Larian 1 Murid 1 Sukan 1 Malaysia

TELEFON

- A.S. 04733

1311

NO. FAX:

JPK 03-15/2914/9 ( ) Tarikh :12 Mel 2011 Ketua Sektor Sektor leT dan Pengurusan Maklumat Jabatan Pelajaran Negari Kedah Kedah Oarul Aman Tuan, LARIAN SERENTAK 1MURID 1SUKAN DAN INSTRUMEN STATUS PELAKSANAAN DASAR 1MURID 1SUKAN Dengan hormatnya saya merujuk surat KP(BPSH-SPKD)600 Jld.6 (22) dan KP.BS.20101/01/015 Jld.2 (22) . 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Program Larian Serentak 1Murid 1Sukan 1Malaysia dan lnstrumen Status Pelaksanaan Oasar 1Murid 1Sukan perlu dipanjangkan kepada semua Pejabat Pelajaran Oaerah Kedah dan semua sekolah Negeri Kedah. 3. Sehubungan itu, dipohon kerjasama tuan untuk memasukkan maklumat ini kedalam portal jabatan untuk tindakan segera.
KRONOLOJIINSTRUMEN STATUS PELAKSANAAN DASAR 1MURID 1SUKAN

BIL 1 2

TARIKH 12.5.2011 15 hingga 17.5.2011 18 hingga 21.5.2011 22.5.2011 23 hingga 24.5.2011 25.5.2011

3
4 5
6

PERKARAI TUGASAN Semua PPO menerima instrumen Status 1M1S Instrumen dipanjangkan kepada sekolah-sekolah oleh PPO. Proses instrumen tersebut. Sekolah serah instrumen kepada PPO Proses PPO menyerah instrumen kepada JPN. JPN menghantar maklumat ini ke KPM.

4. Instrumen dan program larian ini juga boleh dimuat turun dari laman sesawang http://www.moe.gov.mY/bsukan . 5. Kerjasama dan sokongan tuan dalam hal ini arnat dihargai. Sekian, terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" "PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANG" Saya yang menurut perintah,

I BIN SYED DARUS) Penolong Pengara anan Unit Sukan Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan b.p. Pengarah Pelajaran Negeri Kedah Oarul Aman s.k. Pengarah Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman

....

\_':

,.,._,

...

.....

1,-1,"

.

lfD '.' IJ 1 i

I)

'1 ~:

PEJ!\BI\T TIMBALAH KETUA Pi!:.NGI'HAH PELAJARAt,J SEKTOR OPERASI PENDIDfKP.N KEMENTERIAN PELAJARAN ty',IALAYSIA ARAS 4 SLOK [2., KOMPLEKS E, PUSAT PENTAD81RAN KERAJMN PERSEKUTUAN 6.:2604 PUTRAJAYA

Tel:
Fax

+603 ,BaM 9302
. +603 ·8888 6680

\lVebsite

; http:fw.'1w.moe.go'l.rny

_-

.----

...

_-_

..

--_.

-. ,_

------ ~ ....----"-

-- .....~ .....

KP (BPSH-SPKDJ 600 lie!, 6 (.J-t) G Mei 2011

Sernua Pengarah
Jabatan Pelajaran

Pelaiaran
Negeri

Pengarah
Bahagian Matrlkulasi

Rektor lnstitut Pendidikan

Guru Malaysia

l: /iMlt!/;J ~
<P

YBhg. Dato'/Tuan/Puan, lARIAN II MURID 1 SUKAN 1 MALAYSIA

'1:i~, I£~;
,L
g

odt,(k, ~

.

rfIm,

P;ndaan Panduan pelaksanaan nl?geri, daerah dan sekotat: Dengan segala horrnatnva 2.

s:

saya rnerujuk kepada perkara di atas.

IAI~J) Q/ J..",~ '7'M" Yli 7 VJ rIC"
telah dllakukan dslam

Sukacita dirnakiumkan

bahawa beberapa pindaan dan tarnbahan

Panduan

tartan

Serentak

lMurld

lSukan

lMalays[a

hasil perblncangan

bersama

B3hagian

Sukan. Bersarna-sama inl dlsertakan
Date' /Tuan/Puan.

panduan tersebut untuk makluman dan tindaksn Ylthg,

Kerjasama dan sokongan
terima kasih, Sekian.

YBhg. Datd/Tuan/Puan

arnat diharga: dan didahului dengat ribuan

"BERKt1lllMAT

UNTUK NEGARA"

$CJyayang rneriurut

perintah,

,

C),ev{~ ~
DR HAJI ZAHRI BIN AtlZ Timbalan Ketua Pengarah Pel.~jaran M<;llaysi<;l(SOP)
Kementerian Pelajsran

DiTERIMA PADA \0 MAY 2Q11
f .'

Malavsia

s.k

1. 2.

xetua Pengarah Pelajaran Malaysia
Pengarah Bahagian Sukan

h-~_';';;';;;";"-~-~-"'"

~EKTOR PENGURUSAN PEM~BANGUNAN KEMANUSlAAN JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL AM AN .

.,

,

.<

•••

1.1.~"." -.5 ikon sukan. .::_...1 mudd I pelajar (termasuk murid / pelajar berkeperluan sekolah swasta): khas (Ian 3.4 lbu bapa dfln ahli keluarga murid I pelajar: bekas mudd I pelaiar: 3. .2 Tarikh : 02 Julai 2011 (Sabtu) Masa larian serentak bermula (flfJ. m{~n£l!kut kemarnpuan JPN I PPO I Sekolah 11PGM I MatrikulasL 3. .1..6 VVIP/VIP a) Menteri b) Menteri Besar c) Ahll Parllmen / ADUN d) WIP I VIP lain yang dlfikirkan sesual 1 . anggota khidmat sokongan dan ahll ksluarqa: 3. Jarak Jarak larian ialaf sekurang-kurangnya 1.1.g~off) : 7..1. Pcnyertaan (penyertaan adalah parcuma) 3..1 Semua warga JPN I PPD I Sekoiah / IPGM I Matrikulasi dan :~hli masyarakat digalakkan untuk rnenyertai lanan tersebut. .45 pagi 2.5 krn / 1500 meter atau leblh.1 1. JPN I PPIJ I Sekolah I IPGM I Matrikulasl boteh menentukan bilangan dan penglibatan ahll masyarakat yang d[fikirkan sesuai..2 guru. ~ ..3 3.~ . Tarikh dan masa 1. dan 3. Peserta-peserta bolef terdiri daripada yang bertkut: 3.' '"I I.'. ..1.) LARIJ"N SERENTAK 'fMURID 11SUKAN (1M 15) 1MALAYSIA J'PN I PPD I SEKOLAH IIPGM I MATRIKULASr 1.

' . P agl.1.1.8 Lain-lain yang difikirkan sesual 4. .3.30~7. : ..: .tur cara yang dlcadangkan di bawah adalah sebaqai panduan sal" aja. : Bacaan Perutusan VAS Tlrnbalan Perdana Mentori : Gimik Pelancaran (Jika Ada) : Aktiviti Memali8skan Badan Bersama-sarna VVIP 7045 pag.... Sekolah boleh rnenyesuaikan penqisian majJis rilengikut perancangan sekolah Atur cara yang dicadangkan adalah seperti berikut: Cadangan Atur Cara 6. : t.. .1 Acara larian serentak hendaklah berrnula tepat pada jam 7. : Bacaan Doa .. .'. ~: . .7 Orqanisasl / Agensi setempat a) vVarga Pejabat Negeri b) Warga Majlis Daerah c\ I Agensi Kerajaan d) Syarikat Swasta 3.30 tgh : Bersursi 2 ~'.00 pegi : Semua Peserta Melapor Diri : Senamroblk : Ketibaan Dif-Dlf Jemputan : Ketibaan Tetamu Kehorrnat '7 ?O I.arlan Serentak 1M 'IS 1Malaysia Bermula : Aktiviti Sukan dan Parneran : Aktiviti Sekolah 12. ~'. Pelaksanaan 4. ..45 pagi... .

2 JPN dan PPD akan memilih satu JPN / PPO I Sekolah I !PGM I Matrikulasi dan lancarkan sebagai peringkat negeri. . . atau Trek merentas desa. .olah I lPGM I Matrikulasl dikehendaki tar ibat dalam Pelancaran Dasar 1rv1 1S dengal1 melaksanakan tartan serentak 1M 1S 1Malaysia. ~. metaksanakan rrmjlis 5. ' ~ .".3 Setiap sekolah I IPGM ! Matrikulasi pslancaran dan larian rnaslno-maslnq. . ~ . .2 Semua JPN .4.16 Trek larian yang sesual dan seiamat: atau Gabungan mana-mana di atas 3 .' '.' . ".3 5.lah rnelaksanakan pelancaran dan larian serentak pada harl dan waktu . atau 5.5 5. .iah JPN I PPD I Sekolah / IPGM ! Mal. yang sarna anjuran maslno-rnaslnq: Pelancaran 4. . Semua Sakolah IIPGM I Matrikulasi lain hendal. atau Taman rekreasl: atau 5.4 Padang awam. SemUEI JF N I PPD I Sekolah / iPGM I MatrikulaSI lain hendaklah melaksa-ia <an pelancaran dan 'arlar serentak pSlda had dan waktu yanSI S2 rna aniuran rnasinq-rnaslnq: atau 4<2.3 JPN ! PPD ! Sekolah .1 dan larian peringkat JPN atau PPD .rikulasi yang berharnolrao akan dikumpulkan di satu ternpat yang sesuai untuk pelancararoan larian serentak..1 5.2. Trek Larian (keselarnatan hendaklah dlutamakan) 5. .2 Padang JPN I PPD I sekolah / IPGM !Matrikulasi. "-.beberapa b.' PPD / Se~.2. 4. .I IPGrv11 Matrikulasi ooleh memilih cadanqan rYH)del pengelo/aan lanan seperti berikut: 4.

2 pada barang penyertaan 8.gov.3 JPN I PPD I sekolah I IPGM I Matrikulasi hendaklah mend aftarkan peserta dengan melenqkapkan rneklurnat menqikut kehendak borang.moe.' r" . 7.1 Pengarah IPGM I Matrikulasi / Pengetua J Guru Besar I Guru K211lan hendaklah menge·sahkan jumlah sebenar penyertaan murid I pelajar dengan rnenurunkan cop rasmi dan tandatanqan pada borang penyertnan murld I pelajar pada had iarian (02 Julai 2011). Catatkan jumlah sebenar murld I pelajar yanfJ mengambil bahaqan 8.2 Murid I pelajar sahaja yang akan diberi nombor peserta. Nomoor Peserta 7..5 Nombor peserta boleh dicetak menggunakan kertas: 8. Peserta kategori lain boleh be -Isri tanpa nombor psserta 7.14J('i)5/()13 6. nlertDikut 6.. . Peserta kategori taln tidak perlu diberi nornbor osserta 7. ...3 JPN ! PPD I sekotah IIPGM I Matrlkulasi hendaklah mernulakan lor'flbor peserta murid ! pelejar bermula carlpada nornbor 0001 jengan menggunakan format nombor yang sama (me~ngguna empat lwg~a contoh 0098. catatkan jurnlah peserta yang berdaftar sahaja di dalam borang penyertaan. Nombor peserta murlc . Pendaftaran Peserta 6. Borang penyertaan boleh diperolehi dengi:ln mernuat turun metalui larnan sesawang http://www. i 7. Pengj~sahanJumlah Penyertaan 8.4 hacapan atas) peserta sernasa larian...3 Bagi kategori lain.2 6.I pelajar hsndaklah dipamerkan dl baju (bE!ha~lian 7. 0122 atau 1387 dsb). 4 " " .1 Semua peserta perlu didattarkan dalarn borang penyertaan kategori rnasing-masing.myfbsukan mulai 01 Mei 2011. t: ~ • ' •• •• .

L~13AS ' / . KPM rnuJ~!i 02 Ju!ai laitu selepas larian dan hendaklah sarnpai ke Bahagian Slikan sebelurn 08 Julai 2011. _. Senarai e-rnel adalar: sepert berikut. Panyerahan Borang Penyertaan ~l.com .F!ahim .~--PE-. ~ . Gom----~ . N~~E~JPN) . --.. I I..1.L_.1 JPN/PPOiSekolall alarnat e-rne' mengikut JPN masing-masing 9. kedah 1m1s@gmail.---- JPN PULAU PINANG JPN PEHAK ! mdmJ.1 JP~j ! PPD / Sekolah ..J 5 . I JPN KEIJAH / I jl.L~JA·~-A-N-I--~~~M~T-E-'M-· ~L '---r-PE-G-A~~I BER.com ~~RLI~~. c '.10388841326 I .. .@.com -1 I JPN MEl_AKA JPN JOHOR -iQbor1m1s@gm'aTi~con-l --""-1 ·1·" -'.9. ..§. " I ..____.. . ~~rlis1m1s@gmail. IPGM / Matriku.rn- ~JAB~ T PELAJARA...1. ~~~_ I Pn Noorawatj binti A.--lse~S@gm'iICOl1i~~' -- JPNWILAYAH .com I Pn Susila blnti Ahmad 03 8884 1331 (P) n91 m1s@gmailcof1! m1 s@gmail. @!iang1m1s@gmaiLcom -~ ~II '"-I I I C lk Maizura bint! Haren 03p 8884 1330 (P\/ I I JPN PAHANG __ .ilJI@lLgom Q_§irakT m 1s@gmail.-PUTRAJAYP\ JPN NEGERI SEMB1LAN i----~---~·~---+-m-eiaka1 Q\ltralava m 1 1s(ii)gmai.- m1s@gmau.PERSE~~UTUAN - - ----nIlJmour1 . '..'" -l 1 I ..lasi hendaklah menghantar penyertaan yang telah disahkan dengan cara mengimbas (scan bo 'ang SH11ua borang penyertaan dan di e-rnel kepada Sahagian Sukan.2 IPGMI Matrikuiasl alarnat e-mel kepada SEKRETARIAT I--JA-B~~~·.c. •• " '. . .. I __ . (P) t PN SElANG. 9.~ .

.-.RIAT (IPGM 6.. ~.~--I--.~---.gmail.ri~. 10_2 JPN / PPD I Sekolah ! IPGM I Matrikulas~ digalakkan mernbuat rakarnan video sebagai bahan dokurnentasi dan juga bukti pelaksanaan acara.com -..'~"---.--. _ . • I..' • I • .com 03-88841333 (PO) I I .". tamar larian: dan ektiviti-aktiviti lain yang dlfikirkan sssual. . Matrikulasi) I' I----...-. I- .tan1m1s@gmail. --1--.l ~N ' \ I i - ' tE:rengganu 11111 s\w.I MatrikuJas~ hendaklah mengambil ~Iambar pegun (still photos) sebagai bukti pelaksanaan acara.------.1 Gambar dan Rakaman Video JPN I PPD !Sekolah IIPGM . I I sabah l m1 s@qrnai!.J I I .3 Garnbar pegun dan rakarnan video bendaklah diatur mengikut acera: • • • kronolopl pendaftaran: permulaan larian (flag~off iarian): ketika larian berlangsung.-.._--. JPN KEL.-.A~\IT.. SEKRETP.-----.gmail. 10. _j----------J .-----. _' " . _-.. 6 '.colTl I JPN SARAVVAK ~. seperti bl. ~.AN keiantan l m1 s~gmail. Jazrni bin Jalil.IJt : I I sarawak1m1s«'D..-. .----.--. JPN L._-.C'~om ~ ~ ----r-----~ . efk Norhikrnan binti' Tauhid. ! En.com Tib7. • . TERENGGANU >-_. I En. sekretariat1 m 1s@gmaiLcom berikut : )eperti P : 03-88841135 : 017-7199890 L 10.'.AI3UAN r-------~ -1' I JPN SABAH ." Penyerahan 10..-----.

1. '. - .10. .." .' .. Jalil) 10... ~... Serarai e-rnel acalah seperti para 9._. : En...' '.aping) kepada Sahagian Sukan pada atau sebelurr 08 Julai 2011 mengikut negeri masing-masing.1.5 7 . .p. Mohd Jazmi bin Abd.- ~ .4 JPN / PPD I SekiJlah I IPGM I Matrikulasi hendaf(!ah e-rne: gambar pegun (10 hingga 20 k.' . JPN I PPD / Sekolah J IPGM j Matrlkulas: hendaklah menghantar rakaman video rnelalui e-rnel seperti alarnat e-m131 di para 9... . . . Blok E'13 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiral'l Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya (u. . stew dimuatkan dalam salu (1) cakera padat (CD NCO) sahaja dan dihantar pads atau sebelum 08 Julai 2011 di alarnat seperti benkut : 8ahagian Sukan Kernenterian Pelajaran Malaysia Aras 1&7.

01... _" -----_.:t2.:1nn nprlll rlirl:=iH::irk::n"l rbl::lm c...j . 1 '.. . of School Students in a RUn ---."..:! \/:. -' -. . ~~-----... Semua murid/pelajar digalekkall menyertai larlan in! Tne Largest Participation "~---- ~~--- .\owJ MAJLlS PELANCARAN DASAR 1MURIQ 1SW(AN (1M 1S): / .----- ~}~L1C~'.olahil PGM/M atrikulasi Kod Sekotah/l F'GMIMatrikulas. 1 LARIAN SERENTAK 1M 15 1MALAYSIA 02 JULAI 201'1 ( SABTU ) Sukon Urltuk Sernua Mud Negeri Daerah Nama S6K...- ...-_. -.- .AN 11111.-".-.."" --_.-.'rI!"t i. --.~ ...i TahunlTingkatEln/f(umpiJlan BORANG PENYERT A. Hanva murld /n~l:'li~r !=lAhl=li.11 all~ 1111 UUI~11 UlfJ~1 Udlly~jll.Kdll I[I~J IldlKUl Kepf:muan._-- E·mel Kategori Peserta NOM80R PESER'fA --- ~: I [ 30 ~-_____ Nota. =J =J 1.d_____ 1 .-..._----- -_ _--. .-' hr.<1(' 1~{'4Vl -~--- '_--_-- No Teleton No Faks ---._ r-" _.--~~--~---~-- --.._. '-1-... ~.__ . 3.r:._8iI1 . -.... .. .

k. INSTRUMEN STATUS. Pen::apaian Diutamakan" s.ikan penielasanlanjut menqenai perkara 'jni. masing rnelalulln'strumen Status Pelak$a.DOl /OG3 KEME!Ii'T.) Mei 2011 Pengarao-Pengarah .koIah. . Bhg.ERIAN PELA]ARAN MALA YSlA Ministry of Education Malaysia BAHAGlik1\l" SUKAN Sports Di.-\RCEL E F. Dato'/DatukfTuanfPuan memerl..:.ekian. islon r\RAS 1 & 1.8jaran Negen (JPN) dipohbn untuk o~eh pihaks~..Im?>trumenini terbahagi kepada 3 bahaglan iaituBahaglanAY<:iRg Daerab ~_?n diisi (PPD) d~m ..1.:.':. Dato'lDatuklfuan/Puarididahului selewat-lewatnya . 2 CI 11 (I f: : 2 1 BSSK #6729 P. ~ . .naan Dasar 1Murid 1Stikan.p~a·:ao·~$C .lrlJku::j(j. KERAJAAN P.G4 PUTRAJAYA.)IJ3SSS41002133341333 : +603 SS841034!88886190 : www_moe.~_QgembClJikan butiran sebelum atau pada 25 Mei 2011.·:1$~kan:'>£ijL· :1f20(lr·. 4.my PUSAT I'ENTADlURAN KERAJAAN PERSEKUTUAN KP~BS.Kerjasam~ dengah ucapantenrna kasth. Sahagian B diisi pihak Pejabat Pelajaran .~ELA~S~MN DASAf{1iVJURIU'1SUKAN '.Ja~at911 :P~f.Jabatan P&~ajaran Negeri v.F.: .. 2" Sukaclfa' ·. MALAYSIA rn.Sahagian C diisi oleh Jabatan Pelajaran Negeri. Sekiranya Y.¢inh?kltimkan.·i~~ha.Wa·M~~#~f~( ·..gov. Dato'/DatukfTuantPuan' .'~tanku~sa. Bersama-sama toi disertakan Instrumen Status Pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukanuniuk pematiandan tindakan Y. Pe!aksariaan Dasav' . BLOK E13...201-01f01/015Jld2 (~).5. sila hubungi Encik Muraleedharan all vasuthevsn di tallan 03-88841358 !016··2324588 atau Puan Yasrnin Othman di talian 03-888413571012-4749464.LapqrM:·.intlJk f!l.·rlUietltangkan .Pefak$. Bhg. / 0 : ."~n.1:~14I'~·:. SehubLJ~gandengan rtu.Da$. KOMPLEKS 62(.·. ~~ fIz ~ HONG) Penqarah =rr is I "1MaJaysfa: Rskyat Didahulukan.?r~t· . S .~ri- Bahaqian C daripada pihak Y. Bhg_ Dato'/DatukITuanJPuan. memut{iskai'l •baljaw.elanjutnya.anaaA·'. :.-2D11 telah d alam:fflEisYMeirat 3.dig. /~. .-\KS LAMAN WEE : +i'.8 Teitlnggi}(.:1·Murjd 1Sukan dl dcierah negerimasimg." mcndapatkan 'status pelaksanaan '(:>a~t:ir.S:ti..· Task Force .3r. Bhg..--.: Fail Tlmbul FIYMO/ymo!Surat Irostrumel1 S!~tus Pel?ksaoaan 1M ..Ql}ori _}. Plhak Jabatan :Pelajaran~?9. 6.

Razak 30640lPOH Perak Darul Ridzuan Pengarah Pelajaran.002 1003 SENARAIEDARAN PERHATIAN. 62 75902 MELAKA .Ialan Jambu Bo14/3E. wwW.~an Tuan puan boleh menghantar borang berkenaan mslalui ernel. Peti Surat No. 1murid1sukan@gmail. Borang Instrumen Status Pelaksanaan Dasar 1Muriel 1Sukan boleh di muat turun mslalui larnan web Sahagian Sukan.moe. Seksyen 4 ·40604 SHAH ALAM Selangor Darul Ehsan Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Melaka Jalan Bukit Beruang.1 -lOS 2011 08:21 BSS::: #6729 P.my{bsl!. Pengarah Pelajaran Jabatan Pe1ajaran Negerl Perlis Jalan Tun Abd.Jabatan Pelajaran Negeri Perak JaJan Tun Abd. Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur Jalan Persiaran Duta Off Jalan Duta 50604 KUALA LUMPUR Pengarah Pstaiaran ' Jabatan Pelajaran Negeri Selangor .com . Razak 01990 KANGAR Perlis Indera Kayangan Pengarah PeJajaran Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Jalan Sultan Badlishah 05604 ALOR SeT AR Kedah Darul Aman Pengarah Pelajaran Jabatan Pelaiaran Nageri Pulau Pi nang Jalan Bukit Gambir 11100 PULAU PINANG Pengarah Pelajaran .gov.

Tuanku Jalan Simpang Tiga 93604 KUCHING Sarawak Hi. 20604 KUALA TERENGGANU Terengganu Darul Iman Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Sabah Rurnah PersekuttJan 88604 KOT A KINABAUJ Sabah Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak Banpunan Tun Datuk Patinggi.P Labuan Peti Surat 81097 87020 WP LABUAN ..1/05 20:1 36:21 BSSK 16729 ?003 /003 Pengarah Pelsjaran Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan 70990 SEREMBAN Negeri Sembila.n Darul Khusus Pengarah Pelajaran Jalan Dato Hamzah Jabatan Pe!ajaran Negerl Johor Wisma Psndldlkan Jatan Tun Abdul Razak 80604 JOHQR BAHRU Johor Darul Takzim Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Pahang Bandar lndsra Mahkota 25604 KUANT AN Pahang Darul Makmur Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan Jalan Doktor "!5000 KOTA BHARU Kelantan Darul Nairn Pengarah Pelejsran Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Jalan Bukit Keell . Blok 4 Kompleks Ujana Kewangan W. Bujang Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Labuan Aras 10.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN STATUS PELAKSANAAN DASAR 1MURID 1SUKAN JABATAN PELAJARAN NEGERI PEJABAT PELAJARAN DAERAH TARIKH .

Kehadiran keseluruhan 5 (i) murid untuk latihan rumah sukan I kelab sukan % Kehadiran keseluruhan (ii) murid untuk latihan rumah sukan I kelab sukan Bil Perkara Bu Ian sekolah melaksanakan: Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul ago Sep Okt Nov Dis 6 i. Kejohanan Balapan & Padang NAMA PENGETUA COP SEKOLAH Instrumen Status Pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan .n Bil. Sukan Tara iii.KPM . Faks 1 2 3 Bilan an Enrolmen Murid Jumlah Rumah Sukan Jumlah Kelab Sukan 4 1I 2I 3I 4I kali sebulan Bil Perkara Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul ago Sep Okt Nov Dis % Kehadira. Merentas Desa ii.SAHAGIAN A (Diisi oleh pihak sekolah) Nama Sekolah Daerah No. Telefon No.

Januari 2011 Februari 2011 Mac 2011 A ril2011 Mei 2011 Jun 2011 b.BAHAGIAN B (Diisi oleh Pejabat Pelajaran Daerah) IOAERAH: Bilangan Sekolah Menengah Bilangan Sekolah Rendah Bilangan Enrolmen Murid Sekolah Menengah Bilangan Enrolmen Murid Sekolah Rendah Taklimat 1Murid 1Sukan ke 2 3 4 5 6 7 Taklimat 1 Murid 1 Sukan ke a GPK Kokurikulum a Kaunselor Sekolah a Setiausaha Sukan Taklimat 1Murid 1Sukan ke Taklimat 1 Murid 1 Sukan ke Taklimat 1 Murid 1 Sukan ke Taklimat 1Murid 1 Sukan ke Pemantauan Program 1 Murid 1 Sukan (Junlah sekolah yang dipantau) ukan I Kelab Sukan 8 a. e. C. Ti Kehadiran Murid Untuk Latihan Rumah Sukan I Kelab Sukan 9 a. Disember 2011 Instrumen Status Pelaksanaan Dasar lMurid lSukan . November 2011 I. c. b. d. f. k.

c. d. f. c. Februari 2011 Mac 2011 ril 2011 Mei 2011 Jun 2011 Julai 2011 2011 b. 11 Sekolah yang menjalankan Sukan Tara dalam bulan: a. e. f. d. e. os 2011 12 Sekolah yang Padang dalam menjalankan bulan: Kejohanan Balapan dan a. b. e. c. os 2011 Instrumen Status Pelaksanaan Dasar lMurid lSukan . f. Februari 2011 Mac 2011 12011 Mei 2011 Jun 2011 Julai 2011 d.10 Sekolah bulan: yang menjalankan Merentas Oesa dalam a. Februari 2011 Mac 2011 ril2011 Mei 2011 Jun 2011 Julai 2011 b.

. c V) E « :::c <t: m .. ill OJ C ::..£: ~ "0 '._. C ro co '- ::l Vl rl "0 '':: ::l ill ~ rl C (1J (1J .£: co C Q) Q) OJ ....... Vl C Q) 0 Z ...- U « o 2 ......'C Q) 2 0.. ::l .:: ::J "0 'C co 'co co ill m (J) ~ 0 ~ 0 ill '0 '- E ill c ~ ::J c Q) E 0 0 (( (j) (J) o W W c ro C c C 0) co co c UJ c 0) m OJ C co en c C UJ c c '- m OJ C Z co co co CO co CO co co co ...0 """') ro ....£: c "0 Q) co c ~ . ro .....::: I C (1J Z -'" 'ro D. ro c (1J V) co -'" ~ _c (l) V) ill 0 r.£: 0::: _c co 0 co 0 _c ~ _c c C Q) 0) co Q) ~ Q) (J) (j) ill "0 C Q) m ~ _c _c 0::: .f) 0....

...... .... . ..: N N 'iii :!: (J) c: :::s EE Cl) Cl) > "!!l . 0 0 N ell N . . ........i "................. .. 0 0 N N Q) ' 0 N . ..o ~ ~:::...c Q) .... Q_ .l<: ::J (f) co -...l<: ::J (f) :::J ..c c0 c ::J 0.c ""') c -' ro .: ro :::s ell "") "....o ill co ~ E ..... c .ci o "0 ......c co ::J Sc co ro ...c co ~ co L... . 0 0 N N ·c "0 ".. ro co 0.l<: ::J (f) co .Cl Cl) rJj c ro _J rr:: ~ _J :::J .. c c: .: C'J .:.. ......c :::> C ::l C .c e E ro >.... c ro .::... (") ..s: Olo...: .x: Ql 'Ql "0 o r:I :!: c...... .:: "<t Ql ro ..... 0 N Q) Cl) 0 0.. 0 .... . . ......ci "0 . :::s .. ~0 0..::::::> :::...0 0 Z ...c Q) co ..-- C E co c: ]! c: ell c: ro ]! s: :::s ...l<: ro ::J (f) Q_ E rr:: ]! ""0 tn ... eo. . e-...... . .c . . C ....:: N ro m EE (J) ::J LL .

. -0 Ql ro (f) >--0 OJ u LL ~ 'w ~ N :.. 0 0 N . ... ro .t.E (1J ~ _Q e ::J e (1J -0 (1J (1J (1J ill -0 (1J E (1J e Q. .0 LL (IJ 0 N .'iii :.. . 0 ro <]) e ro 'c ..:.. .: C1l N til ~ U C1l N E... Ql (f) . .l "") I: «i .t.......... .:..ci -ci aj ro c (5 ro ..._: CL L...:.. o T"" ~ e (1J 1Il c E Ol e ro >- 0 0 N 1Il :Y- ...(} (Q ... ..............!: e ::L (f) ro _Q ::J rci .l "") .D OlE c (1j roro 0 N ...... T"" T"" T"" ell ::J 0 N 0 T"" N ..:: e :Y- e (1J e (1J s: 'aJ 0 OJ 2: e .. .._ .l "") ~ ci .... 0 N 0 .. 0 N I: :. T"" ro ro Q) C T"" T"" 0 N e 00 00 OJ T"" T"" .. ... .. o c 00 ::J N .. ....t.. .. <Il ill -0 (1J (1J 0 ([) 2 Q) f/) '- c (j) l::J (I) (1J e (1J .. '.ci ci -ci aj .ci -a (5 aj . T"" T"" 'c E OJ 00 0 N 0 o C1l N 0 N I: ::J "") 'c ell ::J Q) T"" T"" e (1J _c (5 Q) ro LL ~ ci ~ Q) s: >.:. 0 N T"" T"" 0 Q) ..0 Q) ...0 C1l N T"" T"" 0 N ....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful