Anda di halaman 1dari 7

TUGAS Seseorang mahasiswa FKM Unismu palu ingin mengetahui apakah ada hubungan pengetahuan dan sikap terhadap

kelengkapan imunisasi TT Terhadap ibu Hamil Di kampung pajala dengan jumlah ibu Hamil Di kampung pajala berjumlah 50 orang

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

X1 Pengetahuan 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1

X2 Sikap 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1

Kelengkapan imunisasi TT 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2

2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1

1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1

Frequency Table
PENGE AHUAN IMUNISASI Frequency 23 27 50 Percent 46,0 54,0 100,0 Valid Percent 46,0 54,0 100,0 Cumulative Percent 46,0 100,0

Valid

Rendahnya pengetahuan Tingginya pengetahuan Total

SIKAP KELENGKAPAN IMUNISASI Frequency Valid SIKAP KELENGKAPAN IMUNISASI TDAK BAIK SIKAP KELENGKAPAN IMUNISASI BAIK Total 22 28 50 Percent 44,0 56,0 100,0 Valid Percent 44,0 56,0 100,0 Cumulative Percent 44,0 100,0

KELENGKAPAN IMUNISASI Frequency Valid KELENGKAPAN IMUNISASI TT TIDAK LENGKAP KELENGKAPAN IMUNISASI LENGKAP Total 21 29 50 Percent 42,0 58,0 100,0

Crosstabs
C

Processing Summary Cases Missing N Percent

N PENGETAHUAN IMUNISASI * SIKAP KELENGKAPAN IMUNISASI * KELENGKAPAN IMUNISASI TT

Valid Percent

50

100,0%

Valid Percent 42,0 58,0 100,0

Cumulative Percent 42,0 100,0

Total Percent

,0%

50

100,0%

PEN E AHUAN IMUNISASI * SI AP KELEN KAPAN IMUNISASI * KELEN KAPAN IMUNISASI

P P

P I I

H I

o al

P I

H I

o al

34 5

65 5

100 0

34 5

65 5

100 0

10 3 10

34 5 19

44

23 1

76 9

100 0

24 1

31 0 10

55 2 13

43

56 3

100 0

57 1

42 9

100 0 16

57 1

42 9

100 0

2 6 12

3 1

66 7 21

42 9

57 1

100 0

2 6

33 3 14

Rendahnya penge ahu Coun wi hin P I I I of o al ingginya penge ahuan Coun wi hin P I I I of o al Coun wi hin P I I I of o al Rendahnya penge ahu Coun wi hin P I I I of o al ingginya penge ahuan Coun wi hin P I I I of o al Coun wi hin P I I I of o al

                                    

# # "        ! !       ! 


I I P I I P P I I I I I I 6 I 57 14 3


1

P I

 

!  "     !      !  

  !   !    

 

 

Crosstabulat

o al 7

100 0

29

Chi-S uare ests I I I I I I Value 3 500b 1 969 3 19 df 1 1 1

125

146

29 han 5. he han 5. he ini u ini u expe ed oun i 3 00. expe ed oun i 4 4 .

a. Co pu ed only fo a 2x2 able . ino ial di ibu ion u ed.

' & 0

@ @ @

d. 1 ell (25 0 ) have expe ed oun le

& 0

3 2

@ @ @

b. 2 ell (50 0 ) have expe ed oun le

&

&

1 310

252

&

&

& & &

3 2

' & & &

21 1 357d 596 13 7

1 1 1

244 440 239 433 221

&

' &

3 333

06

' &

&

'& & &

&

&

00 3 3 E & 0 3 2 2 2 0 )0 @ F 3 2 2 00 3 3 E & 0 3 2 2 2 ) @ 2 2 0 0 9 0 ) @ 938 2 6 3 00 7 ) 4 2 ) 4 0 3 5 0) 0 2 62 4 2 3 )) AB954 1 1 9C8 2 2 2 7 9 ) 1 0) A7 9545A B 7 7 0 0 9 0 ) @ 938 2 6 3 00 7 ) 4 2 ) 4 0 3 5 0) 0 2 62 4 2 3 )) 2 2 2 1 0)

Pea on Chi- qua e a Con inui y Co e ion ikelihood Ra io Fi he ' xa e inea -by- inea o ia ion e a e of Valid Ca e Pea on Chi- qua e a Con inui y Co e ion ikelihood Ra io Fi he ' xa e inea -by- inea o ia ion e a e of Valid Ca e

& & & 0 1 @ 0

y p. ig. (2- ided) 061 161 051

xa ig. (2- ided)

159

0 1 3 5 2

0 1 3 5 2

AB954 A D 1 71 9C8 7 9 66 A7 9545A 6 B 7 71 1 9C8 B 9 66 A7 9545A 7 7

xa ig. (1- ided)

07

YRQP` W W QUV T Q YT QP`PY R T T


I I P

Risk Estimate

Confiden e In e val owe ppe

95

H c

YRQP` Y a W TW QUV T Q SS YT QP`PY S R T T W W QUV Q SS YT QP`PY R T T


I I P I I P P I

Value

G G Q Y b W W QUV Q T YT QP`PY R T Y W TW W QUV TQ YT QP`PY R T W I XI YT H T Y b Y a W W QUV T Q S YT QP`PY T R T Y W TW W QUV TQ YT QP`PY R T W I XI YT H T H S W WH QUV Q U TPRQP T TS G I H G G Q Y b W W QUV Q T YT QP`PY R T Y W TW W QUV TQ YT QP`PY R T W I XI YT H T Y b Y a W W QUV T Q S YT QP`PY T R T Y W TW W QUV TQ YT QP`PY R T W I XI YT H T H S W WH QUV Q U TPRQP T TS G I H

Odd Ra io fo P H I I I (Rendahnya penge ahuan / ingginya penge ahuan) Fo oho I P P I I I= I P P I I I I Fo oho I P P I I I= I P P I I I I of Valid Ca e Odd Ra io fo P H I I I (Rendahnya penge ahuan / ingginya penge ahuan) Fo oho I P P I I I= I P P I I I I Fo oho I P P I I I= I P P I I I I of Valid Ca e

1,896

2,593

2,000

8,000

,731

,250

29 21 1,017 ,433 ,608 ,511 ,039 ,750 13,165 85,313 1,236 5,912 1,623 3,933

Interprestasi: Hipotesis (dugaan): Ho : Tidak terdapat hubungan pengetahuan dan sikap terhadap kelengkapan imunisasi TT pada ibu hamil H1 : Terdapat hubungan pengetahuan dan sikap terhadap kelengkapan imunisasi TT pada ibu hamil Pengambilan keputusan : Karena pada bagian b diperoleh 2 cells (50,0%) maka digunakan nilai Fisher s Exact Test kelengkapan imunisasi tidak lengkap = 0,159 kelengkapan imunisasi lengkap = 0,433 Nilai sig. kelengkapan imunisasi tidak lengkap 0,159 > 0,05 maka Ho diterima Nilai sig. kelengkapan imunisasi lengkap 0,433 > 0,05 maka Ho diterima