JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Mata Pelajaran : Tahun : Ujian/Peperiksaan/Modul : Bil Tajuk Konstruk P 1 Hasil Pembelajaran Pengetahuan

dan kefahaman P P P P P P P 2 3 4 5 6 7 8 P 9 Kemahiran Intelektual Nilai Jumlah Kefahaman Apl Ana Sin. Peni. Amali ( Menterjemah )

Jumlah Instrumen

Contoh JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Mata Pelajaran : Sains Tahun : 5 Ujian/Peperiksaan/Modul : Ujian Bulanan 1 2005 B il Bidang Konstruk Pembelajar an Hasil Pembelajaran Kemandiria 1. Memahami n Hidupan kemandirian spesies haiwan dan tumbuhan Aras 1 2. Menerangkan cara kemendarian spesies haiwan 3. Menerangkan cara kemendarian spesies tumbuhan Aras 2 4. Menghubungkait ciri khas haiwan dengan kemandirian spesiesnya 5. menghubungkaitka P 1 Pengetahuan dan kefahaman P P P P P P P P 2 3 4 5 6 7 8 9 Kemahiran Intelektual Nilai K A A Si P A p n e i Jumlah

1

1 / 1 1 /2 1 / 3 / 1

n ciri khas tumbuhan dengan kemandirian spesiesnya Aras 3 . Meramalkan cara hidupan bermandiri dalam situasi baru Jumlah Instrumen

4

1 /5 2 O 2 o 1 o 5 Objektif

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Contoh Mata Pelajaran : Matematik Tahun : 5 Ujian/Peperiksaan/Modul : Ujian Bulanan 1 2005 B il Bidang Konstruk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nombor bulat Aras 1 hingga . Menama dan 1 000 000 membilang sebarang nombor hingga 1 ooo ooo dalam urutan . Menulis sebarang nombor hingga 1 000 00 dalam angka dan perkataan Aras 2 . Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 1 000 000 . Mencerakinkan sebarang nombor hingga Pengetahuan dan kefahaman P 1 P 2 / 1 / 3 /2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 Kemahiran Intelektual Nila Jumla i h K A A Si P A p n e i 3

1

/4 /5

4

1 000 000 . Membanding nilai sebarang nombor hingga 1 000 000 . Menggangar kuantiti Aras 3 . membundar sebarang nombor kepada puluh,ratus,ribu ,puluh ribu dan ratus ribu yang terdekat . Menyelsaikan masalah yang melibatkan nombor dalam situasi harian Jumlah Instrumen 2 o 1 o

/6 /7 2 / 8

/ 9 5 1 o o 9 Objek tif

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Mata Pelajaran : Tahun : Ujian/Peperiksaan/Modul : Bil Tajuk Konstruk P 1 Sub Tajuk Pengetahuan dan kefahaman P P P P P P P 2 3 4 5 6 7 8 P 9 Kemahiran Intelektual Nilai Jumlah Kefahaman Apl Ana Sin. Peni. Amali ( Menterjemah )

Jumlah Instrumen

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan ; 1/2/3 Pilihan : 1/2/3/4 Ujian/Peperiksaan/Modul : Pertama Tahun 2005 Bil Tajuk Konstruk Sub Tajuk a. Diet seimbang Aras 1 - menerangkan pengertian diet seimbang - menerangkan faktor utama dalam merancang diet seimbang - menyenaraikan prinsip asas diet seimbang - mengenal pasti tabiat makan yang sihat b. Perancangan menu Aras 1 - menerangkan pengertian menu - menerangkan tujuan merancang menu - menerangkan factor yang Pengetahuan dan kefahaman P P P P P P P P P Kef 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Kemahiran Intelektual Apl An Sin Pen Ama a i li Jumlah Catatan

2.1

Pemakanan dan pengurusan sajian

/ 1 / 5

/ 2

3

/ 3 / 4 2

mempengruhi perancangan menu e.Penyediaan dan penyajian makanan Aras 1 - Mengenal pasti faktor penting dalam merancang menu untuk sarapan - Menyediakan rancangan kerja untuk sarapan,minum pagi dan minum petang - Menyedia ,memasak,menghia s,menghidang dan pengiraan kos sarapan pagi Jumlah Instrumen 2 2 O / 6

/ 7 / 8

3

3

1

8

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Ujian/Peperiksaan/Modul…………………… Bil Tajuk Sub Tajuk Konstruk P1 P2 P3 Pengetahuan P4 P5 P6 P7 P8 P9 Kefahaman K1 K2 K3 A Kemahiran N T P R Aras S T Jumlah

Jumlah Instrumen

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Ujian/Peperiksaan/Modul……………………

Kertas 1 Bil Tajuk

Konstruk P1 P2 P3 Sub Tajuk

Pengetahuan P4 P5 P6

P7

P8

P9

Kefahaman K1 K2 K3

Kemahiran A N T P

Aras R S T

Jumlah

Jumlah Instrumen

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

Ujian/Peperiksaan/Modul…………………… Kertas 2 Konstruk Bil Tajuk P1 P2 P3
Sub Tajuk

Pengetahuan P4 P5 P6

P7

P8

P9

Kefahaman K1 K2 K3

A

Kemahiran N T P

R

Aras S T

Jumlah

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Ujian/Peperiksaan/Modul…………………… Matapelajaran ………………………………. Kertas 1 Bil
Konstruk Sub Tajuk

Tajuk

P1

P2

P3

Pengetahuan P4 P5 P6

P7

P8

P9

R

Aras S

Jumlah T

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Ujian/Peperiksaan/Modul…………………… Kertas 2 Konstruk Bil
Tajuk Sub Tajuk

Kefahaman

Kemahiran R

Aras S T

Jumlah

Contoh JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Tahun 2005 Matapelajaran : Sains Ujian …………1………… Tingkatan 4
Konstruk Bil Tajuk Sub Tajuk P1 P2 P3 /2 /3 P4 P5 Kertas 1 P6 P7 P8 P9 K1 K2 K3 Aplikasi Kemahiran Analisis / Jumlah Sintisis

1

Mikroorganis 1. mensintesiskan ma dan pengelasan kesanya ke mikriorganisma atas hidupan 2. Menganalisis kesan faktor yang mempengaruhi aktiviti mikroorganisma. 3. Mengaplikasikan pengetahuan tentang peranan mikroorganisma yang berfaedah dalam kehidupan harian.

/ 1

/

/ / / /

/4

/ /