Anda di halaman 1dari 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah Membaca Intensif yang digunakan sebagai memenuhi mata kuliah Komprehensi Tulis 2 .Adapun maksud dan tujuan pembuatan makalah ini agar yang membaca makalah ini tahu tentang apa maksud membaca intensif itu . Demikian makalah membaca intensif ini penulis buat ,apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, penulis mohon maaf .Kriik dan saran sangat diharapakan untuk perbaikan dalam pembuatan makalah membaca intensif yang akan datang .Semoga makalah membaca intensif ini dapat bermanfaat bagi Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan . Penulis ucapkan terima kasih .

Yogyakarta , 22 Maret 2011 Penyusun

Heru Nurananto