KEBERKESANAN KEMPEN ANTI MEROKOK DALAM MENANGANI TABIAT MEROKOK DIKALANGAN PELAJAR KPM BANDAR MELAKA

SUBJECT: ACTION RESEARCH ( EDP 5550) PREPARED BY: BURHAN BIN MOHAMED G1025087 MOHD MUZAM’MI BIN YAHYA G1021503 MUHAMAD NAZRI BIN ABD RADIN G1027039 RUMAHAZAN BIN MAT JUSOH G1021877 PREPARED FOR: ENCIK HAMIDON ABD RAHMAN

Oleh itu.Terdapat juga pelajar perempuan yang tidak segan silu merokok secara terbuka di tempat awam. persekitaran. Kita dapat melihat pelajar merokok di merata tempat samada di pasaraya. . Tabiat ini wajar dihentikan bagi membentuk golongan pelajar yang sihat demi untuk pembangunan negara pada masa akan datang. 2. pelajar menjadikan kelakuan merokok sebagai satu cara hidup. Pelajar sedar tentang masalah yang sedang dan bakal di hadapinya tetapi terpaksa meneruskan tabiat tersebut dengan pelbagai alasan. ketegangan. kebergantungan. dan berasa lebih tenteram. Antaranya adalah aspek hubungan sosial.0 MATLAMAT KAJIAN Objektif Kempen Anti Merokok di KPMBM untuk membasmi budaya merokok di kalangan pelajar. Kempen ini dijalankan samada melalui media cetak. Pelajar juga merokok tanpa menghiraukan papan tanda larangan merokok samada di institusi pengajian atau di tempat awam. Dari aspek sosiobudaya. kemungkinan mereka merokok sekadar untuk berseronok sahaja tanpa memikirkan kasan buruk akibat tabiat merokok. Pelbagai kempen dilakukan oleh kerajaan bagi mencegah pelajar daripada terjebak ke dalam tabiat merokok. risiko. iaitu merokok dijadikan ukuran status kedewasaan dan kematangan khususnya di kalangan pelajar lelaki.0 PENGENALAN Tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka (KPMBM) merupakan suatu fenomena biasa di mana kewujudannya boleh ditafsir dari pelbagai aspek. media elektronik serta penyebaran poster. risiko kesihatan dan lain-lain lagi. Perokok sentiasa mempertahankan kepercayaan bahawa merokok mempunyai kebaikannya tersendiri seperti tumpuan perhatian yang lebih baik.0 PERNYATAAN MASALAH Keberkesanan Kampen Anti Merokok dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka 3. boleh mengurangkan tekanan.KEBERKESANAN KEMPEN ANTI MEROKOK DALAM MENANGANI TABIAT MEROKOK DI KALANGAN PELAJAR KPM BANDAR MELAKA 1. cyber cafe. perhentian bas dan sebagainya. keupayaan berfikir yang lebih tajam. kajian ini dilaksanakan untuk melihat keberkesanan Kempen Anti Merokok yang dijalankan di KPMBM. Bagi pelajar. Ianya sangat penting untuk membina gaya hidup yang sihat dan sejahtera serta mewujudkan persekitaran yang selamat demi merialisasikan cita-cita negara. Ini menunjukkan seriusnya masalah merokok di kalangan remaja sekarang.

Kajian Helgason (2001) menilai sikap ibubapa terhadap pendedahan asap rokok (PAR) terhadap anak-anak mereka yang berumur antara 3-5 tahun. 6.3 Adakah terdapat pendekatan lain dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka? 5. 5.0 KAEDAH KAJIAN 7. jika tidak mereka dipulaukan oleh rakan sebaya. Dalam perkumpulan rakan sebaya.1 Mengenalpasti sejauhmana keberkesanan Kampen Anti Merokok dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka.500 ibu atau bapa yang merokok telah dipilih secara rawak di beberapa negara iaitu Sweden.2 Populasi Kajian KPMBM : Kolej Profesional MARA Bandar Melaka MARA : Majlis Amanah Rakyat DEn : Diploma In Entrepreneurship DIBF : Diploma In Islamic Banking & Finance Populasi kajian ini hanya melibatkan pelajar KPMBM yang merokok.0 OBJEKTIF KAJIAN 5. Sejumlah 5. Kajian Kandel (2000) menyatakan bahawa kadar kebergantungan nikotin berbeza beza menurut kumpulan umur dimana kadar kebergantungan nikotin adalah tinggi di kalangan perokok muda berbanding dengan perokok tua.1 Sejauhmanakah kesan Kempen Anti Merokok dalam menangani tabiat merokok di kalangan pelajar KPM Bandar Melaka? 4.1 Bentuk Kajian Kualitatif 7.4. Kebergantungan nikotin adalah ketara di kalangan orang yang merokok kurang 15 batang sehari berbanding dengan orang yang merokok lebih daripada satu atau dua pek 20 batang sehari. . seseorang remaja diterima dalam sesuatu perkumpulan sekiranya mereka berani merokok.2 Sejauhmanakah pentingnya Kempen Anti Merokok di KPM Bandar Melaka? 4.3 Mengenalpasti pendekatan lain bagi menangani tabiat merokok dikalangan pelajar KPM Bandar Melaka.2 Mengenalpasti sejauhmana pentingnya Kempen Anti Merokok. 7.0 SOALAN KAJIAN 4. Norway.0 KAJIAN LEPAS Kajian Sufian (2004) juga menyatakan bahawa merokok boleh di dorong oleh desakan rakan sebaya. 5.

komponen risiko kesihatan dan komponen fackor sumbangan terhadap ketagihan bahan yang telah dikenal pasti.7. komponen faktor persekitaran. . 8.komponen risiko kebergantungan. Bentuk temuramah mengandungi 5 komponen utama dalam kajian ini iaitu faktor hubungan sosial.0 KESIMPULAN Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif.4 Proses Kutipan Data & Tempoh Masa Temuramah pelajar-pelajar yang didapati merokok.3 Kaedah Kutipan Data Sesi Temuramah 7.

“Role Model Bangsa Melayu : Dulu Kini Dan Masa Depan”. Pemikir Bil 4. 5. M. Environmental tobacco smoke exposure of young children-attitudes and health-risk awarene. New Straits Times (M) Berhad. Harian Metro m. Kandel. Extent of smoking and nicotine dependence in the United States: Nicotine & Tobacco Research. R. E. (2004). D.. .. K.. Goebel... The subjective effects of nicotine: methodology cal issues. Children's beliefs about smoking. (2002). Nicotine & Tobacco Research. (2002). 124 – 131. Mohd Najib Abdul Ghafar (2003).s. S. and recommendations for future research. (2000). K. J. Zajdel.s 40 – 41. (2000).A. Crespo. Nicotine effects on alertness and spatial attention in nonsmokers. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Haddock (2000). Bahagian Pendidikan Kesihatan. Nicotine & Tobacco Research. m. “Kenapa Berlaku Kenakalan Remaja?”. Gillmore.9. Lando. Lund. Fagerstrom. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. (2001). D. (2002). Chen. Kementerian Kesihatan Malaysia. (2001). Ethnic differences in patterns and correlates of age of initiation in a population of Air Force recruits. From reduced smoking to quitting: impro vements in COPD symptoms and long function: a case report. K. A.. Wells. “Perokok Masih Bongkak”. m. B. Kalman. Modul Berhenti Merokok (2001). H.Nicotine & Tobacco Research. Norlaila Hamima Jamaluddin (1998) “Racun Rokok Jejas Kesuburan Perokok”. L. D. W. Nicotine & Tobacco Research Griesar.v..s. Nicotine & Tobacco Research. a review of experimental studies. Dewan Siswa. in the Nordic countries. R. Helgason.0 RUJUKAN Ahmad Nazri Mohamad. E. D. “Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan”.. Kamaludin Mat Zin (Jun 1996). Correlates of youth smokeless tobacco use. “Penyelidikan Pendidikan”. A. Nicotine & Tobacco Research Mohamad Zuki Pileh: (Disember 1987). R. 0. Mohd Najib Abdul Ghafar (1999). “Panduan Berhenti Merokok”. P. Nicotine & Tobacco Research.

Shah Alam. (2002). K. A. Nicotine & Tobacco Research. Karisma Publications Sdn. Abdul Rahim Abd Rashid (2004). “Gaya Hidup Penghuni di Institusi Pemulihan Dadah”. Lai Chin Chin. Nicotine dependence. Nicotine & Tobacco Research.Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana. (2000).Proescholdbell. Zakarian. . Nicotine & Tobacco Research. R. Tobacco use and other risk behaviors: cross-sectional and predictive relationships for adolescent orthodontic patients. A. Sabri Hj Zainudin Zainal (2002). J. Nicotine & Tobacco Research. A.. Smoking restrictions and adolescent smoking. (2000).. Children's beliefs about smoking..Bhd. Prokhorov. M. J. S. Hudmon. “Merokok Di Kalangan Remaja Malaysia”. and adolescents' readiness to quit smoking. withdrawal symptoms. Wilsdon. V. Sufean Hussin. Mohd Firdaus Hussin. (2001)..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times