KEBERKESANAN KEMPEN ANTI MEROKOK DALAM MENANGANI TABIAT MEROKOK DIKALANGAN PELAJAR KPM BANDAR MELAKA

SUBJECT: ACTION RESEARCH ( EDP 5550) PREPARED BY: BURHAN BIN MOHAMED G1025087 MOHD MUZAM’MI BIN YAHYA G1021503 MUHAMAD NAZRI BIN ABD RADIN G1027039 RUMAHAZAN BIN MAT JUSOH G1021877 PREPARED FOR: ENCIK HAMIDON ABD RAHMAN

boleh mengurangkan tekanan. Pelajar sedar tentang masalah yang sedang dan bakal di hadapinya tetapi terpaksa meneruskan tabiat tersebut dengan pelbagai alasan. kajian ini dilaksanakan untuk melihat keberkesanan Kempen Anti Merokok yang dijalankan di KPMBM. keupayaan berfikir yang lebih tajam. Ianya sangat penting untuk membina gaya hidup yang sihat dan sejahtera serta mewujudkan persekitaran yang selamat demi merialisasikan cita-cita negara. kemungkinan mereka merokok sekadar untuk berseronok sahaja tanpa memikirkan kasan buruk akibat tabiat merokok. 2. persekitaran. perhentian bas dan sebagainya. Pelajar juga merokok tanpa menghiraukan papan tanda larangan merokok samada di institusi pengajian atau di tempat awam. cyber cafe. . pelajar menjadikan kelakuan merokok sebagai satu cara hidup. Pelbagai kempen dilakukan oleh kerajaan bagi mencegah pelajar daripada terjebak ke dalam tabiat merokok. kebergantungan.0 PERNYATAAN MASALAH Keberkesanan Kampen Anti Merokok dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka 3.0 PENGENALAN Tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka (KPMBM) merupakan suatu fenomena biasa di mana kewujudannya boleh ditafsir dari pelbagai aspek. Bagi pelajar. Perokok sentiasa mempertahankan kepercayaan bahawa merokok mempunyai kebaikannya tersendiri seperti tumpuan perhatian yang lebih baik. risiko kesihatan dan lain-lain lagi. ketegangan. Kita dapat melihat pelajar merokok di merata tempat samada di pasaraya.Terdapat juga pelajar perempuan yang tidak segan silu merokok secara terbuka di tempat awam. dan berasa lebih tenteram. Tabiat ini wajar dihentikan bagi membentuk golongan pelajar yang sihat demi untuk pembangunan negara pada masa akan datang. Kempen ini dijalankan samada melalui media cetak. risiko. media elektronik serta penyebaran poster.KEBERKESANAN KEMPEN ANTI MEROKOK DALAM MENANGANI TABIAT MEROKOK DI KALANGAN PELAJAR KPM BANDAR MELAKA 1. Dari aspek sosiobudaya. Antaranya adalah aspek hubungan sosial. Ini menunjukkan seriusnya masalah merokok di kalangan remaja sekarang.0 MATLAMAT KAJIAN Objektif Kempen Anti Merokok di KPMBM untuk membasmi budaya merokok di kalangan pelajar. iaitu merokok dijadikan ukuran status kedewasaan dan kematangan khususnya di kalangan pelajar lelaki. Oleh itu.

7.0 SOALAN KAJIAN 4.3 Adakah terdapat pendekatan lain dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka? 5. Sejumlah 5.3 Mengenalpasti pendekatan lain bagi menangani tabiat merokok dikalangan pelajar KPM Bandar Melaka.0 KAJIAN LEPAS Kajian Sufian (2004) juga menyatakan bahawa merokok boleh di dorong oleh desakan rakan sebaya.2 Populasi Kajian KPMBM : Kolej Profesional MARA Bandar Melaka MARA : Majlis Amanah Rakyat DEn : Diploma In Entrepreneurship DIBF : Diploma In Islamic Banking & Finance Populasi kajian ini hanya melibatkan pelajar KPMBM yang merokok. jika tidak mereka dipulaukan oleh rakan sebaya.1 Sejauhmanakah kesan Kempen Anti Merokok dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka? 4.4.1 Mengenalpasti sejauhmana keberkesanan Kampen Anti Merokok dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka. 5.500 ibu atau bapa yang merokok telah dipilih secara rawak di beberapa negara iaitu Sweden. . Kajian Kandel (2000) menyatakan bahawa kadar kebergantungan nikotin berbeza beza menurut kumpulan umur dimana kadar kebergantungan nikotin adalah tinggi di kalangan perokok muda berbanding dengan perokok tua.2 Mengenalpasti sejauhmana pentingnya Kempen Anti Merokok. 6. Dalam perkumpulan rakan sebaya. seseorang remaja diterima dalam sesuatu perkumpulan sekiranya mereka berani merokok.2 Sejauhmanakah pentingnya Kempen Anti Merokok di KPM Bandar Melaka? 4. Kebergantungan nikotin adalah ketara di kalangan orang yang merokok kurang 15 batang sehari berbanding dengan orang yang merokok lebih daripada satu atau dua pek 20 batang sehari. 5.1 Bentuk Kajian Kualitatif 7.0 OBJEKTIF KAJIAN 5. Kajian Helgason (2001) menilai sikap ibubapa terhadap pendedahan asap rokok (PAR) terhadap anak-anak mereka yang berumur antara 3-5 tahun.0 KAEDAH KAJIAN 7. Norway.

0 KESIMPULAN Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif.7.4 Proses Kutipan Data & Tempoh Masa Temuramah pelajar-pelajar yang didapati merokok.komponen risiko kebergantungan.3 Kaedah Kutipan Data Sesi Temuramah 7. . komponen faktor persekitaran. Bentuk temuramah mengandungi 5 komponen utama dalam kajian ini iaitu faktor hubungan sosial. komponen risiko kesihatan dan komponen fackor sumbangan terhadap ketagihan bahan yang telah dikenal pasti. 8.

s. Kementerian Kesihatan Malaysia. Lando. Norlaila Hamima Jamaluddin (1998) “Racun Rokok Jejas Kesuburan Perokok”. Nicotine & Tobacco Research. Chen. Nicotine & Tobacco Research. Fagerstrom. “Kenapa Berlaku Kenakalan Remaja?”. A.. H. 124 – 131. K. R. Correlates of youth smokeless tobacco use. Harian Metro m. “Panduan Berhenti Merokok”. Nicotine effects on alertness and spatial attention in nonsmokers. K. E. (2001). Nicotine & Tobacco Research Mohamad Zuki Pileh: (Disember 1987).A. Environmental tobacco smoke exposure of young children-attitudes and health-risk awarene. m. Gillmore. D. Goebel. Nicotine & Tobacco Research. Mohd Najib Abdul Ghafar (1999).v... Ethnic differences in patterns and correlates of age of initiation in a population of Air Force recruits. in the Nordic countries. Helgason. Modul Berhenti Merokok (2001). New Straits Times (M) Berhad. D. Wells. Crespo. Kandel. Nicotine & Tobacco Research Griesar.9. From reduced smoking to quitting: impro vements in COPD symptoms and long function: a case report. E. (2002). Zajdel. The subjective effects of nicotine: methodology cal issues.. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. “Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan”. B. Mohd Najib Abdul Ghafar (2003). Children's beliefs about smoking. J. . Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Bahagian Pendidikan Kesihatan. Kalman. M. 5. Kamaludin Mat Zin (Jun 1996).Nicotine & Tobacco Research. and recommendations for future research. “Penyelidikan Pendidikan”. P. “Role Model Bangsa Melayu : Dulu Kini Dan Masa Depan”. Haddock (2000). “Perokok Masih Bongkak”. (2000)..s 40 – 41.. D. (2002).. Nicotine & Tobacco Research. (2004). A. (2001). Extent of smoking and nicotine dependence in the United States: Nicotine & Tobacco Research. (2002). R. (2000). 0. R. Pemikir Bil 4. W. Lund. D. m. K. S.0 RUJUKAN Ahmad Nazri Mohamad. L..s. Dewan Siswa. a review of experimental studies.

M. Nicotine & Tobacco Research. Hudmon. J. and adolescents' readiness to quit smoking. “Merokok Di Kalangan Remaja Malaysia”. Zakarian. V. . (2000). S. A.. (2001). Karisma Publications Sdn. Shah Alam. Children's beliefs about smoking. J. A. Smoking restrictions and adolescent smoking. K. Nicotine & Tobacco Research. (2000). Lai Chin Chin. “Gaya Hidup Penghuni di Institusi Pemulihan Dadah”. Prokhorov. (2002).Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana. Mohd Firdaus Hussin.. Tobacco use and other risk behaviors: cross-sectional and predictive relationships for adolescent orthodontic patients.. R.. A. Nicotine dependence. Nicotine & Tobacco Research. Wilsdon.Bhd. Nicotine & Tobacco Research.Proescholdbell. withdrawal symptoms. Sabri Hj Zainudin Zainal (2002). Sufean Hussin. Abdul Rahim Abd Rashid (2004).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.