TELEFON

- A.S. 04733

1311

NO. FAX:

JPK 03-15/2914/9 ( ) Tarikh :12 Mel 2011 Ketua Sektor Sektor leT dan Pengurusan Maklumat Jabatan Pelajaran Negari Kedah Kedah Oarul Aman Tuan, LARIAN SERENTAK 1MURID 1SUKAN DAN INSTRUMEN STATUS PELAKSANAAN DASAR 1MURID 1SUKAN Dengan hormatnya saya merujuk surat KP(BPSH-SPKD)600 Jld.6 (22) dan KP.BS.20101/01/015 Jld.2 (22) . 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Program Larian Serentak 1Murid 1Sukan 1Malaysia dan lnstrumen Status Pelaksanaan Oasar 1Murid 1Sukan perlu dipanjangkan kepada semua Pejabat Pelajaran Oaerah Kedah dan semua sekolah Negeri Kedah. 3. Sehubungan itu, dipohon kerjasama tuan untuk memasukkan maklumat ini kedalam portal jabatan untuk tindakan segera.
KRONOLOJIINSTRUMEN STATUS PELAKSANAAN DASAR 1MURID 1SUKAN

BIL 1 2

TARIKH 12.5.2011 15 hingga 17.5.2011 18 hingga 21.5.2011 22.5.2011 23 hingga 24.5.2011 25.5.2011

3
4 5
6

PERKARAI TUGASAN Semua PPO menerima instrumen Status 1M1S Instrumen dipanjangkan kepada sekolah-sekolah oleh PPO. Proses instrumen tersebut. Sekolah serah instrumen kepada PPO Proses PPO menyerah instrumen kepada JPN. JPN menghantar maklumat ini ke KPM.

4. Instrumen dan program larian ini juga boleh dimuat turun dari laman sesawang http://www.moe.gov.mY/bsukan . 5. Kerjasama dan sokongan tuan dalam hal ini arnat dihargai. Sekian, terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" "PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANG" Saya yang menurut perintah,

I BIN SYED DARUS) Penolong Pengara anan Unit Sukan Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan b.p. Pengarah Pelajaran Negeri Kedah Oarul Aman s.k. Pengarah Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman

....

\_':

,.,._,

...

.....

1,-1,"

.

lfD '.' IJ 1 i

I)

'1 ~:

PEJ!\BI\T TIMBALAH KETUA Pi!:.NGI'HAH PELAJARAt,J SEKTOR OPERASI PENDIDfKP.N KEMENTERIAN PELAJARAN ty',IALAYSIA ARAS 4 SLOK [2., KOMPLEKS E, PUSAT PENTAD81RAN KERAJMN PERSEKUTUAN 6.:2604 PUTRAJAYA

Tel:
Fax

+603 ,BaM 9302
. +603 ·8888 6680

\lVebsite

; http:fw.'1w.moe.go'l.rny

_-

.----

...

_-_

..

--_.

-. ,_

------ ~ ....----"-

-- .....~ .....

KP (BPSH-SPKDJ 600 lie!, 6 (.J-t) G Mei 2011

Sernua Pengarah
Jabatan Pelajaran

Pelaiaran
Negeri

Pengarah
Bahagian Matrlkulasi

Rektor lnstitut Pendidikan

Guru Malaysia

l: /iMlt!/;J ~
<P

YBhg. Dato'/Tuan/Puan, lARIAN II MURID 1 SUKAN 1 MALAYSIA

'1:i~, I£~;
,L
g

odt,(k, ~

.

rfIm,

P;ndaan Panduan pelaksanaan nl?geri, daerah dan sekotat: Dengan segala horrnatnva 2.

s:

saya rnerujuk kepada perkara di atas.

IAI~J) Q/ J..",~ '7'M" Yli 7 VJ rIC"
telah dllakukan dslam

Sukacita dirnakiumkan

bahawa beberapa pindaan dan tarnbahan

Panduan

tartan

Serentak

lMurld

lSukan

lMalays[a

hasil perblncangan

bersama

B3hagian

Sukan. Bersarna-sama inl dlsertakan
Date' /Tuan/Puan.

panduan tersebut untuk makluman dan tindaksn Ylthg,

Kerjasama dan sokongan
terima kasih, Sekian.

YBhg. Datd/Tuan/Puan

arnat diharga: dan didahului dengat ribuan

"BERKt1lllMAT

UNTUK NEGARA"

$CJyayang rneriurut

perintah,

,

C),ev{~ ~
DR HAJI ZAHRI BIN AtlZ Timbalan Ketua Pengarah Pel.~jaran M<;llaysi<;l(SOP)
Kementerian Pelajsran

DiTERIMA PADA \0 MAY 2Q11
f .'

Malavsia

s.k

1. 2.

xetua Pengarah Pelajaran Malaysia
Pengarah Bahagian Sukan

h-~_';';;';;;";"-~-~-"'"

~EKTOR PENGURUSAN PEM~BANGUNAN KEMANUSlAAN JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL AM AN .

.,

,

.<

•••

'. Peserta-peserta bolef terdiri daripada yang bertkut: 3.45 pagi 2. . Pcnyertaan (penyertaan adalah parcuma) 3.1 Semua warga JPN I PPD I Sekoiah / IPGM I Matrikulasi dan :~hli masyarakat digalakkan untuk rnenyertai lanan tersebut.1.1..4 lbu bapa dfln ahli keluarga murid I pelajar: bekas mudd I pelaiar: 3. dan 3.2 Tarikh : 02 Julai 2011 (Sabtu) Masa larian serentak bermula (flfJ.5 krn / 1500 meter atau leblh. JPN I PPIJ I Sekolah I IPGM I Matrikulasl boteh menentukan bilangan dan penglibatan ahll masyarakat yang d[fikirkan sesuai.) LARIJ"N SERENTAK 'fMURID 11SUKAN (1M 15) 1MALAYSIA J'PN I PPD I SEKOLAH IIPGM I MATRIKULASr 1..2 guru.' '"I I. Tarikh dan masa 1.1..1.3 3.1. anggota khidmat sokongan dan ahll ksluarqa: 3.1 mudd I pelajar (termasuk murid / pelajar berkeperluan sekolah swasta): khas (Ian 3.5 ikon sukan.1 1. m{~n£l!kut kemarnpuan JPN I PPO I Sekolah 11PGM I MatrikulasL 3." -. ~ . .1. ...::_.~ ..g~off) : 7.6 VVIP/VIP a) Menteri b) Menteri Besar c) Ahll Parllmen / ADUN d) WIP I VIP lain yang dlfikirkan sesual 1 .. .. .~". Jarak Jarak larian ialaf sekurang-kurangnya 1.

00 pegi : Semua Peserta Melapor Diri : Senamroblk : Ketibaan Dif-Dlf Jemputan : Ketibaan Tetamu Kehorrnat '7 ?O I. .45 pagi.1..30~7.3. ~: ... : Bacaan Doa . P agl. . .30 tgh : Bersursi 2 ~'.. : . ~'.: . .8 Lain-lain yang difikirkan sesual 4.arlan Serentak 1M 'IS 1Malaysia Bermula : Aktiviti Sukan dan Parneran : Aktiviti Sekolah 12. : Bacaan Perutusan VAS Tlrnbalan Perdana Mentori : Gimik Pelancaran (Jika Ada) : Aktiviti Memali8skan Badan Bersama-sarna VVIP 7045 pag. : t.'.7 Orqanisasl / Agensi setempat a) vVarga Pejabat Negeri b) Warga Majlis Daerah c\ I Agensi Kerajaan d) Syarikat Swasta 3.. Sekolah boleh rnenyesuaikan penqisian majJis rilengikut perancangan sekolah Atur cara yang dicadangkan adalah seperti berikut: Cadangan Atur Cara 6.1.. . Pelaksanaan 4. ' .tur cara yang dlcadangkan di bawah adalah sebaqai panduan sal" aja.1 Acara larian serentak hendaklah berrnula tepat pada jam 7.... .

I IPGrv11 Matrikulasi ooleh memilih cadanqan rYH)del pengelo/aan lanan seperti berikut: 4. . metaksanakan rrmjlis 5.2 Semua JPN .' PPD / Se~. ~. SemUEI JF N I PPD I Sekolah / iPGM I MatrikulaSI lain hendaklah melaksa-ia <an pelancaran dan 'arlar serentak pSlda had dan waktu yanSI S2 rna aniuran rnasinq-rnaslnq: atau 4<2. atau 5..lah rnelaksanakan pelancaran dan larian serentak pada harl dan waktu .1 dan larian peringkat JPN atau PPD . ' ~ . . 4. . atau Taman rekreasl: atau 5.4 Padang awam. ".3 Setiap sekolah I IPGM ! Matrikulasi pslancaran dan larian rnaslno-maslnq. . ~ .". atau Trek merentas desa.beberapa b. Trek Larian (keselarnatan hendaklah dlutamakan) 5. . .3 5. . yang sarna anjuran maslno-rnaslnq: Pelancaran 4. "-.1 5.rikulasi yang berharnolrao akan dikumpulkan di satu ternpat yang sesuai untuk pelancararoan larian serentak.' '.4.3 JPN ! PPD ! Sekolah .2.16 Trek larian yang sesual dan seiamat: atau Gabungan mana-mana di atas 3 .2 Padang JPN I PPD I sekolah / IPGM !Matrikulasi.2.olah I lPGM I Matrikulasl dikehendaki tar ibat dalam Pelancaran Dasar 1rv1 1S dengal1 melaksanakan tartan serentak 1M 1S 1Malaysia.2 JPN dan PPD akan memilih satu JPN / PPO I Sekolah I !PGM I Matrikulasi dan lancarkan sebagai peringkat negeri.' .5 5.iah JPN I PPD I Sekolah / IPGM ! Mal. . Semua Sakolah IIPGM I Matrikulasi lain hendal. .

catatkan jurnlah peserta yang berdaftar sahaja di dalam borang penyertaan.moe.2 6..2 Murid I pelajar sahaja yang akan diberi nombor peserta.5 Nombor peserta boleh dicetak menggunakan kertas: 8. 7.gov.2 pada barang penyertaan 8.1 Semua peserta perlu didattarkan dalarn borang penyertaan kategori rnasing-masing.4 hacapan atas) peserta sernasa larian. .' r" . 4 " " .3 JPN I PPD I sekolah I IPGM I Matrikulasi hendaklah mend aftarkan peserta dengan melenqkapkan rneklurnat menqikut kehendak borang.. nlertDikut 6. Catatkan jumlah sebenar murld I pelajar yanfJ mengambil bahaqan 8.. i 7. 0122 atau 1387 dsb).3 Bagi kategori lain.I pelajar hsndaklah dipamerkan dl baju (bE!ha~lian 7.myfbsukan mulai 01 Mei 2011.3 JPN ! PPD I sekotah IIPGM I Matrlkulasi hendaklah mernulakan lor'flbor peserta murid ! pelejar bermula carlpada nornbor 0001 jengan menggunakan format nombor yang sama (me~ngguna empat lwg~a contoh 0098. Nombor peserta murlc .14J('i)5/()13 6. t: ~ • ' •• •• .. Peserta kategori taln tidak perlu diberi nornbor osserta 7. Pendaftaran Peserta 6. .. Peserta kategori lain boleh be -Isri tanpa nombor psserta 7. Pengj~sahanJumlah Penyertaan 8.. Nomoor Peserta 7. Borang penyertaan boleh diperolehi dengi:ln mernuat turun metalui larnan sesawang http://www.1 Pengarah IPGM I Matrikulasi / Pengetua J Guru Besar I Guru K211lan hendaklah menge·sahkan jumlah sebenar penyertaan murid I pelajar dengan rnenurunkan cop rasmi dan tandatanqan pada borang penyertnan murld I pelajar pada had iarian (02 Julai 2011).

Gom----~ . @!iang1m1s@gmaiLcom -~ ~II '"-I I I C lk Maizura bint! Haren 03p 8884 1330 (P\/ I I JPN PAHANG __ . . kedah 1m1s@gmail. IPGM / Matriku.rn- ~JAB~ T PELAJARA.---- JPN PULAU PINANG JPN PEHAK ! mdmJ.§..L~13AS ' / . c '. (P) t PN SElANG.@. . . KPM rnuJ~!i 02 Ju!ai laitu selepas larian dan hendaklah sarnpai ke Bahagian Slikan sebelurn 08 Julai 2011.J 5 . --.1...com .1 JPN/PPOiSekolall alarnat e-rne' mengikut JPN masing-masing 9. Panyerahan Borang Penyertaan ~l. 9.10388841326 I . ~ . I I.com ~~RLI~~...1.1 JP~j ! PPD / Sekolah ..lasi hendaklah menghantar penyertaan yang telah disahkan dengan cara mengimbas (scan bo 'ang SH11ua borang penyertaan dan di e-rnel kepada Sahagian Sukan.c.. .F!ahim . •• " '..L_. I JPN KEIJAH / I jl.~--PE-.'" -l 1 I .-PUTRAJAYP\ JPN NEGERI SEMB1LAN i----~---~·~---+-m-eiaka1 Q\ltralava m 1 1s(ii)gmai.- m1s@gmau.. '. Senarai e-rnel adalar: sepert berikut.. " I .--lse~S@gm'iICOl1i~~' -- JPNWILAYAH .ilJI@lLgom Q_§irakT m 1s@gmail.____.. I __ .com -1 I JPN MEl_AKA JPN JOHOR -iQbor1m1s@gm'aTi~con-l --""-1 ·1·" -'.2 IPGMI Matrikuiasl alarnat e-mel kepada SEKRETARIAT I--JA-B~~~·.L~JA·~-A-N-I--~~~M~T-E-'M-· ~L '---r-PE-G-A~~I BER. .~ .com I Pn Susila blnti Ahmad 03 8884 1331 (P) n91 m1s@gmailcof1! m1 s@gmail. ~~~_ I Pn Noorawatj binti A. ~~rlis1m1s@gmail. _.PERSE~~UTUAN - - ----nIlJmour1 .. N~~E~JPN) .9.

_' " . --1--.com -.A~\IT. tamar larian: dan ektiviti-aktiviti lain yang dlfikirkan sssual.-----. ~. _ .'.' • I • . 10_2 JPN / PPD I Sekolah ! IPGM I Matrikulas~ digalakkan mernbuat rakarnan video sebagai bahan dokurnentasi dan juga bukti pelaksanaan acara.------.-._-. JPN KEL. Matrikulasi) I' I----. • ._--. I I sabah l m1 s@qrnai!..com Tib7.-.3 Garnbar pegun dan rakarnan video bendaklah diatur mengikut acera: • • • kronolopl pendaftaran: permulaan larian (flag~off iarian): ketika larian berlangsung. JPN L.... seperti bl. TERENGGANU >-_.com 03-88841333 (PO) I I .IJt : I I sarawak1m1s«'D.--...tan1m1s@gmail.... 10.colTl I JPN SARAVVAK ~. . • I. _-. ! En.-----.--. . SEKRETP.AN keiantan l m1 s~gmail.RIAT (IPGM 6. sekretariat1 m 1s@gmaiLcom berikut : )eperti P : 03-88841135 : 017-7199890 L 10. Jazrni bin Jalil. I En.l ~N ' \ I i - ' tE:rengganu 11111 s\w.C'~om ~ ~ ----r-----~ . I- ...-.gmail.~---.-----.-.~--I--.-. _j----------J .I MatrikuJas~ hendaklah mengambil ~Iambar pegun (still photos) sebagai bukti pelaksanaan acara.1 Gambar dan Rakaman Video JPN I PPD !Sekolah IIPGM .----.J I I . 6 '." Penyerahan 10.'~"---.".AI3UAN r-------~ -1' I JPN SABAH .ri~. efk Norhikrnan binti' Tauhid.gmail. ~.

. Jalil) 10.. Serarai e-rnel acalah seperti para 9.. '.- ~ . : En." .1.. Blok E'13 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiral'l Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya (u..5 7 .. ~. . JPN I PPD / Sekolah J IPGM j Matrlkulas: hendaklah menghantar rakaman video rnelalui e-rnel seperti alarnat e-m131 di para 9.10. .aping) kepada Sahagian Sukan pada atau sebelurr 08 Julai 2011 mengikut negeri masing-masing..' '. .. . - .p..1. stew dimuatkan dalam salu (1) cakera padat (CD NCO) sahaja dan dihantar pads atau sebelum 08 Julai 2011 di alarnat seperti benkut : 8ahagian Sukan Kernenterian Pelajaran Malaysia Aras 1&7.4 JPN / PPD I SekiJlah I IPGM I Matrikulasi hendaf(!ah e-rne: gambar pegun (10 hingga 20 k.. .' ..' . Mohd Jazmi bin Abd._.

:1nn nprlll rlirl:=iH::irk::n"l rbl::lm c.. ...-. 1 LARIAN SERENTAK 1M 15 1MALAYSIA 02 JULAI 201'1 ( SABTU ) Sukon Urltuk Sernua Mud Negeri Daerah Nama S6K..__ . of School Students in a RUn ---..d_____ 1 ..:t2. =J =J 1.olahil PGM/M atrikulasi Kod Sekotah/l F'GMIMatrikulas.--~~--~---~-- --.. . 01. -' -. --...- . 1 '... ~~-----._ r-" _._----- -_ _--. -._.-' hr.AN 11111.11 all~ 1111 UUI~11 UlfJ~1 Udlly~jll.."" --_. ~.<1(' 1~{'4Vl -~--- '_--_-- No Teleton No Faks ---.-".. _" -----_. 3..-.... '-1-."..- . Hanva murld /n~l:'li~r !=lAhl=li.~ . .Kdll I[I~J IldlKUl Kepf:muan.\owJ MAJLlS PELANCARAN DASAR 1MURIQ 1SW(AN (1M 1S): / .-.j .i TahunlTingkatEln/f(umpiJlan BORANG PENYERT A.. .'rI!"t i.._8iI1 .._-- E·mel Kategori Peserta NOM80R PESER'fA --- ~: I [ 30 ~-_____ Nota.r:.----- ~}~L1C~'... .. -. Semua murid/pelajar digalekkall menyertai larlan in! Tne Largest Participation "~---- ~~--- .-_.:! \/:.

ekian.·:1$~kan:'>£ijL· :1f20(lr·.ikan penielasanlanjut menqenai perkara 'jni. sila hubungi Encik Muraleedharan all vasuthevsn di tallan 03-88841358 !016··2324588 atau Puan Yasrnin Othman di talian 03-888413571012-4749464. 6.3r. KOMPLEKS 62(.: .:.F. 2 CI 11 (I f: : 2 1 BSSK #6729 P..p~a·:ao·~$C .Sahagian C diisi oleh Jabatan Pelajaran Negeri.)IJ3SSS41002133341333 : +603 SS841034!88886190 : www_moe.Ja~at911 :P~f.'~tanku~sa.) Mei 2011 Pengarao-Pengarah . masing rnelalulln'strumen Status Pelak$a.DOl /OG3 KEME!Ii'T.. BLOK E13.koIah. Dato'lDatuklfuan/Puarididahului selewat-lewatnya .:. Pen::apaian Diutamakan" s. islon r\RAS 1 & 1.anaaA·'.?r~t· . Bhg.: Fail Tlmbul FIYMO/ymo!Surat Irostrumel1 S!~tus Pel?ksaoaan 1M .intlJk f!l.." mcndapatkan 'status pelaksanaan '(:>a~t:ir.elanjutnya. KERAJAAN P.lrlJku::j(j. Dato'/DatukfTuanfPuan memerl.-\RCEL E F. Bhg_ Dato'/DatukITuanJPuan. SehubLJ~gandengan rtu. S ."~n.5.1:~14I'~·:. Sekiranya Y.Da$.naan Dasar 1Murid 1Stikan. memut{iskai'l •baljaw. MALAYSIA rn.Jabatan P&~ajaran Negeri v.Kerjasam~ dengah ucapantenrna kasth.·. 4.LapqrM:·. ~~ fIz ~ HONG) Penqarah =rr is I "1MaJaysfa: Rskyat Didahulukan. 2" Sukaclfa' ·.1..S:ti. INSTRUMEN STATUS. Dato'/DatukfTuantPuan' .Im?>trumenini terbahagi kepada 3 bahaglan iaituBahaglanAY<:iRg Daerab ~_?n diisi (PPD) d~m . :.~_QgembClJikan butiran sebelum atau pada 25 Mei 2011.¢inh?kltimkan. . Bhg.gov.Pefak$. /~. / 0 : . .my PUSAT I'ENTADlURAN KERAJAAN PERSEKUTUAN KP~BS.~ri- Bahaqian C daripada pihak Y.. ~ .Ql}ori _}.ERIAN PELA]ARAN MALA YSlA Ministry of Education Malaysia BAHAGlik1\l" SUKAN Sports Di..~ELA~S~MN DASAf{1iVJURIU'1SUKAN '.· Task Force .8 Teitlnggi}(.8jaran Negen (JPN) dipohbn untuk o~eh pihaks~.Wa·M~~#~f~( ·..·rlUietltangkan .':. Sahagian B diisi pihak Pejabat Pelajaran .k. .G4 PUTRAJAYA...201-01f01/015Jld2 (~)..:1·Murjd 1Sukan dl dcierah negerimasimg. Bersama-sama toi disertakan Instrumen Status Pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukanuniuk pematiandan tindakan Y. Bhg.·i~~ha.dig.-2D11 telah d alam:fflEisYMeirat 3.--. Pe!aksariaan Dasav' .-\KS LAMAN WEE : +i'. Plhak Jabatan :Pelajaran~?9.

Borang Instrumen Status Pelaksanaan Dasar 1Muriel 1Sukan boleh di muat turun mslalui larnan web Sahagian Sukan.002 1003 SENARAIEDARAN PERHATIAN.moe.~an Tuan puan boleh menghantar borang berkenaan mslalui ernel.gov.com . Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur Jalan Persiaran Duta Off Jalan Duta 50604 KUALA LUMPUR Pengarah Pstaiaran ' Jabatan Pelajaran Negeri Selangor .Ialan Jambu Bo14/3E. 1murid1sukan@gmail. Razak 01990 KANGAR Perlis Indera Kayangan Pengarah PeJajaran Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Jalan Sultan Badlishah 05604 ALOR SeT AR Kedah Darul Aman Pengarah Pelajaran Jabatan Pelaiaran Nageri Pulau Pi nang Jalan Bukit Gambir 11100 PULAU PINANG Pengarah Pelajaran .Jabatan Pelajaran Negeri Perak JaJan Tun Abd.1 -lOS 2011 08:21 BSS::: #6729 P. Pengarah Pelajaran Jabatan Pe1ajaran Negerl Perlis Jalan Tun Abd. 62 75902 MELAKA . Razak 30640lPOH Perak Darul Ridzuan Pengarah Pelajaran. Peti Surat No. wwW.my{bsl!. Seksyen 4 ·40604 SHAH ALAM Selangor Darul Ehsan Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Melaka Jalan Bukit Beruang.

n Darul Khusus Pengarah Pelajaran Jalan Dato Hamzah Jabatan Pe!ajaran Negerl Johor Wisma Psndldlkan Jatan Tun Abdul Razak 80604 JOHQR BAHRU Johor Darul Takzim Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Pahang Bandar lndsra Mahkota 25604 KUANT AN Pahang Darul Makmur Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan Jalan Doktor "!5000 KOTA BHARU Kelantan Darul Nairn Pengarah Pelejsran Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Jalan Bukit Keell . 20604 KUALA TERENGGANU Terengganu Darul Iman Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Sabah Rurnah PersekuttJan 88604 KOT A KINABAUJ Sabah Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak Banpunan Tun Datuk Patinggi. Blok 4 Kompleks Ujana Kewangan W.. Bujang Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Labuan Aras 10.P Labuan Peti Surat 81097 87020 WP LABUAN . Tuanku Jalan Simpang Tiga 93604 KUCHING Sarawak Hi.1/05 20:1 36:21 BSSK 16729 ?003 /003 Pengarah Pelsjaran Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan 70990 SEREMBAN Negeri Sembila.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN STATUS PELAKSANAAN DASAR 1MURID 1SUKAN JABATAN PELAJARAN NEGERI PEJABAT PELAJARAN DAERAH TARIKH .

SAHAGIAN A (Diisi oleh pihak sekolah) Nama Sekolah Daerah No. Telefon No. Sukan Tara iii. Faks 1 2 3 Bilan an Enrolmen Murid Jumlah Rumah Sukan Jumlah Kelab Sukan 4 1I 2I 3I 4I kali sebulan Bil Perkara Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul ago Sep Okt Nov Dis % Kehadira. Kehadiran keseluruhan 5 (i) murid untuk latihan rumah sukan I kelab sukan % Kehadiran keseluruhan (ii) murid untuk latihan rumah sukan I kelab sukan Bil Perkara Bu Ian sekolah melaksanakan: Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul ago Sep Okt Nov Dis 6 i. Merentas Desa ii. Kejohanan Balapan & Padang NAMA PENGETUA COP SEKOLAH Instrumen Status Pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan .n Bil.KPM .

f. Januari 2011 Februari 2011 Mac 2011 A ril2011 Mei 2011 Jun 2011 b. C. d. b.BAHAGIAN B (Diisi oleh Pejabat Pelajaran Daerah) IOAERAH: Bilangan Sekolah Menengah Bilangan Sekolah Rendah Bilangan Enrolmen Murid Sekolah Menengah Bilangan Enrolmen Murid Sekolah Rendah Taklimat 1Murid 1Sukan ke 2 3 4 5 6 7 Taklimat 1 Murid 1 Sukan ke a GPK Kokurikulum a Kaunselor Sekolah a Setiausaha Sukan Taklimat 1Murid 1Sukan ke Taklimat 1 Murid 1 Sukan ke Taklimat 1 Murid 1 Sukan ke Taklimat 1Murid 1 Sukan ke Pemantauan Program 1 Murid 1 Sukan (Junlah sekolah yang dipantau) ukan I Kelab Sukan 8 a. November 2011 I. Disember 2011 Instrumen Status Pelaksanaan Dasar lMurid lSukan . k. e. Ti Kehadiran Murid Untuk Latihan Rumah Sukan I Kelab Sukan 9 a. c.

f. e. e. os 2011 12 Sekolah yang Padang dalam menjalankan bulan: Kejohanan Balapan dan a. c. c. b. Februari 2011 Mac 2011 12011 Mei 2011 Jun 2011 Julai 2011 d. os 2011 Instrumen Status Pelaksanaan Dasar lMurid lSukan . d. c. 11 Sekolah yang menjalankan Sukan Tara dalam bulan: a. f. f. Februari 2011 Mac 2011 ril2011 Mei 2011 Jun 2011 Julai 2011 b. d.10 Sekolah bulan: yang menjalankan Merentas Oesa dalam a. e. Februari 2011 Mac 2011 ril 2011 Mei 2011 Jun 2011 Julai 2011 2011 b.

.......f) 0.. ill OJ C ::. ro .£: 0::: _c co 0 co 0 _c ~ _c c C Q) 0) co Q) ~ Q) (J) (j) ill "0 C Q) m ~ _c _c 0::: ... ro c (1J V) co -'" ~ _c (l) V) ill 0 r.0 """') ro .. C ro co '- ::l Vl rl "0 '':: ::l ill ~ rl C (1J (1J ..£: co C Q) Q) OJ .- U « o 2 .:: ::J "0 'C co 'co co ill m (J) ~ 0 ~ 0 ill '0 '- E ill c ~ ::J c Q) E 0 0 (( (j) (J) o W W c ro C c C 0) co co c UJ c 0) m OJ C co en c C UJ c c '- m OJ C Z co co co CO co CO co co co ......£: c "0 Q) co c ~ ... Vl C Q) 0 Z ...£: ~ "0 '. ::l ..... c V) E « :::c <t: m ..._...::: I C (1J Z -'" 'ro D.'C Q) 2 0.

.. . 0 N Q) Cl) 0 0.....ci o "0 ...... ......::::::> :::.c ""') c -' ro ...........i ".. c ...... 0 0 N ell N . c c: ..... Q_ .. ..: N N 'iii :!: (J) c: :::s EE Cl) Cl) > "!!l .. C ..ci "0 .c e E ro >.l<: ::J (f) :::J .....::..........c c0 c ::J 0.c .. (") . . .. c ro ....0 0 Z .o ~ ~:::....l<: ro ::J (f) Q_ E rr:: ]! ""0 tn ..... .. .:.. ... ...... ...c Q) co . .. :::s . .:: N ro m EE (J) ::J LL .......c co ::J Sc co ro .. ....Cl Cl) rJj c ro _J rr:: ~ _J :::J .... 0 0 N N Q) ' 0 N ..s: Olo.. e-.l<: ::J (f) co ..: C'J ..: ...:: "<t Ql ro .c :::> C ::l C .c co ~ co L. 0 . 0 0 N N ·c "0 ".l<: ::J (f) co -.. .. ...c Q) ..-- C E co c: ]! c: ell c: ro ]! s: :::s . eo..x: Ql 'Ql "0 o r:I :!: c.. ..: ro :::s ell "") "...... ro co 0... ~0 0..o ill co ~ E . .

..: C1l N til ~ U C1l N E.._: CL L. T"" T"" T"" ell ::J 0 N 0 T"" N .:.l "") ~ ci .0 LL (IJ 0 N ..0 C1l N T"" T"" 0 N ..... Ql (f) .. 0 N T"" T"" 0 Q) .. .. ro .0 Q) ...:.t.(} (Q . .... T"" ro ro Q) C T"" T"" 0 N e 00 00 OJ T"" T"" . 0 N I: :....... ...... ..l "") .... o c 00 ::J N ...ci -a (5 aj .:. o T"" ~ e (1J 1Il c E Ol e ro >- 0 0 N 1Il :Y- . 0 ro <]) e ro 'c ..:.....l "") I: «i ._ ..D OlE c (1j roro 0 N .... . T"" T"" 'c E OJ 00 0 N 0 o C1l N 0 N I: ::J "") 'c ell ::J Q) T"" T"" e (1J _c (5 Q) ro LL ~ ci ~ Q) s: >.. .. ....... .... ..!: e ::L (f) ro _Q ::J rci .ci -ci aj ro c (5 ro ... '.. ... 0 N 0 . .'iii :. 0 0 N .t..t. <Il ill -0 (1J (1J 0 ([) 2 Q) f/) '- c (j) l::J (I) (1J e (1J ... -0 Ql ro (f) >--0 OJ u LL ~ 'w ~ N :... ......E (1J ~ _Q e ::J e (1J -0 (1J (1J (1J ill -0 (1J E (1J e Q..ci ci -ci aj .:: e :Y- e (1J e (1J s: 'aJ 0 OJ 2: e .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful