islam untuk daftar cerai

KAUNTER MAHKAMAH

10 minit

MAHKAMAH

45 minit

h.
JABATAN AGAMA -ISLAM NI;GERI

1.

Suami dan isteri:i) serah rekod cerai kepada Jabatan Agama bersama dokumen asal berikut:• Sijil Nikah atau Sijil Ruju' • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri atau Pasport. • Perintah Daftar Cerai dan Rekod Perceraian ii) bayar yuran daftar cerai (mengikut kadar yang ditetapkan oleh negeri-negeri) Jabatan Agama Islam:i) daftar cerai ii) keluarkan sijil cerai

14

CARTA!! PROSES KES PERMOHONAN CERAI (TANPA PERSETUJUAN BERSAMA)

Tempoh Masa Mahkamah

KAUNTER MAHKAMAH

a. Suami atau isteri:i) Serah Borang Permohonan Perceraian yang telah dilengkapkan (mengikut format borang negeri masing-masing), ii) bayar yuran pendaftaran (mengikut kadar ketetapan negeri masing-masing), iii) daftar kes cerai di kaunter. iv) terirna tarikh dan masa hadir ke Mahkamah. (Tarikh untuk suami dan isteri hadir ke mahkamah hendaklah tidak melebihi 21 hari dari tarikh kes didaftarkan).

~.

10 minit

MAHKAMAH

b. Mahkamah serahkan saman kepada suami atau isteri (dalam tempoh tidakmelebihi 14 hari selepas kes didaftarkan). c. Suami dan isteri:i) hadir pada tarikh dan masa yang ditetapkan ii) bawa bersama dokunien asal seperti berikut: • Sijil Nikah atau Sijil Ruju' • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri atau Pasport. d. Suami atau isteri tidak bersetuju bercerai e. Mahkamah lantik Jawatankuasa Pendamai

JAWATANKUASA PENDAMAI·
'W

f. Suami dan isteri:i) hadir pada tarikh dan masa yang ditetapkan. ii) beri keterangan kepada Jawatankuasa Pendamai. g. Jawatankuasa Pendamai:i) mengadakan proses perdamaian. ii) kemukakan laporan bertulis dan syor kepada Hakim sama ada wujud perdamaian atau tidak.

Catatan: Proses Perdamaian dijalankan dalam tempoh tidak melebihi 6 bulan.

15

Tempoh Masa Mahkamah h. Mahkamah buat keputusan hasil laporan dan syor Jawatankuasa Pendamai

10 Minit

MAHKAMAH

=

SUAMI DAN ISTERI SETUJU CERA! (Suami lafaz cerai) [Rujuk Carta 10 (c)l

SUAMI ATAU ISTERI TIDAK SETUJU CERA! Kes dirujuk ke Proses Majlis Hakam.

SUAMI DAN ISTERI SETUJU BERDAMAI (Kes dibatalkan)

1.

Mahkamah lantik Hakam untuk jalankan proses Majlis Hakam

15 Minit

j.
PROSES HAKAIIII

Suami dan isteri:i) hadir pada tarikh dan masa yang ditetapkan, ii) beri keterangan kepada Hakam. k. Hakam:i) dapatkan kuasa talaq ii) maklumkan keputusan kepada Hakim Catatan: Proses Majlis Hakam mengambil masa tidak melebihi tiga (3) bulan.

MAHKAMAH

1. Mahkarnah perakukan keputusan Hakam m. Suami atau Hakam lafaz cerai n. Mahkamah keluarkan perintah perceraian o. Suami dan isteri i) terima rekod perceraian. ii) bawa rekod perceraian dengan SEGERA ke Jabatan Agama Islam untuk daftar cerai.
p. Suarni dan isteri:i) serah rekod cerai kepada Jabatan Agama bersama dolcumen asal berikur• Sijil Nikah atau Sijil Ruju' • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri atau Pasport, • Perintah Daftar Cerai dan Rekod Perceraian ii) bayar yuran daftar cerai ( mengikut kadar yang ditetapkan oleh negeri-negeri) q. Jabatan Agama Islam:i) daftar cerai ii) keluarkan sij il cerai

45 Minit

JABATAN

AGAMA

ISLAM NEGERI

16

CARTA 12 PROSES KES PERCERAIAN SECARA TA'LIQ ATAU FASAKH

Tempoh Masa Mahkamah a. Suami atau isteri:i) Serah Borang Permohonan Perceraian yang telah dilengkapkan (mengikut format borang negeri masing-masing). ii) bayar yuran pendaftaran (mengikut kadar ketetapan negeri masing-masing). iii) daftar kes cerai di kaunter. iv) terima tarikh dan masa hadir ke Mahkamah. (Tarikh untuksuami dan isteri hadir ke mahkamah hendaklah tidak melebihi 21 hari dari tarikh kes didaftarkan). b. Mahkamah serahkan saman kepada suami atau isteri (dalam tempoh tidak melebihi 14 hari selepas kes didaftarkan ). c. Suami dan isteri:i) hadir pada tarikh dan masa yang ditetapkan ii) bawa bersama dokumen asal seperti berikut: • Sijil Nikah atau Sijil Ruju' • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri atau Pasport. d. Suami atau isteri maklumkan pembelaan 'kepada hakim. e. Suami atau isteri tidak ada persetujuan untuk bercerai, f. Suami dan isteri dapatkan tarikh perbicaraan. g. Suanri dan isteri:i) lantik peguam ii) sediakan dokumen perbicaraan dalam tempoh tidak melebihi 1 bulan. Senarai semak dokumen perbicaraan seperti berikut: • Penyata Tuntutan • Penyata Pembelaan dan Tuntutan Balas (jika ada) • Jawapan kepada tuntutan balas • Dokumen-dokumen/ekshibit-ekshibit berkaitan dengan pembuktian kes seperti: laporan polis, laporan doktor, res it-res it atau bil-bil dan sebagainya. • Fakta-fakta yang dipersetujui dan fakta-fakta yang tidak dipersetujui

KAUNTER MAHKAMAH

10 minit

MAHKAMAH

15 minit

PERSEDIAAN SEBELUM P6RBLCARAAN

17

o
!
h. Suami atau isteri atau kedua-duanya:i) ii) iii) iv) v) vi) hadir bicara pada tarikb dan masa yang ditetapkan beri keterangan kemukakan keterangan kemukakan kemukakan dokumen sokongan Hakim hujah bertulis daripada saksi untuk menyokong MAHKAMAH terima keputusan

Tempoh Masa Mahkamah

Catatan: i. Perbicaraan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) bulan. ii. Perbicaraan boleh dijalankan walaupun salah seorang suami atau isteri gagal hadir
KES TUNTUTAN TA'LIQ ATAU FASAKH DITOLAK

._

i.

Hakim berikan keputusan

10 minit

TUNTUTAN TA'LlQ ATAU FASAKH DISABITKAN

j. MAHKAMAH

Mahkamah i) ii)

keluarkan

perintah perceraian

45 minit

k. Suami dan isteri:terima rekod perceraian bawa rekod perceraian dengan SEGERA ke Jabatan Agama Islam untuk daftar cerai.

1.
JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI

Suami dan isteri:-

i)

serah bersama • • •

rekod

cerai

kepada

Jabatan

Agama

dolcumen asal berilcut:atau dokumen Cerai pengenalan dan Rekod

Sijil Nikah atau Sijil Ruju' Kad Pengenalan diri atau Pasport. Perintah Perceraian Daftar

ii)

Bayar yuran daftar cerai (mengikut ditetapkan oleh negeri-negeri)

kadar yang

m. Jabatan Agama Islam:i) ii) daftar cerai keluarkan sij il cerai

Nota:
Bagi suami atau isteri yang tidak berpuashati atas keputusan Hakim, boleh membuat rayuan ke peringkat mahkamah yang lebih tinggi dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan

18

CARTA 13 PROSES PERCERAIAN SECARA TEBUS TALAQ
Tempoh Masa Mahkamah
KAUNTER

MAHKAMAH

a. Isteri:i) Serah Borang Permohonan Perceraian yang telah dilengkapkan (mengikut format borang negeri masing-masing). ii) bayar yuran pendaftaran (mengikut kadar ketetapan negeri masing-masing). iii) daftar kes cerai di kaunter. iv) terima tarikh dan mas a hadir ke Mahkamah. (Tarikh untuk suami dan isteri hadir ke mahkamah hendaklah tidak melebihi 21 hari dari tarikh kes didaflarkan). b. Mahkamah serahkan saman kepada suami (dalam tempoh tidak melebihi 14 hari selepas kes didaftarkan). c. Suami dan isteri:i) hadir pada tarikh dan mas a yang ditetapkan ii) bawa bersarna dokumen asal seperti berikut: Sijil Nikah atau Sijil Ruju' • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri atau Pas port. iii) maklumkan bersetuju bercerai secara tebus talaq iv) maklumkan bersetuju dengan jumlah tebus talaq d. Isteri membayar jumlah bayaran tebus talaq kepada suami e. Suami melafazkan tebus talaq di hadapan Hakim f. Mahkamah keluarkan perintah perceraian g. Suami dan isteri :i) terima rekod perceraian ii) bawa rekod perceraian dengan SEGERA ke Jabatan Agama Islam untuk daftar cerai h. Suami dan isteri:i) serah rekod cerai kepada Jabatan Agama bersama dokumen asal berikut:Sijil Nikah atau Sijil Ruju' • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri atau Pasport. • Perintah Daftar Cerai dan Rekod Perceraian ii) bayar yuran daftar cerai (mengikut kadar yang ditetapkan oleh negeri-negeri)
1.

10 Minit

MAHKAMAH

45 Minit

JABATAN AGAMA
ISLAIVI NEGERI

Jabatan Agama Islam:i) daftar cerai ii) keluarkan sijil cerai

19

CARTA 14

PROSES PENGESAHAN LAFAZ PERCERAIAN DI LUARMAHKAMAH
Tempoh Masa Mahkamah a. Suami atau isteri:i) Serah Borang Permohonan Perceraian yang telah dilengkapkan (mengikut format borang negeri masing-masing), ii) bayar yuran pendaftaran (mengikutkadar ketetapan negeri masing-masing), iii) daftar kes cerai di kaunter. iv) terima tarikh dan masa hadir ke Mahkamah. (Tarikh untuk suami dan isteri hadir ke mahkamah hendaklah tidak melebihi 21 hari dari tarikh kes didaftarkan). 10 minit b. Mahkamah serahkan saman kepada suami atau isteri (dalam tempoh tidak melebihi 14 hari selepas kes didaftarkan ). c. Suami dan isteri:i) hadir pada tarikh dan masa yang ditetapkan ii) bawa bersama dokumen asal seperti berikut: • Sijil Nikah atau Sijil Ruju' • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri atau Pasport. iii) berikan keterangan kepada Hakim tentang dakwaan berlakunya lafaz talaq (Sekiranya suami dan isteri tidak ada persetujuan tentang lafaz, perbicaraan akan dijalankan tidak melebihi 3 bulan). 30 minit
LAFAZTALAQ TIDAK DISAHKAN

KAUNTER MAHKAMAH

d. Hakim berikan keputusan

MAHKAMAH

e. Mahkamah keluarkan perintah perceraian 45 Minit f. Suami dan isteri:i) terima rekod perceraian ii) bawarekod perceraian dengan SEGERAke Jabatan Agama Islam untuk daftar cerai g. Suami dan isteri:i) serah rekod cerai kepada Jabatan Agama bersama dokumen asal berikut• Sijil Nikah atau Sijil Ruju' • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri atau Pasport. • Perintah Daftar Cerai dan Rekod Perceraian ii) Bayar yuran daftar cerai (mengikut kadar yang ditetapkan oleh negeri-negeri) h. Jabatan Agama Islam:i) daftar cerai ii) keluarkan sijil cerai

JABATAN AGAMAISLAM NEGERI

Nota:

20

Bagi suami atau isteri yang tidak berpuashati atas keputusan Hakim, boleh membuat rayuan ke peringkat mahkamah yang lebih tinggi dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan

Senarai nama dan alamat Mahkamah Syariah di Malaysia
~LAYAHPERSEKUTUAN Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, Bangunan Sulaiman, Jalan Damansara, 50676 KUALA LUMPUR. Tel: 03-2273 3788 Fales: 03-2273 4305

KEDAH Jabatan Kehakiman Syariah Kedah Darul Aman, Aras 2, Bangunan Mahkamah Syariah, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 06550 Bandar Muazam Shah KEDAR. Tel: 04-700 1980 Fales: 04-700 1989 SELANGOR Mahkamah Syariah Negeri Selangor, Aras 5 & 6, Bangunan Mahkamah Sultan, Salahuddin Abdul Aziz Shah, Persiaran Pegawai, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, SELANGOR. Tel: 03-5519 1309 Faks: 03-5519 1319 SARAH Jabatan Kehakiman Syariah Sabah, Tingkat 2, Wisma MUIS, Blok B, Beg Berkunci No.130, 88739, Kota Kinabalu, SABAH. Tel: 088-253579 Faks: 08-821 9066 KELANTAN Jabatan Kehakiman Syariah Kelantan, Kompleks Islam Lundang, 15200 Lundang, Kota Bharu, KELANTAN Tel: 09-7482206 Faks: 09-743 0476

NEGERI SEMBILAN labatan KehakimanSyariah Negeri Sembilan, 70000 Seremban, NEGERl SEMBILAN. Tel: 06-7631241 Faks: 06-7645426

PERAK labatan Kehakiman Syariah Negeri Perak, Aras 3, Kompleks Mahkamah Syariah Perak, Jalan Pari Off Jalan Tun Abdul Razak, 30100Ipoh,PERJU{ Tel: 05-501 8403 Faks: 05-2422458

21

TERENGGANU Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu, Jalan Sultan Mohamad, 21100 Kuala TERENGGANU. Tel: 09-623 2323 Fales: 09-624 1510

MELAKA Mahkamah Syariah Negeri Melalea, Blok D, Kompleks Mahkamah Melaka, LebuhAyer Keroh, Bukit Beruang, 75450 MELAKA. Tel: 06-233 2061 Fales: 06-231 3913

....
JOHOR Jabatan Kehakiman Syariah Johor, Bangunan Mahkamah Syariah Negeri JOhOT, Lot 259 Jalan Abu Bakar, 80100 Johor Bahru, JOHOR. Tel: 07-2199000 Faks: 07-221 3133

PULAU PINANG Jabatan Kehakiman Syariah Pulau Pinang, No.3, Jalan Batu Gantung, 10450 PULAU PINANG. Tel: 04-827 1780 Faks: 04-829 6427

PAHANG Jabatan Kehakiman Syariah Pahang, Jalan Masjid, 25000 Kuantan, PAHANG. Tel: 09-555 L966 Faks: 09-555 4805

PERLIS Jabatan Kehakirnan Syariah Negeri Perlis, Jalan Pegawai, 01000 Kangar, PERLIS. Tel: 04-977 4846 Faks: 04-977 5107

SARAWAK Jabatan Kehakirnan Syariah Sarawak, Tingkat 2, Bangunan Mahkamah Syariah Jalan Satok, 93400 Kuching, SARAWAK. Tel: 082-429 810 Fales: 08-2244576

22

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.