P. 1
Larian 1 Murid 1 Sukan 1 Malaysia

Larian 1 Murid 1 Sukan 1 Malaysia

|Views: 449|Likes:
Dipublikasikan oleh Tun Teja

More info:

Published by: Tun Teja on Jun 23, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2011

pdf

text

original

TELEFON

- A.S. 04733

1311

NO. FAX:

JPK 03-15/2914/9 ( ) Tarikh :12 Mel 2011 Ketua Sektor Sektor leT dan Pengurusan Maklumat Jabatan Pelajaran Negari Kedah Kedah Oarul Aman Tuan, LARIAN SERENTAK 1MURID 1SUKAN DAN INSTRUMEN STATUS PELAKSANAAN DASAR 1MURID 1SUKAN Dengan hormatnya saya merujuk surat KP(BPSH-SPKD)600 Jld.6 (22) dan KP.BS.20101/01/015 Jld.2 (22) . 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Program Larian Serentak 1Murid 1Sukan 1Malaysia dan lnstrumen Status Pelaksanaan Oasar 1Murid 1Sukan perlu dipanjangkan kepada semua Pejabat Pelajaran Oaerah Kedah dan semua sekolah Negeri Kedah. 3. Sehubungan itu, dipohon kerjasama tuan untuk memasukkan maklumat ini kedalam portal jabatan untuk tindakan segera.
KRONOLOJIINSTRUMEN STATUS PELAKSANAAN DASAR 1MURID 1SUKAN

BIL 1 2

TARIKH 12.5.2011 15 hingga 17.5.2011 18 hingga 21.5.2011 22.5.2011 23 hingga 24.5.2011 25.5.2011

3
4 5
6

PERKARAI TUGASAN Semua PPO menerima instrumen Status 1M1S Instrumen dipanjangkan kepada sekolah-sekolah oleh PPO. Proses instrumen tersebut. Sekolah serah instrumen kepada PPO Proses PPO menyerah instrumen kepada JPN. JPN menghantar maklumat ini ke KPM.

4. Instrumen dan program larian ini juga boleh dimuat turun dari laman sesawang http://www.moe.gov.mY/bsukan . 5. Kerjasama dan sokongan tuan dalam hal ini arnat dihargai. Sekian, terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" "PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANG" Saya yang menurut perintah,

I BIN SYED DARUS) Penolong Pengara anan Unit Sukan Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan b.p. Pengarah Pelajaran Negeri Kedah Oarul Aman s.k. Pengarah Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman

....

\_':

,.,._,

...

.....

1,-1,"

.

lfD '.' IJ 1 i

I)

'1 ~:

PEJ!\BI\T TIMBALAH KETUA Pi!:.NGI'HAH PELAJARAt,J SEKTOR OPERASI PENDIDfKP.N KEMENTERIAN PELAJARAN ty',IALAYSIA ARAS 4 SLOK [2., KOMPLEKS E, PUSAT PENTAD81RAN KERAJMN PERSEKUTUAN 6.:2604 PUTRAJAYA

Tel:
Fax

+603 ,BaM 9302
. +603 ·8888 6680

\lVebsite

; http:fw.'1w.moe.go'l.rny

_-

.----

...

_-_

..

--_.

-. ,_

------ ~ ....----"-

-- .....~ .....

KP (BPSH-SPKDJ 600 lie!, 6 (.J-t) G Mei 2011

Sernua Pengarah
Jabatan Pelajaran

Pelaiaran
Negeri

Pengarah
Bahagian Matrlkulasi

Rektor lnstitut Pendidikan

Guru Malaysia

l: /iMlt!/;J ~
<P

YBhg. Dato'/Tuan/Puan, lARIAN II MURID 1 SUKAN 1 MALAYSIA

'1:i~, I£~;
,L
g

odt,(k, ~

.

rfIm,

P;ndaan Panduan pelaksanaan nl?geri, daerah dan sekotat: Dengan segala horrnatnva 2.

s:

saya rnerujuk kepada perkara di atas.

IAI~J) Q/ J..",~ '7'M" Yli 7 VJ rIC"
telah dllakukan dslam

Sukacita dirnakiumkan

bahawa beberapa pindaan dan tarnbahan

Panduan

tartan

Serentak

lMurld

lSukan

lMalays[a

hasil perblncangan

bersama

B3hagian

Sukan. Bersarna-sama inl dlsertakan
Date' /Tuan/Puan.

panduan tersebut untuk makluman dan tindaksn Ylthg,

Kerjasama dan sokongan
terima kasih, Sekian.

YBhg. Datd/Tuan/Puan

arnat diharga: dan didahului dengat ribuan

"BERKt1lllMAT

UNTUK NEGARA"

$CJyayang rneriurut

perintah,

,

C),ev{~ ~
DR HAJI ZAHRI BIN AtlZ Timbalan Ketua Pengarah Pel.~jaran M<;llaysi<;l(SOP)
Kementerian Pelajsran

DiTERIMA PADA \0 MAY 2Q11
f .'

Malavsia

s.k

1. 2.

xetua Pengarah Pelajaran Malaysia
Pengarah Bahagian Sukan

h-~_';';;';;;";"-~-~-"'"

~EKTOR PENGURUSAN PEM~BANGUNAN KEMANUSlAAN JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL AM AN .

.,

,

.<

•••

Peserta-peserta bolef terdiri daripada yang bertkut: 3.' '"I I.1 mudd I pelajar (termasuk murid / pelajar berkeperluan sekolah swasta): khas (Ian 3.1 Semua warga JPN I PPD I Sekoiah / IPGM I Matrikulasi dan :~hli masyarakat digalakkan untuk rnenyertai lanan tersebut.) LARIJ"N SERENTAK 'fMURID 11SUKAN (1M 15) 1MALAYSIA J'PN I PPD I SEKOLAH IIPGM I MATRIKULASr 1..1...~ . . m{~n£l!kut kemarnpuan JPN I PPO I Sekolah 11PGM I MatrikulasL 3. Tarikh dan masa 1. .3 3. Pcnyertaan (penyertaan adalah parcuma) 3..g~off) : 7.6 VVIP/VIP a) Menteri b) Menteri Besar c) Ahll Parllmen / ADUN d) WIP I VIP lain yang dlfikirkan sesual 1 .1. ~ .2 guru.2 Tarikh : 02 Julai 2011 (Sabtu) Masa larian serentak bermula (flfJ.1. anggota khidmat sokongan dan ahll ksluarqa: 3..5 ikon sukan.1." -... dan 3.'.1 1.1.1.45 pagi 2.~".5 krn / 1500 meter atau leblh.. Jarak Jarak larian ialaf sekurang-kurangnya 1. . JPN I PPIJ I Sekolah I IPGM I Matrikulasl boteh menentukan bilangan dan penglibatan ahll masyarakat yang d[fikirkan sesuai.::_. . .4 lbu bapa dfln ahli keluarga murid I pelajar: bekas mudd I pelaiar: 3.

30 tgh : Bersursi 2 ~'.1..1 Acara larian serentak hendaklah berrnula tepat pada jam 7. Pelaksanaan 4.. .arlan Serentak 1M 'IS 1Malaysia Bermula : Aktiviti Sukan dan Parneran : Aktiviti Sekolah 12. ..45 pagi. .1. ' . : Bacaan Doa . . ~: ..00 pegi : Semua Peserta Melapor Diri : Senamroblk : Ketibaan Dif-Dlf Jemputan : Ketibaan Tetamu Kehorrnat '7 ?O I. : Bacaan Perutusan VAS Tlrnbalan Perdana Mentori : Gimik Pelancaran (Jika Ada) : Aktiviti Memali8skan Badan Bersama-sarna VVIP 7045 pag. . .tur cara yang dlcadangkan di bawah adalah sebaqai panduan sal" aja..7 Orqanisasl / Agensi setempat a) vVarga Pejabat Negeri b) Warga Majlis Daerah c\ I Agensi Kerajaan d) Syarikat Swasta 3. : t. : ...3..8 Lain-lain yang difikirkan sesual 4.'. P agl. Sekolah boleh rnenyesuaikan penqisian majJis rilengikut perancangan sekolah Atur cara yang dicadangkan adalah seperti berikut: Cadangan Atur Cara 6.: .. ~'.30~7.

olah I lPGM I Matrikulasl dikehendaki tar ibat dalam Pelancaran Dasar 1rv1 1S dengal1 melaksanakan tartan serentak 1M 1S 1Malaysia. Trek Larian (keselarnatan hendaklah dlutamakan) 5..beberapa b.16 Trek larian yang sesual dan seiamat: atau Gabungan mana-mana di atas 3 .lah rnelaksanakan pelancaran dan larian serentak pada harl dan waktu .".4. .' . ~ .1 5. yang sarna anjuran maslno-rnaslnq: Pelancaran 4.5 5. . 4. metaksanakan rrmjlis 5.3 JPN ! PPD ! Sekolah .3 Setiap sekolah I IPGM ! Matrikulasi pslancaran dan larian rnaslno-maslnq.2.2 Padang JPN I PPD I sekolah / IPGM !Matrikulasi.2. .' PPD / Se~.2 JPN dan PPD akan memilih satu JPN / PPO I Sekolah I !PGM I Matrikulasi dan lancarkan sebagai peringkat negeri.3 5.' '.rikulasi yang berharnolrao akan dikumpulkan di satu ternpat yang sesuai untuk pelancararoan larian serentak.iah JPN I PPD I Sekolah / IPGM ! Mal. SemUEI JF N I PPD I Sekolah / iPGM I MatrikulaSI lain hendaklah melaksa-ia <an pelancaran dan 'arlar serentak pSlda had dan waktu yanSI S2 rna aniuran rnasinq-rnaslnq: atau 4<2. . . ' ~ . . Semua Sakolah IIPGM I Matrikulasi lain hendal. ~. . atau Taman rekreasl: atau 5.I IPGrv11 Matrikulasi ooleh memilih cadanqan rYH)del pengelo/aan lanan seperti berikut: 4. . . atau 5. atau Trek merentas desa. "-.1 dan larian peringkat JPN atau PPD .2 Semua JPN . ".4 Padang awam.

5 Nombor peserta boleh dicetak menggunakan kertas: 8.1 Semua peserta perlu didattarkan dalarn borang penyertaan kategori rnasing-masing..3 JPN ! PPD I sekotah IIPGM I Matrlkulasi hendaklah mernulakan lor'flbor peserta murid ! pelejar bermula carlpada nornbor 0001 jengan menggunakan format nombor yang sama (me~ngguna empat lwg~a contoh 0098.1 Pengarah IPGM I Matrikulasi / Pengetua J Guru Besar I Guru K211lan hendaklah menge·sahkan jumlah sebenar penyertaan murid I pelajar dengan rnenurunkan cop rasmi dan tandatanqan pada borang penyertnan murld I pelajar pada had iarian (02 Julai 2011).. 0122 atau 1387 dsb). catatkan jurnlah peserta yang berdaftar sahaja di dalam borang penyertaan.I pelajar hsndaklah dipamerkan dl baju (bE!ha~lian 7. 7.myfbsukan mulai 01 Mei 2011. Pendaftaran Peserta 6.3 JPN I PPD I sekolah I IPGM I Matrikulasi hendaklah mend aftarkan peserta dengan melenqkapkan rneklurnat menqikut kehendak borang. Peserta kategori lain boleh be -Isri tanpa nombor psserta 7.moe.... t: ~ • ' •• •• .. . Nomoor Peserta 7.2 Murid I pelajar sahaja yang akan diberi nombor peserta.' r" .14J('i)5/()13 6. Pengj~sahanJumlah Penyertaan 8. 4 " " . i 7. nlertDikut 6.2 6.3 Bagi kategori lain. .4 hacapan atas) peserta sernasa larian. Borang penyertaan boleh diperolehi dengi:ln mernuat turun metalui larnan sesawang http://www. Nombor peserta murlc .gov. Peserta kategori taln tidak perlu diberi nornbor osserta 7.2 pada barang penyertaan 8. Catatkan jumlah sebenar murld I pelajar yanfJ mengambil bahaqan 8.

rn- ~JAB~ T PELAJARA. _. IPGM / Matriku.- m1s@gmau.1.ilJI@lLgom Q_§irakT m 1s@gmail..---- JPN PULAU PINANG JPN PEHAK ! mdmJ.com .. Panyerahan Borang Penyertaan ~l..-PUTRAJAYP\ JPN NEGERI SEMB1LAN i----~---~·~---+-m-eiaka1 Q\ltralava m 1 1s(ii)gmai.. '. ~ .. .. Gom----~ .J 5 . c '.~--PE-. •• " '.--lse~S@gm'iICOl1i~~' -- JPNWILAYAH .1 JP~j ! PPD / Sekolah .____.L~13AS ' / .1 JPN/PPOiSekolall alarnat e-rne' mengikut JPN masing-masing 9.@...9.10388841326 I . I __ .com ~~RLI~~.. KPM rnuJ~!i 02 Ju!ai laitu selepas larian dan hendaklah sarnpai ke Bahagian Slikan sebelurn 08 Julai 2011. .L~JA·~-A-N-I--~~~M~T-E-'M-· ~L '---r-PE-G-A~~I BER. Senarai e-rnel adalar: sepert berikut. I I. ~~~_ I Pn Noorawatj binti A.com -1 I JPN MEl_AKA JPN JOHOR -iQbor1m1s@gm'aTi~con-l --""-1 ·1·" -'.com I Pn Susila blnti Ahmad 03 8884 1331 (P) n91 m1s@gmailcof1! m1 s@gmail.'" -l 1 I ...L_. " I .~ .. (P) t PN SElANG.§.1. 9. @!iang1m1s@gmaiLcom -~ ~II '"-I I I C lk Maizura bint! Haren 03p 8884 1330 (P\/ I I JPN PAHANG __ .F!ahim .lasi hendaklah menghantar penyertaan yang telah disahkan dengan cara mengimbas (scan bo 'ang SH11ua borang penyertaan dan di e-rnel kepada Sahagian Sukan.c. . kedah 1m1s@gmail. I JPN KEIJAH / I jl. --. N~~E~JPN) . . .2 IPGMI Matrikuiasl alarnat e-mel kepada SEKRETARIAT I--JA-B~~~·.PERSE~~UTUAN - - ----nIlJmour1 . ~~rlis1m1s@gmail.

--. sekretariat1 m 1s@gmaiLcom berikut : )eperti P : 03-88841135 : 017-7199890 L 10. tamar larian: dan ektiviti-aktiviti lain yang dlfikirkan sssual. JPN KEL.--. JPN L. --1--.IJt : I I sarawak1m1s«'D. Jazrni bin Jalil. _-.AI3UAN r-------~ -1' I JPN SABAH .gmail. I En. I- . . 10_2 JPN / PPD I Sekolah ! IPGM I Matrikulas~ digalakkan mernbuat rakarnan video sebagai bahan dokurnentasi dan juga bukti pelaksanaan acara.I MatrikuJas~ hendaklah mengambil ~Iambar pegun (still photos) sebagai bukti pelaksanaan acara. 6 '. ~. • I. • .-----. _j----------J . ! En. I I sabah l m1 s@qrnai!.. 10.------.C'~om ~ ~ ----r-----~ ...colTl I JPN SARAVVAK ~....'~"---...----. Matrikulasi) I' I----.-.1 Gambar dan Rakaman Video JPN I PPD !Sekolah IIPGM .' • I • .A~\IT." Penyerahan 10.-.._--.gmail._-. SEKRETP. _' " .. seperti bl.RIAT (IPGM 6.ri~.-.tan1m1s@gmail. .l ~N ' \ I i - ' tE:rengganu 11111 s\w. _ .".-.com Tib7.AN keiantan l m1 s~gmail.~---.~--I--. ~. TERENGGANU >-_.com -.com 03-88841333 (PO) I I . efk Norhikrnan binti' Tauhid.-.'.-----.-----..J I I .3 Garnbar pegun dan rakarnan video bendaklah diatur mengikut acera: • • • kronolopl pendaftaran: permulaan larian (flag~off iarian): ketika larian berlangsung.

- .p.' .10.5 7 .._. Blok E'13 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiral'l Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya (u. '.. . . : En.' . stew dimuatkan dalam salu (1) cakera padat (CD NCO) sahaja dan dihantar pads atau sebelum 08 Julai 2011 di alarnat seperti benkut : 8ahagian Sukan Kernenterian Pelajaran Malaysia Aras 1&7. Serarai e-rnel acalah seperti para 9. ..aping) kepada Sahagian Sukan pada atau sebelurr 08 Julai 2011 mengikut negeri masing-masing.- ~ . Mohd Jazmi bin Abd..1. ...1." .. .' '. ~.. JPN I PPD / Sekolah J IPGM j Matrlkulas: hendaklah menghantar rakaman video rnelalui e-rnel seperti alarnat e-m131 di para 9.4 JPN / PPD I SekiJlah I IPGM I Matrikulasi hendaf(!ah e-rne: gambar pegun (10 hingga 20 k.. . Jalil) 10..

1 LARIAN SERENTAK 1M 15 1MALAYSIA 02 JULAI 201'1 ( SABTU ) Sukon Urltuk Sernua Mud Negeri Daerah Nama S6K. of School Students in a RUn ---. . Semua murid/pelajar digalekkall menyertai larlan in! Tne Largest Participation "~---- ~~--- ..._. --..-. _" -----_. ~. -. .d_____ 1 .----- ~}~L1C~'. 01..olahil PGM/M atrikulasi Kod Sekotah/l F'GMIMatrikulas.\owJ MAJLlS PELANCARAN DASAR 1MURIQ 1SW(AN (1M 1S): / . ..."" --_.--~~--~---~-- --. .._----- -_ _--.._-- E·mel Kategori Peserta NOM80R PESER'fA --- ~: I [ 30 ~-_____ Nota....__ ..r:.. Hanva murld /n~l:'li~r !=lAhl=li.- ..j .-"."._ r-" _.~ .-_. ... =J =J 1.-... '-1-.:! \/:.AN 11111.i TahunlTingkatEln/f(umpiJlan BORANG PENYERT A.- . 1 '..-' hr.<1(' 1~{'4Vl -~--- '_--_-- No Teleton No Faks ---.._8iI1 . -' -.:t2.. 3.11 all~ 1111 UUI~11 UlfJ~1 Udlly~jll.. -.-.'rI!"t i.Kdll I[I~J IldlKUl Kepf:muan. ~~-----.:1nn nprlll rlirl:=iH::irk::n"l rbl::lm c...

: Fail Tlmbul FIYMO/ymo!Surat Irostrumel1 S!~tus Pel?ksaoaan 1M . S . Bhg.)IJ3SSS41002133341333 : +603 SS841034!88886190 : www_moe.ikan penielasanlanjut menqenai perkara 'jni.ERIAN PELA]ARAN MALA YSlA Ministry of Education Malaysia BAHAGlik1\l" SUKAN Sports Di.Ja~at911 :P~f.~ELA~S~MN DASAf{1iVJURIU'1SUKAN '.. Bhg.·:1$~kan:'>£ijL· :1f20(lr·. sila hubungi Encik Muraleedharan all vasuthevsn di tallan 03-88841358 !016··2324588 atau Puan Yasrnin Othman di talian 03-888413571012-4749464.lrlJku::j(j..¢inh?kltimkan.intlJk f!l..201-01f01/015Jld2 (~).Kerjasam~ dengah ucapantenrna kasth.G4 PUTRAJAYA. .Im?>trumenini terbahagi kepada 3 bahaglan iaituBahaglanAY<:iRg Daerab ~_?n diisi (PPD) d~m .koIah.F. Sekiranya Y.k. KOMPLEKS 62(.-\KS LAMAN WEE : +i'. Pe!aksariaan Dasav' .Pefak$.· Task Force . 6. 2 CI 11 (I f: : 2 1 BSSK #6729 P.':. Bhg. KERAJAAN P.my PUSAT I'ENTADlURAN KERAJAAN PERSEKUTUAN KP~BS.8jaran Negen (JPN) dipohbn untuk o~eh pihaks~.Jabatan P&~ajaran Negeri v. masing rnelalulln'strumen Status Pelak$a. MALAYSIA rn.5..~_QgembClJikan butiran sebelum atau pada 25 Mei 2011..: ."~n.·i~~ha. Dato'lDatuklfuan/Puarididahului selewat-lewatnya . / 0 : .p~a·:ao·~$C . 4. BLOK E13. Dato'/DatukfTuanfPuan memerl. . Pen::apaian Diutamakan" s..DOl /OG3 KEME!Ii'T. memut{iskai'l •baljaw.8 Teitlnggi}(.·.ekian.1.anaaA·'. :.) Mei 2011 Pengarao-Pengarah . . Bersama-sama toi disertakan Instrumen Status Pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukanuniuk pematiandan tindakan Y. Dato'/DatukfTuantPuan' .Wa·M~~#~f~( ·. /~.1:~14I'~·:..Ql}ori _}.~ri- Bahaqian C daripada pihak Y.elanjutnya.Sahagian C diisi oleh Jabatan Pelajaran Negeri. ~ . Bhg_ Dato'/DatukITuanJPuan. ~~ fIz ~ HONG) Penqarah =rr is I "1MaJaysfa: Rskyat Didahulukan.Da$.naan Dasar 1Murid 1Stikan.·rlUietltangkan .LapqrM:·..gov.. islon r\RAS 1 & 1.-\RCEL E F.'~tanku~sa.dig. SehubLJ~gandengan rtu.:. Sahagian B diisi pihak Pejabat Pelajaran . INSTRUMEN STATUS..:. 2" Sukaclfa' ·.3r.-2D11 telah d alam:fflEisYMeirat 3. Plhak Jabatan :Pelajaran~?9.--.?r~t· .S:ti.:1·Murjd 1Sukan dl dcierah negerimasimg." mcndapatkan 'status pelaksanaan '(:>a~t:ir.

moe. wwW. Razak 01990 KANGAR Perlis Indera Kayangan Pengarah PeJajaran Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Jalan Sultan Badlishah 05604 ALOR SeT AR Kedah Darul Aman Pengarah Pelajaran Jabatan Pelaiaran Nageri Pulau Pi nang Jalan Bukit Gambir 11100 PULAU PINANG Pengarah Pelajaran .gov. 1murid1sukan@gmail. 62 75902 MELAKA . Seksyen 4 ·40604 SHAH ALAM Selangor Darul Ehsan Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Melaka Jalan Bukit Beruang. Peti Surat No.my{bsl!.002 1003 SENARAIEDARAN PERHATIAN. Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur Jalan Persiaran Duta Off Jalan Duta 50604 KUALA LUMPUR Pengarah Pstaiaran ' Jabatan Pelajaran Negeri Selangor .com . Razak 30640lPOH Perak Darul Ridzuan Pengarah Pelajaran.1 -lOS 2011 08:21 BSS::: #6729 P. Pengarah Pelajaran Jabatan Pe1ajaran Negerl Perlis Jalan Tun Abd.~an Tuan puan boleh menghantar borang berkenaan mslalui ernel.Jabatan Pelajaran Negeri Perak JaJan Tun Abd. Borang Instrumen Status Pelaksanaan Dasar 1Muriel 1Sukan boleh di muat turun mslalui larnan web Sahagian Sukan.Ialan Jambu Bo14/3E.

20604 KUALA TERENGGANU Terengganu Darul Iman Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Sabah Rurnah PersekuttJan 88604 KOT A KINABAUJ Sabah Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak Banpunan Tun Datuk Patinggi. Blok 4 Kompleks Ujana Kewangan W. Tuanku Jalan Simpang Tiga 93604 KUCHING Sarawak Hi.n Darul Khusus Pengarah Pelajaran Jalan Dato Hamzah Jabatan Pe!ajaran Negerl Johor Wisma Psndldlkan Jatan Tun Abdul Razak 80604 JOHQR BAHRU Johor Darul Takzim Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Pahang Bandar lndsra Mahkota 25604 KUANT AN Pahang Darul Makmur Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan Jalan Doktor "!5000 KOTA BHARU Kelantan Darul Nairn Pengarah Pelejsran Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Jalan Bukit Keell .1/05 20:1 36:21 BSSK 16729 ?003 /003 Pengarah Pelsjaran Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan 70990 SEREMBAN Negeri Sembila. Bujang Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Labuan Aras 10..P Labuan Peti Surat 81097 87020 WP LABUAN .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN STATUS PELAKSANAAN DASAR 1MURID 1SUKAN JABATAN PELAJARAN NEGERI PEJABAT PELAJARAN DAERAH TARIKH .

Kehadiran keseluruhan 5 (i) murid untuk latihan rumah sukan I kelab sukan % Kehadiran keseluruhan (ii) murid untuk latihan rumah sukan I kelab sukan Bil Perkara Bu Ian sekolah melaksanakan: Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul ago Sep Okt Nov Dis 6 i. Merentas Desa ii. Kejohanan Balapan & Padang NAMA PENGETUA COP SEKOLAH Instrumen Status Pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan .KPM .n Bil. Faks 1 2 3 Bilan an Enrolmen Murid Jumlah Rumah Sukan Jumlah Kelab Sukan 4 1I 2I 3I 4I kali sebulan Bil Perkara Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul ago Sep Okt Nov Dis % Kehadira. Telefon No. Sukan Tara iii.SAHAGIAN A (Diisi oleh pihak sekolah) Nama Sekolah Daerah No.

f. Januari 2011 Februari 2011 Mac 2011 A ril2011 Mei 2011 Jun 2011 b. e.BAHAGIAN B (Diisi oleh Pejabat Pelajaran Daerah) IOAERAH: Bilangan Sekolah Menengah Bilangan Sekolah Rendah Bilangan Enrolmen Murid Sekolah Menengah Bilangan Enrolmen Murid Sekolah Rendah Taklimat 1Murid 1Sukan ke 2 3 4 5 6 7 Taklimat 1 Murid 1 Sukan ke a GPK Kokurikulum a Kaunselor Sekolah a Setiausaha Sukan Taklimat 1Murid 1Sukan ke Taklimat 1 Murid 1 Sukan ke Taklimat 1 Murid 1 Sukan ke Taklimat 1Murid 1 Sukan ke Pemantauan Program 1 Murid 1 Sukan (Junlah sekolah yang dipantau) ukan I Kelab Sukan 8 a. k. b. Disember 2011 Instrumen Status Pelaksanaan Dasar lMurid lSukan . November 2011 I. Ti Kehadiran Murid Untuk Latihan Rumah Sukan I Kelab Sukan 9 a. C. c. d.

b. f. os 2011 Instrumen Status Pelaksanaan Dasar lMurid lSukan . c. Februari 2011 Mac 2011 12011 Mei 2011 Jun 2011 Julai 2011 d. e. e. c. f. c. d. f. Februari 2011 Mac 2011 ril 2011 Mei 2011 Jun 2011 Julai 2011 2011 b. os 2011 12 Sekolah yang Padang dalam menjalankan bulan: Kejohanan Balapan dan a. e. 11 Sekolah yang menjalankan Sukan Tara dalam bulan: a. d. Februari 2011 Mac 2011 ril2011 Mei 2011 Jun 2011 Julai 2011 b.10 Sekolah bulan: yang menjalankan Merentas Oesa dalam a.

... ill OJ C ::.'C Q) 2 0. ro ..0 """') ro . C ro co '- ::l Vl rl "0 '':: ::l ill ~ rl C (1J (1J .£: c "0 Q) co c ~ .- U « o 2 .... c V) E « :::c <t: m .£: 0::: _c co 0 co 0 _c ~ _c c C Q) 0) co Q) ~ Q) (J) (j) ill "0 C Q) m ~ _c _c 0::: .:: ::J "0 'C co 'co co ill m (J) ~ 0 ~ 0 ill '0 '- E ill c ~ ::J c Q) E 0 0 (( (j) (J) o W W c ro C c C 0) co co c UJ c 0) m OJ C co en c C UJ c c '- m OJ C Z co co co CO co CO co co co ..£: ~ "0 '.£: co C Q) Q) OJ ....::: I C (1J Z -'" 'ro D.. ro c (1J V) co -'" ~ _c (l) V) ill 0 r....... ::l ......... Vl C Q) 0 Z ...._.f) 0.

..... ...... ...c Q) ... (") . .....c co ~ co L.. e-..o ill co ~ E ...: N N 'iii :!: (J) c: :::s EE Cl) Cl) > "!!l . c ro .... c ... 0 0 N ell N .c c0 c ::J 0.. 0 0 N N ·c "0 ".. ...Cl Cl) rJj c ro _J rr:: ~ _J :::J .l<: ::J (f) co -.. Q_ .:: "<t Ql ro .. eo......... ...i "...l<: ro ::J (f) Q_ E rr:: ]! ""0 tn . ~0 0........ .:.::. .....c ""') c -' ro .......... 0 0 N N Q) ' 0 N . 0 N Q) Cl) 0 0... :::s ..c Q) co ....x: Ql 'Ql "0 o r:I :!: c...ci o "0 . ..... c c: .. ro co 0.....c :::> C ::l C .o ~ ~:::.s: Olo.l<: ::J (f) :::J .0 0 Z .. .: ro :::s ell "") "....c .... .:: N ro m EE (J) ::J LL ..l<: ::J (f) co . ...ci "0 .. ....c e E ro >.... C ..-- C E co c: ]! c: ell c: ro ]! s: :::s .c co ::J Sc co ro .: . .. .... . ..: C'J .. 0 ..::::::> :::.. .....

... 0 N 0 .. . . .0 C1l N T"" T"" 0 N .l "") ~ ci .._ .. o c 00 ::J N .... '.E (1J ~ _Q e ::J e (1J -0 (1J (1J (1J ill -0 (1J E (1J e Q..:...(} (Q . ...l "") . ..... ....... 0 N T"" T"" 0 Q) .. .:: e :Y- e (1J e (1J s: 'aJ 0 OJ 2: e . ...:...:.!: e ::L (f) ro _Q ::J rci ..l "") I: «i . -0 Ql ro (f) >--0 OJ u LL ~ 'w ~ N :. ro ......_: CL L... 0 0 N ... ... Ql (f) .:.0 Q) . T"" ro ro Q) C T"" T"" 0 N e 00 00 OJ T"" T"" .. o T"" ~ e (1J 1Il c E Ol e ro >- 0 0 N 1Il :Y- ...t.....ci -a (5 aj ...0 LL (IJ 0 N ..ci -ci aj ro c (5 ro ........ T"" T"" 'c E OJ 00 0 N 0 o C1l N 0 N I: ::J "") 'c ell ::J Q) T"" T"" e (1J _c (5 Q) ro LL ~ ci ~ Q) s: >.'iii :. ..D OlE c (1j roro 0 N ..t. 0 N I: :.: C1l N til ~ U C1l N E.. <Il ill -0 (1J (1J 0 ([) 2 Q) f/) '- c (j) l::J (I) (1J e (1J ..t. ...ci ci -ci aj ...... 0 ro <]) e ro 'c .. T"" T"" T"" ell ::J 0 N 0 T"" N . .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->