Anda di halaman 1dari 3

Latihan Soal UAS kelas X SMAN 1 Malang

1. Mari kita mulai jika diucapkan dalam


bahasa Jepang, adalah:
a.
b.
c.
d.
e.
2. Apa khabar jika diucapkan dalam bahasa
Jepang, adalah:
a.
b.
c.
d.
e.
3. Maaf, saya terlambat jika diucapkan
dalam bahasa Jepang, adalah:
a.
b.
c.
d.
e.
4. Tulislah dengan huruf hiragana jika
diucapkan dalam bahasa Jepang, adalah:
a.
b.
c.
d.
e.
5. Apakah sudah mengerti? jika diucapkan
dalam bahasa Jepang, adalah:
a.
b.
c.
d.
e.
6.
Makna dari instruksi
tersebut adalah:
a. tulislah!
b. Lihatlah!
c. Dengarkanlah!
d. Kemarilah!
e. Ucapkanlah!
7.
Makna dari instruksi
tersebut adalah:
a. Apakah sudah mengerti?
b. Apakah ada pertanyaan?
c. Sudah mengerti.
d. Bolehkah saya pergi ke toilet?
e. Maaf saya terlambat.
Makna dari
8.
instruksi tersebut adalah:
a. Dengarkanlah sekali lagi!
b. Ucapkanlah!
c. Tulislah sekali lagi!
d. Ucapkanlah dalam bahasa
Jepang!
e. Ucapkanlah sekali lagi!

9. 

 "! #

Makna dari

instruksi tersebut adalah:


a. Dengarkanlah sekali lagi!
b. Ucapkanlah!
c. Tulislah sekali lagi!
d. Ucapkanlah dalam bahasa
Jepang!
e. Ucapkanlah sekali lagi!
Makna dari instruksi tersebut
10.
adalah:
a. Mari kita mulai.
b. Mari kita akhiri.
c. Apakah ada pertanyaan?
d. Apakah sudah mengerti?
e. Dengarkanlah sekali lagi!
11.
...................

 $ 

 "! #

3 3 / U
$V $
3 /H8 I
U3 W $
a.
3 H//H88-
b.
c. 2( -
/

d.

e.
3
3
XY $
12. 
/
N
U

3 /H8 U ...................... $
;:=< / !
a. 57698b. 

c.
XY
d.
XY;:=< / !
e.
3
3
13. 
$
3 /H8 / U U ...........................
/1LM #N >$
a. #I
 >> #
b. #I
"3 
c. #I


1
J
K
d.
6 5 !#
e. "!#%$
14. Z> (.#
UN 1 "!#%$
 U .................... $
a. "!
b.
/1LV .
[ #N - 
c. .@H 7"!1\
d. >.+1/
 !
e. / *
15. ]
$
W A^UNU / .................
* A_* S` /1$
a. .#WaHb( -0/

b. >.+1/
 !
c. / *
 !
d. / >.+ 
: "& -  >
e.
 !$
16. =
I
U

/
.
>

+

W U ................. $
 !
a. / >.+ 
 !
b. / *
c. .#WaHb( -0/


d.
: "& -  >
e.

 "! #%$


&')( * ',+.-04/13 $
&')( * !2 $
57698 ;:=< / !
#>#(?#9/ ',+ -0/1$
@AB6( C4/ ',+.-D/1$
@AB6( : ?#/ 'E+.-0/1$
1F G/ * 'E+.-D/1$
# ?#9/ ',+.-0/H$

O/

FN : /9* '7+%-/$

#I "3 >$


#I $

J1#IK >#%$ 
6 5 !#%$
/1LM #N >$
'P+Q-I/)$


J1K 6 5 !#%$

K /9IR /N* 'S+-/T$

Latihan Soal UAS kelas X SMAN 1 Malang

e f
17. cd
U > (.# 3 3 X/1YL ................. $
> (.# U cd.X-Y LV
$
a.
XY;:=< / !
b.

c. 57698
;:=< / !
d. 57698
e. "!#
18. cg
U !1h -LV $
!1h U 5XLiYc" g -L .............. $
a.
b. "!#%$
 >
c. >5
d. 9j
e. 
19. =
Z U k!2( -0/1$
 U ................ $
a. .#WaHb( -0/
A_* S` /
b. / *
 !
c. / *

d. >.+1/
eon=p 3 e. 3 k!S` 2( -0/
XY (1Aq$
20. cHlDm

I
/
U
L
................ $M3 /H8>" U9- XY (HA0$

a.

b. 


c.

rXPs" '
d. R
:=< / !
e. 57698

21. k
+ U .................... $M > B k +.
!$

rXPs" 'M$
R
t U t "!$VR 
rXPs" 'M$


a.

b.

rXPs" '
c. R
:=< / !
d. 57698

[ 7"!1\
e. .@Hx4w y

B

vu
"
22.
"!$ Sman 1 ]
3 /H8"!$ $M >
Ru"x4
w y rXPs" 'M$ :
-W]
3 8 / ............4!$
a. 6W'

`
b. /
3
c.
 3 
/3
d. 
_ /
e. 
p}4~
H


23.
$z 9> ] 3 ( a m7{=| !%$
S i 1 ]
/4\W / "!$
R p
}4r~ XPs" 'M$ :
m7{=| -W] 3 8 .........4!$
a. 6W'
/


`
b. /
3 /H8
c.
3 /
d. /44\W
 
3 /
e. 

24.


$M > B m7W"!$ BCA
] ........"!$VR 

r` XYs" 'M$
a. #9/
 /
b. "W /
c. a"4/

`
d. /
3 /
e. 6W'

25. a

51]@8 ] : _8 ....... $


a. 
3 3 /
b.
3 /
c. 6W'
3 /H8
d.
 
3 /
e. 
nb : 9 orang itu

$M > ......> (.#"!$
26.
R 
rXPs" 'M$

Partikel yang sesuai untuk melengkapi


kalimat tersebut adalah:
a.
b.
c.
d.
e.

8


27.
R
rXPs" 'M$M$ >

 a
....... (

4e p
..... cm "!$

Partikel yang sesuai untuk melengkapi


kalimat tersebut adalah:
a.
b.
c.
d.
e.

]

] 
]

$M > BG d f "!$
28.
W> .....
"r XP Is"j : ......0341-755-730
"!$VR 'M$
a.
]

b.

c. ]

d. ]

e.$M > B ,M "!$
29.
{ .......!1/ !$
W> ......
a.
]

b.

c. ]

d. ]

e.
2

Latihan Soal UAS kelas X SMAN 1 Malang

] ........4!$V/44\W 3 /
3 /H8
a.
3 /
b. 6W'
 
3 /
c. 
 /
d. "W

`
e. /
: _ ............"!#%$
31. A U9" Ij
B U 0341-381-087 "!$
a. (
b. (9j
c. (1
d. R4
e. +

32. A U B -
o= W. ............ C!1 1/ !#%$
B U
C!1/ !$
a. (
b. (9j
c. (1
d. R4
+
 +1-De. ......
33. k
F*P#I/R ...... !/ !N$
Partikel yang sesuai untuk melengkapi
kalimat tersebut
adalah:
]
a.

b.

c. ]

d. ]

B e. t 1"!$
34. W>
" Ij : B 0341- 401-789 "!$
30.

> B
W
"!$

UM


 

Angka yang bergaris bawah jika diucapkan


dalam bahasa jepang adalah:

1
1
X
a. % -W/4.]
% /4.]((
"1Y 
1
X
b. % /4.]
1% /4.]("( 

Y1 X
1
c. % -
 W/4.] : % /4.]((
1" Y X
1
d. % -
W /4.] X % /4.](
( 1 "oX
e. % -
W/4.] X W/4./4.]((

"Y
 ]"1 Ij : _ %q- X W/
35. W>
.]- "o ] : Y -1o 
"!$
Penulisan angka dari kata yang bergaris
bawah:
a. 0341-389-5839
b. 031-389-5881
c. 0341-389-5939
d. 031-389-5939
e. 021-389-5939