Anda di halaman 1dari 7

Senarai Rumus Fizik Istilah / Simbol Halaju, v Sesaran, s Rumus / Persamaan v = u + at v2 = u2+ 2as 1 s = ut + at 2 2 1 s = (u + v)t 2 vu a= t p = mv Maksud + unit u = halaju

awal, ms-1 v = halaju akhir, ms-1 s = sesaran, m t = masa, s a = pecutan, ms-2

Momentum, p

p = Momentum, kgms-1 m = jisim, kg v = halaju, ms-1 m = jisim, kg a = pecutan, ms-2 R = tindak balas normal, N G = geseran, N g = pecutan graviti, ms-2 (9.80665 ms-2) v = halaju, ms-1

Daya, F
R F G mg

F = ma F a , m malar 1 a , F malar m d F (mv) dt dv F=m dt R = mg kos F = R F = mg kos Tan = sin = tan kos

Kinematik

R F mg sin

F = Daya, N @ kgms-2 = pekali geseran (tiada unit) = sudut geseran (sudut di mana gerakan baru sahaja berlaku.)

mg kos

mg

Lintasan peluru menerusi suatu bongkah kayu Kes (ii)

kes (i) u

R d

Kerja yang dilakukan = kehilangan t. kinetik 1 R d = mv 2 (kes i) 2 Jika peluru ditembak secara mengufuk lalu terbenam ke dalam bongkah kayu. 1 R d= mv 2 + mgd 2 (kes ii) Jika peluru ditembak secara menegak lalu terbenam ke dalam bongkah kayu.

R = tindak balas normal, N m = jisim peluru, kg v = halaju peluru, ms-1 g = pecutan graviti, ms-2 d = kedalaman (peluru menusuk ke dalam bongkah kayu), m

Hak cipta Mk

Masa di antara 2 imej berturutan (bagi stroboskop), T

T=

1 nf

Berat, W

W = mg

Impuls, Ft Daya impuls, F Ketumpatan,

Ft = mv mu F=

mv mu t
m V

Tekanan, P

P=

F A F F = A A

Prinsip Pascal

Tekanan dalam cecair, P

P=hg

Daya julangan ke atas sesuatu objek di dalam cecair, J

J=Vg J = hA g Air h A

T = masa, s n = bilangan celah pada ceper f = bilangan pusingan sesaat ceper, Hz @ s-1 W = Berat, N m = jisim, kg g = pecutan graviti, ms-2 F = Daya impuls, N t = masa, s m = jisim, kg v = halaju akhir, ms-1 u = halaju awal, ms-1 = ketumpatan, kgm-3 m = jisim, kg V = isipadu objek, m3 P = tekanan, Nm-2 @ kgm-1s-1 @ Pa (Pascal) F = daya, N A = luas permukaan yang bersentuhan, m2 P = tekanan, Pa h = kedalaman objek dari permukaan cecair, m = ketumpatan cecair, kgm-3 g = pecutan graviti bumi, ms-2 J = daya julangan, N V = isipadu cecair yang disesarkan, m3 h = ketinggianobjek dari permukaan air, m A = luas keratan rentas objek, m2 = ketumpatan cecair, kgm-3 g = pecutan graviti, ms-2

Daya paduan ke atas Ketumpatan relatif bahan Kerja, W

Daya paduan = Daya tujah berat objek ke atas ke atas Ketumpatan relatif = ketumpatan bahan itu Bahan ketumpatan air W = Fs W = kerja, J @ kgm2s-2 F = Daya, N @ kgms-2 1 1 W = mv 2 mu 2 s = sesaran, m 2 2 m = jisim, kg kerja = kadar v = halaju akhir, ms-1 perubahan halaju. u = halaju awal,ms-1 1 2 W = mgh + mv g = pecutan graviti bumi, ms-2 2 h = ketinggian, m kerja yang dilakukan oleh pam.

Hak cipta Mk

Kuasa, P

W t Fs P= t E P= t P= P = rintangan X halaju P = Fv P = (G + ma) v 1 E = mv 2 2 E = mgh

P = kuasa, W @ Js-1 W = kerja, J @ kgm2s-2 t = masa, s F = Daya, N s = sesaran, m E = kuasa yang dibebaskan, J v = halaju, ms-1 G = geseran, N m = jisim a = pecutan, ms-2

Tenaga kinetik, E

Tenaga keupayaan, E

Tenaga nuklear, E

E = mc2

Tindak balas normal (dalam lif), R

R = mg Jika lif naik @ turun degan halaju yang sergam. R = mg + ma Jika lif naik dengan pecutan seragam a. R = mg ma Jika lif turun dengan pecutan seragam a. Tx T = kx
k= T=

E = tenaga kinetik, J m = jisim, kg v = halaju, ms-2 E = tenaga keupayaan, J m = jisim, kg g = pecutan graviti bumi, ms-2 h = ketinggian, m E = tenaga nuklear, J m = jisim, kg c = kelajuan halaju cahaya dalam vakum, ms-1 R = tindak balas normal, N m = jisim, kg g = pecutan graviti, ms-2 a = pecutan, ms-2

Tenaga seutas tali kenyal, W

x l 1 W= x 2 l

Persamaan spring

F = kx F = pemalar x

T = ketegangan tali, N @ kgms-2 x = pemanjangan, m l = panjang asal tali, m k = pemalar = modulus kekenyalan tali (daya yg diperlukan utk menegangkan tali itu menjadi 2 kali ganda panjangnya), N W = kerja yang digunakan utk meregangn tali kenyal, N F = daya, N K = pemalar spring, Nm-1 x = pemanjangan spring, m

Hak cipta Mk

Transformer yang unggul

Vs N s = Vp N p Vp N p V s N s Vs I s = V p I p

Vs = Beza keupayaan litar sekunder, V Vp = Beza keupayaan litar primer, V Ns = Bil. lilitan dlm gegelung sekunder Np = Bil. lilitan dlm gegelung primer Is = Arus litar sekunder Ip = Arus litar primer

Kecekapan transformer Haba, Q

Hak cipta M

Kecekapan = kuasa output X 100% kuasa input Q = mc Q = haba, J m = jisim, kg Pt = mc c = haba pendam tentu, Jkg-1oC-1 = perubahan suhu Jika tenaga elektrik digunakan utk menaikkan P = kuasa, W @ Js-1 suhu. t = masa, s v = halaju objek, ms-1 g = pecutan gravity, ms-2 1 2 mv = mc h = ketinggian, m 2 Jika tenaga kinetik suatu objek ditukar kpd tenaga haba & menaikkan suhu.
mgh = mc Jika suatu objek jatuh ke bumi & tenaga keupayaan suatu objek itu ditukar kpd tenaga haba & menaikkan suhu. Q = mL

Haba pendam (perubahan haba), Q

Pt = mL Jika tenaga elektrik digunakan utk menaikkan suhu.

Q = haba, J m = jisim, kg L = haba pendam tentu pelakuran/ haba pendam tentu pendidihan Jkg-1 P = kuasa, W @ Js-1 t = masa, s

V P=VI=I R= R
2

Hak cipta Mk

Indeks pembiasan, n

sin i sin r Hukum Snell / Hukum Pembiasan 1 c = sudut n= genting sin c


n= pantulan dalam penuh c c = halaju cahaya n= dalam vakum v D n= d

n = indeks pembiasan (tiada unit) i = sudut tuju r = sudut biasan v = halaju cahaya dlm medium, ms-1 D = dalam nyata, m d = dalam ketara, m

Optik

Pembesaran, m

v u h m= i ho m= m= v 1 f 1 u = 1 m f 1 f

m = pembesaran (tiada unit) v = jarak imej, m u = jarak objek, m f = panjang fokus, m hi = tinggi imej ho = tinggi objek

Kuasa kanta, P Persamaan kanta

P=

P = kuasa kanta, D (dioptre) f = panjang fokus, m v = jarak imej, m u = jarak objek, m f = panjang fokus, m f = frekuensi, Hz @ s-1 T = tempoh ayunan, s v = halaju gelombang, ms-1 f = frekuensi, Hz @ s-1 = panjang gelombang, m = panjang gelombang, m a = jarak pemisah dwicelah, m x = jarak pemisah 2 pinggir, m D = jarak di antara dwicelah dgn skrin, m d = jarak pemisah celah, m n = sudut belauan pada tertib ke-n n = tertib ke n P = tekanan gas, Pa V = isipadu gas, m3 T = suhu

1 1 1 + = u v f 1 T v = f f =

Frekuensi, f Halaju gelombang, v Gelombang

Interferens

ax D

Persamaan parutan

d sin n = n

Hukum Gas Semester / Hukum Gas Unggul Gas

PV = pemalar T 1 P , Hukum Boyle V P T , Hukum Tekanan V T , Hukum Charles

Hak cipta Mk

Hukum Ohm

V=IR

V = Beza Keupayaan, V I = Arus, A R = Rintangan Berkesan, Q = Cas yang mengalir, C (coulumb) I = Arus elektrik, A t = masa, s E = D.G.E., V I = Arus, A R = rintangan berkesan dalam litar (tidak termasuk rintangan dalam), r = rintangan dalam (bateri @ sumber tenaga), V = beza keupayaan bagi litar luar, V v = beza keupayaan bagi litar dalam, V R = rintangan berkesan, = pemalar logam l = panjang litar / logam, m A = Luas keratan rentas, m2 Vp.m.k.d. = Voltan punca min kuasa dua, V Vp = Voltan puncak, V Ip.m.k.d. = Arus punca min kuasa dua, A Ip = Arus puncak, A W = tenaga yang dipindahkan, J V = Beza Keupayaan, V I = Arus, A R = Rintangan Berkesan, t = masa,s P = kuasa elektrik, W @ Js-1 W = tenaga yang dipindahkan, J V = Beza Keupayaan, V I = Arus, A R = Rintangan Berkesan, t = masa,s

Cas, Q

Q=It

Daya Gerak Elektrik (D.G.E.), E

E=Ir+V E = I (R + r) E=V+v

Elektrik

Rintangan sesuatu litar / logam, R

R=

l A

Voltan Puncak, Vp

V p . m .k . d . = I p .m .k . d . = W=VIt W = I2R t V2 W= t R W t V2 P= R P=IV P = I2 R P=

1 Vp 2 1 Ip 2

Arus puncak, Ip

Tenaga yang dipindahkan, W

Kuasa elektrik, P

Laju elektron, v

v=

2eV me

1 2 me v = eV 2

v = halaju electron, ms-1 e = cas 1 elektron, C ( -1.6 X 10-19 C ) V = Beza keupayaan, V me = jisim elektron, kg ( 9.10938 X 10-31 kg )

Hak cipta Mk

Separuh hayat Radioaktif

1 N k = ( )k N o 2

No = Bilangan atom aktif sebelum k kali setengah hayat Nk = Bilangan atom aktif selepas k kali setengah hayat k = Bilangan kali setengah hayat

Unit jisim atom (u.j.a.)

1 u.j.a. =

1 X 1.993 X 10-26 kg 12 1 u.j.a. = 1.66 08333333333 X 10-27 kg

Hak cipta Mk