P. 1
Buku Jongko Jayabaya

Buku Jongko Jayabaya

|Views: 9,796|Likes:
Dipublikasikan oleh elisanurullaili

More info:

Published by: elisanurullaili on Jun 20, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

Dikumpulkan oleh: Dalang Sapanyana, Yogyakarta 2010

DAFTAR ISI : 1. 2. 3. 4.
Ramalan Jayabaya Dan Sejarahnya Menelisik Misteri Sabdo Palon Serat Dharmo Gandul ( Terjemahan ) Cuplikan JONGKO JAYABAYA

Hal. 2 10 20 58

1

Ramalan Jayabaya Dan Sejarahnya
Sumber: www.warungbebas.com Ramalan Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, raja Kerajaan Kadiri. Ramalan ini dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa. Namun studi akademis yang dilakukan oleh banyak sarjana, akhirnya menemukan bahwa Ramalan Jayabaya ini bukanlah karya raja Jayabaya. Asal-usul Dari berbagai sumber dan keterangan yang ada mengenai Ramalan Jayabaya, maka pada umumnya para sarjana sepakat bahwa sumber ramalan ini sebenarnya hanya satu, yakni Kitab Asrar (Musarar) karangan Sunan Giri Perapan (Sunan Giri ke-3) yang kumpulkannya pada tahun Saka 1540 = 1028 H = 1618 M, hanya selisih 5 tahun dengan selesainya kitab Pararaton tentang sejarah Majapahit dan Singosari yang ditulis di pulau Bali 1535 Saka atau 1613 M. Jadi penulisan sumber ini sudah sejak jamannya Sultan Agung dari Mataram bertahta (16131645 M). Kitab Jangka Jayabaya pertama dan dipandang asli, adalah dari buah karya Pangeran Wijil I dari Kadilangu (sebutannya Pangeran Kadilangu II) yang dikarangnya pada tahun 1666-1668 Jawa = 1741-1743 M. Sang Pujangga ini memang seorang pangeran yang bebas. Mempunyai hak merdeka, yang artinya punya kekuasaan wilayah "Perdikan" yang berkedudukan di Kadilangu, dekat Demak! Memang beliau keturunan Sunan Kalijaga, sehingga logis bila beliau dapat mengetahui sejarah leluhurnya dari dekat, terutama tentang riwayat masuknya Sang Brawijaya terakhir (ke-5) mengikuti agama baru, Islam, sebagai pertemuan segitiga antara Sunan Kalijaga, Brawijaya ke-V dan Penasehat Sang Baginda benama Sabda Palon dan Nayagenggong. Disamping itu beliau menjabat sebagai Kepala Jawatan Pujangga Keraton Kartasura tatkala jamannya Sri Paku Buwana II (1727-1749). Hasil karya sang Pangeran ini berupa buku-buku misalnya, Babad Pajajaran, Babad Majapahit, Babad Demak, Babad Pajang, Babad Mataram, Raja Kapa-kapa, Sejarah Empu, dll. Tatkala Sri Paku Buwana I naik tahta (1704-1719) yang penobatannya di Semarang, Gubernur Jenderalnya benama van Outhoorn yang memerintah pada tahun 1691-1704. Kemudian diganti G.G van Hoorn (1705-1706), Pangerannya Sang Pujangga yang pada waktu masih muda. Didatangkan pula di Semarang sebagai Penghulu yang memberi Restu untuk kejayaan Keraton pada tahun 1629 Jawa = 1705 M, yang disaksikan GG. Van Hoorn. Ketika keraton Kartasura akan dipindahkan ke desa Sala, sang Pujangga diminta pandapatnya oleh Sri Paku Buwana II. Ia kemudian diserahi tugas dan kewajiban sebagai peneliti untuk menyelidiki keadaan tanah di desa Sala, yang terpilih untuk mendirikan keraton yang akan didirikan tahun 1669 Jawa (1744 M). Sang Pujangga wafat pada hari Senin Pon, 7 Maulud Tahun Be Jam'iah 1672 Jawa 1747 M, yang pada jamannya Sri Paku Buwono 11 di Surakarta. Kedudukannya sebagai Pangeran Merdeka diganti oleh puteranya sendiri yakni Pangeran Soemekar, lalu berganti nama 2

Giri Kedatan ini nampaknya Merupakan jaman peralihan kekuasaan Islam pertama di Jawa yang berlangsung antara 1478-1481 M. pada hari Kemis Legi. Setelah Kerajaan ini jatuh pula. Ratu Sundarowang ialah Mataram bertahta dengan gelar Prabu Hanyokro Kusumo (Sultan Agung) yang berkuasa di seluruh Jawa dan Madura. dari sudut alam pikiran Sri Sultan Agung dari Mataram ini) akan muncullah seorang raja bertahta di wilayah kerajaan Sundarowang ini ialah seorang raja Waliyullah yang bergelar Sang Prabu Herucakra yang berkuasa di seluruh Jawa-Madura. Nama mana diketahui dari Kakawin Bharatayudha. yang dikarang oleh Mpu Sedah pada tahun 1079 Saka = 3 . Namun demikian adanya keraton Islam di Giri ini masih bersifat ”Hakikat” dan diteruskan juga sampai jaman Sunan Giri ke-3. yaitu gambaran gilir bergantinya negara sejak jaman purbakala hingga jatuhnya Majapahit lalu diganti dengan Ratu Hakikat ialah sebuah kerajaan Silam pertama di Jawa yang disebut sebagai ”Giri Kedatan". Patani dan Sriwijaya. justru nanti dijaman jauh sesudah Sultan Agung wafat. Kitab Asrar itu memuat lkhtisar (ringkasan) riwayat negara Jawa. Bisa kita maklumi. yakni dengan jalan mengambil pokok/permulaan cerita Raja Jayabaya dari Kediri. lalu tahta kerajaan jatuh ke tangan raja yang mendapat julukan sebagai "Ratu Bobodo") ialah Sultan Pajang. yang juga hendak di basmi pengaruhnya sejak para Wali masih hidup. Ini berarti raja-raja pengganti beliau dinilai (secara pandangan batin) sebagai raja-raja yang tidak bebas merdeka lagi. Selanjutnya para pujangga dibelakang juga menyebut nama baru itu. lalu di ganti oleh penguasa baru yakni. Raden Patah. Sejak Sunan Giri ke-3 ini praktis kekuasaannya berakhir karena penaklukkan yang dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram. Sejak Raden Patah naik tahta (1481) Sunan Ratu dari Giri Kedatan ini lalu turun tahta kerajaan. bahwa kelak sesudah beliau turun dari tahta. kerajaan besar ini akan pulih kembali kewibawaannya. Disebut demikian karena pengaruh kalangan Ki Ageng yang berorientasi setengah Budha/Hindu dan setengah Islam di bawah pengaruh kebatinan Siti Jenar. yang sebenarnya untuk menyebut "Kitab Asrar" Karangan Sunan Giri ke-3 tersebut. Oleh Pujangga. ialah Sultan di Demak. Analisa Jangka Jayabaya yang kita kenal sekarang ini adalah gubahan dari Kitab Musarar.Pangeran Wijil II di Kadilangu (Pangeran Kadilangu III). yakni sebelum Raden Patah dinobatkan sebagai Sultan di Demak oleh para Wali pada 1481 M. yakni sejak Sunan Giri pertama mendirikannya atau mungkin sudah sejak Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 M (882 H). Setelah kesultanan Demak jatuh pada masa Sultan Trenggono. Kitab Asrar digubah dan dibentuk lagi dengan pendirian dan cara yang lain. karena pada tahun-tahun berikutnya praktis Mataram sudah menjadi negara boneka VOC yang menjadi musuh Sultan Agung (ingat perang Sultan Agung dengan VOC tahun 1628 & 1629 yang diluruk ke Jakarta/ Batavia oleh Sultan Agung). diganti oleh Ratu seluruh jajatah. Wasiat Sultan Agung itu mengandung kalimat ramalan. Di kelak kemudian hari (ditinjau. sedangkan kedudukannya sebagai pujangga keraton Surakarta diganti oleh Ngabehi Yasadipura I.10 Maulud Tahun Be 1672 Jawa = 1747 M. Jadi keraton di Giri ini kira-kira berdiri antara 1478-1481 M atau lebih lama lagi.

11. Wong wadon nganggo pakeyan lanang --. 9.Itulah pertanda zaman Jayabaya telah mendekat. yakni Kitab Musarar. 6. Jangka Jayabaya dari Kitab Asrar ini sungguh diperhatikan benar-benar oleh para pujangga di Surakarta dalam abad 18/19 M dan sudah terang Merupakan sumber perpustakaan dan kebudayaan Jawa baru. Cita-cita yang pujangga yang dilukiskan sebagai jaman keemasan itu.Orang perempuan berpakaian lelaki.Itu pertanda orang akan mengalami zaman berbolak-balik 4 . Besuk yen wis ana kreta tanpa jaran --. Semua itu telah berasal dari satu sumber benih.. Kitab Asrar/Musarar dan Jayabaya yang hanya bersifat ramalan belaka. 4.1157 M atas titah Sri Jayabaya di Daha/ Kediri. Sekilan bumi dipajeki --. Sehingga setelah itu tumbuh bermacam-macam versi teristimewa karangan baru Serat Jayabaya yang bersifat hakikat bercampur jangka atau ramalan. Kedua sumber yang diperpadukan itu ternyata senantiasa mengilhami para pujangga yang hidup diabad-abad kemudian.Sungai kehilangan mata airdan kedhung (karena pendangkalan). Hal ini ternyata dengan munculnya karangan-karangan baru. Pasar ilang kumandhang --. jelas bersumber semangat dari gambaran batin Sultan Agung. yakni Kitab Asrar karya Sunan Giri ke-3 dan Jangka Jayabaya gubahan dari kitab Asrar tadi.Kuda suka makan sambal.Sejengkal tanah dikenai pajak.Ng. akan tetapi dengan ujaran yang dihubungkan dengan lingkungan historisnya satu sama lain sehingga merupakan tambahan riwayat buat negeri ini. sang pujangga (Pangeran Wijil) lalu membuat karangan berjudul "JANGKA JAYABAYA" dengan ini yang dipadukan antara sumber Serat Bharatayudha dengan kitab Asrar serta gambaran pertumbuhan negaranegara dikarangnya sebelumnya dalam bentuk babad.Pasar kehilangan suara. cucu buyut pujangga Yasadipura I pengganti Pangeran Wijil I. terutama pujangga terkenal R. Kali ilang kedhunge --. penelitiannya dicarikan Inti sarinya dan diorbitkan dalam bentuk karya-karya baru dengan harapan dapat menjadi sumber semangat perjuangan bagi generasi anak cucu di kemudian hari. Dengan begitu menjadi jelaslah apa yang kita baca sekarang ini. raja Jayabaya yang memang dikenal masyarakat sebagai pandai meramal. 2. Iku tandha yen tekane zaman Jayabaya wis cedhak --. Lalu dari hasil. Jika kita teliti secara kronologi. Dengan demikian. Tanah Jawa kalungan wesi --. Jaran doyan mangan sambel --. Iku tandhane yen wong bakal nemoni wolak-waliking zaman--. plus serat Mahabarata karangan Mpu Sedah & Panuluh. ISI RAMALAN 1. 5. Bumi saya suwe saya mengkeret --. 8.Pulau Jawa berkalung besi.Bumi semakin lama semakin mengerut. 10. 3. 7. Jangka Jayabaya ini merupakan karya Pangeran Wijil I pada tahun 1675 Jawa (1749 M) bersama dengan gubahannya yang berbentuk puisi. Setelah mendapat pathokan/data baru. sekarang ternyata menunjukan gambaran sebuah negara besar yang berdaulat penuh yang kini benama "REPUBLIK INDONESIA"!.Perahu berjalan di angkasa. Prahu mlaku ing dhuwur awang-awang --.Kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda.

Manungsa padha seneng nyalah--.Banyak laki-laki tak mau beristri. 39. Wong bener thenger-thenger --.Orang (yang) salah gembira ria. Barang jahat diangkat-angkat--.Duda pincang laku sembilan uang.12.Orang yang baik justru tersisih. Luwih utama ngapusi --. Wong wadon ilang kawirangane--. Akeh bapa lali anak--.Banyak orang tukar istri/suami. Akeh anak wani nglawan ibu--.: seuang = 8. 37.Lupa sanak lupa saudara.Laki-laki naik tandu. Wong apik-apik padha kapencil --.Banyak perempuan menjual diri. 32. 52. 36. 17.Tak peduli akan hukum Hyang Widhi.Dua janda harga seuang (Red. 40. 27. 42. Wong agung kasinggung--.Orang (yang) jahat dipuji-puji. Nantang bapa--.perempuan hilang malu. Akeh manungsa lali asale --. 31. 33. 28.Keluarga saling curiga. 26.Malas untuk bekerja.Orang (yang) mulia dilecehkan. 14. nggedhekake duraka --. 48.Banyak ulah-tabiat ganjil.Yang suci (justru) dibenci.Menantang ayah.Saudara dan saudara saling khianat.Kawan menjadi lawan.Banyak pejabat jahat dan ganjil. 35. 22. Akeh wong wani nglanggar sumpahe dhewe--. 54. 5 . Akeh wong wadon ngedol awake--.Banyak janji tidak ditepati. Wegah nyambut gawe --.Orang (yang) baik ditolak ditampik (diping-pong).Banyak ayah lupa anak. Akeh ibu padha ngedol anake--.Banyak ibu menjual anak. Kepingin urip mewah --. Wong ala kapuja--. 13.Lebih mengutamakan menipu. memupuk durhaka. 15. 50. 51. Wong jahat munggah pangkat--. 53.Perempuan menunggang kuda.Lima perawan lima picis.Banyak orang hanya mementingkan uang. Wong salah bungah --. 43. 23.Orang (yang) jahat naik pangkat. 18. 21. Akeh manungsa mung ngutamakke dhuwit--.Lupa jati kemanusiaan. Prawan seaga lima--. 20. 16. Dhudha pincang laku sembilan uang--. Lali sanak lali kadang--.Banyak orang lupa asal-usul. 29. Ukuman Ratu ora adil --. Akeh janji ora ditetepi --. Lali kamanungsan--. 46.Yang jahat dijunjung-junjung. Wong lanang linggih plangki--. 41. Barang suci dibenci--. Akeh wong lanang ora duwe bojo--. 25. Akeh wong nyambut gawe apik-apik padha krasa isin --. 47.Melepas nafsu angkara murka. 44. Wong lanang ilang kaprawirane--. 19. Kulawarga padha curiga--. Lali kabecikan--. Randha seuang loro--. Wong apik ditampik-tampik--. Akeh wong ijol bebojo--. 45. Akeh kelakuan sing ganjil --. Akeh wong wadon ora setya marang bojone--.Banyak orang kerja halal justru merasa malu. Kanca dadi mungsuh --. Ora ngendahake hukum Hyang Widhi--.Laki-laki hilang perwira/kejantanan. Ngumbar nafsu angkara murka. Akeh pangkat sing jahat lan ganjil--.Hukuman Raja tidak adil.Banyak perempuan ingkar pada suami.Orang (yang) benar termangu-mangu.Sedulur padha cidra--.Banyak anak berani melawan ibu.Orang-orang saling lempar kesalahan. 49. 34. 30.5 sen). 24. Wong wadon nunggang jaran--. 38.Inginnya hidup mewah.Banyak orang berani melanggar sumpah sendiri.Lupa hikmah kebaikan.

Prikamanungsan saya ilang--. 67. 94. 82. Sing ora weruh ketutuh---Sedang yang tak tahu disalahkan. 59. 56. dan utara.Di luar putih di dalam jingga. nanging sucine palsu--. Akeh bujuk akeh lojo--. 89.Banyak perawan tua. Sing weruh kebubuhan---Barangsiapa tahu terkena beban. Akeh barang haram---Banyak barang haram. 84.Banyak orang berdagang ilmu. Akeh wong kaliren lan wuda---Banyak orang lapar dan telanjang. 74. 60. Akeh anak haram---Banyak anak haram. Wong wadon lacur ing ngendi-endi--. Wong main akeh sing ndadi---Penjudi banyak merajalela. Pedagang akeh sing keplarang--. 73. Akeh jabang bayi lahir nggoleki bapakne--. 68. Tangga padha curiga---Tetangga saling curiga. Akeh laknat--.Banyak pengkhianat. Akeh barang-barang mlebu luang---Banyak barang terbuang-buang. 81. 80.Orang jahat naik pangkat. kidul lan lor---Datang dari timur. 83. Pengkhianat nikmat---Pengkhianat nikmat. 78. Omah ala saya dipuja--. 93.Banyak orang mengaku diri.Pedagang banyak yang tenggelam. Wong mulya dikunjara--.Banyak kutukan. Wong tuku ngglenik sing dodol---Pembeli membujuk penjual. Wong jahat saya seneng--. selatan. 57.Yang curang berkuasa. 77. 63. 61. Ngakune suci. Wong jahat munggah pangkat--. 6 . 79.Banyak anak lahir mencari bapaknya.Angkara murka semakin menjadi-jadi.Orang yang lugu dibelenggu. Durjana saya sempurna--. 66. 72. Sing jujur kojur--. Omah suci dibenci--.Orang yang mulia dipenjara. 69. 91. Agama akeh sing nantang--. 92.Ketika itu burung gagak dibilang bangau. 88. 71. Akeh pengkianat--. Sing curang garang--. Kanca dadi mungsuh---Kawan menjadi lawan. 97.Rumah suci dijauhi. Besuk yen ana peperangan---Kelak jika terjadi perang. 87. 65.Banyak orang baik makin sengsara. 99.Banyak tipu banyak muslihat. Akeh wong becik saya sengsara--. kulon. Akeh wong ngedol ngelmu--. Sing dodol akal okol---Si penjual bermain siasat. 76. celaka. 90.Mengaku suci. Sedulur mangan sedulur---Saudara makan saudara. 100. Wong wadon nglamar wong lanang---Perempuan melamar laki-laki.Perempuan lacur dimana-mana.Yang jujur sengsara. Kana-kene saya angkara murka --. 64. Akeh prawan tuwa--. tapi palsu belaka.Perikemanusiaan semakin hilang. 85. Njabane putih njerone dhadhu--. 58. 62. Teka saka wetan. Akeh udan salah mangsa--.Sedang yang jahat makin bahagia. Wektu iku akeh dhandhang diunekake kuntul--. 101. Wong lanang ngasorake drajate dhewe---Laki-laki memperhina derajat sendiri.Banyak janda melahirkan bayi. 96. Wong salah dianggep bener---Orang salah dipandang benar. 95. 75. barat. Akeh wong ngaku-aku--.Agama banyak ditentang. 98.55. Akeh randha nglairake anak--. Anak mangan bapak---Anak makan bapak.Rumah maksiat makin dipuja. 86.Durjana semakin sempurna. Guru disatru---Guru dimusuhi.Banyak hujan salah musim. 70. Wong lugu kebelenggu--.

Sing ngedan keduman---Yang main gila menerima bagian. 132. 122. 121. 129. 119. 113. Penjahat saya tambah---Penjahat makin banyak. Akeh wong mati kaliren ing sisihe pangan---Banyak orang mati lapar di samping makanan. Sing edan bisa dandan---Yang gila bisa bersolek. 111. 104. 134. 138. Wong apik saya sengsara---Yang baik makin sengsara. Akeh wong nyekel bandha nanging uripe sangsara---Banyak orang berharta tapi hidup sengsara. Sing kebat kliwat---Yang tangkas lepas. 128. Wong waras lan adil uripe nggrantes lan kepencil---Yang waras dan adil hidup merana dan tersisih. Wong cilik dadi priyayi---Rakyat kecil jadi priyayi. Bupati dadi rakyat---Pegawai tinggi menjadi rakyat. 114. 108. hilang wibawanya. 116. 115. Wong salah saya bungah-bungah---Si salah makin sorak sorai. Sing anggak ketunggak---Yang congkak terbentur. 136. Sing nekat mbrekat---Yang nekat mendapat berkat. Sing wedi mati---Yang takut mati. Bandhane saya ludhes---Namun harta mereka makin habis. 135. Sing ngati-ati ngrintih---Yang berhati-hati merintih. Wong golek pangan kaya gabah diinteri---Mencari rizki ibarat gabah ditampi. 140. musna panguwasane---Raja ingkar janji. Wong dora ura-ura---Orang (yang) bohong berdendang. 112. 118. Wong tuwa lali tuwane---Orang tua lupa ketuaan mereka. Sing gedhe kesasar---Yang besar tersasar. 7 . 105. Kebingungan lan kobongan---Karena bingung dan kebakaran. 103. 127. 110. Sing telah sambat---Yang terlanjur menggerutu. Wong mangan wong---Orang makan sesamanya. Pedagang adol barang saya laris---Jualan pedagang semakin laris. Durjana saya ngambra-ambra---Kejahatan makin merajalela. 120. 117. 131. 133. Wong tani ditaleni---Orang (yang) bertani diikat. Ratu ora netepi janji. Wong bener saya thenger-thenger---Si benar makin tertegun. 137. 123. 139. Timbul amarga para pangkat akeh sing padha salah paham---Terjadi karena para pembesar banyak salah faham. Ana peperangan ing njero---Terjadi perang di dalam. 109. Akeh wong mati jalaran saka peperangan---Banyak orang mati karena perang. 130.102. Akeh bandha musna ora karuan lungane---Banyak harta hilang entah ke mana Akeh pangkat lan drajat pada minggat ora karuan sababe---Banyak pangkat dan derajat lenyap entah mengapa. 126. Sing jujur kojur---Yang jujur celaka. 124. 141. Sing bengkong bisa nggalang gedhong---Si bengkok membangun mahligai. Sing cilik kepleset---Yang kecil terpeleset. 142. Sing mendele dadi gedhe---Yang curang jadi besar. 143. 106. Anak lali bapak---Anak lupa bapa. Sing jerih ketindhih---Yang hati kecil tertindih. Sing waras nggagas---Yang sehat pikiran berpikir. Akeh omah ing ndhuwur jaran---Banyak rumah di punggung kuda. 125. Sing ngawur makmur---Yang ngawur makmur. 107.

156. 153. 177. Wong ngerti mangan ati---Orang yang mengerti makan hati. 155. Wong njamin njaluk dijamin---Si penjamin minta dijamin. Wong pinter diingar-ingar---Si pandai direcoki. 173. 148.Yang sewenang-wenang merasa menang. Maling wani nantang sing duwe omah---Pencuri menantang si empunya rumah. 185. Kasusilan ditinggal---Tata susila diabaikan. 160.144. Sing ngalah rumangsa kabeh salah---Yang mengalah merasa serba salah. 164. 176. Ana Bupati saka wong sing asor imane---Ada raja berasal orang beriman rendah. Rampok padha keplok-keplok---Perampok semua bersorak-sorai. 181. Akeh buruh nantang juragan---Banyak buruh melawan majikan. Angkara murka saya ndadi---Angkara murka semakin menjadi. Prikamanungsan di-iles-iles---Perikemanusiaan diinjak-injak. Amarga dadi korbane si jahat sing jajil---Karena menjadi kurban si jahat si laknat. 167. 161. Wong ala diuja---Si jahat dimanjakan. Begal pada ndhugal---Penyamun semakin kurang ajar. 8 . Ukum agama dilanggar---Hukum agama dilanggar. 151. Bandha dadi memala---Hartabenda menjadi penyakit. Akeh barang-barang haram. Isih untung sing waspada---Masih lebih beruntung si waspada. 183. 158. Wong cilik akeh sing kepencil---Rakyat kecil banyak tersingkir. 157. 154. Akeh wong angkara murka---Banyak orang angkara murka. Akeh wong mendem donga---Banyak orang mabuk doa. Nanging sauntung-untunge sing lali---Tapi betapapun beruntung si lupa. Bejane sing lali. Sing suwarane seru oleh pengaruh---Yang bersuara tinggi mendapat pengaruh. Wong momong mitenah sing diemong---Si pengasuh memfitnah yang diasuh 172. beruntunglah si sadar. Kana-kene rebutan unggul---Di mana-mana berebut menang. 171. 162. 180. 166. Agama ditantang---Agama ditantang. 163. 168. 170. 147. 174. Pangkat dadi pemikat---Pangkat menjadi pemukau. Maling lungguh wetenge mblenduk --. Juragan dadi umpan---Majikan menjadi umpan. 182. 165. 179. Wong sing jahat lan pinter jilat saya derajat---Yang jahat dan pandai menjilat makin kuasa. 152. 186. 169. 159. jahat lan kelangan akal budi---Banyak orang gila. bejane sing eling---Beruntunglah si lupa. Pedagang akeh alangane---Pedagang banyak rintangan. Wong sing atine suci dibenci---Yang berhati suci dibenci. banyak anak haram. 146. Pitik angrem saduwure pikulan---Ayam mengeram di atas pikulan. Pemerasan saya ndadra---Pemerasan merajalela. Angkara murka ngombro-ombro---Angkara murka menjadi-jadi. 175. Sing sawenang-wenang rumangsa menang --. Kana-kene saya bingung---Di sana-sini makin bingung. jahat dan hilang akal budi. Nggedhekake duraka---Membesar-besarkan durhaka. 150. Akeh wong edan. Patihe kepala judhi---Maha menterinya benggol judi. akeh bocah haram---Banyak barang haram. 149. Banjur ana Ratu duwe pengaruh lan duwe prajurit---Lalu datang Raja berpengaruh dan berprajurit. Wong jaga nyolong sing dijaga---Si penjaga mencuri yang dijaga.Pencuri duduk berperut gendut. 145. 178. 184.

205. 188. Negarane ambane saprawolon---Lebar negeri seperdelapan dunia. 201.Belanda-Cina tinggal sepasang. 208. Sing keduman ora eman---Yang mendapat bagian tidak berhemat. 211. Sing eman ora keduman---Si hemat tidak mendapat bagian. Senenge wong jahat---Berbahagialah si jahat. 203. 210. Wong nyengit kesengit---Orang busuk hati dibenci. 196. akeh wong cethil---Banyak orang kikir. Akeh wong mbambung---Banyak orang berulah dungu. banyak orang bakhil. 195. Emas diarani tembaga---Emas dibilang tembaga. 214. Wong sugih krasa wedi---Orang kaya ketakutan. Selot-selote mbesuk wolak-waliking zaman teka---Lambat-laun datanglah kelak terbaliknya zaman. Lan duwe prajurit---Dan punya prajurit. 194. 207. 198. 191. Wong cilik disalahake---Rakyat jelata dipersalahkan. Landa-Cina kari sejodho --. Wong suci dibenci---Orang suci dibenci. 192. 213. 206. Susahe wong cilik---Bersusahlah rakyat kecil. 209. 212. Wong wedi dadi priyayi---Orang takut jadi priyayi.187. Ratu karo Ratu pada rembugan negara endi sing dipilih lan disenengi---Para raja berunding negeri mana yang dipilih dan disukai. 197. Tindake manungsa saya kuciwa---Ulah manusia semakin tercela. Akeh wong dakwa dinakwa---Banyak orang saling tuduh. Wong jahat ditampa---Orang jahat diterima. Tukang mangan suap saya ndadra---Pemakan suap semakin merajalela. 199. 200. 9 . 204. Buruh mangluh---Buruh menangis. 202. Wong sregep krungkep---Si tekun terjerembab. Wong Jawa kari separo---Orang Jawa tinggal setengah. Dandang dikandakake kuntul---Gagak disebut bangau. 189. Wong nganggur kesungkur---Si penganggur tersungkur. Akeh wong ijir. 215. Wong dosa sentosa---Orang berdosa sentosa. 193. Akeh wong limbung---Banyak orang limbung. 190. Timah dianggep perak---Timah dianggap perak.

karena keadilan Yang Kuasa telah tiba.ngerahake jin setan. itulah tanda zaman kalabendu telah usai. Dan ini akhirnya dapat dirunut secara logika historis. para lelembut ke bawah perintah saeko proyo kinen ambantu manungso Jawa padha asesanti trisula weda. bersenjatakan trisula wedha.blogspot. Di sini tidak akan dipersoalkan siapa yang membuat karya-karya tersebut untuk tidak menimbulkan banyak perdebatan. (…. …. Serat Darmagandhul Memahami Serat Darmagandhul dan karya-karya leluhur kita dibutuhkan kearifan dan netralitas yang tinggi. mengerahkan jin dan setan. yang sudah menanggung malu tetapi termasyhur. (menyerang tanpa pasukan. yen menang tan ngasorake liyan. jujur. Menarik memang di dalam mencari jawab tentang siapakah Sabdo Palon? Karena kata Sabdo Palon Noyo Genggong sebagai penasehat spiritual Prabu Brawijaya V (memerintah tahun 1453 – 1478) tidak hanya dapat ditemui di dalam Serat Darmagandhul saja. nugel tanah Jawa kaping pindho. tajamnya tritunggal nan suci. para kawula padha sukasuka. marga adiling pangeran wus teka. nora ana wong ngresula kurang. itulah asuhannya Sabdopalon. centi wektu jejering kalamukti. jujur. andayani indering jagad raya. menguasai seluruh ajaran (ngelmu). jejeg. semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi). raja menyembah rakyat. landhepe triniji suci. didampingi Sabdopalon dan Noyogenggong). memotong tanah Jawa kedua kali. nglurug tanpa bala.com/ JALAN SETAPAK MENUJU NUSANTARA JAYA BEDAH TELISIK SPIRITUAL WASIAT NENEK MOYANG Dalam upaya menelisik misteri siapa sejatinya Sabdo Palon. yaitu bait 164 dan 173 yang menggambarkan tentang sosok Putra Betara Indra sbb: 164. rakyat bersuka ria. ratune nyembah kawula. mumpuni sakabehing laku. memperkokoh tatanan jagad raya. segalanya tampak terang benderang. Jika 10 . hiya iku momongane kaki Sabdopalon. benar. 173. namun di dalam bait-bait terakhir ramalan Joyoboyo (1135 – 1157) juga telah disebut-sebut. bila menang tak menghina yang lain. kumara prewangan. para pendeta juga pada memuja. berganti zaman penuh kemuliaan. hiya iku tandane kalabendu wis minger. lurus. bener. saya mengawali dengan mengkaji Serat Darmagandhul dan ramalan Sabdo Palon. kadherekake Sabdopalon lan Noyogenggong. Karena penjelasan secara akal penalaran amatlah rumit. karena mengandung nilai kawruh Jawa yang sangat tinggi. genaha kacetha kanthi njingglang. namun dengan pendekatan spiritual dapatlah ditarik benang merahnya yang akan membawa kepada satu titik terang. sing wis adu wirang nanging kondhang.MENELISIK MISTERI SABDO PALON Meditasi http://meditasiku. para pandhita hiya padha muja. tak ada yang mengeluh kekurangan. seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya bersatu padu membantu manusia Jawa berpedoman pada trisula weda. padha asung bhekti. angagem trisula wedha.

barêng didangu lungane mênyang ngêndi.…” (“…. tanpa guna kula êmong. Dalam ucapan ini pula Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinyalah sebenarnyayang dikatakan dalam kawruh Jawa dengan apa yang dikenal sebagai “ManikMaya” atau “Semar”. hiya iku momongane kaki Sabdopalon. nglimputi salire wujud. …. sing wis adu wirang nanging kondhang. Tentu ini tidak kita kehendaki. saya malu kepada bumi dan langit. Bagi orang Jawa yang berpegang pada kawruh Jawa pastilah memahami tentang apa dan bagaimana Semar. yang sudah menanggung malu tetapitermasyhur. …”).”) Sekali lagi dalam ucapan ini Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinyalah yang bernama Semar. ature ora lunga. … Kalau paduka tidakpercaya. yang meliputi segala wujud. Karena Sabdo Palon tidak bersedia masuk agama Islam atas ajakan Prabu Brawijaya. tidak senang mengasuh paduka. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Semar adalah merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi (Tuhan Yang Maha Kuasa) untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan 11 .. irib-iriban. Prabu Brawijaya dan Sabdo Palon di Blambangan. wirang momong tiyang cabluk. akan tetapi tidak bertempat di situ. Raden Patah yang telah menghancurkan Majapahit. Tiada maksud lain dari saya kecuali hanya ingin mengungkap fakta dan membedah warisan leluhur dari pendekatan spiritual dan historis. membuatnya samar. …. mau jadi orang jawan (kehilangan jawa-nya). anglela kalingan padhang. kearab-araban. hanya ikutikutan. punika kula. …”) Ucapan Sabdo Palon ini menyatakan bahwa dia sangat malu kepada bumi danlangit dengan keputusan Prabu Brawijaya masuk agama Islam. Pertemuan ini terjadi ketika Sunan Kalijaga mencari dan menemukan Prabu Brawijaya yang tengah lari ke Blambangan untuk meminta bantuan balatentara dari kerajaan di Bali dan Cina untuk memukul balik serangan putranya. Gambaran ini telah diungkapkan Joyoboyo pada bait 173 yang berbunyi : “…. tidak ada gunanya saya asuh. yang disebut dalam ajaran Jawa. maka mereka berpisah. kula badhe padosmomongan ingkang mripat satunggal.” (“Sabdo Palon menyatakan akan berpisah. Namun hal ini bisa dicegah oleh Sunan Kalijaga dan akhirnya Prabu Brawijaya masuk agama Islam. nanging ora manggon ing kono. begitu ditanya perginya kemana. …” (“Paduka sudah terlanjur terperosok. hanya menetapkan namanya Semar. itulah asuhannya Sabdopalon. saya mau mencari asuhan yang bermata satu (memiliki prinsip/aqidah yang kuat).. kang kasêbut ing pikêkah Jawi. jawabnya tidak pergi. nama Manik Maya (Semar) itusaya. botên rêmên momong paduka. rêmên manut nunut-nunut. … Manawi paduka botên pitados. yang membuat kawah air panas di atas gunung itu semua adalah saya. “Sabdapalon matur yen arêp misah. karsa dados jawan. malu mengasuh orang tolol. ingkang jasa kawah wedang sanginggiling rêdi rêdi Mahmeru punika sadaya kula. nama Manik Maya. Dalam serat Dharmagandhul ini saya hanya ingin menyoroti ucapan ucapan penting pada pertemuan antara Sunan Kalijaga. mung nêtêpi jênênge Sêmar. Sebelum perpisahan terjadi ada baiknya kita cermati ucapan-ucapan berikut ini: Sabdo Palon : “Paduka sampun kêlajêng kêlorob. kula wirang dhatêng bumi langit.belum matang beragama maka akan muncul sentimen terhadap agama lain.

Sang Wiku Manumanasa..” (“…. selalu bersyukur dan elingserta berjalan pada jalan kebaikan. dan jagad raya pada umumnya. Siapa yang bertahta. hamba mengasuhketurunan raja-raja Jawa. Palon adalah kayu pengancing kandang.. …. Namun dalam perwujudannya sebagai manusia tetap mencirikan karakter Semar sebagai sosok “Begawan atau Pandhita”. Perhatikan ungkapan Sabdo Palon berikut ini : Sabdapalon ature sêndhu: “Kula niki Ratu Dhang Hyang sing rumêksa tanah Jawa. paduka punapa kêkilapan dhatêng nama kula Sabdapalon? Sabda têgêsipun pamuwus. Setidaknya perhitungan usia tersebut dapat memberikan gambaran kepada kita. kenging kangge pikêkah ulat pasêmoning tanah Jawi.” (Sabdo Palon berkata sedih: “Hamba ini RatuDhang Hyang yang menjaga tanah Jawa. Sakutrêm lan Bambang Sakri. …. kula momong pikukuh lajêr Jawi. berarti usia Sabdo Palon telah mencapai 2. Palon: pikukuh kandhang. apakah paduka lupa terhadap nama saya Sabdo Palon? Sabda artinya kata-kata. dumugi saprikiumur-kula sampun 2. Namun secara khusus bagi yang memahami lebih dalam lagi. Naya artinya pandangan. Wiwit saking lêluhur paduka rumiyin. Naya têgêsipun ulat. run-tumurun ngantosdumugi sapriki. turun temurun sampai sekarang. botên wontêningkang ewah agamanipun. Jadi ucapan hamba itu berlaku sebagai pedoman hidup di tanah Jawa... ….. Dados wicantênkula punika. menjadi asuhan hamba. …. momong lajêr Jawi.532 tahun. Sebelum manusia mengenal agama. Saat ini di tahun 2007.000 langkung 3 taun. Sakutremdan Bambang Sakri.. dados momongan kula. Mulai dari leluhur paduka dahulu. kita telah sedikit memahami bahwa Sabdo Palon sebagai pembimbing spiritual Prabu Brawijaya merupakan sosok Semar yang nyata. Sintên ingkang jumênêng Nata. langgêng salaminipun.. Sang Wiku Manumanasa.bertaqwa kepada Tuhan. keberadaan Semar diyakini dengan istilah “mencolo putro. artinya dapat mewujud dan menyamar sebagai manusia biasa dalam wujud berlainan di setiap masa. mencolo putri”. …. Genggong artinya langgeng tidak berubah. keberadaan Semar diyakini berupa “suara tanpa rupa”. Beliau mendapat tugas khusus dari Gusti Kang Murbeng Dumadi untukmenjaga dan memelihara bumi Nusantara khususnya. walaupun angka-angka yang menunjuk masa di dalam wasiat leluhur sangat toleransif sifatnya.”) Ungkapan di atas menyatakan bahwa Sabdo Palon (Semar) telah ada di bumi Nusantara ini bahkan 525 tahun sebelum masehi jika dihitung dari berakhirnya kekuasaan Prabu Brawijaya pada tahun 1478. Hal ini dapat dipahami karena dalam kawruh Jawa dikenal adanya konsep “menitis” dan “Cokro Manggilingan”. keberadaan Semar telah ada di muka bumi. langgeng selamanya. Genggong: langgêng botên ewah. tidak ada yang berubah agamanya.. Di kalangan spiritualis Jawa pada umumnya. …. Menurut Sabdo Palon dalam ungkapannya dikatakan : “….”) Seperti halnya Semar telah banyak dikenal sebagai pamomong sejati yang selalu mengingatkan bilamana yang di”emong”nya salah jalan. Dari apa yang telah disinggung di atas. salah berpikir atau salah 12 .000 lebih 3 tahun dalam mengasuh raja-raja Jawa. sampai sekarang ini usia hamba sudah 2.

Juga dikatakan bahwa adasaat nanti datang orang Jawa asuhan Sabdo Palon yang memakai nama sepuh/tua (bisa jadi “mbah”.”) Dari dua ungkapan di atas Sabdo Palon mengingatkan Prabu Brawijaya bahwa suatu ketika nanti akan ada orang Jawa yang memahami kawruh Jawa (tiyang Jawi) yang akan memimpin bumi nusantara ini. Jawi-nya hilang. “aki”. Ibarat Arjuna dan Semar atau juga Prabu Parikesit dan Begawan Abhiyasa. Paduka yêktos. meninggalkan agama Budha. ataupun “eyang”) yang memegang teguhkawruh Jawa akan mengajarkan dan memaparkan kebenaran dan kesalahan dari peristiwa yang terjadi saat itu dan akibatakibatnya dalam waktu berjalan. jika sudah berganti agama Islam. Sebelum berpisah Sabdo Palon menyatakan kekecewaannya dengan sabda-sabda yang mengandung prediksi tentang sosok masa depan yang diharapkannya. terlebih apabila melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Sang Prabu ngungun sarta nênggak waspa. orang Jawan (yang telah kehilangan Jawa-nya) akan diajarkan agar bisa melihat benar salahnya..” “…. menjadi tempat bertanya karena pengetahuan dan kemampuannya sangat luas. Di dalam Serat Darmogandhul diceritakan episode perpisahan antara Sabdo Palon dengan Prabu Brawijaya karena perbedaan prinsip. Benjing tamtu dipun prentah dening tiyang Jawi ingkang mangrêti. iya iku sing diêmong Sabdapalon. Ki Bodronoyo. yaitu pemimpin yang diharapkan dan pembimbing spiritual (seorang pandhita). Semua keputusan yang akan diambil diserahkan semuanya kepada “tuan”nya. Jadi Semar merupakan pamomong yang “tut wuri handayani”. rêmên nunut bangsa sanes. Suatu saat tentu akan dipimpin oleh orang Jawa (Jawi) yang mengerti. diantaranya adalah Ki Sabdopalon. yaitulah yang diasuh oleh Sabda Palon. wong jawan arêp diwulang wêruha marang bênêr luput. ing besuk yen ana wong Jawa ajênêng tuwa... Sang Prabu diaturi ngyêktosi.berpegang pada kawruh Jawa. Paduka perlu faham. Lebih lanjut diceritakan : “Sang Prabu karsane arêp ngrangkul Sabdapalon lan Nayagenggong. manawi sampun santun agami Islam. agêgaman kawruh. Jawi (orang Jawa yang memahami kawruh Jawa) tinggal Jawan (kehilangan jati diri jawa-nya). Sang Hyang Ismoyo. suatu saat nanti kalau ada orang Jawa menggunakan nama tua (sepuh). nilar agami Buddha. Sang Prabu diminta memahami. Semar atau Kaki Semar sendiri memiliki 110 nama. nanging wong loro mau banjur musna. Semar selalu memberikan piwulangnya untuk bagaimana berbudi pekerti luhur selagi hidup di dunia fana ini sebagai bekal untuk perjalanan panjang berikutnya nanti. serta memiliki sifat yang bijaksana dan rendah hati juga waskitho (ngerti sakdurungewinarah).dalam perbuatan. wusana banjur ngandika marang Sunan Kalijaga: “Ing besuk nagara 13 . turun paduka tamtu apês. suka ikut-ikutan bangsa lain. Hal ini menyiratkan adanya dua sosok di dalam ungkapan Sabdo Palon tersebut yang merupakan sabda prediksi di masa mendatang. Jawi kantun jawan.” (“…. Jawinipun ical. dan lain-lain.” (“….. keturunan Paduka akan celaka. Semua yang disabdakan Semar tidak pernah berupa “perintah untuk melakukan” tetapi lebih kepada “bagaimana sebaiknya melakukan”. Berikut ungkapan-ungkapan itu : “….

Yen wus prapta kang wanci. Berkasakan rupi-rupi. Momong marang anak putu. Mung kula maturpetungna. Wit ing dinten punika. maka dalam naskah Ramalan Sabdo Palon ini diungkapkan sabdanya sbb : 1. Saya ini yang membantu anak cucu serta para raja di tanah jawa. Belum legalah hati saya bila belum saya hancur leburkan. Sagung kang para Nata. Ngrasuka agama Islam.) 4. Kula damel pratandha. (Bila ada yang tidak mau memakai. Klawan Paduka sang Nata. Hardi Merapi yen wus njeblug mili lahar. Tanah seberang yang dimaksud tidak lain tidak bukan adalah Pulau Bali.) 3. Itulah pertanda 14 . Ramalan Sabdo Palon Karena Sabdo Palon tidak berkenan berganti agama Islam. Dereng lega kang ati. Dene samêngko Sabdapalon isih nglimput aneng tanah sabrang. Kang jurneneng Tanah Jawi. Nggih punika medal kula. Namun Sang Prabu kami mohon dicatat. (Sabda Palon menjawab kasar: “Hamba tak mau masuk Islam Meditasi Sang Prabu. Wus pinasthi sayekti kula pisahan. Sadaya gilir gumanti. Sun sajekken putu kula. Ngidul ngilen purugira. Sabda Palon matur sugal. Kula gantos kang agami. Yekti kula rusak sami.Menjadi makanan jin setan dan lain-lainnya. Wit kula puniki yekti. Saya akan membuat tanda akan datangnya kata-kata saya ini. Pratandha tembayan mami. Ing benjang sakpungkur mami. ada baiknya kita kaji sedikit tentang Ramalan Sabdo Palon berikut ini. akan saya hancurkan.Sekarang ini Sabdo Palon masih berkelana di tanah seberang.” (“Sang Prabu berkeinginan merangkul Sabdo Palon dan Nayagenggong. namun orang dua itu kemudian raib. saya sebar seluruh tanah Jawa.”) Dari kalimat ini jelas menandakan bahwa Sabdo Palon dan Prabu Brawijayaberpisah di tempat yang sekarang bernama Banyuwangi. Jangkep gangsal atus tahun. Wus nyebar agama budi. Sudah digaris kita harus berpisah. Ratuning Dang Hyang Jawi. Baunya tidak sedap. Boten kenging kalamunta kaowahan. Karsanireng Jawata. “Yen kawula boten arsi.) 2. sebab saya ini raja serta pembesar Dang Hyang se tanah Jawa. jadikan ini sebagai tanda kembalinya Sabda Palon di tanah Jawa membawa asuhannya. Bila kelak Gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya. Merapi janji mami. Untuk mengetahui lebih lanjut guna menguak misteri ini. (Berpisah dengan Sang Prabu kembali ke asal mula saya. Anggereng jagad satuhu.Blambangan salina jênêng nagara Banyuwangi. (Lahar tersebut mengalir ke Barat Daya. Sinten tan purun nganggeya. Ngganda banger ingkang warih. dadiya têngêr Sabdapalon ênggone bali marang tanah Jawa anggawa momongane.Gama Buda kula sebar tanah Jawa. Kelak setelah 500 tahun saya akan mengganti agama Budha lagi (maksudnya Kawruh Budi). Wangsul maring sunya ruri. Sang Prabu heran dan bingung kemudian berkata kepada Sunan Kalijaga : “Gantilah nama Blambangan menjadi Banyuwangi. Yen durung lebur atempur.

) Dari bait-bait di atas dapatlah kita memahami bahwa Sabdo Palon menyatakan berpisah dengan Prabu Brawijaya kembali ke asal mulanya. Saat kejadian malam itu lahar Merapi keluar bergerak ke arah “Barat Daya”.) 5. Sudah mulai menyebarkan agama Buda (Kawruh Budi). Itulah tanda Sabdo Palon telah datang. Jagad iki yekti ana kang akarya. Secara hakekat nama “Sabdo Palon Noyo Genggong” adalah simbol dua satuan yang menyatu. bulan dan tahun dijumlahkan (13 Me1 2006). Wit ing donya puniki. Jerone ngelebne jalmi. Sinengkalan tahunira. Umpama seorang menyeberang sungai sudah datang di tengah-tengah. (Kelak waktunya paling sengsara di tanah Jawa ini pada tahun: Lawon Sapta Ngesthi Aji. yaitu : Hindu – Budha (Syiwa Budha). Warata sa Tanah Jawi. Apabila angka tanggal. Upami nyabrang kali. Kathah sirna manungsa prapteng pralaya. Pada hari itu tanggal 13 Mei 2006 adalah malam bulan purnama bertepatan dengan Hari Raya Waisyak (Budha) dan Hari Raya Kuningan (Hindu). Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya. Bebaya ingkang tumeka. Kaline banjir bandhang. Lawon Sapta Ngesthi Aji. 17 juga merupakan lambang hakekat dari “bumi sap pitu” dan “langit sap pitu” yang berasal dari Yang Satu. Prapteng tengah. Sabdo Palon menyatakan janjinya akan datang kembali di bumi tanah Jawa (tataran Nusantara) dengan tanda-tanda tertentu. Allah SWT. 17 merupakan jumlah raka’at sholat lima waktu di dalam syari’at Islam. Sang Hyang Ismoyo. dalamnya menghanyutkan manusia sehingga banyak yang meninggal dunia. Baunya tidak sedap. Diungkapkannya tanda utama itu adalah muntahnya lahar gunung Merapi ke arah barat daya. maka : 1 + 3 + 5 + 2 + 6 = 17 ( 1 + 7 = 8 ). Angka 17 kita kenal merupakan angka keramat. Tan kenging dipun singgahi. Sedangkan angka 8 merupakan lambang delapan penjuru mata angin. Kemudian. Tiba-tiba sungainya banjir besar. Dalam dunia pewayangan keadaan ini dilambangkan dengan judul: “Semar Ngejawantah”. Ginawe kang paring gesang. Dan juga kemudian diikuti bencana-bencana lainnya. Mari kita renungkan sesaat tentang kejadian muntahnya lahar gunung Merapi tahun lalu dimana untuk pertama kalinya ditetapkan tingkat statusnya menjadi yang tertinggi : “Awas Merapi”. Sanget-sangeting sangsara. Sedaya pra Jawata. 15 .Lamanya pergi selama 500 tahun. (Bahaya yang mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa.tengahipun. Jadi ketika itu Sabdo Palon berencana untuk kembali ke asal mulanya adalah alam kahyangan (alam dewa-dewa). Di dalam Islam dua satuan ini dilambangkan dengan dua kalimat Syahadat. Itu sudah kehendak Tuhan tidak mungkin disingkiri lagi. Perlu kita tahu bahwa Semar adalah wujud manusia biasa titisan dewa Sang Hyang Ismoyo. Kang tuwuh ing tanah Jawi. Kelak Merapi akan bergelegar.kalau saya datang. Di Bali hal ini dilambangkan dengan apa yang kita kenal dengan “Sad Kahyangan Jagad”. Tidak dapat bila diubah lagi. Wonten ing sakwasanipun. Kinarya amertandhani. kembali sebagai wujud dewa.) 6. Itu sudah menjadi takdir Hyang Widi bahwa segalanya harus bergantian. Sebab dunia ini ada ditanganNya.

Beliau dihormati atas pengabdian yang sangat tinggi terhadap raja dan rakyat melalui ajaran-ajaran spiritual. Sabdo Palon itu sejatinya adalah beliau: Dang Hyang Nirartha/ Mpu Dwijendra/ Pedanda Sakti Wawu Rawuh/ Tuan Semeru yang akhirnya moksa di Pura Uluwatu. Di dalam kawruh Jawa.Artinya dalam kejadian ini delapan kekuatan dewa-dewa menyatu. Beliau dikenal dalam menyebarkan ajaran Agama Hindu dengan nama “Dharma Yatra”. Dang Hyang Nirartha adalah anak dari Dang Hyang Asmaranatha. Dang Hyang Nirartha hijrah ke Daha (Kediri). Dang Hyang Nirarta dijuluki pula Pedanda Sakti Wawu Rawuh karena beliau mempunyai kemampuan supra natural yang membuat 16 .” Dengan kemampuan supranatural dan matabathinnya. Dari penelusuran secara spiritual. beliau melihat benih-benih keruntuhan kerajaan Hindu di tanah Jawa. Dan gunung Merapi di sini melambangkan hakekat tempat atau sarana turunnya dewa ke bumi (menitis). peningkatan kemakmuran dan menanggulangi masalah-masalah kehidupan. dan Parama Siwa. SIAPA SEJATINYA “SABDO PALON NOYO GENGGONG” ? Setelah kita membaca dan memahami secara keseluruhan wasiat-wasiat leluhur Nusantara. Jembrana bahwa di Bali perlu dikembangkan paham Tripurusa yakni pemujaan Hyang Widhi dalam manifestasi-Nya sebagai Siwa. lalu ke Pasuruan dan kemudian ke Blambangan. ditandai dengan berbagai bencanaalam yang ditengarai turut ambil kontribusi dalam runtuhnya kerajaan Majapahit (salah satunya adalah bencana alam “Pagunungan Anyar”). Dalam Dwijendra Tattwa dikisahkan sebagai berikut : “Pada Masa Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. saya mendapatkan jawaban : “Sabdo Palon adalah seorang ponokawan Prabu Brawijaya. Danghyang Nirartha adalah seorang pendeta Budha yang kemudian beralih menjadi pendeta Syiwa. tersebutlah seorang Bhagawan yang bernama Dang Hyang Dwi Jendra. penasehat spiritual dan pandhita sakti kerajaan Majapahit. Beliau pertama kali tiba di Pulau Bali dari Blambangan sekitar tahun caka 1411 atau 1489 M ketika Kerajaan Bali Dwipa dipimpin oleh Dalem Waturenggong. Sang Hyang Ismoyo adalah sosok dewa yang dihormati oleh seluruh dewa-dewa. maka telah sampai saatnya saya akan mengulas sesuai dengan pemahaman saya tentang siapa sejatinya Sabdo Palon Noyo Genggong itu. Akhirnya beliau mendapat petunjuk untuk hijrah ke sebuah pulau yang masih di bawah kekuasaan Majapahit. Beliau juga diberi nama Mpu Dwijendra dan dijuluki Pedanda Sakti Wawu Rawuh.” (merinding juga saya mendengar nama ini) Dari referensi yang saya dapatkan. Beliau mendapat wahyu di Purancak. menyambut dan menghantarkan Sang Hyang Ismoyo (Sabdo Palon) untuk turun ke bumi. Dari penuturan bapak Tri Budi Marhaen Darmawan. dan cucu dari Mpu Tantular atau Dang Hyang Angsokanatha (penyusun Kakawin Sutasoma dimana di dalamnya tercantum “Bhinneka Tunggal Ika”). yaitu Pulau Bali. nama sebuah gunung di Jawa Timur. akan tetapi tidak mampu melawan kehendak Sang Pencipta. Sebelum pergi ke Pulau Bali. Sadha Siwa. beliau juga dikenal sebagai seorang sastrawan. Maksud hati hendak melerai pihak-pihak yang bertikai. Di Lombok Beliau disebut “Tuan Semeru” atau guru dari Semeru.

Hak dan kewajiban para bangsawan diatur. Rambut siwi. prasasti-prasasti yang memuat silsilah leluhur tiaptiap soroh/klan disusun. Tugu. dan tidak akan menginjak kotoran. Uli jani jwa kardinin. guru reka. Pucak Tedung. kasor ento utamannya. Pulaki. Peti Tenget. Ulu watu. hukum dan peradilan adat/agama ditegakkan. Tuwi ada ucaping haji. (bait 6) Ayahnda memberitahumu anakku. eda bani ring kawitan. tak ada yang akan mencaci maki. ring sang ngangun yadnya pisan. Masceti. tong ada ngupet manemah. Akhirnya Dang Hyang Nirartha menghilang gaib (moksa) di Pura Uluwatu. Amertasari. dan guru tapak (yang mengajar) itu. banyaknya seratus. (bait 10) Mulai sekarang lakukan. (bait 5) Ada sebenarnya ucapan ilmu pengetahuan. satus reka saliunnya.Dalem Waturenggong sangat kagum sehingga beliau diangkat menjadi Bhagawanta (pendeta kerajaan). Gowa Lawah. patut 17 . Melah pelapanin mamunyi. guru prabhu. korban suci yang seratus ini.Suranadi (Lombok). Bukit Gong. kalah keutamaannya itu. tingkahe mangelah mata. orang yang disebut guru. Selain itu beliau juga mendorong penciptaan karya-karya sastra yang bermutu tinggi dalam bentuk tulisan lontar. jangan durhakapada leluhur. sebab kaki tak akan tersandung. mamedasin ane patut. meninggal dunia tanpa meninggalkan jasad). 3. oleh orang yang melakukan korban suci sekali. 4. organisasi subak ditumbuh-kembangkan dan kegiatan keagamaan ditingkatkan. Bapa mituduhin cening. Melanting. lalu bapak Tri Budi Marhaen Darmawan memberikan kepada saya 10 (sepuluh) pesan dari beliau Dang Hyang Nirartha sbb: 1. tak akan ternoda keturunannya. bacin tuara bakat ingsak. kasor buin yadnyane satus. baan suputra satunggal. 2. sang sampun kaucap garwa. Awig-awig Desa Adat pekraman dibuat. patut tingkahe buatang. tiga banyaknya yang disebut guru. gunannya anggon malihat. batise twara katanjung. tingkahe menadi pyanak. Air Jeruk. Sakenan. dan lain-lain. Pura-pura untuk memuja beliau di tempat mana beliau pernah bermukim membimbing umat adalah : Purancak. guru prabhu. kalah oleh anak baik seorang. da jua ulah malihat. lakukanlah berdua. (Moksa = bersatunya atman dengan Brahman/Sang Hyang Widhi Wasa. kidung atau kekawin. telu ne maadan garwa. Pangajengan. Dalem Gandamayu. tata cara menjadi anak. ring ida dane samian. karena semua bidang kehidupan rakyat ditata dengan baik. (bait 8) Lebih baik hati-hati dalam berbicara. utama orang yang membangun telaga. Bukcabe. lebih baik hati-hati dalam berjalan. guru tapak tui timpalnya. Bukit Payung. Ketika itu Bali Dwipa mencapai jaman keemasan. melah alepe majalan. ajak dadwa nah gawenang. Tengkulak. Ponjok Batu. wangsane tong kaletehan. Setelah mengungkapkan bahwa Sabdo Palon sejatinya adalah Dang Hyang Nirartha. utama ngwangun tlaga. kepada semua orang. Pakendungan. guru reka.

tingkahe ngardinin awak. tidak mau membeli yang rusak. joh pare twara mupuang. 8. camkan dan simpan dalam hati. Tingkahe mangelah kuping. 6. 10. buka anake ka pasar. Ngelah lima da ja gudip. kemanapun di bawa tak akan laku.Memiliki tangan jangan usil. da maren ngertiang awak. jangan mau memakai tingkah laku yang jahat. Nanging da pati adekin. tata cara dalam bertingkah laku. baik-baiklah caranya merasakan. 5. 7. sok baru dapat mencium.betul-betul hina nilainya. 9. mendengar kata-kata yang benar. jangan semua hal didengarkan. (bait 11) Kegunaan punya telinga. apang manggih karahaywan. hati-hati menggunakan. gunan bibih twah mangucap. wantah nista ya ajinnya.-. seperti menggunakan mata.utamakan tingkah laku yang benar. kija aba tuaralaku. juga masih memilih. ne patut jwa ucapang. twara nyak meli ne rusak. patutang jua agrasayang.jangan berbicara sembarangan. wyadin batise tindakang. pasti yang baik dibelinya. hatihatilah melangkahkannya. tuah anggon maningehang. ibaratnya bagai bercocok tanam.Jangan segalanya dicium.Pilihlah perbuatan yang baik. da pati dingeh-dingehang. patuh ring ma mwatang tingkah. (bait 12) -. yatnain twah nyalanang. da manganggoang tingkah rusak.apang bisa jwa ningkahang. agar selalu mendapat kebenaran. eda jwa mangulah laku. saluire kaucap rusak. Tingkah ne melah pilihin. gunanya untuk melihat. twah ne melah tumbas ipun. kranannya mangelah cunguh. sama halnya dengan memilih tingkah laku. ningehang raosemelah. bila kesandung pasti kita yang menahan (menderita) nya. seperti orang ke pasar. mangulah maan madiman. yen anteng twi manandur. (bait 15) -. waluya matetanduran. agar bisa melaksanakannya. begitu pula dalam melangkahkan kaki. begitulah sebenarnya anakku. dan “SatrioPinandhito 18 . (bait 13) -. resepang pejang di manah. bermaksud hendak berbelanja.Pilihlah tingkah laku yang baik. apang patute bakatang. hal yang benar hendaknya diucapkan. agar menemukan keselamatan. (bait 16). “Budak Angon” oleh Prabu Siliwangi. jangan hentihentinya berbuat baik. memperhatikantingkah laku yang benar. Awake patut gawenin. katanjung bena nahanang. masih ya nu mamilihin. tak mungkin tidak akan berhasil. maidep matetumbasan. de mangucap patikacuh. kalau rajin menanam. Akhirnya bapak Tri Budi Marhaen Darmawan mengungkapkan bahwa dengan penelusuran secara spiritual dapatlah disimpulkan: “Jadi yang dikatakan “Putra Betara Indra” oleh Joyoboyo. jangan hanya sekedar melihat. Tingkah ne melah pilihin. apikin jua nyemakang. ditambah lagi tiada disukai masyarakat. kegunaan mulut untuk berbicara. anggon ngadek twah gunanya. keto cening sujatinnya. sebenarnya untuk mendengar. (bait 14) Kebenaran hendaknya diperbuat. buine tong kanggoang anak.

Satrio Piningit (SP) = adalah seorang Satrio Pinandhito (SP) = yaitulah Sabdo Palon (SP) = sebagai Sang Pamomong (SP) = dikenal juga dengan nama Semar Ponokawan (SP) = pemegang pusaka Sabdo Palon (SP) = berada di “SP” (?) = tepatnya di daerah “SP” (?) = dimana terdapat “SP” (?) = dengan nama “SP” dan “SP” (?). Kapan waktunya? Hanya Allah SWT yang tahu. waskitho. Jadi. para leluhur Nusantara.Ng. ma’rifat dan mukasyafah saja yang dapat menjumpai dan membuktikan kebenarannya. yang sejatinya adalah Dang Hyang Nirartha/ Mpu Dwijendra/ Pedanda Sakti Wawu Rawuh/ Tuan Semeru. Pertanyaannya sekarang adalah: Ada dimanakah beliau saat ini kalau dari tandatanda yang telah terjadi dikatakan bahwa Sabdo Palon telah datang? Tentu saja sangat tidak etis untuk menjawab persoalan ini. JAYALAH NUSANTARAKU… (nurahmad) 19 . terutama hikmah yang tersirat dari wasiat-wasiat nenek moyang kita. Sangat sensitif… Ini adalah wilayah para kasepuhan suci. Ronggowarsito. Secara fisik “seseorang” itu ditandai dengan memegang sepasang pusaka Pengayom Nusantara hasil karya beliau Dang Hyang Nirartha. karena Sabdo Palon yang telah menitis kepada “seseorang” itu yang jelas memiliki karakter 7 (tujuh) satrio seperti yang telah diungkapkan oleh R. Tidak perlu banyak perdebatan. Semoga Allah ridho.Sinisihan Wahyu” oleh Ronggowarsito itu. TEGAKLAH GARUDAKU. tidak lain dan tidak bukan adalah Sabdo Palon. Menjadi harapan kita bersama di tengah carut-marut keadaan negeri ini akan datang cahaya terang di depan kita. Subhanallah… Masya Allah la quwata illa billah…” Dari apa yang telah saya ungkapkan sejauh ini mudah-mudahan membawa banyak manfaat bagi kita semua. Satrio Piningit tidak akan sekedar mengaku-aku bahwa dirinya adalah seorang Satrio Piningit. Namun beliau akan “membuktikan” banyak hal yang sangat fenomenal untuk kemaslahatan rakyat negeri ini.” Kesimpulan akhirnya adalah : Putra Betara Indra = Budak Angon = Satrio Pinandhito Sinisihan Wahyu seperti yang telah dikatakan oleh para leluhur Nusantara di atas adalah sosok yang diharap-harapkan rakyat nusantara selama ini. dan juga memiliki karakter Putra Betara Indra seperti yang diungkapkan oleh Joyoboyo. JAYALAH NEGERIKU. Dimensi spiritual sangatlah pelik dan rumit. yaitu beliau yang dinamakan “SATRIO PININGIT”.

puruhita mring Raden Budi. [Bagian Pembukaan tidak diterjemahkan karena penterjemah tidak paham bahasa Jawa klasik] -------. sinung aran srat Darmagandhul jinilid. pangesthine ing awal akhir. sasêlanira ngupaya têdha. (Kisah mengenai berdirinya Kerajaan Islam Demak dan runtuhnya Kerajaan Majapahit yang sebenarnya.panggusthine tan mamang ing lair batin.R. kêdah mêdharkên kawruh. panitranira nuju.-----------------------Ing sawijining dina Darmagandhul matur marang Kalamwadi mangkene "Mau-maune kêpriye dene wong Jawa kok banjur padha ninggal agama Buddha salin agama Islam?" 20 . lêlêpiyanipun. mring sagung ahli sastra.mring tyas gung kumacêlu. Pan sinambi-sambi jagi panti. Surakarta.agung nugraheng Hyang Suksma.mangesthi amiluta. Ruwah Jewarsanira. tinarimeng Bathara. têmbang raras rum sêya prasaja. mung kinarya ngarêm-arêmi.--------------------.Tandhanagara. myat carita dipangikêtira. sinung têmbang macapat. DHARMO GANDUL. sasêdyanya kabul. ngêbun-bun pasihaning Hyang. kinteki. sagotra minulyarja. ing nguni anggêguru. siwi. dumadyaauliya.. pinirit tinuladha. wuku Wukir sangkalanira ing warsi: wuk guna ngesthi Nata (taun Jawa 1830). ping trilikur ri Tumpak manis. BÊBUKA. Cap-capan ingkang kaping sêkawan 1959 Toko Buku "Sadu-Budi" Sala. sru Jawata. yun darbeya miwah nimpêni.T. tuladhaning kawruh. myat Sinarkara sarjunireng galih. sêtyanglampahi dhawah.Serat Dharmo Gandul ( Terjemahan ) AGUNG SANGHYANG JATI http://agungsanghyangjati. pinindha lir Jawata Satuduhe Raden Budi êning. biyasa mring dhawuh wêling gurune.------------------. sinung ilham ing alam sahir myang kabir. pan biyasa mituhu susêtya. sawusnya winaos tamat. sumungkêm lair batine. pan ingêmbun pinusthi ing cipta. ngarêmnggennya dama cinubluk. Pan katêmben amaos kinteki. tarimanireng badan. duta rehing guru. tanetung lêbur luluh. Sancaya kang windu. trêwaca wijang raose. linaksanan tinêdhak tinurun sungging. sinambipanti. kiyai Kalamwadine. Angawruhi sasmiteng Hyang Widdhi. masa Nêm ringkêlnya Aryang. karya suka pirêneng jalmi. anganggurngêthêkur. kinarya cagak lênggahe. kinarya nglipur manah. Carita adêge nagara Islam ing Dêmak bêdhahe nagara Majapahit kang salugune wiwite wong Jawa ninggal agama Buddha banjur salin agama Islam.org/?pg=articles&arti.ing lokhilmakful tulise. suprandene tan kalirên wayah ngêbuntakdir. Awal mulanya Orang Jawa meninggalkan Agama Buddha dan Beralih pada Agama Islam) Gancaran basa Jawa ngoko.. Babon asli tinggalane K. Wus pinupus sumendhe ing takdir. pan sumarah kumambang karseng Hyang.------------------------. kyai Kalamwadi ngarang.

nganti njalari katariking panggalihe Sang Prabu marang agama Islam mau. "Asal mulanya bagaimana. maka saat sedang berdua-duaan. kajaba mung mulyakake agama Islam. Sang Prabu lagi kalimput panggalihe. nanging kang durung ngrêti dêdongengane iya Majapahit iku wis jênêng sakawit.(Pada suatu hari bertanyalah Darmagandhul pada Kalamwadi sebagai berikut. Tiap kali berkatakata. sabên marak. ing mangka guruku kuwi iya kêna dipracaya. tapi saya sudahpernah diberi tahu oleh guru saya. Sang Prabu krama oleh Putri Cêmpa. supaya wong kang ora ngrêti mula-bukane karêben ngrêti". (2) ing mangka Putri Cêmpa mau agamane Islam. sajrone lagi sih-sinihan. bab luruhe agama Islam. sedangkan nama Majapathit itu. Sang Putri [selalu] berbicara pada sang Raja. Sang Rêtna tansah matur marang Sang Nata. [Beliau]menceritakan asal mulanya orang Jawa meninggalkan Agama Buddha dan bergantimenganut agama Rasul (Islam). Sang Prabu sedang dimabuk asmara.) Ing wêktu iku. kok orang Jawa meninggalkan Agama Buddha dan berubah menganut Agama Islam?") Wangsulane Ki Kalamwadi: "Aku dhewe iya ora pati ngrêti. mengenai agama Islam. (Pada saat itu. tidak ada hal lain yang dibicarakan. "Saya sendiri juga tidak begitu mengerti. (1) Ing nagara Majalêngka kang jumênêng Nata wêkasan jêjuluk Prabu Brawijaya. selain itu guru saya itu juga bisa dipercaya. sehingga menyebabkan tertariknya hati Sang Prabu akan agama Islam.") Ature Darmagandhul: "Banjur kapriye dongengane?" (Darmagandhul bertanya.) Ora antara suwe kaprênah pulunane Putri Cêmpa kang aran Sayid Rakhmat tinjo mênyang Majalêngka. (Jawabannya Ki Kalamwadi. Ia minta izin pada sang raja. Kerajaan Majapahit itu namanya Kerajaan Majalengka. kaparênga anggêlarake sarengate agama Rasul. tetapi bagi yang belum tahu ceritanya.") Ing jaman kuna nagara Majapahit iku jênênge nagara Majalêngka. mung kanggo pasêmon. Majapahit itu telah merupakan namanya semenjak awal. (Tidak berama lama datanglah pengikut Putri Cempa yang bernama Sayid Rakhmat ke Majalengka. untuk menggelar penyebaran syariat agama Rasul (Islam). "Hal ini sesungguhnya juga perlu diungkapkan agar orang yang tidak tahu asal mulanya menjadi tahu. nanging aku wis tau dikandhani guruku. (Pada zaman kuno.) 21 . hanya sebagai perumpamaan. (2) karena Putri Cempa itu beragama Islam. sarta nyuwun idi marang Sang Nata. nyaritakake purwane wong Jawa padha ninggal agama Buddha banjur salin agama Rasul". selain mengagung-agungkan agama Islam. ora ana maneh kang diaturake. ia menikah dengan Putri Cempa. (1) Di Kerajaan Majapahit yang berkuasa sebagai Raja adalah Prabu Brawijaya. "Bagaimana kalau begitu ceritanya?") Ki Kalamwadi banjur ngandika maneh: "Bab iki satêmêne iya prêlu dikandhakake. dene ênggone jênêng Majapahit iku. (Ki Kalamwadi lalu berkata lagi.

Ing kono banjur akeh para ngulama saka sabrang kang padha têka.apa. sehingga dapat menjadi gurunya para penganut agama Islam. manusa ora bisa apa. orang Jawa makin banyak yang beragama Islam. IngBlambangan sapangulon nganti tumêka ing Bantên. Orang Jawa di pesisir utara. miyose putra mau ana ing Palembang. dene wong-wonge padha manêmbah marang Budi Hawa. Suwe-suwe pangidhêp mangkono mau saya ngrêbda. wong Jawa banjur akeh bangêt kang padha agama Islam. Lama-lama perkampungan kecil semacam itu makin menjamur.) Sang Prabu Brawijaya kagungan putra kakung kang patutan saka Putri Bangsa Cina. Dari Blambangan ke arah barat hingga Banten. Putranya itu lahir di Palembang.Sang Prabu iya marêngake apa kang dadi panyuwune Sayid rakhmat mau. Para ulama dan para maulana itu beramai-ramai menghadap sang raja di Majalengka. (Pada saat itu agama Buddha telah dianut di tanah Jawa selama seribu tahun. Sayid Kramat iku maulana saka ing 'Arab têdhake Kanjêng Nabi Rasulu'llah. Tempat menetapnya berada di Benang (juga disebut Bonang . Akeh wong Jawa kang padha kelu maguru marang Sayid Kramat. Ia mengajar agama Islam di sana. Wong Jawa ing pasisir lor sapangulon sapangetan padha ninggal agamane Buddha. Tuban. Sayid Rakhmat banjur kalakon dhêdhukuh ana Ngampeldênta ing Surabaya (3) anggêlarake agama Rasul. tetapi budi yang mengubah segalanya. Banyak orang Jawa yang berguru pada Sayid Kramat. sedangkan Hawa itu adalah kehendak hati. Budi adalah Zat dari Hyang Widdhi. para penganutnya menyembah pada Budi Hawa. dene panggonane ana ing Benang (4) bawah Tuban. sama-sama meninggalkan agama Buddha dan berpindah masuk Islam. banyak orang yang telah mematuhiperkataan Sayid Kramat. banjur ngrasuk agama Rasul. Sayid Rakhmat lalu mendirikan sebuah desa kecil (dukuh) di Ngampeldenta.penterjemah) . budi kang ngobahake. wonge uga padha kelu rêmbuge Sayid Kramat. serta sama-sama meminta desa kecil di daerah pesisir. Selanjutnya makin banyak para ulama dari seberang yang datang. dan diberi nama Raden Patah.) Sayid Kramat dadi gurune wong-wong kang wis ngrasuk agama Islam kabeh.) Mangka agama Buddha iku ana ing tanah Jawa wis kêlakon urip nganti sewu taun.) Panyuwunan mangkono mau uga diparêngake dening Sang Nata. bisane mung sadarma nglakoni. (Sayid Kramat menjadi gurunya orang-orang yang sudah menganut agama Islam. (Sang Prabu juga mengabulkan apa yang diminta oleh Sayid Rakhmat itu. mula bisa dadi gurune wong Islam.) 22 . (Raja Brawijaya memiliki putra dari seorang putri berkebangsaan Cina. sarta padha nyuwun dhêdhukuh ing pasisir.(Permintaan tersebut juga dikabulkan oleh Sang Raja. Budi iku Dzate Hyang Widdhi. atau tempat kelahirannya Nabi Muhammad. Surabaya. Sayid Kramat itu adalah pemuka agama yang berasal dari Arab. diparingi têtêngêr Raden Patah. baik bagian barat maupun timur. para ngulama lan para maulana iku padha marêk sang Prabu ing Majalêngka. Hawa iku karêping hati. Manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa selain berusaha menjalankan.

yen nglêluri lêluhur kuna. yaitu kalau dalam bahasa Arab disebut Sayid atau Sarib. arane Raden Kusen. nganti sadhereke seje ramatunggal ibu.) Ing nalika iku Babah Patah banjur jinunjung dadi Bupati ing Dêmak. sowan ingkang rama. awit yen miturut lêluri saka ingkangrama. takut kalau tidak mematuhi sabda bapaknya. anane ing Dêmak didhawuhi nglêstarekake agamane. untuk mengepalai para bupatidi pesisir Demak ke arah barat. diberi nama Babah Patah. sênênge mau amung kanggo samudana bae. (Tatkala Raden Patah sudah dewasa. maka seharusnya disebut Babah. Sang Prabu banjur nimbali patih sarta para nayaka. yen miturut lêluhur kuna putrane Sang Prabu mau disêbut Bambang. mungguh satêmêne ora sênêng bangêt ênggone diparingi sêsêbutan Babah iku. mulane katone iya sênêng. yen blastêran Cina lan Jawa sêsêbutane Babah. karena itu bersikap seolah-olah senang. yen putra Nata kang miyos ana ing Palembang iku diparingi sêsêbutan lan asma Babah Patah. Sang Prabu lalu memanggip para patih dan pegawai kerajaan.) Ature Patih kang mangkono mau. sarta sarehne Babah Patah nalika ana ing Palembang agamane wis Islam. sêsêbutane Bambang. Patih berkata bahwa kalau menurut leluhur zaman dahulu. Saka ature Patih. Padahal ia tidak benar-benar senang. madanani para bupatiurut pasisir Dêmak sapangulon. prayoga disêbut Babah. têgêse pambabare ana nagara liya. Jawa Buddha agamane. ia mengunjungi ayahnya.) Ing nalika samana. yang kebetulan dikepalai oleh Kyai Ageng Ngampel.) Barêng wis sawatara masa. kabênêr wayahe kiyai Agêng Ngampel.Barêng Raden Patah wis diwasa. (Babah Patah. sêsêbutane: Kaotiang. Setibanya di Majalengka Sang Prabu bingung hatinya untuk memberi nama pada puteranya. putra raja yang lahir di gunung.senang diberi nama Babah. dene Raden Kusen ing nalika iku 23 . tetapi karena ibunya berkembangsaan Cina. putraning Nata kang pambabare ana ing gunung. padha dipundhuti têtimbangan ênggone arêp maringi sêsêbutan ingkang putra mau. Hingga sampai sekarang. (Kemudian Babah Patah diangkat menjadi bupati di Demak. dene yen wong 'Arab sêsêbutane Sayid utawa Sarib. (Kalau menurut ibunya. Katêlah nganti tumêka saprene. Sebab menurut tradisi leluhur Jawa yang beragama Buddha. anak raja itu seharusnya diberi nama Bambang. ana ing desa Bintara. Babah Patah lalu diperintahkan untuk berguru diNgampelgadhing.) Yen miturut ibu. Oleh karenanya sang raja mengumumkan bahwa putranya itu yang lahir di Palembang. Ia memiliki saudara lain ibu yang bernama Raden Kusen. namanya adalah Kaotiang. Satêkane Majalêngka Sang Prabu kewran panggalihe ênggone arêp maringi sêsêbutan marang putrane. orang yang berdarah campuran Cina dan Jawa diberi nama Babah. disebut Bambang. (Pendapat sang patih tersebut juga disepakati oleh para pegawai kerajaan. para nayaka uga padha mupakat. mula Sang Nata iya banjur dhawuh marang padha wadya. sarta Babah Patah dipalakramakake oleh ing Ngampelgadhing. nanging sarehne ibune bangsa Cina. banjur boyong marang Dêmak. Mereka diminta pendapatnya di dalam memberikan nama bagi putranya itu. yang artinya lahirnya ada di negara lain. Babah Patah wêdi yen ora nglakoni dhawuhe ingkang rama.

sirik cêgah mangan turu. Peristiwaperistiwa tersebut diketahui dari ingatan semata. tetapi Prabu Brawijaya telah terlanjur memberikan angin. mung nuruti rasaning lesan lan awak. kêpalangan banyu. Oleh sebab itu. dan diberi gelar Raden Arya Pecattandha. dimana kemudian mereka digelari Sunan. tatkala telah berada di Demak. Apabila membaca atau mendengar. yakni ke desa Bintara. para ngulama padha nyuwun pangkat sarta padha duwe sêsêbutan Sunan. Satêkane lor Kadhiri. melainkan hanya menuruti hawa nafsu keinginan. pinaringan nama sarta sêsêbutan Raden Arya Pêcattandha. lakune isih padha cêgah mangan. Sunan itu artinya budi. Pada saat itu para ulama masih memiliki hati yang baik. para ulama itu dikiranya Buddha. ora kêna dikawruhi sarana netra karna sarta lesan. jroning utêk iku yen diwarahi budi nyambut gawe. wêtune saka engêtan. Sebetulnya Babah Patah telah beragama Islam saat di Palembang. (Ketika waktunya telah tiba. Apabila mengikuti rasul. kok nganggo sêsêbutan Sunan. pohon pengetahuan kesadaran pada yang baik dan buruk. mula saka pangiraku iya nyata. uwite kawruh kaelingan kang bêcik lan kang ala. masih menahan diri dari makan dan tidur. Tatkala kebiasaan menahan diri dari makan dan tidur telah rusak.) Dhek nalika samana Sunan Benang sumêdya tindak marang Kadhiri. iya kudu ditimbang ing sabênêre. Tetapi karena sampai sekarang masihada peninggalannya.niti agamane wong kono apa wis Islam. belum memiliki keinginan buruk. Sunan Benang sarta sakabate loro padha nyabrang. Yen cêgah mangan rusak. yen wohe budi ngrêti marang kaelingan bêcik.) Ing wêktu iku ana nalar kang aneh. iku wajib sinuwunan kawruhe ngelmu lair batin.) Sang Prabu Brawijaya kagungan panggalih. ia pindah ke Demak. (Makin lama agama Rasul makin menyebar luas. para ngulama sarake Buddha. isih padha cêgah dhahar sarta cêgah sare. Yen sarak rasul. (Pada saat itu ada peristiwa-peristiwa yang aneh yang tidak masuk akal.jinunjung dadi Adipatiana ing Têrung (5). Ing wêktu iku para ngulama budine bêcik-bêcik. kang maca lan kang krungu nganggêp têmên lan ora. Sedangkan Raden Kusen diangkat menjadi adipati di Terung. Tingkah laku mereka masih menahan diri dari makan dan tidur. durung padha duwe karêp kang cidra. kang ndherekakemung sakabat loro. tetapi kok disebut Sunan. kali Brantas pinuju banjir. maka menurut pendapatku hal tersebut benarbenar terjadi. ia diperintahkan untuk melestarikan agamanya. maka ia wajib menuntut ilmu lahir dan bathin. Sunan iku têgêse budi. satêkane wetan kali banjur niti. Suwe-suwe agama Rasul saya sumêbar. iya iku ing tanah Kêrtasana. para ulama menjadi ingin memiliki gelar. 24 .) Suwening suwe sarak Rasul saya ngrêbda. maka mereka [seharusnya] bukan menahan diri dari makan dan tidur. isih kêna dinyatakake. cêgah turu. Jika buah budi itu menyadari akan kebaikan. saiki isih anawujuding patilasane.maka perlu dipertimbangkan benar dan tidaknya. apa isih agama Budi. (Sang Prabu Brawijaya jadi jatuh hati. Makin lama agama rasul makin menyebar. Prabu Brawijaya uga banjur paring idi.

sungai masih banjir dan airnya keruh.kali iki isih banjir.wajah lagi arêp mêpêg birahi. ngriki botên entên carane wong ngimbu banyu. nanging kang mangkono mau arang kang padha ngrêti mula-bukane. Sunan Benang dan dua orang sahabatnya sama-sama menyeberang. Ketika tiba di utara Kediri. saya yang menjadi saksi. Ia sampai di desa Pathuk dan menjumpai rumah yang nampaknya tidak ada prianya. Selain itu sudah waktunya salat Lohor. kang ana mung bocah prawan siji. Gêdhah iku ora irêng ora putih. Sunan Benang ngandika: "Yen ngono wong kene kabeh padha agama Gêdhah. "Carilah air minum di desa. aku arêp wudhu. orang di sana agamanya Kalang. sarak Buddha mung sawatara. dan ketika telah tiba di seberang iamencari tahu apakah orang di sana telah beragama Islam. Orang di sana yang sebagian besar beragama Kalang memuliakan Bandung Bandawasa. MBok Prawan salah cipta. "Baik. tanah kene patut diarani Kutha Gêdhah".) Sunan Benang ngandika marang sakabate: "Kowe goleka banyu imbon mênyang padesan. Tanah saloring kutha kadhiri banjur jênêng Kutha Gêdhah. (Sunan Benang berkata pada sahabatnya. yen sampeyan ajêng ngombe". têkan ing desa Pathukana omah katone suwung ora ana wonge lanang.") Ki Bandar matur: "Dhawuh pangandika panjênêngan. Jika diminum maka akan menyebabkan sakit perut. mereka terhalang oleh air. sedangkan agama Rasul masih sedikit sekali tersebarnya.(Pada saat itu Sunan Benang bersiap-siap untuk mengunjungi Kediri. yen diombe nglarani wêtêng. kajaba uyuh kula niki imbon bêning. tetapi orang jarang mengetahui asal mula nama tersebut. denekang agama Rasul lagi bribik-bribik. barêng noleh wêruh lanang sajak kaya santri." Hingga saat ini masih disebut dengan Kutha Gedhah. bukan Buddha namun mirip. Gedhah itu tidak hitam ataupun putih. wong ing kono akeh padha agama Kalang. nganti têkane saiki isih karan Kutha Gêdhah. Pada saat hari perayaan keagamaan mereka bersama-sama makan enak dan bersenang-senang di rumah. pangrasane wong lanang arêp njêjawat. yen pinuji dina Riyadi. Yang ada hanya 25 . Bandung dianggêp Nabine. kula ingkang nêkseni". yang mengantarnya hanya dua orang sahabat. Tempat ini pantas disebut Kutha Gedhah. "Jika begitu maka orang di sini sama. Bandung dianggap nabi mereka. (Ki Bandar menjawab. Sunan Benang berkata. mula ênggonemangsuli nganggo têmbung saru: "nDika mêntas liwat kali têka ngangge ngarani njalukbanyu imbon. ataukah masih menganutagama Budi.sama beragama Gedhah.) Ature Ki Bandar wong ing kono agamane Kalang. mêjanani marang dheweke. yaitu di tanah Kertasana. mulyakakeBandung Bandawasa. wong-wong padha bêbarêngan mangan enak. yang mulia." Tempat di bagianutara Kediri namanya mulai sekarang adalah Kutha Gedhah. Saya mau wudhu untuk salat") Sakabate siji banjur lunga mênyang padesan arêp golek banyu. banyune isih buthêk. mBok Prawan kaget krungu swarane wong lanang. arêp salat". kula nêdha toya imbon bêning rêsik". padha sênêng-sênêng ana ing omah. Sungai Brantas saat itu kebetulan sedang banjir. (Menurut Ki Bandar. (Salah seorang sahabatnya lalu pergi ke desa mencari air minum. lan maneh iki wancine luhur. ing wêktu iku lagi nênun. Sakabat têka sarta alon calathune: "mBok Nganten.

Sesudah kutukan tersebut diucapkan aliran Sungai Brantas menjadi kecil. barêng kêna dayaningpangandika mau. yakni makhluk halus yang berdiam di sumur Tanjungtani. jika Anda ingin meminumnya.tansah digubêl anak putune. jaka lan prawane iya nganti kasep ênggone omah-omah. ketika menoleh ia melihat seorang pria yang nampaknya mirip santri. kali kang maune iline gêdhe sanalika dadi asat. sarta jakane aja rabi yen durung dadi jaka tuwa. Ia menggerutu dalam hati dan menceritakan pengalamannya di hadapan Sunan Bonang. saya minta air minum yang bening dan bersih. sawah sarta patêgalan. nganti kawêtu pangandikane nyupatani. Sahabat Sunan Benang mendekat serta berkata perlahan. Tempat itu dikutuk agar susah mendapatkan air. Di sini tidak ada air minum. para gadisnya akan terlambat menikah dan demikian pula kaum perjakanya. Banyak desa yang rusak karena diterjang aliran sungai yang berpindah alirannya. alas. (Sang santri yang mendengar ucapan kotor itu pergi tanpa pamit dan jalannya dicepatcepatkan. Nganti tumêka saprene tanah Gêdhah iku larang banyu. iya iku dhêmit ing sumur Tanjungtani. Gadis perawan tersebut salah sangka. kali kang saka Kadhiri disotake banjur asat sanalika. maka dijawabnya dengan perkataan kotor.seorang gadis perawan menjelang dewasa. "Anda menyeberang sungai datang kemari untuk minta air minum. ngêndêl. Sungai yang mengalir di Kediri dijadikan surut airnya serta berpindah alirannya ke arah lain yang tidak seharusnya. Sungai yang pada mulanya deras alirannya itu menjadi surut. satêkane ngarsane Sunan Benang banjur ngaturake lêlakone nalika golek banyu. Ketika mendengar hal itu Sunan Bonang marah sekali. Sunan Benang mirêng ature sakabate. ia kemudianmengucapkan sumpah serapah pada warga desa tersebut.) Ing wêktu iki ana dhêmit jênênge Nyai Plêncing. ing panggonan kono disabdakake larang banyu.êndêlake kaprawirane. ing sanalika kali Brantas iline dadi cilik. prawane aja lakiyen durung tuwa. gawene nyikara marang para lêlêmbut. dan ladang. kang padha rusak. iline banjur salin dalan kang dudu mêsthine. sawah. "Mbok Nganten (panggilan terhadap wanita dalam bahasa Jawa). mula akeh desa. Hingga saat ini tempat tersebut menjadi susah air serta gadis dan perjakannya terlambat menikah. Sunan Benang melanjutkan perjalanannya ke Kediri. akeh desa kang padha rusak.) 26 ." ) Santri krungu têtêmbungan mangkono banjur lunga tanpa pamit lakune dirikatake sarta garundêlan turut dalan. iline banyu kang gêdhe nyimpang nrabas desa alas sawah lan patêgalan. bangêt dukane. Semua itu akibat ulah Sunan Bonang. Anak cucunya para berkeluh kesah padanya. iya iku saka Panggawene Sunan Benang (Pada waktu itu ada seorang makhluk halus bernama Nyai Plencing. Sehingga banyak desa. dan ladang yang rusak. selain air kencing saya yang bening. mereka melaporkan tindakan orang bernama Sunan Benang yang kegemarannya menyiksa para makhluk halus serta memamerkan kesaktiannya. sawah. dimana saat itu ia sedang menenun. padha wadul yen ana wong arane Sunan Benang." Gadis perawan itu terkejut mendengar suara pria. ia mengira orang tersebut ingin menggodanya. Aliran sungai yang pada mulanya besar itu menyimpang dan membanjiri desa. Sunan Benang têrus tindak mênyang Kadhiri. awit katrajang ilining banyu kali kang ngalih iline. hutan.

(Sunan Bonang juga mengutuk orang di sana. mula sang Prabu asih bangêt marang kiyai Daka. jênênge kiyai Daka dipundhut kanggo jênêng desa. sarta kono disotake larang banyu sarta diêlih jênênge tanah aran Kutha Gêdhah. Lo itu artinya kamu. namanya adalah Buta Locaya. tetapi kawan yang setia dan patuh pada pimpinannya. caya têgêse: kêna dipracaya. nanging dhêmit-dhêmit mau ora bisa nyêdhaki Sunan Benang. iya iku kiyai daha lan kiyai Daka. dene Selabale iku dununge ana sukune gunung Wilis.) Buta iku têgêse: butêng utawa bodho. Oleh karena itu ia dijadikan patih. satêkane ing Kadhiri. nanging têmên mantêp sêtya ing Gusti. enggal mangkat mêthukake lakune Sunan Benang. caya artinya bisa dipercaya. sehingga sang raja 27 . amarga rasane awake padha panas bangêt kaya diobong. ana ing kono Sang Prabu sawadyabalane disugata.) Dhêmit-dhêmit mau banjur padha mlayu marang Kadhiri. Nyai Plencing yang mendengar keluh kesan anak cucunya itu. gadis dan perjaka akan terlambat kawin. Buta Locaya iku patihe Sri Jayabaya. (6) Jênênge Buta Locaya. Sunan Benang itu kegemarannya bertindak salah. Tetapi makhlukmakhluk halus tersebut tidak dapat mendekati Sunan Benang. Nyai Plêncing krungu wadule anak putune mangkono mau. kiyai Buta Locaya iku bodho. duwe adhi jênênge kiyai Daka. Raja makhluk halus itu berdiam di Selabale. sarta banjur didadekake patihe Sang Prabu Jayabaya. mulane didadekake patih. Sunan Benang dhêmêne salah gawe. nama Kyai Daha itu dijadikan nama negara dan ia kemudian diberi nama Buta Locaya dan dijadikan patih oleh Sang Prabu Jayabaya. dulu namanya adalah kyai Daha dan memiliki adik bernama Kyai Daka. Selabale itu letaknya ada di kaki gunung Wilis. (Buta itu artinya buteng atau bodoh. barêng Sri Jayabaya rawuh. Yang pertama kali bergelar kyai adalah Kyai Daha dan Kyai Daka. Sehingga Kyai Buta Locaya itu artinya bodoh. Anak putune Nyai Plêncing padha ngajak supaya Nyai Plêncing gêlêma nêluh sarta ngrêridhu Sunan Benang.Sunan Benang. sarta dadi senapatining pêrang. Kiyai daha iki cikal-bakal ing Kadhiri. Kyai itu artinya mengayomi anak cucu dan orangorang yang berada di kanan-kirinya. Lo têgêse kowe. bisaa tumêka ing pati. Buta Locaya itu adalah patih Sri Jayabaya. jênênge kiyai Daha dipundhut kanggo jênênge nagara. dheweke diparingi Buta Locaya. dadi ora tansah ganggu gawe. ) Jêngkare Sri Narendra anjujug ing omahe kiyai Daka. kiyai têgêse: ngayahi anak putune sarta wong-wong ing kanan keringe. maune jênênge kiyai Daha. Wiwite ana sêbutan kiyai. kang uga ngêsotake wong ing kono. karena tubuh mereka serasa panas terbakar. segera pergi menjumpai Sunan Benang. Anak cucu Nyai Plencing bersama-sama memohon Nyai Plencing agar bersedia menyantet Sunan Benang sampai mati dan tidak menganggu mereka lagi. Kyai Daha itu asal usulnya ada di Kediri. Pada saat Sri Jayabaya tiba di sana. Ratune manggon ing Selabale. Di sana Sang Prabu Jayabaya beserta seluruh pengikut dan pengawalnya disambut dengan meriah. Ketika tiba di sana mereka melaporkan pada rajanya segala hal yang mereka alami. (Sang raja lalu menuju ke rumah Kyai Daka. lanang wadon ngantiya kasep ênggone omah-omah. matur marang ratune. dene kiyai Daka banjur diparingi jênêng kiyai Tunggulwulung. (Makhluk-makhluk halus itu lalu lari ke Kediri. ngaturake kahanane kabeh.

sedangkan Kyai Tunggulwulung ada di Gunung Kelut. maka Buta Locaya dan Kyai Tunggulwulung juga ikut moksha. kang tuwa arane Panji Sêktidiguna. kabeh padha sumiwi marang Ni Mas Ratu Anginangin. sarta lakune barêng karo angin. ngrungkêbi pangkone. kiyai Sumbre banjur ngadêg ana ing têngah dalan sangisoring wit sambi. dene kiyai Tunggulwulung ana ing gunung Kêlut. dene para lêlêmbut kangpirang-pirang ewu mau padha ora ngaton. 28 . Buta Locaya kediamannya ada di Selabale. Yang lebih tua bernama Panji Sektiguna dan adiknya bernama Sarilaut. sarta ngaturake yen kang gawe rusak iku. rumêksa kawah sarta lahar. kaget kasaru têkane Nyai Plêncing. Sakabehe lêlêmbut kang ana ing lautan dharatan sarta kanan keringe tanah Jawa. lan putrane kakung loro uga padha ngadhêp. Ni Mas Ratu Pagêdhongan dadi ratuning dhêmit nusa Jawa. Datang menghadap patihnya bernama Megamendhung dan dua putra tertuanya juga hadir. kuthane ana sagara kidul sarta jêjuluk Ni Mas Ratu Anginangin. yen lahar mêtu supaya ora gawe rusaking desa sarta liya-liyane. sarirane ngantikaya gêni.) Ing wêktu iku kiyai Buta Locaya lagi lênggah ana ing kursi kêncana kang dilemeki kasur babut isi sari. Seluruh makhluk halus yang ada di lautan dan daratan serta juga kanan kiri Tanah Jawa bersama-sama takluk pada Ni Mas Ratu Anginangin. Buta Locaya lan kiyai Tunggulwulung uga padha muksa. ing kono Buta Locaya banjur maujud manusa aran kiyai Sumbre. arane Sunan Benang.) Buta Locaya lagi ngandikan karo kang padha ngadhêp. ngadhang lakune Sunan Benang kang saka êlor. Nyai Plencing mengisahkan penderitaan para makhluk halus dan manusia. Ia mengawasi dan dan lahar agar supaya saat lahar keluar tidak merusak desa dan lain sebagainya.sangat mengasihi Kyai Daka. sanalika banjur nimbali putra-wayahe sarta para jin pêri parajangan. Para lêlêmbut mau padha sikêp gêgaman pêrang. Buta Locaya panggonane ana ing Selabale. Ia mengatakan bahwa Sunan Benang yang merusak itu orang dari Tuban yang berkelana ke Kediri. matur bab rusake tanah lor Kadhiri. didhawuhinglawan Sunan Benang. diadhêp patihe aran Megamêndhung.) Buta Locaya krungu wadule Nyai Plêncing mangkono mau bangêt dukane. (Waktu itu Kyai Buta Locaya sedang duduk di singgasananya yang dialasi kasur permadani. Ni Mas Ratu Pagedhongan menjadi ratu makhluk halus seluruh Jawa.) Samuksane Sang Prabu Jayabaya lan putrane putri kang aran Ni Mas Ratu Pagêdhongan. kang anom aran panji Sarilaut. wong saka Tuban kang sumêdya lêlana mênyang Kadhiri. (Buta Locaya sangat terkejut dengan laporan Nyai Plencing mengenai tingkah polah Sunan Benang yang merusak tanah di utara Kediri. ora antara suwe lêlêmbut wis têkan ing saêloring desa Kukum. Nyai Plêncing ngaturake susahe para lêlêmbut sarta para manusa. Nama Kyai Daka dijadikan nama desa dan selain itu ia diberi gelar Kyai Tunggulwulung serta diangkat menjadi panglima perang. Pusat kerajannya ada di laut selatan dan digelari Ni Mas Ratu Anginangin. (Ketika Sang Prabu Jayabaya dan putrinya yang bernama Ni Mas Ratu Pagedhongan telah moksha. sarta kinêbutan êlaring mêrak.

(Sunan Bonang menegur Kyai Sumbre. Sunan Benang wis ora kasamaran yen kang ngadêg ana sangisoring wit sambi iku ratuning dhêmit. sehingga ia merasa ketahuan rahasianya.". jênêngmu Buta Locaya. Apa kamu cari mati?") Buta Locaya kaget bangêt dene Sunan Benang ngrêtos jênênge dheweke. Para makhluk halus yang berjumlah banyak tersebut bersama-sama menyingkir jauh-jauh karena tidak tahan dengan hawa kekuatan Sunan Bonang. amarga kêna daya prabawane kiyai Sumbre.) Ora antara suwe têkane Sunan Benang saka lor. Sunang Bonang datang dari arah utara. Dimana hal itu diketahui dari hawa panas yang keluar dari makhluk halus tersebut. Mangkono uga Sunan Benang uga ora bêtah cêdhak karo kiyai Sumbre. aku tahu bahwa engkau adalah rajanya para makhluk halus di Kediri. Mereka berjalan secepat angin. wusana banjur matur marang Sunan Benang: "Kados pundi dene paduka sagêd mangrêtos manawi kula punika Buta Locaya?". "Aku tidak tertipu.") Kiyai Sumbre matur marang Sunan Benang: "Paduka punika tiyang punapa. sumêdya ganggu gawe.Namun Sunan Bonang juga tidak tahan berada di dekat Kyai Sumbre. karena kedinginan. 29 .) Sakabat loro kang maune padha sumaput. (Sunan Bonang berkata. amarga kaya dene cêdhak mawa. Ia segera memanggil anak-anaknya dan juga para makhluk halus jin serta peri. namamu adalah Buta Locaya.) Sunan Benang andangu marang kiyai Sumbre: "Buta Locaya! Kowe kok mêthukake lakuku. Ia kemudian berdiri di tengah jalan. "Darimana Anda dapat mengetahui bahwa saya adalah Buta Locaya?") Sunan Benang ngandika: "Aku ora kasamaran. dadi dheweke kawanguran karêpe. tidak berapa lama mereka tiba di utara desa Kukum. dede pangagêm Jawi. Ia sudah mengetahui bahwa yang berdiri di bawah pohon itu rajanya makhluk halus yang terlah bersiapsiapuntuk menganggu dirinya. dene mangangge pating gêdhabyah. Para makhluk halus itu bersiap-siap untuk perang. (Buta Locaya terkejut bukan main. sarta nganggo jênêng Sumbre. Wajahnya menjadi merah padam bagaikan api. di sana Buta Locaya beralih wujud menjadi manusia yang bernama Kyai Sumbre. karena kemanapunSunan Bonang menyingkir.katitik saka awake panas kaya mawa. maka Kyai Sumbre ada di tempat itu pula. kowe apa padha slamêt?". ora bêtah kêna prabawane Sunan Benang. Dene lêlêmbut kang pirang-pirang ewu mau padha sumingkir adoh. (Tidak lama kemudian. Lalu bertanyalah ia pada Sunan Bonang. di bawah pohon sambi. (Dua orang sahabat Sunan Bonang pingsan. kiyai Sumbre mangkono uga. menghadang perjalanan Sunan Benang dari utara. Mereka tidak tahan terkena hawa kekuatan Kyai Sumbre. "Buta Locaya! Kamu menghadang jalanku. karena Sunan Bonang mengetahui namanya. Ia mengajak mereka melawan Sunan Benang. Kados wangun walang kadung?". serta menyamar sebagai Sumbre.(Buta Locaya mendengar laporan Nyai Plencing itu menjadi sangat marah. banjur padha katisên. aku ngrêti yen kowe ratuning dhêmit Kadhiri.

sungainya surut.) Kula badhe pitaken. hutan. sadaya patilasan sampun sami sirna. sikara tanpa dosa. [Mengutuk] orang menjadi perawan dan perjaka tua. kraton sarta pasanggrahanipun inggih sampun botên wontên. amarga wonge kene agamane ora irêng ora putih. sêpintên susahipun tiyang ingkang sami kêbênan. Sungai Kediri berubah alirannya dan menerjang desa. (Sunan Bonang berkata lagi. "Di sebelah timur itu. mengucapkansesuatu yang tidak patut diucapkan. dan selanjutnya mengutuk bahwa di daerah ini akan susah air. namung kantun namaning dhusun. Sedangkan di sini. yakni di desa Menang. berapa banyak yang rusak. dene omahku ing Benang tanah Tuban. têtêpe agama biru. nyabdakakên ingkang botên patut. "Anda itu orang mana. istana serta tempat pesanggrahan juga telah tiada lagi. sabin.") Sunan Benang ngandika: "Mula ing kene tak-êlih jênêng Kutha Gêdhah. 30 . lepen Kadhiri ngalih panggenan mili nrajang dhusun. menyebabkan susahnya kehidupan orang lain. Semua itu musnah tertimbun tanah pasir dan lahar dari gunung Kelut. lajêng botên gampil pêncaripun titahing Latawalhujwa. Tuban. lajêng nyabdakakên ing ngriki awis toya. Semua itu berasal dari kutukan Anda. memindah aliran sungai. wana. namaku adalah Sayid Kramat. "Aku orang Arab. Lelaki susah menemukan jodohnya. punika namanipun siya-siya botên surup. kraton utawi patamanan Bagendhawati ingkang kagungan Ni Mas Ratu Pagêdhongan inggih sampun sirna. paduka gêndhak sikara dhatêng anak putu Adam. sawah. nyikara tanpa prakara" (Sekarang saya hendak bertanya. Tindakan itu bertentangan dengan titah dari Latawalhujwa. dan juga mengubah nama menjadi Kutha Gedhah. sêlaminipun awis toya. pintên-pintên sami risak. ngriki padukasotakên.") Sunan Benang ngandika maneh: "Aku bangsa 'Arab. begitu besarnya kesusahan orang yang kebanjiran. kok tingkah lakunya tidak sopan. yang tertinggal adalah nama desa itu. semua peninggalan telah musnah. ngêlih lepen. Anda itu hanya menyiksa orang lain yang tidak bersalah. Istana dan taman istana Bagendhawati milik Ni Mas Ratu Pagedhongan juga telah musnah. (Buta Locaya menjawab. Istana tersebut dulunya berada di mana?") Buta Locaya banjur matur: "Wetan punika wastanipun dhusun Mênang (9). Itu namanya tindakan yang tidak berguna. jênêngku Sayid Kramat. iku prênahe ana ing ngêndi?". Seperti belalang saja [loncat sini loncat sana. paduka sikara botên surup. sadaya wau sirnanipun kaurugan siti pasir sarta lahar saking rêdi Kêlut.(Kyai Sumbre menjawab pada Sunan Bonang. pesanggrahan Wanacatur juga telah sirna. Anda kutuk selamanya susah air. Aku ke Kediri karena ingin melihat peninggalan istana Sang Prabu Jayabaya. pasanggrahan Wanacatur ugi sampun sirna. sarta ngêlih nami Kutha Gêdhah. saiba susahipun tiyang gêsang laki rabi sampun lungse. mungguh kang dadi sêdyaku arêp mênyang Kadhiri. sabab agama Kalang. prawan tuwa jaka tuwa. menyiksa orang lain yang tak bersalah. sedangkan rumah saya ada di Bonang. lepenipun asat. Anda menyiksa anak cucu Adam. beda dengan adat istiadat Jawa. makatên wau saking sabda paduka. pêrlu nonton patilasan kadhatone Sang Prabu Jayabaya.

calathune sêngol: "Rêmbag paduka niki dede rêmbage wong ahli praja. amargi ngrisakakên tanah. Anda itu bukan Narendra (gelar Wisnu. Panjênêngan sanes Narendra têka ngarubiru agami.nanging sami ahli budi sarta ajrih sêsikuning Dewa. ngêndêlake dumeh tiyang digdaya. aku njaluk banyu ora oleh. mbok sampun sumakehan dumeh dipun kasihi Hyang Widdhi. melainkan lebih 31 . dan selain itu hanya satu orang yang bersalah.") Buta Locaya barêng krungu têmbung ora wêdi marang Ratu Majalêngka banjur mêtunêpsune. lajêng tumindak sakarsa-karsa botên toleh kalêpatan.penterjemah) . Di sini menjadi melimpah air kembali. "Anda itu jelas sekali tidak mencerminkan seseorang yang bijaksana dan berbudi luhur. (Sunan Bonang berkata. ing ngriki sagêda mirah toya malih. Tidak sesuai dengan hukumannya. yakni agama Kalang. punapa paduka punika tiyang tunggilipun AjiSaka. Oleh karenanya. botên timbang kaliyan kukumipun. Itu namanya orang berengsek. sugih sanak malaekat. Saya mengutuk agar orang di sini menjadi perawan dan perjaka tua. punika namanipun tiyang dahwen". nanging ingkang susah kok tiyang kathah sangêt. Pria dan wanita dapat kembali menikah pada usia mudah. tetapi Anda telah membuat susah orang banyak sekali. tepatnya agama biru. mula kaline banjur tak-êlih iline. sagêd dados asil panggêsangan laki rabi taksih alit lajêng mêncarakên titahipun Hyang Manon. têbih saking ahli budi yen ngantos siya dhatêng sêsami nyikara tanpa prakara.sanadyan ing tanah Jawi rak inggih wontên ingkang nglangkungi kaprawiran paduka. botên sapintên lêpatipun. Anda itu namanya membuat susah orang banyak.") Sunan Benang ngandika: "Sanadyan kok-aturake Ratu Majalêngka aku ora wêdi". "Tempat ini aku ganti namanya menjadi Kutha Gedhah. patute rêmbage tiyang entên ing bambon. (Buta Locaya berkata lagi. tur namung tiyang satunggal ingkang lêpat. karenanya merusak tanah. lah sapunika mugi panjênêngan-sotakê n wangsulipun malih. Kesalahan tidak seberapa. yaitu gadis perawan kurang ajar itu. sehingga bisa untuk bercocok tanah. air sungainya saya rubah alirannya. Aku kutuk susah air. muride Ijajil. karena orang di sini agamanya tidak hitam tidak putih. maka Anda akan dihukum melarat sekali. Sudah begini saja. paduka inggih dipunukum mlarat ingkang langkung awrat. paduka punika namanipun damêl mlaratipun tiyang kathah. karena tidak bersedia memberikan saya air minum. mungkin yang dimaksud Tuhan . Anda tarik kembali kutukan Anda. "Itu namanya orang yang tanpa pertimbangan. prawan baleg. dene ênggonku ngêsotake prawan tuwa jaka tuwa. karena saya minta air minum tidak boleh. Semua yang berada di sini saya kutuk susah air. saupami konjuk Ingkang Kagungan Nagari. siya dahwen sikara botên ngangge prakara. kene kabeh tak sotake larang banyu. (Buta Locaya setelah mendengar bahwa Sunan Bonang tidak takut pada Raja Majalengka menjadi makin marah." (Sunan Bonang berkata. sesuai dengan titah dari Hyang Manon. Seandainya diketahui yang memiliki negara.") Buta Locaya matur maneh: "Punika namanipun botên timbang kaliyan sot panjênêngan. "Meskipun kamu laporkan Raja Majalengka saya tidak takut.mula tak-sotake larang banyu. kata-katanya menjadi keras. tetapi kok datang-datang mengharubiru agama. amarga kang tak jaluki banyu ora oleh iku.

niku Sunan napa? (Aji Saka menjadi raja tanah Jawa. Anda itu seperti iblis tingkah lakunya. Anda menyiksa orang tanpa dosa. dan bukannya bertindak semau-maunya sendiri dengan tidak melihat kesalahannya. Sehingga dengan demikian setelah ini Anda pantas masuk neraka jahanam. Bersikaplah rendah hati sehingga dikasihi oleh Hyang Widdhi. muridnya Ijajil?) Aji Saka dados Ratu tanah Jawi namung tigang taun lajêng minggat saking tanah Jawi. paduka ngakên Sunan rak kêdah simpên budi luhur. wujud paduka niki jajil bêlis katingal. (Kalau memang Anda sudah Sunan secara lahir bathin. tetapi kok malah tingkah lakunya seperti itu. sami damêl awising toya. menciptakan kebajikan bagi orang banyak. apa yang sudah rusak saya minta untuk diperbaikik kembali. Mereka sama sekali tidak menyiksa orang lain tanpa melihat kesalahannya terlebih dahulu. lalu bangkit nafsu angkara murkanya. mila sami siya-siya dhatêng sêsami. lajêng mubal nêpsune gêlis duka. yaitu karena Anda dihina. Anda itu mengaku-ngaku sebagai Sunan. Aji Saka tiyang saka Hindhu. sumber air yang ada di Medhang juga dibawanya pergi. Karenanya saya ini masih ingat dengan kesejahteraan umat manusia. Di tanah Jawa ini. yen sampun dados. paduka tiyang saking 'Arab. Tidak tahan digoda oleh anak kecil.têluh kajêngipun pêjah sadaya. Jika Anda tidak bersedia mengembalikannya. botên tahan digodha lare. sapunika sadaya ingkang risak kula-aturi mangsulakên malih. Saya ini termasuk golongan makhluk halus. saya minta dikembalikan seperti asal mulanya. Beraninya hanya mengandalkan kesaktiannya.sedangkan Anda adalah orang Arab. semua orang Jawa yang sudah masuk 32 . khanseharusnya berbudi luhur. mêsthi simpên budi luhur. maka seharusnya berbudi luhur. Sunan macam apa itu?) Yen pancen Sunaning jalma yêktos. dan berbeda dengan kalian yang manusia. lajêng paduka-ênggeni piyambak. tetapi tiga tahun kemudian pergi meninggalkannya. Kula niki bangsaning lêlêmbut. manawi panjênêngan botên karsa mangsulakên. Ya sudah. damêl wilujêng dhatêng tiyang kathah. Mengapa Anda meniru Aji Saka. nanging kok jêbul botên makatên. Anda akan tinggal di sana. Itu namanya orang jahat yang tidak menimbang dulu permasalahannya. Sama-sama membuat sulit air. Aji Saka orang dari India. nggih niki margi paduka cilaka. Sungai yang surut dan tempat yang rusak diterjang banjir. karena itu sama-sama tidak menghargai sesama manusia. lepen ingkang asat lan panggenan ingkang sami katrajang toya kula-aturi mangsulakên kados sawaunipun. Kalau sudah mati. sanes alam kaliyan manusa. kula tamtu nyuwun bantu wadya bala dhatêng Kanjêng Ratu Ayu Anginangin ingkang wontên samodra kidul". Dimasukkan kawah air panas yang asapnya melimpah-limpah. sumbêr toya ing Mêdhang saurutipun dipun bêkta minggat sadaya. khan banyak orang yang kesaktiannya melebihi Anda. tandhane paduka sapunika sampun jasa naraka jahanam. ewadene kula taksih engêt dhatêng wilujêngipun manusa. Paduka niksa wong tanpa dosa.tepat lagidisebut dengan gelandangan (bahasa asli apabila diterjemahkan secara harafiah adalah orang yang tinggal dalam rumah bambu. namun semuanya itu berbudi luhur dan tidak berusaha mengungguli para dewa. sadaya manusa Jawi ingkang Islam badhe sami kula. dikasihi oleh sahabat. siram salêbêting kawah wedang ingkang umob mumpal-mumpal.penterjemah). Inggih sampun ta.

karena makhluk halus bertengkar dengan manusia. lênga têgêse dhêmit mlêlêng jalma lunga. aku pamit mau ke Magetan. jika tidak bisa. Saya tentu juga akan minta bala bantuan dari Ratu Ayu Anginangin di laut selatan. woh sambi dadi warna loro kanggone. kamu tidak perlu mengajari aku. Saya akan minta pada Tuhan. nyikara wong kang ora dosa. dene panggonane balamu kangana ing kidul iku jênênge desa Kawanguran". daginge dadiya asêm. paduka kula-banda". tempat ini yang utara namanya desa Singkah. Asam itu menjadi lambang ulat masam. ing kene desa ing Sumbre.") Buta Locaya barêng krungu kêsagahane Sunan Benang. saya ini Sunan. sarta susahe jalma lan dhêmit. karena kok seperti anak kecil berkelahi. wijine mêtuwa lêngane. nuli maturmarang Sunan Benang: "Kêdah paduka-wangsulna sapunika. dak-suwun marang Rabbana. Dan mulai saat ini. lan wiwit saiki panggonan têtêmon iki. kang lor jênênge desa Singkal. "Harus dikembalikan sekarang juga.") Sunan Benang ngandika marang Buta Locaya: "Wis kowe ora kêna mangsuli. aku pamit nyimpang mangetan. maka berkatalah ia. serta kesengsaraan manusia dan makhluk halus. dene kok kaya bocah cilik padha tukaran. "Buta Locaya. Kawanguran têgêse kawruhan. buah sambi akan menjadi dua warna. Sedangkan tempat berkumpulnya pasukanmu di bagian selatan namanya dewa Kawanguran. maka sungai ini kembali seperti semula. ia mengancam Sunan Bonang. 33 . mula banjur ngandika: "Buta Locaya! aku iki bangsa Sunan. dene dhêmit padu lan manusa. "Sudah. Pada masa mendatang jadilah saksi kalau saya bertengkar dengan kamu. Ing besuk dadiya pasêksen. Makhluk halus dan manusia berkelahi mengadu pengetahuan masalah rusaknya tanah. banjur nêpsu maneh. woh sambi iki tak-jênêngake cacil. (Sunan Bonang berkata pada Buta Locaya. Sumbre sarta Singkal. dene gawe kasusahan warna-warna. yen aku padu karo kowe. yen botên sagêd. sedangkan yang di sini namanya Sumbre.") Sunan Benang barêng mirêng nêpsune Buta Locaya rumaos lupute. Minyak artinya makhluk halus menghalangi perginya manusia. katêlah nganti tumêka saprene ing tanah Kutha Gêdhah ana desa aran Kawanguran. besok jika telah genap lima ratus tahun. (Sunan Bonang setelah mendengar nasehat Buta Locaya jadi menyadari kesalahannya karena telah menyebabkan kesengsaraan banyak orang. ora kêna mbaleni caturku kang wus kawêtu. tidak dapat menarik kembali ucapanku yang sudah keluar. dagingnya menjadi masam. buah sambi ini aku sebut cacil. kali iki bisa bali kaya mau-maune"." ) Sunan Benang sawuse ngandika mangkono banjur mlumpat marang wetan kali. dhêmit lan wong pêcicilan rêbut bênêr ngadu kawruh prakara rusaking tanah.Islam akan saya santet agar mati semua. asêm dadi pasêmoning ulat kêcut. bijinya agar keluar minyaknya. maka Anda saya tahan di sini. Singkal têgêse sêngkêl banjur nêmu akal. besuk yen wus limang atus taun. (Buta Locaya setelah mendengar penolakan Sunan Bonang menjadi marah kembali.

kangge pralambang ing tekadipun wanita Jawi. karena berasal dari sabda Sunan Bonang. (Sunan Bonang berkata. rêca mau awak siji êndhase loro.) Buta Locaya barêng wêruh patrape Sunan Benang anggêmpal êndhasing rêca jaran. Kawanguran artinya pengetathuan. Besok di jaman Nusa Srenggi. (Ki Kalamwadi menjelaskan. kok berani bertengkar dengan manusia. Sunan Bonang tiba di desa Bogem. rêca jaran êndhase digêmpal. kula Ratu". woh trênggulun jênênge kênthos. iku pituture Raden Budi Sukardi. (Buta Locaya mengikuti perginya Sunan Bonang. disana ia melihat ada patung kuda yang berbadan satu tetapi berkepala dua.) Buta Locaya nututi tindake Sunan Bonang. (Buta Locaya berkata. Sumbre. Itu namanya makhluk halus sombong. Hingga saat ini di Kutha Gedhah ada desa bernama Kawanguran. "Hingga sekarang. benjing jaman Nusa Srênggi. sehingga menjadi peringatan di masa mendatang kalau aku bertengkar dengan makhluk halus sombong masalah rusaknya patung. Sunan Bonang lalu melompat ke timur sungai. (Sunan Bonang menjawab. Buah trenggulun itu banyak sekali hingga menggunung tinggi. Singkah artinya menemukan akal budi. saya raja. guruku". deneprênahe ana sangisoring wit trênggulun. saya wuwuh nêpsune sarta mangkene wuwuse: "Punika yasanipun sang Prabu Jayabaya.") Sunan Benang ngandika: "Kowe iku bangsa dhêmit kok wani padu karo manusa.") Ki Kalamwadi ngandika: "Katêlah nganti saprene. Itu adalah pemberitahuan dari guruku Raden Budi Sukardi. "Lalu kenapa memangnya? Anda Sunan.") Buta Locaya mangsuli: "Inggih kaot punapa. sebagai lambang tekadnya wanita Jawa. wohe trênggulun mau akeh bangêt kang padha tiba nganti amblasah. lajêng sami mangrêtos tekadipun para wanita Jawi" (Setelah melihat Sunan Bonang menghancurkan kepala patung kuda.(Setelah berkata demikian. dadiya pangeling-eling ing besuk. Ia berkata. prakara rusaking rêca". siapa saja yang melihat patung itu akan sama-sama memahami tekad para wanita Jawa. Letaknya ada di bawah pohon trenggulun.") Sunan Benang ngandika: "Woh trênggulun iki tak-jênêngake kênthos. jênênge dhêmit kêmênthus". ngriku Sunan. "Buah trenggulun ini aku namakan kenthos.") 34 . Sunan Bonang tindake têkan ing desa Bogêm. "Itu adalah peninggalan sang Prabu Jayabaya. dan Singkal. maka bangkit kembali kemarahan Buta Locaya. yen aku kêrêngan karo dhêmit kumênthus. buah trenggulun namanya kenthos. awit saka sabdane Sunan Benang. "Kamu itu bangsa makhluk halus. Sunan Benang ngasta kudhi. Sunan Bonang lalu menghancurkan kepala patung kuda itu. ana ing kono Sunan Benang mriksani rêca jaran. sintên ingkang sumêrêp rêca punika.

Itu katanya Raden Budi guruku. "Anda itu benar-benar orang brengsek. saupama diêlih saka panggonane. Sunan Bonang yang menggulingkannya. bathuke dikrowak. lalu mengapa Anda rusak?") Pangandikane Sunan Benang: "Mulane rêca iki tak-rusak. "Hingga saat ini sumur itu disebut sumur Gumuling. dan tiba di desa Nyahen. supaya jangan dimantrai. Lahir dan bathinnya tersesat.") Sunan Benang sawise salat banjur nêrusake tindake. dhuwure ana 16 kaki. "Arca ini saya rusak supaya jangan disembah-sembah oleh orang banyak. kajaba yen nganggo piranti. (Sunan Bonang lalu pergi ke arah utara." (Jawaban Sunan Bonang. baune têngên rêca mau disêmpal dening Sunan Benang.) Ki Kalamwadi ngandika: "Katêlah nganti saprene sumur mau karane sumur Gumuling.") 35 . (Ki Kalamwadi menjelaskan. Apabila diangkat orang 800 juga masih belum terangkat. yen dijunjung wong wolung atus ora kangkat. Sunan Benang priksa rêca mau gumun bangêt. Sunan Bonang melihat arca yang tingginya 16 kaki dan lingkarnya 10 kaki. entah benar entah tidak. dheweke nêpsu maneh. Di luar desa itu ada sumur. êmbuh bênêr lupute". timbul amarahnya kembali. sajabane desa kono ana sumur nanging ora ana timbane. dene ana madhêp mangulon.Di sana ada patung raksasa wanita yang terletak di bawah pohon dadap. Patung itu adalah peninggalan Sang Prabu Jayabaya. ubênge bangkekane 10 kaki. Bahu kanan patung tersebut dihancurkan oleh Sunan Bonang dan selain itu dahinya juga dirusak. rêca buta bêcik-bêcik dirusak tanpa prakara. karena itu Sunan Bonang menggulingkan sumur itu sehingga ia bisa menggambil air dari dalamnya. barêng wis wanci asar. dene Sunan Benang sawise. supaya aja dipundhi-pundhi dening wong akeh. iku pituture Raden Budi guruku. ngantikaton abang mbêranang. satêkane desa Nyahen (10) ing kona ana rêca buta wadon. wêktu iku dhadhape pinuju akeh bangêt kêmbange. sarta akeh kang tiba kanan keringe rêca buta mau. Pada saat itu kebetulan pohon dadapnya sedang banyak bunganya dan banyak yang berjatuhan di kanan dan kirinya patung raksasa itu sehingga nampak merah merona. Pada saat itu telah waktunya salat asar dan ia hendak menunaikan ibadah salat. calathune: "Panjênêngan nyata tiyang dahwen.Sunan Benang banjur tindak mangalor. sa-niki awon warnine. lah asilipun punapa panjênêngan ngrisak rêca?" (Buta Locaya mengetahui tindakan Sunan Bonang merusak patung itu. ing mangka punika yasanipun Sang Prabu Jayabaya. Yang menyembah patung itu namanya kafir. nuli sagêd mundhut banyu kagêm wudhu banjur salat. kêrsane arêp salat. tetapi tidak ada ember untuk menimba air. aja tansah disajeni dikutugi. (Setelah salat maka Sunan Bonang meneruskan perjalanannya. prênahe ana sangisoring wit dhadhap. Patung bagus-bagus kok dirusak tanpa sebab. Sunan Benang kang anggolingake. sumure banjur digolingake. yen wong muji brahala iku jênênge kapir kupur lair batine kêsasar.) Buta Locaya wêruh yen Sunan Benang ngrusak rêca. saka akehe kêmbange kang tiba.

Buta Locaya calathu maneh: "Wong Jawa rak sampun ngrêtos. Makhluk halus itu apabila makan bau harum. wujude nggih tugu sela. Mereka betah tinggal di patung-patung batu yang berada di tempat sepi atau yang berada di depan pohon besar. Apakah Anda sudah pernah merasakan hidup di alam makhluk halus yang berbeda dengan alam manusia? Mereka yang hidup di dalam patung baru. supados para lêlêmbut sampun sami manggen wontên ing siti utawi kajêng. "Ka'bah itu ada karena jasanya Nabi Ibrahim. karena itu dimantrai dan diberi sesajian. amargi siti utawi kajêng punika wontên asilipun. dibandingkan dengan orang Arab yang menyembah Ka'bah. punapa sampun angsal saking Pangeran Kang Maha Agung tapak asta mawi cap abrit? (Buta Locaya menjawab dengan marah. wontên ing rêca. manggen wontên ing rêca têka panjênêngan sikara. Selain itu mereka makan bau harum. Wujudnya juga tugu batu. (Sunan Bonang menjawab. dados panjênêngan punika têtêp tiyang jail gêndhak sikara siya-siya dhatêng sasamining tumitah. sampun sami ngraos yen alamipun dhêmit punika sanes kalayan alamipun manusa. sehingga seharusnya mereka juga sesat. (Sudah wajar kalau para makhluk halus tinggal di gua dan patung. Aluwung manusa Jawa ngurmati wujud rêca ingkang pantês simpên budi nyawa. Anda itu tahu nggak sih?) Sampun jamakipun brêkasakan manggen ing guwa. Allah akan mengampuni dosanya selama hidup di dunia. tidak punya kekuasaan apa. memperoleh pengampunan dari semua kesalahan.maka para makhluk halus itu diberi tempat tinggal di dalam arca. badannya terasa segar.Apakah sudah memperoleh tanda tangan dan cap dari Tuhan?") 36 . botên gadhah daya. makluking Pangeran. punika inggih langkung sasar". di situ terletakpusatnya bumi. panjênêngan-tundhungdhatêng pundi? (Buta Locaya mengomel lagi. Orang yang gemar berbuat seenaknya sendirinya terhadap sesama makhluk Tuhan. dhêmit manawi nêdha ganda wangi badanipun kraos sumyah. bukan Hyang Labawalhujwa. sanes Hyang Labawalhujwa. yen punika rêca sela.") Pangandikane Sunan Benang: Ka'batu'llah iku kang jasa Kangjêng Nabi Ibrahim. sing sapa sujud marang Ka'batu'llah. supaya para makhluk halus yang dulunya tinggal di tanah atau kayu . ing kono pusêring bumi.karena tanah dan kayu itu dimanfaatkan bagi manusia . wangsul tiyang bangsa 'Arab sami sojah Ka'batu'llah. "Orang Jawa itu khan sudah tahu. Dibangun tugu dan disembah orang banyak. sarta nêdha ganda wangi. Lebih baik orang Jawa yang menghormati patung demi menguntungkan para makhluk halus. "Buktinya apa kalau mereka beroleh pengampunan dosa dari Tuhan. dados têdhanipun manusa. tidak punya daya apa-apa. dipun sajeni.") Buta Locaya mangsuli karo nêpsu: "Tandhane napa yen angsal sihe Pangeran. Gusti Allah paring pangapura lupute kabeh salawase urip ana ing 'alam pangumbaran" . jadi karena itu Anda patut disebut orang jahil. botên kuwasa. langkung sênêng malih manawi manggen wontên ing rêca wêtah ing panggenan ingkang sêpi edhum utawi wontên ngandhap kajêng ingkang agêng. angsal pangapuntên sadaya kalêpatanipun. didelehi tugu watu disujudi wong akeh. bahwa itu hanya sebuah arca batu. mila para lêlêmbut sami dipun sukani panggenan wontên ing rêca. Anda siksa. dipun kutugi. mila sami dipun ladosi. Siapa saja yang bersujud pada Ka'bah.

pinaringan wahyu mulya. punika kêdah dipunrêksa. pengetahuannya amburadul. padahal belum tahu keadaan di sana. pinaringan wahyu nyata pintêr sugih engêtan. tetapi apabila pikirannya gelap. tugu damêlan Nabi. sasar nyêmbah tugu sela. menyembah tugu batu yang dibuat nabi. sidik paningalipun têrus. itulah yang sesungguhnya lebih pantas disembah. sedangkan orang Jawa berpedoman pada sastra kuno. badanipun manusa punika Baitu'llah ingkang sayêktos. inggih kêkasihipun Ingkang Kuwaos. "Itu semua disebut dalam kitabku. Siapa yang sadar akan asal usulnya. dereng ngrêtos kawontênanipun ngrika. diberi wahyu sehingga menjadi pandai dan sanggup mengetahui apa yang akan terjadi.) 37 . sami maujud piyambak saking sabda kun. kamulyan sanyata wontên ing dunya kemawon sampun korup. Sedangkan yang membangun arca batu itu adalah Prabu Jayabaya. entah benar entah salahnya.Sunan Benang ngandika maneh: "Kang kasêbut ing kitabku. Sejati karena ciptaannya Yang Maha Kuasa.sami nyungkêmi kabar. tiyang Jawi pathokan sastra. hanya percaya perkataannya para penipu. Orang mempercayai kitab Arab. seluruh umat manusia harus mengetahui mengenai Ka'bah sejati. petuah dari leluhur sendiri. sumêrêp budi hawanipun. Lebih baik mempercayai sastra kuno dari leluhur sendiri yangpeningggalannya masih dapat disaksikan.") Buta Locaya mangsuli karo mbêkos: "Pêjah malih yen sumêrêpa.) Sanadyan rintên dalu nglampahi salat. prayogi dhatêng rêdi Kêlut kathah sela agêng-agêng yasanipun Pangeran. anggêga ujaripun tiyang nglêmpara. sumêrêp saderengipun kalampahan. Nabi punika rak inggih manusa kêkasihipun Gusti Allah. "Ketahuilah. Berdasarkan izin Yang Maha Kuasa. aluwung nyungkêmi kabar sastra saking lêluhuripun piyambak. Nabi itu khan jugamanusia kekasih Allah. sumêrêp cipta sasmita ingkang dereng kalampahan. Dene ingkang yasa rêca punika Prabu Jayabaya. sintên sumêrêp asalipun badanipun. Saking dhawuhipun Ingkang Maha Kuwaos. ketika mereka sudah melakukan kejahatan. sami. manawi panggenanipun raga pêtêng. kesemuanya itu terwujud berdasarkan Sabda Allah. kemuliaan yang ada di dunia ini sudah ternoda. yaitu yang sanggup dijadikan suri tauladan. yang juga merupakan kekasih Allah. tubuh manusia itulah Ka'bah sejati. Inilah yang harus diperhatikan. Anda berpedoman pada kitab. sayêktos yen yasanipun Ingkang Maha Kuwaos. mengetahui akal budinya. punika wajib dipun sujudi. jugabanyak pengetahuannya dan sanggup mengetahui apa yang akan terjadi. (Buta Locaya menjawab dengan tidak senang hati. ingkang patilasanipun taksih kenging dipuntingali. bêtuwah saking lêluhuripun. manawi sampun nrimah nêmbah curi. inggih pintêr sugih engêtan sidik paningalipun têrus. manusa sadaya kêdah sumêrêp ing Baitu'llahipun. ta. sasar nêmbah tugu sela. Ia juga menerima wahyu mulia. Tiyang nyungkêmi kabar 'Arab. Besok kalau meninggal akan beroleh kemuliaan. kawruhipun sasar-susur. punapa dora punapayêktos. (Sunan Bonang berkata lagi. besuk yen mati oleh kamulyan". (Meskipun siang dan malam menjalankan salat. inggih punika ingkang kenging kangge tuladha. orang tersesat menyembah tugu batu. Di Gunung Kelut banyak batu besar-besar hasil ciptaan Tuhan. paduka pathokan tulis.

Malah banyak orang yang diperjual-belikan sebagai budak. mulya langgêng salamine. panjênêngan punapa botên badhe susah. pertanda kurang nalar. kula-aturi kesah kemawon saking ngriki. Silakan Anda ukur. sitinipun panas. dados murid kula!". digdayanipun ngungkuli panjênêngan. mila minggat. wahai setan iblis. rêmên nyikara niaya. kangge rencang tumbasan. panjênêngan punapa sagêd ngêpal lampahing jaman? Sampun ta. tanah pasir mirah toya.) Rêmbag panjênêngan punika mblasar. Rêmbag panjênêngan badhe priksa pusêring jagad. "Saya tidak mau mengikuti perkataanmu. panjênêngan kula-kroyok punapa sagêd mênang. punapa ingkang dipuntanêm sagêd tuwuh. manawi tiyang ingkang ahli nalar. Saya minta untuk pergi dari sini. rêmên niksa ing sanes. tanaman tidak bisa tubuh. inggih ing ngriki ingkang kula-linggihi punika. yang kesaktiannya melebihi Anda. tanêm-tanêm tuwuh botên sagêd mêdal. mastani Mêkah punika nagari cilaka. saking lêpat. nyade mulyaning nagari Mêkah. nanging dhêmit raja. kula-aturi kesah saking ngriki. (Anda menjual kemuliaannya negeri Mekah. Padahal saya tahu seperti apa sebenarnya Mekah. punapa panjênêngan kêpengin manggen ing sela kados kula? Mangga dhatêng Selabale. madya luwês wicaranipun. lajêng kula-bêkta mlêbêt dhatêng kawahipun rêdi Kêlut. Orang yang sanggup bernalar akan menyebut Mekah itu negeri celaka. kirang nêdha kawruh budi. wontên ing 'Arab nakal kalêbêt tiyang awon. jadi murid saya!") Sunan Benang ngandika: "Ora arêp manut rêmbugmu. Kalau Anda bicara masalah pusatnya jagad. Apakah Anda tidak sengsara? Apakah Anda ingin berdiam dalam batu seperti saya? Kalau mau silakan datang ke Selabale. yen panjênêngan mulya tamtu botên kesah saking 'Arab. Bicaranya juga luwes. saya minta Anda pergi saja dar sini. bênteripun banter awis jawah. awis toya. susah air. manawi botên purun kesah sapunika. kurang memakan pengetahuan akal budi. maoni adating 38 . kula sumêrêp nagari Mêkah. asrêp lan bênteripun cêkapan.") Buta Locaya mangsuli: "Sanadyan kula dhêmit. cukup hujan dan air. nagari Jawi ngriki nagari suci lan mulya. tandhanipun wontên ing ngriki taksih krejaban. Anda saya keroyok apa bisa menang? Lalu akan saya bawa ke dalam kawah Gunung Kelut. maka akan saya panggilkan adik saya dari Gunung Kelut. Panjênêngan tiyang duraka. manawi kula lêpat panjênêngan jotos. (Sunan Bonang berkata. kowe setan brêkasakan". badhe kula-undhangakê n adhi-kula ingkang wontên ing rêdi Kêlut. yang pria tampan. (Anda itu seperti orang tidak waras. Tanahnya panas. sapunika panjênêngan ukur. nyade umuk. Yang membuat arca itu Maha Prabu Jayabaya. bila salah pukullah saya. apa yang ditanam dapat tumbuh. tekad panjênêngan rusuh. panjênêngan dereng tamptu mulya kados kula. malah kathah tiyang sade tinumbas tiyang. senang menyiksa orang lain. wanitanipun ayu. maka tempat yang saya duduki inilah yang merupakan pusat jagad. Jika tidak mau pergi dari sini. Anda apa sanggup mengetahui apa yang akan terjadi? Sudahlah. mila panjênêngan dhatêng tanah Jawi. Anda itu orang durhaka. negeri Jawa yang suci dan mulia. tandha kirang nalar. Ingkang yasa rêca punika Maha Prabu Jayabaya. tiyangipun jalêr bagus. yang wanita cantik. serta jarang hujan.Mila panjênêngan anganjawi.

prajuritnya banyak yang tewas 39 . karena aku kalah nalar dan kalah pembicaraan. Di sini membuat susah saja. Patih Majapahit mengamuk di tengah peperangan. Sabdapalon dan Nayagenggong. Karena Majapahit digulung musuh yang jumlahnya sekianbanyak itu. nyudakakên toya". Ratu wajib niksa. menghina adatistiadat orang lain. maka terburu-buru perjalanannya.") Sunan Benang ngandika: "Dhadhap iki kêmbange tak jênêngake celung.) Sunan Benang banjur pamitan: "Wis aku arêp mulih mênyang Benang". tetapi raja makhluk halus. kêmbange aran celung. pasukan Majapahit hanya tiga ribu. Niat Anda buruk. damêl risak barang sae. wontêning ngriki mindhak damêl sangar." Sunan Bonang meninggalkan tempat itu dan Buta Locaya beserta pasukannya juga pulang meninggalkan tempat itu. pergilah cepat-cepat. Setelah memberi perintah demikian. Sang Prabu kemudian pamit hendak mengungsi ke Bali. (Sunan Bonang berkata. dadiya pasêksen yen aku padu lan ratu dhêmit. (Buta Locaya menjawab dengan marah. "Meskipun saya makhluk halus. Di Arab Anda tergolong orang hina. "Pohon dadap ini bunganya aku beri nama celung. Makin lama makin membuat susah saja. Jika Anda orang mulia maka tidak akan pergi meninggalkan Arab. Anda belum tentu mulia seperti saya. "Sudah saya akan pulang ke Bonang. merusak barang yang bagus. mengharubiru agama leluhur kuno. murugakên awis wos. belum saatnya maju perang. karena salah maka melarikan diri dari sana. Ia diiringkan dua abdi terkasih. Oleh karena itu Anda datang ke tanah Jawa. Mulia dan abadi selamatnya. (Oleh karena itu hingga sekarang. panjênêngan enggala kesah. karena putranya Raden Gugur di Majapahit masih kecil.uwong. namanya kledhung. Membuat susah air. Para Sunan sendiri yang memimpin peperangan. menyebabkan kekeringan. bunganya dinamakan celung. (Sunan Bonang lalu berpamitan. woh dhadhap jênênge kledhung.) Adipati Pengging dan Ponorogo Sang Patih diperintahkan untuk memanggil adipati Pengging dan Adipati Ponorogo. Sunan Benang banjur tindak. Raja wajib menyiksa dan membuang Anda. Perang itu sangat ramai. menghina agama. gemar menyiksa orang lain.") Buta Locaya mangsuli karo nêpsu: "Inggih sampun. "Ya sudah. manawi kadangon wontên ing ngriki mindhak damêl susah. Pasukan Demak tiga puluh ribu. Jadilah saksi bila aku bertengkar dengan raja makhluk halus dan kalah pengetahuan serta nalar. (Buta Locaya menjawab. Ketika Sang Prabu memberi perintah demikian. buah dadap. Wadya Demak kemudianperang dengan pasukan Majapahit. mbucal dhatêng Mênadhu". kalah kawruh kalah nalar". dene Buta Locaya sawadya-balane uga banjur mulih. buahnya kledhung. sabab aku kêcelung nalar lan kêledhung rêmbag. uwohe kledhung. maoni agama. Buktinya di sni membuat onar. Para Bupati Nayaka Majapahit delapan orang juga ikut mengamuk. wadyabala Demak sudah membuatabrisan mengepung negara. ngarubiru agamane lêluhur kina. nambahi bênter.") Mula katêlah nganti tumêka saprene.

setiap malam mereka shalat hajat serta tadarus Al Qur'an. seperti tugu baja. Sunan Ngundung menghadang kemudian memedangnya tetapi tidak mempan. Mayat para keluarga istana dan pamong praja dikumpulkan. 40 . Menurut suatu riwayat disitu juga kuburan Raden Lembu Pangrasa. Sunan Ngundung balas ditombak. siapa pun yang diterjang bubar berlarian. para Sunan kemudian masuk ke istana. Mereka diperintahkan menjaga keamanan keadaan dan segala kemungkinan yang terjadi. kalian diberi kebaikan oleh rajaku tetapi membalas kejahatan. Sunan Ampel sudah wafat. kutiup kepala kalian. Prabu Jimbuningrat berkata bahwa dirinya baru saja menyerbu majapahit. Sebagianpasukan dan para Sunan ikut Sang Prabu ke Ampelgading. kemudian dikumpulkan dengan orang Islam. kemudian menghaturkan sembah kepada Nyai Ageng. beteng dan bangsal dijaga anak buah Adipati Terung. Jatuhnya peluru seperti hujan jatuh di batu watu. Adipati Terung kemudian masuk ke dalam istana. Kuburan tadi dinamakan Bratalaya. putra Arya Teja. Nyai Ageng menjadi sesepuh orang Ampel. Sultan Demak berangkat ke Ampel. Orang-orang di sekeliling istana bubar. " Setewasnya Patih Majapahit. akhirnya Patih Majapahit gugur. Orang Majapahit yang tidak mau takhluk kemudian mengungsi ke gunung dan hutan-hutan. hanya tinggal istrinya. Ia menerjang bagaikan banteng terluka. Patih diberondong (peluru) dari kejauhan. yang menghadangterjungkal mampus. Ketika sedang ramai-ramainya perang tanding itu. yang ada hanya Ratu Mas. membakari semua buku-buku ajaran Buddha. Para Sunan dan para Bupati berganti-ganti menghaturkan sembah kepada Nyai Ageng. "Ingat-ingat orang Islam. Setiap prajurit Demak yang diterjang pasti mati tegelempang. Raden Gugur yang masih kecil melarikan diri. Sunan Kudus menjaga di Demak menjadi wakil Sang Prabu. Putra raja terluka dan semakin hebat mengamuk. merebut negara melakukan pembunuhan. Seberapa kuat satu orang sendirian. Sang Prabu Jambuningrat sesampainya di Ampel. tewas. Pesantren Ampelgading Kabupaten Terung Sesudah tiga hari. Di Kabupaten Terung juga dijaga ulama tiga ratus. Adapun yang mau takhluk. Adapun yang ditugaskan menunggu di Majapahit adalah Patih Mangkurat serta Adipati Terung. tidak ada yang ditakuti. Para prajurit Demak kemudian masuk ke istana. Orang kampung tidak ada yang berani melawan. yaitu putri Campa. Mereka merampok sampai bersih. Istri beliau asli dari Tuban. Setelah wafatnya Sunan Ampel. Putra Sang Prabu bernama Raden Lembu Pangarsa mengamuk di tengah peperangan. Patih lalu dikerubuti prajurit Demak. Bangkai manusia tumpang tindih. Patih Majapahit tidak mempan senjata apapun. Ia juga melaporkan kematian Patih Majapahit dan berkata bahwa dirinya sudah menjadi raja seluruh tanah Jawa bergelar Senapati Jimbun. tidak ada senjata yang bisa menggores tubuhnya. bertanding dengan Sunan Kudus. Tetapi Sang Prabu sudah tidak ada. Hanya Patih dan Bupati Nayaka yang mengamuk semakin maju. tega merusak negara Majapahit. disuruh bersyahadat. Pasukan Majapahit lama-lama habis. Patih Mangkurat dari Demak meluncurkan tombaknya. kucukur rambut kalian bersih-bersih. Tetapi kuwedane musnah dan meninggalkan suara. dan melaporkan hilangnya ayahanda serta Raden Gugur. dikubur di sebelah tenggara istana.berguguran. Kelak kubalas. kuajari kalian benar salah. Sang Putri diajak menyingkir ke Bonang.

Kamu aku dongengi. serta yang memberi kedudukan sebagai bupati. "Angger! Ketahuilah. Gusti Allah tidak menyiksa orang kafir yang tidak bersalah. agar langgeng bertahta dan anak keturunannya nanti jangan ada yang memotong. kedua kepada raja yang memberi anugrah. Buda kawak dawuk seperti kuwuk. Kamu tidak boleh benci kepada orang yang beragama Buddha. Adanya Islam dan kafir siapa yang menentukan. Nyai Ageng mendengar jawaban Prabu Jimbun.Beliau meminta restu. serta orang yang memberi anugrah kepada kamu. kok tega menelan kepada ayahanda sendiri. Orang Jawa matanya hanya satu. tahu yang baik dan yang buruk. masih mempercayai agama kafir. Wong Agung Kuparman. Berbeda matanya orang Jawa. kinimati hidupnya beliau pun tidak ada yang tahu. jawablah sebenarnya. hanya benar dan salah yang diadili dengan keadilan. sudah pasti dengan sendirinya memeluk agama Islam. maka ia menjadi tahu benar dan salah. ayahandamu yang benar itu siapa? Siapa yang mengangkat kamu menjadi raja di tanah Jawa dan siapa yang mengizinkan kamu? Apa sebabnya kamu menganiaya orang tanpa dosa?" Raden Patah kemudian menjawab. Kamu berani melawan Raja lagi pula orang tuamu sendiri. Apabila Gusti Allah I sudah mengizinkan. karena sudah kewajiban manusia berbakti kepada orang tuanya. tidak berbakti kepada orang kafir. ia wajib dijunjung tinggi. tidak usah disuruh. dan yang mengizinkan para Sunan. Nyai Ageng Ampel mendengar perkataan Prabu Jimbun. tidak tahu yang benardan yang salah. Orang yang kukuh memegang agamanya sampai mati itu utama. Mengapa kamu tega merusak tanpa kesalahan. ibu-mu Putri Cempa menyembah Pikkong. harus keluar dari keinginan diri sendiri. Matamu itu berkacalah. Tetapi Wong Agung selalu hormat dan sangat 41 . serta tidak memberi ganjaran kepada orang Islam yang bertindak tidak benar. Semua ini atas kehendaknya sendiri-sendiri. pasti hormat kepada ayah. Mengapa negara majapahit dirusak. serta diberi kemudahan dan dibebaskan menyebarkan agama? Seharusnya kamu sangat berterima kasih. karena Sang Prabu Brawijaya tidak berkenan masuk agama Islam. mertuanya benci kepada Wong Agung karena lain agama. kamu itu dosa tiga hal mestinya kamu dikutuk oleh Gusti Allah. selain hanya Gusti Allah sendiri. Demikian ia berkata "Cucuku. katanya. kamu dosa tiga hal. punya mertua kafir. Ikhlasnya hati bakti kepada ayah. Bisa-bisanya sampai hati merusak tata krama. Gusti Allah bersifat rahman. menangis seraya merangkul Sang Prabu. mertuanya selalu mencari cara agar menantunya mati. Ingat-ingatlah asalasalmu. tidak memerintahkan dan tidak menghalangi kepada orang beragama. Apa tidak ingat kebaikan Uwa Prabu Brawijaya? Para ulama diberi kedudukan dan sudah membuahkan rizki sebagai sumber makannya." Nyai Ageng kemudian menanyai Sang Prabu. "Angger ! Aku akan bertanyakepada kamu. tapi akhirnya malah kamu balas kejahatan. agar tidak blero penglihatanmu. Orang beragama itu tidak boleh dipaksa. dengan berkata. Melawan raja dan orang tuamu. Hati Nyai Ageng tersayat-sayat perih. bahwa Prabu Brawijaya adalah benar-benar ayahandanya yang mengangkat dirinya menjadi raja memangku tanah Jawa dan semua bupati pesisir. Kamu beran-beraninya mengganggu orang tanpa dosa. itu beragama Islam. kemudian menjerit seraya merangkul Sang Prabu. berwujud kertas atau patung batu. Katanya anaknya Sang Prabu.

Kata-kata saja koq dipercayai. lahir batin tidak salah. tetapi kemudian dikutuk oleh ayahandanya kemudian menjadi raksasa.menjunjung tinggi kedua orang tuanya. sesampainya di Majapahit langsung saja mengepung. Ada lagi cerita Sang Prabu Dewata Cengkar. Itulah angger yang dinamakan orang berbudi baik. ada Brahmara dari tanah seberang datang ke 42 . aku rakyat kecil dan hanya perempuan. Aku akan bertanya sekarang. Para Nabi di jaman kuno. karena keinginanmu menjadi raja. Itu bukan patokanmu. Aku sudah tuwa tiwas. Putranya naik kuda melarikan diri kehutan. untuk menjadi raja di tanah Jawa. coba keluarkan apa mukjizatmu. wasiatnya kamu langgar. Sekarang kakekmu sudah wafat. masih melestarikan agama lama. "Tindakanmu itu makin salah. pun bukan buku dari leluhur. maka kemudian dimusuhi. aku lihat?" Prabu Jimbun mengakui bahwa ia tidak memiliki mukjizat apa-apa. meskipun melawan orang tua. sedangkan jika kamu nanti tua. nanti buwana balik namanya. Itulah yang dinamakan hukum Allah. mentang. Ketika kakekmu masih hidup. hanya mengandalkan surban putih. Karena setiap hari sudah dimohon agar memeluk agama Islam. Ia tidak memandang orang tua dari segi kekafirannya. Jika demikian caranya. Karena kamu yang semestinya memberi izin kepadaku. agar beliau pindah agama? Mengapa negaranya sampai kamu rusak itu bagaimana? Prabu Jimbun berkata. dalam Kitab Hikayat diceritakan di tanah Mesir." Nyai Ageng Ampel Nyai Ageng Ampel berkata lagi. akan tetap menjadi tuanya seorangraja. tetapi tidak berkenan. di dalam merah. katanya apabila mengislamkan orang kafir besok akan mendapatganjaran surga. Nyai Ageng Ampel tersenyum tetapi tambah amarahnya. tetapi posisinya sebagai orangtuanya. Kamu tidak takut akibatnya? Kini kamu minta izin kepadaku. putranya menginginkan tahta ayahandanya. ia memburu-buru tahta ayahandanya. Berani kepada orang tua. Kanjeng Nabi Dawud. kakekmu melarang. Itu pertanda ternyata masih mentahpengetahuanmu. Nabi Dawud sampai mengungsi dari negara. karena kamu Khalifutullah di tanah Jawa. tetapi putihnya kuntul. hanya menurut perkataan buku. Nyai Ageng Ampel tersenyum sinis dan berkata. Kamu itu bukan santri yang tahu sopan santun. Tidak lama kemudian Nabi Dawud bisa kembali merebut negaranya.mentang kafir Buddha tidak mau berganti agama. tetapi ajakan tadi tidak dipikirkan. hanya kamu sendiri yang tahu. bahkan sudah ditunjukkan mukjizat kepadanya. Maka Wong Agung selalu menjunjung hormat kepaa mertuanya itu. "Cucu! Kamu aku ceritakan sebuah kisah. ayahanda disia-siakan. kudanya lepas tersangkut-sangkut pepohonnan. putranya kemudian menggantikannya menjadi raja. yang putih hanya di luar. ia berani kepada orang tuanya itu karena setiap hari sudah mengajak berpindah agama. kamu pernah berkata bila akan merusak Majapahit. seluruh kata-katamu lidah api. Malah berpesan dengan sungguh-sungguh jangan sampai memusuhi orang tua. Orang mengembara kok diturut perkataanya. setiap hari makan manusia. bahwa ia belum memohon pindah agama. kesusahannya tidak dipikir. apakah kamu sudah memohon kepada orang tuamu. yang mendapat celaka ya kamu sendiri. aku tidak berwenang mengizinkan. sampa iia tersangkut tergantung di pohon. Tapi orang seperti kamu? Mukjizatmu apa? Apabila benar Khalifatullah berwenang mengganti agama. Tidak lama kemudian. Tidak seperti tekadmu.

Apabila sudah bertemu dimohon pulang kembali ke Majapahit. Nyai Ageng Ampel masih meneruskan gejolak amarahnya. serta diperintahkan agar mencari hilangnya ayahandanya. tercebur ke laut. Para santri bermain rebana dan berdzikir. 43 . Ajisaka diangkat menjadi raja. hukumnya masih seperti yang kuceritakantadi. Adipati Ponorogo dan Adipati Penging pasti tidak akan menerima rusaknya Majapahit. Prabu Jimbun (Raden Patah) kembali ke Demak Setelah Prabu Jimbun tiba di Demak. buku-buku agama Buddha sudah dibakari semua. Karena itu bertobatlah kepada Yang Maha Kuasa. kamu pasti celaka. serta memohon izin bertahta menjadi raja tanah Jawa. Sunan Bonang mendengar laporan Sang Prabu Jimbun. Dewata Cengkar diperangi sampai terbirit-birit. Akan tetapi apabil tidak berkenan. Semua kemarahan Nyai Ageng Ampel dilaporkan kepada Sunan Bonang. Sang Prabu diperintahkan kembali ke Demak. bisa menang perang tetapi musuh orang tua raja. yang mendapat celaka hanya kamu sendiri. lagi pula kehilangan ayah. pasti ia akan membela kepada ayahnya. Pertama memusuhi ayah sendiri. Putri Cempa sudah diajak menugungsi ke Bonang.Jawa bernama Aji Saka. tetapi semua sudah terjadi. yang demikian itu hukum Allah". Sang Raja kemudian melaporkan kepada Sunan Bonang bahwa Majapahit telah jatuh. Sang Prabu Danaraja berani kepada ayahandanya. Aji Saka memamerkan ilmu sulap di tanah Jawa. Sang Prabu melaporkan bahwa ia telah mampir ke Ampeldenta (pesantren Ampel Gading) untuk menghadap Eyang Nyai Ageng Ampel.kiraku tidak bakal memperoleh pengampunan. matimu pasti masuk neraka. Akan tetapi di Ampel ia malah dimarahi dan diumpat-umpat. semua menemui sengsara. dan ajaklah mampir ke Ampelgading. selama hidup namamu buruk. Apa lagi seperti kamu. kedua membelot kepada Raja. mengucap syukur dan sangat gembira atas kemenangan mereka dan kepulangan Sang Prabu Jimbun atau Raden Patah. para pengikutnya menyambutnya dengan gembira dan berpesta ria. mati ditangan Islam toh !!! Ohhh begitu toh. Akhirnya ia diperintahkan supaya mencari dan mohon ampun kepada ayahandanya. jangan dipaksa. Patih Majapahit tewas di tengah peperangan. Sunan Bonang menyambut kepulangan Sang Prabu Jimbun. kutukannya pasti makbul. itu saja sudah berat tanggunganmu. Tapi kamu kok mau menjalani. tersenyum sambil menganggukangguk. pahlawan pemersatu Indonesia itu. dan benci kepada Dewata Cengkar. karena jika sampai marah maka ia akan mengutuk. Sang Prabu Jimbun mendengar kemarahan eyang putrinya menjadi sangat menyesal di hati. ketiga merusak kebaikan dan merusak negara tanpa tahu adat. Setelah itu. serta melaporkan kalau ayahandanya dan Raden Gugur lolos. Ada lagi cerita di Negara Lokapala juga demikian. [Majapahit. " Nyai Ageng tumpah-ruah meluapkan amarahnya kepada Prabu Jimbun. memusuhi ayahanda yang tanpa tata susila. tidak lama kemudian mati. dan berubah menjadi buaya. Gua baru tahu ! red] Pasukan Majapahit yang sudah takhluk kemudian disuruh masuk Islam. "Kamu itu dijerumuskan oleh para ulama dan para Bupati. Ia mengatakan peristiwa itu cocok dengan perkiraan batinnya. Orang jawa banyak yang cinta kepada aji Saka. Ia dikatakan tidak tahu membalas kebaikan Sang Prabu Brawijaya. Kepada Eyang Nyai Ageng Ampel ia mengatakan kalau baru saja dari Majapahit.

jangan di tanah Jawa. Sunan Bonang mengatakan agar perintah Nyai Ageng Ampel tidak perlu dipikirkan benar. karena tidak mau pindah agama Islam. Tetapi (karena gengsi dan sudah kepalang tanggung. sang abdi setia & berbudi luhur Tidak lama kemudian Sunan Kalijaga berhasil menjumpainya. karena pasti akan mengganggu orang yang pindah ke agama Islam. sampai lancang berani merebut tahta Paduka. ditemukan Sunan Kalijaga adalah seorang petapa yang sering bertapa di sekitar sungai-sungai. Beliau memohonampun atas kekhilafannya. untuk mencari dan menghaturkan sembah sujud kepada Paduka dimanapun bertemu. Sang Prabu diperintahkan menghadap dan meminta ampun akan semua kesalahannya. hanya diantar dua sahabat. Tiap desa dihampiri untuk mencari informasi. Jika Prabu Jimbun menuruti perintah Nyai Ampeldanta. Sunan Kalijaga dalam perjalanan mencari Prabu Brawijaya. (Redaksi: Kisah selanjutnya menceritakan mengenai Sunan Kalijaga yang diutus Prabu Jimbun mencari ayahnya dan membujuknya dengan cara baik-baik. menurutkan bekas jalan-jalan yang dilalui Prabu Brawijaya. Sunan Bonang serta Prabu Jimbun sudah mengamini pendapat Sunan Giri yang demikian tadi. Kedua abdi tadi tidak pernah bercanda dan memikirkan peristiwa yang baru saja terjadi. yaitu kedua anak lainnya Adipati Ponorogo dan Adipati Penging masih berkuasa di wilayahnya masingmasing dan kalau sampai Prabu Brawijaya berhasil sampai ke Bali. karena pertimbangan wanita itu pasti kurang sempurna. agar tidak menganggu pengislaman Jawa. jika ayahandanya memaksa pulang ke Majapahit. Karena merasa lelah kemudian berhenti di pinggir mata air. lebih baik penghancuran Majapahit dilanjutkan. Karena membunuh orang kafir itu tidak ada dosanya. Perjalanannya terlunta-lunta. maka ia dapat meminta bantuan raja Bali untuk menyerang balik. Ia disuruh bertahta di negara lain di luar Jawa. Waktu itu pikiran Sang Prabu benar-benar gelap. :"Hamba diutus putra Paduka. Dari sumber lain. dan mempunyai perangai yang halus. Sunan Kalijaga bersujud menyembah di kaki Sang Prabu. Sunan Bonang lebih baik akan pulang ke Arab. Sang Prabu kemudian bertanya kepada Sunan Kalijaga. karena terlena oleh darah mudanya yang tidak tahu tata krama ingin menduduki tahta 44 . yaitu Nayagenggong dan Sabdapalon. Yang ada di hadapannya hanya abdi berdua. Sabdapalon. Prabu Brawijaya dan putranya lebih baik di tenung saja. Akhirnya Prabu Jimbun berjanji kepada Sunan Bonang untuk tidak menjalani perintah Nyai Ampel. Akan tetapi bila beliau ingin bertahta lagi. Sunan Bonang memerintahkan kepada Sang Prabu. Perjalanan Sunan Kalijaga melewati pesisir timur Pulau Jawa. mungkin dengan pertimbangan bahwa ayahnya masih memiliki kekuatan. "Sahid! Kamu datang ada apa? Apa perlunya mengikuti aku?" Sunan Kalijaga berkata. red) menyesal dan bersalah karena khilaf akan kebaikan Prabu Brawijaya.Mendengar hal itu Sunan Bonang.red. ) rasa yang demikian tadi ditutupi dengan pura-pura menyalahkan Prabu Brawijaya dan Patih. Perjalanan Prabu Brawijaya sampailah di Blambangan. dalam batin merasa (sedikit. Sunan Giri kemudian menyambung.

Jika bertemu mohon kembali pulang ke Majapahit. Itu pun jika Paduka berkenan. Aku akan minta kerelaannya untuk aku bunuh kedua anaknya sekaligus. tetaplah menjadi raja seperti sedia kala. Jika Paduka berkenan pulang. Karena semua telah terjadi. Akan kuminta agar datang di negeri Bali. menurut kesenangan Paduka. Namun semua telah terjadi. Apabila sudah siap semua prajurit. Paduka inginkan beristirahat dimana. bahwa putrinya yang menjadi istriku punya anak laki-laki satu. apalagi yang dimohon lagi. tetapi tidak tahu jalan. Adapun apabila Paduka tidak berkenan memegang tahta lagi. untuk keselamatan putra cucu Paduka semua. Aku juga hendak memberitahu kepada Hongte di Cina. Sahid! Tetapi aku tidak gagas! Aku sudah muak bicara dengan santri! Mereka bicara dengan mata tujuh. memangku mahligai istana dijunjung para punggawa. Aku akan beri tahu tingkah si Patah. Ia juga kuminta kerelaan cucunya hendak aku bunuh.: "Mudah-mudahan kemarahan Paduka kepada putra Paduka. disembah para bupati. Karena itulah hamba yang lemah ini diutus utk mencari dimana Paduka berada. Putra Paduka menyerahkan hidup dan mati. kecuali hanya ampunan Paduka."Sekarang aku akan ke Pulau Bali. lamis semua. Ia berani memusuhi ayah dan rajanya. Dulu-dulu aku beri hati. di gunung mana Paduka ingin tinggal. putra Paduka akan menyerahkan tahta Paduka Raja. Putra Paduka hanya memohon ampunan Paduka atas kekhilafan dan memohon tetap sebagai Adipati Demak saja. menjadi pusaka dan pedoman yang dijunjung tinggi para anak cucu dan para sanak keluarga. Ia menarik nafas dalam dan sangat menyesal. Adapun ayahanda Raja Agung yang menaikkan dan memberi derajat Adipati di Demak. dimasukkan dalam ubun-ubun. Kini putra Paduka ingat. dan punya belas kasih kepada orang 45 . menambahi cahaya nubuwat yang bening. tetapi memohon pusaka Kraton d tanah Jawa. dihormati dan dimintai restu keselamatan semua yang di bumi. agar buta mataku ini. maka blero matanya! Menunduk di muka tetapi memukul di belakang. dan hendak kuminta menggalang para raja sekitar Jawa untuk mengambil kembali tahta Majapahit. Kemudian ia berkata lembut. sebab pertama durhaka kepada ayah dan kedua kepada raja. tak mungkin bisa membalas kebajikan Paduka. menjadi jimat yang dipegang erat. Karena itu putra Paduka merasa pasti akan mendapat kutukan Tuhan. mengajak perang tanpa tantangan! Apakah mereka memakai tatanan babi. bertemu dengan Prabu Dewa Agung di Kelungkung. diikat dipucuk rambut. Sekarang putra Paduka sangat merasa bersalah. putra Paduka memberi busana dan makanan untuk Paduka. Sekarang paduka hendak pergi ke mana?" Sang Prabu Brawijaya berkata. Adipati Palembang akan kuberi tahu bahwa kedua anaknya sesampai di tanah Jawa yang aku angkat menjadi Bupati. bahwa Paduka lolos dari istana tidak karuan dimana tinggalnya.memerintah negeri. aku minta bantuan prajurit Cina untuk perang. diminta dengan tulus. Sunan Kalijaga merasa sangat bersalah karena telah ikut menyerang Majapahit. lupa dengan aturan manusia yang utama!" Setelah mendengar bersabda Sang Prabu. serta ingat kepada kebaikanku. berani durhaka kepada ayah raja. tetapi tidak tahu aturan. Kata-katanya hanya manis di bibir. tapi balasannya seperti kenying buntut ! Apa coba salahku? Mengapa negaraku dirusak tanpa kesalahan? Tanpa adat dan tata cara manusia. menyianyiakan orang tua tanpa dosa." Sang Prabu Brawijaya bersabda. :"Aku sudah dengar kata-katamu. batinnya meraup pasir ditaburkan ke mata.

apabila tidak tahu kemudian dicuci di kolam digosok dengan ilalang kering." Akhirnya Sunan Kalijaga berkata pelan. orang sudah tua-renta. hamba yakin tidak akan tega putra Paduka memperlakukan sia-sia kepada Paduka. diminta dengan baik-baik. Lain hari lupa. hanya menepati satu kebenaran. Ketahuilah Sahid! Seumpama aku pulang ke Majapahit. karena akan malu mengetahui peristiwa yang menjijikkan itu. kemudian memanggil para raja. tidak memakai dua mata. kulit kisut punggung wungkuk. Pastilah aku tidak rela tanah Jawa dirajainya. Sampai lama beliau tidak berkata selalu mengambil nafas dalam-dalam dengan meneteskan air mata. menerima menjadi pendeta bertafakur di gunung. menurut Hukum dan Undang-Undang para leluhur. disuruh menunggu pintu belakang. Aku sudah tua renta. lemah tidak berdaya kok akan direndam dalam air. pasti akan ada perang besar dan pasukan Demak pasti kalah karena dalam posisi salah." Sang Prabu mengeluh kepada Sunan Kalijaga. ketiga pemberi anugerah. tidak tahu diri. Akan halnya masalah agama hanya terserah sekehendak 46 . bersiaga mengangkat senjata." Balas sang Prabu : " Ini semua kehendak Dewata Yang Maha Lebih. Berat sabdanya. Seumpamanya si Patah menganggap aku sebagai bapaknya.:"Mustahil jika demikian. sudah kenyang menjadi raja. Aku ini raja binatara." Sunan Kalijaga memendam senyum dan berkata. Aku tidak malu. istana tana Jawa ini akan kuberikan dengan baik-baik pula. lalu ingin menjadi raja. :"Sahid! Duduklah dahulu. yang berkelahi terus berkelahi hingga tewas dan semua daging dimakan serigala lainnya. Jika terjadi demikian ibarat serigala berebut bangkai. Bagaimana pertanggungjawabanku kepada rakyatku di belakang hari nanti?" Mendengar kemarahan Sang Prabu yang tak tertahankan lagi.:"Coba pikirkanlah. benar dan salahnya. Sunan Kalijaga merasa tidak bisa meredakan lagi. besok hamba yang tanggung. pasti akan datang di Bali siap dengan perlengkapan perang. :"Tidak salah dengan dugaan Nyai Ageng Ampelgading. menepati sumpah sejati. :"Aduh Gusti Prabu! Apabila Paduka nanti tiba di Bali. karena aku tidak memulai kejahatan dan meninggalkantata cara yang mulia. Kupikirkan baik-baik. Pasti akan kalah orang Islam tertumpas dalam peperangan. Sudah pasti orang jawa yang belum Islam akan membela raja tua. Sudah dapat dipastikan putra Paduka yang akan celaka. baik dan buruknya. bencinya tidak bisa sembuh karena punya ayah Budha kawak kafir kufur. karena aku khawatir apabila kata-katamu itu bohong saja. Biarlah terjadi perang besar ayah melawan anak. Sahid! Alangkah sedih hatiku. maka kemudian beliau menyembah kaki Sang Prabu sambil menyerahkan kerisnya dengan berkata. tapi tidak lama kemudian lengser keprabon. kemudian Paduka bertahta kembali menjadi raja.tua ini. si Patah menghadap kepadaku. Apakah tidak sayang Negeri Jawa rusak. Sedangkan si Patah meng-aniaya kepadaku. Tahta Jawa lalu diambil oleh bukan darah keturunan Paduka. Pagi sore dibokongi sembahyang. kupertimbangkan saranmu. memusuhi raja dan bapa. Sang Prabu melihat tingkah Sunan Kalijaga yang demikian tadi. bahwa Eyang Bungkuk masih gagah mengangkangi negara. Ia berkata dalam hati. aku kemudian ditangkap dikebiri. hatinya tersentuh juga. Jika beliau dibiarkan sampai menyeberang ke Pulau Bali. pasti akan terjadi perang besar. apabila Sang Prabu tidak bersedia mengikuti sarannya. Aku ajak menyerang tanah Jawa merebut istanaku." Sunan Kalijaga sangat prihatin. maka ia mohon agar dibunuh saja.

Yang pertama pengetahuan badan. Aku sudah menyebut nama Allah yang sejati. ruh Muhamad Rasul. Sakutrem dan Bambang Sakri. Badan jasmani manusia adalah letak rasa. " Sunan Kalijaga berkata kepada Sang Prabu. kedua tahu makanan. keluarnya rasa hidup. dan manusia yang menyembah kepada sesuatu yang kelihatan mata. Kewajiban manusia menghayati rasa. yang nakal membunuh manusia bangsanya sendiri. Toh hanya soal agama. kalian berdua kuajak pindah agama rasul dan meninggalkan agama Buddha." Sunan Kalijaga berkata banyak-banyak sampai Prabu Brawijaya berkenan pindah Islam. Pedoman orang Islam itu syahadat. Manusia mengucap itu harus paham kepada apa yang diucapkan. Adapun maksud Nabi Muhammad Rasulullah adalah itu Muhammad itu makam kuburan. karena apabila hanya lahir saja. Kalau kalian mau. Hamba mengasuh penurun raja-raja Jawa. luluh menjadi lembut. Sang Prabu kemudian berkata kalau sudah lahir batin. artinya aku bersaksi. turuntemurun sampai sekarang. Adapun raga manusia itu asalnya dari ruh idhafi. "asyhadu ala ilaha ilallah. jika tidak mengetahui artinya syahadat. Siapa yang bertahta menjadi asuhan hamba. maka rambutnya bisa dipotong. Hamba jika ingin tidur sampai 200 tahun. :"Hamba ini Ratu Dang Hyang yang menjaga tanah Jawa. aku koq belum tahu. Sunan Kalijaga lantas berkata. Diringkas menjadi satu Muhammad Rasulullah. Selama hamba tidur selalu ada peperangan saudara. Perdebatan Prabu Brawijaya dengan Sabdapalon. Disebut Rasulullah itu rasa ala ganda salah. lullah. tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yangberubah 47 . :"Kamu berdua kuberitahu mulai hari ini aku meninggalkan agama Buddha dan memeluk agama Islam. "Syahadat itu seperti apa. Badan manusia itu bayangan Dzat Tuhan." Sabdapalon berkata dengan sedih (shock berat). Sang Wiku Manumanasa. Rasul adalah rasa kang nusuli. rasul naik ke surga. Rasa termasuk lesan. maka manusia itu perlu mengerti secara lahir dan batin. keluar dari badan yang terbuka. itu menyembah berhala namanya. dan mengucapkan asma Allah. Sang Prabu setelah potong rambut kemudian berkata kepada Sabdapalon dan Nayagenggong. namun lebih baik jika Paduka berkenan berganti syariat rasul. rasa dan makanan menjadi sebutan Muhammad Rasulullah. Jadi badan manusia itu tempatnya sekalian rasa yang memuji badan sendiri." Sunan Kalijaga kemudian mengucapkan syahadat. Mulai dari leluhur Paduka dahulu. Sampai sekarang umur hamba sudah 2000 lebih 3 tahun dalam mengasuh raja-raja Jawa. Sang Prabu dimohon Islam lahir batin. artinya Rasul rasa. meskipun salat dingklakdingkluk jika belum paham syahadat itu juga tetap kafir namanya. akan tetapi rambutnya tidak mempan digunting. tidak memuji Muhammad di Arab. tidak tahu rukun Islam maka tidak akan mengerti awal kejadian. maka sembahyang yang berbunyi ushali itu artinya memahami asalnya. rambutnya tidak mempan digunting." Perdebatan Theologis Prabu Brawijaya Sang Prabu berkata.Paduka. karena asyhadu alla. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. dan bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu utusan Allah. Akan tetapi jika Paduka tidak berkenan itu tidak masalah. coba ucapkan biar aku dengarkan.:"Manusia yang menyembah kepada angan-angan saja tapi tidak tahu sifat-Nya maka ia tetap kafir. setelah itu minta potong rambut kepada Sunan Kalijaga.

agamanya, sejak pertama menempati agama Buddha, baru Paduka yang berani meninggalkan pedoman luhur Jawa. Jawa artinya 'tahu'. Mau menerima berarti 'Jawan'. Kalau hanya ikut-ikutan, akan membuat celaka muksa Paduka kelak," Kata Wikutama yang kemudian disambut halilintar bersahutan. (Redaksi: Menurut ajaran Buddha mengenal adanya reinkarnasi, jadi Sabdapalon ini telah berkali-kali bereinkarnasi dan selalu menjadi seorang patih di tanah Jawa. Bandingkan dengan reinkarnasi dari para Lama di Tibet) Prabu Brawijaya disindir oleh Dewata, karena mau masuk agama Islam, yaitu dengan perwujudan keadaan di dunia ditambah tiga hal: (1) rumput Jawan, (2) padi Randanunut, dan (3) padi Mriyi. Sang Prabu bertanya, "Bagaimana niatanmu, mau apa tidak meninggalkan agama Buddha masuk agama Rasul, lalu menyebut Nabi Muhammad Rasullalah dan nama Allah YangSejati?" Sabdopalon berkata dengan sedih (putus asa),:"Paduka masuklah sendiri. Hamba tidak tega melihat watak sia-sia, seperti manusia Arab itu. Menginjak-injak hukum, menginjak-injak tatanan. Jika hamba pindah agama, pasti akan celaka muksa hamba kelak. Yang mengatakan mulia itu kan orang Arab dan orang Islam semua, memuji diri sendiri. Kalau hamba mengatakan kurang ajar, memuji kebaikan tetangga mencelakai diri sendiri. Hamba suka agama lama menyebut Dewa Yang Maha Lebih. Dunia itu tubuh Dewata yang bersifat budi dan hawa, sudah menjadi kewajiban manusia itu menurut budi kehendaknya, menjadi tuntas dan tidak mengecewakan, jika menyebut Nabi Muhammad Rasulullah, artinya Muhammad itu makaman kubur, kubur rasa yang salah, hanya men-Tuhan-kan badan jasmani, hanya mementingkan rasa enak, tidak ingat karma dibelakang. Maka nama Muhammad adalah tempat kuburan sekalian rasa. Ruh idafi artinya tubuh, jika sudah rusak kembali kepada asalnya lagi. Prabu Brawijaya nanti akan pulang kemana. Adam itu sama dengan Hyang Ibrahm, arthinya kebrahen ketika hidupnya, tidak mendapatkan rasa yang benar. Tetapi bangunnya rasa yang berwujud badan dinamai Muhammadun, tempat kuburan rasa. Jasa budi menjadi sifat manusia. Jika diambil Yang Maha Kuasa, tubuh Paduka sifatnya jadi dengan sendirinya. Orang tua tidak membuat, maka dinamai anak, karena adanya dengan sendirinya, jadinyaatas suatu yang ghaib, atas kehendak Lata wal Hujwa, yang meliputi wujud, wujudi sendiri, rusak-rusaknya sendiri, jika diambil oleh Yang Maha Kuasa, hanya tinggal rasa dan amal yang Paduka bawa ke mana saja. Jika nista menjadi setan yang menjaga suatu tempat. Hanya menunggui daging basi yang sudah luluh menjadi tanah. Demikian tadi tidak ada perlunya. Demikian itu karena kurang budi dan pengetahuannya. Ketika hidupnya belum makan buah pohon pengetahuan dan buah pohon budi. Pilih mati menjadi setan, menunggu batu mengharap-harap manusia mengirim sajian dan selamatan. Kelak meninggalkan mujizat Rahmat memberi kutukan kiamat kepada anak cucunya yang tinggal. Manusia mati tidak dalam aturan raja yang sifatnya lahiriah. Sukma pisah dengan budi, jika tekadnya baik akan menerima kemuliaan. Akan tetapi jika tekadnya buruk akan menerima siksaan. Coba Paduka pikir kata hamba itu!" Prabu berkata "Kembali kepada asalnya, asal Nur bali kepada Nur".

48

Sabdapalon bertutur "Itu pengetahuan manusia yang bingung, hidupnya merugi, tidak punya pengetahuan ingat, belum menghayati buah pengetahuan dan budi, asal satu mendapat satu. Itu bukan mati yang utama. Mati yang utama itu sewu satus telung puluh. Artinya satus itu putus, telu itu tilas, puluh itu pulih, wujud kembali, wujudnya rusak, tetapi yang rusak hanya yang berasal dari ruh idhafi lapisan, bulan surup pasti dari mana asalnya mulai menjadi manusia. Surup artinya sumurup purwa madya wasana, menepati kedudukan manusia." Sang Prabu menjawab, "Ciptaku menempel pada orang yang lebih." Sabdopalon berkata, "Itu manusia tersesat, seperti kemladeyan menempel di pepohonan besar, tidak punya kemuliaan sendiri hanya numpang. Itu bukan mati yang utama. Tapi matinya manusia nista, sukanya hanya menempel, ikut-ikutan, tidak memiliki sendiri, jika diusir kemudian gentayangan menjadi kuntilanak, kemudian menempel kepada awal mulanya lagi." Sang Prabu berkata lagi, "Aku akan kembali kepada yang suwung, kekosongan, ketika aku belum mewujud apa-apa, demikianlah tujuan kematianku kelak." "Itu matinya manusia tidak berguna, tidak punya iman dan ilmu, ketika hidupnya seperti hewan, hanya makan, minum, dan tidur. Demikian itu hanya bisa gemuk kaya daging. Penting minum dan kencing saja, hilang makna hidup dalam mati." Sang Prabu, "Aku menunggui tempat kubur, apabila sudah hancur luluh menjadi debu." Sabdopalon menyambung, "Itulah matinya manusia bodoh, menjadi setan kuburan, menunggui daging di kuburan, daging yang sudah luluh menjadi tanah, tidak mengerti berganti ruh idhafi baru. Itulah manusia bodoh, ketahuliah. Terima kasih!" Sang Prabu berkata, "Aku akan muksa dengan ragaku." Sabdopalon tersenyum, "Kalau orang Islam terang tidak bisa muksa, tidak mampu meringkas makan badannya, gemuk kebanyakan daging. Manusia mati muksa itu celaka, karena mati tetapi tidak meninggalkan jasad. Tidak bersyahadat, tidak mati dan tidak hidup, tidak bisa menjadi ruh idhafi baru, hanya menjadi gunungan demit." Sang Prabu, "Aku tidak punya kehendak apa-apa, tidak bisa memilih, terserah Yang Maha Kuasa." Sabdopalon, "Paduka meninggalkan sifat tidak merasa sebagai titah yang terpuji, meninggalkan kewajiban sebagai manusia. Manusia diwenangkan untuk menolak atau memilih. Jika sudah menerima akan mati, sudah tidak perlu mencari ilmu kemuliaan mati." Sang Prabu, "Keinginanku kembali ke akhirat, masuk surga menghadap Yang Maha Kuasa." Sabdopalon berkata, "Akhirat, surga, sudah Paduka kemana-mana, dunia manusia itu sudah menguasai alam kecil dalam besar. Paduka akan pergi ke akhirat mana? Apa tidak tersesat? Padahal akhirat itu artinya melarat, dimana-mana ada akhirat. Bila mau hamba ingatkan, jangan sampai Paduka mendapat kemelaratan seperti dalam pengadilan negara. Jika salah menjawabnya tentu dihukum, ditangkap, dipaksa kerja berat dan tanpa menerima upah. Masuk akhirat Nusa Srenggi. Nusa artinya anusia sreng artinya berat sekali, enggi artinya kerja. Jadi maknanya manusia dipaksa bekerja untuk Ratu Nusa Srenggi. Apa tidak celaka, manusia hidup di dunia demikian tadi, sekeluarganya hanya mendapat beras sekojong tanpa daging, sambal, sayur. Itu perumpamaan akhirat yang kelihatan nyata. Jika akhirat manusia mati malah lebih dari itu, Paduka jangan sampai pulang ke akhirat, jangan sampai masuk ke surga,

49

malah tersesat, banyak binatang yang mengganggu, semua tidur berselimut tanah, hidupnya berkerja dengan paksaan, tidak salah dipaksa. Paduka jangan sampai menghadap Gusti Allah, karena Gusti Allah itu tidak berwujud tidak berbentuk. Wujudnya hanya asma, meliputi dunia dan akhirat, Paduka belum kenal, kenalnya hanya seperti kenalnya cahaya bintang dan rembulan. Bertemunya cahaya menyala menjadi satu, tidak pisah tidak kumpul, jauhnya tanpa batasan, dekat tidakbertemu. Saya tidak tahan dekat apalagi Paduka, Kanjeng Nabi Musa toh tidak tahan melihat Gusti Allah. Maka Allah tidak kelihatan, hanya Dzatnya yang meliputi semua makhluk. Paduka bibit ruhani, bukan jenis malaikat. Manusia raganya berasal dari nutfah, menghadap Hyang Lata wal Hujwa. Jika sudah lama, minta yang baru, tidak bolak-balik. Itulah mati hidup. Orang yang hidup adalah jika nafasnya masih berjalan, hidup yang langgeng, tidak berubah tidak bergeser, yang mati hanya raganya, tidak merasakan kenikmatan, maka bagi manusia Buda, jika raganya sudah tua, sukmanya pun keluar minta ganti yang baik, melebihi yang sudah tua. Nutfah jangan sampai berubah dari dunianya. Dunia manusia itu langgeng, tidak berubah-ubah, yang berubah itu tempat rasa dan raga yang berasal dari ruh idhafi. Prabu Brawijaya itu tidak muda tidak tua, tetapi langgeng berada di tengah dunianya, berjalan tidak berubah dari tempatnya di gua hasrat cipta yang hening. Bawalah bekalmu, bekal untuk makan raga. Apapun milik kita akan hilang, berkumpul dan berpisah. Denyut jantung sebelah kiri adalah rasa, cipta letaknya di langit-langit mulut. Itu akhir pengetahuan. Pengetahuan manusia beragama Buda. Ruh berjalan lewat langit-langit mulut, berhenti di kerongkongan, keluar lewat kemaluan, hanyut dalam lautan rahmat, kemudian masuk ke gua garbha perempuan. Itulah jatuhnya nikmat di bumi rahmat. Di situ budi membuat istana baitullah yang mulia, terjadi lewat sabda kun fayakun. Di tengah rahim ibu itu takdir manusia ditentukan, rizkinya digariskan, umurnya juga dipastikan, tidak bisa dirubah, seperti tertulis dalam Lauh Mahfudz. Keberuntungan dan kematiannya tergantung pada nalar dan pengetahuan, yang kurang ikhtiarnya akan kurang beruntung pula. Awal mula Kiblat empat Awal mula kiblat empat, yaitu timur (Wetan) barat (Kulon) selatan(Kidul) dan utara (Lor) adalah demikian. Wetan artinya wiwitan asal manusia mewujud; kulon artinya bapa kelonan; kidul artinya wstri didudul di tengah perutnya; lor artinya lahirnya jabang bayi. Tanggal pertama purnama, tarik sekali tenunan sudahselesai. Artinya pur: jumbuh, na: ana wujud; ma: madep kepada wujud. Jumbuh itu artinya lengkap, serba ada, menguasai alam besar kecil, tanggal manusia, lahir dari ibunya, bersama dengan saudaranya kakang mbarep (kakak tertua) adi ragil (adik terkecil). Kakang mbarep itu kawah, adi itu ari-ari. Saudara ghaib yang lahir bersamaan, menjaga hidupnya selama matahari tetap terbit di dunia, berupa cahaya, isinya ingat semuanya. Siang malam jangan khawatir kepada semua rupa, yang ingat semuanya, surup, dan tanggalnya pun sudah jelas, waktu dulu, sekarang atau besok, itu pengetahuan manusia Jawa yang beragama Buddha. Raga itu diibaratkan perahu, sedangkan sukma adalah orang yang ada di atas perahu tadi, yang menunjukkan tujuannya. Jika perahunya berjalan salah arah, akhirnya perahu pecah, manusia rebah. Maka harus bertujua, senyampang perahu masih berjalan, jika tidak bertujuan hidupnya, dan matinya tidak akan bisa sampai tujuan, menepati kemanusiaannya. Jika perahu rusak maka akan pisah dengan orangnya. Artinya sukma juga pisah dengan budi, itu namanya syahadat, pisahnya kawula

50

dengan Gusti. terjadi dari sabda kun. purwa benar dan salah. tidak wenang mengukuhi mati. di dunia hanya sekedar memakai raga. Raga manusia itu namanya baitullah itu perahu buatan Allah. Tepak artinya tepa-tapa-nira. kehendak Adam. beruntungnya kaya daging. itulah wujud hamba. Punuk artinya panakna. Disebut dalam Serat Anbiya. maka manusia harus yang waspada. Walikat. binatang hutan dan makhluk halus dicipta menjadi manusia. meskipun sukmanya hewan. menjadi rakyat Sang Raja. keblat utara benar satu. Jika Paduka tidak bisa membaca sasmita yang ada di badan manusia. dan wajib meminta kepada Tuhan baitullah yang baru. Ula-ula. Kiwa artinya. Jika sukma itu mati di alam dunia kosong. tidak percaya kepada takdirGusti. hidupnya ganti ruh baru. ingatlah asal-usul manusia. Serat Tapak Hyang menyebut Sastrajendra Hayuningrat. tetapi jika tekadnya melenceng. raga iki isi hawa kekajengan. waktu Dewa menyambung umur. baunya seperti ketika masih menjadi hewan. Cahya artinya incengan aneng cengelmu. ulatana. bisa untuk bekal hidup. hidup langgeng yang tidak bisa mati. dan murtad kepada leluhur Jawa semua. terjadi dari sabda kun fayakun. hidup di dunia mencari pengetahuan dengan buah kuldi. Adapun jika bisa membaca sasmita yang ada pada raga tadi. Jiling itu puji eling kepada Gusti. jika beroleh buah kuldi banyak. kayu batu. dari manusia menjadi manusia. Jika Paduka mencela. Meskupun suksma manusia. Demikian itu bunyi serat tadi. laleren gegermu kang nggligir. Jika perahu manusia Jawa bisa berganti baitullah lagi yang lebih baik. budi kemudian berganti baitullah. Jika pisah sukma dan budi. perahunya sudah hancur. Tengen artinya tengenen kang terang. Lempeng kiwa tengen artinya tekad yang lahir batin. menempel pada besi. matinya tersesat menjadi kuwuk. dan menyebut jituok artinya hanya puji tok. Raga hamba itu sifat Dewa. tidak ada manusia. Labung. Paduka tetap kafir. Kanjeng Nabi Musa waktu dahulu manusia yang mati di kubur. yang lebih baik dari yang lama. Maka bau manusia satu dan yang lainnya berbeda-beda. lahir batin. Mata artinya lihatlah batin satu. kemudian bangun lagi. jadi tinggal kehendak hamba saja. cela mati Paduka. alam manusia itu sampungan. jika Paduka mencaci. Ketika Eyang Paduka Prabu Palasara bertahta di Gajahoya. ingat hidup mati. Timbangan artinya salang. mati Paduka tersesat seperti kuwuk. perahu orang Islam hidupnya tinggal rasa. Bisa mewujud dan bisa menghilang seketika. Pundak itu panduk. tetapi bisa menjelma menjadi manusia. Badan halus hamba sudah tercakup dan manunggal menjadi tunggal. Tuhan yang Sejati Jika Paduka memeluk agama Islam. nafas memuji kepada Gusti. jika sudah pisah raga dan sukma. bisa hilang seketika. Ketika Batara Wisnu bertahta di Medang Kasapta. Adam atau wujud bisa sama. manusia Jawa tentu kemudian Islam semua. menjadi iblis menunggu tanah. yang lurus kiblatmu. badan hamba seluruhnya punya nama sendiri-sendiri. ganti tempat baru. binatang hutan dan makhluk halus juga dicipta menjadi manusia. walikaning urip. Sah artinya pisah dengan Dzat Tuhan. Sungsum artinya sungsungen. baik dan buruk. jika saya ingin mewujud. Dewa yang membuat cahaya bersinar meliputi badan. Manusia hidup di dunia dari muda sampai tua. apabila beroleh buah pengetahuan banyak. tidak membuat tidak memakai. siapa yang membuat raga? Siapa yang memberi nama? Hanya Lata wal Hujwa. 51 .

sudah wangi. "Di mana Tuhan yang Sejati?" Sabdopalon berkata. hamba tidak ikut-ikutan. Naya artinya pandangan. Puncaknya pun kemudian berlubang. hamba hendak mencari asuhan yang satu mata. Sungguh jika sudah berganti agama Islam." "Bagaimana ini. aku sudah terlanjur masuk agama Islam. artinya hilang. karena air sumber baunya wangi. Genggong artinya langgeng tidak berubah. yang bernama Manik Maya itu hamba. manusia bisa memohon sendiri kepada Yang Maha Kuasa." "Iya sudah. Jadi bicara hamba itu. Sunan Kalijaga kemudian mengheningkan cipta. air kencing hamba. silahkan Paduka jalani sendiri." Sunan Kalijaga kemudian berkata kepada Sang Prabu. Paduka bayangannya. suka menurut ikut-ikutan. Paduka itu raja mulia tenti tidak akan khilaf kepada kata-kata hamba ini. kepada agama baru tidak! Kenapa Paduka berganti agama tidak bertanya hamba? Apakah Paduka lupa nama hamba. Apa cacadnya agama Buda. malu mengasuh manusia tolol. meninggalkan agama Buda. tidak terpisah. Jika air tadi bisa berbau wangi. Sunan Kalijaga berkata kepada Sang Prabu. Adikku Batara Guru hanya mengizinkan saja. hawa. yang membuat bumi dan langit. itu pertanda bahwa Sang Prabu sudah mantap kepada agama Rasul. hendak menjadi jawan. Seperti anakanak. Semua tadi atas kehendak Lata wal Hujwa. "Tidak jauh tidak dekat. langgeng selamanya. maka tanah Jawa keudian tidak bergoyang." "Apa kamu tidak mau masuk agama Islam?" tanya Prabu Sabdopalon berkata dengan sedih. "Ikut agama lama. Adapun matinya meliputi dalam hidupnya. langgeng selamanya. lihat bagaimana baunya. Jika hamba mau mengeluarkan kesaktian. Seketika air sumber menjadi berbau wangi. aku tidak boleh kembali kepada agama Buda lagi. tanpa guna hamba asuh. suka ikut bangsa lain. 52 . Sejati tunggal budi. Itu hamba yang membuat. jika hamba melawan kencing hamba sendiri. keluar apinya serta ada kawahnya. jelas sampai tidak kelihatan abdopalon. Paduka dijerumuskan. sudah disaksikan Sahid. aku malu apabila ditertawakan bumi langit. dan badan. Hamba menyesal telah mengasuh Paduka. Jawa tinggal Jawan. keturunan Paduka akan celaka. yang disebut pedoman Jawa. besarnya api di bawah tanah. tidak muda tidak tua. apinya banyak yang keluar. Palon kayu pengancing kandang. Jika paduka tidak percaya. Sabdapalon? Sabda artinya kata-kata. yang isinya jangan memikirkan yang tidak-tidak.Coba Paduka tunjuk. Tiga-tiganya itu satu. karena agama Islam itu sangat mulia. Semua sudah jelas. Quote:"Itu kesaktian apa? Kesaktian kencing hampa kemarin sore dipamerkan kepada hamba. tinggal asma meliputi badan. itu pertanda jika Sang Prabu masih berpikir Budha. yang membuat kawah air panas di atas Gunung Mahameru itu semua hamba. bahwaSang Prabu nyata sudah mantap kepada agama Rasul. tetapi apabila baunya tidak wangi. tetapi juga tidak berkumpul. Sabdopalon berkata kepada Sang Prabu. tidak mati tidak hidup. bisa untuk pedoman orang tanah Jawa. kentut sekali saja. badan Sabdapalon. berisi air panas dan air tawar. Paduka wujud sifat suksma. seperti yang sudah dikatakan. Ia akan menciptakan air yang di sumber sebagai bukti. Hidupnya meliputi dalam matinya. Pada waktu dahulu tanah Jawa gonjang ganjing. Hamba wirang kepada bumi langit. maka gunung-gunung tinggi puncaknya. Gunung-gunung hamba kentuti." Sang Prabu bertanya.

Tabung setelah diisi air. Coba Paduka saksikan. Air sumber tadi untuk pertanda. suka menyembah batu.Besok tentu diperintah oleh orang Jawa yang mengerti." Prabalingga dan Bangerwarih Sunan Kalijaga kemudian diperintahkan menandai air sumber. Berkurang hasil bumi. berpengetahuan. "Besok Negara Blambangan gantilah nama dengan Negara Banyuwangi agar menjadi pertanda kembalinya Sabdapalon ke tanah Jawa membawa asuhannya. Kemudian berkata kepada Sunan Kalijaga. yang mengatakan bahwa orang agama Islam itu kelak apabila mati. masihkah tetapkah tekadmu? Aku masuk agama Islam. besok. Sejak hari ini hujan sudah berkurang. bila laki-laki menurut perempuan. airnya dicium masih wangi. Ketika ditanya perginya akan ke mana? Ia menjawab tidak pergi. tetapi tidak berada di situ. karena perempuan itu utamanya untuk wadah. jika bau wangi hilang. yaitulah yang akan diasuh Sabdapalon. tidak berwewenang memulai kehendak. yang satu diisi air tawar. (=tiba-tiba menghilang. kemudian ditutup daun pandan dan dibawa dua orang sahabatnya. kemudian segera melanjutkan perjalanan lagi agar ketika matahari tenggelam sudah sampai di Panarukan. Sunan Kalijaga kemudian membuat dua buah tabung bambu. Orang Jawa akan diajari tahu benar salah. pasti sengsara. Lama beliau tidak berkata. 53 . Sang Prabu istirahat di sana." Sang Prabu mendengar kata-kata Sabdapalon dalam batin merasa sangat menyesal karena telah memeluk agama Islam dan meninggalkan agama Buddha. sekarang hanya kamu kutanya. hanya menepati yang namanya Semar. sudah tidak bisa kembali kepada Buddha lagi. sudah disaksikan oleh si Sahid. biji mati tidak tumbuh. Dewa kemudian memaafkan. anglela kalingan padang. hujan kembali seperti jaman Buda. "Sejak jaman kuno. masuk surga yang melebihi surganya orang kafir. Kemudian ia menjelaskan bahwa masuknya agama Islam itukarena terpikat kata putri Cempa. artinya meliputi sekalian wujud. Paduka saksikan besok tanah Jawa berubah udaranya. membuat bingung para petani. besok apabila ada orang Jawa tua. Sang Prabu bersumpah. sebagai hukuman banyak manusia berganti agama. jika bau harumnya hilang. Adapun kini Sabdopalon masih dalam alam Ghaib. Berani bertindak nista dan suka bersumpah. Sabdapalon berkata sambil meludah. padi seperti kerikil. satunya diisi air sumber. Esok harinya tabung itu dibuka. banyak manusia suka menipu. "Kamu cela sudah tanpa guna. kembali ke agama Kawruh. karena sudah terlanjur. Walaupun tumbuh kecil saja. karena paduka yang salah. Malam harinya istirahat di Sumberwaru. hanya untuk makanan burung. orang tanah Jawa akan kembali ke agama Kawruh. ditolak oleh Dewa. tambah panas jarang hujan. red: bandingkan pencapaian kedua orang ini dengan kisah para arahat pada jaman Sakyamuni Buddha) Sang Prabu kemudian menyesal dan meneteskan air mata. diiringkan Sunan Kalijaga dan dua orang sahabatnya. hujan salah musim. tetapi kedua orang tersebut musnah. Besok apabila sudah bertaubat. dan kembali mau makan buah pengetahuan. orang Jawa akan meninggalkan agama Islam. bulan depan bulan tidak kelihatan." Sabdapalon banyak-banyak mencaci Sang Prabu. Sang Prabu hendak merangkul Sabdapalon dan Nayagenggong. Prabu Brawiaya kemudian pergi. ingat kepada agama Buda lagi." Sabdapalon berkata bahwa dirinya akan memisahkan diri dengan beliau.

Tidak lama kemudian Prabu Jimbun berangkat menghadap ke Ampel. semua peristiwa ini sudah ditulis dalam Lauh Mahfudz. tetapi kemudian sakit. Sang Prabu kemudian berkata." Kembali ke Alam Kalanggengan Sunan Kalijaga kemudian menulis surat. "Sahid. Prabu Jimbun.Pagi harinya air dicium masih wangi. Sang Prabu beristirahat di sana. Jangan ada yang memulai perang setelah aku. surat disampaikan kepada Sang Prabu Jimbun. Air yang tawar masih enak. Nyai Ageng Ambil menyambut kemudian menyembah kepada Sang Prabu sambil menangis bercucuran air mata. Esok harinya tabung air dicium masih berbau wangi. Aku dan kamu hanya sekedar menjalani. Jangan ada perang berebut tahtaku. Kuminta kepada Yang Maha Kuasa. Sudah kewajiban orang hidup sabar dan menerima. Esok paginya air itu dilihat lagi. jangan ada perang. Raden Bondan Kejawan menyamar untuk mencari berita dimana ayahandanya. seperti yang sudah diceritakan di depan. Sang Prabu kemudian berkata kepada Sunan Kalijaga. Sakitnya Sang Prabu semakin parah. maka kemudian pergi ke Majapahit. mendekatlah kemari. Sesampai di Demak. Sang 54 . Nyai Ampel mengutus santri ke Demak dengan membawa surat. malah Sang Prabu meloloskan diri dari istana. Kemudian diberikan kepada Adipati Pengging dan Ponorogo. Sampai di Prabalingga. Beliau merasa sudah akan pulang kepada jaman kelanggengan. Setelah selesai kemudian ditandatangani oleh Sang Prabu. Bondhan Kejawan. Prabalingga artinya perbawanya orang Jawa tertutup dengan perbawa tetangga. disitu juga istirahat semalam." Sang Prabu kemudian segera meneruskan perjalanan. Sang Prabu kemudian meneruskan perjalanan sampai matahari tenggelam. yang bernama Raden Bondan Kejawan di Tarub. Tetapi tinggal sedikit. Menghadaplah ke Demak. tetapi berbusa harum. Raden Bondan Kejawan kemudian menghaturkan sembah bhakti. Merasa tidak enak pikirnya. mendengar berita bahwa negara Majapahit dibedah oleh Adipati Demak. perangnya akan kalah. tidak jelas ke mana larinya. Putra raja Majapahit." Nyai Ageng Ampel kemudian berkata kepada Sang Prabu. Aku sudah terima hancurnya Majalengka. Sang Prabu kemudian melanjutkan perjalanan lagi. lalu dibuang." Jangan menangis. melaporkan tingkah laku cucunya. Prabalingga dan Bangerwarih. Sesampai di Surabaya ia mendengar berita bahwa Sang Prabu ada di Ampel. karena hanya akan membuat kekacauan dunia. Sedangkan air sumber setelah dicium baunya menjadi bacin (=busuk). Sang Prabu bertanya. Nanti kuberi tanda tangan. "Siapa yang menyembah ini?" Raden Bondan Kejawan berkata. Kata beliau kepada Sunan Kalijaga demikian. sudahlah semuanya sudah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa. aku sudah akan kembali ke jaman kelanggengan. agar dalam waktu tujuh hari sudah sampai di Ampelgading. Sang Prabu kemudian memerintahkan untuk memanggil Prabu Jimbun. Sesudah matahari tenggelam mereka telah sampai di Besuki. "Hamba putra Paduka. "Prabalingga di besuk namanya dua. Baik buruk jangan ditolak. Sayangilah rakyat dan jangan merusak tanah Jawa. semua tadi sudah kehendak Yang Maha Suci. buatlah surat ke Pengging dan Ponorogo." Sang Prabu kemudian merangkul putranya. karena kerap diminum di jalan. Di sini besok menjadi tempat untuk perkumpulan orang-orang yang mencari pengetahuan kepintaran dan kebatinan.

sampai aku disia-siakan seperti ini. Para prajurit sudah siap senjata untuk menempuh perang hanya tinggal berangkat. Adapun sebenarnya Putri Cempa itu wafatnya di Tuban. karena aku sudah dibetinakan oleh si Patah. Maka wasiatku. Cina. besok anak ini yang bisa menurunkan bibit tanah Jawa. wulan artinya cahaya dunia. Aku titip anak kecil ini. Jangan sampai membuat panglima perang orang bangsa lain. Apabila masih kemilau cahaya rembulan. "Sastra artinya tulisan. maka aku memberi wasiat jangan mengangkat panglima perang orang yang lain bangsa. Seketurunannya asuhlah. Jawa. Dan lagi pesanku kepada kamu. ia hanya bisa pasrah kepada takdir. Artinya kuburanku hanya seperti cahaya rembulan. sudah mendengar berita bahwa negara Majapahit dibedah oleh Adipati Demak dengan menyamar menghadap kepada Sang Prabu waktu Hari Raya. Sudah Sahid. Maka ia tega kepada ayah serta ngawur caranya. Bila ada untungnya. Maka kutinggikan Putri Cempa. "Ya. Maka aku hanya mengizinkan ia menjadi raja hanya dalam tiga keturunan. dalam berperang mendua hati. serta minta ampunan semuakesalahan yang sudah terjadi. anak cucuku jangan kawin dengan lain bangsa. Sultan Demak di Ampel tiga hari dan kemudian pulang kembali ke Demak. besok anak cucuku jangan sampai kawin dengan lain bangsa. Jenazahnya kemudian dikuburkan di Astana Sastrawulan Majapahit. semua wasiatku tulislah." Sang Prabu setelah bersabda demikian. Keduanya kemudian menyiapkan sebuah pasukan hendak menyerang Demak. kuberi izin.Prabu kemudian berkata. Sampai sekarang terkenal bahwa yang dikubur di situ adalah Sang Putri Cempa. kuburkan aku di Majapahit sebelah utara laut buatan. Setelah tiga hari wafatnya Prabu Brawijaya. Surat itu kemudian disembah dengan 55 . Diceritakan Adipati Pengging dan Ponorogo. tetapi hanya berhenti tiga keturunan. karena dalam berkasih-kasihan dengan orang lain bangsa tadi bisa merubah keyakinan. Adapun Prabu Brawijaya dan putra Raden Gugur meloloskan diri dari istana dan tidak ketahuan besembunyi dimana. Tiba-tiba datang utusan dari Sang Prabu Brawijaya memberikan surat wasiat. yaitu Pangeran Handayaningrat di Pengging dan Raden Batara Katong. terus wafat. setelah aku tidak ada. Karena si Patah itu dari tiga bangsa. Nyai Ageng berkata. serta tidak dianggap laki-laki. Adipati Pengging dan Adipati Ponorogo sangat marah. Bisa mencelakai hidup. apabila aku sudah kembali ke alam kalanggengan." Sunan Kalijaga kemudian menjawab. dan Raksasa. jadi tidak bisa sungkem serta minta izin olehnya menjadi raja. "Sahid." Prabu Jimbun berkata kepada Nyai Ageng. Tepatnya kuburan di Karang Kemuning. Siarkan kabar bahwa yang dikubur di situ Raja Putri Cempa. Adipati Pengging dan Adipati Ponorogo segera menerima dan membaca surat tersebut. membela ayah merebut tahta. Barang yang sudah terlanjur hanya bisa dijalani. dikisahkan Sultan Bintara(= Raden Patah) baru datang di Ampelgading dan bertemu Nyai Ageng Ampel. Dan lagi pesanku. pandai-pandalah kamu memelihara anak cucu-ku. nanti orang Jawa ingat bahwa kematianku sudah memeluk agama Islam. tangannya kemudian bersedekap." Sunan Kalijaga meminta petunjuk apa artinya nama kuburan Sang Prabu. Karena akan menginjak Gustinya. "Celaka kamu Jimbun. tidak melihat wafatnya ayahanda. Adapun kuburanku kuberi nama Sastrawulan. "Apakah Sang Prabu tidak memberi izin kepada putra Paduka Prabu Jimbun untuk menjadi raja di tanah Jawa?" Sang Prabu berkata.

Artinya. wajahnya merah seperti api. dan kata-katanya ketus menyumpah kepada ayahnya sendiri." Kemudian Kyai Kalamwadi bertutur kepada murid yang bernama Darmo Gandhul. balas merusak. menyamar hanya untuk 56 . Bubarnya demit apabila hitannya dirusak oleh manusia untuk dibuat sawah. Tawon itu membawa madu yang rasanya sangat manis. Demit itu juga TUKANG SANTET.meneteskan air mata berat. tidak seimbang dengan kebesaran serta luasnya kekuasaannya. para ulama awalnya ketika baru sampai di Jawa meminta perlindungan kepada Prabu Brawijaya di Majapahit. ketika akan menyerang tidak ada tantangan apa-apa. tetapi lama-lama apabila dibiarkan akan berkembang biak. Mahkota Sunan Gunung Jati Cirebon. Apabila diterangkan dengan jelas maka artinya membuka rahasia Majapahit. Sejarah hancurnya Majapahit disemukan oleh para pujangga bijaksana menjadi demikian: "Karena Karomah para wali. rungsid." "Peti dari Palembang ada di tengah perang dibuka keluar demit-nya. Hutan angker banyak demitnya. mudah-mudahan jangan hidup lebih lama lagi. Adapun demit diberi wadahi peti dari Palembang. "Namun semua tadi hanya pasemon (=kiasan). Tetapi apabila Majapahit rusak karena dari tikus. Sekalaning Majapahit Adapun menurut pendapat yang lain. tawon. Peti artinya wadah yang tertutup untuk mewadahi barang yang samar. orang Majapahit geger karena ditenung demit. Adapun tala artinya mentala `tega' merusak Majapahit. siapa yang mendengar pasti marah. cerita hancurnya Majapahit itu seperti yang kuceritakan tadi. keris Sunan Giri ditarik keluar ribuan tawon yang menyengati orang Majapahit. tawon. Maka hanya untuk pasemon (= kiasan). Sesudah diberi. setelah dibuka berbunyi menggelegar. Adapun tempat tinggalnya di dalam tala. Negara Majapahit itu besar dan kokoh. Tidak cocok lahir batin. agar tidak memperpanjang rasa malu. SIAPA YANG PERCAYA? Apabila orang percaya Majapahit hancur karena tikus. matinya Adipati Pengging dan Ponorogo karena ditenung oleh Sunan Giri. itu artinya orang tadi tidak tajam pikirannya. senjatanya berada di anus. keluar tikusnya beribu-ribu menggerogoti bekal dan pelana kuda prajurit Majapahit sehingga bubar. Keduanya terhenyak. Akan tetapi bisa rusak karena digerogoti tikus? Biasanya tawon itu bubar karena diganggu orang. Semua itu untuk menutupi rahasia raja. karena gelap pikirannya kemudian keduanya jatuh sakit dan tidak lama kemudian meninggal. karena banyaknya tikus. Adapun pasemon tadi artinya demikian: Tikus itu wataknya remeh. marah. akhirnya menyengat dari belakang. yaitu ganti agama. dan demit. Maka cerita hancurnya negeri Majapahit itu disembunyikan. Cerita yang demikian tadi ANEH DAN TIDAK MASUK AKAL. remit. Artinya Palembang itu mlembang. Maka hanya diberi perlambang agar orang berpikir sendiri. dan demit. Apabila dipikirkan sangat memalukan. agar jangan mengganggu di belakang hari. giginya gemeretuk. artinya tadinya ketika dimuka memakai katakata yang manis. Adapun kenyataannya. hancurnya Negeri Majapahit disantet dengan cara samar. seorang putra memusuhi ayahandanya. Sang Prabu Brawijaya wafat mikraj. Kedua adipati ngotot tidak mau menghadap ke Demak. Demit artinya samar. Adapun jelasnya demikian.

yaitu Raden Patah ketika sampai di Majapahit bersujud kepada ayahanda Sang Prabu. Tidak berpikir benar dan salah. isi serat selanjutnya (wejangan Ki Kalamwadi untuk perumah tangga. Prabu Brawijaya disindir. bubarnya orang sekerajaan hanya karena disantet demit.. tahu-tahu Adipati Terung sudah membantu Adipati Demak. Adapun tuma kinjir itu kutu babi hutan.. Mereka semua memberontak dengan licik.. ibumu putri Cina. Hancurnya Majapahit suaranya menggelegar. Ia mengejek-ejek kepada Sang Prabu. ( . Maka namanya wali diartikan walikan dibaiki membalas kejahatan. tidak berkenan melawan dengan perang. Makanya Gusti Allah memberi pasemon gitok kuntul kunciran. Keajaiban Alam Kemudian lagi kata Ki Kalamwadi. maka Sang Prabu Jimbun besar hati menginginkan tahta raja. Kebo kombang atine entek dimangsa tuma kinjir. karena Arya Damar itu ibunya putri raksasa. Asalnya Jawa. Tapi akhirnya memerangi dan merebut tahta. sifatnya sia-sia. Orang Majapahit tidak siap senjata. Maksudnya diam marah saja. Lantas ada burung kuntul memakai kuncir. burung kuntul itu belum ada yang memakai kuncir. Waktu itu diberi pangkat. artinya mendapat simpati dari Sang Prabu. Copyright © 2010 Agungsanghyangjati 57 . tidak hanya Sunan Demak sendiri saja yang diperingati mengakui kesalahannya. Kehancuran tersebut karena diserang oleh anaknya sendiri dibantu yaitu Wali Delapan atau Sunan Delapan yang disujudi orang Jawa. Mereka dikejutkan. Adapun kuntul memakai kuncir itu pasemon Sultan Demak. sampai Sang Prabu tidak habis pikir. Sembilannya Adipati Demak. karena agamanya Buddha kawak kafir kufur. Sejak Jaman Kuno belum pernah ada kerajaan besar seperti Majapahit hancur dengandisengat tawon serta digerogoti tikus saja. tetapi juga para wali lainnya. yaitu Prabu Brawijaya tak habis pikir ketika Majapahit hancur. dosanya lahir batin. senang minum darah. keadaan di Jawa juga berubah. Adapun berani tanpa pikir itu dari sifat Sang Arya Damar. Setelah negara pindah ke Demak. penjelasan kitab manik Maya. Sang Prabu Jimbun itu berasal dari tiga benih. ingin cepat kaya sesuai sifat ibunya. Artinya lihatlah tengkukmu. Tuma artinya tuman `terbiasa'. Kombang artinya diam tapi suaranya riuh. Kebo artinya kerbau. yakni raja kaya. terdengar sampai ke negara mana-mana.menghadap ketika hari raya grebeg. Apabila tidak mau mengakui kesalahannya. tidak boleh menghina kepada orang lain beragama. babi hutan itu juga bernama andapan. Maka ada kuntul memakai kuncir itu sudah kehendak Allah. "Guruku Raden Budi Sukardi meriwayatkan sebelum Majapahit hancur. sedikit kisah kediri ) sudah tidak ada hubungannya dengan kisah Majapahit.

119. [Rawa menjadi kering tandus. sungai hilang lubuknya. merupakan bagian akhir dari jangka Jayabaya. pengapesane wanita ayu ngiwi-iwi. Iblis manjalma menungsa. kereta roda empat separo. asesilih ratu bengi. banyak manusia berwatak iblis/ serakah. yang menjual banyak akal]. dihimpun oleh KRT Kertonegoro. kendaraan roda dua mulai beredar. masih beruntung mereka yang sadar. tetapi masih beruntung yang waspada] Interpretasi: Mulai pendangkalan sungai. barang publik disimpan pribadi. mulai korupsikolusi – nepotisme. sungai mengalami pendangkalan karena erosi dan pengendapan. Rawa dadi bera. iblis muncul/jahat. kali gedhe ilang kedhunge. Yogyakarta. reklamasi pantai. kababare jangka Jayabaya amrepeki. wong bener thenger-thenger. tanah Jawa berkalungkan besi. Tanah Jawa kalungan wesi. Besuk yen ana kreta lumaku tanpa turangga. Mula den titenana. manusia sengsara. yaiku mretandhani tekane jaman. jaran doyan sambel. kuda suka sambal. akeh wong kaliren lan wuta. Iblis mendhilis. pasar hilang gaungnya. ora duwe wirang marga kapeksa. kereta api. [ Banyak barang masuk lubang. iblis menjelma manusia. orang membeli membujuk yang menjual. itu pertanda datangnya jaman. titikane nganggo kethu bengi. untungnya yang lupa. bejane sing eling. dimuat secara serial dalam harian Buana Minggu. orang benar melompong bengong. tak punya rasa malu karena terpaksa. nanging isih beja sing waspada. menungsa sara. samangsa tanah jawa. wong tuku ngglenik sing dodol. bisnis dengan bisik-bisik. perahu berjalan diatas angkasa. Akeh barang lumebu luweng.. pasar berubah menjadi mal/ supermarket. terbebernya ramalan Jayabaya telah dekat. 120. prahu lumaku ing dhuwur awang-awang. pasar ilang kumandhange. Interpretasi: Mulai muncul budaya korupsi. pesawat terbang. kereta roda papat setugel. mengku ratu wis ora bapa. [Kelak bila ada kereta berjalan tanpa kuda. untungnya yang ingat. 58 . rakyat kerja keras bagai kuda.CUPLIKAN JONGKO JAYABAYA Kumpulan cuplikan berdasarkan surat-surat RM Sosrokartono. bejane sing lali. banyak orang kelaparan dan buta. sing dodol akal-akal. 118. pembangunan perumahan.] Interpretasi: Di Pulau Jawa mulai ada mobil. ajejuluk sarwa agung edi. 117.

umbul-umbule warna jenang gula kelapa. memperolok warga seberang yang doyan anjing] Interpretasi: Sukarno runtuh karena demonstrasi. Patine nunggu sabda bupatining prang Bathara Indra. nanging apese mungsuh setan. Interpretasi: Munculnya Sukarno. [Rumah2 tak beraturan arahnya. memakai peci hitam. bergelar serba agung dan indah]. 121. yang berani menentang bakal malu. mula ywa ngerti jangkane jaman. nanging cures ludhes merga lemes. [tewasnya menunggu perintah panglima perang Batara Indra. bila menang takkan merendahkan lawan. bocah cilik2 pating pendelik. 124. kaya tak berharta. ratune atine cilik. Interpretasi: Sukarno lemah bukan karena ditembak atau disantet. tandanya memakai peci malam. tan kena penggawe ala. warnanya serupa wajah Baladewa. namun binasa karena lemas. disusuli swarane bendhe waja. sewaktu tanah Jawa mempunyai raja tanpa ayah. dentuman meriam. menaiknya di perut kuda]. terhentak sambil miring. bertumpuk harta namun tak memilikinya. sing wani bakal wirang. sang ratu bernyali kecil. kretekan bayu Priyangan.[Maka harap diingat/dicermati. yen nglurug tanpa bala. abandha-abandhu nanging nora duwe. ngrubungi omah surak2 kaya nggusah pitik. sinabda mati tan kena mimis. lamun menang tan angasorake liyan. na’asnya lawan setan. mengerumuni rumah bersorak sorai bagai mengusir ayam. Pantes yen apeparab bupatining prang. jembatan angin Priyangan. bila menyerang tanpa pasukan. adhepe pondok tan karuwan keblate. mengobarkan pertentangan dengan Amerika. sinendhal sinambi miring. sisaning gurenda. matinya karena terjepit sekerat daging]. ulese kaya pasuryane Baladewa. Panglima Tertinggi dsb. dan Inggris 123. thuyul ambregudul. digdaya tanpa aji apa-apa. bertanda gambar margasatwa. Interpretasi: Sukarno menguasai dunia. [Ratu sakti tak mempan senjata apapun. patine marga kejepit sekiling daging. benderanya berwarna merah putih. anak2 yang beringas melotot. disusuli suara bende baja]. angundamana bala sabrang sing doyan asu. memimpin dan memerdekakan negara dunia ketiga. sakti tanpa azimat. tuyul buruk. 122. ditakdirkan mati tak kena peluru. tetapi lemas dan tak berdaya karena pelukan wanita (terjepit sekerat daging) 59 . mudah tergoda wanita. kendaraan kuda berkaki lima. yen nitih ing wetenge turangga. tak kena guna-guna. [Pantas bernama komandan perang. berjuluk raja malam. titihane turangga asikil lima cacahe. sugih tan abebandhu. bendera merah putih dan simbol garuda. tak tahu gelagat jaman. tinengeran gambare raja-kaya. gelarnya macam-macam: Pemimpin Besar Revolusi. kelemahannya wanita cantik menggoda. Ratu digdaya tan tedas tapak paluning pandhe. tidak suka mengumpulkan harta untuk pribadi.

sapto linuweng ing sumur jalatundha. senenge wong jahat. duwe bala lan prajurit. pasti ramai. lambang kartika eka paksi. dikelilingi samudra berwarna hijau/pasukan militer. disertai angkatan udara. gineret kreta tanpa turangga. apindha manungsa digdaya kaya Baruklinthing. bila kenal pada mendekat. para penjahat bersuka-ria. sumsumnya ikan lodan naik kedarat]. [jika menyebutkan namanya. Ana janma ngaku-aku dadi ratu. orang bodoh menjadi pejabat. sumsume iwak lodan munggah ing daratan. sing nganglang Gathutkaca kembar sewu. [Penutupnya tahun Jawa lu nga lu. [Ada manusia mengaku jadi raja. yang penuh buaya. itulah pertanda datangnya jaman. bisa krasa digdaya tanpa aji keling. ditemani orang-orang membawa huncwe (pipa cangklong. merasa sakti tanpa aji keling. membawa senjata. bertanda bintang garuda. warsa srani nga nem nem. tahun nasrani (1)966. naik mobil. atetenger kartikapaksi. nyekeli gegaman uleg wesi lambung. wong bodho dadi priyayi. iku tandha praptane jaman. sudahe wong becik. pandhereke padha nyangklong once. 27 Desember 1998:) 126. di kepung lumut samudera] Interpretasi. karena dapat menyebabkan keributan. [Itulah pasukannya semut hijau yang kehilangan ngangrang/semut merah. kinepung lumut seganten. Interpretasi: setelah jatuh. ditarik kereta tanpa kuda. konglomerat cina). 129. nanging kaobah-osikake swara gumrenggeng. ageme godhong pring anom. dimana orang kaya merasa takut. Angkatan Darat. yang ribut adalah mereka yang kemasukan iblis. Tutupe warsa Jawa lu nga lu. Yen sira nyebut asmane. yen kenal padha nyandhing. negaranya lebar seperdelapan. kang kebak isi baya. masyarakat tidak berani menyebut nama Sukarno. negarane ambane sakprawolon. Iku balane semut ijo kang kelangan ngangrang. karena bertutup belanga lumuten. pindha tawon gung. [Kalau mendengar namanya banyak yang benci. memakai topi baja. pengikutnya memanggung once. nama bisa bikin ramai. asmane bisa ngramekake. bagai lebah raksasa. (Buana Minggu. ibarat manusia sakti seperti Baruklinthing] 127. orang baik yang menderita]. amarga tutup kuwali lumuten. tahun masehi nga nem nem. Interpretasi: Munculnya Suharto. yang tebal mengawalnya Gatutkaca kembar seribu. Yen krungu asmane akeh kang padha gething. suara menggemuruh.125. berpakaian daun bambu muda. tujuh dimasukan ke dalam sumur jalatunda. seragam hijau. tank. maupun angkatan laut yang naik ke darat 128. 60 . yang ramai ya yang ketempatan iblis wewe]. Tahun Jawa (1)393. jaman wong sugih krasa wedi. mesthi dadi rame. punya pasukan dan prajurit. sing rame ya sing kasinungan Iblis Wewe. tapi dikendalikan suara menggerung.

yang mengalah semua merasa salah. orang yang seharusnya menanggung minta ditanggung karena jadi korbannya yang jahat dan jahil. wong njaga nyolong sing dijaga. wong ngerti padha mangan ati. pitik angrem sandhuwure pikulan.Interpretasi: Terbunuhnya tujuh jendral di Lubang Buaya. aslinya tak ketemu. kana wani akeh Lenggahe ratu ngaku-aku. disana-sini semakin bingung. juragan dadi mapan. ayam mengeram diatas pikulan] 133. dinjanjikan mendapat pangkat dan derajat. sing ati suci padha dibenci. kene sansaya bingung. Begal padha ndugal. yang benar dikatakan salah. mayat dipinggir kali. sing maling thenguk-thenguk nemu gethuk. yang menang menjadi sewenangwenang karena merasa menang. wong njamin jaluk dijamin. [Penodong makin kurang ajar. sing kalah. ada dua versi berarti ada yang palsu. pembunuhan masal banyak mayat mengapung di sungai. Istilah raja berarti pimpinan nasional/ presiden 132. buruh berani pada juragannya. karena pandainya bicara. badan mati pinggir kali. penjaga mencuri yang dijaga. Akeh sing kudhung kuwali lumuten. kampak pada kepak-kepak. pengasuh memfitnah yang diasuh. rumongso menang. pangkat dadi pikat. sama-sama terpikat dan menurut. yang kalah. wong momong mitenah sing diemong. [Mereka yang berkerudung belanga berlumut. banyak orang tertipu ikut masuk jurang. orang kecil terpencil] 61 . kenyataannya malah mengajak melarat. wong pinter diinger-inger. tanpa sirah amung gembung. wong cilik kepencil. pepatihe kepala judhi. tetapi yang jahat menjilat malah mendapat kedudukan. rentetan peristiwa G30S/PKI. angkara murka menjadi-jadi. (Buana Minggu. pangkat menjadi pemikat. Bandha dadi memala. sing ngalah kabeh rumongso salah. hamba berani pada tuannya. yang pencuri duduk-duduk mendapat rejeki. [Kedudukan raja karena mengaku-aku. sing jahat ndilat tur oleh drajad. Interpretasi: Militer bertopi baja hijau. sing aswara suwe-suwe bala. semut hijau kehilangan semut merah (nasionalisme) 130. pintere micara sing bener digawe ala. orang yang sadar malah menderita] Interpretasi: Kasus Super Semar. pada kapikut katut. sing menang padha sawenangwenang. janji menehi pangkat drajad. tanpa kepala hanya badan]. bebarengan jaman angkara murko samsaya ndadi. rampok makin berlagak. seiring dengan zaman. kawula bendara. patihnya kepala penjudi. juragan menjadi mapan. yang pandai bicara lama-lama banyak pengikut. [Harta menjadi bencana. yang berhati suci dibenci. buruh wani juragan. malah ngajak mlarat. 3 Januari 1999): 131. akeh wong kablithuk melu lumebu ing jurang. marga dadi korbane sing jahat sing jahil. orang pintar diputar-putar.

membantu mereka yang dikeroyok oleh tuyul ganas. berpakaian serba hitam. baju. rumah maksiat disenangi. yang tak tahu semakin dituduh. Akeh prawan tuwa. sing ora weruh sansaya ketutuh. Banyak bayi tanpa ayah. Banyak perawan tuwa. kana kene padha ngumbar angkara murka. 137. [Pendeta itu berdagang kayu. [Banyak yang terkutuk. yang meninggal tanpa ada kejelasan kapan terjadinya. Kamangnusane akeh sing ilang. wong jahat padha seneng mragat. guru padha satru. 135. Wanodya padha wani ing ngendi-endi. akeh randha meteng. para penjahat senang main jarah] Interpretasi: Kelak terjadi kerusuhan di segala penjuru. Adhedagang carang klambi udheng lawe wenang. guru saling berseteru. benang tenun. ikat kepala. Banyak janda hamil. wong becik tansaya sengsara lan mbendhul. Besuk yen ana perang saka wetan kulon lor kidul. hanya setahun Jawa merah] 62 . Akeh laknat akeh pengkhianat. Akeh udan salah mangsa. Ana wong tapa ageng. yang mengetahui menanggung beban. anak makan bapak. Pendeta mengungsi karena takut mati. disanasini orang saling menyebar keangkaramurkaan] Buana Minggu 10 Januari 1999: 136. [Ada pertapa besar muncul ditengah-tengah gunung Kendeng. maka orang baik-baik makin sengsara dan menderita. Disuyudi wong lanang sapirang pirang. [Banyak hujan salah musim. kasus penjarahan dan orang hilang. anak mangan bapak.134. Nanging umure tan panjang. saudara memusuhi saudara. Banyak yang hilang perikemanusiaannya. Akeh bayi tanpa bapa. cari makan dengan permusuhan. 138. Modin padha ngungsi marga wedi mati. Ambiyantu sing dirubung thuyul nggereng. Siapa saja yang mencari tahu kematian mereka malah dibunuh]. Wanita angger wanita jebul kelangan laki. dipatuhi oleh kaum laki-laki. Rumah suci dihindari. muncul satengahe gunung kendheng. Akeh mati tanpa slametan. Pandhita iku ajejuluk candra siji Jawa. [Kelak jika ada perang dari timur barat utara selatan. Sing ngurusi wong mati malah digawe mati. Angrasuk busana ireng. tetapi usianya tak panjang. banyak yang berkhianat. Dimana-mana wanita makin berani]. Banyak kematian tanpa disertai upacara. Laki mati tan karuwan ujare tan karuwan dinane. Banyak yang menentang agama. pendeta itu bergelar bulan pertama Jawa] 139. [Para isteri terpaksa kehilangan suami. Omah suci padha dibenci omah ala padha dipuja. terjadi reformasi 1998. sedulur ngarah sedherek. sing weruh kebubuh. Agama akeh sing nantang. Namung sawarsa jawa bang. buruh dadi mungsuh.

[Begitu sifatnya terjungkil baliknya jaman.] 141. Wong dagang barang sansaya laris. akeh omah ndhuwur kudha. dirasa enak kaya roti bolu. Sing waras padha nggagas. Banjir bandhang ana ngendi-endi. Wong dora padha ura-ura. kayu gligan lan wesi hiya padha doyan. Ratu ora netepi janji. Kalau malam semua tak bisa tidur] Interpretasi: Koruptor tidak hanya makan nasi. tetapi para pertapa tak ada yang berani mengatakannya. mereka yang dusta malah berdendang ceria. 145. [Tingkah orang Jawa bagaikan gabah ditampi. 17 Januari 1999: 143. Betapapun keberuntungan mereka yang lupa diri. Polahe wong Jawa kaya gabah den interi. yaitu dijaman gila. Endi sing bener endi sing sejati. yang membangkang semua bisa membangun gedhung mewah]. para koruptor membenci spiritualis sejati karena takut terungkap rahasia dirinya 142. Amenangi jaman edan. Beja bejane sing lali. hilang kekuasaan dan wibawanya. kasus ini cuma berjalan singkat. aktifitas gunungapi. Kebenciannya tertumpah kepada para pendeta sejati. Gethinge kepati-pati marang pandhita kang patigeni. sapa sira sing sayekti. Marga wedi kapiyak wadine. Para tapa padha ora wani. Tidak ikut-ikutan gila tidak kebagian. Karena takut rahasianya terungkap siapa dirinya yang sebenarnya] Interpretasi: Banyak bencana alam. bandhane ludes akeh wong mati kaliren sisihing panganan. isih beja sing eling lan waspada. penebangan hutan semena-mena. jelas mana yang benar mana yang sejati. longsor. karena terasa nikmat seperti roti bolu. juga doyan kayu gelondong dan besi. yen wengi padha ora bisa turu. banjir. banyak rumah diatas kuda. [Raja/pemimpin mengingkari janji. [Yang gila semua bisa berdandan/ berperhiasan. akeh wong nyekel bandha sing uripe sengsara. Buana Minggu.Interpretasi: Munculnya tokoh mbah Suro. dari daerah Pati (gunung Kendheng). Salah-salah anemahi pati. sing mbangkang padha bisa nggalang gedhong magrong-magrong. pakaian serba hitam. Padha wedi nggiyarake piwulang adi. wong tani padha ditaleni. gunung meletus tiba-tiba tanpa pertanda. Pancen wolak waliking jaman. orang makan sesama orang. tetapi besi tua satu truk. 63 . [Banjir besar terjadi dimana-mana. Semua takut menyiarkan ajaran baik karena bisa saja malah dibunuh. 140. musna kuwasa lan prabawane. kayu gelondongan ratusan truk. masih beruntung yang sadar diri dan waspada]. ora edan ora komanan. wong pada mangan wong. petani lugu digencet. Sing edan padha bisa dandan. Gunung jebluk tan anjarwani tan angimpeni. Mereka yang sehat berpikir. 144.

keluarga saling curiga. sedulur padha cidra. Interpretasi: Budaya pemilihan langsung. hal jahat disanjung. sing pinter duraka dadi kanca. perempuan mengenakan pakaian laki-laki. barang jahat diangkat-angkat. manungsa lali asale. tanah sejengkal saja dikenai pajak. lali sanak lali kadang. banyak ayah melupakan anaknya. akeh bapa lali anak. Interpretasi: Tanah menciut. banyak orang mati kelaparan di sisi makanan. takmenjalankan hukum Tuhan. 148. sarjana ahli. lali kamanungsane. perempuan suka memakai pakaian laki-laki. akeh bandha musna tan karuwan larine. yang pandai durhaka menjadi teman. ada pajak tanah dan bangunan. manusia senang menipu. lupa perikemanusiaannya. 146. Buana Minggu. sing ora bisa maling digething. itu pertanda akan terjadi jungkir baliknya jaman]. akeh anak nundhung biyung. akeh pangkat jhat jahil kelakuan padha ganjil. Akeh janji ora ditepati. sesama saudara saling berbohong. yang tak sanggup mencuri justru dibenci. tan nindakake ukuming Allah. [Banyak manusia mengutamakan royal. nasibnya tidak terpikirkan 147. Bumi tansaya suwe saya mengkeret. 64 . banyakanak mengusir ibunya. manusia lupa asalnya]. Ukuman ratu ora adil. iku mertandhani yen bakal nemoni wolak waliking jaman.[Orang berdagang semakin laris hartanya habis. banyak pangkat dan derajad diberikan/hilang tanpa alasan kuat]. banyak orang kaya yang hidupnya sengsara]. [Tanah makin lama makin menyempit. lupa sanak saudara. orang jujur semakin termangumangu. janji para tokoh politik untuk calon legislatif. 149. manungsa padha seneng ngalap. 150. 31 Januari 1999. [Banyak janji tidak ditepati. teman menjadi musuh. [Orang yang normal dan adil hidupnya sedih dan terkucil. Akeh manungsa ngutamakake royal. sing apik padha kepencil akarya apik manungsa lain. kanca dai mungsuh. hal baik dibenci]. wong salah sangsaya bungah. lali kabecikan. luwih utama ngapusi. kulawarga padha curiga.bungah. janji-janji dalam pemilihan kepala daerah. wong bener sangsaya thenger-thenger. lupa kebaikan. banyak orang melanggar sumpah sendiri. Interpretasi: Ingat kasus pembubaran/ rasionalisasi IPTN Nurtanio. wong wadon nganggo panganggo lanang. barang suci dibenci. akeh wong nglanggar sumpahe dewe. banyak harta hilang tak tentu rimbanya. akeh pangkat lan drajad padha minggat tan karuwan sebabe. sawah berubah menjadi bangunan. orang bersalah semakin bersuka-ria. Wong waras lan adil uripe ngenes lan kepencil. sak kilan bumi dipajeki.

banyak orang berpangkat berbuat jahat jahil. banyak yang tertipu. wanita ilang kawanitane. laku sedheng jare gagah. akeh bujuk akeh lajuk. ngaku suci sucine palsu. akeh wong ngaku-aku. perawan sembilan lima] 154. yang jujur celaka. Akeh jago tanpa bojo. orang jahat dipuja. [Banyak lelaki tanpa isteri. wong agung kesinggung.[Hukum raja tidak adil.] 156. Interpretasi: Banyak kasus penipuan. lelaki hilang sikap keperwiraannya]. yang baik malah dikucilkan. [Zaman itu banyak burung dandang dikatakan burung kuntul. Wong wadon nunggang jaran. semua perilaku bertolak belakang. orang benar dipenjara. [Banyak orang menjual ilmu. isih bayi padha mbayi. Wanita nglamar priya. njaba putih njerone dadhu. banyak ibu menjual anak. ngumbar hawa nepsu nguja angkaramurka. lelaki naik pelangi. yang berdagang tak dapat uang. nggedheake duraka. wong salah dianggep bener. banyak wanita menjual badan. malas bekerja ingin hidup seperti raja mengumbar hawa nafsu. prawan sanga lima. banyak orang mengaku-aku. Wektu iku akeh dandhang diunekake kuntul. orang malu berbuat baik karena menganggap berbohong lebih utama] 151. dianggapnya perselingkuhan adalah kebanggaan. pengkhianat nikmat durjana saya sempurna. wong judi ndadi. mereka katakan bertukar isteri/suami itu hebat. melampiaskan keangkaramurkaan. wong dagang kepalanggrang. orang salah dianggap benar. akeh wanita adol awak. bojo ijol-ijolan jare jempolan. pengkhianat hidup senang. wong lanang nunggang pelangi. akeh barang-barang haram. Akeh wong adol ngelmu. Sing curang garang. wong ala pinuja puja. wong mulya dikunjara. menjanjikan. sing priya padha ngasorake drajade dhewe. banyak barang haram] 65 . diluar putih dalamnya abuabu. masih ingusan sudah beranak. wong lanang ilang kaprawiirane. wanita hilang sikap kewanitaannya. banyak wanita tidak setia. tindak jahat makin sempurna. [Wanita melamar pria. Orang baik-baik tersisihkan dan yang jahat dinaikkan pangkatnya. sing jujur kojur.] 153. wegah makarya kepengin urip kaya raja. penjudi menjadi-jadi. 152. wong apik ditampik. yang pria merendahkan derajatnya sendiri. kesucian palsu.terutama dalambujuk rayu investasi usaha dengan sku bunga tinggi. mengandalkan kedurhakaan. janda sembilan sakit. mengaku suci. orang berkuasa berlaku hina. wanita padha ora setya. banyak pembujuk dan penipu] 155. randha sanga lara. wong jahat munggah pangkat. akeh biyung adol anak. [Perempuan naik kuda. [Yang curang garang.

Ingat. 7 Februari 1999: 158. yang banyak bicara tanpa kerja. hutang malu membayar malu]. Cina olang aling keplantrang dibandhem nggendring. Hutang nyawa membayar nyawa.larut. marga tinggal padha digething. Jinejer wolak waliking jaman. wong nyilih mbalekake. berlari kesana-kemari bagai maling kena tuding. Buana Minggu. adhedhukuh pindha Raden Gatutkaca. utang wirang nyaur wirang. kaya manungsa sing angleleda. nanging sing ngawur padha makmur. iku tandhane putra Bathara Indra wus katon tumeka ing arcapada ambebantu wong Jawa. [Orang mencari makan bagaikan gabah ditampi. parak esuk bener ilange Bathara Surya jumedhul bebarengan sing wis mungkur. Itulah pertanda apabila putra Batara Indra telah kelihatan. candrasengkala Dewa Ngasta Manggalaning Ratu. keprihatinan manusia berlarut. selama tujuh malam. arupa pagupon dara tundha tiga. yang hutang harus membayar. terjadinya perubahan jaman. sing kasep kepleset. wetane Bengawan Banyu. ana kidul wetan bener. pagi sekali hilangnya. yang kecil tergencet. sing eman ora keduman sing keduman ora eman. Mereka yang meminjam harus mengembalikaan. sing gedhe rame tanpa gawe. [Sebelumnya ada pertanda bintang kemukus. diharapkan ada perubahan ke arah kebaikan. lawase pitung bengi. yang berhati-hati mengeluh setengah mati]. 161. berparas bagaikan Bathara Kresna. jika tidak pulang semua tetap tinggal. mloya. berwatak Baladewa bersenjatakan Trisula Weda. yang takut padha mati. [Kesempatan bila kelak menginjak tutup tahun. sing kebat kliwat. wong utang mbayar. prihatine manungsa kalantur lantur. karena semua dibenci. akan ada Dewa menjelma manusia. sing anggak kelenggak.. sing ngati-ati padha sambat kepati-pati.157. dawa ngalu-alu tumanja. seiring dengan yang pergi. ketika Bathara Surya muncul. akeh wong ijir akeh centil. mereka yang berhemat tak kebagian. 66 . yang terlambat terpeleset. awatak Baladewa agegaman Trisula Wedha. 159. eling aywa mulih padha manjing. sing cilik keceklik. yang bergerak cepat berlebihan. reformasi terjadi tahun 1998. Banyak orang bermalasan dan pelit. [Cina berlindung keterusan dilempar ngacir. 160. Dununge ana sikile redi Lawu sisih kidul kulon. tetapi yang ngawur menjadi makmur. sing wedi padha mati. memanjang di tenggara. datang ke dunia membantu orang Jawa (indonesia) ]. Interpretasi: candrasengkala Dewa Ngasto Manggalaning Ratu = 1921 Jw = 1996 M. Sadurunge ana tetenger lintang kemukus. yang sadar lalu ikut Jawa. Selot selote yen besuk ngancik tutuping tahun sinengkalan Dewa Ngasta Manggalaning Ratu bakal ana dewa ngejawantah apengawak manungsa apasuryan padha Bathara Kresna. melu Jawa sing padha eling. yang kebagian tidak berhemat]. sing tan eling miling-miling. yang tak sadar lihat-lihat. utang nyawa nyaur nyawa. yang sombong terdesak. Wong golek pangan pindha gabah den interi. bermulalah.mlayu kaya maling kena tuding.

Kumara-prewangan. landhepe priniji suci. Indonesia (Nusantara) ini unik.[Tempatnya di kaki gunung Lawu sebelah selatan barat. ngerehake jin setan. kang jumeneng gunung lawu.jejeg. hidupnya sederhana tetapi dapat menyelesaikan masalah atau melindungi masyarakat yang menyembah patung ”ndaplang” (Yesus disalib?). nugel tanah Jawa kaping pindho. Sing mandhegani putrane batara Indra. perange tanpa bala. rumah tiga tingkat. saekapraya kinen ambantu manungsa jawa. di sebelah barat didominasi oleh Islam. itulah pasukan bantuan makhluk halus. kadherekake Sabdopalon ing Nayagenggong. ya Kresna. Putra kinasih swargi. [Banyak orang mati hanya digigit nyamuk. dapat mengingatkan masyarakat cina maupun spiritualis islam (syeh-syeh) 164. menguasai semua ilmu. ya Harumurti. padha asesanti Trisula Wedha. hiya Kresna. segenap makhluk halus tunduk. banyak suara tanpa wujud rupa (pasukan jin. Yang memimpin adalah putra Betara/Dewa Indra yang bersenjata Trisula Weda. hiya Harumurti.] Interpretasi: Lokasi berada di barat daya G. Bala prewangan makhluk halus. (senapati ing ngalogo). Para anak didiknya menjadi pasukan tempur dalam perang tanpa anak buah. akeh swara aneh tanpa rupa. Banyak orang tewas hanya digigit semut. cina eling syeh-syeh kabeh pinaringan sabda hiya gidrang-gidrang. meskipun seragamnya tak memadai. [Putra kesayangan almarhum yang berkedudukan di Gunung Lawu. menaklukan jin setan. berupa rumah merpati tiga tingkat. Akeh wong sing dicokot lemut mati. Kyai Batara Mukti. maknanya kitab bermata tiga (trisula). dedemit?) 163. Interpretasi: Trisula Weda. tetapi dapat mengatasi keruwetan orang banyak yang menyembah berhala. Padha baris padha rebut bebener garis. tan pakra anggone nyandhang ning iya bisa nyembadani ruwet rentenging wong sapirang-pirang sing padha nyembah reca ndaplang. Banyak suara tanpa rupa. [Bergelar panglima perang. hiya kyai Bathara Mukti.jinak merpati. Buana Minggu.lurus. 67 . yaitu menguasai ilmu spiritual yang dapat menyatukan (ngesuhi) tiga kelompok besar agama: Islam. berpedoman Trisula Wedha. Kristen-Katolik. seperti halnya manusia berjinak.jujur. bener. momongane padha dadi nayaka. benar. agegaman Trisula Wedha. tidak tampak dan tak berwujud. diiringi Sabdopalon dan Nayagenggong]. bersatu padu membantu manusia Jawa. ketajamannya tiga menyatu dalam kesucian. yang berbaris mematuhi perintah. di bagian timur didominasi oleh Kristen Katolik. Apeparap pangeraning prang. bertempat wilayah seperti milik Raden Gatutkaca. cina teringat akan para syeh. kesaktiannya luar biasa tanpa azimat].Lawu. mumpuni skabehing laku. Interpretasi: Tokoh ini bergelar pangeran perang.jujur. di timurnya sungai besar. Kumara prewangan para lelembut kabawah prentah. dekat sungai besar. daerah pangkalan militer angkatan udara. Interpetasi: Semacam munculnya wabah penyakit. 14 Februari 1999: 162. Akeh wong sing dicokot semut sirna. dan Hindu-Buddha. berwatak jinak-jinak merpati. dua kali memotong tanah Jawa. sekti mandraguna tanpa aji-aji. seperti demam berdarah. Tan kasat mata tan arupa. semua memperoleh perintah dalam ketakutan].

tidak mampu bertindak. hanya mengandalkan trisula. memahami leluhurnya. bisa pirsa mbah-mbahira. jawa ngerti garise siji-sijining umat. [Setiap bulan Sura disaksikan. lola wus aputus wedha Jawa. sabdane malati. yang ditengah pantang merugikan sesama. memahami nasibnya umat. beja bejane sing yakin lan tuhu setya sebdanira. yatim piatu. landhepe trisula pucuk ampuh gegawe. Orang meminta apa saja harus disertai tanggung jawab.] Interpretasi: Idu geni. bisa tahu kelahiran kakek-neneknya. gegawe pepati utawa utang nyawa. pindha lahir bareng sedina. [Maka carilah ksatria itu. 165. Tokoh nasional yang diharapkan harus dapat menyatukan keberagaman agama . Ora tuwa enom padha dene bayi. kemampuan spiritual. cahaya yang muncul karena sudah menebus dosanya. yang dibagian pinggir penolak pencuri dan kejahatan]. 68 . [Arif seperti dewa.spiritual di Nusantara. ngerti sadurunge winarah. ora bisa diapusi merga bisa maca ati. nyuwun apa wae mesthi sembada. 166. memiliki kemampuan idu geni atau sering dikatakan sabdo pandito ratu. Waskitha pinda dewa. Tidak tua. Kepastian ucapannya cepat menjadi kenyataan. paringane gathutkaca sayuta. garis sabda ora gantalan dina. tahu sebelum terjadi. Pada dasarnya. bagaikan lahir bersamaan sehari. sing pinggirpinggir tolak colong jupuk winondo. setiap orang yang menggembleng diri agar bersih lahir batin. kumara kang wus katon nebus dosane. tan karsa sinuyudan wong sa tanah jawa. wong ora ndayani. isih timur keceluk wong tuwa. untuk membaca reinkarnasi seseorang. serta membaca kehendak orang lain sehingga sulit ditipu. Tak mau diikuti oleh orang se tanah jawa. Interpretasi: Karena bersih lahir bathin. takkan bingung sampai akhir zaman]. masih muda tetapi dianggap sebagai orang tua. Idune idu geni. ngawuningani jantraning jaman. Pendhak sura nguntapa. ucapannya keramat. yang jahat pasti mati. tan kewran sasuruping jaman. [Ludahnya bagaikan api. Daya pikirnya sangat tajam. mengerti putaran zaman. melainkan orang yang terpilih saja. canggahira. dihadapkan kepada Yang Berkuasa. sing mbregendul mesthi mati. nanging mung pilih pilih sapa. cucunya. mung angendelake trisula. sabdane malati. wasis wegig waskitha. Mula den upadinen sinatriya iku.Bali) merupakan Hindu-Buddha. Buana Minggu. bisa nyumurupi lahire mbahira.sementara di tengah (p. 168. suatu ketajaman mata batin. pucuk trisula tajam begitu ampuhnya. sing tengah sirik gawe kapitunaning liyan. sudah tak berayah-beribu. Beruntunglah bagi yang percaya dan mematuhi perintahnya. memiliki karakter menepati janji. tokoh ini diberi anugerah dari Tuhan. buyutira. 21 Februari 1999: 167. kaadhepake ngarsane sang kuwasa. wus tan bapa tan bibi. maknanya: apa yang diucapkan akan menjadi kenyataan. menguasai wedha Jawa. Tak bisa tertipu karena bisa membaca isi hati. cicitnya. muda seperti bayi saja. pembawa maut atau hutang nyawa. pemberian sejuta Gatutkaca].

dudu pandhita sinebut pandhita. yang tidak tahu dijelaskan sampai paham. angagem Trisula 69 . ngango simbul ratu tanpa makutha. ing jaman Kalabendu Jawa. Nglurug tanpa bala. tumurune tirta brajamusthi pisah kaya ngundhuh. para kawula padha sukasuka. mula sing menangi enggala den leluri. larinen pandhita asenjata trisula wedha. ateges jantrane kaemong sira sabrayat. 173. ana begja begjane sing den pundhuti. aja kongsi jaman kendhang. gawang-gawang terang ndrandhang. itulah putera Bathara Indra. juga ada yang tidak karena memang belum waktunya. demi keberuntungan anak cucu]. Janganlah keliru pendeta palsu. hiya iku putrane Bathara Indra. bukan dewa disebut dewa. [Pantang dikasih hati bahkan mengandung kutukan. madhepe den marikelu. aja-aja kleru pandhita samudana. ana manungsa kaiden ketemu. Aja gumun aja ngungun. jangan kecewa jika itu bukan waktumu. iku hiya paringaning dewa.169. Janganlah melarang yang berusaha mengenali manusia bertubuh dewa. hingga menjadi terang benderang]. Ing ngarsa begawan. sing malang-malangi bakal cures ludhes sak braja jalma kumara. Ya satu inilah yang dapat memberi petunjuk. marang jarwane jangka kalaningsun. yen menang tan ngasorake liyan. Sirik den wenehi ati. tan kena den apusi. mengenakan simbol raja tanpa mahkota. senang menggoda meminta secara nista. jangan sampai jaman berlalu. Iki dalan kanggo sing eling lan waspada. Buana Minggu. [Di depan begawan. dudu dewa sinebut dewa. carilah pendeta bersenjatakan trisula weda yang juga pemberian dewata]. Turunnya air Brajamusti terpisah bagai memetik. Menghadaplah dengan hormat. malati bisa kesiku. yang sulung dan masih berkuasa mengusir setan. jangan dihina karena ada keberuntungan bagi yang dimintai. dewa bertubuh manusia karena yang menghadapi akan habis ludes sampai keturunannya. aja nglarang dalem ngleluri wong apengawak dewa. sing seje daya den jarwakake kanthi jlentreh. kang pembayun tur isih kuwasa nundhung setan. [Jangan heran jangan bingung. Tak bisa ditipu karena bisa meresap dalam hati. 170. marga adiling pangeran wus teka. berarti keberadaanmu sekeluarga akan dilindungi]. kaya manungsa kinen anggep manungsa. hiya siji iki kang bisa paring pituduh. ngertiya yen iku coba aja kaina. aja sirik aja gela iku dudu wektunira. dewa apengawak manungsa. senenge anggodha ajejaluk cara nistha. Jangan iri. 172. uga ana janma sing durung mangsane. beja bejane anak putu. ratune nyembah kawula. Maka yang sempat menemui cepatlah cari. Interpretasi: mengenakan simbol raja tanpa mahkota. maknanya: pimpinan/ tokoh yang tidak memiliki mahkota atau jabatan. ketahuilah bahwa itu cobaan. Ada manusia dikodratkan dapat bertemu. tentang arti ramalanku. bagai manusia tak dianggap manusia. 28 Februari 1999: 171. marga bisa manjing jroning ati. bukan pendeta disebut pendeta. [Inilah jalan bagi yang ingat dan waspada di zaman Kalabendu Jawa.

70 . nora ana wong nggresula kurang. yang memberi bakti kepada seluruh jagad raya]. HABIS. Itulah pertanda Kalabendu (periode penuh kesulitan) telah musnah. jika menang tak merendahkan lawan.Wedha. dia itu asuhan kaki Sabdopalon. nanging kondhang genah kacetha kanthi njingglang. [Perang tanpa pasukan. memakai Trisula Wedha. para pandhita hiya padha muja. berganti hadirnya zaman Kalamukti (periode penuh kemuliaan). hiya iku tandhane Kalabendu wus minger genti wektu jejering Kalamukti. namun semua telah jadi jelas dan terang. Semua pendeta juga menghormatinya. Rakyat bersukaria karena keadilan Tuhan telah tiba. Sang pimpinan menyembah (mengabdi) pada rakyat. tidak ada lagi orang mengeluh karena kekurangan. sing wis adu wirang. hiya iku momonganne kaki Sabdopalon. yang pernah dipermalukan. andayani indering jagad raya padha asung bekti.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->